Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku"

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Nozdrzec jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową przedkłada Radzie Gminy w Nozdrzcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku. Uchwalony przez Radę Gminy w Nozdrzcu na XIII sesji w dniu 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XIII/134/2012 budżet gminy wynosił : po stronie dochodów po stronie wydatków ,74 złotych ,58 złotych Na skutek dokonywanych w ciągu roku zmian, na dzień 30 czerwca 2012 roku budżet gminy wynosił; po stronie dochodów po stronie wydatków ,92 złotych ,52 złotych Planowany deficyt planu dochodów nad wydatkami wynikiem zwiększenia planu wydatków budżetowych. w kwocie ,60 zł jest Zgodnie z podpisanymi umowami na spłatę rat kredytów zaplanowano na rok 2012 kwotę ,16 zł. Spłata kredytów pokryta zostanie poprzez zaciągnięcie kredytu w wysokości ,40 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości ,76 złotych: W okresie I półrocza spłacono raty kredytów w kwocie ,58 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. do spłaty pozostało ,42 zł kredytów długoterminowych w tym: ,00 zł Bank Spółdzielczy Dynów O/Nozdrzec ,42 zł I Oddział PEKAO S.A. w Brzozowie ,00 zł Bank Śląski Oddział w Rzeszowie. Wykonanie dochodów i wydatków wg działów przedstawia tabela nr 1 1

2 Tabela nr 1 Nazwa DOCHODY WYDATKI Plan według uchwały 010 Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo 5 000, Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę 600 Transport i łączność ,00 Plan po zmianach wykonanie % Plan według uchwały Plan po zmianach wykonanie % , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 9, , Turystyka 3 000, Gospodarka mieszkaniowa , , ,84 68, , Działalność usługowa , Informatyka , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn. nie posia -dających osobowości ,00 187, , , , , , , , ,00 2,36 0, ,00 55, , , , prawnej , , ,97 49, Obsługa długu pubiicznego ,00 Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe, ,00 56, , subwencje) , , Oświata i wychowanie 2264, , ,55 55, , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , , ,68 53, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 99, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,07 22, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,00 0,00 Razem , , ,12 0, ,00 49, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 579, , , , , ,52 0, , , , , , , , , , , , , , ,42 14,90 53,34 41,25 14,97 0,00 45,81 58,06 2,72 55,56 39,27 63,03 68,19 0,00 55,20 51,39 47,47 91,00 51,90 48,36 5, , , ,27 46,11

3 REALIZACJA DOCHODÓW Uchwałą Nr XIII/134/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Rada Gminy w Nozdrzcu ustaliła dochody w wysokości ,74 zł. W toku wykonywania budżetu wzrosły one do kwoty ,92 zł, czyli o ,18 zł z następujących źródeł: Zwiększenia: 1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,00 zł 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ,00 zł 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 zł 4. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,50 zł 5. Dochody własne ,00 zł 6. Dotacje celowe w ramach programu, finansowane z udziałem środków europejskich ,54 zł 7. Wpływy z nadwyżki środków ZGK ,00 zł 8. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,84 zł Razem: ,88 zł Zmniejszenia: 1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,00 zł 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 140,00 zł 3. Dotacje celowe w ramach programu, finansowane z udziałem środków europejski ,70 zł 4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gmin ( oświatowa) ,00 zł Razem: ,70 zł Wykonanie dochodów według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 2. 3

4 Tabela Nr 2 Dział Rozdzi ał Paragr af Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania 010 Rolnictwo , ,31 36, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,31 80,87 Dochody bieżące , ,31 90, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 972,00 940,70 15, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,61 100,00 Dochody majątkowe , ,00 35, Wpływy z tyt. odpłatnego nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż gruntów rolnych./ , ,00 35, Leśnictwo 5 000,00 0,00 0, Gospodarka leśna 5 000,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 5 000,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży wyrobów /sprzedaż drewna/ 5 000,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 9, Drogi powiatowe , ,00 27,41 Dochody majątkowe , ,00 27, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu-mień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi gminne ,63 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,63 0,00 0,00 4

5 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,63 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk zywiołowych ,00 0,00 0,00 Dochady bieżące ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 68, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 68,82 Dochody bieżące , ,20 50, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,95 50, Pozostałe odsetki 0,00 63,75 0, Wpływy z róznych dochodów 0,00 307,50 0,00 Dochody majątkowe , ,64 75, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,90 9, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,74 100, Informatyka ,00 187,31 0, Pozostała działalność ,00 187,31 0,06 Dochody majątkowe ,00 187,31 0, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 187,31 0, Administracja publiczna , ,54 55, Urzędy wojewódzkie , ,00 53,84 Dochody bieżące , ,00 53,84 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami , ,00 53, Urzędy gmin 250, ,64 647,86 Dochody bieżące 250, ,64 647, Wpływy z usług ksero 0,00 830,73 0, Wpływy z różnych dochodów 250,00 788,91 315,56 5

6 75045 Kwalifikacja wojskowa 755,00 754,90 99,99 Dochody bieżące 755,00 754,90 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami 755,00 754,90 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 475,00 738,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa 1 475,00 738,00 50,03 Dochody bieżące 1 475,00 738,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 475,00 738,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 2, Ochotnicze straże pożarne , ,00 2,36 Dochody bieżące 0, ,00 0, Wpływy z róznych dochodów 0, ,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem , ,97 49, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 560,00 460,00 29,49 Dochody bieżące 1 560,00 460,00 29, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 560,00 460,00 29, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat-ku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,75 58,21 Dochody bieżące , ,75 58, Podatek od nieruchomości , ,75 58, Podatek rolny , ,00 49, Podatek leśny , ,00 54,37 6

7 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, ,00 337, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,62 66,33 Dochody bieżące , ,62 66, Podatek od nieruchomości , ,40 69, Podatek rolny , ,09 78, Podatek leśny , ,34 52, Podatek od środków transportowych , ,60 33, Podatek od spadków i darowizn , ,60 107, Wpływy z opłaty targowej 350,00 30,00 8, Podatek od czynności cywilno-prawnych , ,00 38, Wpływy z różnych opłat 6 000, ,97 46, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 900, ,62 53, Wpływyz innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,32 41,38 Dochody bieżące , ,32 41, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 42, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 36, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,72 78, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,28 40,41 Dochody bieżące , ,28 40, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 40, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,60 14, Wpływy z różnych opłat 0, ,68 0, Różne rozliczenia , ,85 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54 Dochody bieżące , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 Dochody bieżące , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00 7

8 75814 Różne rozliczenia finansowe , ,85 13,07 Dochody bieżące , ,85 13, Pozostałe odsetki , ,72 8, Wpływy z różnych dochodów 0,00 539,13 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 Dochody bieżące , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,55 55, Szkoły podstawowe 1 960,00 841,27 42,92 Dochody bieżące 1 960,00 841,27 42, Pozostałe odsetki 210,00 66,27 31, Wpływy z różnych dochodów 1 750,00 775,00 44, Przedszkola , ,75 57,69 Dochody bieżące , ,75 57, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,75 57, Gimnazja 219,00 101,60 46,39 Dochody bieżące 219,00 101,60 46, Pozostałe odsetki 19,00 10,60 55, Wpływy z różnych dochodów 200,00 91,00 45, Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół 85,00 88,93 104,62 Dochody bieżące 85,00 88,93 104, Pozostałe odsetki 15,00 26,93 179, Wpływy z różnych dochodów 70,00 62,00 88, Pomoc społeczna , ,68 53, Domy pomocy społecznej 0, ,00 0,00 Dochody bieżące 0, ,00 0, Wpływy z usług 0, ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,96 53,89 Dochody bieżące , ,96 53, Pozostałe odsetki 0,00 12,56 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 11,00 0, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 53,87 8

9 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego, oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 255,00 193,40 75, , ,07 52,23 Dochody bieżące , ,07 52, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 52, Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000, ,07 72, , ,00 82,55 Dochody bieżące , ,00 82, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 200, ,00 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 5 800, ,00 78, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 72,98 Dochody bieżące , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 72, Zasiłki stałe , ,00 77,20 Dochody bieżące , ,00 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 77, Ośrodki pomocy społecznej , ,29 49,12 Dochody bieżące , ,29 49, Pozostałe odsetki 100,00 110,29 110, Wpływy z różnych dochodów 100,00 43,00 43,00 9

10 2007 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 51, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,30 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , ,00 53, Usługi opiekuńcze , ,83 47,84 Dochody bieżące , ,83 47, Wpływy z usług 9 000, ,83 60, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 41, Pozostała działalność , ,53 65,23 Dochody bieżące , ,53 65, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , ,00 60, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 5 732, ,53 85, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 Dochody bieżące , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 99,42 Dochody bieżące , ,00 99, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 100, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 96, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,07 22, Gospodarka odpadami ,04 0,00 0,00 Dochody bieżące ,04 0,00 0, Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżacych ,04 0,00 0,00

11 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej , ,43 100,00 Dochody bieżące , ,43 100, Wpływy do budżetu nadwyżki srodków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,43 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 900, ,64 49,13 Dochody bieżące 8 900, ,64 49, Wpływy z różnych opłat 8 900, ,64 49, Kultura fizyczna ,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0,00 0,00 Razem: , ,12 49,63 W tym: dochody bieżące , ,17 54,10 dochody majątkowe , ,95 13,91 11

12 Z powyższych danych wynika, że dochody gminy w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w 49,63% W dziale rolnictwo zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży działek rolnych w 35,73%, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w % spowodowane brakiem chętnych do zakupu i dzierżawy gruntu. W dziale leśnictwo nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży drewna Jedynie w 29,49% zostały wykonane dochody z tyt. podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej realizowane prze Urząd Skarbowy w Brzozowie. W wysokości 33,88 % zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od środków transportowych, ze względu na przesunięcia terminów płatności i umorzenia. W wysokości 8,57% zrealizowane zostały dochody z tyt. opłaty targowej co spowodowane jest zbyt niską stawką opłaty oraz braku handlujących na placach. Słabe wykonanie dochodów zauważa się we wpływach z tyt. opłaty eksploatacyjnej - 35,59%. Sytuacja ta spowodowana jest zmianą przepisów w zakresie rozliczania i wpłacana opłaty (okresy półroczne a nie kwartalne).od 01 stycznia br. przedsiębiorcy dokonują wpłat za czwarty kw. 2011r do końca stycznia, za I półrocze 2012 r do końca lipca br. a za II półrocze do końca stycznia 2013r. I tak w roku bieżącym dokonają wpłaty za III kwartały, a nie za cały rok. Przewiduje się że do końca roku dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane. Udziały z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 40,60%, a podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez rzędy skarbowe został wykonany jedynie w 14,90 %. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w 8,57%. Dochody z tego tytułu nie zostaną osiągnięte z uwagi na brak wolnych środków i niskie oprocentowanie lokat. W okresie I półrocza 2012 r. roku wydano 52 decyzje umorzeniowe na kwotę ,80 zł. W celu poprawy ściągalności podatków wystawiono 612 upomnień na wartość ,40 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku z tytułu dochodów budżetowych wystąpiły zaległości w wysokości ,39 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie ,00 zł. 12

13 REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założonymi planami. Zostały one wykonane w 46,11 %. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2012 roku obrazuje tabela Nr 3. Plan w tym Dotacje % Dz. Rozdz. Parag raf Nazwa po zmianach Wykonanie Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i skład-ki od nich naliczone Pozostałe. wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych. obsługa długu wykonanie w % 010 Rolnictwo , , ,60 954, ,48 0, ,84 14, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0, wydatki inwest.jed. budż. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Izby rolnicze 9 003, , ,84 83, Wydatki bieżące 9 003, , ,84 83,05 2% odpis podat. rol. na Izby Rol Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 003, , ,84 83, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majatkowe ,00 0,00 0,00 13

14 wydatki inwest.jed. budż. Pozostała działalność ,00 0,00 0, , , ,60 954, ,48 0,00 0,00 100, Wydatki bieżące , , ,60 954, ,48 0,00 0,00 100,00 składki na ubezp. społ. 139,40 139,32 139,32 139,32 99, wynagr. bezosob. 814,80 814,80 814,80 814,80 100, rózne opłaty i skład , , , ,48 100, Leśnictwo , , , , ,00 0,00 0,00 53, Gospodarka leśna , , , , ,00 0,00 0,00 53,34 Wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 0,00 53, wynagr. Osob. Prac , , , ,00 50, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezp. społ , , , ,27 99, , , , ,61 58, zakup materiałów 1 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 1 135, , ,00 0, ,00 99, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 750,00 750,00 750,00 75, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektry-czną gaz i wodę , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 41, Dostarczenie wody , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 41,25 14

15 Wydatki bieżące , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 41, dotacja przedm. z budz.dla samorządowego zakładu budżet , , ,23 41, Transport i łączność , , , , ,61 0,00 0,00 14, Drogi publiczne powiatowe ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki inwest. jedn. budżet ,64 0,00 0, wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, ,46 0,00 0, , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 2,91 Wydatki bieżące , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 22, zakup materiałów , , , ,63 21, zakup usług remontowych zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,80 79,86 Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. wydati i zakupy inwest.jedn.budż , ,00 2, ,63 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 15

16 60017 Drogi wewnętrzne , , , , ,46 0,00 0,00 65,27 Wydatki bieżące , , , , ,46 0,00 0,00 49, wynagr. bezosob , , , ,00 75, zakup materiałow , , , ,42 65, zakup usług remontowych zakup usług remonowych , , , ,84 44, , , , ,20 28,55 Wydatki majątkowe , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, wydatki inwest. jedn. budżet. Zakup usług pozostałych , ,66 99, , , , , ,40 0,00 0,00 2,94 Wydatki bieżące , , , , ,40 0,00 0,00 2, wynagr,bezosob , , , ,76 0,00 0,00 0,00 42, zakup usług remonowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup usł. pozost , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 80, Pozostała działalność (prom) , , , , ,32 0,00 0,00 46, Wydatki bieżące , , , , ,32 0,00 0,00 46,54 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ. 350,00 0,00 0,00 0, , , , ,53 0,00 0,00 0,00 38, , , , ,09 0,00 0,00 0,00 64, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 42,43 16

17 4120 skłdki na fund. pracy 1 110,00 508,34 508,34 508,34 0,00 0,00 0,00 45, zakup materiałow 2 000, , ,23 0, ,23 0,00 0,00 84, zakup energii 2 000, , ,37 0, ,37 0,00 0,00 82, zakup usług zdrowot. 520,00 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 100, zakup usł. pozost , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 95, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Turystyka 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup materiałów 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchomośc , , , , ,72 0,00 0,00 45, , , , , ,72 0,00 0,00 45,81 Wydatki bieżące , , , , ,72 0,00 0,00 69, wynagr,bezosob , , , ,00 0,00 0,00 0,00 72, zakup materiałow 8 200, , ,34 0, ,34 0,00 0,00 53, zakup energii , , ,69 0, ,69 0,00 0,00 63, zakup usł. pozost , , ,69 0, ,69 0,00 0,00 99, różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 wydatki inwest.jed. budż. Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 58, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 58,06 Wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 58, wynagr,bezosob , , , ,00 58, Informatyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 2, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 2,72 Wydatki bieżące , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 24,00 zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 24,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydati i zakupy inwest.jedn.budż. wydati i zakupy inwest.jedn.budż. Administracja państwowa i samorządowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,91 0,00 55, Urzędy wojew , , , , ,80 0,00 0,00 48,95 Wydatki bieżące , , , , ,80 0,00 0,00 48, wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,38 0,00 0,00 0,00 44, , , , ,05 0,00 0,00 0,00 94, , , , ,32 0,00 0,00 0,00 59, skłdki na fund. pracy 2 091,00 993,54 993,54 993,54 0,00 0,00 0,00 47, zakup materiałow 2 000,00 580,24 580,24 0,00 580,24 29,01 18

19 4300 zakup usł. pozost. 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podróże służbowe 1 000,00 363,56 363,56 0,00 363,56 0,00 0,00 36, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, szkolenia pracown ,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 66, Rady gmin , ,98 109,98 0,00 109, ,00 0,00 62, wydatki bieżące , ,98 109,98 0,00 109, ,00 0,00 62,55 różne wydatki na rzecz osób fizycz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 63, zakup materiałów 2 000,00 109,98 109,98 109,98 5, Urzędy gmin , , , , , ,91 0,00 56, wydatki bieżące , , , , , ,91 0,00 56,31 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz wynagrodz. agency.- prowizyj. składki na ubezp. społ ,00 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 13, , , , ,39 0,00 0,00 0,00 51, , , , ,27 0,00 0,00 0,00 95, , ,91 0,00 0,00 0, ,91 0,00 32, , , , ,73 0,00 0,00 0,00 56, skłdki na fund. pracy , , , ,28 0,00 0,00 0,00 37, zakup materiałow , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 62, zakup energii , , ,49 0, ,49 0,00 0,00 62, zakup usług zdrowoynych 1 800, , ,40 0, ,40 0,00 0,00 99,74 19

20 4300 zakup usł. pozost , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 71, zakup usług Internet , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 55, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 43, , , ,18 0, ,18 0,00 0,00 41, podróże służbowe 8000, , ,52 0, ,52 0,00 0,00 61, różne opłaty i składki 9 000, , ,72 0, ,72 0,00 0,00 44, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, pozostałe odsetki 70,00 60,31 60,31 0,00 60,31 0,00 0,00 86, koszty sądowe 125,00 75,08 75,08 0,00 75,08 0,00 0,00 60, szkolenia pracown , , , ,60 83,12 Wydatki majątkowe , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45, wydatki inwest.jed. budż ,00 0,00 0, zakupy inwestycyjne 8 300, ,81 99, Komisje poborowe 1 115,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67,70 Wydatki bieżące 1 115,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67, zakup usł. pozost ,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67, Promocja j.s.t , , , , ,59 0,00 0,00 46,82 Wydatki bieżące , , , , ,59 0,00 0,00 46, wynagr.bezosob , , , ,00 0,00 0,00 0,00 86, zakup materiałow , , ,24 0, ,24 0,00 0,00 30,71 20

21 zakup usł. pozost , , ,35 0, ,35 0,00 0,00 49,59 Pozostała działalność , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 52,12 Wydatki bieżące , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 52, zakup usł. pozost , , , ,86 40, różne opłaty i składki , , , ,60 54, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39, Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39, wydatki bieżące 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39,27 składki na ubezp. społ. 193,00 73,20 73,20 73,20 0,00 0,00 0,00 37, wynagr.bezosob ,00 506,02 506,02 506,02 0,00 0,00 0,00 39,47 Bezpieczeństwo publiczne i ochro-na p. pożarowa , , , , ,03 0, ,00 63, Straż Graniczna 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, wydatki bieżące 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 wpłaty jednostek na państwowy fun. Celowy Ochotnicze Straże Pożarne 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, , , , , ,03 0,00 0,00 63,76 Wydatki bieżące , , , , ,03 0,00 0,00 63,76 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,71 0,00 0,00 0,00 48,28 21

22 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,49 0,00 0,00 0,00 92, , , , ,75 0,00 0,00 0,00 55, skłdki na fund. pracy 1 308,00 616,90 616,90 616,90 0,00 0,00 0,00 47, zakup materiałow , , ,96 0, ,96 0,00 0,00 47, zakup energii , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 67, zakup usług zdrowoynych 800,00 775,80 775,80 0,00 775,80 0,00 0,00 96, zakup usł. pozost , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 97, opłaty za usługi telefoni stacjon 486,17 196,80 196,80 0,00 196,80 0,00 0,00 40, różne opłaty i składki , , ,58 0, ,58 0,00 0,00 88, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Zarządzanie Kryzysowe 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup materiałow 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68, Obsługa papierów wartośc. Kredytów i pożyczek , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68,19 Wydatki bieżące , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68,19 22

23 8110 odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów I pożyczek , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68, Różne rozliczenia ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne rozliczenia finnsowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwrot dotacji oraz płatności ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od dotacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ( zarządzanie kryzysowe) ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oswiata i wychowanie , , , , , , ,00 55, Szkoły podstawowe , , , , , ,44 0,00 56, Wydatki bieżące , , , , , ,44 0,00 56,35 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , ,44 0,00 0,00 0, ,44 0,00 48, , , , ,93 0,00 0,00 0,00 51, , , , ,59 0,00 0,00 0,00 92, , , , ,06 0,00 0,00 0,00 59, skłdki na fund. pracy , , , ,61 0,00 0,00 0,00 47,41 23

24 4170 wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, zakup materiałow , , ,12 0, ,12 0,00 0,00 58, zakup energii , , ,84 0, ,84 0,00 0,00 76, zakup usług zdrowoynych 6 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 44, zakup usł. pozost , , ,91 0, ,91 0,00 0,00 48, zakup usług Internet , , ,54 0, ,54 0,00 0,00 49, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 7 000, , ,87 0, ,87 0,00 0,00 50, , , ,02 0, ,02 0,00 0,00 53, podróże służbowe , , ,32 0, ,32 0,00 0,00 35, różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 40, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 81, szkolenia pracowników 3020 Oddziały przdeszkolne w szkołach podstawowych 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,77 0,00 56,49 Wydatki bieżące , , , , , ,77 0,00 56,49 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz , ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 50, , , , ,99 0,00 0,00 0,00 53, , , , ,18 0,00 0,00 0,00 93,11 24

25 4110 składki na ubezp. społ , , , ,50 0,00 0,00 0,00 59, skłdki na fund. pracy , , , ,71 0,00 0,00 0,00 55, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Przedszkola , , ,00 0, ,00 0, ,00 51,66 Wydatki bieżące , , ,00 0, ,00 0, ,00 51, dotacja podmiot. dla niep. jed, syst. ośw. ( przedszkole) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50, różne opłaty i składki 4 276, , , ,00 0,00 0,00 100, Gimnazja , , , , , ,00 0,00 53, Wydatki bieżące , , , , , ,00 0,00 53,32 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 47, , , , ,35 0,00 0,00 0,00 54, , , , ,44 0,00 0,00 0,00 91, , , , ,09 0,00 0,00 0,00 60, skłdki na fund. pracy , , , ,55 0,00 0,00 0,00 53, zakup materiałow , , ,05 0, ,05 0,00 0,00 37, zakup energii , , ,53 0, ,53 0,00 0,00 69, zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25

26 zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych 1 200,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 70, , , ,12 0, ,12 0,00 0,00 22, zakup usług Internet ,00 834,72 834,72 0,00 834,72 0,00 0,00 37, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 1 920,00 915,82 915,82 0,00 915,82 0,00 0,00 47, , , ,29 0, ,29 0,00 0,00 49, podróże służbowe 5 200,00 509,80 509,80 0,00 509,80 0,00 0,00 9, różne opłaty i składki 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 78, szkolenia pracowników 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów , , , , ,45 0,00 0,00 63,69 Wydatki bieżące , , , , ,45 0,00 0,00 63, wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 55, , , , ,42 0,00 0,00 0,00 98, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 71, skłdki na fund. pracy 825,00 429,03 429,03 429,03 0,00 0,00 0,00 52, wynagrodzenia bezosobowe , , , ,98 0,00 0,00 0,00 80, zakup materiałow , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 64,99 26

27 4300 zakup usług pozostałych , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 60, różne opłaty i składki 1 750, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 99, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 75, Zespoły obsługi ekonomiczno-adm. szkół , , , , ,32 0,00 0,00 49,97 Wydatki bieżące , , , , ,32 0,00 0,00 49, wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,44 0,00 0,00 0,00 44, , , , ,44 0,00 0,00 0,00 94, , , , ,19 0,00 0,00 0,00 57, skłdki na fund. pracy 9 252, , , ,24 0,00 0,00 0,00 39, wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, zakup materiałow , , ,92 0, ,92 0,00 0,00 51, zakup usług zdrowoynych 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup usł. pozost , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 17, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 1 620,00 946,15 946,15 0,00 946,15 0,00 0,00 58,40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podróże służbowe 4 340, , ,53 0, ,53 0,00 0,00 56,65 27

28 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 89, podatek od nieruchomości 4700 szkolenia pracowników Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 180,00 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00 86, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 64, , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 12,50 wydatki bieące , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 12, stypendia róne , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 12, Pozostała działal , , ,00 0, , ,00 0,00 69, Wydatki bieżące , , ,00 0, , ,00 0,00 69,83 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 60, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Ochrona zdrowia , , , , ,53 0,00 0,00 51, Zwalczanie narkomani 6 000, , ,04 0, ,04 0,00 0,00 43,58 Wydatki bieżące 6 000, , ,04 0, ,04 0,00 0,00 43, zakup materiałow 2 000, , ,04 0, ,04 0,00 0,00 55, zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 37, , , , , ,49 0,00 0,00 52,07 Wydatki bieżace , , , , ,49 0,00 0,00 52,07 28

29 4110 składki na ubezp. społ wynagrodzenia bezosobowe 240,00 115,39 115,39 115,39 0,00 0,00 0,00 48, , , , ,18 0,00 0,00 0,00 33, zakup materiałow , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 52, zakup usług pozostałych , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 56, zakup usług Internet. 450,00 216,00 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 48, podróże służbowe 550,00 88,74 88,74 0,00 88,74 0,00 0,00 16, szkolenia pracowników 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,99 0,00 47, Domy pomocy społecznej , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 81,72 Wydatki bieżące , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 81,72 zakup usług jst od innych jst , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 81, Ośrodki wsparcia , , , , ,63 0,00 0,00 48,02 Wydatki bieżące , , , , ,63 0,00 0,00 48, wynagrodzenia pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,77 0,00 0,00 0,00 43, , , , ,01 0,00 0,00 0,00 94, , , , ,35 0,00 0,00 0,00 52, skłdki na fund. pracy 5 795, , , ,09 0,00 0,00 0,00 47, zakup materiałow , , ,09 0, ,09 0,00 0,00 62, zakup srodków zywności 700,00 239,39 239,39 0,00 239,39 0,00 0,00 34, zakup energii , , ,94 0, ,94 0,00 0,00 51,06 29

30 4300 zakup usł. pozost , , ,06 0, ,06 0,00 0,00 93, zakup usług Internet. 550,00 266,85 266,85 0,00 266,85 0,00 0,00 48, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 500,00 184,79 184,79 0,00 184,79 0,00 0,00 36, ,00 829,51 829,51 0,00 829,51 0,00 0,00 40, podróże służbowe 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 5,16 Wydatki bieżące 2 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 5, zakup materiałow 1 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 8, zakup usł. pozost ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , ,40 0,00 50,72 30

31 Wydatki bieżące , , , , , ,40 0,00 50, świadczenia społeczne 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 50, , , , ,22 0,00 0,00 0,00 44, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,65 0,00 0,00 0,00 89, skłdki na fund. pracy 990,00 558,61 558,61 558,61 0,00 0,00 0,00 56, wynagrodzenia bezosobowe 8 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 31, zakup materiałow 9 679, , ,63 0, ,63 0,00 0,00 24, zakup usł. pozost , , ,04 0, ,04 0,00 0,00 45, zakup usług Internet. 430,00 144,39 144,39 0,00 144,39 0,00 0,00 33, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 701,75 701,75 0,00 701,75 0,00 0,00 73, podróże służbowe 460,00 77,00 77,00 0,00 77,00 0,00 0,00 16, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 300,00 93,27 93,27 0,00 93,27 0,00 0,00 31, szkolenia pracowników 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 100,00 31

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2011 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2011 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2011 rok Zgodnie z art. 199 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Nozdrzec jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo