Uwagi z konsultacji społecznych UWRPO dot. EFS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi z konsultacji społecznych UWRPO 2014+ - dot. EFS"

Transkrypt

1 Uagi z konsultacji społecznych UWRPO dot. EFS Lp. Zgłaszający/ data zgł. uagi Część UWRPO do którego odnosi się uaga Treść uagi/ Uzasadnienie Stanoisko IZ 1 UWAGI OGÓLNE 1. Miasto Poznań Uaga ogólna do szystkich osi i działań, których dotyczy ograniczenie. Limity i ograniczenia realizacji projektó W zapisach uszczegółoienie ujęto zapis: W ramach jednego konkursu nioskodaca może złożyć jeden niosek o dofinansoanie. Uażamy, że należy ten zapis z projektu dokumentu ykreślić e szystkich osiach i działaniach, gdzie został ujęty, zaróno przy projektach EFRR, ale szczególności przy projektach EFS. Poza tym brak jest yjaśnienia czy beneficjent przypadku samodzielnego projektu może złożyć także projekt partnerstie, czy też ten zapis ogóle go yklucza. Ograniczenie możliości aplikoania do jednego projektu na konkurs należy ykreślić. Znacząco ogranicza możliość aplikoania o środki także partnerstie z np.: NGOs. Brak jest yjaśnienia czy beneficjent przypadku samodzielnego projektu może złożyć także projekt partnerstie, czy też ten zapis ogóle go yklucza. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA W opinii Instytucji Zarządzającej WRPO kryterium jednego niosku pozala na realizację projektó przez iększą liczbę projektodacó, co płynie na iększą różnorodność oraz yższą jakość składanych projektó. Zostanie ograniczona możliość składania przez projektodacó tz. bliźniaczych projektó. Składając tylko jeden niosek o dofinansoanie ramach konkursu, projektodaca inien skupić się na najistotniejszych problemach ystępujących obszarze interencji oraz zaproponoać kompleksoe działania mające je roziązyać. Instytucja Zarządzająca WRPO yjaśnia, iż ramach jednego konkursu nioskodaca może złożyć tylko jeden niosek o dofinansoanie realizacji projektu, niezależnie od realizoanych typó projektó. Rónocześnie dany podmiot może ystępoać innych nioskach złożonych tym samym konkursie charakterze partnera. Wyjaśnienia odnośnie EFRR odrębnym pliku. 1 IZ zastrzega sobie prao do zmiany zapisó UWRPO ziązku z koniecznością dostosoania ich do treści zatierdzonych Wytycznych i innych eentualnych zmian ynikających z przepisó praa.

2 2. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Ziązek Organizacji Pozarządoych Fundacja Aktyności Lokalnej Uaga ogólna Przeanalizoanie jeszcze raz WRPO i Uszczegółoienia WRPO pod kątem typó projektó, a także ykorzystanie dośiadczeń z realizacji projektó innoacyjnych ramach EFS. Obecne roziązania dużej mierze poielają sposób pracy przy projektach POKL, a mamy noy okres programoania Brakuje Uszczegółoieniu WRPO części spodzieanych typó projektó, które skazane są WRPO2014+ lub opis działań nie skazuje na ich możlią realizację. Niektóre zapisy dot. form sparcia z EFS skazują na tendencję do ykorzystyania i poielenie często nieudanych zapisó z programoania POKL (skazyanych jako nietrafione, nieceloe podczas konferencji krajoych i spotkań Krajoej Sieci ds. Partnersta), bardzo ograniczonym stopniu ykorzystane zostały dośiadczenia realizacji projektó innoacyjnych, tym tych realizoanych na terenie oj. ielkopolskiego. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA Uaga jest zbyt ogólna niepoparta przykładami Zgłaszający uagę skazuje, iż zapisy WRPO poielają iele nieudanych roziązań cześniej funkcjonujących ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie skazując na żadne konkretne działania oraz nie podając żadnych danych uzasadniających tierdzenie, iż roziązania przyjęte ramach PO KL były nieudane. Wobec poyższego IZ WRPO nie ma możliości precyzyjnego odniesienia się do tak sformułoanej uagi. Ponadto fakt ukończenia perspektyy finansoania nie yklucza możliości kontynuacji części roziązań cześniej funkcjonujących. Należy rónież zaznaczyć, iż Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny zaproponoanym kształcie został zaakceptoany przez Komisję Europejską. W odniesieniu do uagi, iż UWRPO nie zaiera szystkich typó operacji ynikających z WRPO 2014+, należy ykazać iż zaproponoane przez IZ WRPO Działania/ Poddziałania yczerpują szystkie obszary interencji programu. Natomiast jeżeli dostrzegli Państo, iż dokumencie UWRPO nie skazano jakiegoś typu projektu, to należałoby skazać na konkretne obszary, które e. zostały pominięte. Zaprezentoany dokument stanoiący uszczegółoienie WRPO nie yklucza możliości ykorzystania ramach projektó finansoanych przez WRPO roziązań ypracoanych trakcie realizacji projektó innoacyjnych PO KL, o ile działania te będą się mieściły typach projektó. UWRPO EFS 2

3 3. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Ziązek Organizacji Pozarządoych Fundacja Aktyności Lokalnej Uaga ogólna Należy przeanalizoać nazy działań, które są często nieadekatne do zapisó WRPO Ze zględu na obszerność materiału stosone propozycje zmian ymagają ięcej czasu aniżeli te przeznaczone na konsultacje społeczne. Zapisy zostaną przedstaione IZ RPO i członkom Komitetu Monitorującego późniejszym terminie. Wątpliości budzą niektóre nazy działań, które są nieadekatne do zapisó WRPO 2014+, np Działanie 6.4. Wsparcie aktyności zaodoej osób yłączonych z rynku pracy z poodu opieki nad małymi dziećmi To jedyne działanie ybrane z dużego Priorytetu Inestycyjnego 8iv Róność mężczyzn i kobiet e szystkich dziedzinach, tym dostęp do zatrudnienia, rozój kariery, godzenie życia zaodoego i pryatnego oraz promoanie róności ynagrodzeń za taką samą pracę Sama naza już zaęża krąg odbiorcó, sygnalizuje, że należy się skoncentroać na osobach JUŻ WYKLUCZONYCH zamiast zapobiegać i przecidziałać, a ten priorytet jest na to przecież nastaiony, aby poprzez działania z zakresu ork-life balance zaróno miejscu pracy (np. poprzez elastyczne formy zatrudnienia, elastyczne formy organizacji czasu pracy; opiekę nad dziećmi) oraz otoczeniu roziązania z zakresu opieki nad dziećmi. Działania z tego zakresu to nie tylko aktyizacja zaodoa znana z roziązań stosoanych przez PUP, ale przede szystkim zmocnienie i utrzymanie zatrudnienia, a także dostęp do zatrudnienia poprzez odpoiednie działania z zakresu godzenia życia zaodoego i pryatnego. To tylko jeden przykład, ale jest ich ięcej UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA W opinii Instytucji Zarządzającej WRPO, zaproponoane działania i poddziałania odpoiadają nakreślonym WRPO obszarom interencji. Przedstaione typy projektó jak i grupy doceloe odpoiadają WRPO Nie można się rónież zgodzić z argumentacją nioskodacy dotyczącą błędnej nazy Działania 6.4. Należy zauażyć, iż działanie 6.4 skieroane jest nie do osób ykluczonych (jak skazuje nioskodaca) a do osób yłączonych z rynku pracy z poodu opieki nad małymi dziećmi tj. osób bezrobotnych lub biernych zaodoo pozostających poza rynkiem pracy ze zględu na oboiązek opieki nad dziećmi do lat 3, tym osób, które przerały karierę zaodoą ze zględu na urodzenie dziecka lub przebyające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich. Jednocześnie IZ WRPO zaznacza, że ramach. Działania jednym z typó projektó możliych do realizacji jest sparcie przedsiębiorcó i pracodacó stosoaniu roziązań na rzecz godzenia życia zaodoego z pryatnym, tym opracoanie strategii zakresie stosoania elastycznych form i czasu pracy, drażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego yposażenia (yłącznie poiązaniu z typem projektó nr 1 i/lub 3 ymienionych UWRPO). Wobec poyższego należy uznać, iż naza Działanie 6.4 jest praidłoa i ynika z zapisó WRPO UWRPO EFS 3

4 dokumencie. 4. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Ziązek Organizacji Pozarządoych Fundacja Aktyności Lokalnej Wielkopolska Rada Koordynacyjna Ziązek Organizacji Pozarządoych Fundacja Aktyności Lokalnej Uaga ogólna Uaga ogólna Należy rozażyć podział zadań i skazanie podmiotó odpoiedzialnych za nabór i ocenę nioskó oraz przyjmoanie protestó ramach EFS, tj. Wojeódzki Urząd Pracy Poznaniu, Instytucja Zarządzająca Departament Wdrażania EFS Część działań z zakresu rynku pracy (Oś Priorytetoa 6) przypisano do DEFS a leżą kompetencji WUP (np. Działanie 6.5, str. 129), a znaczną część z zakresu integracji społecznej (Oś Priorytetoa 7) przypisano do WUP zamiast do DEFS, który g łaściości i nadrzędności obec, np. ROPS byłby bardziej adekatny. Obecnie ten podział jest zupełnie nie zrozumiały dla środoiska organizacji działających sektorze integracji społecznej i pracy z ykluczonymi społecznie, a także dla NGOs działających sektorze rynku pracy. Kryterium dotyczące liczby składanych nioskó. Projektodaca składa nie ięcej niż jeden niosek o dofinansoanie projektu ramach danego konkursu. Zadaniem IZ jest dobra ocena projektó, tym analiza uzasadnienia, ocena ykonalności i realności (!) realizacji projektu z uzględnieniem także nasycenia, tj. zaspokojenia potrzeb/oczekiań danej grupy odbiorcó z danego obszaru. Można zastosoać dodatkoe kryteria, które spraią, iż przypadku tz. stopnia nasycenia/zaspokojenia potrzeb grup odbiorcó dalsze projekty nie otrzymają dofinansoania, a dostaną kolejne na liście rankingoej. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA Podział zadań został ustalony przez. podmioty i uznany za adekatny do zaistniałej sytuacji. W UWRPO yraźnie skazano, które Działania/Poddziałania będą realizoane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, a które przez Wojeódzki Urząd Pracy Poznaniu. W opinii Instytucji Zarządzającej WRPO przedstaiony podział zadań pomiędzy Departamentem Wdrażania EFS a WUP Poznaniu pozala na praidłoą i skuteczną realizację programu operacyjnego. Z uagi na silne poiązanie grupy doceloej oraz mechanizm profiloania sparcia pod zględem oddalenia od rynku pracy priorytety inestycyjne 8i oraz 9i będą realizoane przez Wojeódzki Urząd Pracy Poznaniu UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA W opinii Instytucji Zarządzającej WRPO kryterium jednego niosku pozala na realizację projektó przez iększą liczbę projektodacó co płynie na iększą różnorodność oraz yższą jakość składanych projektó. Zostanie ograniczona możliość składania przez projektodacó tz. bliźniaczych projektó. Składając tylko jeden niosek o dofinansoanie ramach konkursu, projektodaca inien skupić się na najistotniejszych problemach ystępujących obszarze interencji oraz zaproponoać kompleksoe działania mające je roziązyać. UWRPO EFS 4

5 6. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Ziązek Organizacji Pozarządoych Fundacja Warto zauażyć, że proadzając takie kryterium paradoksalnie doproadzić można do sytuacji, której beneficjenci zamiast lepszej jakości projektó tj. spójnych i zgodnych z zasadą SMART, będą składać projekty nieczytelne, trudne ocenie, gdyż uzględniające zbyt dużą grupę odbiorcó i na iększy obszar, dotyczące ielu aspektó i problemó, różnych grup odbiorcó, np. kobiet po przerie ziązanej z ychoaniem dzieci, młodzieży, osób 45+ i z niepełnospranością. Zarządzanie portfelem kilku projektó jednej organizacji czytelnych co do struktury, opisu, skaźnikó i rezultató, sposobu pracy z grupą odbiorcó, a także zarządzania finansami przynosi lepsze efekty. Z perspektyy IZ to łaśnie jakość projektó poinna być kluczoa a tę oceniać będą eksperci jeśli projekty będą słabe to nie poinny dostać dofinansoania, a jeśli będą składane dla tej samej gr. odbiorcó z tego samego obszaru, która już jest objęta sparciem (np. ramach projektu, który uzyskał yższą punktację ramach konkursu) to IOK poinna uzględnić możliość nieprzyznania dofinansoania i ziąć kolejny projekt z listy. To są kestie do roziązania od strony zasad konkursu, listy rankingoej i arunkó postaionych przed beneficjentami, także przed zaarciem umoy o dofinansoanie. Uaga ogólna Doprecyzoanie możliości podyższania kalifikacji i kompetencji formie kompleksoego sparcia lub dedykoanych adekatnie do potrzeb - szkoleń i doradzta, coachingu i korzystania z superizji zakresie kompetencji miękkich, tym z zakresu radzenia sobie ze stresem, delegoania zadań, organizacji Instytucja Zarządzająca WRPO yjaśnia, iż ramach jednego konkursu nioskodaca może złożyć tylko jeden niosek o dofinansoanie realizacji projektu, niezależnie od realizoanych typó projektó. Rónocześnie dany podmiot może ystępoać innych nioskach złożonych tym samym konkursie charakterze partnera. Wyjaśnienia odnośnie EFRR odrębnym pliku. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA Uszczegółoienie nie zaęża kształcenia do określonej formy. W Działaniu 6.5 użyto pojęcia usługa rozojoa, która jest szerokim pojęciem zdefinioanym Wytycznych zakresie realizacji przedsięzięć z udziałem środkó Europejskiego Funduszu UWRPO EFS 5

6 Aktyności Lokalnej Wielkopolska Rada Koordynacyjna Ziązek Organizacji Pozarządoych Fundacja Aktyności pracy łasnej, przecidziałaniu ypaleniu zaodoemu, spółpracy zespole, komunikacji zespole, godzenia życia zaodoego z pryatnym celem zmocnienia na rynku pracy, utrzymania/zachoania zatrudnienia. Obecny kształt Uszczegółoienia WRPO istotny sposób ogranicza możliość podyższania kalifikacji i kompetencji kadr z form innych aniżeli szkolenia, tym doradzto, coaching, tutoring czy korzystanie z superizji ykorzystanie różnych form, adekatnie do potrzeb danego odbiorcy, ma kluczoe znaczenie obecnych trendach rozoju społecznogospodarczego. Warto zauażyć, że czynnik stresu i choroby z tym ziązane należą do katalogu 5 najażniejszych chorób ograniczających zdolność do śiadczenia pracy i yłączających z zatrudnienia (często ykluczających to nie są tożsame pojęcia). W obecnym kształcie Uszczegółoienia WRPO realizacja niniejszych usług będzie praktycznie niemożlia stosunku do osób, które będą chciały skorzystać z takich usług i pozostają zatrudnieniu (np. bez iedzy pracodacy), pomimo bardzo dobrych i otartych zapisó aktualnego, zatierdzonego przez Komisję Europejską WRPO tym zakresie. Uaga ogólna Doprecyzoanie możliości podyższania kalifikacji i kompetencji formie szkoleń i doradzta, coachingu i korzystania z superizji kadr podmiotó, o których moa art. 3 ust. 3 ustay o działalności pożytku publicznego i o olontariacie oraz podmiotó ekonomii społecznej Obecny kształt Uszczegółoienia WRPO Społecznego obszarze przystosoania przedsiębiorst i praconikó do zmian na lata Usługa rozojoa jest pojęciem szerszym i obejmuje oprócz szkoleń rónież usługi o charakterze zaodoym oraz usługi doradcze, tym doradzto eksperckie, superizję, facylitację, coaching, mentoring, a także usługi e-learningoe. W ramach WRPO Wsparcie uzyskają działania ykorzystujące np. narzędzia inkubacji PES oraz służące podnoszeniu kalifikacji i dośiadczenia zaodoego praconikó PES ramach spieranych procesó animacyjnych, inkubacyjnych i biznesoych. UWRPO EFS 6

7 Lokalnej istotny sposób ogranicza możliość, a niektórych sytuacjach yklucza podyższanie kalifikacji i kompetencji kadr podmiotó, o których moa art. 3 ust. 3 ustay o działalności pożytku publicznego i o olontariacie oraz podmiotó ekonomii społecznej, tym kadry instytucji pomocy społecznej, sektora ośiaty (niebędących nauczycielami), niepublicznych służb zatrudnienia. Każdy z tych podmiotó realizuje usługi sektora społecznego, ale nie są zaliczani do podmiotó z sektora MŚP lub administracji publicznej. Należy zaznaczyć, iż stosone zapisy i ymogi dot. OWES niekoniecznie odpoiadają na realne potrzeby kadr sektora usług społecznych realizoanych przed. podmioty, gdyż po piersze kieroane są do podmiotó ekonomii społecznej, a część podmiotó, o którym moa art. 3 ust. 3 nie yczerpuje znamion definicji podmiotu ekonomii społecznej. Warto zauażyć, że nie będzie możliości np. z zakresu specjalistycznych licencjonoanych kursó, szkoleń lub superizji dla np. psychologa śietlicy socjoterapeutycznej, streetorkera, czy doradcy zaodoego społecznej agencji zatrudnienia spółpracującej z PUP lub lokalną szkołą. OWES ma ograniczony katalog usług szkolenioo-doradczych i grupę beneficjentó, którym będzie mógł śiadczyć usługi, natomiast szkolenia specjalistyczne i doradzto i inne usługi dla spomnianej kadry jest praktycznie obecnym kształcie Uszczegółoienia WRPO niemożlie, pomimo bardzo dobrych i otartych zapisó aktualnego, zatierdzonego przez Komisję Europejską WRPO Natomiast ramach Programu POWER (PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV Ułatianie dostępu do przystępnych cenoo, trałych oraz ysokiej jakości usług, tym opieki zdrootnej i usług socjalnych śiadczonych interesie ogólnym) umożliiono podniesienie kompetencji przedstaicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu sparcia rodziny i pieczy zastępczej - W RAMACH PI9I (W ramach celu 2 ) Zaplanoano zmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz łączenia społecznego Działania edukacyjne na rzecz kluczoych praconikó instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące: studia I i II stopnia dla aspirantó pracy socjalnej, specjalizacje I i II stopnia zaodzie praconika socjalnego, szkolenia z zakresu superizji, szkolenia z noych roziązań organizacyjnopranych pomocy społecznej. - W RAMACH PI9V (W ramach celu 2 ) Zaplanoano zmocnienie systemu sparcia dla podmiotó ekonomi i społecznej. UWRPO EFS 7

8 OŚ VI 8. Agencja Rozoju Regionalnego SA Koninie a 9.03 Oś priorytetoa 6 Rynek pracy Limity i ograniczenia realizacji projektó Projektodaca składa nie ięcej niż da nioski o dofinansoanie ramach konkursu. Ze zględu na różnorodność grupy doceloej tj. osoby długotrale bezrobotne, 50+, czy osoby niepełnosprane) i instrumentó sparcia (dotacje i pożyczki) oraz różne dośiadczenia projektodacó zasadne jest aby jedna instytucja (projektodaca) miała możliość składania ięcej niż jednego niosku aplikacyjnego odpoiedzi na ogłoszony konkurs. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA W opinii Instytucji Zarządzającej WRPO kryterium jednego niosku pozala na realizację projektó przez iększą liczbę projektodacó co płynie na iększą różnorodność oraz yższą jakość składanych projektó. Zostanie ograniczona możliość składania przez projektodacó tz. bliźniaczych projektó. Składając tylko jeden niosek o dofinansoanie ramach konkursu, projektodaca inien skupić się na najistotniejszych problemach ystępujących obszarze interencji oraz zaproponoać kompleksoe działania mające je roziązyać. 9. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Ziązek Organizacji Pozarządoyc h Fundacja Aktyności Lokalnej Oś Priorytetoa 6/ Działanie 6.1. Aktyizacja zaodoa osób bezrobotnych i poszukujących pracy projekty realizoane przez PSZ JEST. 5. Wsparcie skieroane będzie do rolnikó będących łaścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej rozumieniu przepisó krajoych ( ) PROPOZYCJA 5. W przypadku projektó, które dot. sparcia kieroanego do rolnikó będących łaścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej rozumieniu przepisó Należy zaznaczyć, iż Instytucja Zarządzająca WRPO zapeni rzetelną oraz bezstronną ocenę składanych nioskó o dofinansoanie, tak aby finansoane były projekty najlepszy sposób odpoiadające na problemy ystępujące na terenie ojeództa ielkopolskiego. UWAGA UWZGLĘDNIONA W przedmiotoym pkt proadzono zapis: W przypadku sparcia skieroanego do rolnikó moa jest o łaścicielach lub posiadaczach samoistnych lub zależnych nieruchomości rolnej rozumieniu przepisó krajoych, o nieprzekraczającej poierzchni użytkó rolnych określonej ustaie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentoym z tytułu stałej pracy jako UWRPO EFS 8

9 12.03 / str 111 Limity i ograniczenia realizacji projektó 10. Stoarzyszeni e Dziecko Poiatoe Gostyniu Firma B- Consultging Bartłomiej Gębaroski 11. Firma B- Consultging Bartłomiej Gębaroski Stoarzyszeni e Dziecko Poiatoe 6 / 6.2 / str / 6.3 / str / 6.4 / str. 126 Projektodaca składa nie ięcej niż jeden niosek o dofinansoanie ramach konkursu. 6 / 6.3 / str. 122 Osoby poszukujące zatrudnienia by być uczestnikami projektu nie mogą być osobami pracującymi. krajoych ( ) Obecny zapis sugeruje, że tylko ta grupa może zostać objęta sparciem. Nie mam też iedzy czy ten zapis nie narusza linii demarkacyjnej PROW należy spradzić. Usunięcie punktu. Kryterium nie ma charakteru merytorycznego. Uzasadnieniem dla możliości zgłoszenia ięcej niż jednego projektu przez jeden podmiot poinno przede szystkim być oparte o problemy i potrzeby zgłaszane przez ten podmiot i eryfikoane przez oceniających. Szczególnie jest to uzasadnione przypadku realizacji projektó komplementarnych bądź kompleksoo traktujących problemy obszarze objętym sparciem, a nie zasze mogą być zrealizoane ramach jednego projektu (ięcej niż jedna inestycja) i ymagają przygotoania odrębnej dokumentacji. Usunięcie treści punktu. Zgodnie z ykazem grup doceloych projektó Działaniu 6.3 sparcie nie obejmuje osób posiadających status osoby poszukującej zatrudnienia. Pozostaienie tego zapisu pooduje jedynie niejasności i komplikacje interpretacji treści UWRPO. spółmałżonek lub domonik gospodarstie rolnym o poierzchni użytkó rolnych nie przekraczających poierzchni określonej Ustaie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W yniku udziału projekcie uczestnik musi uzyskać pis do rejestru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA W opinii Instytucji Zarządzającej WRPO kryterium jednego niosku pozala na realizację projektó przez iększą liczbę projektodacó co płynie na iększą różnorodność oraz yższą jakość składanych projektó. Zostanie ograniczona możliość składania przez projektodacó tz. bliźniaczych projektó. Składając tylko jeden niosek o dofinansoanie ramach konkursu, projektodaca inien skupić się na najistotniejszych problemach ystępujących obszarze interencji oraz zaproponoać kompleksoe działania mające je roziązyać. Należy zaznaczyć, iż IZ WRPO zapeni rzetelną oraz bezstronną ocenę składanych nioskó o dofinansoanie, tak aby finansoane były projekty najlepszy sposób odpoiadające na problemy ystępujące na terenie ojeództa ielkopolskiego. UWAGA UWZGLĘDNIONA Usunięto zapis pkt 15.9, tj. Osoby poszukujące zatrudnienia by być uczestnikami projektu nie mogą być osobami pracującymi. Poyższe spoodoało zmianę numeracji pkt UWRPO EFS 9

10 Gostyniu 12. Urząd Miejski Kaliszu 13. Stoarzyszeni e Dziecko Poiatoe Gostyniu Firma B- Consultging Bartłomiej Gębaroski Oś Priorytetoa 6. Rynek Pracy Działanie 6.3 Samozatrudnieni e i przedsiębiorczość s. 19 Kryteria strategiczne 6 / 6.4 / str. 127 Limity i ograniczenia realizacji projektó 1. Projekt zakłada storzenie minimum 5% noych miejsc pracy sektorze OZE. 2. Projekt zakłada storzenie minimum 5% noych miejsc pracy branżach zidentyfikoanych jako branże o najiększym potencjale rozojoym i/lub branż strategicznych dla danego regionu ( ramach smart specialisation). Obniżenie artości skaźnikó pozoli zachoać cale rozojoe skazane jako zmocnienie zasobó kapitału ludzkiego branżach strategicznych dla rozoju ojeództa, a tym samym nie ograniczy realizacji innych artościoych przedsięzięć. Proponujemy uzupełnienie ymogó dotyczących organizacji sparcia do skazania minimalnego czasu otarcia żłobka, jeżeli projekt zakłada torzenie punktu od podsta (minimum 9 godzin przy założeniu, że godziny będą dostosoane do potrzeb matek poracających do pracy). Jest to istotne szczególnie na obszarach iejskich i mniejszych gminach, których zdarza się, że instytucje opieki i ychoania dzieci nie pozalają rodzicom na realizację zadań zaodoych pełnym ymiarze godzin ze zględu na godziny otarcia (np. od 7 15), które kolidują z godzinami pracy. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA Przedmiotoe branże mają najiększy potencjał rozojoy i innoacyjny. W ziązku z poyższym, IZ określa minimalny procent nooutorzonych miejsc pracy na poziomie określonym kryterium sektorze OZE oraz branżach o najiększym potencjale rozojoym, celu zmocnienia dynamicznego rozoju regionu. Ponadto sparcie branży OZE ynika z zapisó Programu gdzie, jako dodatkoą kategorię interencji ramach EFS, ymieniono sparcie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA Jednym z kryterió formalnych jest zgodność projektu z praodastem spólnotoym i krajoym, którego niespełnienie skutkuje odrzuceniem projektu. Kestie dotyczące dziennego czasu trania opieki nad dzieckiem żłobku precyzuje Ustaa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi ieku do lat 3. Zgodnie z art. 12 niniejszej ustay, godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego ustala się regulaminie organizacyjnym, biorąc pod uagę opinie rodzicó. W opinii IZ poyższe daje garancję dostosoania sparcia do potrzeb osób poracających lub chodzących na rynek pracy po przerie ziązanej z urodzeniem lub ychoyaniem dziecka do lat 3. UWRPO EFS 10

11 14. Miasto Poznań 15. Ziązek Stoarzyszeń Wielkopolska Sieć LGD Stoarzyszeni e Śiatoid LGD Stoarzyszeni e Wielkopolska Wschodnia Turkoska Unia Rozoju T.U.R. 6 Oś Rynek Pracy/ Działanie 6.4, Str.127 Warunki i planoany zakres stosoania crossfinancingu 6/6.4/ Typy projektó Proponuje się ziększyć ysokość cross financingu do poziomu 15% Cross- financing jest na poziomie podobny co działania, których typy projektó ograniczone są yłącznie do działania miękkich, do usług (np. działanie 6.5,). W przypadku działania 6.4, możlie jest rónież ubieganie się o dofinansoanie na yposażenia i dostosoanie pomieszczeń na miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3. Jest to istotne złaszcza przypadku realizoania noych form opieki nad dzieckiem do lat 3. Wskazana zmian sprzyjać będzie rónież zachęcania osób do angażoania się proadzenie alternatynych form opieki nad dzieckiem do lat 3 np. klub dziecięcy, opiekun dzienny. Stąd poinna istnieć możliość ykorzystania iększej artość cross-financingu niż skazane projekcie dokumentu max. 10%. Dodanie Poddziałania 6/6.4.. ramach RLKS na obszarach objętych LSR Jak skazują dośiadczenia (oraz badania i ealuacje) poprzedniego okresu programoania, działania proadzone przez podmioty zenętrzne na terenach lokalnych mają charakter incydentalny, tzn. momencie zakończenia projektu kończyło się rónież jego oddziałyanie. Umiejscoienie przemyślanych (ynikających z diagnozy i komplementarności innymi działaniami) projektó opisanych strategii przyjętych na drodze konsultacji społecznych ziększa zaróno peność realizacji takich działań jak i budoanie tożsamości celó projektu z odbiorcami perspektyie dłuższej niż czasookres realizacji projektu. Ponadto podmioty realizujące LSR z środkó RLKS mogą sposób komplementarny sych strategiach UWAGA UWZGLĘDNIONA W przypadku realizacji yłącznie typu 1 projektu, tj. torzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia żłobkach i/lub klubach dziecięcych albo typu 1 łącznie z typem 2 i/lub 5, artość ydatkó ramach cross-financingu nie może przekroczyć 15%. Należy pamiętać, że zgodnie z projektem Wytycznych zakresie kalifikoalności ydatkó ramach Europejskiego Funduszu Rozoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata , cross-financing ramach projektó spółfinansoanych z EFS może dotyczyć yłącznie takich kategorii ydatkó, bez których realizacja projektu nie byłaby możlia, szczególności ziązku z zapenieniem realizacji zasady róności szans, a złaszcza potrzeb osób Zaktualizoano zapisy pkt 16. UWAGA NIEUWZGLĘNIONA Zgodnie z zatierdzonym przez KE dokumentem ramach WRPO (sekcja 4) nie przeiduje się odrębnego sparcia RLKS. UWRPO EFS 11

12 ukazyać silę partnersta trójsektoroego do roziązyania specyficznych problemó lokalnych. 16. Firma B- Consultging Bartłomiej Gębaroski Stoarzyszeni e Dziecko Poiatoe Gostyniu 6 / 6.5 / str sparcie finansoe na założenie łasnej działalności gospodarczej formie dotacji połączone ze sparciem doradczoszkolenioym. Rozdzielenie sparcia finansoego od sparcia doradczo-szkolenioego Umożliienie realizacji form sparcia ograniczonych jedynie do sparcia finansoego ma soje uzasadnienie charakterze i rodzaju uczestnikó projektó, którzy ze zględu na soje dośiadczenia zaodoe mogą dysponoać iedzą i umiejętnościami zakresie rozpoczynania i proadzenia działalności gospodarczej. W ziązku z tym objęcie szkoleniami z tej tematyki nie jest uzasadnione i jako takie nie poinno być kalifikoalne. Wsparcie szkolenioo doradcze poinno być realizoane stosonie do zdiagnozoanych potrzeb, a nie pakiecie, gdyż jak pokazują dośiadczenia realizacji projektó PO KL niejednokrotnie spierano kapitałoo przemyślane i dojrzałe pomysły biznesoe realizoane przez osoby, które posiadają odpoiednią iedzę z tego zakresu (na etapie rekrutacji ymagano stępnych biznesplanó). Zmiana UWRPO ma na celu uelastycznienie podejścia do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą ramach instrumentó spierających adaptację praconikó zalnianych i zagrożonych zolnieniami do sytuacji na rynku pracy. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA Wsparcie doradczo-szkolenioe, z którym połączone jest udzielenie dotacji należy rozumieć jako sparcie specjalistyczne poiązane z już proadzoną działalnością gospodarczą (utorzoną ramach Działania 6.5). Na etapie torzenia niosku o dofinansoanie projekt musi zakładać szystkie typy sparcia, ponieaż nieznane są kompetencje/iedza uczestnikó na temat proadzenia działalności gospodarczej. Dopiero na etapie realizacji projektu następuje indyidualizacja sparcia dla każdego uczestnika, która jednocześnie nie determinuje ykorzystania szystkich skazanych projekcie rodzajó działań. Analogicznie do roziązań przyjętych ramach Działania 6.3 m.in. na podstaie projektu Wytycznych zakresie realizacji przedsięzięć z udziałem środkó Europejskiego Funduszu Społecznego obszarze rynku pracy na lata , rozmoa z doradcą zaodoym stanoi oboiązkoy element rekrutacji do projektu, którego celem jest eryfikacja predyspozycji kandydata ( tym np. osoboościoych, poziomu motyacji) do samodzielnego założenia i proadzenia działalności gospodarczej. UWRPO EFS 12

13 17. Firma B- Consultging Bartłomiej Gębaroski Stoarzyszeni e Dziecko Poiatoe Gostyniu 18. Firma B- Consultging Bartłomiej Gębaroski Stoarzyszeni e Dziecko Poiatoe Gostyniu 6 / 6.5 / str. 130 Typy projektó 6 / 6.5 / str. 132 Wsparciem typu outplacementoe go mogą zostać objęci praconicy/byli praconicy dużych przedsiębiorst. Uzględnienie typie operacji form sparcia skieroanych bezpośrednio do MŚP zakresie realizacji programu otuplacementu przedsiębiorstie. Przeidziane formy sparcia MŚP obejmują jedynie działania ukierunkoane na samych praconikó, którzy zagrożeni są zolnieniami lub zostali zolnieni ze zględu na negatyne skutki dokonyanych procesó restrukturyzacji lub modernizacji na poziomie przedsiębiorsta. Nie przeidziano natomiast żadnych instrumentó i działań, których odbiorcami byliby przedsiębiorcy, np. poprzez sparcie opracoania i drożenia programu outplacementu przedsiębiorstie. Zeryfikoanie treści punktu. Zgodnie z nazą typu operacji sparciem mają być objęte MŚP. W ziązku z poyższym, jeżeli możlie jest objęcie działaniami otuplacementu dużych przedsiębiorst sugeruje się zmianę nazy typu operacji lub eryfikację arunkó ykonania projektó skazanego punkcie 15 Działania 6.5. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA Zgodnie z założeniami WRPO oraz z projektem Wytycznych zakresie realizacji przedsięzięć z udziałem środkó Europejskiego Funduszu Społecznego obszarze przystosoania przedsiębiorst i praconikó do zmian na lata sparcie typu outplacement obejmuje kompleksoy zesta działań dostosoanych do indyidualnych potrzeb uczestnikó projektu. Wsparcie to jest yłączone spod zasad Podmiotoego Systemu Finansoania (PSF), ponadto sparciem typu outplacement mogą zostać objęci praconicy/byli praconicy zaróno MŚP, jak i dużych przedsiębiorst. Natomiast sparcie doradczo-szkolenioe przeidziane dla łaścicieli i kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorst spomagające proces zmiany, tym przekształcenie profilu działalności przedsiębiorsta, optymalizację procesó zarządzania oraz budoania strategii rozoju przedsiębiorsta musi odbyać się oparciu o zasady PSF. UWAGA UWZGLĘDNIONA Zmodyfikoano zapis pkt 6: 2. Wsparcie typu outplacement dla osób przeidzianych do zolnienia, zagrożonych zolnieniem z pracy lub zolnionych z przyczyn niedotyczących praconikó, szczególności poprzez: ( ). UWRPO EFS 13

14 19. Firma B- Consultging Bartłomiej Gębaroski Stoarzyszeni e Dziecko Poiatoe Gostyniu 20. Firma B- Consultging Bartłomiej Gębaroski Stoarzyszeni 6 / 6.5 / str. 132 Limity ograniczenia realizacji projektó i 6 / 6.5 / str. 132 Limity i ograniczenia realizacji projektó Dodanie do listy: Wsparcie ramach outplacementu, przypadku projektó realizoanych przez podmioty zenętrzne do przedsiębiorcy, drażane jest e spółpracy z przedsiębiorcą pracodacą przechodzącym procesy restrukturyzacyjne, modernizacyjne na podstaie pisemnego porozumenia. W ziązku z tym, że działanie ziązane jest ze sparcie programó ouplacementu MŚP (zgodnie z nazą typu operacji) proponujemy, by działania z tego zakresu realizoane były ścisłej spółpracy z przedsiębiorcą, którego praconicy są zagrożeni utratą pracy lub pozostają na ypoiedzeniu. Takie działanie przybliży realizoane programy do ich outplacementoego charakteru, który zakłada korzyści zaróno dla praconika, jak i przedsiębiorcy (pracodacy). Ponadto sparcie, zgodnie z opisem typu operacji, kieroane jest do MŚP i jako takie podmioty te poinny mieć możliość płyu na kształt i zakres tego sparcia, co umożlii umoa zaarta pomiędzy przedsiębiorcą a instytucją udzielającą sparcia. Rozdzielenie limitó i ograniczeń dla pierszego i drugiego typu operacji ramach Działania. Rozdzielenie informacji o limitach dla obu typó zapobiegać będzie nieporozumieniom ynikającym ze zdecydoanie różnego charakteru podejmoanych działań typie UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA Program zakłada realizację dóch różnych typó sparcia: z pomocy mogą skorzystać indyidualnie praconicy, celem przekalifikoania oraz oddzielnie przedsiębiorsta na zmianę profilu działalności. Zgodnie z założeniami WRPO oraz z projektem Wytycznych zakresie realizacji przedsięzięć z udziałem środkó Europejskiego Funduszu Społecznego obszarze przystosoania przedsiębiorst i praconikó do zmian na lata sparcie typu outplacement obejmuje kompleksoy zesta działań dostosoanych do indyidualnych potrzeb uczestnikó projektu. Wsparcie to jest yłączone spod zasad Podmiotoego Systemu Finansoania (PSF), ponadto sparciem typu outplacement mogą zostać objęci praconicy/byli praconicy dużych przedsiębiorst. Natomiast sparcie doradczo-szkolenioe przeidziane dla łaścicieli i kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorst spomagające proces zmiany, tym przekształcenie profil działalności przedsiębiorsta, optymalizację procesó zarządzania oraz budoania strategii rozoju przedsiębiorsta musi odbyać się oparciu o zasady PSF. UWAGA UWZGLĘDNIONA W celu ziększenia przejrzystości UWRPO usystematyzoano zapisy pkt 15. Limity i ograniczenia realizacji projektó. Ponadto szczegółoe informacje na temat poiązania limitó/ograniczeń z poszczegól- UWRPO EFS 14

15 e Dziecko Poiatoe Gostyniu operacji 1 i typie operacji 2. W chili obecnej arunku brzegoe realizacji obu typó operacji są ze sobą ymieszane i nie do końca iadomo, które stosują się do typu 1, które do typu 2, a które do obu rónocześnie. nymi typami sparcia zamieszczone będą każdorazoo Regulaminie Konkursu. 21. Ministersto Rolnicta Rozoju Wsi i Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i sparcie procesó adaptacyjnych 8. Grupa doceloa Należy rozszerzyć grupę doceloą o rolnikó, będących łaścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej rozumieniu przepisó krajoych. Wsparcie typu outplacement (ukierunkoane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictem) może być adresoane do osób odchodzących z rolnicta, posiadających gospodarsto rolne o poierzchni iększej niż 2 ha przeliczenioe, członkó ich rodzin ubezpieczonych KRUS. Kestia ta była przedmiotem uzgodnień MRiRW z MIR (które potierdziło taką możliość/zasadność) i stanoi sparcie procesu reorientacji zaodoej rolnikó UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA Grupa doceloa Działania 6.5 jest zgodna z zapisami WRPO zatierdzonego przez KE. OŚ VII 22. Miasto Poznań 7 Oś Włączenie Społeczne/ Działanie 7.1/ Str. 144 oraz 153 Typy projektó Proponuje się do instrumentó aktyizacji zaodoej dodać zapis: - sfinansoanie programó pomocy osobom doznającym przemocy ( np. grupy sparcia, terapia itp.) Osoby doznające przemocy potrzebują specjalistycznego sparcia by efektynie funkcjonoać życiu społeczno-zaodoym. UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA. Skorygoany zostanie zapis o dodanie sparcia dla osób dotkniętych przemocą rodzinie zgodnie z ustaą z dnia 29 lipca 2005 r. o przecidziałaniu przemocy rodzinie, jednak nie ramach aktyizacji zaodoej, lecz zdrootnej. Osoby doznające przemocy otrzymują także sparcie ramach interencji kryzysoej ramach usług społecznych działaniu 7.1. UWRPO EFS 15

16 23. FUNDACJA AKME Oś Priorytetoa 7/ Poddziałanie Aktyna integracja - projekty pozakonkursoe realizoane przez OPS i PCPR/ str 143 Typy projektó W przypisie 82 zapisano - Co do zasady nie są torzone noe WTZ. Eentualną decyzję o dopuszczeniu możliości torzenia WTZ ramach RPO podejmuje IZ RPO po przeproadzeniu analizy potrzeb regionu tym zakresie oraz zagarantoaniu trałości funkcjonoania nootorzonych podmiotó. - Czy oznacza to że ą CIS, KIS i ZAZ mogą być torzone ramach tego typu projektó? Uszczegółoienie zapisu poprzez yraźne stierdzenie, że KIS, CIS i ZAZ mogą lub nie być torzone ramach tego typu projektó. oraz 7.2. Zgodnie z art. 47 Ustay o pomocy społecznej, interencja kryzysoa stanoi zespół interdyscyplinarnych działań podejmoanych na rzecz osób i rodzin będących stanie kryzysu. Celem interencji kryzysoej jest przyrócenie rónoagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysoej stan chronicznej nieydolności psychospołecznej. Ponadto udziela się natychmiastoej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a zależności od potrzeb - poradnicta socjalnego lub pranego. UWAGA UWZGLĘDNIONA. Z zapisu ynika jasno, że co do zasady nie są torzone noe WTZ. Decyzja o możliości torzenia WTZ zostanie podjęta przez IZ WRPO oparciu o Badanie monitoringoe sektora ekonomii społecznej oraz jakości sparcia i efektó działań obszarze reintegracji społecznej i zaodoej podmiotó ekonomii społecznej ze skazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu zleconego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Poznaniu i zostanie uzględniona ezaniu do złożenia nioskó dla projektó pozakonkursoych oraz Regulaminie konkursu dla projektó konkursoych. Zgodnie z Podrozdziałem 4.2 projektu Wytycznych zakresie realizacji przedsięzięć obszarze łączenia społecznego i zalczania ubósta z ykorzystaniem środkó Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozoju Regionalnego na lata UWRPO EFS 16

17 zaróno CIS, KIS i ZAZ mogą być torzone. Poyższe zapisy znajdą odzierciedlenie UWRPO. 24. FUNDACJA AKME 25. FUNDACJA AKME Oś Priorytetoa 7/ Poddziałanie Aktyna integracja - projekty pozakonkursoe realizoane przez OPS i PCPR/ str 147 i 148 Limity i ograniczenia realizacji projektó Oś Priorytetoa 7/ Poddziałanie Aktyna integracja - projekty pozakonkursoe realizoane Proponoany zapis - W przypadku braku takiej możliości stosoany będzie tryb konkursoy; sytuacji nie objęcia trybem pozakonkursoym szystkich ośrodkó pomocy społecznej, premioane będzie partnersto ośrodkó pomocy społecznej z poiatoymi centrami pomocy rodzinie i/ lub podmiotami określonymi art. 3 ust 2 i 3 ustay o działalności pożytku publicznego i o olontariacie ( postaci możliości złożenia niosku o dofinansoanie realizacji projektu na kotę yższą niż ynika z Algorytmu podziału środkó) - Wykreślenie pkt 11 str 148. Realizacja projektó systemoych ramach POKL 2014 roku ykazała nie ielkie zainteresoanie OPS partnerstami ( narzuconymi ) z PCPR. Moim zdaniem należy dać możliość jak najszerszego działania partnerskiego przy realizacji tego typu projektó ( rónież PES szczególnie spółdzielniom socjalnym ) stąd zapis rozszerzający katalog podmiotó mogących zarzeć um. partnerską o inne podmioty niż tylko organizacje pozarządoe. Pkt 21 - Projekt zakłada skaźnik efektyności społeczno - zatrudnienioej na poziomie co najmniej 55% ( tym skaźnik efektyności zatrudnienioej ynosi co najmniej 20%). zapis obecny W przypadku PCPR i osób niepełnospranych skaźnik 20% jest, moim zdaniem nieykonalny, spooduje to udział projektach osób z lekkim st. niepełnospraności kosztem osób ze st. UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA Przeiduje się premioanie partnersta z organizacjami pozarządoymi oraz podmiotami ekonomii społecznej działającymi obszarze łączenia społecznego ( postaci możliości złożenia niosku o dofinansoanie realizacji projektu na kotę yższą niż ynika z Algorytmu podziału środkó) tj beneficjentami Priorytetu Inestycyjnego 9i zgodnie z zapisami WRPO UWAGA UWZGLĘDNIONA. W yniku konsultacji społecznych usunięte zostanie kryterium dostępu dotyczące konieczności monitoroania skaźnika efektyności zatrudnienioej. W ziązku z poyższym zmodyfikoane zostaną zapisy UWRPO dot. kryterió efektyności społeczno-zatrudnienioej. UWRPO EFS 17

18 26. FUNDACJA AKME przez OPS i PCPR/ str 149 Limity i ograniczenia realizacji projektó Oś Priorytetoa 7/ Poddziałanie Aktyna integracja - projekty pozakonkursoe realizoane przez umiarkoanym lub znacznym. czy jest możliość zmniejszenia tego skaźnika lub przypadku osób ze st. umiarkoanym lub znacznym, innego przeliczania efektyności zatrudnienioej? Brak informacji dotyczącej kładu łasnego PCPR formie dopłat do turnusó z PFRON. Niemniej jednak IZ zraca uagę, iż zgodnie z WRPO zatrudnienie jest najbezpieczniejszą drogą yjścia z ubósta. Zgodnie z Europejską platformą spółpracy zakresie alki z ubóstem i ykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej - ramach zintegroanych ytycznych, ytyczna nr 10 dotycząca promoania łączenia społecznego i zalczanie ubósta zaleca iększe zajemne poiązanie zatrudnienia i działań społecznych, a osiągnięcie do 2020 r. przyjętego przez Unię celu 75 % skaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn stanoi najiększy kład pomoc 20 milionom Europejczykó yjściu z ubósta. Ponadto zgodnie z Krajoym Programem Przecidziałania Ubóstu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 zatrudnienie jest także roziązaniem problemu bezdomności. Rozój sprzyjający łączeniu społecznemu oznacza dążenie do storzenia gospodarki charakteryzującej się ysokim poziomem zatrudnienia i przedsiębiorczości (por. Umoa Partnersta). UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA. Zapisy UWRPO aktualnie są zgodne z projektem Wytycznych zakresie realizacji przedsięzięć obszarze łączenia społecznego i zalczania ubósta z ykorzystaniem środkó Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozoju Regionalnego na lata (Podrozdział 4.2, pkt 22 ramach aktynej integracji nie są finansoane turnusy UWRPO EFS 18

19 OPS i PCPR Limity i ograniczenia realizacji projektó rehabilitacyjne, o których moa ustaie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zaodoej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospranych. Eentualne zmiany zapisach UWRPO nastąpią po publikacji ostatecznej ersji Wytycznych przez MIR. 27. FUNDACJA AKME Wielkopolska Rada Koordynacyjna Ziązek Organizacji Pozarządoyc h Fundacja Aktyności Lokalnej Oś Priorytetoa 7/ Poddziałanie Aktyna integracja - projekty konkursoe/ str 153 Typy projektó W przypisie 100 zapisano - Co do zasady nie są torzone noe WTZ. Eentualną decyzję o dopuszczeniu możliości torzenia WTZ ramach RPO podejmuje IZ RPO po przeproadzeniu analizy potrzeb regionu tym zakresie oraz zagarantoaniu trałości funkcjonoania nootorzonych podmiotó. - Czy oznacza to że ą CIS, KIS i ZAZ mogą być torzone ramach tego typu projektó? Uszczegółoienie zapisu poprzez yraźne stierdzenie, że KIS, CIS i ZAZ mogą lub nie być torzone ramach tego typu projektó. UWAGA UWZGLĘDNIONA. Z zapisu ynika jasno, że co do zasady nie są torzone noe WTZ. Decyzja o możliości finansoania WTZ zostanie podjęta przez IŻ WRPO oparciu o Badanie monitoringoe sektora ekonomii społecznej oraz jakości sparcia i efektó działań obszarze reintegracji społecznej i zaodoej podmiotó ekonomii społecznej ze skazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu zleconego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Poznaniu i zostanie uzględniona ezaniu do złożenia nioskó dla projektó pozakonkursoych oraz Regulaminie konkursu dla projektó konkursoych Zgodnie z Podrozdziałem 4.2 projektu Wytycznych zakresie realizacji przedsięzięć obszarze łączenia społecznego i zalczania ubósta z ykorzystaniem środkó Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozoju Regionalnego na lata zaróno CIS, KIS i ZAZ mogą być torzone. Poyższe zapisy znajdą odzierciedlenie UWRPO. UWRPO EFS 19

20 28. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Poznaniu 29. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Poznaniu 30. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Poznaniu 31. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Poznaniu Oś priorytetoa 7, działanie 7.1 Uaga ogólna Oś priorytetoa 7, działanie 7.1, poddz , str Typy projektó Oś priorytetoa 7, działanie 7.1, poddz , str Limity i ograniczenia realizacji projektó pkt.1 Oś priorytetoa 7, działanie 7.1, poddz , str Limity i ograniczenia realizacji projektó pkt.6 Projekty pozakonkursoe OPS i PCPR oraz MOPR Proponujemy dodać MOPR ponieaż zgodnie z ustaą jednostki te pełnią zadania przypisane zaróno do ops jak i pcpr. Jeżeli nie będą ymienione jako osobny typ jednostki to przypisanie ich do jednego z poyższych typó spooduje, że nie będą one mogły realizoać szystkich zadań. W ostatniej perspektyie środki dla MOPR-ó przeidziane były zaróno algorytmie dla ops i pcpr. Przy ymienianiu instrumentó aktyizacji proponujemy szędzie dodać m.in. Wymieniane elementy poszczególnych instrumentó aktyizacji nie stanoią katalogó zamkniętych, ziązku z tym dodanie m.in. doprecyzouje dany zapis i pooduje, że sytuacji której jakaś forma nie jest ymieniona ale dozolona przepisami praa nie odbiera się możliości jej realizacji. Dotyczy dokumentu: Zasady przygotoania, realizacji i rozliczania projektó pozakonkursoych Ośrodkó Społecznej oraz Poiatoych Centró ramach WRPO ). Czy to będzie dokument opracoyany na poziomie samorządu ojeództa ielkopolskiego? Jeżeli tak to prośba ROPS o możliość zaangażoana się prace nad dokumentem. Projekt przeiduje drożenie instrumentó aktyizacji zaodoej yłącznie przez podmioty. bez możliości przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej tej sytuacji niektóre kluby integracji społecznej będące strukturze ośrodka pomocy społecznej nie będą mogły drażać inst.. aktyizacji zaodoej UWAGA UWZGLĘDNIONA. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA. Podano przykładoy katalog instrumentó (np.). UWAGA CZĘŚCIOWO UWZGLĘDNIONA Zasady przygotoania, realizacji i rozliczania projektó Działania 7.1 ramach WRPO zostaną opracoane przez Wojeódzki Urząd Pracy Poznaniu. Zasady spółpracy zakresie opracoania. dokumentu ymagają ustaleń z Wojeódzkim Urzędem Pracy Poznaniu. UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA. Zapis ten nie yklucza KIS będących strukturze Ośrodka Społecznej. Zapis ynika z rozdziału 4.2 projektu Wytycznych zakresie realizacji przedsięzięć obszarze łączenia UWRPO EFS 20

21 Doprecyzoanie zapisó społecznego i zalczania ubósta z ykorzystaniem środkó Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozoju Regionalnego na lata , jednocześnie skazuje podmioty upranione do śiadczenia usług aktynej integracji zaodoej Usługi aktynej integracji zaodoej są realizoane szczególności przez: a) partneró projektoych jednostki organizacyjnej pomocy społecznej ybranych zgodnie z ustaą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programó zakresie polityki spójności finansoanych perspektyie finansoej , szczególności poiatoe urzędy pracy lub organizacje pozarządoe posiadające status instytucji szkolenioej lub agencji zatrudnienia; b) poiatoy urząd pracy, zgodnie z przepisami ustay z dnia 20 kietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tym zakresie Programu Aktyizacja i Integracja; c) podmioty, którym zlecono zadanie publiczne na zasadach określonych ustaie z dnia 24 kietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o olontariacie, szczególności podmioty, o których moa ustaie z dnia 13 czerca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i KIS), spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządoe posiadające status instytucji UWRPO EFS 21

22 32. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Poznaniu Oś priorytetoa 7, działanie 7.1, poddz , str Limity i ograniczenia realizacji projektó pkt. 21 Wskaźnik efektyności społecznozatrudnienioej. co najmniej 55% ( tym skaźnik efektyności zatrudnienioej ynosi co najmniej 20%) niejasny zapis czy 20% liczone jest ze 100 czy z 55 Określenie yjątkoej sytuacji KIS szkolenioej lub agencji zatrudnienia; d) inne podmioty utorzone lub podlegające tej samej jednostce samorządu terytorialnego co jednostka organizacyjna pomocy społecznej. UWAGA UWZGLĘDNIONA. W yniku konsultacji społecznych usunięte zostanie kryterium dostępu dotyczące konieczności monitoroania skaźnika efektyności zatrudnienioej. W ziązku z poyższym zmodyfikoane zostaną zapisy UWRPO dot. kryterió efektyności społeczno-zatrudnienioej. Niemniej jednak IZ zraca uagę, iż zgodnie z WRPO zatrudnienie jest najbezpieczniejszą drogą yjścia z ubósta. Zgodnie z Europejską platformą spółpracy zakresie alki z ubóstem i ykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej - ramach zintegroanych ytycznych, ytyczna nr 10 dotycząca promoania łączenia społecznego i zalczanie ubósta zaleca iększe zajemne poiązanie zatrudnienia i działań społecznych, a osiągnięcie do 2020 r. przyjętego przez Unię celu 75 % skaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn stanoi najiększy kład pomoc 20 milionom Europejczykó yjściu z ubósta. Ponadto zgodnie z Krajoym Programem Przecidziałania Ubóstu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 zatrudnienie jest także roziązaniem problemu bezdomności. Rozój sprzyjający łączeniu społecznemu oznacza dążenie do storzenia gospodarki UWRPO EFS 22

23 charakteryzującej się ysokim poziomem zatrudnienia i przedsiębiorczości (por. Umoa Partnersta). Zgodnie z ustaą o zatrudnieniu socjalnym ramach KIS proadzona jest reintegracja zaodoa i społeczna dla osób, o których moa art. 1. ustay. W ziązku z poyższym KIS może organizoać szczególności działania mające na celu pomoc znalezieniu pracy na czas określony lub na czas ykonania określonej pracy, pełnym lub niepełnym ymiarze czasu pracy u pracodacó, ykonyania usług na podstaie umó cyilnopranych oraz przygotoanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności formie spółdzielni socjalnej. 33. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Poznaniu 34. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Poznaniu Oś priorytetoa 7, działanie 7.1, poddz , str Typy projektó Oś priorytetoa 7, działanie 7.1, poddz , str Typ beneficjentó Przy ymienianiu instrumentó aktyizacji proponujemy szędzie dodać m.in. Wymieniane elementy poszczególnych instrumentó aktyizacji nie stanoią katalogó zamkniętych, ziązku z tym dodanie m.in. doprecyzouje dany zapis i pooduje, że sytuacji której jakaś forma nie jest ymieniona ale dozolona przepisami praa nie odbiera się możliości jej realizacji. Propozycja aby dopisać: kościelne osoby oprane. Jeżeli to możlie na tym etapie prac, arto byłoby dodać zapis rozszerzający lub też zastosoać definicje organizacji pozarządoych z PO KL (tam była taka, która obejmoała rónież kościelne osoby prane) np. przez organizację pozarządoą, zgodnie z art. 3 ustay z dnia 24 kietnia 2003 r. o działalności pożytku UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA. Podano przykładoy katalog instrumentó (np.). UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA. Zapisy UWRPO są zgodnie z zapisami zatierdzonego dniu r. przez Komisję Europejską Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Instytucja Zarządzająca nie może stosoać sobodnych interpretacji i na soje potrzeby zmieniać ustaoych definicji. IZ UWRPO EFS 23

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

konferencja 11 spss polska

konferencja 11 spss polska konferencja 11 spss polska Błędem jest budoanie teorii bez oparcia danych Artur Conan Doyle Inspiracją dla nas do organizacji konferencji KORELACJE było storzenie użytkonikom przestrzeni do dzielenia się

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12.

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12. Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od 01.01-31.12.2003 Spis treści OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 2 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ... 6 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość społeczna

Przedsiębiorczość społeczna Przedsiębiorczość społeczna Wsparcie zwrotne i bezzwrotne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska Wstęp Strategia Rozwoju Kraju i Strategia Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji Ag e n c ja Rozoju Przemysłu Spółka Akcyj MATERIAŁY Z KONFERENCJI: E-NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE GENERATYWNE JAKO SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI *** prof. dr inż. Tomasz Koch Politechnika Wrocłaska Jak stosoać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 23 czerwca 2014 r.

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 23 czerwca 2014 r. Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: drugiej wersji projektów Szczegółowych Opisów Priorytetów RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo