newsletter numer 26 luty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "newsletter numer 26 luty"

Transkrypt

1 nesletter numer 26 luty

2 konkurs Fundacja Schumana Fundacja Schumana oraz Przedstaicielsto Komisji Europejskiej Polsce ogłaszają konkurs dla Szkolnych Klubó Europejskich na najciekaszą inicjatyę promującą Europejski Rok Wolontariatu DLA KOGO? Szkolnych Klubó Europejskich JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? 1. Wymyślić akcję promującą Europejski Rok Wolontariatu im bardziej dynamiczna i interaktyna, tym lepiej. Co poiecie na happening, performance, teatr uliczny? Czym nas zaskoczycie? 2. Przeproadzić akcję edług ymyślonego scenariusza e łasnej szkole lub mieście. 3. Opisać ydarzenie i raz ze zdjęciami, filmem, materiałami multimedialnymi zamieścić na stronie internetoej lub ybranym portalu społecznościoym. 4. Formularz z opisem inicjatyy i dokumentacją (linki do stron internetoych ze zdjęciami, filmem, relacją) przesłać na adres Zgłoszenia można przesyłać do dnia 4 kietnia 2011 roku, ięcej informacji można uzyskać pod nr tel

3 informacje konkurs OchronaNagroda środoiska: Dziennikarska dobra iadomość Parlamentu dla łososi, Europejskiego ydr i lasó 2011bukoych r. Europejska fauna i flora jest obecnie chroniona lepiej niż kiedykoliek historiidziennikarska Unii Europejskiej. Obszar W 2011 roku Nagroda Parlamentu Europejskiego przyznana po Natura raz czarty. europejskiej siecizostanie obszaró chronionych 2000 Trafi do dziennikarzy, istotne i poiększono łaśnie o którzy praie poruszają 27 tys. kilometró trudne dla Europy kestie lub pomagają kadratoych. Między innymi dodano obszarylepszym morskie zrozumieniu instytucji i polityki UE. obejmujące ponad kilometró kadratoych, co ziększy ochronę ielu zagrożonych gatunkó Nagroda czterech kategoriach: prasa, morskich.będzie Siećprzyznana Natura 2000 obejmuje teraz praie radio, teleizja i internet. 18 proc. obszaró lądoych UE i ponad 130 tys. Zycięzca każdej dziedzinie otrzyma km² obszaró morskich. To najnosze rozszerzenie sieci zadzięczamy przede szystkim Czechom, Danii, Hiszpanii Polsce TerminFrancji, zgłoszeń upłya i31 marcasieć 2011Natura r. Aplikoać stanoipojedyncze zasadniczyosoby element alki odozachoanie mogą lub zespoły 5 osób różnorodności i zabezpieczenie funkcji autorzy artykułóbiologicznej bądź materiałó opublikoanych lub yemitoanych 1 kietnia 2010 a 31 marca 2011 ekosystemó między Europie. r. Wszyscy uczestnicy muszą być dziennikarzami oraz obyatelami lub mieszkańcami państ członkoskich Chroniąc przyrodę, chronimy samych siebie poiedział UE, a ich teksty/materiały muszą być przygotoane Janez Potočnik, unijny komisarz ds. środoiska. jednym z językó2000 urzędoych Europejskiej. Sieć Natura można Unii przyrónać do polisy ubezpieczenioej na życie, która zachouje odporność przyrody i zapenia zrónoażenie naszych stosunkach ze śiatem przyrody, od którego jesteśmy zależni. Szczególnie cieszy mnie ziększenie ochrony, z której skorzysta km² naszych mórz. Czym jest Natura 2000? W każdym UE zostanie poołane jury, Natura 2000ztopańst rozbudoana sieć obszaró ochrony które ybierze zycięzcó e szystkich przyrody, którakrajoych postała, aby zagarantoać kategoriach. Ogólne jury z iceprzeodniczącym PE przetranie najcenniejszych i zagrożonych gatunkó na czele ybierze spośród czterechokoło laureató na i siedlisk Europie. Siećnich obejmuje 26 tys. poziomie zostaniezbogaciło przyznana obszaró.europejskim. Najnosze Nagroda jej rozszerzenie ją październiku 2011 roku. o 739 noych obszaró o poierzchni rónej praie 27 tys. kilometró kadratoych. Ponad połoa to obszary morskie (ponad regulamin km²), głónie e Formularze zgłoszenioe oraz konkursu Francji, Danii i Hiszpanii. są dostępne na stronie internetoej pośięconej Nagrodzie Dziennikarskiej Noe obszary morskie(patrz poniżej). regionie Atlantyku obejmują ujście Loary o poierzchni 680 km², którym cennepochodzili rafy koraloe zimnych ód W 2010ystępują r. zycięzcy z Polski, Szecji, oraz ybrzeża. Obszar ten stanoi Węgierpiaszczyste i Wielkiej Brytanii. obszar dojrzeania młodych ryb oraz ażny obszar odpoczynku dla gatunkó daleko migrujących, np. Więcej Teodor Stoychev, seris prasoy łososia informacji: atlantyckiego Salmo salar oraz alozy Alosa PE, tel alosa. Rónież Dania dodała do sieci Natura 2000 duże obszary morskie, tym Sydlige Nordsø, gdzie chroni internetoa się morśina Phocoena phocoena.pewkład Strona Nagrody Dziennikarskiej Hiszpanii sieć morską stanoi El Cachucho rozległe ybrzeże i góra pododna na Morzu Kantabryjskim przy północnym ybrzeżu Hiszpanii. Występuje tam yjątkoa różnorodność życia morskiego, tym szereg odkrytych niedano ogromnych gąbek.

4 Śiatła do jazdy dziennej oboiązkoe noych samochodach Od czoraj szystkie noe typy samochodó osoboych i nieielkich pojazdó dostaczych muszą posiadać śiatła do jazdy dziennej (Daytime running lights - DRL). To samo czeka samochody ciężaroe i autobusy 18 miesięcy później, tj. od sierpnia 2012 r. Śiatła do jazdy dziennej to specjalne lampy, które zapalają się automatycznie po uruchomieniu silnika. Mają one za zadanie popraę bezpieczeństa na drodze poprzez ziększenie idoczności pojazdó silnikoych dla innych uczestnikó ruchu. Charakteryzują się rónież niskim poziomem zużycia energii porónaniu z obecnymi śiatłami mijania. W krajach, które już cześniej proadziły oboiązek jazdy z łączonymi śiatłami do jazdy dziennej, roziązanie to uznano za bardzo ażny krok kierunku popray bezpieczeństa na drodze. Śiatła do jazdy dziennej stanoić będą istotny kład osiągnięcie naszego celu, jakim jest zmniejszenie liczby ofiar ypadkó drogoych. Jest to rónież dobra iadomość z punktu idzenia ochrony środoiska, ponieaż porónaniu ze zykłymi śiatłami, niższy poziom zużycia energii zaoocuje spadkiem emisji dutlenku ęgla poiedział iceprzeodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpoiedzialny za przemysł i przedsiębiorsta. W 2009 r. na europejskich drogach zginęło ponad 35 tys. osób, przy czym na każdą ofiarę śmiertelną przypadają cztery osoby ranne, których obrażenia skutkują trałym kalectem, dziesięć osób poażnie rannych i 40, które odniosły mniej groźne obrażenia. Poyższe liczby maleją dzięki temu, że podjęto szereg stosonych działań, m.in. pojazdy yposaża się lepsze technologie, popraiane jest bezpieczeństo infrastruktury drogoej oraz staia iększy nacisk na proces szkolenia kierocó (zob. IP/10/970).

5 Według najnoszych badań nad DRL, użytkonicy dróg, tym piesi, roerzyści i motocykliści mogą cześniej i yraźniej dostrzec pojazd yposażony śiatła do jazdy dziennej niż taki, który posiada tylko śiatła mijania. W pojazdach yposażonych DRL śiatła łączają się automatycznie po uruchomieniu silnika. W ciemności kieroca musi łączyć ręcznie śiatła mijania, co skutkuje automatycznym yłączeniem DRL. Z punktu idzenia ochrony środoiska, śiatła do jazdy dziennej są skutecznym roziązaniem kestii popray idoczności pojazdó. Ponieaż z założenia technologia ta ma być stosoana przy śietle dziennym, jest dużo bardziej ydajna i skuteczna niż obecne urządzenia ośietlenioe. Śiatła do jazdy dziennej zużyają zaledie % energii ymaganej przez standardoe śiatła mijania. Natomiast przy zastosoaniu DRL ośietlenia LED (Light Emitting Diode), zużycie energii spada jeszcze bardziej, do poziomu 10 %. Dyrektya 2008/89/WE dotycząca oboiązkoej instalacji pojazdach śiateł do jazdy dziennej, która eszła życie czoraj, znacząco przyczyni się do popray bezpieczeństa na europejskich drogach. Dzięki niej ujednolicone zostaną ymagania krajoe dotyczące oboiązku instalacji noych pojazdach śiateł do jazdy dziennej. Wymagania te dotychczas różniły się istotnie poszczególnych państach członkoskich. Dodatkoe informacje Directive 2008/89/EC i dodatkoe informacje na temat DRL Badania dotyczące DLR Bezpieczeństo drogoe UE

6 Komisja Europejska uruchamia plan działania UE na rzecz pra dziecka Jak UE może się przyczynić do ochrony pra dziecka podczas rozpra sądoych? Co możemy zrobić, aby decyzje transgranicznych spraach dotyczących przyznania opieki proadzano życie bez zbędnych opóźnień? Oraz jak możemy zapobiec nękaniu dzieci przez Internet? Komisja Europejska przedstaiła dzisiaj plan działania UE na rzecz zmocnienia ochrony pra dziecka poprzez proadzenie życie zasad określonych Karcie pra podstaoych Unii Europejskiej. Plan obejmuje szereg konkretnych działań, dzięki którym UE będzie miała sój kład strategie na rzecz dobra i bezpieczeństa dzieci, łączając promoanie przyjaznego dziecku systemu ymiaru spraiedliości, lepsze informoanie dzieci o przysługujących im praach oraz działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. Praa dziecka są praami podstaoymi, poiedziała iceprzeodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. spraiedliości. UE i jej 27 państ członkoskich muszą zapenić przestrzeganie tych pra oraz spraić, aby działanie najlepszym interesie dziecka stanoiło naszą przeodnią zasadę. Istotne jest, aby ramach przyjaznego dziecku systemu ymiaru spraiedliości uzględniano praa dziecka e szystkich spraach sądoych z ich udziałem spraach, których dzieci ystępują jako ofiary, podejrzani lub kiedy ich rodzice są trakcie rozodu i nie mogą dojść do porozumienia spraie opieki. Wiceprzeodniczący Antonio Tajani podkreślił potrzebę zalczania ykorzystyania seksualnego dzieci ziązanego z turystyką. Wykorzystyanie seksualne jest przestępstem, rażącym naruszeniem godności ludzkiej oraz fizycznej i psychicznej integralności dziecka. Jest to obszar, którym potrzebujemy spólnych strategii i spółpracy międzynarodoej, podniesienia śiadomości i zdecydoanych działań. Komisja przyjęła ostatnio komunikat spraie turystyki, którym przeidziano konkretne działania przeci ykorzystyaniu dzieci. dodał. W przedstaionym dzisiaj planie yszczególniono 11 działań, które Komisja przeproadzi nadchodzących latach. Inicjatya ma na celu zmocnienie głębokiego zaangażoania instytucji UE i państ członkoskich promoanie, ochronę oraz uzględnianie pra dziecka e szystkich stosonych politykach UE, jak rónież przełożenie tych działań na konkretne yniki. W przyszłości polityki UE, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą dzieci, będą torzone, drażane i monitoroane przy uzględnieniu zasady działania najlepszym interesie dziecka. 6

7 Dzieci biorące udział postępoaniach sądoych muszą się czasami zmierzyć z ogromnymi trudnościami. W przypadku systemu ymiaru spraiedliości, który nie jest przyjazny dziecku, może naet dojść do sytuacji, kiedy naruszone zostaną praa dziecka. Ponadto szczególnie narażone dzieci żyjące ubóstie, ykluczone społecznie lub niepełnosprane ymagają specjalnej ochrony. Przy opracoaniu niosku spraie ochrony ofiar przestępst, Komisja eźmie szczególnie pod uagę praa dziecka, proponując proadzenie środkó chroniących małoletnich podejrzanych oraz dokonanie przeglądu obecnie oboiązujących przepisó regulujących transgraniczne spray dotyczące przyznania opieki. Komisja podejmie aktyne działania mające na celu ochronę dzieci, zmocnienie ich pozycji jako użytkonikó technologii internetoych oraz przecidziałanie nękaniu sieci, nagabyaniu dzieci dla celó seksualnych, kontaktoi ze szkodliymi treściami oraz innym nieprzyjemnym dośiadczeniom ziązanym z korzystaniem z Internetu. Aby ziększyć śiadomość i promoać śród dzieci aktyność obyatelską, Komisja utorzy na portalu EUROPA pojedynczy punkt kontaktoy dla dzieci, zapeniający łaty dostęp do informacji dotyczących pra dzieci i strategii UE. Działania Komisji na rzecz pra dziecka są częścią procesu implementacji Karty Pra Podstaoych, która jest iążąca pranie dla instytucji UE, gdy przedkładają one nioski ustaodacze, oraz dla państ członkoskich przy drażaniu przepisó UE. W październiku 2010 r. Komisja przyjęła strategię mającą na celu skuteczne drożenie przepisó Karty (IP/10/1348). W przyszłym miesiącu Komisja opublikuje piersze coroczne spraozdanie dotyczące pra podstaoych, którym rónież zostaną ocenione postępy zakresie przestrzegania pra dziecka. Kontekst Zgodnie z traktatem lizbońskim UE ma oboiązek spierać ochronę pra dziecka. Praa dziecka są także częścią pra podstaoych, których UE zoboiązała się przestrzegać na mocy art. 24 Karty pra podstaoych Unii Europejskiej. Ponadto szystkich 27 państ UE ratyfikoało Konencję Narodó Zjednoczonych o praach dziecka. W strategii Europa 2020 (IP/10/225) oraz planie działania Komisji dotyczącym drożenia programu sztokholmskiego (IP/10/447) nakreślono izję Europy XXI ieku, której dzieci będą miały lepszy dostęp do edukacji oraz do usług i zasobó, których potrzebują okresie dorastania, oraz której zapeniona będzie skuteczna ochrona pra dziecka. Dodatkoe informacje Praa dziecka UE: children_intro_en.htm Aktualności z dziedziny sądonicta: en.htm Strona internetoa iceprzeodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. spraiedliości, pra podstaoych i obyatelsta: index_en.htm

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin rekrutacji projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. CZAS TRWANIA REKRUTACJI Proces rekrutacji do projektu Szkolenia i staże zaodoe dla osób

Bardziej szczegółowo

informacje Ochrona środowiska: dobra wiadomość dla łososi, wydr i lasów bukowych

informacje Ochrona środowiska: dobra wiadomość dla łososi, wydr i lasów bukowych newsletter numer 25 Ochrona środowiska: dobra wiadomość dla łososi, wydr i lasów bukowych Europejska fauna i flora jest obecnie chroniona lepiej niż kiedykolwiek w historii Unii Europejskiej. Obszar europejskiej

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 13 Przystąpiło łącznie: 4 70 przystąpiło: 4 55 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 330 (71,5%) zdało:

Bardziej szczegółowo

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP I (Informacja) RADA Projekt programu środkó draŝania zasady zajemnego uznaania decyzji spraach cyilnych i handloych (2001/C 12/01) WSTĘP Traktat Amsterdamski proadził do Traktatu ustanaiającego Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Krakó, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://.stat.gov.pl/urzedy/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracoania

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna gminy Śrem realizuje zadania łasne z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 01 r, (poz. ) Załącznik nr 1 Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego instrukcja gry miejskiej poranie dymskiego 1. W grze udział biorą drużyny, skład których chodzi od 4 do 6 zaodnikó. Drużyna, uzasadnionych ypadkach, może liczyć mniej lub ięcej zaodnikó, niż ymagana ilość.

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne będące częścią oceny adekwatności prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony przyrody (dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa)

Konsultacje społeczne będące częścią oceny adekwatności prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony przyrody (dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa) Case Id: 1362aa7b-578e-436f-8af8-fadbb054eb3a Date: 14/06/2015 21:40:29 Konsultacje społeczne będące częścią oceny adekwatności prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony przyrody (dyrektywa ptasia i dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W 2014 ROKU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Delegatura Przestrzeganie terminów

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W 2014 ROKU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Delegatura Przestrzeganie terminów PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W 2014 ROKU informujący o ynikach i zaleceniach. Do protokołu końcoego (kol. 9) należy załączyć protokoły dla poszczególnych praconikó /komórek

Bardziej szczegółowo

Kultura w województwie śląskim

Kultura w województwie śląskim Urząd Statystyczny Katoicach ul. Oocoa 3, 40 158 Katoice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Kultura ojeództie śląskim Katoice, czeriec

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 tel. (075)64-50-200.zszio-kg.edu.pl ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=sho&pozycja... Adres strony internetoej, której Zamaiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunkó Zamóienia:.poiat.krosno.pl Krosno: Przeproadzenie

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia lutego 0 r, (poz. ) Załącznik nr Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2009/2010. Zatwierdzony do realizacji 14.09.2009 r.

Plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2009/2010. Zatwierdzony do realizacji 14.09.2009 r. Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zaodoych Mońkach na rok szkolny 2009/2010 Zatierdzony do realizacji 14.09.2009 r. 1 EDUKACYJNY PLAN SZKOŁY I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Zadania

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 Załącznik do Uchały Nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 Wieloletni program gospodaroania mieszkanioym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 WSTĘP Wieloletni program gospodaroania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2011 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, ul. Wspólna 13, 34-331 Śinna

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y P O R A D N I P S Y C H O L O G I C Z N O - P E D A G O G I C Z N E J W P Ł O Ń S K U N U M E R 1 I BIULETYN INFORMACYJNY W R Z E S I E Ń 2 0 1 3 W T Y M N U M E

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo

10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA±) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ( YC~)/PODMIOTU ( ÓW), O KTÓRYM ~ MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uwagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS

Uwagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS Uagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS Lp. Zgłaszający/ data zgł. uagi Część UWRPO do którego odnosi się uaga Treść uagi/ Uzasadnienie Stanoisko IZ 1 UWAGI OGÓLNE 1. Miasto Poznań Uaga ogólna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo. POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, : pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizoanych przez Poiatoy Urząd Pracy Jaśle 2015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o y Projekt Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstaoe Imię Nazisko Płeć

Bardziej szczegółowo

konkursy Wymyśl nazwę dla programu UE

konkursy Wymyśl nazwę dla programu UE newsletter numer 28 konkursy Wymyśl nazwę dla programu UE Masz szansę przejść do historii Unii Europejskiej. Wystarczy wymyślić jeden lub kilka - wyrazów, które staną się nazwą nowego ramowego programu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Environmental La Oboiązuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 Rzeszó 02.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych Spis treści I. Sieć szkół i innych placóek ośiatoych... 1 1. Jednostki ośiatoe proadzone przez gminę... 1 2. ucznió poszczególnych szkołach... 1 3. dzieci korzystających z ychoania przedszkolnego... 2

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Czy w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Raport. Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. rok akademicki 2011/2012

Raport. Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. rok akademicki 2011/2012 Raport Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosoanych Nauk Społecznych rok akademicki 2011/2012 Opracoały Agnieszka Bieńkoska i Wioletta Dziarnoska Skład Zespołu ds. Jakości kształcenia Wydziału Stosoanych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011_ Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok _0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (poz.) Załącznik nr 1 WZÓR Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

UCHWAŁA NR XIV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE UCHWAŁA NR XIV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 15 grudnia 2015 r. spraie: przyjęcia Strategii Roziązyania Problemó Społecznych dla Miasta i Gminy Muroana Goślina na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

Program. Kierunki rozwoju Torunia. Samorządowe

Program. Kierunki rozwoju Torunia. Samorządowe Program Kierunki rozoju Torunia Wybory 2014 Samorządoe Program dla Torunia Miasta nie składają się z budynkó i ulic, ale z ludzi i ich marzeń Ś. Augustyn Program dla Torunia Toruń, październik 2014 Wydaca

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Plan finansoy na 2013 rok Uniersytetu Mikołaja Kopernika Część Bydgoska Bydgoszcz, czeriec 2013 r. Spis treści: I. ZAŁOŻENIA RZECZOWE DO PLANU NA 2013 ROK... 39 II. PLAN FINANSOWY... 41 1. PLAN PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Obiekty kolejowe i tramwajowe

Obiekty kolejowe i tramwajowe Obiekty kolejoe i tramajoe Stacja kolejoa Wrocła-Leśnica Skanska Polsce Skanska to iodąca śiatoa firma zajmująca się działalnością budolaną i deeloperską. W Polsce jest liderem branży budolanej. Realizuje

Bardziej szczegółowo

kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia I stopnia

kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia I stopnia Zarządzenie Nr 34/2014 Rektora Akademii ychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 17 września 2014r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na ydziale ychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Gospodarka odno-ściekoa przemyśle Water and asteater management in industry Kierunek: inżynieria środoiska Kod przedmiotu: 5.6.1 Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: II obieralny,

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Rydlewskiej

Ocena rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Rydlewskiej Gdański Uniersytet Medyczny, l Katedra i Klinika Kardiologii Kieronik: dr hab. med. Marcin Gruchała, prof. nadz. GUMed ul. Dębinki?, 80-211 Gdańsk tel./fax (O 58) 346 12 01; tel. 349 25 00, 349 25 04 -

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 Rzeszó 11.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR NR XL / 286 / RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 4 grudnia r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d. i ustay z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA LITWA WARSZAWA, 2011

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA LITWA WARSZAWA, 2011 PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU ROZBUDOWY KSP W ZAKRESIE POŁĄCZENIA POLSKA LITWA WARSZAWA, 2011 EPC S.A. z siedzibą Warszaie 00-033 Warszaa ul. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji ze społecznością lokalną

Plan komunikacji ze społecznością lokalną Załącznik nr 5 do Mały Rudnik, 17.12.2015 r. Plan komunikacji ze społecznością lokalną Plan Komunikacji przeiduje przede szystkim działania mające na celu pozyskanie informacji o funkcjonoaniu LGD i realizacji,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start!

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! I. DEFINICJE 1. E-shop sklep internetoy proadzony przez Pokonam Granice, którego regulamin zaarty jest dokumencie Regulamin E-shop Pokonam

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2007 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, Rychałd ul. Beskidzka 41,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 04 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r.

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r. Warszaa, 2009.07.03 Działalność przedsiębiorst faktoringoych 2008 r. Według definicji Ottaskiej z 1988 r., firma faktoringoa ykonuje co najmniej die z czterech czynności: finansuje bezsporne i nieymagalne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia.. 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia.. 2013 r. Projekt rozporządzenia z dnia 08 lipca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia.. 2013 r. spraie programó szkoleń i ymagań egzaminacyjnych dla pilotó morskich

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Marzena Szczepańska PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY PAŃSTW CZŁONKOW- SKICH UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWACH KARNYCH. 3 Już w 1997 roku państwa członkowskie

Marzena Szczepańska PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY PAŃSTW CZŁONKOW- SKICH UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWACH KARNYCH. 3 Już w 1997 roku państwa członkowskie Marzena Szczepańska Marzena Szczepańska Inspektor Wydziału Inestycji Urzędu Miasta Lublin Doktorant II roku studió doktoranckich na Wydziale Praa i Administracji UMCS Lublinie PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 13 grudnia r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 4 grudnia r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Adam A. Ambroziak* pły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału na bezpośrednie inestycje zagraniczne unii europejskiej. Bilans dudziestolecia istnienia rynku enętrznego ue 1 Optymalna alokacja zasobó kapitałoych

Bardziej szczegółowo

Ewa Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Problematyka obszaru ograniczonego użytkowania w orzeczeniach sądów cywilnych

Ewa Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Problematyka obszaru ograniczonego użytkowania w orzeczeniach sądów cywilnych Ea Kacprzak-Szymańska, Problematyka obszaru ograniczonego użytkoania orzeczeniach sądó cyilnych, Rocznik Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 23002662, ss. 80-96. Ea Kacprzak-Szymańska, Instytut Nauk Pranych

Bardziej szczegółowo

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa SR Toruniu [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S18 SPRAWOZDANIE spraach rodzinnych nieletnich MS-S18R 28.08.2015 Adresaci: 1. Sąd Okręgoy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Księski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Krzysztof Księski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu Krzysztof Księski, Prano-finansoe przeszkody rozoju polskich organizacji pozarządoych zarys problematyki, Rocznik Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 116-136. Krzysztof Księski, Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na rok PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i naza Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby I. Zatrudnienie i integracja społeczna Wojeództo

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr V/42/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr V/42/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchały nr V/42/2015 Rady Miasta Młaa z dnia 24 marca 2015r. spraie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansoej Miasta Młaa W Wieloletniej Prognozie Finansoej proadza się następujące zmiany: Dochody

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Regulamin studenckich praktyk zaodoych na Wydziale Nauk o Żyności SGGW Warszaie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Wersja 2.0 Oboiązuje od: 24.09.2013 r. RAMOWY PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH zakładach przetórczych

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0384 Ładunkoznasto Knoledge about loads A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2010/2011

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na rok szkolny 2010/2011 Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zaodoych Mońkach na rok szkolny 2010/2011 Zatierdzony do realizacji 13.09.2010 r. 1 EDUKACYJNY PLAN SZKOŁY I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Klasa III LO Podręcznik: Francofolie Express 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Numer dopuszczenie: 382/3/2014 1 KRYTERIA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna Regulamin usługi Pakiety internetoe taryfach Orange One, Orange Yes, Orange POP i Noe Orange Go ofercie Orange na kartę oboiązuje od dnia 20 lipca 2015 r. do odołania 1. Pakiety internetoe ( Usługa ) to

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA KIERZKOWSKA* Naukowe Uniwersytetu

KATARZYNA KIERZKOWSKA* Naukowe Uniwersytetu KATARZYNA KIERZKOWSKA* Spółka odna obecnym stanie pranym ureguloana została ustaą z dnia 18 lipca 2001 r. Prao odne. W ustaie tej przei- dziane zostały da sposo roziązania spółki odnej. Pierszym z nich

Bardziej szczegółowo

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

GENERATOR PROGRAM. Instrukcja użytkownika

GENERATOR PROGRAM. Instrukcja użytkownika ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłoski ul. Warzyniaka 11 60-506 Poznań piotrber@albeco.poznan.pl.albeco.poznan.pl tel. 8420-027, fax 8420-228 PROGRAM GENERATOR Instrukcja użytkonika ersja 0.9 23.04.2004-1/8

Bardziej szczegółowo

Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR 2

Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR 2 OCENA BIEŻĄCA PROJEKTÓW W RAMACH DWIAŁAŃ 2.1, 2.3 i 2.4 WPORR KRAKÓW maj 2007 Ocena bieżąca projektó ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR 2 Publikacja postała na zlecenie Wojeódzkiego Urzędu Pracy Krakoie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO Czeriec 2010 SPIS TREŚCI 1. Wproadzenie. 2. Zastosoanie 3. Opis systemu. 4. Funkcje systemu. 5. Elementy składoe systemu. 6. Schemat pracy systemu. 7. Cechy systemu. 8.

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot regulaminu

1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/I/2012 Kieronika Gminnego Zespołu Ośiatoego Bukoinie Tatrzańskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS

Bardziej szczegółowo