KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT"

Transkrypt

1 KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT I. Naza i adres zamaiającego: HDT - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Kolejoa Ozimek II. Przedmiot zamóienia Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych, menedżerskich, zaodoych, komputeroych (MS Office) i językoych (zgodnie z pkt III.) Słonik CPV: Usługi szkolenioe Usługi komputeroego Oferoanie kursó językoych Informacje o projekcie: 1. Cel. Wzrost kalifikacji i umiejętności 51 (K-25, M-26) praconikó firmy HDT Polska sp. z o. o. do końca 2014 poprzez zakresie umiejętności komunikacyjnych, menedżerskich, zaodoych, komputeroych i językoych. 2. Okres Miejsce. Wojeództo opolskie III. Szczegółoy opis przedmiotu zamóienia: A. Szczegółoy opis szkoleń i kursó: 1. Przeproadzenie szkoleń komunikacyjnych: Lp. Naza Długość 1 Skuteczna komunikacja między praconikami i

2 działami firmie 2 Umiejętność negocjoania i argumentoania 3 Sztuka komunikacji erbalnej i nieerbalnej Asertyność I-III Konflikty i sposoby ich roziązyania 6 Typologia osoboości i jej ykorzystanie komunikacji Psychologia sprzedaży Profesjonalna obsługa klienta Roziązyanie problemó, skarg, reklamacji 2. Przeproadzenie szkoleń menedżerskich: Lp. Naza Długość Jak skutecznie kieroać zespołem 2 Jak budoać efektyny zespół Jak podnosić efektyność zespołu 4 Jak motyoać praconikó Zarządzanie strategiczne Zarządzanie zmianami czasie stagnacji i kryzysu 7 Kreatyne myślenie Metody zapobiegania stresoi miejscu pracy szkolenie yjazdoe 9 Syndrom ypalenia zaodoego 10 Sposoby proadzenia rozmó kalifikacyjnych

3 3. Przeproadzenie szkoleń zaodoych: Lp. Naza Długość 1 Szkolenie handlocó chyty i sztuczki ziększające sprzedaż 2 Zdobądź i utrzymaj klienta skuteczna akizycja Ekonomia dla menedżeró Prao pracy Strategie marketingoe, metody i narzędzia 6 Audyt personalny Ekonomia, finanse, księgoość i podatki 8 Podstay praa Logistyka Przeproadzenie szkoleń komputeroych (MS Office): Lp. Naza Długość 1 Excel oraz Word oraz Przeproadzenie szkoleń językoych: Lp. Naza Długość 1 Język angielski dla początkujących

4 2 Język angielski dla zaaansoanych 3 Język niemiecki dla początkujących Konkretne daty i godziny szkoleń ustalane będą pomiędzy Zamaiającym a Wykonacą. Tryb organizacji szkoleń (z yjątkiem kursó językoych): realizacja zajęć czasie i po godzinach pracy; dzień szkolenioy = 6 godzin szkolenioych; 1 godzina przery obiadoej; godzina szkolenioa = 45 minut zajęć/15 minut przery (kaoa); Tryb organizacji kursó językoych: realizacja zajęć czasie i po godzinach pracy; dzień szkolenioy = 2 godziny szkolenioe; godzina szkolenioa = 60 minut zajęć. B. Szczegółoy opis niezbędnych działań ziązanych z realizacją szkoleń i kursó, opisanych punkcie A, które zoboiązany będzie dostarczyć Wykonaca: przygotoanie programu szkoleń i kursó, zapeniającego osiągnięcie planoanego zrostu kalifikacji i kompetencji uczestnikó; przygotoanie i przeproadzenie testó iedzy przed i po każdym szkoleniu; opracoanie i realizacja ankiet oceny szkoleń i samooceny; dostosoanie poziomu szkoleń i kursó do poziomu iedzy uczestnikó (na podstaie testó iedzy); przygotoanie i ydanie certyfikató potierdzających nabycie konkretnych kompetencji i umiejętności; opracoanie i przekazanie uczestnikom indyidualnych planó zajęć i materiałó edukacyjnych; przygotoanie i przekazyanie Zamaiającemu list obecności z każdego dnia szkolenioego; zapenienie dojazdu, yżyienia i e. noclegu treneró proadzących zajęcia. IV. Dopuszczalność składania ofert cząstkoych: NIE V. ykonania zamóienia:

5 VI. Miejsce i termin składania ofert: Siedziba zamaiającego: Ul. Kolejoa 1; Ozimek, do dnia r., do godz (decyduje data płyu). VII. Warunki udziału postępoaniu: oferent proadzi działalność szkolenioą min. 1 rok (potierdzenie za pomocą yciągu z KRS, lub CEIDG - kopia potierdzona za zgodność z oryginałem); Wszyscy trenerzy, skieroani do szkoleń, muszą posiadać ykształcenie yższe oraz dośiadczenie (min. 60h) proadzeniu szkoleń z danego obszaru tematycznego. oferent nie ma zaległości na rzecz ZUS i zaległości podatkoych (ośiadczenie); oferta zostanie sporządzona języku polskim; Oferoane ceny za dzień szkolenioy, nie mogą przekroczyć maksymalnych kot, które zamaiający zamierza przeznaczyć na zadanie, tj. (zgodnie z rubryką maksymalna /dzień szkolenioy pkt III. A): Oferty nie spełniające poyższych arunkó zostaną odrzucone. VIII. Kryteria yboru ofert: Lp. Kryterium - naza Kryterium opis Sp punktacji/aga punktoa Kryterium sp ujęcia ofercie 1. Cena Cena sumaryczna zgodnie z formularzem ofertoym pkt obliczana będzie na podstaie zoru: (najniższa sumaryczna/ sumaryczna z oferty)*25 [aga] = liczba pkt. W maksymalna liczba punktó - 25.

6 2. Opis szkoleń i kursó Opis merytorycznej zaartości szkoleń i kursó treść ykładó/arsztató, przykłady dobrych i złych praktyk itp. Maksymalna liczba punktó 20. podstaie liczby elementó zaartych opisie oraz ich jakości, planoanych do ykorzystania przykładó. Zięzły opis ( punktach), skazanie konkretnych temató, opis przykładó, jakie zostaną ykorzystane podczas szkoleń, e. kopie, skany autorskich opracoań szkoleń i kursó. 3. Metodyka Opis planoanych do ykorzystania technik, narzędzi i metod proadzenia zajęć. Zięzły opis ( punktach), tym skazanie konkretnych technik, narzędzi i metod z ich opisem, opis spodzieanych rezultató. 4. Testy iedzy Opis zaartości testó (przeproadzanych przed i po ch). Opis metodyki przeproadzania testó. Przykładoe testy, sp dokonyania oceny ynikó, opis metodyki (arunki przeproadzania testó, zasady konstrukcji itd.). Maksymalna liczba punktó 10. podstaie liczby i różnorodności planoanych do ykorzystania technik, narzędzi i metod, a także ich jakości, dopasoania i przydatności do tematyki poszczególnych zajęć. Maksymalna liczba punktó 10. podstaie zaartości testó.

7 5. Komunikacja z zamaiającym 6. Materiały edukacyjne Opis sposobó, narzędzi, częstotliości komunikacji, jaką zapeni ykonaca z zamaiającym i uczestnikami. Przejrzystość komunikacji. Zięzły opis ( punktach), zaierający planoane do ykorzystania narzędzia komunikacji, zasady proadzenia komunikacji ( tym częstotliość i terminy), sposoby zapenienia przejrzystości. Opis zaartości i metodyki przygotoania materiałó edukacyjnych skryptó. 5-stronicoe yciągi ze skryptó do szkoleń, ymienionych kolumnie Sp punktacji/aga punktoa. Maksymalna liczba punktó 10. podstaie: liczby narzędzi i kanałó komunikacji, jakie planuje ykorzystyać ykonaca, częstotliości komunikacji (najyższą ocenę uzyska oferta, która zapeni najkorzystniejszą częstotliość), sposobó komunikacji z uczestnikami; liczby oraz jakości cech i czynnikó, zapeniających przejrzystość komunikacji (dotarcie do szystkich odbiorcó, terminoość itp.). Maksymalna liczba punktó 25. podstaie zaartości (ilościoej liczba elementó, i jakościoej) yciągó (5 stron) skryptó do następujących szkoleń: 1. Sztuka komunikacji erbalnej i nieerbalnej 2. Asertyność 3. Zarządzanie strategiczne 4. Kreatyne myślenie 5. Jak skutecznie kieroać zespołem

8 IX. Sp przyznaania punktacji: Punkty przyznaane będą za każde kryterium zgodnie ze sposobem opisanym pkt VIII. Maksymalna liczba punktó ynosi 100. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najiększą liczbę punktó. Spełnienie kryterió ymienionych pkt VII i VIII zostanie spradzone na podstaie ośiadczeń, zaśiadczeń, opisó, kserokopii, yciągó z materiałó, itp. przedłożonych przez oferentó. Zamaiający zastrzega sobie prao żądania okazania oryginałó dokumentó potierdzających spełnianie kryterió. X. Wybór ykonacy: W terminie do 5 dni roboczych od dnia zamknięcia postępoania ofertoego, Zamaiający ybierze najlepszą Ofertę. Ogłoszenie o yborze zamieszczone zostanie na stronie internetoej Zamaiającego. XI. Okres ziązania ofertą: 30 dni od ostatniego dnia składania ofert. XII. Niezbędne dokumenty: 1. Oferent jest zoboiązany do dołączenia do oferty ośiadczenia o braku poiązań, zgodnie z pkt. 8 podsekcji Wytycznych zakresie kalifikoania ydatkó ramach POKL, na formularzu stanoiącym załącznik nr Ośiadczenie o niezaleganiu zględem ZUS i US załącznik nr Ośiadczenie o spełnianiu arunkó udziału postępoaniu, określonych pkt VII niniejszej dokumentacji załącznik nr Do oferty należy dołączyć aktualny yciąg z KRS lub CEIDG kopia potierdzona za zgodność z oryginałem. 5. Oferta poinna być złożona na formularzy oferty, stanoiącym załącznik nr 4. Do niniejszej dokumentacji. Nie dołączenie do oferty dokumentó określonych ust. 1 4, skutkoać będzie jej odrzuceniem. XIII. Kontakt: Krystyna Wojczyk Specjalista ds. projektu, lub pod adresem z pkt I. XIV. Załączniki: 1. Ośiadczenie o braku poiązań.

9 2. Ośiadczenie o niezaleganiu ZUS i US 3. Ośiadczenie o spełnianiu arunkó udziału postępoaniu, określonych pkt VII niniejszej dokumentacji. 4. Formularz ofertoy. XV. Inne: Zamaiający zastrzega sobie prao do unieażnienia postępoania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępoania bez yboru oferty.

Rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników Firmy Magorex poprzez udział w szkoleniach, szansą rozwoju firmy

Rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników Firmy Magorex poprzez udział w szkoleniach, szansą rozwoju firmy ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR 2/2013 NA PROWADZENIE SZKOLEŃ I. Zamawiający (nazwa i adres): MAGOREX R. Górka s.j., ul. Pienińska 11, 68-200 Żary II. Przedmiot zamówienia: Ogólne szkolenia (warsztaty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I OCENY OFERT KONKURS NR1/2013/HDT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I OCENY OFERT KONKURS NR1/2013/HDT PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I OCENY OFERT KONKURS NR1/2013/HDT I. Nazwa i adres zamawiającego: HDT - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 1 46-040 Ozimek II. Przedmiot zamówienia Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 Warszawa, dnia 16.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Na turystycznym szlaku

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin).

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin). Zapytanie ofertowe nr 2/EFS dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Budująco o ekologii rozwiązania ekologiczne dla firm Rembex s.c. oraz Rembek sp. z o.o. Firma Rembex s.c., od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Opole, dnia 23 czerwca 2014 r. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny 1

Kontekst sytuacyjny 1 ZAMAWIAJĄCY: PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz 93-403 Łódź ul. Starorudzka 9 tel. 42 680 20 83; fax. 42 680 20 93 NIP 831 000 16 53 www.protekt.com.pl MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMOWIENIA: 1. Siedziba Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia w projekcie Beton wiąże nasze kompetencje ich rozwój naszą strategią na

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. DOTYCZY: Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. DOTYCZY: Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/POKL/2012 Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/POKL/2012 (Numer CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe) w ramach projektu Rozwój firmy POLIMER poprzez podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013

Zapytanie ofertowe. Opole, dnia 10 stycznia 2013 Zapytanie ofertowe Opole, dnia 10 stycznia 2013 Dotyczy projektu: E marketing- szansą rozwoju nr WND-POKL.08.01.01-02-314/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 Poznań, dn. 7.05.2014 r. BP/62/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20 61-725 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo

Bardziej szczegółowo