Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością"

Transkrypt

1 Starosto Księga Zarządzania Jakością

2 Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z 05 listopada 2012 roku Zaartość : 25 stron Status dokumentu : Aktualizoany Zakres oboiązyania : Starosto : Piłsudskiego 2 : Pabianice Zatierdzający : Krzysztof Habura - Starosta Pabianicki Autor : Jacek Barasiński Wydaca : Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Dokumenty referencyjne : PN-EN ISO 9001:2009, EN ISO 9004:2008 Rozdzielnik : Oryginał - Pełnomocnik ds. SZJ

3 Starosto SPIS TREŚCI Strona 3 z 25 Strona Rozdział Tytuł 2 1 Bibliografia i rozdzielnik 3 2 Spis treści 4 3 Wproadzenie 3.1 Wstęp 3.2 O poiecie Zakres spra (usług) dla mieszkańcó i inestoró 6 4 System zarządzania jakością 4.1 Zakres systemu (yłączenia) Dokumentacja systemu Postanoienia ogólne Księga Zarządzania Jakością Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami 9 Schemat systemu 10 5 Odpoiedzialność kieronicta 5.1 Zaangażoanie kieronicta 5.2 Wymagania klienta Polityka jakości Planoanie Cele i zadania Planoanie jakości 5.5 Schemat organizacyjny Starosta Odpoiedzialność i upranienia Przedstaiciel kieronicta Komunikacja enętrzna Przegląd zarządzania 16 6 Zarządzanie zasobami 6.1 Zapenienie zasobó 6.2 Zasoby ludzkie 6.3 Infrastruktura 6.4 Środoisko pracy 19 7 Realizacja usługi 7.1 Planoanie realizacji usługi 7.2 Procesy ziązane z klientem 7.3 Projektoanie i rozój Zakupy 7.5 Produkcja i dostarczanie 7.6 Nadzoroanie yposażenia pomiaroego 22 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1 Postanoienia ogólne 8.2 Monitoroanie i pomiary 8.3 Nadzór nad yrobem niezgodnym 8.4 Analiza danych 8.5 Doskonalenie 23 9 Rejestr zmian Schemat poiązań księgi, normy i procedur/planó steroania/instrukcji/aktó enętrznych, ykaz skrótó

4 Starosto WPROWADZENIE Strona 4 z WSTĘP W niniejszej Księdze Zarządzania Jakością opisano System Zarządzania Jakością proadzony i utrzymyany Starostie Poiatoym. System ten spełnia ymagania międzynarodoej normy PN-EN ISO 9001:2009. Wszyscy praconicy urzędu są śiadomi celó i odpoiedzialności zakresie systemu zarządzania jakością. Pełnomocnik ds. SZJ Starosta Pabianicki Jacek Barasiński Krzysztof Habura Pabianice, dnia: 30 kietnia 2014 r O poiecie Poiat Pabianicki położony jest Polsce centralnej i chodzi skład ojeództa łódzkiego. Pod zględem liczby ludności ( mieszk.) plasuje się na IV miejscu ojeództie łódzkim, a pod zględem poierzchni należy do jednego z najmniejszych. W skład poiatu chodzi 7 jednostek administracyjnych: miasto Pabianice i miasto Konstantynó Łódzki oraz 5 gmin iejskich: Dłutó, Dobroń, Ksaeró, Lutomiersk, Pabianice. Położenie geograficzne poiatu jest bardzo korzystne. Stolicą poiatu, jaką jest miasto Pabianice leży 15 km od Łodzi, drugiego co do ielkości miasta Polsce, przy trasie nr 14 Łódź- Poznań- Wrocła. Pomiędzy Pabianicami a Łodzią istnieją dogodne połączenia kolejoe, autobusoe, mikrobusoe i tramajoe. Zaledie kilka kilometró od Pabianic znajduje się rónież lotnisko pasażerskie im. W. Reymonta na Lublinku. Siłę poiatu pabianickiego stanoi infrastruktura i dobre zaplecze gospodarczoprzemysłoe, dzięki czemu jest on atrakcyjny dla przedsiębiorcó i inestoró. Poiat posiada także ciekae miejsca pod zględem turystycznym o cennych alorach przyrodniczych. Jedną czartą poierzchni zajmują duże kompleksy leśne z urokliymi rzeczkami, łąkami i zagajnikami. Charakterystyczną cechą są rónież rozległe tereny letniskoo-rekreacyjne. Ponadto Pabianice i Konstantynó Łódzki posiadają Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, przy których istnieją obiekty sportoe i rekreacyjne ( boiska, baseny, hale sportoe, korty tenisoe, zbiorniki odne). Dużą atrakcją naszego poiatu są także liczne zabytki, takie jak kościoły, Dór Kapituły Krakoskiej oraz pałace i budynki pofabrykanckie.

5 Starosto WPROWADZENIE Strona 5 z 25 Siedziba STAROSTWA POWIATOWEGO PABIANICACH to: Pałac Enderó - zniesiony 1883 r. - g projektu architekta Ignacego Markieicza. W 1911 pałac rozbudoano dodając da skrzydła od schodu i zachodu. Pałac zachoał bogate, ielostyloe yposażenie nętrz: sztukaterie, maloidła sufitó, piece, boazerię. Stanoi on przykład miejskiej rezydencji fabrykantó. Obecnie jest siedzibą Starosta go Zakres spra (usług) dla mieszkańcó i inestoró Starosto działa na podstaie ustay z dnia 5 czerca 1998 roku o samorządzie poiatoym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami), oraz Regulaminu Organizacyjnego Starosta go proadzonego Uchałą Rady Poiatu Pabianickiego Nr LXIX /455/10 z dnia 10 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami. Do najażniejszych oboiązkó Starosta należy szczególności: Przygotoyanie dokumentó, decyzji, postanoień i innych aktó z zakresu administracji publicznej, Wykonyanie na podstaie udzielanych upoażnień faktycznych czynności chodzących zakres zadań poiatu, Zapenienie możliości przyjmoania, rozpatryania oraz załatiania skarg i nioskó, Przygotoyanie dokumentó celu uchalania budżetu poiatu oraz jego ykonyanie, Realizacja oboiązkó i upranień ynikających z przepisó praa oraz uchał Rady Poiatu, Uchał Zarządu Poiatu i Zarządzeń Starosty. Starosto proadzi także obsługę zadań, których realizacja ynika z zaartych porozumień. Wszelkie dodatkoe informacje o usługach zamieszczone są na naszych stronach Internetoych:.poiat.pabianice.pl;.poiat.pabianice.bip.info.pl

6 Starosto 4.1. ZAKRES SYSTEMU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 6 z 25 Wproadzony i utrzymyany System Zarządzania Jakością edług normy PN-EN ISO 9001:2009 oboiązuje Starostie Poiatoym od 6 kietnia 2009 roku (Uchała Nr 354/09 Zarządu Poiatu Pabianickiego). Zakres Systemu Zarządzania Jakością: Realizacja zadań administracji samorządoej ykorzystyanych celu zaspokajania indyidualnych i zbioroych potrzeb społeczności lokalnej. Zakres stosoania Systemu Zarządzania jakością Starostie Poiatoym obejmuje szelkie działania realizoane ramach zadań łasnych i zleconych oraz zadań ykonyanych na podstaie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami administracji rządoej. Wdrożony System Zarządzania Jakością obejmuje sym działaniem szystkie komórki organizacyjne oraz samodzielne stanoiska pracy określone Regulaminie Organizacyjnym Starosta go. Procesy, które Starosto zleca na zenątrz obejmują: obsługę praną urzędu, ochronę obiektu, ykonyanie zadań remontoych lub inestycyjnych Starosta go oraz konserację, dzierżaę sprzętu biuroego. Nad tymi procesami został zapeniony nadzór, tak, aby zapenić zgodność z ymaganiami klienta ( tym ymagań ustaoych i przepisó). Realizacja procesó zleconych na zenątrz, przedsięzięć jest nadzoroana przez komórkę organizacyjną merytorycznie odpoiedzialną edle przypisanych zakresó oboiązkó i upranień. Zapisy stanoiące potierdzenia realizacji procesu nadzoru nad zlecanymi usługami są przechoyane komórce organizacyjnej merytorycznie odpoiedzialnej. Członkoie Zarządu przedstaiają zmiany i aktualizacje umoy dla procesó zlecanych na zenątrz Zarząd Poiatu zatierdza zmiany poprzez podpisy na noej umoie lub aneksie poprzez podpisy dóch Członkó Zarządu. Nabyanie usług z zenątrz odbya się z zachoaniem zasad gospodarności i celoości ponoszonych ydatkó oraz jeśli proces zlecony na zenątrz tego ymaga zgodnie z ustaą Prao zamóień publicznych oraz oboiązującymi aktami praa enętrznego. Torzy się rejestr procesó zlecanych na zenątrz formie elektronicznej, który podlega bieżącym aktualizacjom Pełnomocnik ds. SZJ sprauje nadzór nad procesami zleconymi na zenątrz i ich aktualizacja. WYŁĄCZENIA: Z Systemu Zarządzania Jakością Starostie Poiatoym yłączono punkt normy PN-EN ISO 9001: Projektoanie i rozój oraz Walidacja procesó produkcji i dostarczania usługi. Procesy zachodzące Starostie realizoane są zgodnie z ustaą z dnia 5 czerca 1998 r. o samorządzie poiatoym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami). Wobec poyższego Starostie nie projektuje się noych procesó realizoanych na rzecz mieszkańcó Poiatu. Ponadto, procesy zachodzące Starostie są na bieżąco eryfikoane ramach monitoroania i nadzoru spraoanego przez osoby upoażnione, auditu i kontroli enętrznej, proadzonego postępoania administracyjnego oraz nadzoru pranego i kontroli zenętrznej dokonyanej przez yspecjalizoane instytucje kontrolne. Nie zachodzi ięc potrzeba dokonyania alidacji dostarczanych usług. Wyłączenie poyższego ymogu nie płya na zdolność Starosta do dostarczania usług spełniających oczekiania Interesanta oraz stosoania przepisó i ziązaną z tym

7 Starosto SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 7 z 25 odpoiedzialnością. Procesy głóne zostały opisane na schemacie systemu oraz yszczególnione opisie szczegółoych ymagań. PROCESY GŁÓWNE: - WYDAWANIE DECYZJI, ZAŚWIADCZEŃ, POZWOLEŃ, ZEZWOLEŃ, POSTANOWIEŃ, WYSTĄPIEŃ, OPINII - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA - PODEJMOWANIE UCHWAŁ RADY POWIATU PABIANICKIEGO - INWESTYCJE I REMONTY POWIATOWE - POZYSKIWANIE FUNDUSZY - OPRACOWYWANIE, UCHWALANIE ORAZ WYKONYWANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO 4.2. DOKUMENTACJA SYSTEMU POSTANOWIENIA OGÓLNE W Starostie Poiatoym opracoano i efektynie proadzono niezbędną dokumentację opisującą system zarządzania jakością, tym plany steroania procesami, procedury jakości i instrukcje określające szczegółoe ymagania dla zrealizoania zaplanoanych zadań operacyjnych. Dokumenty systemu jakości opracoane są i drażane g zasad określonych procedurze PJ-39. Dokumentacja systemu zarządzania jakością przechoyana jest miejscach stosoania, u łaściych łaścicieli procesó oraz u Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Znana jest przez szystkich praconikó uczestniczących realizacji danego procesu KSIĘGA ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ Księga obejmuje system zarządzania jakością Starostie Poiatoym. Księga odołuje się do udokumentoanych planó steroania procesami, procedur i instrukcji ustanoionych dla zarządzania. systemem. Niniejsza Księga zarządzania jakością jest opracoyana, aktualizoana, nadzoroana i emitoana przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z danymi zaartymi rozdziale 1. Bibliografia. Księga... jest zatierdzana przez Pełnomocnika ds. SZJ i Starostę Pabianickiego. Jest poszechnie dostępna do glądu dla szystkich praconikó poprzez jej zamieszczenie na dysku siecioym Starosta go. Zmiany proadzone do podlegających aktualizacji egzemplarzy Księgi Jakości są rejestroane. Każda zmiana pooduje noe ydanie odpoiednich stron Księgi Jakości. Oryginał Księgi.. jest posiadaniu Pełnomocnika SZJ. Egzemplarze informacyjne, przeznaczone dla klientó, a emitoane przez Pełnomocnika SZJ, są aktualne tylko momencie ich ydania, oznaczone napisem Nie podlega aktualizacji oraz ostemploane jako egzemplarz nienadzoroany. Wersja elektroniczna Księgi zamieszczona jest na stronie internetoej pod adresem -.poiat.pabianice.pl - dokument ze strony internetoej jest aktualny tylko momencie ydruku.

8 Starosto SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 8 z 25 Praconicy Starosta go o dokonanych zmianach, aktualizacjach księgi są informoani drogą elektroniczną. Praconicy Starosta go są zoboiązani do zapoznania się z treścią/ zmianami Księgi Zarządzania Jakością i jej stosoania. Aktualność księgi zarządzania jakością dostępnej na dysku siecioym Starosta go zapenia Pełnomocnik ds. SZJ. Okres przechoyania Księgi określony został drodze Rozporządzenia Prezesa Rady Ministró z dnia 18 stycznia 2011 roku spraie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczoych ykazó akt oraz instrukcji spraie organizacji zakresu działania archió zakładoych NADZÓR NAD DOKUMENTAMI Wszystkie dokumenty mające pły na jakość są identyfikoane, autoryzoane, rozposzechniane i przechoyane. Plany steroania procesami, procedury i instrukcje określają dokładnie, jakiego typu dokumenty podlegają nadzoroaniu i kto za nie odpoiada. Naza procesu Dokument Odpoiedzialność Nadzoroanie dokumentacji PJ-39 Odpoiedzialny praconik NADZÓR NAD ZAPISAMI Udokumentoanie doolnym czasie skuteczności działania systemu umożliia sformalizoanie proadzenia, gromadzenia, nadzoroania i dysponoania zapisami dotyczącymi jakości. Naza procesu Dokument Odpoiedzialność Nadzoroanie zapisó PJ-40 Odpoiedzialny praconik

9 Starosto SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 9 z 25 Księga Zarządzania Jakością Starosto P O T R Z E B Y K L I E N T A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Procesy opisane : PJ-39 - Nadzór nad dokumentami PJ-40 - Nadzór nad zapisami pkt Planoanie IZ-02 - Komunikacja enętrzna pkt. 5.6 Przegląd zarządzania ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Procesy opisane : pkt Zapenienie zasobó pkt Zasoby personalne pkt. 6.3 Infrastruktura pkt Środoisko pracy POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE Procesy opisane : pkt. 8.2 Monitoroanie i pomiary PJ-07 - Audit enętrzny PJ-01 - Działania korygujące i zapobiegacze PJ-02 - Nadzór nad niezgodnościami IZ-03 Badanie satysfakcji klienta REALIZACJA USŁUGI Procesy opisane : pkt Planoanie realizacji usługi pkt. 7.2 Procesy ziązane z klientem IBRK - 01 Działania na rzecz ochrony konsumenta IKS - 01 Rozpatryanie skarg i nioskó pkt. 7.3 Projektoanie i rozój pkt Zakupy pkt. 7.5 Produkcja i dostarczanie PROCESY GŁÓWNE: PS Z 01- WYDAWANIE DECYZJI, POZWOLEŃ, ZEZWOLEŃ, ZAŚWIADCZEŃ, POSTANOWIEŃ, WYSTĄPIEŃ, OPINII. PS Z 02- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PS BK 01- AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA PS IF 01- INWESTYCJE I REMONTY POWIATOWE PS IF 02- POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH PS BR 01- PODEJMOWANIE UCHWAŁ RADY POWIATU PS FN 01- OPRACOWYWANIE, UCHWALANIE ORAZ WYKONYWANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO Pkt. 7.6 Nadzór nad yposażeniem do kontroli, pomiaró i badań S A T Y S F A K C J A K L I E N T A

10 Starosto ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona 10 z ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA Zaangażoanie kieronicta Starosta go rozój i doskonalenie skuteczności działania systemu yrażane jest przez: ustanoienie polityki jakości i celó jakościoych (p.5.3), określenie odpoiedzialności i upranień (p.5.5.1), zapenienie łaściej komunikacji (p.5.5.3), przeproadzanie przeglądó i podejmoanie przedsięzięć doskonalących system (p.5.6), zapenienie dostępności zasobó (p.6) WYMAGANIA KLIENTA Potrzeby i ymagania klientó są badane, pełni zrozumiane i przełożone na ymagania, których spełnienie zaspokaja ich oczekiania. Rónież nieodzonym arunkiem jest znajomość ymagań nadrzędnych, dlatego informacje na temat oboiązujących norm i przepisó pranych są gromadzone i aktualizoane przez Sekretarza Poiatu jak rónież każdym Wydziale Starosta. Naza procesu Dokument Odpoiedzialność Badanie satysfakcji klienta IZ-03 Starosta Pabianicki 5.3. POLITYKA JAKOŚCI Starosta Pabianicki jest odpoiedzialny za yznaczenie podstaoych celó jakości i sformułoanie Polityki Jakości, która przedstaiona jest tej Księdze. Polityka jest ogólnie dostępna. Zrozumienie, rozposzechnienie polityki jakości zapeniane jest przez bezpośrednie szkolenie całej załogi oraz przez nadzór. Wszystkie działania Starosta nastaione są na realizację ustalonych polityce zoboiązań jakościoych. Ustanaiając politykę jakości Starosta Pabianicki uzględnia sytuację ekonomiczną Starosta, strategię i politykę oboiązującą Starostie Poiatoym.

11 Starosto ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona 11 z 25 STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH MISJA Terminoość i jakość obsługi mieszkańcó, sprana organizacja pracy oparciu o jasno zidentyfikoane procesy, zapenienie konkurencyjności poiatu regionie POLITYKA JAKOŚCI Polityka Jakości Starosta go jest realizoana poprzez: Innoacyjne podejście do zarządzania, Utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, Szkolenie i podnoszenie kompetencji oraz kalifikacji szystkich praconikó zatrudnionych Starostie, Wproadzenie rzetelnej informacji enętrznej i zenętrznej, Spełnienie ymagań klienta ( tym ymagań ustaoych i przepisó), Efektyne zarządzanie organizacją, Efektyne i oszczędne gospodaroanie środkami publicznymi. Dla osiągnięcia. celó drożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z ymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Polityka Jakości została zakomunikoana i jest poszechnie dostępna. Pabianice, r. STAROSTA PABIANICKI Krzysztof Habura

12 Starosto 5.4. PLANOWANIE CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona 12 z 25 Cele dotyczące jakości ynikają ze zoboiązań ustanoionych polityce. Cele i zadania zostały określone i odpoiednio udokumentoane na karcie celó stanoiącej załącznik nr 1 do niniejszej księgi (cele jakości są corocznie określane do końca I kartału danego roku kalendarzoego z uagi na proces uchalania budżetu Poiatu Pabianickiego) i zatierdzone podpisem przez Starostę Pabianickiego. Cele są podstaą do formułoania zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych. Cele i zadania zakresie jakości są przeglądane przez Najyższe Kieronicto celu ich aktualizacji i oceny realizacji podczas corocznego przeglądu zarządzania PLANOWANIE JAKOŚCI Działania dotyczące jakości są planoane. Planoanie jakości odbya się na przeglądzie zarządzania, zapisy z planoania zaarte są raporcie z przeglądu zarządzania, jak rónież na początku roku przy ocenie realizacji procesó. Plany są formułoane oparciu o analizę ymagań i oczekiań klientó oraz osiąganych ynikó jakościoych. Planoanie uspranień systemu jakości dokonyane jest oparciu o yniki przeglądu systemu zgodnie z p SCHEMAT ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

13 Starosto ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona 13 z ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA Niniejsza Księga Zarządzania Jakością określa ogólne zadania, zakresy odpoiedzialności i upranień dla kluczoych funkcji ziązanych z Systemem Zarządzania Jakością. STAROSTA PABIANICKI: Starosta Pabianicki jest odpoiedzialny za: utrzymanie opartego na normie PN-EN ISO 9001:2009 systemu jakości, zatierdzanie polityki i przeproadzanie okresoych przeglądó systemu, osiąganie łaściego poziomu jakości usług, inicjoanie i kontrolę drażania procesó uspraniających organizację i funkcjonoanie Starosta, ustalanie i proadzanie odpoiednich struktur organizacyjnych i metod zarządzania, zapenienie zasobó na poziomie odpoiednim dla zagarantoania, że system zarządzania jakością jest realizoany i udoskonalany, zarządzanie zasobami ludzkimi, nadzoroanie optymalnego ykorzystania majątku i infrastruktury technicznej Starosta, nadzoroanie proadzonej przez Starosta działalności zakresie ekonomicznym i fiskalnym oraz ykorzystania zasobó informatycznych. Starosta działa zakresie określonym ustaami, regulaminem organizacyjnym i uchałami Rady. W celu ykonania poyższych oboiązkó Starosta korzysta z upranień ynikających z Regulaminu Organizacyjnego i Statutu Poiatu. WICESTAROSTA PABIANICKI: Zapenia kompleksoe roziązyanie problemó zakresie ustalonym przez Starostę oraz sprauje bezpośredni nadzór nad działalnością poierzonych mu komórek organizacyjnych Starosta (zgodnie ze schematem organizacyjnym). CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Zapeniają kompleksoe roziązyanie problemó zakresie ustalonym przez Starostę oraz sprauje bezpośredni nadzór nad działalnością poierzonych mu komórek organizacyjnych Starosta (zgodnie ze schematem organizacyjnym). SKARBNIK POWIATU: Odpoiada za praidłoą gospodarkę środkami budżetu Poiatu oraz zapenienie dyscypliny budżetoej. SEKRETARZ POWIATU: Zapenia sprane funkcjonoanie Starosta, arunki jego działania oraz łaścią organizację pracy. POZOSTALI PRACOWNICY: Pozostali praconicy oboiązki i upranienia mają określone Karcie oboiązkó i upranień praconika.

14 Starosto ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona 14 z PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA Zarząd Poiatu yznaczył sojego Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, który posiada pełne kompetencje pozalające zapenić, że ymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 są proadzone i przestrzegane. Pełnomocnik ds. SZJ jest odpoiedzialny za: koordynoanie prac ziązanych z funkcjonoaniem systemu tym nadzoroanie i ciągłe uspranianie, inicjoanie działań garantujących praidłoe funkcjonoanie systemu, dokumentoanie systemu zarządzania jakością, a tym: opracoyanie, aktualizoanie i autoryzoanie Księgi Zarządzania Jakością, zapenienie odpoiedniej informacji nt. systemu i proadzenie działalności doradczej, kontakt z konsultantami i audytorami zenętrznymi, składanie Kieronictu okresoych informacji celem przeglądu systemu oraz nioskó garantujących jego praidłoe funkcjonoanie, Pełnomocnik ma m. in. upranienia do: uczestniczenia naradach różnych szczebli podejmujących istotne decyzje mające pły na skuteczność działania systemu, ydaania poleceń zakresie systemu zarządzania jakością szystkim praconikom, reprezentoania Starosty Pabianickiego podczas auditó zenętrznych KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA Zebrane i opracoane informacje o działalności urzędu są udostępniane celem zaangażoania praconikó roziązyanie problemó i podejmoanie odpoiednich działań. Właścią komunikację enętrzną garantują cykliczne spotkania zarządu z naczelnikami Wydziałó oraz izualna prezentacja na tablicach informacyjnych oraz poprzez Internet. Organizacja spotkań roboczych i przekazyanie informacji izualnej jest gestii kieronikó komórek organizacyjnych. Struktura spotkań opisana jest instrukcji IZ-02 Komunikacja enętrzna.

15 Starosto ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona 15 z PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA W celu zagarantoania, że System Zarządzania Jakością funkcjonuje zgodnie z oboiązującymi zasadami przeproadzane są jego coroczne, kompleksoe przeglądy. Na podstaie zebranych materiałó i informacji od kieronikó poszczególnych komórek organizacyjnych Pełnomocnik ds. SZJ przeproadza roczny przegląd funkcjonoania Systemu, na którym Najyższe kieronicto dokonuje globalnej oceny jego funkcjonoania i zarządzania oraz ytycza kierunki jego dalszych uspranień. Dokładny termin przeglądu Pełnomocnik ds. SZJ ustala uzgodnieniu ze Starostą Pabianickim jednak nie później niż odstępach rocznych. Na podstaie decyzji podjętych podczas przeglądu zarządzania Pełnomocnik ds. SZJ terminie 7 dni od daty jego odbycia sporządza raport z przeglądu zarządzania systemu zarządzania jakością. Raport podpisem zatierdzają: Starosta, Wicestarosta, Członkoie Zarządu, Skarbnik Poiatu, Rzecznik prasoy. O podjętych decyzjach Pełnomocnik ds. SZJ informuje osoby zoboiązane do ich realizacji raz z określeniem terminu ykonania. Dane ejścioe do przeglądu: ocena działań ynikających z poprzedniego przeglądu raporty z auditó zenętrznych lub enętrznych, funkcjonoanie realizoanych Starostie procesó, skargi i nioski Klientó, tym rónież yniki badań zadoolenia Klientó, przegląd polityki jakości, celó, zadań, Księgi zarządzania jakością rozpoczęte lub zakończone działania korygujące i/lub zapobiegacze, planoane zmiany systemie zarządzania jakością, zalecenia dla doskonalenia. Dane yjścioe z przeglądu: Dane yjścioe z przeglądu ujęte są formie raportu z przeglądu, który zaiera m.in.: ocenę funkcjonoania systemu zarządzania jakością; decyzje dotyczące doskonalenia. decyzje dotyczące uruchomienia eentualnych działań korygujących lub zapobiegaczych; decyzje dotyczące przeproadzenia eentualnych pozaprogramoych auditó enętrznych; eentualna zmiana polityki jakości i celó jakościoych; eentualna zmiana Księgi zarządzania jakością; eentualne zarządzenia Starosty spraie polityki jakości oraz potrzeby jej aktualizacji.

16 Starosto ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Strona 16 z ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 6.1. ZAPEWNIENIE ZASOBÓW Kieronicto Starosta zapenia zasoby potrzebne do funkcjonoania oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością e szystkich podległych obszarach działalności. Kompetentne komórki organizacyjne zapeniają utrzymyanie łaściych zasobó, do których odnoszą się odpoiednie procedury, plany steroania procesami i instrukcje ZASOBY LUDZKIE Wszyscy praconicy ykonujący prace, tym mające pły na jakość oraz pełniący funkcje ramach zarządzania jakością posiadają odpoiednie ykształcenie, kalifikacje i/lub dośiadczenie i są przygotoani do realizacji yznaczonych zadań. Podstaoe ymagania kompetencyjne praconikó określa Ustaa o praconikach samorządoych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami). Naza procesu Dokument Odpoiedzialność Zarządzenie Starosty z spraie założeń i programu służby przygotoaczej Starostie Poiatoym Zarządzenie Starosty Nr 13/09 z 5 marca 2009 roku Sekretarz Poiatu Zarządzenie Starosty spraie Polityki Szkolenioej Starostie Poiatoym Zarządzenie Starosty Nr 14/09 z 10 marca 2009 roku z późn. zm. Sekretarz Poiatu Zarządzenie Starosty spraie zasad i trybu przeproadzania ocen praconikó Zarządzenie Starosty Nr 22/07 z 14 maja 2007 roku i Zarządzenie Starosty Nr 5/08 z 18 lutego 2008 roku Sekretarz Poiatu

17 Starosto 6.3. INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Strona 17 z 25 Zarząd Poiatu określił, zapenił i utrzymuje infrastrukturę niezbędną do osiągnięcia jakości usług na ymaganym poziomie. Dla realizacji usług urząd posiada pomieszczenia biuroe yposażone niezbędny sprzęt i oprogramoanie. Wyposażenie jest nadzoroane przez yznaczone osoby, zgodnie z zakresami odpoiedzialności poszczególnych praconikó. Zarząd Poiatu opracouje, a Rada Poiatu zatierdza budżet Poiatu, którym są uzględnione nakłady inestycyjne. Sprzęt, urządzenia podlegają nadzoroaniu poprzez planoanie i ykonyanie ymaganych konseracji i przeglądó technicznych. Naza procesu Dokument Odpoiedzialność Dostęp do informacji publicznej, strona podmiotoa Biuletynu Informacji Publicznej Zasady udostępniania informacji publicznej celu jej pononego ykorzystyania oraz arunkó pononego ykorzystyania informacji publicznej będącej posiadaniu Starosta go Zarządzenie Starosty Nr 38/08 z późn. zm. Zarządzenie Starosty Nr 17/14 z 1 kietnia 2014 roku Sekretarz Poiatu Sekretarz Poiatu Ochrona informacji niejanych (Zespół ds. informacji niejanych) Regulamin Organizacyjny Uchała RPP Nr LXIX/455/10 z późn. zm. Pełnomocnik ds. informacji niejanych

18 Starosto ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Strona 18 z ŚRODOWISKO PRACY Wymagania dotyczące środoiska pracy określa Regulamin Pracy Starosta go oraz przepisy BHP. Najyższe Kieronicto zapenia i proadzi działania kształtujące środoisko pracy m.in. poprzez: szkolenia praconikó; badania lekarskie (stępne, okresoe, kontrolne), przeproadzanie pomiaró czynnikó szkodliych dla zdroia na stanoiskach pracy, utrzymanie odpoiednich arunkó higieniczno sanitarnych, dobór i dostarczanie odpoiedniej odzieży roboczej i ochronnej, analizoanie okoliczności ypadkó przy pracy oraz stosoanie odpoiednich środkó profilaktycznych, ocena ryzyka zaodoego zapenienie należytego stanu budynkó, pomieszczeń, terenó i urządzeń z nim ziązanych. W celu steroania ymaganiami dotyczącymi środoiska pracy i dla udoodnienia zdolności jakościoych przeproadza się ocenę i dokumentuje ryzyko zaodoe na stanoiskach pracy. Ocenę ryzyka zaodoego dokonuje się uzględniając aktualne ymagania prane oraz yniki monitoroania środoiska pracy. Naza procesu Dokument Odpoiedzialność Regulamin Pracy Starosta go Zarządzenie Starosty Nr 59/09 z 18 grudnia 2009 roku z późn. zm. Starosta Pabianicki Ocena ryzyka na stanoiskach pracy Karty oceny ryzyka Inspektor BHP

19 Starosto 7. REALIZACJA USŁUGI REALIZACJA USŁUGI Strona 19 z 25 Komórki organizacyjne Starosta go realizują procesy usługoe ustalony, zaplanoany i łaściy sposób dla tych działó. Procesy te są opisane działoych procedurach, planach steroania procesami i instrukcjach lub/ i ynikają z odpoiednich ymogó pranych PLANOWANIE REALIZACJI USŁUGI W trakcie planoania realizacji usług Starostie zostały zdefinioane oraz opisane procesy głóne, które mają pły na jakość usług śiadczonych przez interesantó. Naza procesu Dokument Odpoiedzialność WYDAWANIE DECYZJI, ZAŚWIADCZEŃ, POZWOLEŃ, ZEZWOLEŃ, POSTANOWIEŃ, WYSTĄPIEŃ, OPINII PS Z -01 Starosta Pabianicki ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PS Z -02 Starosta Pabianicki AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA PS BK- 01 Audytor enętrzny PODEJMOWANIE UCHWAŁ RADY POWIATU PABIANICKIEGO PS BR - 01 INWESTYCJE I REMONTY POWIATOWE PS IF - 01 POZYSKIWANIE FUNDUSZY PS IF - 02 OPRACOWYWANIE, UCHWALANIE ORAZ WYKONYWANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO PS FN - 01 Przeodniczący Rady Poiatu Członek Zarządu Poiatu Członek Zarządu Poiatu Przeodniczący Zarządu

20 Starosto REALIZACJA USŁUGI Strona 20 z PROCESY ZWIĄZANE Z KLIENTEM Określenie ymagań dotyczących usługi Wymagania stosunku do realizoanych przez Starosto usług ypłyają z ram ustaoych, ymagań określonych regulacjami enętrznymi oraz ymagań klientó. Wymagania klienta poznaane są poprzez: korespondencję tradycyjną i elektroniczną, rozmoy telefoniczne, bezpośredni kontakt z klientem, media, yniki ankiet, analizę skarg i nioskó Przegląd ymagań dotyczących usługi Każda spraa, niosek pochodzący od klienta po przejściu standardoego etapu rejestracji (poprzez adnotację: otrzymałem/am, bądź ostemploanie datą płyu, nadaniem numeru spray, zgodnie z oboiązującą instrukcją kancelaryjną dla organó poiatu na dokumencie oraz proadzenie dokumentu do elektronicznego systemu obiegu dokumentó, celem potierdzenia dokonania przeglądu) i dekretacji, podlega przeglądoi ymagań, którego dokonują merytoryczni praconicy zgodnie z podziałem oboiązkó, określonym regulaminie organizacyjnym starosta poiatoego oraz kartach oboiązkó i upranień praconika. Wniosek podlega przeglądoi m.in. pod kątem jego kompletności, łaściości, zgodności z ymogami przepisó pranych i ymagań ustaoych Komunikacja z klientem Urząd dysponuje różnorodnymi formami komunikoania się z klientem, z pomocą których zainteresoany może uzyskać informacje o śiadczonych usługach oraz niezbędnych ymaganiach, jakie należy spełnić celem spranego załatienia spray. Źródłami informacji są m.in.: - Biuletyn Informacji Publicznej.poiat.pabianice.bip.info.pl - strona internetoa.poiat.pabianice.pl - prasa lokalna - materiały promocyjne - tablice ogłoszeń na terenie urzędu - tablice informacyjne o charakterze ogólnym ulokoane ciągach komunikacyjnych - tablice przed poszczególnymi ydziałami informujące o obszarze zadań realizoanych danym ydziale (biurze, samodzielnym stanoisku pracy) - tabliczki przed poszczególnymi ydziałami z informacją zaierającą nazę ydziału, imię nazisko praconika raz z jego stanoiskiem - cotygodnioe godziny przyjęć interesantó Starosty, Wicestarosty na podstaie listy zapisó proadzonej Kancelarii Poiatu - badanie satysfakcji klienta formie ankietoej Naza procesu Dokument Odpoiedzialność Rozpatryanie skarg i nioskó IKS - 01 Sekretarz Poiatu Działania zakresie ochrony konsumenta poradnicto i pomoc prana oraz ytyczanie poództ na rzecz konsumenta IBRK - 01 Rzecznik Pra Konsumenta Komunikacja z mediami Regulamin organizacyjny Rzecznik Prasoy

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W 2014 ROKU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Delegatura Przestrzeganie terminów

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W 2014 ROKU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Delegatura Przestrzeganie terminów PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W 2014 ROKU informujący o ynikach i zaleceniach. Do protokołu końcoego (kol. 9) należy załączyć protokoły dla poszczególnych praconikó /komórek

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]

I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] I.1.1. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 13 Przystąpiło łącznie: 4 70 przystąpiło: 4 55 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 3 330 (71,5%) zdało:

Bardziej szczegółowo

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami: dla studentó Wydziału Nauk o Żyności Szkoły Głónej Gospodarsta Wiejskiego Warszaie odbyających praktykę zakładach przetórczych przemysłu spożyczego Celem praktyki jest zapoznanie studenta sposób kompleksoy

Bardziej szczegółowo

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I.

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I. A. Zakres czynności i ymagania, które musi spełnić Wykonaca realizujący zamóienie. I. Czynności portierskie proadzone systemie duzmianoym 1.Proadzenie całodoboego dyżuru portierskiego bramie głónej przy

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT I. Naza i adres zamaiającego: HDT - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Kolejoa 1 46-040 Ozimek II. Przedmiot zamóienia Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Regulamin studenckich praktyk zaodoych na Wydziale Nauk o Żyności SGGW Warszaie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Wersja 2.0 Oboiązuje od: 24.09.2013 r. RAMOWY PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH zakładach przetórczych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 Rzeszó 02.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

Ó.lt GMINY MYsŁAKoWIcE Zarządzenie n,.ł.,!no,r WojtaGminyMysłakoice z dniao./.',i.,pnia 2008roku Spraie:proadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiizoania dokumentó dotyczących realizacji projektu pod

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE ROCEDURA ydanie: /06/02 02 Strona 1 Stron 10 AUDITY ENĘTRZNE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka aweł Machnicki Marcin awlak Stanowisko ełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia. PG-PS-ISO-4 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY AUDIT WEWNĘTRZNY Data 2006-08-22 1. CEL Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego instrukcja gry miejskiej poranie dymskiego 1. W grze udział biorą drużyny, skład których chodzi od 4 do 6 zaodnikó. Drużyna, uzasadnionych ypadkach, może liczyć mniej lub ięcej zaodnikó, niż ymagana ilość.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI ROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: ENĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Imię i nazwisko Stanowisko Data odpis Opracował: Mieczysław iziurny ełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: itold Kowalski ójt

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Nr dokumentu: P/4/1 Strona: 1 Wydanie: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa.

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa. PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA PG-PS-ISO-3 1 / 2 Data 2006-08-10 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego i skutecznego działania Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 Rzeszó 11.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/SZiSII/2012 ZAMAWIAJĄCY: Europejski Dom Spotkań Fundacja Noy Sta ul. M. Skłodoskiej-Curie 3, 20 029 Lublin REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 Biuro realizacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot regulaminu

1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/I/2012 Kieronika Gminnego Zespołu Ośiatoego Bukoinie Tatrzańskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis 1/6 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta

NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta 1. Cel procedury Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biuro Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Staszowie

Regulamin Organizacyjny Biuro Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Staszowie Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 35/2013 z dnia 20 września 2013 r. Regulamin Organizacyjny Biuro Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Staszowie I. Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 Załącznik do Uchały Nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 Wieloletni program gospodaroania mieszkanioym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 WSTĘP Wieloletni program gospodaroania

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszaa, dnia 9 stycznia 99 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 33 - Ministra Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI 1 / 3 Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest utrzymanie aktualnych i dokumentów SZJ ISO, zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo.

POWIATOWY URZĄD PRACY. W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, www: pup-jaslo. POWIATOWY URZĄD PRACY W J A Ś L E 38-200 Jasło, Rynek 18 tel./fax: 0~13 446-50-83, e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl, : pup-jaslo.pl PLAN SZKOLEŃ realizoanych przez Poiatoy Urząd Pracy Jaśle 2015 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne.

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 marca 2016 r. Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy Standardy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok _0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11

TABELA NR 24 LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE TYP NR ZAKRES* TREŚĆ LICZBA ODPOWIED WIERS. zakresy 5 2, 4, 8, 9, 10, 11 AGA Załącznik do zarządzenia Nr 7/0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 9 listopada 0 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 0 r. TABELA NR LECZENIE SZPITALNE ŚIADCZENIA YSOKOSPECJALISTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 0 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo