Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna"

Transkrypt

1 Regulamin usługi Pakiety internetoe taryfach Orange One, Orange Yes, Orange POP i Noe Orange Go ofercie Orange na kartę oboiązuje od dnia 20 lipca 2015 r. do odołania 1. Pakiety internetoe ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna dla abonentó taryf Orange One, Orange Yes, Orange POP i Noe Orange Go ofercie Orange na kartę oraz abonentó ofert Zetafon i Minutofon tych taryfach ( Abonenci ), umożliiająca zakup pakietó danych, ramach których Abonent może korzystać z mobilnego dostępu do Internetu i WAP na terenie Polski. jak korzystać z Usługi? 2. W ramach usługi Abonent może łączyć ybrane pakiety ersji jednorazoej lub cyklicznej (odnaialnej automatycznie po upłyie ażności ) opisane poniższej tabeli: Ważność jednorazoa zł 24 godziny DOSTĘPNA ersja niedostępna zł 30 dni DOSTĘPNA DOSTĘPNA 1 GB 12 zł 30 dni DOSTĘPNA DOSTĘPNA 3. Abonent może łączyć doolną liczbę doolnych pakietó ersji jednorazoej (nie odnaiają się automatycznie po zakończeniu czasu ażności ) danym momencie. 4. Abonent może łączyć tylko jeden pakiet ersji cyklicznej odnaialnej po zakończeniu czasu ażności ) danym momencie. Aby łączyć ten sam lub inny pakiet ersji cyklicznej, Abonent poinien yłączyć aktualnie działający pakiet ersji cyklicznej na zasadach opisanych dalszej części niniejszego regulaminu. 5. Abonent może mieć aktyne jednym momencie jeden lub ięcej pakietó ersji jednorazoej i rónolegle tylko jeden pakiet cykliczny. 6. Kolejność ykorzystyania środkó na transfer danych jest następująca: a. Wszelkie usługi multimedialne aktyne na koncie Abonenta, np. Naigacja Orange; b. Pakiety internetoe ersji jednorazoej; c. Pakiet internetoy ersji cyklicznej; d. Inne usługi internetoe (np. poprzednie ersje pakietó internetoych dostępnych Orange na kartę); e. Środki do ykorzystania na transfer danych ramach Konta Promocyjnego; f. Środki pochodzące z doładoań konta 7. W ramach środkó z pakietó Abonent może korzystać z Internetu oraz WAP na terenie Polski przy ustaieniach APN: internet oraz WAP (gdzie APN oznacza nazę punktu dostępu do sieci). 8. Prędkość przesyłania danych ramach Pakietu zależy od technologii przesyłania danych HSDPA, 3G (UMTS), EDGE lub GPRS, z której Abonent danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebyanie danym momencie zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię. Prędkości przesyłania danych są zmienne i zależą szczególności od obciążenia stacji nadaczej, siły odbieranego sygnału stacji nadaczej, maksymalnych prędkości obsługianych przez terminale oraz arunkó atmosferycznych. 9. Taktoanie odbya się za pomocą paczek danych o ielkości 50 kb każda. 10. Nieykorzystane środki z pakietó ersji jednorazoej i ersji cyklicznej przepadają raz z upłyem okresu ażności danego. 11. Skuteczna aktyacja kolejnego internetoego ersji jednorazoej, takiego samego jak aktualnie aktyny, spooduje zsumoanie środkó z obu pakietó i ustaienie daty ażności zgodnie z datą ażności ostatniego aktyoanego.

2 12. Jeżeli trakcie transferu danych nastąpi ykorzystanie środkó z internetoego 200 za 2 zł/ 200 za 5 zł lub nastąpi ygaśnięcie tych pakietó internetoych zgodnie z terminem ich ażności, to dalsza część transferu danych zostanie rozliczona edług opisanej yżej kaskady schodzenia środkó. W szczególności Abonent może zostać obciążony za trającą sesję (transfer danych) ze środkó pochodzących z doładoań. Usługa Lejek pakiecie 1 GB za 12 zł (pkt ) Jeżeli trakcie transferu danych nastąpi ykorzystanie środkó z internetoego 1 GB za 12 zł ersji jednorazoej/cyklicznej oraz jednocześnie Abonent nie będzie posiadał środkó z żadnego innego internetoego aktyoanego na podstaie niniejszego Regulaminu dalsza część transferu będzie realizoana bezpłatnie z prędkością do 64 kb/s do końca okresu jego ażności (dalej: Lejek ), z zastrzeżeniem pkt 11, pkt 12.3, pkt 12.4 i pkt 12.5 poniżej. Jeżeli trakcie transferu danych nastąpi ygaśnięcie 1 GB ersji jednorazoej zgodnie z terminem jego ażności, to dalsza część transferu zostanie rozliczona edług opisanej yżej kaskady schodzenia środkó Abonent zostanie poinformoany o aktyacji Lejka SMS-em Ograniczenie prędkości ynikające z Lejka nie będzie oboiązyało przypadku korzystania z transferu danych ramach usług: a. Pakiet Społeczności b. Pakiet Orange World c. Muzyka Tu i Tam d. Orange Cloud e. Orange Finance Wyłączenie Lejka. Abonent może bezpłatnie yłączyć Lejek i odblokoać pełną prędkość na zasadach określonych poniżej. a. Aby yłączyć Lejek należy ysłać SMS o treści "STOP LEJEK" pod bezpłatny numer lub pisać na klaiaturze telefonu kod *101*86# i potierdzić przyciskiem połączenia. Po odblokoaniu pełnej prędkości, Abonent zostanie obciążony za transfer danych na zasadach określonych pkt 6 poyżej. b. Wyłączenia Lejka można dokonać zaróno przed zużyciem, jak i po aktyacji Lejka (tj. można go yłączyć całym 30-dnioym okresie ażności ), z zastrzeżeniem następnego punktu. c. Wyłączenie Lejka jest możlie tylko odniesieniu do jednego, nie działa odniesieniu do pakietó których 30-dnioe okresy ażności nie rozpoczęły się ( szczególności przypadku yłączenia Lejka ramach cyklicznego, Lejek łączy się automatycznie ramach odnoionego cyklicznego). d. Abonent nie ma możliości cofnięcia dyspozycji yłączenia Lejka i pononej aktyacji dezaktyoanego Lejka Zaieszenie Lejka. W przypadku gdy Lejek jest łączony i Abonent aktyuje jeden z pakietó na podstaie niniejszego Regulaminu, to óczas Lejek zostanie zaieszony do momentu ykorzystania środkó dostępnych ramach aktyoanego i pononie aktyoany po ich yczerpaniu (o ile nie nastąpi upły ażności 30-dnioego okresu ażności którym został łączony Lejek) W przypadku gdy Lejek jest łączony i Abonent chce aktyoać pakiety internetoe inne niż ureguloane niniejszym Regulaminie, poinien najpier yłączyć Lejek. jak łączyć? 13. Aby aktyoać ybrany pakiet Abonent poinien ysłać SMS pod numer 260 (dla pakietó jednorazoych) lub pod numer 261 (dla pakietó ersji cyklicznej) z odpoiednią komendą zgodnie z poniższą tabelą lub użyć innego kanału aktyacji opisanego dalszej części niniejszego regulaminu:

3 Ważność jednorazoa SMS pod numer zł 24 godziny NET2 ersja niedostępna zł 30 dni NET5 NET5 1 GB 12 zł 30 dni NET12 NET Koszt SMS-a ysłanego pod numer 260 lub 261 jest zgodny z kosztem SMS-a do Sieci mobilnej Orange zgodnie z cennikiem oboiązującym taryfie Abonenta. 15. Aktyacja nastąpi przeciągu 24 godzin od momentu ysłania SMS-a i przy założeniu spełnienia arunkó opisanych dalszej części niniejszego regulaminu. 16. Aby skutecznie aktyoać pakiet, Abonent: a. Poinien posiadać na koncie głónym liczbę środkó opoiadających przynajmniej artości ybranego ; b. Poinien posiadać aktyne konto na połączenia ychodzące (tz. okres X); c. Poinien być użytkonikiem upranionej taryfy (Orange Yes, Orange One, Orange POP lub Noe Orange Go); d. Próbując aktyoać pakiet internetoy ersji cyklicznej nie może mieć aktynego takiego samego lub innego internetoego ersji cyklicznej; 17. Abonent, chcąc aktyoać pakiet internetoy, może także skorzystać z innych dostępnych kanałó obsługi: 18. Pakiet ersji cyklicznej odnaia się automatycznie po 30 dniach od daty aktyacji. Wcześniejsze ykorzystanie środkó przyznanych ramach nie będzie skutkoało szybszym odnoieniem. 19. W przypadku nieskutecznej próby odnoienia internetoego ersji cyklicznej, nastąpią automatycznie die kolejne próby odnoienia kolejnych dóch dniach. Jeżeli będą one nieskuteczne, nie nastąpi próba kolejnego odnoienia. Abonent, chcąc nadal korzystać z internetoego ersji cyklicznej, będzie musiał łączyć go na jeden ze sposobó opisanych niniejszym regulaminie. 20. Skuteczna próba odnoienia ersji cyklicznej skutkuje pobraniem z konta głónego Abonenta koty odpoiadającej artości odnoionego. 21. Zmiana taryfy na inną niż ymienione pkt. 1 Regulaminu skutkuje dezaktyacją Usługi i utratą środkó z. jak spradzić saldo i ażność środkó? 22. Aby spradzić saldo i ażność środkó ybranym pakiecie, Abonent poinien ysłać SMS pod numer 260 (dla pakietó jednorazoych) lub pod numer 261 (dla pakietó ersji cyklicznej) z odpoiednią komendą zgodnie z poniższą tabelą lub użyć innego kanału spradzania salda i ażności opisanego dalszej części Regulaminu:

4 Ważność jednorazoa SMS pod numer zł 24 godziny ILE2 ersja niedostępna zł 30 dni ILE200 ILE200 1 GB 12 zł 30 dni ILE ILE 23. Koszt SMS-a ysłanego pod numer 260 lub 261 jest zgodny z kosztem SMS-a do Orange zgodnie z cennikiem oboiązującym taryfie Abonenta. 24. Informacja o saldzie i ażności środkó ramach danego zostanie przesłana do Abonenta SMS-em przeciągu 24 godzin od momentu ysłania zapytania. 25. Abonent, chcąc spradzić saldo i ażność internetoego, może także skorzystać z innych dostępnych kanałó obsługi: 26. Abonent zostanie poinformoany SMS-em o ykorzystaniu środkó z. jak yłączyć? 27. Aby yłączyć ybrany pakiet ersji cyklicznej, Abonent poinien ysłać z odpoiednią komendą zgodnie z poniższą tabelą lub użyć innego kanału opisanego dalszej części niniejszego regulaminu: Ważność zł 24 godziny zł 30 dni STOP200 1 GB 12 zł 30 dni KONIEC 28. Koszt SMS-a ysłanego pod numer 261 jest zgodny z kosztem SMS-a do Sieci mobilnej Orange zgodnie z cennikiem oboiązującym taryfie Abonenta. 29. Informacja o yłączeniu ersji cyklicznej zostanie przesłana do Abonenta SMS-em przeciągu 24 godzin od momentu ysłania zapytania. 30. Abonent, chcąc yłączyć pakiet internetoy ersji cyklicznej, może także skorzystać z innych dostępnych kanałó obsługi: 31. Abonent, chcąc yłączyć pakiet ersji jednorazoej, może to uczynić poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (połączenie na *100 koszt g. cennika oboiązującego taryfie Abonenta).

5 informacje dodatkoe 32. Skorzystanie z Usługi oznacza akceptację Regulaminu przez Abonenta. 33. Usługa może być każdym czasie zmieniona lub odołana, co nie pooduje utraty lub zmiany korzyści przyznanych Abonentoi przed zmianą lub odołaniem Usługi. 34. W przypadku odołania lub zmiany Usługi Abonent może korzystać z ybranego przez siebie do końca okresu ażności lub ykorzystania środkó dostępnych ramach, na zasadach określonych niniejszym regulaminie. 35. W pozostałym zakresie stosuje się Regulamin śiadczenia usług telekomunikacyjnych dla abonentó ofert na kartę oboiązujący Abonenta cennik usług oraz ogólne arunki oferty z której Abonent korzysta. 36. Niniejszy Regulamin jest dostępny salonach Orange i salonach partner Orange oraz na stronie.orange.pl. 37. Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna ykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiana przez Orange Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą i adresem Warszaie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, pisaną do Rejestru Przedsiębiorcó proadzonego przez Sąd Rejonoy dla m.st. Warszay, XII Wydział Gospodarczy Krajoego Rejestru Sądoego, pod numerem ; REGON , NIP Orange Polska S.A. zana jest niniejszym regulaminie Operatorem.

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania MAS/PDF74/0414 Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania Nowy telefon co 12 miesięcy (dalej: Promocja ) to promocja dostępna dla abonentów: zawierających

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Mobilna sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SNOWA24A01; SNOWA24B01; SNOWA24C01) (SNOWA36A01; SNOWA36B01; SNOWA36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ NOWA Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Super Smart Plan podlega opłacie w wysokości 300 złotych. 1.2. Opłata, o której mowa w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej Operator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Z niniejszej oferty promocyjnej mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Stan Darmowy 19 zł z telefonem obowiązuje od 14 grudnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy 19 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ INTERNET CONNECT

REGULAMIN USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ INTERNET CONNECT REGULAMIN USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ INTERNET CONNECT I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu zostają przyjęte poniższe definicje: 1. Abonent Jump abonent Operatora będący stroną Umowy Jump (lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 10 września 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Pakiet 15zł za 10zł dla Oferty Formuła Play na Kartę obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Pakiet 15 zł za 10zł. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy

Regulamin Oferty Promocyjnej Super FORMUŁA 4.0 iphone1 6 m-cy Regulamin Oferty Promocyjnej 4.0 iphone1 6 m-cy obowiązuje od 2L września 2012 r( do odwołania( (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo