Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam A. Ambroziak* * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie."

Transkrypt

1 Adam A. Ambroziak* pły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału na bezpośrednie inestycje zagraniczne unii europejskiej. Bilans dudziestolecia istnienia rynku enętrznego ue 1 Optymalna alokacja zasobó kapitałoych ramach rynku enętrznego ymaga ich mobilności, gdyż bez niej nie nastąpi m.in. proces yrónyania się ceny kapitału. Działania tym kierunku zostały podjęte ramach Unii Europejskiej już na początku jej funkcjonoania, jednak dopiero przejście do budoy unii gospodarczej i alutoej ujaniło konieczność proadzenia pełni sobodnego przepłyu kapitału. Zbiegło się to z proadzaniem od 1 stycznia 1993 r. tz. czterech olności rynku enętrznego UE przeidzianych Jednolitym Aktem Europejskim. 2 Głónym problemem dla państ członkoskich było otarcie ich rynkó dla różnorodnych transakcji kapitałoych (patrz: ramka 1.), co przypadku braku cześniejszego ich przygotoania mogło doproadzić do destabilizacji finansoej tych państach. Do spomnianych przepłyó kapitału należą: 3 * Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Głóna Handloa Warszaie. 1 Tekst przygotoany częścioo oparciu o yniki badań statutoych Kolegium Gospodarki Śiatoej SGH pt. Efekty funkcjonoania rynku enętrznego Unii Europejskiej kontekście dudziestolecia jego istnienia. 2 Jednolity Akt Europejski, Dz.Urz. WE, L 169, Por.: Dyrektya Rady z r. spraie ykonania art. 67 Traktatu, Dz.Urz. WE, L 178, , s

2 Studia Europejskie, 4/2013 szystkie operacje kapitałoe: zaarcie i realizacja transakcji i ziązanych z nią transferó, tym dostęp podmiotó gospodarczych do szelkich metod finansoych, oferoanych na danym rynku, celu dokonania spomnianych transakcji, operacje likidacji lub przekazania zgromadzonych aktyó, transfer dochodó z ich likidacji lub niezłoczne ykorzystanie tych dochodó granicach określonych przez zoboiązania Wspólnoty, operacje spłaty kredytó lub pożyczek. ramka 1. nomenklatura przepłyó kapitałoych I. Inestycje bezpośrednie II. Inestycje nieruchomości III. Operacje odnoszące się do papieró artościoych będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałoym IV. Operacje dotyczące jednostek uczestnicta przedsiębiorst zbioroego inestoania V. Operacje odnoszące się do papieró artościoych i innych instrumentó będących przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym VI. Operacje na rachunkach bieżących i depozytoych instytucji finansoych VII. Kredyty ziązane z transakcjami handloymi lub śiadczeniem usług, których uczestniczy rezydent VIII. Pożyczki pieniężne i kredyty IX. Poręczenia, pozostałe garancje i praa zastau X. Transfery ynikające z ypełniania umó ubezpieczenioych XI. Przepłyy kapitału o charakterze osobistym XII. Fizyczny przeóz i yóz aktyó finansoych XIII. Inne przepłyy kapitału Źródło: Dyrektya Rady z r. spraie ykonania art. 67 Traktatu, Dz.Urz. WE, L 178, , s.5. Celem tego artykułu jest identyfikacja kluczoych zmian, jakie zostały przyjęte odniesieniu do sobody transferu kapitału podczas przygotoyania i proadzania rynku enętrznego oraz ychy- 134

3 A.A. Ambroziak, Wpły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału... cenie eentualnych konsekencji dla jednej z form tej sobody bezpośrednich inestycji zagranicznych (BIZ) ramach Unii Europejskiej. Zgodnie z legislacją unijną BIZ to szelkiego rodzaju inestycje, dokonyane przez osoby fizyczne lub przedsiębiorsta handloe, przemysłoe bądź finansoe, służące ustanoieniu lub utrzymaniu trałych i bezpośrednich poiązań między osobą, która niosła kapitał, a przedsiębiorcą lub przedsiębiorstem, któremu udostępnia ona kapitał celu proadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie BIZ obejmuje: 4 utorzenie i poiększenie oddziałó lub noych przedsiębiorst, należących yłącznie do osoby noszącej kapitał, oraz nabycie całości istniejących przedsiębiorst (chodzi o pranie niezależne przedsiębiorsta stanoiące łasność jednostki niezależnej oraz oddziały); udział noym lub istniejącym już przedsiębiorstie mający na celu ustanoienie lub utrzymanie trałych poiązań gospodarczych. W przypadku spółek akcyjnych bezpośrednia inestycja ystępuje, gdy pakiet akcji, będący posiadaniu osoby fizycznej, innego przedsiębiorsta lub każdego innego akcjonariusza, umożliia łaścicieloi rzeczyisty udział zarządzaniu spółką lub spraoanie nad nią kontroli; pożyczki długoterminoe ( tym udzielane przez instytucje finansoe), udzielane na okres poyżej pięciu lat, mające na celu ustanoienie lub utrzymanie poiązań gospodarczych, np. pożyczki udzielane przez spółkę jednostkom zależnym lub spółkom, których posiada ona udziały i których jest ierzycielem z tytułu udziału zyskach; reinestoanie zyskó mające na celu ustanoienie lub utrzymanie trałych poiązań gospodarczych. Bezpośrednie inestycje zagraniczne mogą być postrzegane jako alternatyna, stosunku do tradycyjnej ymiany handloej, strategia chodzenia na noe rynki przedsiębiorcó preferujących utorzenie noego lub przejęcie istniejącego zakładu. Ten sposób działania jest o tyle istotny dla rozoju gospodarki, że przeciieństie do inestycji portfolio iąże się z dłuższą obecnością danym miejscu, 4 Dyrektya Rady z r. spraie ykonania art. 67 Traktatu, Dz.Urz. L 178, , s

4 Studia Europejskie, 4/2013 korzystaniem z lokalnych zasobó oraz bardzo często sprzedażą na danym rynku oferoanych toaró lub usług. W tym kontekście pozycja i dynamika obrotó enątrzunijnych BIZ skazują zględną atrakcyjność rynku enętrznego dla przedsiębiorcó unijnych. eolucja liberalizacji sobodnego przepłyu kapitału Soboda przepłyu kapitału, jako jedna z podstaoych olności rynku enętrznego, ureguloana została już Traktacie ustanaiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą (art TEWG). 5 Według tych przepisó szelkie formy dyskryminacji ze zględu na obyatelsto lub miejsce zamieszkania stron, jak rónież na miejsce zainestoania kapitału, poinny być zniesione każdym państie członkoskim do końca okresu przejścioego. Nie został jednak przyjęty jednolity harmonogram eliminacji tych ograniczeń krajach óczesnej EWG. Na podstaie art. 70 TEWG Radzie przyznano możliość podjęcia decyzji o stopnioej koordynacji polityki deizoej państ członkoskich zakresie przepłyu kapitału między tymi państami a krajami trzecimi. Ponadto przeidziano, że Rada, działając kalifikoaną iększością głosó, yda odpoiednie dyrektyy celu osiągnięcia możliie najyższego stopnia liberalizacji. W przypadku, gdy podjęte środki nie pozalały na usunięcie różnic przepisach praa deizoego państ członkoskich lub gdy te różnice skłaniały osoby zamieszkałe jednym z państ członkoskich do ykorzystania sobodniejszych ułatień transferu e Wspólnocie, państo to mogło, po zasięgnięciu opinii pozostałych członkó EWG, podjąć odpoiednie działania służące usunięciu tych trudności. Ponadto art. 71 TEWG stanoił, że państa członkoskie będą się starać nie proadzać dodatkoych restrykcji ymianie deizoej ani rygorystycznych przepisó ziązanych z przepłyem kapitału oraz płatnościami bieżącymi. Na mocy art. 73 ust. 1 TEWG przeidyano natomiast, że gdyby sobodny transfer kapitału zakłócał funkcjonoanie rynku kapitałoego jednym z państ EWG, Komisja 5 Traktat ustanaiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (nieopublikoany Dzienniku Urzędoym WE). 136

5 A.A. Ambroziak, Wpły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału... yda zezolenie na podjęcie środkó ochronnych zakresie przepłyu kapitałó. W latach 60. XX. nastąpił poolny proces drażania przepisó traktatoych. Na podstaie dyrekty, które miały na celu realizację art. 67 TEWG, zliberalizoano iększość przepisó dotyczących kapitału długoterminoego oraz inestycji bezpośrednich. 6 Istotną funkcję spełniał załączony do dyrektyy aneks, którym zaarto klasyfikację grupoą liberalizacji przepłyu kapitału. Na początku lat 70. przyjęto jeszcze dyrektyę regulującą krajoe przepisy dotyczące napłyu kapitału międzynarodoego, 7 ale kolejnych latach nastąpiło strzymanie liberalizacji przepłyu kapitału EWG. Kolejnym, istotnym krokiem kierunku eliminacji barier przepłyie kapitału było opublikoanie dopiero 1985 r. Białej Księgi określającej zadania, które poinny być ykonane przez szystkie państa drażające legislację rynku enętrznego EWG. 8 W odniesieniu do sobodnego przepłyu kapitału chodziło o zrealizoanie trzech celó: proadzenie sobody śiadczenia usług finansoych, zmocnienie Europejskiego Systemu Monetarnego, jako przygotoanie do budoy unii gospodarczej i alutoej, popraę konkurencyjności rynku finansoego Wspólnoty. Planoano óczas osiągnąć pełną liberalizację przepłyó kapitałoych przez przyjęcie trzech aktó pranych, dotyczących przedsiębiorst zbioroego inestoania zbyalne papiery artościoe (Undertakings for collectiveinvestments in transferable securities), transakcji kredytó hipotecznych oraz papieró artościoych reprezentujących kapitał podyższonego ryzyka. W efekcie podjętych 6 First directive for the implementation of Article 67 of the Treaty, O.J., L 921, , s. 49; Second Council directive of 18 December 1962 adding to and amending the First Directive for the implementation of Article 67 of the Treaty, 63/21/EEC, O.J., L 62, , s. 5; Council Directive of 21 March 1972 on regulating international capital flos and neutralizing their undesirable effects on domestic liquidity, 72/156/EEC, O.J., L 91, , s Council Directive of 21 March 1972 on regulating international capital flos and neutralizing their undesirable effects on domestic liquidity, 72/156/EWG, O.J., L 91, , s Completion the Internal Market, White Paper from the Commission to the European Council,Commission of the European Communities, Milan, June 1985, COM (85) 310, final version. 137

6 Studia Europejskie, 4/2013 prac zmodyfikoano pierotne dyrektyy z lat 60.,przyjmując kolejno 1985 r. 9 i 1986 r. 10 dyrektyy harmonizujące przepisy dotyczące m.in. przedsiębiorst zbioroego inestoania zbyalne papiery artościoe. Dotyczyło to głónie przedsiębiorst, które emitoały soje akcje i obligacje na terenie innego kraju członkoskiego. Istotnym krokiem do zakończenia prac nad tą olnością rynku enętrznego było przyjęcie dyrektyy 11 spraie oboiązku liberalizacji przepłyu kapitału i płatności z 1 lipca 1990 r., która zastąpiła akty prane z 1960 r. i 1962 r. Mimo iż ta dyrektya przeidyała pełną liberalizację, uczyniono pene yjątki dla Hiszpanii i Portugalii oraz Grecji i Irlandii. W przypadku pierszej pary państ możliość zastosoania okresó przejścioych maksymalnie do końca 1990 r. 12 odniesieniu do oboiązyania dyrekty jeszcze z lat 60. przeidyał ich Akt o przystąpieniu z 1985 r. 13 Natomiast przypadku Grecji i Irlandii dyrektyie z 1988 r. uznano, że ponieaż mają, choć różnym zakresie, poażne problemy z bilansem płatniczym i y - sokim zadłużeniem zenętrznym proadzenie przez nie so - bodnego przepłyu kapitału może utrudnić im dalsze stosoanie środkó, które podjęły na rzecz zmocnienia soich systemó fi - nansoych. Ostatnie ograniczenia zostały zniesione przez Grecję 1995 r., co zakończyło proces znoszenia ograniczeń kapitałoych obrębie UE. Warto rónież zauażyć, że na podstaie art. G, lit. a, punkt 15. Traktatu o Unii Europejskiej 14 zmodyfikoano postanoienia Trak- 9 Council Directive of 20 December 1985 amending the Directive of 11 May 1960 on the implementation of Article 67 of the Treaty, 85/583/EEC, O.J., L 372, , s Council Directive of 17 November 1986 amending the First Directive of 11 May 1960 for the implementation of Article 67 of the Treaty, 86/566/EEC, O.J., L 332, , s Dyrektya Rady z r. spraie ykonania art. 67 Traktatu, Dz.Urz. WE, L 178, , s. 5., zastępująca dyrektyy z 1960 i W przypadku Portugalii naet do 31 grudnia 1992 r. odniesieniu do inestycji nieruchomości innych państach członkoskich. 13 Act concerning the conditions of accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic and the adjustments to the Treaties, Art i , O.J., L 302, , s Traktat o Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE, C 191, , s

7 A.A. Ambroziak, Wpły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału... tatu EWG, dodając m.in. art. 73b przeidujący od 1 stycznia 1994 r. zniesienie szelkich ograniczeń transferze kapitału i płatności między państami członkoskimi, zaróno między krajami UE, jak i relacjach z krajami trzecimi. 15 Było to szczególnie istotne nie tylko dla funkcjonoania jednolitego rynku europejskiego, ale też dla torzonej unii gospodarczej i alutoej, której tz. drugi etap zaczynał się rok po ustanoieniu rynku enętrznego, a ięc 1 stycznia 1994 r. enątrzunijne przepłyy BIz relacji do odpłyu i napłyu BIz państ członkoskich ue Analizę ekonomicznych rezultató liberalizacji przepłyu kapitału ramach rynku enętrznego UE ograniczono do przepłyó bezpośrednich inestycji zagranicznych 16 okresie funkcjonoania rynku enętrznego, 17 gdyż korzystają one przede szystkim ze sobody przepłyu kapitału, a jednocześnie najczytelniej oddają ocenę rynku unijnego: poziomu jego stabilności i atrakcyjności porónaniu z innymi rynkami na śiecie. W ostatnich latach torzenia rynku enętrznego i liberalizoania przepłyó kapitałoych, tj. okresie , średnio udział artości enątrzunijnych BIZ artości BIZ spoza Unii ynosił 56,1% (patrz: ykres 1.). Oznaczało to, że praie połoa BIZ państach unijnych realizoana była przez przedsiębiorcó spoza UE. Inestorzy ci traktoali torzony ó- 15 Art. 63 Traktatu o funkcjonoaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE, C 83, , s Prao unijne regulujące przepły kapitału dotyczy: inestycji bezpośrednich, inestycji nieruchomości, operacji odnoszących się do papieró artościoych będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałoym, operacji dotyczących jednostek uczestnicta przedsiębiorst zbioroego inestoania, operacji odnoszących się do papieró artościoych i innych instrumentó będących przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, operacji na rachunkach bieżących i depozytoych instytucji finansoych, kredytó ziązanych z transakcjami handloymi lub śiadczeniem usług, innych pożyczek, kredytó, poręczeń i garancji, transferó ynikających z ypełniania umó ubezpieczenioych, przepłyu kapitału o charakterze osobistym por.: załącznik 1. do dyrektyy Rady z r. spraie ykonyania art. 67 Traktatu, 88/361/EWG, Dz.Urz. UE, L 178, , s Analiza obejmuje lata , ale odniesieniu do zoboiązań z tytułu bezpośrednich inestycji zagranicznych, ze zględu na dostępność danych, ograniczono ją do lat

8 Studia Europejskie, 4/2013 czas rynek enętrzny jak szansę ziększenia ich obszaru zbytu. W tym też okresie zaczęły oboiązyać noe regulacje dotyczące proadzania toaró na rynek, które ułatiały sprzedaż produktó ramach UE, a jednocześnie mogły niektórych przypadkach stanoić dodatkoe utrudnienie dostępie do rynku unijnego. W konsekencji odnotoano óczas na przyszłym rynku enętrznym zmożoną działalność inestycyjną przedsiębiorcó spoza UE. ykres Wykres Udzia udział przep yó przepłyó ramach ramach oraz poza oraz UE poza globalnych ue przep yach bezpo rednich globalnych inestycji przepłyach zagranicznych bezpośrednich pa st inestycji cz onkoskich Unii Europejskiej zagranicznych latach państ członkoskich unii europejskiej latach ród o: Źródło: opracoanie opracoanie i obliczenia i asne obliczenia na podstaie łasne danych na Eurostatu podstaie u (.europa.eu/eurostat danych eeurostatu u/eurostat - (.europa.eu/eurostat EU directinvestments - mainindicators). n EU directinvestments mainindicators). W kolejnych latach, kiedy rynek en trzny zacz ju funkcjonoa, zaznaczy a W kolejnych si tendencja latach, zrostoa kiedy rynek udzia u u enętrzny en trznego zaczął nap yu już BIZ funkcjono- ogólnym ać, zaznaczyła się tendencja zrostoa udziału enętrznego nap yie inestycji zagranicznych do pa st unijnych ( latach z napłyu BIZ ogólnym napłyie inestycji zagranicznych do państ poziomu 57,3% do 64,2%). Rónie udzia en trznego odp yu BIZ ramach unijnych ( latach z poziomu 57,3% do 64,2%). Rónież udział UE stosunku enętrznego do globalnego odpłyu odp yu BIZ z pa st ramach cz onkoskich UE stosunku zrós z do 54% globalnego 1993 r. (przez odpłyu spadek do z państ 40,6%, odnotoany członkoskich 1998 zrósł r.) do 65,7% z 54% r. Warto r. (przez zaua y, spadek e rozszerzenie do 40,6%, UE odnotoany 2004 o noe pa sta 1998 r.) cz onkoskie do 65,7% spoodoa o 2003 r. o Warto znacz cy zauażyć, zrost arto ci że rozszerzenie en trzunijnych UE przep yó 2004 o BIZ noe do 77,8% państa przypadku członkoskie nap yu i 63,3% spoodoało przypadku znaczący odp yu zrost 2005 r. artości iadczy to enątrzunijnych mo e o zi kszeniu przepłyó BIZ do 77,8% przypadku napłyu i 63,3% przypadku si zainteresoania inestoró rynkami noych pa st, których oprócz ta szej si y roboczej oferoano rodki z funduszy unijnych, a arunki funkcjonoania 140 przedsi biorcó by y zharmonizoane z legislacj unijn. W kolejnych latach udzia nap yu i odp yu inestycji en trzunijnych ogólnych arto ciach nap yó i odp yó BIZ do i z pa st cz onkoskich UE stopnioo spada, szczególnie okresie kryzysu gospodarczego, kiedy osi gn poziom odpoiednio 46,3% i 45,5%

9 A.A. Ambroziak, Wpły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału... odpłyu 2005 r. Śiadczyć to może o ziększeniu się zainteresoania inestoró rynkami noych państ, których oprócz tańszej siły roboczej oferoano środki z funduszy unijnych, a arunki funkcjonoania przedsiębiorcó były zharmonizoane z legislacją unijną. W kolejnych latach udział napłyu i odpłyu inestycji enątrz - unijnych ogólnych artościach napłyó i odpłyó BIZ do i z państ członkoskich UE stopnioo spadał, szczególnie okresie kryzysu gospodarczego, kiedy osiągnął poziom odpoiednio 46,3% i 45,5% 2009 r. Przedsiębiorcy europejscy byli óczas bardziej zainteresoani rynkami pozaunijnymi. W kolejnych latach poziom enątrzunijnych przepłyó BIZ zaczął zrastać i 2011 r. osiągnął artości granicach 50 53%. Na szczególną uagę zasługuje rok 2012, kiedy udział przepłyó BIZ ramach UE spadł do najniższego poziomu od utorzenia rynku enętrznego dla napłyu do 30%, a odpłyu do 38,9%. Poszukując przyczyn słabnącego zainteresoania rynkiem enętrznym ze strony inestoró unijnych, dokonano analizy kierunkó odpłyu inestycji realizoanych przez przedsiębiorcó unij- tabela 1. relacja udziału artości BIz proadzonych przez przedsiębiorcó unijnych poza ue i enątrzunijnego udziału odpłyu BIz artości globalnego odpłyu BIz państ członkoskich ue Australia 0,030 0,668 0,390 Hongkong 0,337 0,260 0,272 Brazylia 0,794 0,040 0,267 RPA 0,031 0,466 0,262 USA 0,878 0,524 0,209 Rosja 0,334 0,501 0,151 Chiny 0,088 0,179 0,113 Szajcaria 0,085 0,292 0,225 Japonia 0,216 0,319 0,236 Indie 0,306 0,466 0,282 Kanada 0,099 0,473 0,282 Singapur 0,247 0,428 0,364 Źródło: opracoanie i obliczenia łasne na podstaie danych Eurostatu (.europa.eu/eurostat EU directinvestments mainindicators). 141

10 Studia Europejskie, 4/2013 nych. W ciągu 20 lat funkcjonoania rynku enętrznego można uchycić pene poiązanie między realizoanymi bezpośrednimi inestycjami zagranicznymi poza UE a spadkiem udziału enątrz - unijnych przepłyó BIZ (patrz: tabela 1.). Średnio słabą korelację ze spadkiem udziału przepłyu BIZ ramach rynku enętrznego ykazano przypadku odpłyu unijnych BIZ do Australii, Hongkongu, Brazylii, RPA oraz słabą odniesieniu do odpłyu do USA i Rosji. Spadkoi zainteresoania inestoró rynkiem enętrznym UE toarzyszyła zatem nieco ziększona ich działalność ymienionych państach. Można zatem stierdzić, że to te państa stają się pooli bardziej atrakcyjne dla inestoró unijnych niż jednolity rynek europejski. W przypadku pozostałych głónych kierunkó odpłyu BIZ z UE odnotoano brak korelacji między zmianami udziale enątrzunijnego przepłyu BIZ oraz zmianami udziale odpłyu BIZ do tych państ ogólnym yozie inestycji z państ członkoskich. enątrzunijne przepłyy BIz relacji do pkb Oceniając znaczenie rynku enętrznego dla przedsiębiorcó unijnych, odniesiono rónież artości napłyu BIZ ramach UE do napłyu BIZ do najażniejszych regionó na śiecie. W celu uchycenia istotności BIZ dla poszczególnych gospodarek przedstaiono te dane relacji do produktu krajoego brutto (PKB). W badanym okresie odnotoano praie pięciokrotny zrost artości napłyu enątrz - unijnych BIZ stosunku do PKB Unii Europejskiej z poziomu 0,8% 1990 r. do 3,8% 2011 r. (patrz: ykres 2.). Warto zauażyć, że skaźnik ten uzyskał szczególnie ysoki pułap 2000 r. (8,7%) oraz latach (4,1 5,1%). W tym samym okresie napły na terytorium Unii Europejskiej BIZ spoza Unii stosunku do PKB zrósł czterokrotnie: z 0,8% 1990 r. do 3,3% 2011 r. Wskazuje to na stale rosnącą zględną istotność unijnych bezpośrednich inestycji zagranicznych na rynku enętrznym porónaniu ze znaczeniem inestycji przyjmoanych spoza UE. Należy jednakże zauażyć, że ziązku ze spadkiem nominalnych artości przepłyó inestycji między państami członkoskimi 2012 r. ich artość stosunku do PKB UE rónież drastycznie spadła, do poziomu 1% przypadku napłyu i 1,3% przypadku odpłyu ramach UE. W przeciieństie 142

11 A.A. Ambroziak, Wpły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału... ramach UE. W przeciie stie do przep yó ramach Unii, przep yy do partneró spoza Unii by y badanym okresie znacznie stabilniejsze i nie do przepłyó ramach Unii, przepłyy do partneró spoza Unii były ykazya y badanym y tak okresie istotnych znacznie zmian. Oznacza stabilniejsze to mo e i nie znacznie ykazyały i ksz tak podatno istotnych zmian. Oznaczać BIZ szelkie to może zjaiska znacznie ekonomiczne, iększą podatność zaróno pozytyne, enątrz jak - akcesja unijnych noych BIZ na pa st szelkie do UE zjaiska 2004 i ekonomiczne, 2007 r., jak i negatyne zaróno pozytyne, ynikaj ce z kryzysu jak akcesja gospodarczego. noych państ do UE 2004 i 2007 r., jak i negatyne en trzunijnych ynikające Analiza z kryzysu nap yu gospodarczego. BIZ ramach UE porónaniu z nap yem do USA, Analiza napłyu BIZ ramach UE porónaniu z napłyem do Japonii, Brazylii, Rosji, Indii i Chin pozala yci gn nioski dotycz ce USA, Japonii, Brazylii, Rosji, Indii i Chin pozala yciągnąć nioski zgl dnej atrakcyjno ci inestycyjnej rynku en trznego. W 2012 r. arto BIZ dotyczące zględnej atrakcyjności inestycyjnej rynku enętrznego. nap yaj cych W 2012 r. artość do USA, BIZ Chin napłyających i Indii stosunku do USA, do ich Chin PKB i Indii utrzymya a stosunku a si na podobnym ich PKB poziomie, utrzymyała jak en trzunijny się na podobnym nap y poziomie, granicach 1,4 1,6%. jak 1,6%. enątrz Warto - jednak e unijny napły zaua y, e e granicach ska nik ten 1,4 1,6%. przypadku Warto USA jednakże po znacznym zauażyć, zro cie że latach skaźnik ten 1997 i przypadku poróci USA do znacznym yj cioego zroście poziomu latach z r., a przypadku 1997 i Chin i Indii zi kszy porócił soj do arto yjścioego o po o. poziomu Mimo e przez z 1990 d u szy r., a przypadku Chin i Indii ziększył soją artość o połoę. Mimo że czas, porónaniu z sytuacj UE, jego arto utrzymya a a si na znacznie przez dłuższy czas, porónaniu z sytuacją UE, jego artość utrzy- y szym poziomie, generalnie dynamika zrostu by a s absza ni nap yu myała się na znacznie yższym poziomie, generalnie dynamika en trzunijnych zrostu była słabsza BIZ. Nieco niż inne napłyu zjaisko enątrzunijnych mo na zaua y przypadku BIZ. Nieco nap yu inne BIZ zjaisko do Rosji można i Brazylii zauażyć odsetek BIZ przypadku ich PKB napłyu zrasta szybciej BIZ do i Rosji osi gn i Brazylii poziom odpoiednio 2,6% i 2,9% 2012 r. ykres 2. artość napłyających bezpośrednich inestycji Wykres 2. Warto zagranicznych nap yaj cych stosunku bezpo rednich do produktu inestycji krajoego zagranicznych brutto stosunku do produktu latach krajoego brutto latach ród o: Źródło: opracoanie opracoanie asne łasne na podstaie na podstaie danych danych Eurostatu Eurostatu u (.europa.eu/eurostat).europa.eu r ostat oraz UNCTAD, stat) oraz World UNCTAD, Investment World t Report Investment , 1 Report Ne York , k Genea Ne York 1 Geneva

12 Studia Europejskie, 4/2013 odsetek BIZ ich PKB zrastał szybciej i osiągnął poziom odpoiednio 2,6% i 2,9% 2012 r. Struktura BIz BIZ unii Unii Europejskiej europejskiej Przedstaione tendencje znajduj odbicie rónie strukturze zoboi za z tytu u Przedstaione bezpo rednich tendencje inestycji zagranicznych znajdują odbicie UE. Relacja rónież skumuloanych strukturze BIZ zoboiązań z tytułu bezpośrednich inestycji zagranicznych UE. przedsi biorcó unijnych ramach rynku en trznego do ogólnej koty Relacja skumuloanych BIZ przedsiębiorcó unijnych ramach rynku zoboi za enętrznego BIZ UE do zi kszy a ogólnej koty si z zoboiązań 56,4% 1994 BIZ r. (na UE pocz tku ziększyła funkcjonoania się z 56,4% jednolitego 1994 rynku) r. (na do początku 62,6% 2012 funkcjonoania (patrz: ykres jednolitego 3.). Wska nik rynku) ten rós do stopnioo, 62,6% szczególnie 2012 (patrz: okresie ykres przed 3.). i po Wskaźnik rozszerzeniu ten o noe rósł pa sta stopnioo, szczególnie okresie przed i po rozszerzeniu o noe państa cz onkoskie, osi gaj c poziom 68,8% 2006 r., po czym, okresie kryzysu członkoskie, osiągając poziom 68,8% 2006 r., po czym, okresie gospodarczego, zacz spada. Rónie skumuloana arto inestycji unijnych kryzysu gospodarczego, zaczął spadać. Rónież skumuloana artość odniesiona inestycji do inestycji unijnych ogó em odniesiona zrealizoanych do inestycji przez przedsi biorcó ogółem zrealizoanych zi ksza a przez a si przedsiębiorcó tym samym okresie unijnych z 51,0% do ziększała 58,0%. się tym samym unijnych okresie z 51,0% do 58,0%. Wykres 3. Udzia zoboi za z tytu u bezpo rednich inestycji zagranicznych ykres 3. udział zoboiązań z tytułu bezpośrednich inestycji ramach UE zagranicznych globalnych zoboi zaniach ramach ue ynikaj cych globalnych z BIZ UE latach zoboiązaniach ynikających z BIz ue latach ród o: Źródło: o : opracoanie opracoanie asne na łasne podstaie na danych podstaie Eurostatu danych tu (.europa.eu/eurostat)..europa.eu/eurosta Eurostatu (.europa.eu/eu t. rostat). ***

13 A.A. Ambroziak, Wpły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału... * * * Sobodny przepły kapitału polega na zniesieniu szelkich ograniczeń nakładanych przez państa członkoskie UE, dotyczących m.in. bezpośrednich inestycji zagranicznych, pożyczek, kredytó krótko- i średnioterminoych, rachunkó bieżących i depozytoych, zabezpieczeń oraz innych operacji obrotu bankoego. Wolność przepłyu kapitału opiera się na dążeniu do jednolitego rynku finansoego, na którym rezydenci państ członkoskich mieliby pełną sobodę dokonyania szystkich operacji kapitałoych. Jednak praktyce ostatnich latach pojaiają się problemy dotyczące tz. delokalizacji. Ma to ścisły ziązek m.in. z konkurencją podatkoą, ciąż relatynie niższymi kosztami pracy, bardziej dostępnymi środkami z funduszy unijnych noych państach członkoskich UE. Politycy z państ starej Unii Europejskiej skazują, że delokalizacja poinna być ograniczona, ze zględu na przemieszczanie się przedsiębiorcó ramach UE z relatynie droższych podatkoo i kosztoo państ do nieco tańszych, gdzie często dodatkoo można pozyskać środki z funduszy europejskich. Wydaje się, że jest to podstaoe działanie inestoró poszukujących optymalnej alokacji czynnikó produkcji i najyższej rentoności ich ykorzystyania. Natomiast szelkie propozycje dotyczące ograniczenia delokalizacji sproadzają się ostatecznie do propozycji proadzenia ograniczeń przepłyie kapitału, co jest sprzeczne z traktatoymi postanoienia tej sferze. W tym kontekście arto podkreślić, że noe przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy regionalnej na lata ograniczają możliość udzielania sparcia inestycyjnego przedsiębiorcom na projekty ziązane z przenoszeniem zakładó ramach UE. 18 Wenątrzunijne bezpośrednie inestycje zagraniczne, jako jedna z głónych form przemieszczania się dóbr finansoych, sposób szczególny korzystają ze sobody przepłyu kapitału. Na podstaie przeproadzonych analiz można stierdzić, że 20 lat funkcjonoania rynku enętrznego obfitoało zmiany zaróno artości, jak i znaczenia dla gospodarki enątrzunijnych bezpośrednich inestycji zagranicznych. W porónaniu z sytuacją na śiecie rynek enętrzny 18 Por.: A.A. Ambroziak, Koncepcja krajoej pomocy regionalnej latach , Unia Europejska.pl nr 3(220)/

14 Studia Europejskie, 4/2013 UE nie ypada najgorzej pod zględem atrakcyjności, gdyż tendencja zrostoa napłyu inestycji odniesieniu do PKB ramach UE jest podobna do napłyu BIZ do USA, Indii i Chin. A zatem, mimo presji ziązanej ze znaczącym ziększeniem atrakcyjności dalekoschodnich regonó śiata oraz postępującą globalizacją, inestorzy unijni ciąż yrażają zainteresoanie lokoaniem kapitału na rynku enętrznym. Nieątpliie rozszerzenie UE o słabsze, a ięc kosztoo tańsze, państa Europy Środoej i Wschodniej, przyczyniło się do utrzymania atrakcyjności rynku enętrznego dla inestoró z UE. Zauażalny zrost przepłyó enątrzunijnych BIZ ramach sobodnego przepłyu kapitału został odnotoany głónie łaśnie okresie przystępoania noych państ członkoskich do UE. Rynek enętrzny Unii zmocnił óczas znaczenie enętrznych przepłyó BIZ stosunku do globalnego napłyu i odpłyu inestycji zagranicznych. Jednakże okres kryzysu gospodarczego natychmiast odbił się spadkiem zainteresoania unijnych inestoró rynkiem enętrznym UE. Ponadto stale kilka istotnych kierunkó ekspansji inestycyjnej przedsiębiorcó unijnych popraia soją pozycję i atrakcyjność, co rónież płya na zmniejszanie się znaczenia enątrzunijnych BIZ. Biorąc jednak pod uagę cały badany okres oraz kierunek trendu, można stierdzić, że rynek enętrzny UE utrzymał na razie znaczenie dla enętrznych przepłyó BIZ stosunku do globalnego napłyu. Oznacza to postępującą integrację, ynikającą z harmonizacji i unifikacji arunkó proadzenia działalności gospodarczej, mniejszym stopniu zaufania i bezpieczeństa inestycji, z czego korzystają przede szystkim przedsiębiorcy unijni. Z penością rynek enętrzny ma potencjał do przyjmoania BIZ, jednak proadzanie zbyt restrykcyjnych przepisó środoiskoych i socjalnych może spoodoać ograniczenie zainteresoania zaróno przedsiębiorcó unijnych, jak i tych spoza UE inestycjami na jednolitym rynku europejskim. 146

15 A.A. Ambroziak, Wpły proadzenia sobodnego przepłyu kapitału... Abstract the Impact of free movement of capital on foreign Direct Investments in the european union. consequences of the 20 years of the eu Internal market As one of four freedoms of the internal market, free movement of capital as introduced in the European Union as a prerequisite for the economic and monetary union. The process of liberalization of capital transactions started already in the 1960s, but as accomplished only in the 1990s. Foreign direct investments are one of the forms of movement of capital ithin the EU. One can say that the tenty years of the functioning of the EU s internal market ere full of changes, in both value and importance to the economy, of intra-eu direct inard investments. Despite the pressure from increasing investment attractiveness of the Far East and further globalisation, EU entrepreneurs still express an interest in investing in the internal market. Moreover, the accession to the EU of the eaker and cheaper Ne Member States supported the internal market as a relatively attractive area for investors from the EU. Hoever, the period of economic crisis as immediately reflected in a decrease in interest of EU investors in the internal market of the EU. 147

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP I (Informacja) RADA Projekt programu środkó draŝania zasady zajemnego uznaania decyzji spraach cyilnych i handloych (2001/C 12/01) WSTĘP Traktat Amsterdamski proadził do Traktatu ustanaiającego Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r.

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r. Warszaa, 2009.07.03 Działalność przedsiębiorst faktoringoych 2008 r. Według definicji Ottaskiej z 1988 r., firma faktoringoa ykonuje co najmniej die z czterech czynności: finansuje bezsporne i nieymagalne

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Plan finansoy na 2013 rok Uniersytetu Mikołaja Kopernika Część Bydgoska Bydgoszcz, czeriec 2013 r. Spis treści: I. ZAŁOŻENIA RZECZOWE DO PLANU NA 2013 ROK... 39 II. PLAN FINANSOWY... 41 1. PLAN PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Krakó, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://.stat.gov.pl/urzedy/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracoania

Bardziej szczegółowo

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance

Z-ID-408 Finanse przedsiębiorstw Corporate Finance KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 20/206 Z-ID-408 Finanse przedsiębiorst Corporate Finance A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo

F-01/I-01. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

F-01/I-01. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszaa.stat.gov.pl Naza i adres jednostki spraozdaczej Numer identyfikacyjny REGON F-01/I-01 Spraozdanie o przychodach, kosztach i yniku finansoym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI / 288 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (poz.) Załącznik nr 1 WZÓR Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 13 Przystąpiło łącznie: 4 70 przystąpiło: 4 55 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 330 (71,5%) zdało:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Raport. Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. rok akademicki 2011/2012

Raport. Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. rok akademicki 2011/2012 Raport Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Stosoanych Nauk Społecznych rok akademicki 2011/2012 Opracoały Agnieszka Bieńkoska i Wioletta Dziarnoska Skład Zespołu ds. Jakości kształcenia Wydziału Stosoanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2011 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, ul. Wspólna 13, 34-331 Śinna

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 Załącznik do Uchały Nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 Wieloletni program gospodaroania mieszkanioym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 WSTĘP Wieloletni program gospodaroania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia lutego 0 r, (poz. ) Załącznik nr Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR NR XL / 286 / RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 4 grudnia r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d. i ustay z dnia

Bardziej szczegółowo

newsletter numer 26 luty

newsletter numer 26 luty nesletter numer 26 luty konkurs Fundacja Schumana Fundacja Schumana oraz Przedstaicielsto Komisji Europejskiej Polsce ogłaszają konkurs dla Szkolnych Klubó Europejskich na najciekaszą inicjatyę promującą

Bardziej szczegółowo

Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego

Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego Załącznik nr 1 do Uchały Zarządu Wojeództa Śląskiego Nr 2258/78/V/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku Ramoy dokument drażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji subregionie centralnym ojeództa

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / 2013 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 4 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 13 grudnia r. Poz. 4278 UCHWAŁA NR NR XL / 286 / RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 4 grudnia r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok _0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12.

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12. Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od 01.01-31.12.2003 Spis treści OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 2 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ... 6 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych Spis treści I. Sieć szkół i innych placóek ośiatoych... 1 1. Jednostki ośiatoe proadzone przez gminę... 1 2. ucznió poszczególnych szkołach... 1 3. dzieci korzystających z ychoania przedszkolnego... 2

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 Rzeszó 11.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o y Projekt Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstaoe Imię Nazisko Płeć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2007 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, Rychałd ul. Beskidzka 41,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 01 r, (poz. ) Załącznik nr 1 Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Uwagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS

Uwagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS Uagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS Lp. Zgłaszający/ data zgł. uagi Część UWRPO do którego odnosi się uaga Treść uagi/ Uzasadnienie Stanoisko IZ 1 UWAGI OGÓLNE 1. Miasto Poznań Uaga ogólna

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna gminy Śrem realizuje zadania łasne z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I.

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I. A. Zakres czynności i ymagania, które musi spełnić Wykonaca realizujący zamóienie. I. Czynności portierskie proadzone systemie duzmianoym 1.Proadzenie całodoboego dyżuru portierskiego bramie głónej przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=sho&pozycja... Adres strony internetoej, której Zamaiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunkó Zamóienia:.poiat.krosno.pl Krosno: Przeproadzenie

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Słoneczny Dom za 2011 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Słoneczny Dom za 2011 rok Spraozda merytoryczne z działalności Stoarzyszenia Słoneczny Dom za 0 rok Data rejestracji Krajoym Rejestrze Sądoym: 0..007 r. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 7.04.0 r. Numer REGON:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO Czeriec 2010 SPIS TREŚCI 1. Wproadzenie. 2. Zastosoanie 3. Opis systemu. 4. Funkcje systemu. 5. Elementy składoe systemu. 6. Schemat pracy systemu. 7. Cechy systemu. 8.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Unia celna w ramach EWG

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 04 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR 2

Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR 2 OCENA BIEŻĄCA PROJEKTÓW W RAMACH DWIAŁAŃ 2.1, 2.3 i 2.4 WPORR KRAKÓW maj 2007 Ocena bieżąca projektó ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR 2 Publikacja postała na zlecenie Wojeódzkiego Urzędu Pracy Krakoie

Bardziej szczegółowo

Ó.lt GMINY MYsŁAKoWIcE Zarządzenie n,.ł.,!no,r WojtaGminyMysłakoice z dniao./.',i.,pnia 2008roku Spraie:proadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiizoania dokumentó dotyczących realizacji projektu pod

Bardziej szczegółowo

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami: dla studentó Wydziału Nauk o Żyności Szkoły Głónej Gospodarsta Wiejskiego Warszaie odbyających praktykę zakładach przetórczych przemysłu spożyczego Celem praktyki jest zapoznanie studenta sposób kompleksoy

Bardziej szczegółowo

KONSORCJUM STALI S.A.

KONSORCJUM STALI S.A. 1 Data sporządzenia: 2014-05-10 Temat: Korekta Skonsolidoago Raportu Roczgo za rok Podstaa prana: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustay o ofercie informacje bieżące i okresoe Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R.

DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R. DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R. W niniejszej zszyce zamieściliśmy komplet niezbędnych dokumentó mających zastosoanie zorganizoaniu i przebiegu alnych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot regulaminu

1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/I/2012 Kieronika Gminnego Zespołu Ośiatoego Bukoinie Tatrzańskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski Dr Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu PAIiIZ Warszawa, 2 marca 2009 I. Podatki a BIZ II.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Edmund Mikołajczak współorganizator i działacz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu

Edmund Mikołajczak współorganizator i działacz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu czartek, 12 stycznia 2012 12:21 spółorganizator i działacz Solidarność Praconikó Ośiaty i Wychoania Okręgu Kuja Zachodnich Inorocłaiu W inorocłaskim środoisku nauczycieli organizoanie struktur Solidarności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011_ Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna Regulamin usługi Pakiety internetoe taryfach Orange One, Orange Yes, Orange POP i Noe Orange Go ofercie Orange na kartę oboiązuje od dnia 20 lipca 2015 r. do odołania 1. Pakiety internetoe ( Usługa ) to

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo. POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, : pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizoanych przez Poiatoy Urząd Pracy Jaśle 2015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Kierunkowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-310 System informacyjny rachunkoości Information System of Accountancy

Bardziej szczegółowo

Kultura w województwie śląskim

Kultura w województwie śląskim Urząd Statystyczny Katoicach ul. Oocoa 3, 40 158 Katoice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Kultura ojeództie śląskim Katoice, czeriec

Bardziej szczegółowo

Dział Wspomagania Sprzedaży AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj nagrody

Dział Wspomagania Sprzedaży AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj nagrody Regulamin Programu dla Lideró Sprzedaży Zbieraj punkty i odbieraj Okręgi National K02/2013 K04/2013 Okręgi Trendsetter K04/2013 /2013 (zany dalej Programem ) I Postanoienia ogólne 1. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchały Nr III/8/2014 Rady Miasta Młaa z dnia 30 grudnia 2014 r. spraie Wieloletniej Prognozy Finansoej Miasta Młaa Wieloletnia Prognoza Finansoa Miasta Młaa przygotoana została na lata 2015

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI mgr Anna Górska Doktorant SGH referat nt. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach -2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. POJĘCIE I FORMY BIZ... 2 2. BIZ NA ŚWIECIE... 3 WNIOSKI...

Bardziej szczegółowo

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013

ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KAMIENNEJ GÓRZE na rok szkolny 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 tel. (075)64-50-200.zszio-kg.edu.pl ROCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 Rzeszó 02.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

3 2015 - GUS, - GUS, - GUS)

3 2015 - GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dzie mi do lat 3 oraz ychoanie przedszkolne ojeództie kujasko-pomorskim 2015 ( materiale ykorzystano dane z systemó: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinoych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

wysokość raty dla kredytu w PLN dla kredytu w CHF

wysokość raty dla kredytu w PLN dla kredytu w CHF ZASTÓJ I KOREKTA CEN Po długim okresie nieprzeranych zrostó oraz obseroanej ciągu ostatnich miesięcy stabilizacji cen, rzesień jai się jako miesiąc cenoych korekt. Jak skazują yniki analizy cen mieszkań

Bardziej szczegółowo

Kongres Rozwoju Edukacji

Kongres Rozwoju Edukacji Irena E.Kotowska Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa O roli wykształcenia wyższego w warunkach nowej demografii Europy Kongres Rozwoju Edukacji 18-19 listopada

Bardziej szczegółowo

T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@x-coding.pl, http://x-coding.pl. Development. Web Solutions. Portfolio. Consulting

T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@x-coding.pl, http://x-coding.pl. Development. Web Solutions. Portfolio. Consulting T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@xcoding.pl, http://xcoding.pl 3 Development Web Solutions Portfolio Consulting 4 5 6 11 2 T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@xcoding.pl, http://xcoding.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin rekrutacji w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin rekrutacji projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. CZAS TRWANIA REKRUTACJI Proces rekrutacji do projektu Szkolenia i staże zaodoe dla osób

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 13.03.2012r.

Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 13.03.2012r. Badania ruchu Trójmieście ramach projektu Kolei Metropolitalnej mgr inż. Szymon Klemba Warszaa, 13.03.2012r. SPIS TREŚCI 1 Tło i cel badań 2 Podstaoe pojęcia modeloania 3 Proces budoy modelu 3A Model układu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZGŁOSZONYCH DO LIKWIDACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

WYKAZ SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZGŁOSZONYCH DO LIKWIDACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WYKAZ SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZGŁOSZONYCH DO LIKWIDACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (stan na 7 lutego 2012 r.) Organ Lp proadzacy 1 Gostycyn 2 Gostycyn 3 Kamień Krajeński Typ szkoły podstaoa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start!

Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! Załącznik nr 1 do OWU Regulamin Promocji Pokonam Granice Start! I. DEFINICJE 1. E-shop sklep internetoy proadzony przez Pokonam Granice, którego regulamin zaarty jest dokumencie Regulamin E-shop Pokonam

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11 AGA Załącznik do zarządzenia Nr 7/0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 9 listopada 0 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 0 r. TABELA NR LECZENIE SZPITALNE ŚIADCZENIA YSOKOSPECJALISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Program. Kierunki rozwoju Torunia. Samorządowe

Program. Kierunki rozwoju Torunia. Samorządowe Program Kierunki rozoju Torunia Wybory 2014 Samorządoe Program dla Torunia Miasta nie składają się z budynkó i ulic, ale z ludzi i ich marzeń Ś. Augustyn Program dla Torunia Toruń, październik 2014 Wydaca

Bardziej szczegółowo

5. USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGO 6. WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGOO NA WŁAŚCIWOŚCI WYPRASEK WTRYSKOWYCH

5. USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGO 6. WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGOO NA WŁAŚCIWOŚCI WYPRASEK WTRYSKOWYCH Ćiczenie 5, 6 5. USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGO 6. WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU FORMOWANIA WTRYSKOWEGOO NA WŁAŚCIWOŚCI WYPRASEK WTRYSKOWYCH ZAGADNIENIA DO ĆWICZEŃ Wstęp Proces formoania

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

Opinia. Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Opinia. Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Opinia dotycząca zasadności budoy ydzielonego odcinka ylotu drogi ekspresoej S7 od Południoej Obodnicy (połączenie z drogą ojeódzką nr 721) Warszaa, 24 stycznia 2014 r. Zespół Doradcó Gospodarczych TOR

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo