MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszaa, dnia 9 stycznia 99 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 33 - Ministra Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99 r. spraie zasad ustalania jednorazoego odszkodoania za przedczesny yrąb drzeostanu. 29 UCHWAlA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 34 - z dnia 8 stycznia 99 r. spraie spisu osób upranionych do udziału referendum. 47 OBWIESZCZENIA: 3 - Ministra Finansó z dnia 8 stycznia 99 r. spraie staki odsetek za złokę od zaległości podatkoych Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budonicta z dnia 3 stycznia 99 r. spraie ysokości normatyó miesięcznych spłat kredytu mieszkanioego za m 2 poierzchni użytkoej lokalu I półroczu 99 r.. KOMUNIKAT 37 - Prezesa Głónego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 99 r. spraie średniej ceny skupu żyta I kartale 99 r. 33 ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia grudnia 99 r. spraie zasad ustalania jednorazoego odszkodoania za przedczesny yrąb drzeostanu. Na podstaie art. 2 ust. ustay z dnia 3 lutego 99 r. o ochronie gruntó rolnych i leśnych (Dz. U. Nr, poz. 78) zarządza się, co następuje:.. Wysokość jednorazoego odszkodoania za przedczesny yrąb drzeostanu, zanego dalej "odszkodoaniem", z zastrzeżeniem 2, oblicza się edług zoru: ) P )C O = ( - ) x Zi x P x C 2. Wymienione ust. symbole oznaczają: ) O - ysokość odszkodoania, 2) - przelicznik artości ha drzeostanu na pniu edług niezbędnych nakładó na jego ytorzenie ieku rębności, obliczony edług artości m 3 drena tartacznego iglastego, 3) - przelicznik artości sprzedażnej ha drzeostanu na pniu ieku yrębu faktycznego, obliczony edług artości m 3 drena tartacznego iglastego, 4) Zi stopień zadrzeienia drzeostanu ieku yrębu faktycznego, będący ilorazem rzeczyistej miąższości drzeostanu ieku yrębu i miąższości drzeostanu o pełnym zadrzeieniu, - poierzchnia drzeostanu ha, - aktualna cena sprzedaży m 3 drena tartacznego iglastego, podana komunikacie Prezesa Głónego Urzędu Statystycznego. 3. Przeliczniki artości oraz określa załącznik nr do zarządzenia składający się z tablic przelicznikó artości drzeostanó, zanych dalej "Tablicami przelicznikó i ". 4. Elementy taksacyjne drzeostanu podlegającego przedczesnemu yręboi, jak: skład gatunkoy, iek yrębu i iek rębności, klasę bonitacji drzeostanu będącą skaźnikiem ykorzystania możliości produkcyjnej siedliska leśnego i drzeostanu, stopień zadrzeienia, określa się na podstaie inentaryzacji drzeostanu oboiązującym planie urządzenia lasu lub na podstaie dokumentacji noo założonych upra leśnych; przypadku braku planu urządzenia lasu potrzebne elementy taksacyjne określa się zgodnie z zasadami sporządzania planó urządzenia lasó.. W przypadku drzeostanó ielogatunkoych oblicza się dla każdego gatunku artość cząstkoą odszkodoania, uzględniając ystępoanie każdego gatunku składzie. Odszkodoanie jest óczas sumą artości cząstkoych. 2.. W drzeostanach młodszych, których brak jest artości sprzedażnej lub jest ona niższa od artości drzeostanu edług yłożonych kosztó na założenie i pielęgnację drzeostanu, odszkodoanie stanoi artość kosztó yłożonych na założenie i pielęgnację drzeostanu, obliczoną edług zoru: 0= WKi x P x C

2 Wymienione ust. symbole oznaczają: ) O - ysokość odszkodoania, 2) WKi - przelicznik artości drzeostanu edług yłożonych kosztó ha drzeostanu, obliczony edług artości m 3 drena tartacznego iglastego, 3) P - poierzchnia drzeostanu ha, 4) C - aktualna cena sprzedaży m 3 drena tartacznego iglastego, podana komunikacie Prezesa Głónego Urzędu Statystycznego. 3. Przelicznik artości WKi określa załącznik nr 2 do zarządzenia składający się z tablic przelicznikó artości drzeostanó edług yłożonych kosztó WKi, zanych dalej "Tablicami przelicznikó WKi". 3.. Dla poszczególnych gatunkó drze stosuje się następujące tablice: ) dla drzeostanó, których artość sprzedażna jest yższa lub róna artości drzeostanó edług yłożonych kosztó - Tablice przelicznikó i a) sosna b) jodła c) śierk d) buk e) dąb - a dla ieku rębności do 00 lat i b dla ieku rębności poyżej 00 lat, - 2a, - 3a dla ieku rębności do 00 lat i 3b dla ieku rębności poyżej 00 lat, -4a, - a dla ieku rębności do lat i b dla ieku rębności poyżej lat, - a, f) olcha g) osika - 7a, h) brzoza - 8a, i) grab - 9a, 2) dla drzeostanó młodszych, których brak jest artości sprzedażnej lub jest ona niższa od artości drzeostanu edług yłożonych kosztó na założenie i pielęgnację drzeostanu - Tablice przelicznikó WKi: a) sosna - c, b) jodła -2b, c) śierk -3c, d) buk -4b, e) dąb -c, f) olcha -b, g) osika -7b, h) brzoza -8b, i) grab -9b. 2. Przeliczniki artości Tablicach przelicznikó, i WKi są podane przedziałach co lat. W przypadku ieku yrębu zaartego między przedziałami lat, artość oblicza się przez interpolację linioą między artościami najbliższych przedziałó lat. 3. W przypadku przyjęcia planie urządzenia lasu innego ieku rębności niż podany tablicach, tym dla sosny 00 i lat, dla śierka 00 i lat, dla dębu i lat, stosuje się tablice opracoane dla najbliższego yższego ieku rębności. 4.. Wartość drzeostanó składających się z gatunkó, dla których nie opracoano oddzielnych tablic, oblicza się edług następujących tablic: ) modrze - jak dla sosny, 2) daglezja - jak dla jodły, 3) jesion - jak dla dębu, 4) klon, iąz i jaor - jak dla buka, ) lipa, akacja i topola - jak dla olchy, ) olsza szara - jak dla osiki I bonitacji, przy czym stosuje się Tablice przelicznikó i, z yjątkiem drzeostanó młodszych, dla których stosuje się Tablice przelicznikó WKi. 2. Dla gatunkó drze nie ymienionych ust. artość drzeostanó szacuje się edług tablic dla gatunkó o zbliżonej artości na ha poierzchni.. Zarządzenie chodzi życie po upłyie 4 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta: S. Żelichoski ek la 2 3, 0,0 TABLICE PRZELICZNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW I II III Załączniki do zarządzenia Ministra Ochrony Srodoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99 r. (poz. 33) Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha Załącznik nr Tablica nr b Sosna ek rębności lat ,4 42,4 33,8, 9,9 I

3 , 4,2 7, 93,9 4,8 27, 0,0 0 82,9,7 2,7 0,3 49,4 29,7 0,0 0,0 7,4 38, 0,8 4,0 32, 0,0 0,0 0,0 00 0, ,4 82,9 47,9 8,2 7, 34,7 27, 2 22, 94, 7, 2,,8 37, , , 8,7 9,4 3, 7,3,, 49,0 32,0 9,,8 0, ,2 24,0 74,7,9,8 42,7 8,3 3,7 4,8 29, 3, 2, 29,0 223,0 82,7 47,2 7,7 4, 0,8 79,7 8,0 39,,9 7,2 4 2, 22,0 8, 49,3 78,8 47, 2, 0,8,9 0,7 29,2 3,9 0 23,4 228,7 87,8 0,9 8,7 49,3 9,2 2,4 84,4,2 37,4 9,8 2,3 23,4, 2,4 84,7, 8, 44,0 0, 7, 44,4 2,9 29,2 234, 92,4 3,9 87,8 2, O O 27,4 23,2 94,2 4,, 4, 29, 77,8 37,2 93,9 8, 37,2 274, 238,7 9,3, 93,, O 27,8 24,3 98, 7, 9, 8, 24,4,4,9 8, 7,2 4, 279,3 243,4 99, 7,4 99,4 9,7 24,7 2,7,8 2,4 83, 49, ,4 24,0,2 8,3 02,3,4 2,0 22,0 82,8 38,9 94,,0 28, 248,7 2,8 9,2 07,0 3, 27,7 232, 88, 42,2 0, 7, ,,9 4, 9,8 0,8 4,7 28,2 239,0 9,9 48, 08,0, ,9 23,,8,7,7 7, 28, 24,,4,7 0,9 3,4 0 29,3 2, 7,3, 9,,2 297,0 22,3,0 8,8 3,8 7, ,9 28,7 9,2 2,4,0 72, 299,4 2, 9,7 2,4,7 9,7 2, 2,2,7 3,3 22,2 72,8 3,2 2,2 22,3 3,0 9, 7,2,0 24,4 23,0 4,4 22,2 72,8,0 24,4 23,0 4,4 22,2 72,8

4 - 32- Tablica nr a Sosna ek rębności 00 lat ek la 2 3, 0,0 7, 0,0 0, 0,0 97, 0,0, 27, 2 223,3 4, 2,, 3 24,9 8,3 2,2 0,8 4 27,7 2, 0 29,8 9,2 22, 8, 24,9 97,3 27,4 29, 29, 234, , , 24, , 2,0 2, 27, ,3 28, , 28, I II III Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha 4 7 8,3 4,8 33,2 7,4 9, 4,8, 9,7 48,0 2,3 3,3 24,9 99,,9 28,4 7,7 3, 08,4,7 3, 78,8 4,,, 33,2 89,9 4,9 23,7 4,7 3, 33,7 2, 8,7 0,0 0,0 4,,8 33,,7 38,8 49,0 32,0 9,,8 0,0 9, 7,9 37,7 74,4,8 3,7 4,8 29, 3, 2, 27, 79, 43,8 79,4 43, 79,7 8,0 39,,9 7,2 2,4 82,4 4,7 82, 4,4 0,8,9 0,7 29,7 3,9 223,2 84,8 47,4 8,9 47, 24 84,4,2 37, ,3 8,7 48, 89,0 48,8 44,0 0, 7, 44,4 2,9 227,8 88,8 49,9 92, 0,, 2,0 77,3,2 3,0 2,,8 0,7 9,3 2,2 77,8 37,2 93,9 8, 37,2 232, 92,,4 98,3 3,8 92,8 49,7 2,, 42,0 234,4 94,2 2,3 0,, 4 9 8, ,3 9, 2,9 04, 7,0 2,7,8 2,4 83, 49,4 238,7 97, 3,7 07, 8,7 22,9 82,8 38,9 00,,0 24,2 98, 4,4 0,7,3 232, 88, 42,2 04, 7,9 243,2 99,8 4,9 3,,8 239,0 9,9 48,,2, 24,,4,7,7 3,4 24,,4,7,7 3,4 I

5 - 33- ek Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha Tablica nr 2a Jodła ek rębności lat 8,0 9,,2 4,9 2,8 238, 92,8 3,2, 74, ,3 8,0,2 2,3, 28, 227,,8 37,0 87, ,3 242,8 92,8 4,2 93, ,8 2,2,,7 00, ,7 283, 22,2,7 09, ,4 298,7 237,3 79,9, , 39,8 24, 92, 23,2 83,3 4,0 0,0 0,0 0,0 42, 333,8 2,3, 28,7 33,9,9,2 0,0 0,0 429, 347, 27,9 9,3 33, , 42 O 00 44,2 3,0 287,0 27,8 39,4 23, 3,0 07,7,7 0,0 43,3 374,8 298,0 22,2 44,8 299,8 2,2 34,3 8,3 3,3 479,8 388, 8, 234,2 0, O 0 O 0 49,9 2,0 39, 242,, ,0 4,8 3,,9,7 42,0 33,7 27,4, 82,2, 429,2 34,2 28,9, ,9 2, ,7 443,0 32,2 27,2 7, 27,4 9,0 2,7 84,, 4,9 4,9 33,2 27, 7,4 0,3 433,9 38,, 2,9 8, 4,3 373,8 283, 8, ,7 484,2 384,8 29,9 8,8 94,8 473,4 3,4 247,2,8,0 498, 39,8 0,2 92, 3, 494, 38, 27,4 4,8 3,7 2,,9 8, 97,4 3,7 2, 0,0 288, 77,, 2, 47, 3, 2, ,2 39,4 428, 32,0 7,8 7,2 39,4 428, 32,0 7,8

6 - 34- Tablica nr 3b Śierk ek rębności lat ek WI Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha ,,,8 4,2 2,2 279, 223, 8, 4,3,0,2 24,3 8,8 23,3 7, , 23,9 98,9 34,8 82,7 3, 28, 22,3 43,9 88,2 9,8 37,7,7 227,4 4,2 94, 27,4 9,4 0,0 0,0 0,0,4 328,8 247,8 8,0 03,0 48,9 27,8 9,0 0,0 0,0 429, 34,4 2, 77,0 08, 74,3 47,3 24,7 8, 0,0 44, 38, 2,7 89, 3,9 0,7 8,7 4, 2,, 43,2 377,7 27, 94,7,0 43,8 9,7 2,0 3,, 49, 38, 282,4 98,9, 8,8 2, 83,0,9 2,7 42, 38,2 28, 99,3, 2,0 7,4 04,7 8, 3, 44,9 38, 288,3 99,3 7,3 24,0 88, 24, 8,0 47,0 4,4 38, 29, 99, 7,4,7 224,0 0,9 0,9,2 4, 38, 293, 99, 8,3 3,2 2,3,, 7,9 4,0 38, 294,0 99, 8,3 39, 28, 93, 28,8 8,8 4, 38,8 294,0 99,7 9,2 393,7 3,9 22,0,7 89, 4,3 38,8 294,7 99,8 9, ,0 38,9 29,3 99,8 9,7 432, 344,,3 3,8 03,4 47,4 38,9 29,3 0, 9, ,8 38,9 29,3 0,7 9,7 43, 3,7 27,0 8, 2,4 48,2 38,9 29,4 0,8,3 4,3 373,7 283,8 89,7 4,3 48,4 38,9 29,4 0,8,3 44,0 378,9 289, 97,3,7 49,2 38,9 29, 0,9,4 4, 383, 292, 0,2 9,4 49, 387,0 29, 0,9,4 49, 387,0 29, 0,9,4

7 - 3- Tablica nr 3a Śierk ek rębności 00 lat ek Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha ,7,3,2,7 2,7 2,9 22,8,4 2,,9 3, 239,8 79,9 2, 7, 332,0 22,2 9,7 33,0 83,8 34, 279, 9,8 4,8 89,4 9,8 378, 299,3 224,,8 9,7 27,4 9,4 0,0 0,0 0,0, 32, 244,,7 00,0 48,9 27,8 9,0 0,0 0,0 42,4 3, 2,0 74, 03,8 74,3 47,3 24,7 8, 0,0 44, 3,2 2,7 7, 0, 0,7 8,7 4, 2,, 447,0 3, 2,,8 07,8 43,8 9,7 2,0 3,,,3 38,0 28, 83,4 09,0 8,8 2, 83,0,9 2,7 42,2 3, 27,4 84,2 0,2 2,0 7,4 04,7 8, 3, 42,4 32, 272, 84,,2 24,0 88, 24, 8,0 47,0 42, 33, 27,0 84,8,7,7 224,0 0,9 0,9,2 42, 34,4 27, 8,0,8 3,2 2,8,, 7,9 42,7 3,3 27, 8,2 8,8 39, 28, 93, 28,8 8,8 42,8 3,9 27,7 8,4 2,0 393,7 3,9 22,0,7 89, 43,2 3,4 27,8 8,4 2, 47,9 3, 23,7 3,9 97,3 43,2 3,4 27,0 8, 2,2 432, 344,,3 3,8 03,4 43, 3,4 27,0 8, 2,3 443,8 37,9 2, 74,7 07,0 43, 3,7 27,0 8, 2,4 43, 3,7 27,0 8, 2,4

8 - 3- ek Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha Tablica nr 4a Buk ek rębności lat 3,,2 39, 27,, ,0 42,0 08,3 7, 32, ,9 3,2,9 8, 3, o_o o_o o_o o_o o_o, 7, 27,8 88,7 38,8 2,4 78,8 3,4 94, 4,4 23,2 9,0 4,2 0,4 44,4 27,4 8,8 9,3 0, 48,4,4 28,9 2,0 7,8,4,0 27,7 4,4 0,0 0,0 0,0 282,2 234, 79,7 24,7 4, 38, 24,8 2, 0,0 0,0 288,7 2, 87,3,2 7,0 0,9 3,8 22,3 8, 0,0 294, 24,0 9,9 3, 9, ,0,3 9,,0,7 7,0, 39,2 23,8 8,8 7,4 24, 98, 43, 4, 93, 9,7 47,, 4,0 33,2 28,3 0, 4,3,2 2, 8, 9,9 38,2 9,7 39, 22, 3,0 4, 8,4 8, 0,3 72,0 4, 24,4 32,7 2,7,3 4,, 82,2 3, 87,3 3, 28,7 33, 2,8 7,3 4, 72, 28,9 7,8 08, 2,7 32,8 337,7 274,8 9, 4,7 74, 22,4 8, 23 7, 38, 343,9 279,2 2,8 47,2 7, 274,7 8,0 4,2 87,4 43,4 349,7 283,0 23,7 47,4 78,4 29,4 222,8 4, 97, 0,4 3,9 287,4 2,0 47,,4 3,8 239, 7,3 07,, 32,4 29,4 28,2 47,7 82,3 333,0 24,8 8,7 7,4 3,8 38,8 29,8 2,4 48, 84,2,9 27, ,9 73,0 374,8 299,4 222,3 48,3 8, 3,0 2, 2, 3,9,9 38,3 3,7 224, 48,7 88,0 38,3 3,7 224, 48,7 88,0

9 - 37- Tablica nr b Dąb ek rębności lat ek I II III Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha 3 4 8,3 2, 42, 29,7 89, 4,,8 82, ,3,9 2,9 88,8 223, 7,7 37,8 97,2 239, 83, 47,4 03,9 2,8 9, 7,7,2 2,2, 0,0 0,0 277,9 24,3 72,0 2,3 8,7,8 0,0 0,0 29,2 22,0 8, 27,7 27,7 9,8 8, 0,0, 2,2 93,9 37,0 37, 24, 2,9,2 32,4 249,0,7 42,8 48,4,3,8 7,2 33, 27, 9,0 48,4 9,0 42, 23, 9,9 34,0 2,9 2, 4,2 99,9 4,8 27,3 2, 348,9 273,0 223, 9, 32,2 7,9 32,, 3,0 279, 229,8 4,7 4,0 9,4 48,9 22,0 32,2 28,2 23,9 9,8 79, 8,8 9,3 2, 38, 292,7 24,7 7, 4,3, 7,, 374,2 297, 24, 79, 22,0,8 97,4 43, 379, 2,3 2, 83,9 242,8,2,4 2,8 38,0, 2,2 88, 23,0, 3,4 2, 389,8,3 28,8 9,7 2,3 24, 49,8 79,3 394,9 34,0 22, 9,0 29,7 23,2, 9, I '. t

10 ,4 37,9 2, 39, 2,7 74,8,3 32,2 28,3 333,3 28, 93,8, 324, 2,8 349, 28,,7 44,9 327,8 273, 3, 29,0 223,0 42,0 334, 279,2 387,2 7,8 247,0 437,0 342,0 28,9,8 329,7 2, 442, 349,4 292,2 4,8 34,9 28, 449, 37,8 298,9 449, 37,8 298,9 98, 0, 0,7 9,7 3,2 34,9, 47, 8,0 7,2,,2 2,,3 29,9 29,9 Tablica nr a Dąb ek rębności lat ek I II III Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha 3 4 4,8, 39,9 23, ,8 4,8 0,7, 93,8 2,9 9,3,7 22,2 7,4, 77,4 22, 78,4 39,2 82, 242,3 9,2 49,2 88,4 2,2, 0,0 0,0 23,0 8,4 2,0 9, ,4 28,7 7,2 0, 27,7 9,8 8, 0,0 293, 233,4 83,2 08,8 37, 24, 2,9,2 3,8 242,0, 3, 48,4,3,8 7,2 33,8, 97,8 8, 9,0 42, 23, 9,9 32,9 28,3 4, 22,4 99,9 4,8 27,3 2, I

11 , 2,2 2,0 32,2 7,9 32, 33, 27,9 27,2 4,0 9,4 48,9 34, 277,3 222, ,7 284,0 227,9 4,3, 7, 3, 288,7 232,3 22,0,8 97,4 3,8 293, 23,7 242,8,2,4 3,9 297,0 2,0 23,0, 3,4 3,0 0, 243, ,0 4,4 24,3 29,7 23,2, 374,2 7, 249,0 39, 2,7 74,8 378,4, 2,3 333,3 28, 93,8 382, 33, 23,4 349, 28,,7 387, 37, 2, 3, 29,0 223,0 39,2 322,9 2,4 387,2 7,8 247,0,8 329,7 2,,8 329,7 2, 2,,,8 22,0 34, 2 38,4, 4,7 43, 4,0 2,8 47,7 2, 0, , 9, 4, 0,, 9,7,8 34,9 7,2 47, 8,0 7,2 8,0 8,0 Tablica nr a Olcha ek rębności lat ek 2 0 I II III Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha 3 4,0 3,8 2,8 0,0 0,0 0,0,4 38,2 3, 0,0 0,0 0,0 9,9 4,3 38,3 0,0 0,0 0,0,4 4, 4,9 0,0 0,0 0,0 ł ł ł

12 , Monitor Polski Nr , 47,7 44, 0, 7,2 7,8 72,7 0,2 47,4, 0,9 8,0 77, 3,,2 9,,0, 79, 4,9 3,2 2, 9,4, 83,2 7,, 33,0 24,4,8 84,8 8, 7, 39, 3, 28,0 8,2, 8,8 0, 38,2 32,9 87,,7,2 9,3 44,0 39,4 89, 3,3,4 7,8 0,4 4,7, 4,8,9 77,4,3 3,2 9,9,9 2,9 8,,7,9 93, 7, 3,9,7,0, 9,0 9,,2 9,0 9,,2 Tablica nr 7a Osika ek rębności lat ek I "I I " Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha 3 4 8,9 4,9 8,2,8 2,3 4,4 22,8,0, 44,7 24,7 7,3,8 48,9 27,0 8,9 9,, 0,0 0,0,,7 28,, 2,8,8 0, 0,0 9,9,0,2 2, 3,4,2 3,8 2,0 7, 9,7 32,8 23,3 3,0 2, 7,0 2,8

13 ł.... ł.., Monitor Polski Nr ,9 2, 34,3,4,4, 8,3,8 3, 4,0 37,3 24,3 88,9 9, 38,0 0, 42,9 2, 92,4 72,2 39, 9, 49,2 29,0 9,0 74,9,9 8,9,4 32,3 99, 77,7 42, 78, 3,8 3,7 03,2,4 44,0 88,,,0 0,8 83, 4, 99,3 79, 43, 0, 8,0 47, 0,2 84,2 4,2 4, 88,8 48,7 4, 88,8 48,7 24,3,4 2,9 7,9 2,9,8 27,9 23,9 28,9 2,8,0 27,7 3,0 29,4 32, 3, 33,2 32,8 34,3 34,3 Tablica nr 8a Brzoza ek rębności lat ek I II III I Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha 3 4 2,,4 0,2, 8, 42,7 28,2 8,4 3,2 4,2, 9,9 9, 0, 33,3 2,7 73,0 3,4 3, 23,2,7,9 0,0 0,0 77,, 37, 24,8 27, 22,4 7,0 0,0 83,9,2, 2,8 3,0 27,9 2,, 87, 3,8 42,3 27,9 4,4 33, 2,4 8,4 93,0 7,8 44,9 29,,4 39,7 29,4 2,9

14 f lo f... Monitor Polski Nr ,,2 4, 7, 43,0 32,2 99,8 72, 48,0 7, 47,9 3,4 03, 7,0 49, 78,,0 38,2 0, 77,,2 89,0 2,0 4, 0,0,0 2,8 98,9 8, 44, 3, 82, 4, 08,0 7,2 49, 7, 8,2,3 3,7 82,0 4,0,7 87,8 8,0,7 87,8 8,0, 23,7 3, 2, 32, 27, 33, 29,9 34,8 32,4 3,9 3, 37,0 3,4 38,2 38,2 Tablica nr 9a Grab ek rębności lat ek Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha ,9 32,9 23,. 3,, 24,4 9,3 4,0 37,, 34,4 98, 9,,,3 47,0 07,8 7, 44,3 7,9,7,0, 47,3 9,0 7,9 23,2 8,3 0,7,4 83,2 34, 94,2,3 22,3,4,7 4, 99,3 8,2 23, 27,7 4,4 0,0 0,0 0,0 98, 0,2 03,, 2, 38, 24,8 2, 0,0 0,0,3 2,9 0,4, 2,2 0,9 3,8 22,3 8, 0,0 3,8 4,9 0,9,8 27,3 2,0 4, 3,2,9 3,2,3,4 07,,9 28,4 7,0, 39,2 23,8 8,8

15 'I \ Monitor Polski Nr ,,0 07, 2, 29,4 93, 9,7 47,, 4,0 2,,4 07, 2,3,4 2, 8, 9,9 38,2 9,7. 23,9,7 08,0 2,4 3,2 8, 0,3 72,0 4, 24,4 2, 7,2 08,2 2, 32,0 82,2 3, 87,3 3, 28,7 28,9 7,8 08, 2,7 32,8 28,9 7,8 08, 2,7 32,8 Załącznik nr 2 TABLICE PRZELICZNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW WEDŁUG WYŁOŻONYCH KOSZTÓW WKi Tablica nr c Sosna ek la 2 9,8, 0 9,4 4,9 9,4 2 74,3 8, 3 8,3 0,7 4 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha 3 4 7,0 4,3,3 8,7 47,4 39, 3,3 24,,3 42,8 33, 2,4,2 4,8 3,8 28,9 9,8 49,8 39,4,9 4,3 3,4 42, 33,2,0 8,3 4,0 3,2 73,, 48, 38, 79,,7,9, 0,0,9 4,3 42, 0,0 0,0,2 44,3 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0, 7,4 7,7 9, 2, 22,3 24,0 2,2 27,7 29,,9 32, 33,4 34,7 37,0 ek 0 2 Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha ,4 4,3,3 8,,0 48,7 39, 3,3 23,, 2, 42,8 33, 2, 7,9 7,4 4,8 3,8 28, 9,, 49,8 39,4 29,8,9 4,9 2,8 4,7 3,7 22,,0,8 44,9 34,0 23,8 Tablica nr 2b J od ta

16 ,0 9,4 4,8 3, 83,2 3,0 49,8 37,9 0,0,9, 39, 0,0 0,0 0,0 4,9 24,9 2,4 27,7 28,9,0 3, Tablica nr 3c Śierk ek Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha ,0 4,3,3 8,3 47,4 39, 3,3 23,4,3 42,8 33, 2,,2 4,8 3,8 27,4 9,8 49,8 39,4 29,4 3,4 2,8 4,7 3, 8,3,8 44,9 33, 74,3 9,4 4,8 34,9 0,0 8,7 49,8 37,2 0,0 0,0,9 38,9 0,0 0,0 0,0,7,,7 7,0 8,7 9,8 2, 22,8 23, 2, 2,4 27,4 3,0 Tablica nr 4b Buk ek Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha 2 3 4, 4,3,7 9, 4,4 39, 32,8 2,7 0,0 42,8 3, 27,7 4,7 4,8 38,7,4 8,3 49,8 4, 32,3,7 2,8 43,8 34,3,,8 47,2 37,0 9, 9,4 49, 38, 73,8 3,0 2,3 4, 77,2,0 4,7 42,8, 8,7 7,0 44,7 83,8 7,7 9, 4, 93,4 74,,9 48, 0,0 8,4 4,3 0,2,8 8,9,4 22,3 23,8 2,3 27,2 28,,2 3,7 33,0 34,3 3,7 37,0

17 ,0 0,0 7,9 2, 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2, 38, 39,8 4,3 42, 43,2 Tablica nr c Dąb ek Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha ,0 4,3,3 8, 47,4 39, 3,3 23,,3 42,8 33, 2,,2 4,8 3,8 28, 9,8 49,8 39,4 29,8 4,3 3,4 42, 32,,0 8,3 4,0 34,9 73,, 48, 3,8 78,9,7,9 39,4 82,3 8,7 4,3 4, 8,0 7,,4 43,0 99,8 74, 8,7 44,7 0,0 77,2, 4,4 0,0 9,3 3,2 48, 0,0 0,0, 49,8 0,0 0,0 7,, 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 2, Tablica nr b Olcha ek I II III Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha ,0 3,0 9,,0,3 0,9 0 23,8 8, 2,8 27,7 2, 4,9 3,3 23,8 7,0 2 3, 2,8 8,9 38,9 29, 2, 3 42, 32, 23,0 4,4 3,3 2, 4 0,2 38,3 27,9 0 3,8 4, 0,0 9, 43,8 0,0

18 - 4- Tablica nr 7b Osika ek Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha 2 3 4, 3,0 0,4 8, 8,3,3 2, 9, 2,7 8, 4,, 2,3 2,,8 3,2 28,7 23,8 9,, 32, 2,8 2,,8 3,0 29, 23, 8,7 0,0 32, 2,0,4 0,0 37,2 28,3 22,3 0,0 0,0, 24,0 0,0 0,0 33,0 2,0 0,0 0,0 3, 27,7 0,0 0,0 38,,0 0,0 0,0 39,8,3,3 Tablica nr 8b Brzoza ek Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha 2 3 4,0 3,0 0,0 7,7 8,7,3,9 8,9 22, 8, 4,0 0, 2,7 2,,4 2,3 29, 23,8 8, 4,0 32,8 2,8,9,7 3,0 29, 23,2 7,4 0,0 33,4 2,3 9, 0,0 0,0 0,0 2,9 Tablica nr 9b G ra b ek 0 Przeliczniki m 3 drena tartacznego iglastego na ha 2 3 4, 3,0 0,4 8, 8,3,3 2, 9,4 2,7 8, 4,,3,3,2 7,4

19 - 47- i , 2,,8 3,0 8, 28, 23,8 9, 4,7 9,8 2 3,9 2,8 2,, 0,8 3,3 29, 23, 8,3 2, 3 38,7 32, 2,0,2 3,2 42, 3,3 28,3 2,9 4, 4 0,9 38,3, 23,, 0 0,0 4,0 33,0 2,,8 0,0 0,0 39, 27,2 8, 0,0 0,0 0,0,4 9,4,4 24,2 34 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 stycznia 99 r. spraie spisu osób upranionych do udziału referendum. Na podstaie art. 3 ust. 2, art. ust. 2 pkt 4 i art. 44 ustay z dnia 29 czerca 99 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) oraz art. 29 ziązku z art. ust. 2 ustay z dnia 28 maja 993 r. - Ordynacja yborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 4, poz. i z 99 r. Nr 32, poz. ) Państoa Komisja Wyborcza, po porozumieniu z Ministrem Spra Wenętrznych, uchala, co następuje: Rozdział Wzór spisu osób upranionych do udziału referendum oraz sposób sporządzania spisu. Spis osób upranionych do udziału referendum, o którym moa art. ustay z dnia 29 czerca 99 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487), zany dalej spisem, sporządza się urzędzie gminy, oddzielnie dla każdego obodu głosoania, na podstaie rejestru yborcó proadzonego trybie określonym uchale Państoej Komisji Wyborczej z dnia 4 czerca 993 r. spraie zoru rejestru yborcó, sposobu jego proadzenia, aktualizacji i udostępniania (Monitor Polski Nr, poz. 32) oraz ykazó, o których moa ust. niniejszej uchały. 2. Do spisu pisuje się obyateli polskich, o których moa art. 2 ustay z dnia 28 maja 993 r. - Ordynacja yborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 4, poz. i z 99 r. Nr 32, poz. ), zanej dalej ustaą. 3.. Spis sporządza się na formularzu edług zoru stanoiącego załącznik nr do uchały. 2. Formularz spisu zapisuje się dustronnie. 4.. Spis sporządza się dóch egzemplarzach pismem maszynoym lub formie ydruku komputeroego, zależnie od miejscoych możliości. 2. W razie sporządzania spisu formie ydruku komputeroego: ) można przyjąć układ formularza odmienny od określonego e zorze, pod arunkiem zamieszczenia szystkich danych przeidzianych tym zorze, 2) nie stosuje się przepisu 3 ust W gminie mającej status miasta spis sporządza się edług ulic ymienionych porządku alfabetycznym, obrębie ulicy - edług kolejnych numeró domó, a obrębie domó - edług kolejnych numeró mieszkań. 2. W gminie innej niż określona ust. spis sporządza się edług poszczególnych miejscoości ymienionych porządku alfabetycznym, a obrębie miejscoości - edług kolejnych numeró domó; jeżeli miejscoości są ulice - także edług ulic ymienionych porządku alfabetycznym oraz kolejnych numeró domó i mieszkań... Spis dla obodu głosoania utorzonego szpitalu, zakładzie pomocy społecznej oraz zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także oddziale zenętrznym takiego zakładu i aresztu, sporządza się na podstaie ykazó osób, które będą przebyały tych jednostkach dniu referendum. 2. Wzór ykazu, o którym moa ust., stanoi załącznik nr 2 do uchały.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z 54 2005-06-09 11:18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. (Dz. U. Nr 99, poz. 905) Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Nr 31/014 Zn.spr. ZG 900-32/14 Z dnia 1 lipca 2014 w sprawie cen sprzedaży detalicznej na warunkach loco las po zrywce surowca. 1. Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Nr 1/2014 Zn.spr. ZG 90/1/14 Z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie cen sprzedaży detalicznej na warunkach loco las po zrywce surowca. 1. Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Miąższość i wartość szacowanych drzew na pniu w pasie drogi krajowej Nr 19 i Nr 74

Miąższość i wartość szacowanych drzew na pniu w pasie drogi krajowej Nr 19 i Nr 74 Droga Krajowa Nr 19 1 397+148 lewa 3916 Brzoza 32 17 0.55 0.55 35.70 35.70 2 397+034 lewa 3915 Osika 22 17 0.30 0.30 15.00 15.00 3 397+006 lewa 3914 Sosna 29 19 0.53 0.37 0.16 57.70 48.10 9.60 4 396+849

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 20 czerwca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 20 czerwca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyràb drzewostanu. Na podstawie art. 12 ust. 5a

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Nr 28/2013 Zn.spr. ZG 90/30/13 Z dnia 5 lipca 2013 w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna na warunkach loco las po zrywce surowca Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1007/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE. z dnia 8 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1007/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE. z dnia 8 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1007/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i wiatrołomów z terenów nieruchomości będących własnością lub w posiadaniu Gminy

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 Dz.U.06.191.1417 2010.07.21 zm. Dz.U.2010.121.821 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin,

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości pieniężnej wybranych rębnych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Nowa Dęba

Wycena wartości pieniężnej wybranych rębnych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Nowa Dęba Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny mgr inż. Lucjan Długosiewicz Wycena wartości pieniężnej wybranych rębnych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Nowa Dęba Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 844/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE. z dnia 9 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 844/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE. z dnia 9 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 844/2017 BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i wiatrołomów z terenów nieruchomości będących własnością lub w posiadaniu Gminy

Bardziej szczegółowo

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Zbiór szyszek i nasion z plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych w Lasach Państwowych (stan na 31.12.2011 r.) 2 Sosna zwyczajna (stan na 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 523/2016 BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA. z dnia 17 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 523/2016 BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA. z dnia 17 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 523/2016 BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie cen sprzedaży drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Augustów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Zakład Urządzania Lasu Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Podstawowym materialnym produktem gospodarstwa leśnego jest drewno

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I DECYZJE Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY III X 2011 r. Dane wnioskodawcy Nazwa organu adresata wniosku

WNIOSKI I DECYZJE Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY III X 2011 r. Dane wnioskodawcy Nazwa organu adresata wniosku WNIOSKI I DECYZJE Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY III X 2011 r. L.p. Nazwa i zakres wniosku Data złożenia wniosku 1 z gat. Brzoza, dzika róża z 3 ha z działki 1082/1 Pławna 2 z gat. Świerk 3, topola 4 z działki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682. USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682. USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r.

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 100, poz. 922. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości UCHWAŁA Nr. Projekt RADY GMINY W CHODZIEŻY z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kietnia 2011 r. spraie poołyania obodoych komisji yborczych obodach głosoania utorzonych kraju, yborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Leśny Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW Lp. Data złożenia wniosku

INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW Lp. Data złożenia wniosku INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW - 2009 Lp. Data złożenia wniosku Numer ew. działki Miejscowość Przedmiot wniosku 1. 2202W Stary Konik- Halinów-Mrowiska-

Bardziej szczegółowo

Drewno z pasa Autostrady A4

Drewno z pasa Autostrady A4 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ w RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20 ogłasza ustną aukcję na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym Autostrady

Bardziej szczegółowo

Wartość wiązanego węgla w drzewostanach sosnowych

Wartość wiązanego węgla w drzewostanach sosnowych Wartość wiązanego węgla w drzewostanach sosnowych Emilia Wysocka-Fijorek Stanisław Zając Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa Tło historyczne podjęci badań 1. Temat badawczy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela).

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela). Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Oddział i Nadleśnictwo Opis drzewostanu. wg Zestawienia 1 Greenpeace

Oddział i Nadleśnictwo Opis drzewostanu. wg Zestawienia 1 Greenpeace Zestaienie uag do Raportu Greenpeace - analiza ykonana przez Zespół poołany Zarządzeniem Dyrektora RDOŚ i Dyrektora RDLP Białymstoku - stan na 17.03.2011 r. Dane g "Raport - patrole leśne Greenpeace" Dane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zasobów drzewnych w IV rewizji urządzania lasu

Inwentaryzacja zasobów drzewnych w IV rewizji urządzania lasu Inwentaryzacja zasobów drzewnych w IV rewizji urządzania lasu - ogólnie Obecnie obowiązuje statystyczna metoda reprezentacyjnego pomiaru miąższości w obrębie leśnym. Metoda reprezentacyjna oznacza, iż

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.)

Dz.U USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.) Dz.U.02.200.1682 Dz.U.02.200.1682 2003.01.01 zm. Dz.U.02.216.1826 2005.09.01 zm. Dz.U.05.164.1365 2006.01.01 zm. Dz.U.05.179.1484 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/14 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 1 kwietnia 2014

ZARZĄDZENIE NR 49/14 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 1 kwietnia 2014 ZARZĄDZENIE NR 49/14 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 1 kwietnia 2014 w sprawie pozyskania, organizacji sprzedaży i cen drewna pochodzącego z lasów stanowiących mienie Gminy Mogilno oraz z zadrzewień gminnych.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych. (klucz dla nauczyciela).

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych. (klucz dla nauczyciela). Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/180/17 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 lutego 2017r.

UCHWAŁA Nr XVII/180/17 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 10 lutego 2017r. UCHWAŁA Nr XVII/180/17 Rady Gminy z dnia 10 lutego 2017r. spraie projektu dostosoania sieci szkół podstaoych i gimnazjó Gminie do noego ustroju szkolnego Na podstaie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustay z

Bardziej szczegółowo

Dz.U pokaż informacje o zmianach (10) zm. art

Dz.U pokaż informacje o zmianach (10) zm. art Dz.U.2002.200.1682 pokaż informacje o zmianach (10) zm. art. 5 2011.01.01 Dz.U.2010.226.1475 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.) monografie Art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/472/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/472/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/472/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o lasach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 Załącznik do Uchały Nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 Wieloletni program gospodaroania mieszkanioym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 WSTĘP Wieloletni program gospodaroania

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny stanu siedlisk na stanowisku

Ankieta oceny stanu siedlisk na stanowisku Ankieta oceny stanu siedlisk na WGS) / Nazwa stanowiska (jeżeli istnieje) Zbiorowisko(a)/ nr zdjęcia fitosocjologicznego 990 nr Stok południowo-zachodni, okolice wzniesień Dębnik i Wysoki Kamień w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14)

Zarządzenie Nr 1/14 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Zarządzenie Nr 1/14 r Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży detalicznej (Znak: N-900-1/14) Na podstawie 22 pkt.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 465

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 465 Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 465 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 147. Poz. 4453

Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 147. Poz. 4453 Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 147 17524 Poz. 4453 Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 147 17525 Poz. 4453 Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 147 17526 Poz. 4453 Województwa

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok. Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 0151/84/2007 Wójta Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2007 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 października 2014 r. Poz. 5449 UCHWAŁA NR LXXIV/1180/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 października 2014 r.

Poznań, dnia 27 października 2014 r. Poz. 5449 UCHWAŁA NR LXXIV/1180/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 października 2014 r. Poz. 5449 UCHWAŁA NR LXXIV/1180/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 86/2015 wniosek - wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów usunięcie drzew/a;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 listopada 2015 r. Poz. 5965 UCHWAŁA NR 154/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 9 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 9 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 21 listopada 2008 r. Nr 203

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 21 listopada 2008 r. Nr 203 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 203 15479 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 listopada 2008 r. Nr 203 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 3774 Nr XXII/163/08 Rady Gminy w Brennej w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo.

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie

Bardziej szczegółowo

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich

MS-S18 SPRAWOZDANIE w sprawach rodzinnych nieletnich MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdoskie 11, 00-950 Warszaa SR Toruniu [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S18 SPRAWOZDANIE spraach rodzinnych nieletnich MS-S18R 28.08.2015 Adresaci: 1. Sąd Okręgoy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 264/14. Wójta Gminy Narewka. z dnia 6 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 264/14. Wójta Gminy Narewka. z dnia 6 października 2014 r. Zarządzenie Nr 264/14 Wójta Gminy Narewka z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb postępowania z dokumentacją z wyborów. Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11 AGA Załącznik do zarządzenia Nr 7/0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 9 listopada 0 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 0 r. TABELA NR LECZENIE SZPITALNE ŚIADCZENIA YSOKOSPECJALISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 840/2015 Zezwolenie na usunięcie Krzewów gatunku żywotnik zachodni z powierzchni

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

Metodyczne problemy wyceny wartości lasu

Metodyczne problemy wyceny wartości lasu Katedra Ekonomiki Leśnictwa Prof. dr hab. Hubert Szramka, dr hab. Krzysztof Adamowicz, prof. Metodyczne problemy wyceny wartości lasu Konferencja naukowa: Teoretyczne i praktyczne problemy wyceny nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców Dziennik Ustaw Nr 158 9315 Poz. 942 942 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW ZŁOŻONYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 r.

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW ZŁOŻONYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 r. WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW ZŁOŻONYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 r. L.p. Numer wydanej decyzji Sygnatura sprawy Data wpływu decyzji Podmiot składający Przedmiot decyzji Uwagi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA')

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') Projekt z 24 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2640/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 2640/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 2016 r. UCHWAŁA NR 26/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 16 r. w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU. z dnia r. Projekt z dnia 26 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R.

DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R. DOKUMENTY I DRUKI DO PRZEPROWADZENIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W ROD W 2014 R. W niniejszej zszyce zamieściliśmy komplet niezbędnych dokumentó mających zastosoanie zorganizoaniu i przebiegu alnych

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku Ochrona lasów Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku glebowym. Działanie bezpośrednie, jak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/963/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Nowosolna.

UCHWAŁA NR XLVIII/963/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Nowosolna. UCHWAŁA NR XLVIII/963/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Nowosolna. Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku

Sprawozdanie z działań. Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i. i Koszarawy w 2011 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2011 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, ul. Wspólna 13, 34-331 Śinna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 478/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 478/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 478/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Decyzje i 15/2009 Decyzja GG 7635/15/09 na usunięcie drzew z gatunku brzoza 14 szt,, osika 12szt., sosna 3 szt., olcha 8szt. z decyzji/ nieruchomości nr ewid. 138 obręb Jastrzębia 3. Znak sprawy GG 7635/15/09

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 25 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 25 maja 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 397 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 października 2016 roku. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr 397 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 października 2016 roku. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA Nr 397 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 października 2016 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia

UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia UCHWAŁA Nr...ŁLY.J..t!.LJ.j3S Rady Miejskiej w Obornikach z dnia w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2007 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, Rychałd ul. Beskidzka 41,

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku ystem Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 185/2013 nr 117/2013 z dnia 26 marca 2013 r. zatwierdzająca Plan gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. nt. złożonych wniosków o wydanie zezwolenia i o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów r.

INFORMACJA. nt. złożonych wniosków o wydanie zezwolenia i o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów r. Lp. INFORMACJA Zgodnie z art. ust. pkt 4 lit. f) ustawy z dnia października 008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych.

Sprawdzian wiedzy dla uczniów klas szkół gimnazjalnych. Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE SPRZEDAŻ DREWNA POZYSKANEGO Z WYCINKI DRZEW W PASIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

DOKUMENTY PRZETARGOWE SPRZEDAŻ DREWNA POZYSKANEGO Z WYCINKI DRZEW W PASIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W CZARNKOWIE DOKUMENTY PRZETARGOWE SPRZEDAŻ DREWNA POZYSKANEGO Z WYCINKI DRZEW W PASIE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO Sporządziła: Krystyna Witkowska. Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2014 r. Poz. 1779 UCHWAŁA NR LXIII/477/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 26 września 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2014 r. Poz. 1779 UCHWAŁA NR LXIII/477/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 26 września 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2014 r. Poz. 1779 UCHWAŁA NR LXIII/477/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Wybory i referendum najczęściej zadawane pytania

Wybory i referendum najczęściej zadawane pytania Wybory i referendum najczęściej zadawane pytania Poniżej prezentujemy wam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Wyborów do parlamentu Europejskiego oraz Referendum Lokalnego. - Kto może

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/524/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 26 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVI/524/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 26 kwietnia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 143 15898 Poz. 2727, 2728 2727 UCHWAŁA NR XLVI/524/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/35/2007 Rady

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 35, poz. 480)

(Monitor Polski Nr 35, poz. 480) (Monitor Polski Nr 35, poz. 480) UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/46/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr II/46/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr II/46/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie wyraŝenia zgody na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości połoŝonych przy ul. Długiej w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców Na podstawie art. 33 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 274/XXV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 7 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 274/XXV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 7 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 10182 UCHWAŁA NR 274/XXV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/860/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006 r.

Uchwała Nr LXIX/860/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006 r. Uchwała Nr LXIX/860/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 6465 UCHWAŁA NR 20/II/2014 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty na 2018 r.

Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki lokalne na 2018 r. w Gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń

Bardziej szczegółowo

MSOŚ - Gospodarka leśna a ochrona środowiska Organizacja zajęć kameralnych w semestrze 4.

MSOŚ - Gospodarka leśna a ochrona środowiska Organizacja zajęć kameralnych w semestrze 4. MSOŚ - Gospodarka leśna a ochrona środowiska Organizacja zajęć kameralnych w semestrze 4. Osoby prowadzące: Dr inż. Stanisław Drozdowski - kierownik przedmiotu, wykłady (pokój 51A) Mgr inż. Leszek Gawron

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Wykrocie Wykrot 21C Myszyniec. Autorzy: Joanna Bednarczyk Julian Jakub Drężek Wiktor Drężek

Publiczne Gimnazjum w Wykrocie Wykrot 21C Myszyniec. Autorzy: Joanna Bednarczyk Julian Jakub Drężek Wiktor Drężek Publiczne Gimnazjum w Wykrocie Wykrot 21C 07-430 Myszyniec Autorzy: Joanna Bednarczyk Julian Jakub Drężek Wiktor Drężek Siedziba Nadleśnictwa Myszyniec POŁOŻENIE NADLEŚNICTWA MYSZYNIEC Zasięg terytorialny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB DRUKOWANIA KART DO GŁOSOWANIA I SPORZ

SPOSÓB DRUKOWANIA KART DO GŁOSOWANIA I SPORZ Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. (poz....) SPOSÓB DRUKOWANIA KART DO GŁOSOWANIA I SPORZĄDZANIA NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA W ALFABECIE BRAILLE A ORAZ TRYB

Bardziej szczegółowo