opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP"

Transkrypt

1 Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu Gminy Łęczna? Co kosztuje nas najięcej? Na co brakuje pieniędzy? Budżet to nic innego, jak plan dochodó i ydatkó podzielony na odpoiednie działy, np. bezpieczeństo, inestycje, inestycj dodatki mieszkanioe, ośiata. Można go porónać do domoego. Szanoni Państo, Budżet jest dokumentem janym i każdy ma BUDŻ ET DO MOWY prao iedzieć, jaka jest sytuacja finansoa gminy, z jakich źródeł zasilany jest budżet i na co te pieniądze są ydaane. Wychodząc DOCHODY WYDATKI z tego założenia, już po p raz drugi oddajemy Państa ręce publikację pośięconą ypłata z pracy opłata za mieszkanie finansom Gminy Łęczna. emerytura, renta prąd, gaz, opłaty za telefon, tv Niniejsze opracoanie z założenia jest okazyjna praca na umoę rata kredytu zlecenie obiady dla dziecka uproszczone, chcieliśmy boiem jak czesne za studia dziecka pomoc finansoa od rodzicó najbardziej czytelny sposób przybliżyć przybliży dość skomplikoane za zagadnienia ziązane z gospodarką finansoą samorz samorządu. BUDŻ ET GM INN Y Nie analizoaliśmy zatem z szczegółoo szelkich kot, kot lecz postailiśmy sobie za cel zobrazoanie zjaisk i ielkości ziązanych DOCHODY WYDATKI z realizacją gminnego budżetu. Podobnie jak poprzednich latach, znaczna zn ośiata dotacje część gminnych ydatkó ziązana jest inestycje, utrzymanie dróg subencje z funkcjonoaniem systemu ośiatooośiatoo pomoc społeczna podatki (od nieruchomości, rolny, funkcjonoanie Urzędu Miejskiego leśny, od środkó transportoych) ychoaczego. W tym roku finansoanie i Rady Miejskiej opłaty łęczyńskich szkół i przedszkoli pochłonie około utrzymanie OSP (targoa, od posiadania psó) 43% całego budżetu. Subencja ośiatoa sparcie organizacji pozarządoych ydaanie zezoleń pokrya jedynie 60% naszego przecidziałanie alkoholizmoi (np. na sprzedaż alkoholu) zapotrzeboania na f fundusze tym zakresie. utrzymanie domó kultury, bibliotek inne (odsetki na rachunku, ynajem Po przeanalizoaniu szystkich koniecznych ochrona środoiska pomieszczeń, sprzedaż mienia itp.) ydatkó, roku 2008 na inestycje gminne zaplanoaliśmy praie 9,5 mln zł. Jest to budżet yjścioy, bo chcemy sięgać s rónież Bud etoe ciekaostki po środki pozabudżetoe. pozabudżetoe W tym roku złożyliśmy już 5 nioskó o dofinansoanie otrzymyana z Budżetu Państa subencja ośiatoa zabezpiecza jedynie 60% inestycji drogoych z funduszy Unii ydatkó gminy na ośiatę i edukacyjną opiekę ychoaczą Europejskiej i mimo ogromnej konkurencji miesięczny koszt utrzymania dziecka przedszkolu to ok. 373 zł (obecnie mamy cichą nadzieję, że uda nam się pozyskać do przedszkoli Gminie Łęczna uczęszcza 591 dzieci) choć część nioskoanej koty. Możemy się średni miesięczny koszt utrzymania ucznia szkole podstaoej, gimnazjum pochalić, że poprzednim okresie i szkołach ponadgimnazjalnych to ok. 447 zł (obecnie dzieci uczy się szkołach finansoania Łęczna znalazła s się podstaoych, gimnazjach i 854 szkołach ponadgimnazjalnych) czołóce gmin, które pozyskały najięcej odłó jednego bezdomnego psa z transportem do schroniska, zapenieniem środkó unijnych (lata yżyienia, obsługi i opieki eterynaryjnej to ydatek ponad p 402 zł ( 2007 roku dofinansoanie ysokości ponad odłoiono 98 psó) 6 mln zł). 247 osób uiszcza opłatę od posiadania psa Liczę, że lektura niniejszej broszury zbudzi 2007 roku ydano blisko doodó osobistych, osobistych a gminie Państa zainteresoanie i pozoli zrozumieć mechanizmy rządzące budżetem gminnym. gmin zameldoało się około 930 osób - 5% od płat za doody osobiste i udostępnianie danych adresoych zasila gminny budżet Burmistrz Łęcznej 2007 roku ypłacono dodatkó mieszkanioych na łączną kotę Teodor Kosiarski ,67 zł (5 852 dodatki dotyczą mieszkań spółdzielczych) podatek rolny dotyczy łaścicieli ha gruntó - ydano nakazy CZEKAMY NA PAŃSTWA UWAGI I OPINIE płatnicze podatek od nieruchomości poinno uiścić 1080 osób i 85 firm URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ Dane i ielkości, którymi posługujemy się broszurze pochodzą z budżetu gminy na 2008 rok, przyjętego Uchałą Nr XIV/113/2008 Rady Miejskiej Łęcznej z 30 stycznia 2008 r. Pl. Kościuszki 5, Łęczna Gadu-Gadu: Gadu: Biuro Obsługi Interesanta: (081) STR. 1

2 DOCHODY GMINY czyli SKĄD mamy pieniądze? Nie jest najgorzej Mimo że Gmina Łęczna nie należy do bogatych (skaźnik naszych dochodó podatkoych stanoi około 74% średniej krajoej), jej budżet jest stabilny, a zadłużenie utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Dochody z podatkó nie są na yższym poziomie ze zględu na brak na terenie Gminy dużych firm i przedsiębiorst. DOCHODY GMINY ŁĘCZNA rok Cały budżet 2008 roku to kota zł, czyli ponad 2 tys. zł rocznie na 1 mieszkańca Najiększą część (36%) dochodó Gminy stanoią DOCHODY POCHODZĄCE OD INSTYTUCJI (od tz. osób pranych) i OD MIESZKAŃCÓW (czyli osób fizycznych). Na te dochody składają się udziały Gminy podatkach dochodoych płaconych przez mieszkańcó fiskusoi, Środki otrzymyane (najczęściej postaci dotacji rządoych) na realizację zadań z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ stanoią 12% dochodó Gminy. Środki te przeznaczone są na zasiłki rodzinne, zasiłki celoe oraz na utrzymanie Środoiskoego Domu a także podatki i opłaty lokalne. Gmina dostaje ponad 6,7% Samopomocy oraz częścioe pokrycie kosztó podatku dochodoego płaconego przez firmy i ponad 39% podatku dochodoego płaconego przez mieszkańcó gminy funkcjonoania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Statystycznie daje to łącznie 266 zł na mieszkańca. z tz. PIT-ó. Uchała budżetoa na 2008 r. podjęta przez Radę Podatki i opłaty lokalne to np. podatek od nieruchomości, Miejską przeiduje, że ogółem dochody budżetu Gminy podatek rolny, opłata targoa, opłata skarboa. Ogółem Łęczna yniosą zł. dochody te dają kotę 765 zł na jednego mieszkańca. Budżet jest deficytoy, czyli dochody są mniejsze Najpoażniejszą pozycję tej grupie dochodó stanoi od ydatkó i óczas, na pokrycie tej różnicy trzeba podatek dochodoy od osób fizycznych (24% całego zaciągnąć kredyt lub preferencyjną pożyczkę oraz budżetu 515 zł na mieszkańca), a kolejne to podatki: ykorzystać to, co zaoszczędziliśmy ubiegłych latach od nieruchomości od osób pranych (6% zł), (nadyżkę budżetoą) oraz inne olne środki. od nieruchomości od osób fizycznych (1,07% - 23 zł), rolny W 2008 roku Gmina planuje zaciągnięcie KREDYTU (1,02% - 22 zł). DŁUGOTERMINOWEGO na realizację ydatkó kocie Drugą pozycję śród dochodó Gminy stanoią otrzymyane z Budżetu Państa (jak to się potocznie mói - z Warszay) SUBWENCJE 34% dochodó. Średnio zł. NADWYŻKA BUDŻETOWA ORAZ WOLNE ŚRODKI za 2007 rok to z kolei kota zł. postaci subencji na jednego mieszkańca Gmina otrzymuje około 720 zł. STR. 2 Czy iesz, e? Gmina otrzymuje z Budżetu Państa 720 zł rocznie subencji przeliczeniu na statystycznego mieszkańca. 24 % dochodó Gminy to udziały podatku dochodoym od osób fizycznych mieszkańcó Łęcznej (PIT).

3 Celoo i oszczędnie WYDATKI GMINY czyli NA CO ydajemy pieniądze? Wydaanie publicznych pieniędzy jest obaroane suroymi przepisami. Każdy ydatek jest dokładnie analizoany, a jego celoość potierdzają podpisem odpoiedzialni praconicy. Niestety, tutaj pojaia się problem stary jak śiat - pieniędzy budżecie jest ciągle za mało, a potrzeby mieszkańcó nieustannie rosną. WYDATKI GMINY ŁĘCZNA rok Najiększa część budżetu Gminy jest przeznaczana na OŚWIATĘ.. Jest to kota blisko 23 mln zł blisko 43% ogółu ydatkó. Dla porónania subencja ośiatoa to kota poniżej 14 mln zł. Resztę ydatkó ośiatoych Gmina pokrya z dochodó łasnych. Na ośiatę ydajemy ponad 915 zł rocznie na statystycznego mieszkańca Łęcznej. Niemal 18% środkó z budżetu będzie przeznaczane tym roku na POMOC SPOŁECZNĄ (ponad 9 mln zł). Środki te pozolą m. in. na funkcjonoanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środoiskoego Domu Samopomocy, na ypłatę śiadczeń rodzinnych ( zł) czy ypłatę dodatkó mieszkanioych ( zł). Ponad 6 mln zł 11% budżetu Gminy pochłonie BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH. O inestycjach przeidzianych do realizacji 2008 r. ięcej na str. 4. Na kotę zł 9% budżetu spraach z zakresu GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA składają się m.in. ydatki na: utrzymanie budynkó komunalnych (ponad 500 tys. zł); ykupy nieruchomości (440 tys. zł); budoa cmentarza komunalnego (praie 700 tys. zł); budoa kanalizacji (550 tys. zł); utrzymanie czystości (495 tys. zł); ośietlenie uliczne ( 740 tys. zł); utrzymanie zieleni (245 tys. zł). Niemałą część budżetu pochłaniają KOSZTY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI, czyli utrzymanie Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej. Na ten cel przeznaczono tegorocznym budżecie ponad 5 mln zł 9% budżetu. W tym miejscu ypada jednak spomnieć, że Łęczna od lat znajduje się śród gmin najmniej ydających na administrację. Kota zł (ROZCHODY) przeidziana jest na spłatę zaciągniętych kredytó. Na KULTURĘ I SPORT zapisano tegorocznym budżecie kotę zł. Musi to ystarczyć m. in. na organizację imprez kulturalnych i sportoych np. Dni Łęcznej czy organizację obchodó śiąt narodoych, ale rónież na funkcjonoanie Centrum Kultury, śietlic, klubó i bibliotek. W dziale BEZPIECZEŃSTWO EŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA kota zł pokrya koszty funkcjonoania Straży Miejskiej i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łęczna. Pozostałe ydatki to m. in. REZERWA OGÓLNA (środki na czarną godzinę, na ydatki, które są nieprzeidziane i mogą pojaić się nagle) 250 tys. zł; REZERWA CELOWA (środki z niej trafiają formie dotacji do organizacji pozarządoych) ponad 202 tys. zł; odsetki od zaciągniętych kredytó i ypłata inkasa. STR. 3

4 JAK UCHWALA SIĘ BUDŻET? Procedurę uchalania budżetu Gminy Łęczna określa Uchała nr XVI/102/99 Rady Miejskiej Łęcznej z r. Najażniejsze etapy tego procesu: do 31 sierpnia Burmistrz przyjmuje założenia do projektu budżetu gminy; kieronicy zakładó budżetoych (czyli dyrektorzy przedszkoli) do 10 rześnia składają do Burmistrza kalkulację staek dotacji; Radni, przedstaiciele jednostek pomocniczych gminy (osiedli i sołect) mogą składać do Burmistrza Łęcznej nioski do projektu budżetu terminie do 20 rześnia; W tym miejscu arto zaznaczyć, że każdy z Państa może zgłosić sój pomysł na realizację jakiegoś przedsięzięcia. Zachęcamy do yrażania soich opinii o budżecie i potrzebach Państa środoisk i otoczenia. Sygnały takie można zgłosić radnym z Państa osiedli i sołect, którzy mają bezpośredni pły na kształt budżetu, członkom Rad Osiedloych i Rad Sołeckich. Każdy niosek zostanie nikliie przeanalizoany. Poza tym mieszkańcy Gminy Łęczna dysponują narzędziem, dzięki któremu mogą bezpośrednio płyać na podejmoane przez ładze decyzję mają inicjatyę uchałodaczą. Grupa co najmniej 50 mieszkańcó gminy posiadających czynne prao yborcze może przedłożyć Przeodniczącemu Rady Miejskiej projekt uchały spraie, która ich interesuje. do 15 listopada Burmistrz Łęcznej przyjmuje i przekazuje Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkoej projekt uchały budżetoej raz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego; Przeodniczący Rady Miejskiej po otrzymaniu projektu uchały budżetoej niezłocznie kieruje go raz z materiałami informacyjnymi do zaopinioania stałym komisjom Rady; Komisje terminie 15 dni od otrzymania materiałó odbyają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie; Opinie szystkich komisji kieroane są do komisji gospodarki finansoej i budżetu, która przeciągu 7 dni formułuje ostateczna opinię i przedkłada ją Burmistrzoi Łęcznej. Burmistrz ma 7 dni na przedłożenie Radzie skorygoanego projektu. Budżet poinien być uchalony najpóźniej 31 marca roku, którego dotyczy. Ostateczny kształt budżetu, czyli ile pieniędzy i na jakie zadania zostanie przeznaczonych, ustalają radni. KAŻDY MIESZKANIEC MA PRAWO DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BUDŻETEM GMINY Pełna ersja budżetu Gminy Łęczna dostępna jest Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Łęcznej (Plac Kościuszki 5, pok. 11), na stronie internetoej.leczna.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem Bardziej szczegółoe informacje o budżecie mogą Państo uzyskać Referacie Finansoym Plac Kościuszki 5, pok. 3, tel. (081) Istnieje rónież możliość otrzymania kserokopii tego dokumentu lub jego ersji elektronicznej. Taką potrzebę należy zgłosić praconikoi Biura Obsługi Interesanta lub ysłać iadomość na adres WYBRANE WYDATKI W LATACH OŚWIATA POMOC SPOŁECZNA BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,70 zł ,71 zł ,88 zł ,72 zł ,87 zł ,51 zł STR

5 ZARZĄ Z DZANIE I E STRATEGICZNET T E I E czyli jak postaje plan inestycji gminnych NA JWAŻN IEJSZE E E INWE E STYCJET E 2008 roku Praidłoe mechanizmy polityki lokalnej sproadzają się do prostych reguł: najpier trzeba określić cele i sporządzić plan proadzących do rozoju działań, a następnie znaleźć odpoiednie fundusze na ich realizację. W naszej Gminie zostało to określone następujących dokumentach przyjętych przez Radę Miejską: Strategia Rozoju Gminy Łęczna przyjęta Uchałą Nr LI/412/98 z dnia 29 kietnia 1998 r. Strategia przyjęta na lata określa izję rozoju Łęcznej i cele strategiczne. Plan Rozoju Lokalnego Gminy Łęczna przyjęty Uchałą Nr XXI/148/2004 z dnia 2 lipca 2004 roku. Plan Rozoju Lokalnego jest z jednej strony dokumentem sporządzonym celu skonkretyzoania planó rozojoych Gminy Łęczna, z drugiej odpoiedzią na arunki staiane przez Unię Europejską - czyli dokumentem stanoiącym podstaę do ubiegania się o jej środki pomocoe. W dokumencie omóiona jest aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy i określone zadania zmierzające do jej popray. Przedstaiona jest realizacja zadań i projektó oraz poiązanie ich z innymi działaniami realizoanymi na terenie gminy, poiatu i ojeództa. Dokument zaiera oczekiane skaźniki osiągnięć planu rozoju lokalnego, plan finansoy na lata Opracoany został rónież system drażania oraz sposoby monitoroania, oceny i komunikacji społecznej. Wieloletni Plan Inestycyjny i Finansoy Gminy Łęczna na lata przyjęty uchałą Nr XXI/147/2004 z dnia 2 lipca 2004 roku. Oczyiście pomimo tego, że poyższe dokumenty opracoane zostały na perspektyę ieloletnią, to ze zględu na zmieniające się uarunkoania, szczególnie zenętrzne, ymagają uaktualnień i korekt. Najczęściej dotyczy to Wieloletniego Planu Inestycyjnego. Możliość pozyskania dofinansoania ze środkó pomocoych z Unii Europejskiej pooduje, że część zadań zmienia soją pozycję i może być na przykład realizoana cześniej. Przebudoa ul. Wojska Polskiego ( tym przebudoa i budoa infrastruktury podziemnej) ,00 zł. Prace obejmą odcinek o długości 550 m, od jazdu ulicę Wierzboą do ulicy Braci Wójcickich. W ramach modernizacji zostanie zmocniona konstrukcja jezdni i ykonana noa naierzchnia. Planoane jest rónież odnoienie chodnikó i zjazdó. Przebudoa ul. Szkolnej i budoa parkingu przy ul. Śiętoduskiej ,00 zł. Inestycja obejmuje odcinek o długości około 600 m, od ul. Staszica do łącznika z ul. Śiętoduską. Zakres robót - ułożenie noej naierzchni bitumicznej, ymiana istniejących chodnikó oraz napraę ododnienia drogoego. Postaną 2 zatoki autobusoe na ysokości szkoły oraz 45 miejsc parkingoych przy ul. Szkolnej i 18 przy ul. Śiętoduskiej Budoa cmentarza komunalnego ,00 zł (I etap) Budoa ścieżki roeroej na odcinku od ul. Jagiełki do ul. Chełmskiej Łęcznej ,00 zł Budoa dróg gminnych g "Strategii Budoy Dróg Gminnych" (odcinki Ciechanki Krzesimoskie, Stara Wieś) ,00 zł Budoa infrastruktury technicznej na terenie poscalenioym przy ul. Szkolnej Łęcznej ,00 zł. BUDŻET GMINY W LATACH W tym roku zamierzamy rónież opracoać na noo strategię rozoju naszej Gminy. Będzie to strategia na lata Bardzo liczymy na udział mieszkańcó jej opracoaniu, ponieaż tylko strategia, z którą identyfikują się mieszkańcy gminy może spełnić soją rolę. Teksty yżej przedstaionych dokumentó zamieszczone są na stronie internetoej Gminy Łęczna.leczna.pl (zakładka Ważne dokumenty ). Bliższych informacji udziela Referat Inestycji i Rozoju Gminy tel. (81) , STR. 5

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014

BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO ROK 2014 DEFINICJA BUDŻETU POWIATU Budżetem nazywamy roczny plan finansowy, na który składają się dochody, wydatki, przychody i rozchody. Dzięki niemu możliwe jest

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12.

Spis treści. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Raport i opinia z badania sprawozdania finansowego łącznego za okres od 01.01-31.12. Raport i opinia z badania spraozdania finansoego łącznego za okres od 01.01-31.12.2003 Spis treści OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 2 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ... 6 Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia.

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia. Chcemy przedstawić Państwu zasady i sposób gromadzenia oraz wydatkowania naszych powiatowych finansów. Niniejsza publikacja jest konsekwencją realizacji akcji społecznej Przejrzysta Polska, w której uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

G M I N A C I E PI E L ÓW P OR A DN I K M I E S Z K A Ń C A

G M I N A C I E PI E L ÓW P OR A DN I K M I E S Z K A Ń C A G M I N A CI E P I E L ÓW POR A DNIK M I E S Z K A Ń C A 2010 GMINA CIEPIELÓW INFORMACJE OGÓLNE Gmina wiejska, położona w dolinie malowniczej rzeki Iłżanki (powiat lipski, województwo mazowieckie). To

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

konferencja 11 spss polska

konferencja 11 spss polska konferencja 11 spss polska Błędem jest budoanie teorii bez oparcia danych Artur Conan Doyle Inspiracją dla nas do organizacji konferencji KORELACJE było storzenie użytkonikom przestrzeni do dzielenia się

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo