newsletter numer 26 luty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "newsletter numer 26 luty"

Transkrypt

1 nesletter numer 26 luty

2 konkurs Fundacja Schumana Fundacja Schumana oraz Przedstaicielsto Komisji Europejskiej Polsce ogłaszają konkurs dla Szkolnych Klubó Europejskich na najciekaszą inicjatyę promującą Europejski Rok Wolontariatu DLA KOGO? Szkolnych Klubó Europejskich JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? 1. Wymyślić akcję promującą Europejski Rok Wolontariatu im bardziej dynamiczna i interaktyna, tym lepiej. Co poiecie na happening, performance, teatr uliczny? Czym nas zaskoczycie? 2. Przeproadzić akcję edług ymyślonego scenariusza e łasnej szkole lub mieście. 3. Opisać ydarzenie i raz ze zdjęciami, filmem, materiałami multimedialnymi zamieścić na stronie internetoej lub ybranym portalu społecznościoym. 4. Formularz z opisem inicjatyy i dokumentacją (linki do stron internetoych ze zdjęciami, filmem, relacją) przesłać na adres Zgłoszenia można przesyłać do dnia 4 kietnia 2011 roku, ięcej informacji można uzyskać pod nr tel

3 informacje konkurs OchronaNagroda środoiska: Dziennikarska dobra iadomość Parlamentu dla łososi, Europejskiego ydr i lasó 2011bukoych r. Europejska fauna i flora jest obecnie chroniona lepiej niż kiedykoliek historiidziennikarska Unii Europejskiej. Obszar W 2011 roku Nagroda Parlamentu Europejskiego przyznana po Natura raz czarty. europejskiej siecizostanie obszaró chronionych 2000 Trafi do dziennikarzy, istotne i poiększono łaśnie o którzy praie poruszają 27 tys. kilometró trudne dla Europy kestie lub pomagają kadratoych. Między innymi dodano obszarylepszym morskie zrozumieniu instytucji i polityki UE. obejmujące ponad kilometró kadratoych, co ziększy ochronę ielu zagrożonych gatunkó Nagroda czterech kategoriach: prasa, morskich.będzie Siećprzyznana Natura 2000 obejmuje teraz praie radio, teleizja i internet. 18 proc. obszaró lądoych UE i ponad 130 tys. Zycięzca każdej dziedzinie otrzyma km² obszaró morskich. To najnosze rozszerzenie sieci zadzięczamy przede szystkim Czechom, Danii, Hiszpanii Polsce TerminFrancji, zgłoszeń upłya i31 marcasieć 2011Natura r. Aplikoać stanoipojedyncze zasadniczyosoby element alki odozachoanie mogą lub zespoły 5 osób różnorodności i zabezpieczenie funkcji autorzy artykułóbiologicznej bądź materiałó opublikoanych lub yemitoanych 1 kietnia 2010 a 31 marca 2011 ekosystemó między Europie. r. Wszyscy uczestnicy muszą być dziennikarzami oraz obyatelami lub mieszkańcami państ członkoskich Chroniąc przyrodę, chronimy samych siebie poiedział UE, a ich teksty/materiały muszą być przygotoane Janez Potočnik, unijny komisarz ds. środoiska. jednym z językó2000 urzędoych Europejskiej. Sieć Natura można Unii przyrónać do polisy ubezpieczenioej na życie, która zachouje odporność przyrody i zapenia zrónoażenie naszych stosunkach ze śiatem przyrody, od którego jesteśmy zależni. Szczególnie cieszy mnie ziększenie ochrony, z której skorzysta km² naszych mórz. Czym jest Natura 2000? W każdym UE zostanie poołane jury, Natura 2000ztopańst rozbudoana sieć obszaró ochrony które ybierze zycięzcó e szystkich przyrody, którakrajoych postała, aby zagarantoać kategoriach. Ogólne jury z iceprzeodniczącym PE przetranie najcenniejszych i zagrożonych gatunkó na czele ybierze spośród czterechokoło laureató na i siedlisk Europie. Siećnich obejmuje 26 tys. poziomie zostaniezbogaciło przyznana obszaró.europejskim. Najnosze Nagroda jej rozszerzenie ją październiku 2011 roku. o 739 noych obszaró o poierzchni rónej praie 27 tys. kilometró kadratoych. Ponad połoa to obszary morskie (ponad regulamin km²), głónie e Formularze zgłoszenioe oraz konkursu Francji, Danii i Hiszpanii. są dostępne na stronie internetoej pośięconej Nagrodzie Dziennikarskiej Noe obszary morskie(patrz poniżej). regionie Atlantyku obejmują ujście Loary o poierzchni 680 km², którym cennepochodzili rafy koraloe zimnych ód W 2010ystępują r. zycięzcy z Polski, Szecji, oraz ybrzeża. Obszar ten stanoi Węgierpiaszczyste i Wielkiej Brytanii. obszar dojrzeania młodych ryb oraz ażny obszar odpoczynku dla gatunkó daleko migrujących, np. Więcej Teodor Stoychev, seris prasoy łososia informacji: atlantyckiego Salmo salar oraz alozy Alosa PE, tel alosa. Rónież Dania dodała do sieci Natura 2000 duże obszary morskie, tym Sydlige Nordsø, gdzie chroni internetoa się morśina Phocoena phocoena.pewkład Strona Nagrody Dziennikarskiej Hiszpanii sieć morską stanoi El Cachucho rozległe ybrzeże i góra pododna na Morzu Kantabryjskim przy północnym ybrzeżu Hiszpanii. Występuje tam yjątkoa różnorodność życia morskiego, tym szereg odkrytych niedano ogromnych gąbek.

4 Śiatła do jazdy dziennej oboiązkoe noych samochodach Od czoraj szystkie noe typy samochodó osoboych i nieielkich pojazdó dostaczych muszą posiadać śiatła do jazdy dziennej (Daytime running lights - DRL). To samo czeka samochody ciężaroe i autobusy 18 miesięcy później, tj. od sierpnia 2012 r. Śiatła do jazdy dziennej to specjalne lampy, które zapalają się automatycznie po uruchomieniu silnika. Mają one za zadanie popraę bezpieczeństa na drodze poprzez ziększenie idoczności pojazdó silnikoych dla innych uczestnikó ruchu. Charakteryzują się rónież niskim poziomem zużycia energii porónaniu z obecnymi śiatłami mijania. W krajach, które już cześniej proadziły oboiązek jazdy z łączonymi śiatłami do jazdy dziennej, roziązanie to uznano za bardzo ażny krok kierunku popray bezpieczeństa na drodze. Śiatła do jazdy dziennej stanoić będą istotny kład osiągnięcie naszego celu, jakim jest zmniejszenie liczby ofiar ypadkó drogoych. Jest to rónież dobra iadomość z punktu idzenia ochrony środoiska, ponieaż porónaniu ze zykłymi śiatłami, niższy poziom zużycia energii zaoocuje spadkiem emisji dutlenku ęgla poiedział iceprzeodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpoiedzialny za przemysł i przedsiębiorsta. W 2009 r. na europejskich drogach zginęło ponad 35 tys. osób, przy czym na każdą ofiarę śmiertelną przypadają cztery osoby ranne, których obrażenia skutkują trałym kalectem, dziesięć osób poażnie rannych i 40, które odniosły mniej groźne obrażenia. Poyższe liczby maleją dzięki temu, że podjęto szereg stosonych działań, m.in. pojazdy yposaża się lepsze technologie, popraiane jest bezpieczeństo infrastruktury drogoej oraz staia iększy nacisk na proces szkolenia kierocó (zob. IP/10/970).

5 Według najnoszych badań nad DRL, użytkonicy dróg, tym piesi, roerzyści i motocykliści mogą cześniej i yraźniej dostrzec pojazd yposażony śiatła do jazdy dziennej niż taki, który posiada tylko śiatła mijania. W pojazdach yposażonych DRL śiatła łączają się automatycznie po uruchomieniu silnika. W ciemności kieroca musi łączyć ręcznie śiatła mijania, co skutkuje automatycznym yłączeniem DRL. Z punktu idzenia ochrony środoiska, śiatła do jazdy dziennej są skutecznym roziązaniem kestii popray idoczności pojazdó. Ponieaż z założenia technologia ta ma być stosoana przy śietle dziennym, jest dużo bardziej ydajna i skuteczna niż obecne urządzenia ośietlenioe. Śiatła do jazdy dziennej zużyają zaledie % energii ymaganej przez standardoe śiatła mijania. Natomiast przy zastosoaniu DRL ośietlenia LED (Light Emitting Diode), zużycie energii spada jeszcze bardziej, do poziomu 10 %. Dyrektya 2008/89/WE dotycząca oboiązkoej instalacji pojazdach śiateł do jazdy dziennej, która eszła życie czoraj, znacząco przyczyni się do popray bezpieczeństa na europejskich drogach. Dzięki niej ujednolicone zostaną ymagania krajoe dotyczące oboiązku instalacji noych pojazdach śiateł do jazdy dziennej. Wymagania te dotychczas różniły się istotnie poszczególnych państach członkoskich. Dodatkoe informacje Directive 2008/89/EC i dodatkoe informacje na temat DRL Badania dotyczące DLR Bezpieczeństo drogoe UE

6 Komisja Europejska uruchamia plan działania UE na rzecz pra dziecka Jak UE może się przyczynić do ochrony pra dziecka podczas rozpra sądoych? Co możemy zrobić, aby decyzje transgranicznych spraach dotyczących przyznania opieki proadzano życie bez zbędnych opóźnień? Oraz jak możemy zapobiec nękaniu dzieci przez Internet? Komisja Europejska przedstaiła dzisiaj plan działania UE na rzecz zmocnienia ochrony pra dziecka poprzez proadzenie życie zasad określonych Karcie pra podstaoych Unii Europejskiej. Plan obejmuje szereg konkretnych działań, dzięki którym UE będzie miała sój kład strategie na rzecz dobra i bezpieczeństa dzieci, łączając promoanie przyjaznego dziecku systemu ymiaru spraiedliości, lepsze informoanie dzieci o przysługujących im praach oraz działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci. Praa dziecka są praami podstaoymi, poiedziała iceprzeodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. spraiedliości. UE i jej 27 państ członkoskich muszą zapenić przestrzeganie tych pra oraz spraić, aby działanie najlepszym interesie dziecka stanoiło naszą przeodnią zasadę. Istotne jest, aby ramach przyjaznego dziecku systemu ymiaru spraiedliości uzględniano praa dziecka e szystkich spraach sądoych z ich udziałem spraach, których dzieci ystępują jako ofiary, podejrzani lub kiedy ich rodzice są trakcie rozodu i nie mogą dojść do porozumienia spraie opieki. Wiceprzeodniczący Antonio Tajani podkreślił potrzebę zalczania ykorzystyania seksualnego dzieci ziązanego z turystyką. Wykorzystyanie seksualne jest przestępstem, rażącym naruszeniem godności ludzkiej oraz fizycznej i psychicznej integralności dziecka. Jest to obszar, którym potrzebujemy spólnych strategii i spółpracy międzynarodoej, podniesienia śiadomości i zdecydoanych działań. Komisja przyjęła ostatnio komunikat spraie turystyki, którym przeidziano konkretne działania przeci ykorzystyaniu dzieci. dodał. W przedstaionym dzisiaj planie yszczególniono 11 działań, które Komisja przeproadzi nadchodzących latach. Inicjatya ma na celu zmocnienie głębokiego zaangażoania instytucji UE i państ członkoskich promoanie, ochronę oraz uzględnianie pra dziecka e szystkich stosonych politykach UE, jak rónież przełożenie tych działań na konkretne yniki. W przyszłości polityki UE, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą dzieci, będą torzone, drażane i monitoroane przy uzględnieniu zasady działania najlepszym interesie dziecka. 6

7 Dzieci biorące udział postępoaniach sądoych muszą się czasami zmierzyć z ogromnymi trudnościami. W przypadku systemu ymiaru spraiedliości, który nie jest przyjazny dziecku, może naet dojść do sytuacji, kiedy naruszone zostaną praa dziecka. Ponadto szczególnie narażone dzieci żyjące ubóstie, ykluczone społecznie lub niepełnosprane ymagają specjalnej ochrony. Przy opracoaniu niosku spraie ochrony ofiar przestępst, Komisja eźmie szczególnie pod uagę praa dziecka, proponując proadzenie środkó chroniących małoletnich podejrzanych oraz dokonanie przeglądu obecnie oboiązujących przepisó regulujących transgraniczne spray dotyczące przyznania opieki. Komisja podejmie aktyne działania mające na celu ochronę dzieci, zmocnienie ich pozycji jako użytkonikó technologii internetoych oraz przecidziałanie nękaniu sieci, nagabyaniu dzieci dla celó seksualnych, kontaktoi ze szkodliymi treściami oraz innym nieprzyjemnym dośiadczeniom ziązanym z korzystaniem z Internetu. Aby ziększyć śiadomość i promoać śród dzieci aktyność obyatelską, Komisja utorzy na portalu EUROPA pojedynczy punkt kontaktoy dla dzieci, zapeniający łaty dostęp do informacji dotyczących pra dzieci i strategii UE. Działania Komisji na rzecz pra dziecka są częścią procesu implementacji Karty Pra Podstaoych, która jest iążąca pranie dla instytucji UE, gdy przedkładają one nioski ustaodacze, oraz dla państ członkoskich przy drażaniu przepisó UE. W październiku 2010 r. Komisja przyjęła strategię mającą na celu skuteczne drożenie przepisó Karty (IP/10/1348). W przyszłym miesiącu Komisja opublikuje piersze coroczne spraozdanie dotyczące pra podstaoych, którym rónież zostaną ocenione postępy zakresie przestrzegania pra dziecka. Kontekst Zgodnie z traktatem lizbońskim UE ma oboiązek spierać ochronę pra dziecka. Praa dziecka są także częścią pra podstaoych, których UE zoboiązała się przestrzegać na mocy art. 24 Karty pra podstaoych Unii Europejskiej. Ponadto szystkich 27 państ UE ratyfikoało Konencję Narodó Zjednoczonych o praach dziecka. W strategii Europa 2020 (IP/10/225) oraz planie działania Komisji dotyczącym drożenia programu sztokholmskiego (IP/10/447) nakreślono izję Europy XXI ieku, której dzieci będą miały lepszy dostęp do edukacji oraz do usług i zasobó, których potrzebują okresie dorastania, oraz której zapeniona będzie skuteczna ochrona pra dziecka. Dodatkoe informacje Praa dziecka UE: children_intro_en.htm Aktualności z dziedziny sądonicta: en.htm Strona internetoa iceprzeodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. spraiedliości, pra podstaoych i obyatelsta: index_en.htm

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

Uwagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS

Uwagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS Uagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS Lp. Zgłaszający/ data zgł. uagi Część UWRPO do którego odnosi się uaga Treść uagi/ Uzasadnienie Stanoisko IZ 1 UWAGI OGÓLNE 1. Miasto Poznań Uaga ogólna

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie ze spotkania logopedów. Szanowni Czytelnicy!

3 Sprawozdanie ze spotkania logopedów. Szanowni Czytelnicy! TE M AT M I E S I ĄC A BEZPŁATNY KWARTALNIK K W IE C IE Ń 2 0 1 3 NR 2 J AK ZROZU M I E Ć N I E TYP OWE ZAC H OWAN I E D Z I E C KA S P RAWOZD AN I E ZE S P OTKAN I A LOG OP E D ÓW WARS ZTATY P ROF I LAKTYC

Bardziej szczegółowo

Patryk Lewicki nadal starostą

Patryk Lewicki nadal starostą Przeczytałeś? Podaj dalej! GAZETA BEZPŁATNA 29 lipca 2015 r. redakcja@pograniczelubuskie.pl nr 6/2015 r. ISSN 1734-9907 REKLAMA SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN SŁUBICE Przyszłość

Bardziej szczegółowo

konferencja 11 spss polska

konferencja 11 spss polska konferencja 11 spss polska Błędem jest budoanie teorii bez oparcia danych Artur Conan Doyle Inspiracją dla nas do organizacji konferencji KORELACJE było storzenie użytkonikom przestrzeni do dzielenia się

Bardziej szczegółowo

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji Ag e n c ja Rozoju Przemysłu Spółka Akcyj MATERIAŁY Z KONFERENCJI: E-NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE GENERATYWNE JAKO SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI *** prof. dr inż. Tomasz Koch Politechnika Wrocłaska Jak stosoać

Bardziej szczegółowo

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy

Bardziej szczegółowo

Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Adam A. Ambroziak* pły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału na bezpośrednie inestycje zagraniczne unii europejskiej. Bilans dudziestolecia istnienia rynku enętrznego ue 1 Optymalna alokacja zasobó kapitałoych

Bardziej szczegółowo

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych Jak najlepiej wykorzystać finansowanie europejskie UE wspiera setki innowacyjnych i kreatywnych projektów W dniach 2-3 marca Komisja Europejska organizuje dużą konferencję służącą zademonstrowaniu, w jaki

Bardziej szczegółowo

magazyn pism związkowych i zakładowych

magazyn pism związkowych i zakładowych ZBIORY OŚRODKA KARTA DO UŻYTKU magazyn pism ziązkoych i zakładoych WEWNĄTRZORGANIZACYJNEGO AGENCJA PRASOWA 11 L I S T O P A D A 1981 ADAM Ja jednak dostrzegam inną możliość: przekroczyć tradycję i ejść

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 28 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 54/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) 1. FINANSE - Komisja proponuje pakiet przepisów zwiększających ochronę konsumentów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 W tym numerze: Zapraszamy na wystawę "Nasz Świat w Twoim mieście" 2-3 Hołd dla ofiar totalitaryzmu 4-5 Rok 2013

Bardziej szczegółowo

Po wsparcie na nowy sezon

Po wsparcie na nowy sezon Nr 5 (289) Maj 2015 rok XXV.dukla.pl/dps dps@dukla.pl Cena 2,80 zł (5% VAT) Po sparcie na noy sezon nr 289 Dukla.pl str. 1 Po sparcie na noy sezon 12 kietnia br. mszą ś. na Pustelni ś. Jana z Dukli Trzcianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12.

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12. Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od 01.01-31.12.2003 Spis treści OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 2 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ... 6 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 23 lutego 2013 r. Sprawozdanie nr 15/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. 1. RYNEK WEWNĘTRZNY - Komisja przyjmuje europejski plan działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w grudniu 2012 r. (transport, przemysł i przedsiębiorczość, podatki, agenda cyfrowa i budżet)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w grudniu 2012 r. (transport, przemysł i przedsiębiorczość, podatki, agenda cyfrowa i budżet) Bruksela, dnia 29 stycznia 2013 r. Sprawozdanie nr 8/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w grudniu 2012 r. (transport, przemysł i przedsiębiorczość, podatki, agenda cyfrowa i budżet)

Bardziej szczegółowo

Mniej przekręconych funduszy

Mniej przekręconych funduszy Lipiec 2012 Str. 1 Europe Diret Gdańsk Stowarzyszenie Morena ul. Jaśkowa Dolina 7 tel 58 3444 111 e-mail: europedirectgdansk@morena.org.pl Mniej przekręconych funduszy O ponad jedną trzecią spadła liczba

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

The Global Debates Contest

The Global Debates Contest newsletter numer 22 The Global Debates Contest Szkoły i ich uczniowie w wieku od 14 do 19 lat z całego świata mogą wziąć udział w ogólnoświatowym konkursie The Global Debates Contest. Ta inicjatywa to

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY P E R S P E K T Y W A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A S. C. 30-109 KRAKÓW, UL. SALWATORSKA 14/102, TEL. (012) 426-06-16, NIP: 677-226-20-68, REGON: 120178920 EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL..

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Co w tym roku zrobiła dla nas Unia Europejska?

Co w tym roku zrobiła dla nas Unia Europejska? Co w tym roku zrobiła dla nas Unia Europejska? Jak co roku, Komisja Europejska opublikowała multimedialny rocznik, w którym prezentuje najważniejsze osiągnięcia Unii Europejskiej w 2009 r. W roczniku zebrano

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo