Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 13.03.2012r."

Transkrypt

1 Badania ruchu Trójmieście ramach projektu Kolei Metropolitalnej mgr inż. Szymon Klemba Warszaa, r.

2 SPIS TREŚCI 1 Tło i cel badań 2 Podstaoe pojęcia modeloania 3 Proces budoy modelu 3A Model układu transportoego 3B Model potokó ruchu 3C Model interakcji transportoych 4 Podsumoanie

3 1 - Wstęp 1 TŁO I CEL BADAŃ

4 1. Tło i cel badań Geneza projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 1914 otarcie linii kolei kokoszkoskiej Gdańsk Wrzeszcz Stara Piła

5 1. Tło i cel badań Geneza projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 1945 linia nieprzejezdna z uagi na działania ojenne X X

6 1. Tło i cel badań Geneza projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 1973/1974 budoa i otarcie noego Portu Lotniczego dla Gdańska

7 1. Tło i cel badań Geneza projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 2005 opracoanie zespołu ekspertó z trójmiejskich uczelni (m.in. dr inż. Andrzeja Massela) dotyczące odbudoy kolei kokoszkoskiej 2007 stępne studium ykonalności (ykonane przez CNTK) 2008 studium ykonalności (ykonane przez IVV), pisanie projektu na listę projektó kluczoych POIŚ 2009/2010 aktualizacja studium ykonalności, dokumentacja przedprojektoa 2009/2010 budoa modelu ruchu i opracoanie prognozy ruchu dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (realizoane przez IK na zlecenie inicjatyy JASPERS)

8 1. Tło i cel badań Cel badań Opracoanie prognoz ruchu dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz określenie jej płyu na funkcjonoanie systemu transportoego Trójmiasta Narzędzie badań Cyfroy model ruchu (podróży) opracoany oparciu o yniki Kompleksoych Badań Ruchu przeproadzonych Gdańsku roku 2009 (tz. KBR 2009)

9 2. Podstaoe pojęcia modeloania 2 PODSTAWOWE POJĘCIA MODELOWANIA

10 2. Podstaoe pojęcia modeloania Idea modeloania Dane ejścioe Czynniki płyające na przeozy MODEL Wynik

11 2. Podstaoe pojęcia modeloania Idea modeloania Funkcja określająca pły czynnikó na ielkość ejścioą Wielkość ejścioa (bazoa) Wynik końcoy Czynniki płyu Funkcja określająca artość końcoą na podstaie zmiennych objaśniających Zmienne objaśniające Wynik końcoy

12 2. Podstaoe pojęcia modeloania Model Model jest to odzoroanie fragmentu rzeczyistości Możemy yróżnić - Modele opisoe - Modele fizyczne - Modele analogoe - Modele matematyczne Model stanoi narzędzie do proadzenia badań nad rzeczyistym obiektem / systemem (np. systemem transportoym)

13 2. Podstaoe pojęcia modeloania Podział modeli matematycznych Uzględnienie zmienności parametró czasie: - modele statyczne i dynamiczne Peność parametró modelu - modele deterministyczne i stochastyczne Postać funkcji zaierających zmienne modelu - modele linioe i nielinioe

14 2. Podstaoe pojęcia modeloania Model systemu transportoego W celu przeproadzenia badań płyu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na system transportu Trójmiasta niezbędna była realizacja procesu modeloania potokó ruchu: 1. Definicja obszaru i celu badań 2. Wybór modelu i jego struktury 3. Identyfikacja artości parametró modelu 4. Wybór algorytmó obliczeń 5. Weryfikacja modelu (jeśli negatyna, róć do pkt. 2) 6. Wykorzystanie modelu do badań

15 3. Proces budoy modelu 3 PROCES BUDOWY MODELU

16 3. Proces budoy modelu Modeloanie potokó ruchu proces budoy lub aktualizacji modelu ruchu osób pojazdó lub transportu ładunkó raz z procesem budoy lub aktualizacji modelu układu transportoego zajemnie poiązanych modelem interakcji transportoych. Potok ruchu - zbiór przypisany do określonego ektora transportoego (yjaśnione później): - podróży osób, - przejazdó osób - przejazdó pojazdó, - przeozó ładunkó.

17 3. Proces budoy modelu Sieć transportoa zbiór ęzłó i łączących je odcinkó (łukó), możliy do opisania postaci grafu zorientoanego (modelu sieci transportoej) przeznaczona dla podróży osób, przeozu ładunkó i przejazdu pojazdó. Sieć transportoa jest podstaoym komponentem układu transportoego. Przykłady: - sieć drogoo uliczną (miasta), sieć dróg publicznych, krajoych, regionalnych, poiatoych, gminnych, sieć autostrad; - sieć kolejoa, - sieć transportu zbioroego, - sieć tras roeroych.

18 3. Proces budoy modelu Formalnie można zapisać sieć transportoą jako trójkę S = <W,L,F> Gdzie: W zbiór ęzłó sieci, L zbiór łukó sieci, F zbiór charakterystyk (atrybutó, parametró) sieci. W L F = { }; i = {( = { F i i W,, F = 1,... N j L ) : } i W j W i j}

19 Przykład 3. Proces budoy modelu L N d d d d F F F F L W j i j i L L W j i j i = = = = ), ;( ; ), ( :,...} {..., }, { )}, ),(, ),(, ),(, ),(, ),(, ( ),, ),(, ),(, ),(, ),(, ),(, {( },,, { ), ( ), (

20 3. Proces budoy modelu Rejon transportoy yodrębnione i ponumeroane, dla potrzeb budoy modelu potokó ruchu obszary analizoanej jednostki terytorialnej (rejony enętrzne) i poza jej obrębem (rejony zenętrzne) taki sposób, aby: - dla każdego źródła i celu podróży przypisać można było odpoiedni numer rejonu transportoego, - każdemu rejonoi transportoemu można było modelu przypisać ęzły sieci transportoej (ęzły nadania i odbioru ruchu).

21 3. Proces budoy modelu Formalnie rejon transportoy jest podzbiorem R k zbioru ierzchołkó W. R W k W = { R,..., R 1 k,..., R K } Własności R, R W i R 1 j R 1 R... R k 2 =... R K = W

22 3. Proces budoy modelu Wektor transportoy - połączenie dóch: - ęzłó sieci transportoej lub określonych zbioró ęzłó, - rejonó transportoych lub określonych zbioró rejonó transportoych, z których jeden jest zbiorem ęzłó transportoych lub rejonó transportoych nadania potoku ruchu a drugi zbiorem ęzłó lub rejonó transportoych jego odbioru. [1,3] [102,104]

23 3. Proces budoy modelu Układ transportoy sieć transportoa (lub zespół sieci transportoych), którym przyporządkoane zostają atrybuty istotne z punktu idzenia opisu struktury podażoej systemu transportoego. Przykładoe atrybuty: - przepustoość, prędkość dopuszczalna (ielkości fizyczne), - trasy transportoe. Układ transportoy może być opisany yróżnionymi arstami zależności od rodzaju użytkoania (drogoy, drogoo-uliczny, publiczny transport zbioroy, ) bądź postaci atrybutó odcinkó i ęzłó jednego ogólnego grafu lub poprzez odrębne grafy, np. układ drogoy, układ transportu zbioroego

24 3. Proces budoy modelu Trasa transportoa segment (fragment) sieci transportoej opisany poprzez yspecyfikoane od początkoego przez pośrednie do końcoego ęzły sieci transportoej połączone między sobą odcinkami międzyęzłoymi. Trasa transportoa, jako element sieci przypisana może być linii transportu zbioroego. T i = {( a, b ),( b, c ),...,( j, k )} Linia transportu zbioroego - regularne połączenie transporcie zbioroym na określonej trasie transportoej z yznaczonymi przystankami i innymi określonymi atrybutami (np. czasy przejazdu, częstotliość kursoania, czasy postojó na przystankach)

25 3. Proces budoy modelu A) Model układu transportoego MODEL UKŁADU TRANSPORTOWEGO Model układu transportoego numeryczny opis jednego lub ielu układó transportoych ujęciu odpoiednim dla przyjętej modelu struktury popytoej transportu. Na kolejnych slajdach przedstaiony zostanie model układu transportoego dla Trójmiasta

26 3. Proces budoy modelu A) Model układu transportoego Zasięg terytorialny modelu - miasta Gdańsk, Gdynię i Sopot, oraz następujące - poiaty: ejheroski, kartuski, bytoski, kościerski oraz gdański Szczegółoość modelu (podział na 198 rejonó komunikacyjnych) rejonó Gdańsku, - 6 rejonó Gdyni, - 2 rejony Sopocie, - dla poiató edług zasady 1 gmina = 1 rejon.

27 3. Proces budoy modelu A) Model układu transportoego

28 3. Proces budoy modelu A) Model układu transportoego Zdefinioane układy transportoe - transport indyidualny samochodoy (C), - transport autobusoy (B), - transport trolejbusoy (Tbus), - transport tramajoy (T), - kolej regionalna (R), - Szybka Kolej Miejska (SKM), - Pomorska Kolej Metropolitalna (KM), - transport pieszy (W)

29 3. Proces budoy modelu A) Model układu transportoego Definicja ulic i dróg (łącznie 9600 odcinkó) - klasa 1 ulice i drogi z 3 pasami dla kierunku głóne, - klasa 2 ulice z 2 pasami dla kierunku głóne bez możliości parkoania, - klasa 3 ulice z 2 pasami dla kierunku głóne z możliością parkoania, - klasa 4 ulice z 1 pasem na kierunek głóne, - klasa 5 - ulice z 1 pasem na kierunek lokalne, - klasa 6 - ulice z 1 pasem na kierunek zbiorcze, - klasa 7 ulice osiedloe i o ruchu uspokojonym,

30 3. Proces budoy modelu A) Model układu transportoego Parametry dróg i ulic

31 3. Proces budoy modelu A) Model układu transportoego Parametry dróg i ulic

32 3. Proces budoy modelu A) Model układu transportoego Rodzaje i parametry ęzłó (łącznie 3800 ęzłó) - ęzły bez sygnalizacji śietlnej - ęzły z sygnalizacją śietlną Węzły scharakteryzoane są przez - dostępne relacje przejścia przez ęzeł - średni czas oczekiania na śiatło zielone - karą czasoą za przejazd przez ęzeł Linie komunikacyjne (144 linie, 321 tras) W modelu zdefinioano przebieg linii komunikacji zbioroej i scharateryzoano atrybutem częstotliości kursoania

33 3. Proces budoy modelu 3 MODELE POTOKÓW RUCHU I INTEAKCJI TRANSPORTOWYCH A KBR

34 3. Proces budoy modelu Model potokó ruchu, modele interakcji MODEL POTOKÓW RUCHU i MODELE INTERAKCJI TRANSPORTOWYCH KLASYCZNE MODELOWANIE CZTEROETAPOWE 1. MODEL GENEROWANIA PODRÓŻY 2. MODEL DYSTRYBUCJI PODRÓŻY 3. MODEL PODZIAŁU MIĘDZYGAŁĘZIOWEGO 4. MODEL ROZŁOŻENIA NA SIEĆ TRANSPORTOWĄ (WYBORU DROGI)

35 3. Proces budoy modelu Model potokó ruchu, modele interakcji Aby sparametryzoać modele potokó ruchu i interakcji transportoych należy dysponoać odpoiednią bazą danych dotyczącą badanego obszaru, np. ynikami KBR. Kompleksoe badania ruchu (KBR) badanie zachoań komunikacyjnych yodrębnionej jednostce terytorialnej określonej jako obejmujące: a) badania reprezentacyjne są to badania zachoań komunikacyjnych przeproadzone formie yiadu z osobami ybranymi trybie losoania spośród badanej populacji osób, gospodarst domoych lub pojazdó, którym dobór osób i liczba udzielonych yiadó (liczebność próby) poinny zapenić reprezentatyność opisu zachoań komunikacyjnych populacji na poziomie określonego błędu statystycznego.

36 3. Proces budoy modelu Model potokó ruchu, modele interakcji Jakie podstaoe dane ramach yiadu? - Liczba porządkoa podróży - Numer yiadu - Numer rejonu początku i końca podróży - Dokładne adresy miejsc początku i końca podróży - Data i czas podróży - Motyacja podróży - Wykorzystyany środek transportu - Waga populacji Dla KBR Gdańsk zebrano dane o 23 tys. podróży (ok. 5% populacji).

37 3. Proces budoy modelu Model potokó ruchu, modele interakcji b) pomiary natężeń ruchu elementach układu transportoego zakresie niezbędnym dla potrzeb eryfikacji modelu ruchu - pomiary ekranoe - kordonoe i innych elementach układu transportoego Pomiar ekranoy pomiar natężeń ruchu na szystkich trasach transportoych przecinających ytyczoną linię rozdzielająca da obszary yodrębnionej jednostki Pomiar kordonoy pomiar natężeń ruchu na szystkich trasach transportoych przecinających granicę obszaru ydzielonego z yodrębnionej jednostki terytorialnej c) niezbędne pomiary arunkó ruchu dla potrzeb budoy i eryfikacji modelu potokó ruchu

38 3. Proces budoy modelu Model potokó ruchu, modele interakcji Pomiar ekranoy Pomiar kordonoy Natężenie ruchu [liczba poj. / h]

39 3. Proces budoy modelu Model potokó ruchu, modele interakcji Pomiary ekranoe i kordonoe

40 3. Proces budoy modelu Model potokó ruchu, modele interakcji Pomiary ruchu na przekrojach

41 3. Proces budoy modelu Model potokó ruchu, modele interakcji Pomiary ruchu na przekrojach (przykładoy przekrój)

42 3. Proces budoy modelu Model potokó ruchu, modele interakcji Pomiary ruchu na skrzyżoaniach

43 3. Proces budoy modelu Model potokó ruchu, modele interakcji Oprócz / badań przeproadzono: - Badania ankietoe pasażeró komunikacji zbioroej (Przykład: plik xls) - Pomiary napełnień pojazdó komunikacji zbioroej (Przykład: plik xls) - Badania ankietoe kierocó pojazdó ciężaroych Kompleksoe badania ruchu są kosztochłonne i czasochłonne

44 3. Proces budoy modelu 3B MODEL POTOKÓW RUCHU

45 3. Proces budoy modelu B) Model potokó ruchu Model potokó ruchu matematyczny zapis struktury popytoej transportu oparty na badaniu zachoań komunikacyjnych, który poprzez model interakcji transportoych przeznaczony jest do - prognozoania ruchu, - badania zmiany potokó ruchu procesie planoania układó transportoych, - optymalizacji sieci transportoych. Podstaoymi atrybutami modelu ruchu są: - obszar podzielony na rejony transportoe, - okres czasu (np. godzina szczytu) i horyzont czasu (daty), - rodzaj ruchu, - zastosoane modele interakcji transportoych

46 3. Proces budoy modelu B) Model potokó ruchu Model potokó ruchu musi dostarczać danych na temat potokó ruchu generoanego i absorboanego poszczególnych rejonach komunikacyjnych. Kolejne kroki: 1) Wstępna analiza danych z KBR, 2) Zsumoanie liczby podróży rozpoczynających się poszczególnych rejonach komunikacyjnych g motyacji podróży 3) Zsumoanie liczby podróży kończących się poszczególnych rejonach komunikacyjnych g motyacji podróży 4) Definicja zestau zmiennych objaśniających 5) Dobór postaci i parametró funkcji określających potencjały ruchotórcze 6) Analiza zgodności ynikó modeloych z badaniami

47 Jeżeli daną podróż rozpoczynającą rejonie yznaczonym przez ęzeł początkoy, a kończącą się rejonie yznaczonym przez ęzeł końcoy, motyacji m danej jednostce czasu (np. godzinie szczytu) oznaczymy jako to zbiór podróży generoanych danym rejonie Ri danej motyacji M oznaczymy: 3. Proces budoy modelu B) Model potokó ruchu O o m R R p j j i i m o j i 1,..., 1,...,4,,, = = } : {,, M m W R p P j i i m o R M j i i = =

48 3. Proces budoy modelu B) Model potokó ruchu Zbiór podróży absorboanych oznaczamy z kolei: P R M, j i j = { po, m : i W j R j m = M} Liczbę podróży generoanych i absorboanych danym rejonie yznaczamy jako liczność zbioró podróży generoanych i absorboanych: P ; R M P i R j M Uzyskujemy tym samym liczbę podróży yznaczoną na podstaie badań.

49 3. Proces budoy modelu B) Model potokó ruchu Pozostaje teraz yznaczyć funkcje określające liczbę podróży przy pomocy zmiennych objaśniających. W celu yznaczenia parametró funkcji ykorzystuje się do tego np. regresję linioą. 1) Dobór zmiennych objaśniających, np. x 1 2) Dobór postaci funkcji, np. y=ax 1 +b 3) Wyznaczenie parametró funkcji, np. a i b 4) Ocena modelu (spółczynnik korelacji, spółczynnik zgodności) R 2 n i= 1 = n ( y' y ) ( yi yśr ) i= 1 i śr 2 2

50 3. Proces budoy modelu B) Model potokó ruchu Uzyskane kształty i parametry funkcji

51 3. Proces budoy modelu B) Model potokó ruchu Po określeniu liczby genereroanych i absorboanych poszczególnych rejonach należy określić ich rozkład przestrzenny. Podstaoym narzędziem jest tutaj model graitacyjny. 1) Określenie kryterium rozkładu (czas lub odległość) 2) Wyznaczenie funkcji oporu (na podstaie rozkładu pradopodobieństa odległości / czasu podróży) 3) Wyznaczenie macierzy podróży źródło cel spełniającej ograniczenia: - nieujemności - zgodności artości potencjałó Wynik końcoy macierz podróży źródło - cel

52 3. Proces budoy modelu 3C MODEL INTERAKCJI TRANSPORTOWYCH

53 3. Proces budoy modelu C) Model interakcji transportoych Model interakcji transportoych obejmuje matematyczny opis yodrębnionych dla potrzeb modeloania potokó ruchu ziązkó zachodzących między: - strukturą popytoą transportu, - strukturą podażoą, - otoczeniem. Kluczoe dla modelu interakcji są czynniki ruchotórcze mieszczące się pomiędzy strukturą popytoą i podażoą transportu, ziązane z zagospodaroaniem przestrzennym.

54 3. Proces budoy modelu C) Model interakcji transportoych Czynniki ruchotórcze cechy: - zagospodaroania przestrzennego, - socjalno demograficzne, - dostępu do układó transportoych (arunki korzystania z układó i sieci transportoych: rozkład jazdy, system opłat, system linii komunikacyjnych, możliość parkoania, bariery fizyczne) składające się na określone: - decyzje transportoe - zachoania transportoe

55 3. Proces budoy modelu C) Model interakcji transportoych Decyzje transportoe - decyzje o podróżach oparte na modelu mikroekonomicznym, zgodnie z którym każdy podmiot mikroekonomiczny maksymalizuje różnice korzyści i kosztó (zysk). Zachoania transportoe opisany miarami ruchu, skaźnikami lub artościami zględnymi zbiór decyzji transportoych o podjęciu podróży, lokalizacji celu, yborze środka transportu i trasy podróży, przejazdu lub przeozu składających się na popyt transportoy i strukturę popytoą systemu transportoego określonym interale czasoym.

56 3. Proces budoy modelu C) Model interakcji transportoych 1. Ustalanie podziału międzygałęzioego - Wydzielenie podróży pieszych przedziały klasoe piesze liczebność niepiesze pradopodobieństo podróży pieszych poniżej 0, ,841 0,5 0, ,766 0,8 1, ,819 1,1 1, ,641 1,4 1, ,561 1, , , ,382 2,3 2, ,254 2,6 2, ,184 2,9 3, ,115 3,2 3, ,143 3,5 3, ,135 3,8 4, ,062 4,1 4, ,050 4,4 4, ,040 4, , , ,036 5,3 5, ,019 poyżej 5, ,018

57 3. Proces budoy modelu C) Model interakcji transportoych U p = e ( 0,67 0,78x)

58 3. Proces budoy modelu C) Model interakcji transportoych - Podział na środki transportu pradopodobieństo klasy PrT PuT yboru PrT iloraz PrT / PuT poniżej ,939 15, ,918 11, ,793 3, ,729 2, ,678 2, ,454 0, ,566 1, ,456 0, ,477 0, ,522 1, ,404 0, ,408 0, ,157 0, ,442 0, ,432 0, ,240 0, ,348 0, ,217 0, ,286 0, ,445 0, ,138 0, ,252 0,34

59 3. Proces budoy modelu C) Model interakcji transportoych - Podział na środki transportu odległość czas PrT 11, , , , , , ,93685 czas PuT 21, , , , , , ,37347 iloraz 0, , , , , , , pradopodobieństo PrT 0, , , , , , , Ważony (liczbą podróży) czas podróży Iloraz czasó Pradopodobieństo yboru PrT

60 3. Proces budoy modelu C) Model interakcji transportoych - Podział na środki transportu iloraz pradop 0,51 0,71 0,60 0,58 0,64 0,65 0,64 0,65 0,66 0,47 0,67 0,55 0,68 0,65 0,69 0,54 0,69 0,49 0,69 0,61 0,69 0,44 0,69 0,48 0,71 0,73 0,72 0,57 0,74 0,44 0,74 0,45 0,74 0,45 0,77 0,71 0,83 0, ,4e U PrT = z

61 3. Proces budoy modelu C) Model interakcji transportoych 2. Rozkład ruchu na sieć - Przyporządkoanie jednostek potoku ruchu do poszczególnych elementó układu transportoego. - Kryterium minimalnego czasu, kryterium rónoagi lub inne. - Kestia oporu odcinka (prędkość ruchu sobodnym), - Metoda iteracyjna. Kestia stosoanego algorytmu ymaga oddzielnego omóienia.

62 4 Bariery rozoju transportu zbioroego 4 PODSUMOWANIE

63 4 Bariery rozoju transportu zbioroego Modeloanie systemó transportoych jest procesem bardzo czasochłonnym, pozala jednak na uzyskanie danych na temat prognozoanych potokó ruchu. Wiedza na temat przeidyanie problemó funkcjonoaniu systemu transportoego - racjonalne kształtoanie polityki rozoju infrastruktury transportoej ( tym kolejoej) danego kraju, (np. określanie sensu ekonomicznego inestycji) - racjonalne kształtoanie polityki taboroej przeoźnikó, - ybór optymalnego (suboptymalnego) ariantu oferty przeozoej

64 Bibliografia 1. informacje historyczne na temat kolei kokoszkoskiej i projektu PKM 2. RailMap historyczna mapa polskiej sieci kolejoej 3. A.Krych, Słonicto Kompleksoych Badań Ruchu, SITK Poznań 4. Jacyna M., Wybrane zagadnienia modeloania systemó tranortoych 5. Analiza marketingoa dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, IK

65 Dziękuję za uagę Dziękuję za uagę mgr inż. Szymon Klemba

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Opinia. Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Opinia. Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Opinia dotycząca zasadności budoy ydzielonego odcinka ylotu drogi ekspresoej S7 od Południoej Obodnicy (połączenie z drogą ojeódzką nr 721) Warszaa, 24 stycznia 2014 r. Zespół Doradcó Gospodarczych TOR

Bardziej szczegółowo

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3]

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3] Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do modelowania systemów transportowych EMME/2 [Emme 3] Autorzy: mgr inż. Jan T. Kosiedowski mgr inż. Tadeusz Mendel Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Artur Zając Dział Organizacji Przewozów Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Poznań, 16 listopada 2011 r. Co to jest VISUM? Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r.

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. SPIS TREŚCI 1 Tło badań 2 Problem 3 Metoda rozwiązania 4 Zastosowanie metody

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU czerwiec 2016 Ogólne informacje o modelu ruchu 2 Model podróży to matematyczny opis interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem mieszkańców na przemieszczanie się,

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ: Możliwości i efekty zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska

ARTYKUŁ: Możliwości i efekty zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska ARTYKUŁ: Możliwości i efekty zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska Wstęp Przełom XIX i XX wieku upłynął w wielu europejskich miastach pod znakiem tramwaju elektrycznego.

Bardziej szczegółowo

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR mgr inż. Tomasz Wawrzonek kier. Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Trochę historii: (tej starszej ) 2002-2005 powstanie

Bardziej szczegółowo

Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa

Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 4.09.2012r. SPIS TREŚCI 1 Wstęp 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU KONCEPCJA I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE Lucyna Gumińska Kazimierz Jamroz Wojciech Kustra Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej WPROWADZENIE Planowanie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO

PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TYNIEC POŁUDNIE PROGNOZA RUCHU KOŁOWEGO AUTORZY: mgr inż. Ewa Goras mgr inż. Jacek Popiela 1 MODELOWANIE RUCHU MIEJSKIEGO Szczególnym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, czerwca 2015r.

Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, czerwca 2015r. Konferencja Koleje samorządowe szanse i zagrożenia Łódź, 22-23 czerwca 2015r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. a integracja taryfowa w obszarze Aglomeracji Trójmiasta Bartłomiej Buczek

Bardziej szczegółowo

Inżynieria ruchu a kształtowanie mobilności. zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska

Inżynieria ruchu a kształtowanie mobilności. zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska Możliwości i efekty zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska Baptiste Calvet, Szymon Klemba We wstępie przestawiono tło problemu wdrażania priorytetów dla miejskiej

Bardziej szczegółowo

Jacek Skorupski pok. 251 tel konsultacje: poniedziałek , sobota zjazdowa

Jacek Skorupski pok. 251 tel konsultacje: poniedziałek , sobota zjazdowa Jacek Skorupski pok. 251 tel. 234-7339 jsk@wt.pw.edu.pl http://skorupski.waw.pl/mmt prezentacje ogłoszenia konsultacje: poniedziałek 16 15-18, sobota zjazdowa 9 40-10 25 Udział w zajęciach Kontrola wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 13 STYCZNIA 2011 R. GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE

Bardziej szczegółowo

miejskimi i ich otoczeniem

miejskimi i ich otoczeniem Analiza relacji funkcjonalnoprzestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś Centrum Studiów Regionalnych UNIREGIO, Kraków Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Przykład planowania sieci publicznego transportu zbiorowego

Przykład planowania sieci publicznego transportu zbiorowego TRANSPORT PUBLICZNY Przykład planowania sieci publicznego transportu zbiorowego Źródło: Bieńczak M., 2015 Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu 1 METODYKA ZAŁOśENIA Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 45/2016. W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego. Piotr Karczewski

Interpelacja nr 45/2016. W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego. Piotr Karczewski Interpelacja nr 45/2016 W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego Piotr Karczewski Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, 13 Statutu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO Czeriec 2010 SPIS TREŚCI 1. Wproadzenie. 2. Zastosoanie 3. Opis systemu. 4. Funkcje systemu. 5. Elementy składoe systemu. 6. Schemat pracy systemu. 7. Cechy systemu. 8.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Naza zlecenia Projektoał Ocena stanu technicznego raz z propozycją metody napray kanalizacji deszczoej na terenie cmentarza komunalnego Elblągu Imię i nazisko Numer upranień 31/97

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Inżynieria ruchu a inżynieria ruchu drogowego

Inżynieria ruchu a inżynieria ruchu drogowego INŻYNIERIA RUCHU rozdział Inżynieria ruchu WERSJA 013 Inżynieria ruchu a inżynieria ruchu drogowego Inżynieria ruchu drogowego jest dziedziną inżynierii zajmującą się badaniem procesów ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

zawarty w dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Partnerami Programu

zawarty w dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Partnerami Programu zawarty w dniu 04 stycznia 2017 roku w Gdańsku pomiędzy Partnerami Programu Wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników -

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

HSC Research Report. Optimization of the decision on the integration. generation with the electrical grid using linear programming HSC/09/03

HSC Research Report. Optimization of the decision on the integration. generation with the electrical grid using linear programming HSC/09/03 HSC/09/03 HSC Research Report Optimization of the decision on the integration of distributed generation ith the electrical grid using linear programming (Optymalizaca decyzi o przyłączeniu rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu Założenia

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszaa, dnia 9 stycznia 99 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 33 - Ministra Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99

Bardziej szczegółowo

GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach. Błażej Kmieć Michał Mokrzański

GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach. Błażej Kmieć Michał Mokrzański GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach Błażej Kmieć Michał Mokrzański Obecne metody badań w KBR Badania ankietowe w gospodarstwach domowych Badania ankietowe źródło cel kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 13 Przystąpiło łącznie: 4 70 przystąpiło: 4 55 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 330 (71,5%) zdało:

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU Krzysztof Rudziński, PKM SA, Gdańsk,7 maja 2012 r Okres I : wstępne prace studialne 1)Wstępne Studium Wykonalności, 2007 r., zamawiający: PKP PLK wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Sieć drogowo-uliczna Krakowa

Sieć drogowo-uliczna Krakowa II. TRANSPORT II-1 II.1. System transportowy Transport i komunikacja w Krakowie tworzą wieloelementowy system złożony z sieci drogowo-ulicznej wraz z parkingami, komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA RANSPORU Główną ideą tworzenia wskaźników w transporcie jest przeprowadzenie diagnozy stanu bieżącego systemu transportowego, którego podstawowym elementem są środki transportu 2 e V V gdzie:

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju sieci transportowej w województwie pomorskim

Kierunki rozwoju sieci transportowej w województwie pomorskim Kierunki rozwoju sieci transportowej w województwie pomorskim Ryszard Świlski Zarząd Województwa Pomorskiego Jakub Pietruszewski Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pomorskie Forum Drogowe Gdynia,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEBIEGU SZLAKÓW ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY GRÓJEC.

PROPOZYCJA PRZEBIEGU SZLAKÓW ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY GRÓJEC. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Agnieszka Rusinowska PROPOZYCJA PRZEBIEGU SZLAKÓW ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY GRÓJEC. PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Szczeciński Szybki. etap I. Tramwaj

Szczeciński Szybki. etap I. Tramwaj Szczeciński Szybki etap I Tramaj 2 Szczeciński Szybki Tramaj - etap I Szczeciński Szybki Tramaj - etap I 3 Szczeciński Szybki Tramaj Budoa Szczecińskiego Szybkiego Tramaju ma strategiczne znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Fizyka I. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka I. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) , Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Fizyka I Naza modułu języku angielskim Physics I Oboiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Metody programowania sieciowego w zarządzaniu przedsięwzięciami

Metody programowania sieciowego w zarządzaniu przedsięwzięciami Metody programoania siecioego zarządzaniu przedsięzięciami Programoanie siecioe stanoi specyficzną grupę zagadnień programoania matematycznego. Zagadnienia siecioe - zagadnienia, których ilustrację graficzną

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011.

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011. InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011 Spis treści Wstęp 11 WaŜniejsze oznaczenia 14 1. UŜytkownicy dróg

Bardziej szczegółowo

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Modelowanie glikemii w procesie insulinoterapii

Modelowanie glikemii w procesie insulinoterapii Dawid Kaliszewski Modelowanie glikemii w procesie insulinoterapii Promotor dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Cel pracy Zbudowanie modelu predykcyjnego przyszłych wartości glikemii diabetyka leczonego za pomocą

Bardziej szczegółowo

Planowanie procesu produkcyjnego wyrobu innowacyjnego

Planowanie procesu produkcyjnego wyrobu innowacyjnego Pomiary Automatyka Robotyka, R 19, Nr 1/2015, 57 64, DOI: 1014313/PAR_215/57 Planoanie procesu produkcyjnego yrobu innoacyjnego Izabela Kutschenreiter-Praszkieicz Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsku-Białej,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie optymalnej trasy problem komiwojażera

Wyznaczanie optymalnej trasy problem komiwojażera Wyznaczanie optymalnej trasy problem komiwojażera Optymalizacja w podejmowaniu decyzji Opracowała: mgr inż. Natalia Malinowska Wrocław, dn. 28.03.2017 Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Politechnika Poznańska Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Joanna Józefowska POZNAŃ 2010/11 Spis treści Rozdział 1. Metoda programowania dynamicznego........... 5

Bardziej szczegółowo

Słownictwo kompleksowych badań i modelowania potoków ruchu

Słownictwo kompleksowych badań i modelowania potoków ruchu Referat opublikowany w materiałach konferencyjnych II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Technicznej: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu Kraków, 18-19 listopada 2010 Słownictwo kompleksowych badań

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Konsultacje wewnętrzne

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Konsultacje wewnętrzne OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Konsultacje wewnętrzne Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, 26 czerwca 2014 1 Plan warsztatów 26 czerwca 2014 Gdynia, Pomorski

Bardziej szczegółowo

KOLEJ METROPOLITALNA W TRÓJMIEŚCIE. Praca nr 2639/11

KOLEJ METROPOLITALNA W TRÓJMIEŚCIE. Praca nr 2639/11 INSTYTUT KOLEJNICTWA ZAKŁAD DRÓG KOLEJOWYCH I PRZEWOZÓW ul. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa tel. (0-22) 47-31-340 fax KOLEJ METROPOLITALNA W TRÓJMIEŚCIE BADANIE PODRÓŻY (PROJEKT 2007 017 PL MUN RAL) Etap

Bardziej szczegółowo

Trójmiejski System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Jacek Oskarbski Urząd Miasta Gdyni

Trójmiejski System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Jacek Oskarbski Urząd Miasta Gdyni Trójmiejski System Zarządzania Ruchem TRISTAR Jacek Oskarbski Urząd Miasta Gdyni Przesłanki opracowania architektury: brak ogólnopolskich standardów i architektury ITS konieczność zapewnienia integracji

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 7 SKALOWANIE ZWĘśKI

ĆWICZENIE NR 7 SKALOWANIE ZWĘśKI ĆWICZENIE NR SKALOWANIE ZWĘśKI. Cel ćiczenia: Celem ćiczenia jest ykonanie cechoania kryzy pomiaroej /yznaczenie zaleŝności objętościoego natęŝenia przepłyu poietrza przez zęŝkę od róŝnicy ciśnienia na

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab.

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab. Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej dr hab. Krzysztof Grzelec Pozyskiwanie danych o popycie i jego strukturze dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE PLANSZE WERSJA DO KONSULTACJI LIPEC 27 wyniki szczyt popołudniowy mapa punktów POMIARY RUCHU generatory ruchu (3:-6:) o SO samochody osobowe SD lekkie samochody

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego

Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego Andrzej Ryński Z-ca dyrektora POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Gdynia położona jest na Zatoką Gdańską, która stanowi wschodnią granicę miasta. Centralne dzielnice

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Opracowanie na podstawie: mgr inż. Maciej BIEŃCZAK M.,

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY STRUMIENIA RUCHU

PODSTAWOWE PARAMETRY STRUMIENIA RUCHU INŻYNIERIA RUCHU rozdział 2 Ruch (nie tylko drogowy) WERSJA 2017 PODSTAWOWE PARAMETRY STRUMIENIA RUCHU Natężenie i gęstość ruchu, prędkość, Struktura rodzajowa i kierunkowa Inżynieria ruchu 2 1 Ruch drogowy

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Robert Guzik Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Prezentowane badanie jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STUDIUM OPTYMALIZACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NADLEŚNICTWA (na przykładzie projektu realizowanego w Nadleśnictwie Bolesławiec)

STUDIUM OPTYMALIZACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NADLEŚNICTWA (na przykładzie projektu realizowanego w Nadleśnictwie Bolesławiec) Łukasz Bloch STUDIUM OPTYMALIZACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NADLEŚNICTWA (na przykładzie projektu realizowanego w Nadleśnictwie Bolesławiec) Cel opracowania Zasadniczym zadaniem sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

ANALIZY DYSTANSU. Spatial analyst Network analyst. Anna Dąbrowska, Sylwia Książek, Arleta Soja, Miłosz Urbański

ANALIZY DYSTANSU. Spatial analyst Network analyst. Anna Dąbrowska, Sylwia Książek, Arleta Soja, Miłosz Urbański ANALIZY DYSTANSU Spatial analyst Network analyst Anna Dąbrowska, Sylwia Książek, Arleta Soja, Miłosz Urbański SPATIAL ANALYST Źródło:http://www.sli.unimelb.edu.au/gisweb/GISModule/GISTheory.htm Spatial

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 Katedra Mostów i Kolei dr inż. Jacek Makuch budynek H3, pokój 1.14 http://www.zits.pwr.wroc.pl/makuch jacek.makuch@pwr.edu.pl konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 KOLEJE MIEJSKIE studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna i ekonometria

Statystyka matematyczna i ekonometria Statystyka matematyczna i ekonometria Wykład 9 Anna Skowrońska-Szmer lato 2016/2017 Ekonometria (Gładysz B., Mercik J., Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku, Wydawnictwo PWr., Wrocław 2004.) 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI

PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI PROJEKT : BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO KARTUZY WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie

Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Szczegółowy opis dzieła: Wstępne studium wykonalności PREMETRA w Krakowie Załącznik nr 1 do umowy I. Cel opracowania Opracowanie ma stanowić merytoryczną podstawę do weryfikacji ustaleń dotyczących systemu

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 20/206 Z-ID-408 Finanse przedsiębiorst Corporate Finance A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski

Katedra Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy W ŚRODOWISKU VISUM. dr inż. Jacek Chmielewski Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy INTERAKTYWNY CZTEROSTOPNIOWY MODEL TRANSPORTOWY DLA MIAST W ŚRODOWISKU VISUM dr inż. Jacek Chmielewski Wprowadzenie n

Bardziej szczegółowo

Gdański Program Uspakajania Ruchu Drogowego sposób na koegzystencję pieszych, rowerzystów i kierowców

Gdański Program Uspakajania Ruchu Drogowego sposób na koegzystencję pieszych, rowerzystów i kierowców POMORSKIE FORUM DROGOWE 10.2016 Gdański Program Uspakajania Ruchu Drogowego sposób na koegzystencję pieszych, rowerzystów i kierowców mgr inż. Tomasz Wawrzonek kier. Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku Nazwa wnioskodawcy 1. RPPM.07.01.01-22-0001/17 Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej

Bardziej szczegółowo

Zastosowania techniki symulacji komputerowej do oceny efektywności rozwiązań zapewniających priorytety w ruchu pojazdów transportu zbiorowego

Zastosowania techniki symulacji komputerowej do oceny efektywności rozwiązań zapewniających priorytety w ruchu pojazdów transportu zbiorowego mgr inż. Tomasz Dybicz Zastosowania techniki symulacji komputerowej do oceny efektywności rozwiązań zapewniających priorytety w ruchu pojazdów transportu zbiorowego Do opisania możliwych technik symulacji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: polityka rowerowa. Marcin Hyła www.miastadlarowerow.pl

Gdańsk: polityka rowerowa. Marcin Hyła www.miastadlarowerow.pl Marcin Hyła www.miastadlarowerow.pl Wrocław, 25.03.2010 Kontekst historyczny Ruch rowerowy w Polsce od lat 90-tych W latach 90-tych narastała frustracja, wynikająca z braku współpracy, braku sukcesu Fatalna

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY

X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska,

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Rachunkoość zarządcza Wszystkie specjalności Data ydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Model ruchu z prognozami metodologia obliczeń

Model ruchu z prognozami metodologia obliczeń Studium lokalizacyjno funkcjonalno ruchowe rozwoju podhalańsko tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności Miasta Zakopane ZAŁĄCZNIK NR 4 Model ruchu z prognozami metodologia

Bardziej szczegółowo

Rozwój sieci drogowej III etap

Rozwój sieci drogowej III etap Rozwój sieci drogowej III etap Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (poz. 252) Rozwój sieci kolejowej III etap

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo. POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, : pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizoanych przez Poiatoy Urząd Pracy Jaśle 2015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

Do czego służą kompleksowe badania ruchu?

Do czego służą kompleksowe badania ruchu? WARSZAWSKIE BADANIE RUCHU 2015 - Do czego służą kompleksowe badania ruchu? Kompleksowe badania ruchu są niezbędnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w miastach. Umożliwiają one podejmowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH. Autor: Marek MACIOCHA

POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH. Autor: Marek MACIOCHA POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH Autor: Marek MACIOCHA Plan prezentacji Ogólna charakterystyka analizowanych miast Infrastruktura rowerowa dedykowana Niewidzialna infrastruktura rowerowa Parkowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ENERGOELEKTRONIKI (studium zaoczne) Ćwiczenie 5. Falownik rezonansowy szeregowy

LABORATORIUM PODSTAW ENERGOELEKTRONIKI (studium zaoczne) Ćwiczenie 5. Falownik rezonansowy szeregowy Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 93-590 Łódź, al. Politechniki 11 tel. (4) 631 6 45 faks (4) 636 03 7 http://.dmcs.p.lodz.pl LABORATORIUM PODSTAW ENERGOELEKTRONIKI

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE w procesie realizacji polityki rowerowej Gdańska. Wrocław, 27 marca 2014 r.

Fundusze UE w procesie realizacji polityki rowerowej Gdańska. Wrocław, 27 marca 2014 r. Fundusze UE w procesie realizacji polityki rowerowej Gdańska Wrocław, 27 marca 2014 r. Agenda 15% udział rowerów w strukturze modalnej udział społeczny wola polityczna wykwalifikowane kadry zbilansowany

Bardziej szczegółowo