Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start!"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! I. DEFINICJE 1. E-shop sklep internetoy proadzony przez Pokonam Granice, którego regulamin zaarty jest dokumencie Regulamin E-shop Pokonam Granice Ogólne Warunki Umó Elektronicznych (OWUE) 2. Usługa Pokonam Granice (Usługa PG) / Usługi Pokonam Granice (Usługi PG) - usługa bądź usługi, z których może skorzystać Klient, określone treści jego Vouchera PG 3. Voucher Pokonam Granice (Voucher PG) dokument imienny potierdzający zaarcie umoy i upraniający osobę nim skazaną do skorzystania z Usług PG opisanych tym dokumencie. Poszczególne Vouchery PG oferoane przez Pokonam Granice różnicuje rodzaj usług określonych przez dany voucher oraz cena 4. Klient osoba, która zamaia i opłaca ybrany Voucher PG, przez co zaiera umoę z Pokonam Granice i jest upraniona do skorzystania z usług, opisanych tym Voucherze 5. Okres Ważności Vouchera PG - okres, którym Voucher musi zostać zrealizoany 6. Ogólne Warunki Śiadczenia Usług (OWU) aktualnie oboiązujące Ogólne Warunki Śiadczenia Usług przez Pokonam Granice, dostępne na stronie internetoej.pokonamgranice.pl zakładce "Regulaminy i dokumenty" 7. Ogólne Warunki Umó Elektronicznych (OWUE) arunki, które rozumieniu Ustay z dnia 18 lipca 2002 roku o śiadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) stanoią Regulamin Śiadczenia Usług Drogą Elektroniczną, dostępne na stronie internetoej.pokonamgranice.pl zakładce "Regulaminy i dokumenty" 8. Umoa o Śiadczenie Usług PG (Umoa) Umoa zaarta pomiędzy Klientem i Pokonam Granice, zaierana poprzez nabycie przez Klienta Vouchera PG, upraniająca go do skorzystania okresie ażności tego vouchera z Usług PG określonych przez dany voucher 9. Partner Pokonam Granice (Partner PG) osoba fizyczna, osoba prana bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osoboości pranej, która porozumieniu z Pokonam Granice zapenia śiadczenie Usługi PG, określonej treści zakupionego Vouchera. Partner PG, porozumieniu z Pokonam Granice może udzielać posiadaczom określonych Voucheró PG Upusty PG na oferoanych przez siebie innych (nie będących Usługami PG) usługach lub produktach 10. Trener Biegania PG, Trener Dietetyki PG, Trener Przygotoania Mentalnego PG, lub ogólnie: Trener PG osoba, której działanie jest zapenione przez Partnera PG ( szczególnym przypadku prost będąca Partnerem PG), specjalizująca się określonej dziedzinie, proadząca bezpośrednią spółpracę z klientem tej dziedzinie. Aktualna lista Treneró PG przedstaiona jest na stronie.pokonamgranice/trenerzy 11. Panel Dostępoy Pokonam Granice (Panel PG) platforma elektroniczna umieszczona pod adresem.pokonamgranice.pl zakładce "logoanie", służąca do ymiany informacji pomiędzy Pokonam Granice, Partnerami PG, mi PG i Klientami, ze zdefinioanymi odpoiednio do ymaganego stopnia poufności danego typu informacji oraz niezbędności posiadania danego typu informacji do ykonyanej roli upranieniami dostępoymi 12. Dzienniczek Treningoy Pokonam Granice (Dzienniczek PG), Karta Klienta Pokonam Granice (Karta Klienta PG) arkusze elektroniczne umieszczone Panelu PG, służące 1

2 ymianie informacji pomiędzy Klientem a Trenerem PG i Pokonam Granice, ze zdefinioanymi odpoiednio do ymaganego stopnia poufności danego typu informacji oraz niezbędności posiadania danego typu informacji do ykonyanej roli upranieniami dostępoymi 13. Plan Treningu Biegoego Pokonam Granice (Plan TB PG) zbiór informacji, ytycznych i rekomendacji dla Klienta zakresie treningu biegoego, przygotoyany przez Biegania PG i stanoiący część Dzienniczka PG 14. Upust PG zniżka cenoa przysługująca Klientoi, dotycząca innych usług lub produktó niż Usługi PG zaarte ramach Voucheró PG, oferoanych przez Partneró PG. Lista usług i produktó objętych Upustami PG i ysokości tych upustó, przysługujących danemu Voucheroi PG, są określone treści tego vouchera 15. Nesletter PG pakiet informacji dotyczących aktyności ruchoej, szczególności biegania oraz obszaró spierających bieganie. Nesletter PG jest dystrybuoany drogą elektroniczną do jego subskrybentó, jego celem jest zachęcanie i inspiroanie do upraiania aktyności ruchoej 16. Subskrybent Neslettera PG osoba, która otrzymuje Nesletter PG. W szczególności Subskrybent Neslettera PG może być jednocześnie Klientem PG II. INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem promocji Pokonam Granice Start!, zanej dalej Promocją, jest Pokonam Granice s.c., z siedzibą ul. Bema 23, Piaseczno. 2. Niniejszy Regulamin Promocji stanoi integralny załącznik do Ogólnych Warunkó Śiadczenia Usług Pokonam Granice (OWU) znajdujący się na stronie.pokonamgranice/kontakt 3. Promocja jest ażna okresie od r do odołania. 4. Klient nabya praa do skorzystania z Promocji poprzez nabycie E-shopie, podczas okresu jej trania, Vouchera PG. Zasady korzystania z E-shopu określone są Regulaminie E-shopu Pokonam Granice Ogólne Warunki Umó Elektronicznych (OWUE), zamieszczonym na stronie.pokonamgranice.pl/kontakt 5. W ramach Promocji, Pokonam Granice oferuje Klientom następujące rodzaje Voucheró PG: a. Voucher PG Start 30 b. Voucher PG Progres 30 c. Voucher PG Profi 30 d. Voucher PG Start 120 e. Voucher PG Progres 120 f. Voucher PG Profi Każdy z Voucheró PG ymienionych pkt. II.5 uprania Klienta do skorzystania soim Okresie Ważności z określonych przez ten voucher Usług PG g zasad podanych niniejszym Regulaminie rozdziale III. 7. Vouchery PG Start 30, Progres 30 i Profi 30 posiadają 30 dnioy okres ażności, a vouchery PG Start 120, Progres 120 i Profi 120 posiadają 120 dnioy okres ażności. 2

3 III. VOUCHERY PG OFEROWANE W RAMACH PROMOCJI POKONAM GRANICE - START! ZASADY KORZYSTANIA Z OKREŚLONYCH PRZEZ NIE USŁUG PG 1. Zaartość poszczególnych Voucheró PG oraz ich ceny przedstaione są poniższej tabeli : Typ Usług PG Usługa PG Start 30 Progres 30 Profi 30 Start 120 Progres 120 Profi 120 Trener Biegania Trener Dietetyki Trener Przygotoania Mentalnego Biegania (OTB) Premium Biegania (OPTB) Dietetyki (OTD) Dodatkoa Dietetyki (ODTD) Przygotoania Mentalnego (OTPM) Vouchery PG z Okresem Ważności 30 dni (Umoa Klienta z Pokonam Granice na czas określony 30 dni) Vouchery PG z Okresem Ważności 120 dni (Umoa Klienta z Pokonam Granice na czas określony 120 dni) Cena brutto ( tym 23% VAT) 129,00 zł (za 30 dni) 299,00 zł (za 30 dni) 899,00 zł (za 30 dni) 396,00 zł (za 120 dni) 996,00 zł (za 120 dni) 2996,00 zł (za 120 dni) 2. Opis oraz zasady korzystania z poszczególnych Usług PG śiadczonych przez Biegania a. Przebieg procesu rozpoczęcia spółpracy Klienta z Trenerem Biegania i. Po dokonaniu przez Klienta zamóienia ybranego Vouchera PG, Pokonam Granice ysyła Klientoi a z linkiem do ypełnienia ankiety dotyczącej Klienta. Celem pozyskania informacji z ankiety jest stępne przygotoanie się przez Pokonam Granice oraz trenera do udzielania łaściego, zindyidualizoanego sparcia dla Klienta poprzez optymalne sprofiloanie do potrzeb klienta śiadczonych usług zaartych zakupionym przez 3

4 Klienta, ziązku z czym ypełnienie przez Klienta / ankiety jest przez Pokonam Granice silnie rekomendoane. ii. W przypadku, gdy Voucher PG jest kolejnym z rzędu (tzn. nie jest pierszym) i takiego samego rodzaju jak dotychczas, nabyanym przez Klienta, oraz jeśli ma miejsce ciągłość śiadczeniu przez Pokonam Granice usług Klientoi lub jeżeli przera śiadczeniu tych usług jest nie dłuższa niż 90 dni, Pokonam Granice nie przesyła Klientoi kolejny raz ankiety do ypełnienia. Ma miejsce od razu kontynuacja dotychczasoej spółpracy Klienta z Trenerem Biegania, której zasady są opisane poniżej punktach III.2.b i III.2.c iii. Po opłaceniu przez Klienta należności za Voucher PG, Pokonam Granice dokonuje stępnej analizy informacji dotyczących Klienta, zaartych dostarczonym przez Klienta formularzu zamóienia oraz ankiecie (jeśli Klient był proszony o ypełnienie ankiety) oraz - ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od płynięcia na konto Pokonam Granice należności za Voucher PG - kontaktuje się drogą telefoniczną lub mailoą z Klientem celem ustalenia terminu spotkania lub ( przypadku, jeśli ze zględó logistycznych np. znacznej różnicy odległości, spotkanie osobiste nie będzie możlie) rozmoy telefonicznej Klienta z Trenerem Biegoym. iv. Na podstaie informacji uzyskanych ankiecie oraz podczas spotkania lub rozmoy telefonicznej z Klientem oraz zależności od rodzaju Vouchera PG przysługującego Klientoi, Trener Biegania przygotouje dla Klienta Plan Treningu Biegoego Pokonam Granice (Plan TB PG) i umieszcza ten plan Dzienniczku PG Panelu PG, do którego login i hasło dostępoe Klient otrzymał cześniej mailu od Pokonam Granice, potierdzającym zaarcie Umoy v. Dalsza spółpraca Klienta z Trenerem Biegania odbya się zgodnie z zapisami poniższych punktach III.2.b (dla Usługi PG: OTB) i III.2. c (dla Usługi PG: OTBP) b. Usługa PG Biegania (OTB) - zaarta Voucherach Start 30 i Start 120 oznacza zbiór następujących benefitó dla Klienta: i. Przygotoanie i uzgodnienie z klientem Planu TB PG, składającego się z następujących elementó: 1. Przedstaienie Klientoi analizy informacji z dostarczonej przez Klienta ankiety 2. Pomoc ustaleniu krótko- i długo-terminoych celó Klienta 3. Przedstaienia ogólnych założeń metodyki treningu biegoego stosoanej przez Treneró Biegania Pokonam Granice oraz biblioteki pojęć stosoanych Planach TB PG 4. Przygotoyanie dla Klienta, a następnie aktualizoanie cyklu uzgodnionym z danym Klientem, planu treningoego. ii. Udzielanie Klientoi informacji zrotnych Dzienniczku PG z częstotliością przynajmniej 1 x każdym tygodniu kalendarzoym. iii. Udzielanie konsultacji telefonicznych z częstotliością maksymalnie 1 x tygodniu (czas konsultacji do 10 minut) dni poszednie , z zastrzeżeniem, że przypadku, kiedy Trener Biegania nie ma możliości proadzenia rozmoy, oddzania ci¹gu max 24 godzin. c. Usługa PG Biegania Premium (OTBP) - zaarta Voucherach Progres 30, Progres 120, Profi 30, Profi 120 oznacza zbiór następujących benefitó dla Klienta: 4

5 i. Przygotoanie i uzgodnienie z klientem Planu TB PG, składającego się z następujących elementó: 1. Przedstaienie Klientoi analizy informacji z dostarczonej przez Klienta ankiety 2. Pomoc ustaleniu krótko- i długo-terminoych celó Klienta 3. Przedstaienia ogólnych założeń metodyki treningu biegoego stosoanej przez Treneró Biegania Pokonam Granice oraz biblioteki pojęć stosoanych Planach TB PG 4. Przygotoyanie dla Klienta, a następnie aktualizoanie cyklu uzgodnionym z danym Klientem, planu treningoego. ii. Udzielanie Klientoi informacji zrotnych Dzienniczku PG z częstotliością przynajmniej 2 x każdym tygodniu kalendarzoym. iii. Udzielanie konsultacji telefonicznych z częstotliością maksymalnie 2 x tygodniu (czas konsultacji do 15 minut) dni poszednie , z zastrzeżeniem, że przypadku, kiedy Trener Biegania nie ma możliości proadzenia rozmoy, oddzania ciągu max 15 godzin. d. Cennik pozostałych usług śiadczonych przez Przygotoania Mentalnego Klientom Pokonam Granice (jednak nie zaartych Voucherach PG i rozliczanych bezpośrednio z danym trenerem) określa Załącznik nr 2 do OWU. 3. Opis oraz zasady korzystania z poszczególnych Usług PG śiadczonych przez Dietetyki a. Usługa PG: Dietetyki (OTD) - zaarta Voucherach PG: Progres 30, Progres 120, Profi 30, Profi 120 oznacza zbiór następujących benefitó dla Klienta: i. Konsultacja ( zależności od historii dotychczasoej spółpracy Klienta z Trenerem Dietetyki oraz od decyzji Klienta może to być jedna z trzech następujących rodzajó konsultacji: konsultacja stępna i zalecenia (OTDk), konsultacja nr 2 ze szczegółoą oceną sposobu żyienia (OTD-k2) lub konsultacja kontrolna (OTD-kk)) 1. Szczegółoy zakres poszczególnych rodzajó konsultacji: a. Konsultacja stępna (OTD-k) i. Szczegółoy yiad żyienioo-kliniczny, ogólna ocena sposobu żyienia, zalecenia formie pisemnej ii. Pomiar składu ciała b. Konsultacja nr 2 ze szczegółoą oceną sposobu żyienia (OTD-k2) i. Opierająca się na indyidualnym zapotrzeboaniu Klienta ii. Szczegółoa ocena sposobu żyienia analiza dotychczasoego jadłospisu ze szczegółoymi zaleceniami modyfikacji zachoań żyienioych oraz eentualnej suplementacji c. Konsultacja kontrolna (OTD-k3) i. Opierająca się na indyidualnym zapotrzeboaniu Klienta ii. Kontrola postępó Klienta 5

6 iii. Pomiar składu ciała iv. Eentualne zmiany ustalonym sposobie odżyiania 2. Limit ilościoy ramach Vouchera PG: 1 konsultacja na każde 30 dni Okresu Ważności Vouchera PG, czyli 1 konsultacja voucherach Progres 30 i Profi 30 oraz 4 konsultacje voucherach Progres 120 i Profi Konsultacja odbya się gabinecie Dietetyki lub drogą teleinformatyczną ( video konsultacja) 4. Rekomendoane jest (lecz nie ymagane) posiadanie przez Klienta i okazanie podczas konsultacji ynikó następujących badań z ostatnich 3 miesięcy: morfologia, lipidogram, badanie moczu ogólne 5. W określonych przez Dietetyki przypadkach ( odniesieniu do niektórych Klientó) efektem udzielonych konsultacji może być rekomendacja dla Klienta ykonyania pisó dotyczących realizacji przez Klienta udzielonych zaleceń Dzienniczku PG b. Usługa PG: Dodatkoa Dietetyki (ODTD) - zaarta Voucherach PG: Profi, Profi 120 oznacza zbiór następujących benefitó dla Klienta: i. Szczegółoy jadłospis dzienny jadłospis 7-dnioy (ODTD-j7) - szczegółoa dieta do indyidualnego zapotrzeboania, obranego celu oraz stylu życia) 1. Limit ilościoy ramach Vouchera PG: 1 jadłospis 7-dnioy na każde 30 dni Okresu Ważności Vouchera PG, czyli 1 jadłospis 7- dnioy Profi 30 oraz 4 jadłospisy 7-dnioe (każdy z nich na odrębne 30 dni) Profi Lokalizacja: gabinecie Dietetyki lub drogą teleinformatyczną ( video konsultacja) 3. Skorzystanie z niniejszej usługi jest ziązane z koniecznością skorzystania podczas tej samej izyty (lub video konsultacji) z usługi Konsultacja nr 2 ze szczegółoą oceną sposobu żyienia (OTD-k2), rónież zaartej Voucherach Profi 30 i Profi Opis oraz zasady korzystania z poszczególnych Usług PG śiadczonych przez Przygotoania Mentalnego a. Usługa PG: Przygotoania Mentalnego (OTPM) zaarta Voucherach PG: Profi 30 i Profi 120 oznacza zbiór następujących benefitó dla Klienta: i. Coaching Sportoy (jego celem jest uzupełnienie podstaoego treningu o kształtoanie umiejętności usuania ograniczeń, poznaanie reakcji emocjonalnych, umiejętności korzystania z enętrznych zasobó celu podniesienia efektyności łasnej) ii. Limit ilościoy ramach Vouchera PG: 1 godzina zajęć z Trenerem Przygotoania Mentalnego na każde 30 dni Okresu Ważności Vouchera PG, czyli 1 godzina dla vouchera Profi 30 i 4 godziny dla vouchera Profi 120 iii. Spotkanie odbya się miejscu yznaczonym przez coacha ramach rozmoy stępnej. W siedzibie klienta (na życzenie) lub gabinecie Przygotoania Mentalnego lub drogą teleinformatyczną ( video konsultacja) 6

7 iv. Podczas sesji mogą być przydzielone klientoi zadania domoe do ykonania lub proadzenie odrębnego (nie będącego częścią Dzienniczka PG) dzienniczka treningu mentalnego. Za zgodą Klienta istnieje możliość dołączenia dzienniczka treningu mentalnego do Dzienniczka PG. 7

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy

Bardziej szczegółowo

2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie: Przed zakupem Karty Studenton i rozpoczęciem jej używania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Klub Konesera, ( Program lub Klub Konesera ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna Regulamin usługi Pakiety internetoe taryfach Orange One, Orange Yes, Orange POP i Noe Orange Go ofercie Orange na kartę oboiązuje od dnia 20 lipca 2015 r. do odołania 1. Pakiety internetoe ( Usługa ) to

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Wszędzie z dnia 13 lutego 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów kompleksowych sprzedaży i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.berriesandco.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.berriesandco.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.andco.pl I. Postanowienia ogólne:/.pl 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl)

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl) Regulamin dostępu i korzystania z Panelu Klienta w sieci reklamowej Adkontekst obowiązujący wszystkich klientów zamawiających usługę - wnoszących opłatę za dostęp do Panelu Klienta za pośrednictwem płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.poligrafiko.pl, zwanego dalej Portalem. 1.2. Właścicielem i Administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji związanych z zamówieniem i realizacją rezerwacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUXLADY (WERSJA R/01/2014) (obowiązujący od dnia 01.03.2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUXLADY (WERSJA R/01/2014) (obowiązujący od dnia 01.03.2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUXLADY (WERSJA R/01/2014) (obowiązujący od dnia 01.03.2014 r.) Spis treści Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r.

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. I DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. 1. Informacje ogólne 1.1. Sklep działa pod adresem www.ealarmy.com.pl Właścicielem sklepu jest Marcin Borowski, prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu i korzystania z Panelu Klienta sieci content marketingowej ContentStream

Regulamin dostępu i korzystania z Panelu Klienta sieci content marketingowej ContentStream Regulamin dostępu i korzystania z Panelu Klienta sieci content marketingowej ContentStream Wstęp Niniejszy dokument porządkuje wszystkie sprawy związane z uzyskaniem dostępu i korzystaniem z Panelu Klienta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo