Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work"

Transkrypt

1 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-110 Bezpieczeństo i higiena pracy Health and Safety at Work A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studió Poziom kształcenia Profil studió Forma i tryb proadzenia studió Specjalność Jednostka proadząca moduł Koordynator modułu Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansó Mgr Daria Moska-Bęczkoska Zatierdził B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotó Status modułu Język proadzenia zajęć Usytuoanie modułu planie studió - semestr Usytuoanie realizacji przedmiotu roku akademickim Wymagania stępne Egzamin (TAK/NIE) Liczba punktó ECTS Ogólnouczelniany Oboiązkoy Polski Semestr I Semestr zimoy Brak NIE 1 pkt Forma proadzenia zajęć Liczba godzin semestrze ykład 15 ćiczenia ć laboratorium l projekt p inne i 1

2 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Celem przedmiotu jest przekazanie studentom interdyscyplinarnej iedzy o człoieku środoisku pracy. Zapoznanie z istniejącym stanem pranym ochrony pracy Polsce; z zasadami zachoania się przypadku zagrożenia oraz uśiadomienie oboiązkó i pra praconikó oraz pracodacó. Symbol efektu Efekty kształcenia Student potrafi scharakteryzoać podstaoe zagadnienia dotyczące bezpieczeństa i higieny pracy oraz ergonomii. Student potrafi opisyać zajemne relacje pomiędzy człoiekiem a ykonyaną przez niego pracą określonym środoisku z punktu idzenia dążenia do minimalizacji skutkó obciążenia fizycznego i psychicznego oraz zagrożeń na stanoisku pracy. Student zna podstaoe metody ograniczania czynnikó szkodliych, uciążliych i niebezpiecznych ystępujących na stanoisku pracy. Student potrafi korzystać z narzędzi badaczych opisujących stopień uciążliości pracy oraz poziom ryzyka zaodoego. Student nabya umiejętność zachoania się sytuacjach zagrożenia, tym złaszcza praidłoych reakcji razie ypadku. Student potrafi praidłoo konstruoać stanoisko pracy pod zględem ymagań pranych i organizacyjnych. Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania iedzy z zakresu przepisó pranych dot. bhp oraz ergonomii celu podnoszenia soich kalifikacji zaodoych. Identyfikuje i rozstrzyga problemy praktyki gospodarczej, znajdujące odzierciedlenie torzeniu łaściych stanoisk pracy. Potrafi spółdziałać i pracoać grupie, skutecznie komunikoać się oraz postępoać etycznie celu iarygodnego torzenia dokumentacji ymaganej przepisami BHP. Forma proaadzenia zajęć Odniesienie do efektó kierunkoych K_K01 Odniesienie do efektó obszaroych T1P_W09, X1P_X06 T1P_W09, X1P_X06, T1P_W09, X1P_X06, T1P_K01, X1P_K0, X1P_K05, InzP_K01, InzP_K02 K_K02 T1P_K02, InzP_K01 K_K03 T1P_K04, T1P_K05, X1P_K04, InzP_K01 2

3 Treści kształcenia 1. Treści kształcenia zakresie ykładu Nr ykładu Treści kształcenia System ochrony pracy Polsce (definicja, przedmiot oraz zakres badań bezpieczeństa i higieny pracy; charakterystyka uarunkoań pranych dot. bezpieczeństa i higieny pracy; organy i organizacje administracji państoej uczestniczące kształtoaniu i realizoaniu zadań dziedzinie bezpieczeństa i higieny pracy) Przepisy bezpieczeństa i higieny pracy na uczelniach yższych (podstay prane, praa i oboiązki rektora uczelni oraz studentó z zakresie bhp, znaczenie instrukcji bhp) Czynniki niebezpieczne, szkodlie i uciążlie na stanoisku pracy (charakterystyka poszczególnych grup czynnikó, przykłady, metody i sposoby ich ograniczania) Analiza konkretnych czynnikó fizycznych hałas (pojęcie i istota hałasu; hałas infradźiękoy; hałas ultradźiękoy; dopuszczalne artości natężenia hałasu na stanoisku pracy, metody pomiaru, metody i sposoby ograniczania płyu hałasu na organizm człoieka) Analiza konkretnych czynnikó fizycznych mikroklimat (pojęcie i istota mikroklimatu, bilans cieplny, ydatek energetyczny, analiza środoiska pracy, komfort cieplny, ocena komfortu termicznego) Ergonomia kształtoaniu arunkó pracy (pojęcie i istota ergonomii, rys historyczny ergonomii, istota układu człoiek 5 maszyna) Konstrukcja stanoiska pracy pod zględem ymagań ergonomicznych na przykładzie stanoiska komputeroego Zasady postępoania razie ypadkó i sytuacjach zagrożeń (definicja ypadku, klasyfikacja ypadkó, metody badania ypadkó, 6 okoliczności ypadkó, postępoanie poypadkoe, udzielanie pomocy przedlekarskiej razie ypadku) 7 Kolokium zaliczenioe Odniesienie do efektó kształcenia dla modułu 2. Treści kształcenia zakresie ćiczeń 3. Treści kształcenia zakresie zadań laboratoryjnych 4. Charakterystyka zadań projektoych 5. Charakterystyka zadań ramach innych typó zajęć dydaktycznych 3

4 Metody spradzania efektó kształcenia Symbol efektu Metody spradzania efektó kształcenia (sposób spradzenia, tym dla umiejętności odołanie do konkretnych zadań projektoych, laboratoryjnych, itp.) Kolokium zaliczenioe Student, aby uzyskać ocenę dobrą, poinien znać podstaoe pojęcia z zakresu bezpieczeństa pracy i ergonomii. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, poinien dodatkoo znać i rozumieć międzynarodoe uarunkoania prane z zakresu bhp. Kolokium zaliczenioe Student, aby uzyskać ocenę dobrą, poinien znać zależności pomiędzy człoiekiem a ykonyaną prze niego pracą. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student poinien ponadto potrafić odnosić iedzę teoretyczną do roziązań praktycznych. Kolokium zaliczenioe Student, aby uzyskać ocenę dobrą, poinien znać podstaoe czynniki szkodlie, uciążlie i niebezpieczne ystępujące na stanoisku pracy. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student poinien umiejętnie posługiać się poznanymi metodami ograniczania negatynego płyu czynnikó szkodliych, uciążliych i niebezpiecznych na organizm człoieka. Kolokium zaliczenioe Student, aby uzyskać ocenę dobrą poinien umieć badać stopień uciążliości pracy ykorzystując przy tym przysojoną iedzę teoretyczną zdobytą na ykładach. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student poinien dodatkoo umieć dokonać łasnej interpretacji i oceny analizoanych ynikó i sporządzić ocenę ryzyka zaodoego. Kolokium zaliczenioe, ćiczenia na fantomie Student, aby uzyskać ocenę dobrą poinien umieć ykorzystać zdobytą na ykładach iedzę do oceny sytuacji niebezpiecznej. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, student poinien dodatkoo umieć udzielić pierszej pomocy przedlekarskiej razie ypadku. Kolokium zaliczenioe Student, aby uzyskać ocenę dobrą poinien umieć znać podstaoe ymogi prane i organizacyjne przy konstruoaniu stanoisk pracy. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, poinien dodatkoo potrafić zastosoać je praktyce. Dyskusja podczas ykładó Student, aby uzyskać ocenę dobrą poinien rozumieć potrzebę stałego uzupełniania iedzy z zakresu bezpieczeństa i higieny pracy i ergonomii i na bieżąco ją uzupełniać. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, poinien uzupełniać tę iedzę zakresie szerszym od członkó grupy. Dyskusja podczas ykładó Student, aby uzyskać ocenę dobrą poinien dostrzegać rażące uchybienia na stanoiskach pracy. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, poinien dodatkoo proponoać soje roziązania. Dyskusja podczas ykładó Student, aby uzyskać ocenę dobrą poinien dobrze spółpracoać i pracoać grupie. Aktynie uczestniczyć roziązyaniu zadań problemoych. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, poinien dodatkoo przejmoać inicjatyę podczas dyskusji. 4

5 D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktó ECTS Lp. Rodzaj aktyności Obciążenie studenta Jednostka 1. Udział ykładach 15 h 2. Udział ćiczeniach 3. Udział laboratoriach 4. Udział zajęciach projektoych 5. Udział konsultacjach (2-3 razy semestrze) 4 h 6. Konsultacje projektoe 7. Udział egzaminie Liczba godzin realizoanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 19 h Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 10. ymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 0,7 ECTS (1 punkt ECTS=28 godzin obciążenia studenta) 11. Samodzielne studioanie tematyki ykładó 3 h 12. Samodzielne przygotoanie się do ćiczeń 13. Samodzielne przygotoanie się do kolokió 6 h 14. Samodzielne przygotoanie się do laboratorió 15. Wykonanie spraozdań 16. Przygotoanie do kolokium końcoego z laboratorium 17. Wykonanie projektu lub dokumentacji 18. Przygotoanie do egzaminu Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 9 h Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach 21. samodzielnej pracy 0,3 ECTS (1 punkt ECTS=28 godzin obciążenia studenta) 22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 h 23. Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=28 godzin obciążenia studenta 1 ECTS Nakład pracy ziązany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin ziązanych z zajęciami praktycznymi Liczba punktó ECTS, którą student uzyskuje ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=28 godzin obciążenia studenta 10 h 0,4 ECTS E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. Rączkoski B., BHP praktyce, Wydanie XV, Wyd. ODDK, Gdańsk Wieczorek Z., BHP biurze i urzędzie. BHP i ergonomia na stanoisku pracy z komputerem, Wyd. Wiedza i Praktyka, Skuza L., Co arto iedzieć o ryzyku zaodoym, Wyd. ODDK, Gdańsk

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-083L Zarządzanie jakością Quality Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Z-ID-506b. Dr inż. Radosław Belka. Kierunkowy Do wyboru Polski Semestr V

Z-ID-506b. Dr inż. Radosław Belka. Kierunkowy Do wyboru Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-506b Naza modułu Akademia Sieci Cisco moduł 1 Naza modułu języku angieskim Cisco Netork Academy part 1 Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Zarządzanie odno-ściekoą Water and asteater management Kierunek: inżynieria środoiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: ykład, ćiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-606a Nazwa modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2015 / 2016 A.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Mateusz Wiśniewski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-606b Zarządzanie relacjami z klientem Customer Relationship Management

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Programowanie i planowanie strategiczne Nazwa modułu w języku angielskim Strategic Programming and Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Programowanie i planowanie strategiczne Nazwa modułu w języku angielskim Strategic Programming and Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-693 Nazwa modułu Programowanie i planowanie strategiczne Nazwa modułu w języku angielskim Strategic Programming and Planning Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-492 Nazwa modułu Public relations Nazwa modułu w języku angielskim Public Relations Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Wymiana Ciepła i Masy Heat and Mass Transfer

Wymiana Ciepła i Masy Heat and Mass Transfer Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Systemy pozycjonowania i nawigacji Nazwa modułu w języku angielskim Navigation

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo