Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku"

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Nozdrzec jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową przedkłada Radzie Gminy w Nozdrzcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2012 roku. Uchwalony przez Radę Gminy w Nozdrzcu na XIII sesji w dniu 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XIII/134/2012 budżet gminy wynosił : po stronie dochodów po stronie wydatków ,74 złotych ,58 złotych Na skutek dokonywanych w ciągu roku zmian, na dzień 30 czerwca 2012 roku budżet gminy wynosił; po stronie dochodów po stronie wydatków ,92 złotych ,52 złotych Planowany deficyt planu dochodów nad wydatkami wynikiem zwiększenia planu wydatków budżetowych. w kwocie ,60 zł jest Zgodnie z podpisanymi umowami na spłatę rat kredytów zaplanowano na rok 2012 kwotę ,16 zł. Spłata kredytów pokryta zostanie poprzez zaciągnięcie kredytu w wysokości ,40 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości ,76 złotych: W okresie I półrocza spłacono raty kredytów w kwocie ,58 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. do spłaty pozostało ,42 zł kredytów długoterminowych w tym: ,00 zł Bank Spółdzielczy Dynów O/Nozdrzec ,42 zł I Oddział PEKAO S.A. w Brzozowie ,00 zł Bank Śląski Oddział w Rzeszowie. Wykonanie dochodów i wydatków wg działów przedstawia tabela nr 1 1

2 Tabela nr 1 Nazwa DOCHODY WYDATKI Plan według uchwały 010 Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo 5 000, Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę 600 Transport i łączność ,00 Plan po zmianach wykonanie % Plan według uchwały Plan po zmianach wykonanie % , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 9, , Turystyka 3 000, Gospodarka mieszkaniowa , , ,84 68, , Działalność usługowa , Informatyka , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn. nie posia -dających osobowości ,00 187, , , , , , , , ,00 2,36 0, ,00 55, , , , prawnej , , ,97 49, Obsługa długu pubiicznego ,00 Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe, ,00 56, , subwencje) , , Oświata i wychowanie 2264, , ,55 55, , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , , ,68 53, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 99, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,07 22, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,00 0,00 Razem , , ,12 0, ,00 49, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 579, , , , , ,52 0, , , , , , , , , , , , , , ,42 14,90 53,34 41,25 14,97 0,00 45,81 58,06 2,72 55,56 39,27 63,03 68,19 0,00 55,20 51,39 47,47 91,00 51,90 48,36 5, , , ,27 46,11

3 REALIZACJA DOCHODÓW Uchwałą Nr XIII/134/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Rada Gminy w Nozdrzcu ustaliła dochody w wysokości ,74 zł. W toku wykonywania budżetu wzrosły one do kwoty ,92 zł, czyli o ,18 zł z następujących źródeł: Zwiększenia: 1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,00 zł 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ,00 zł 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 zł 4. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,50 zł 5. Dochody własne ,00 zł 6. Dotacje celowe w ramach programu, finansowane z udziałem środków europejskich ,54 zł 7. Wpływy z nadwyżki środków ZGK ,00 zł 8. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,84 zł Razem: ,88 zł Zmniejszenia: 1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,00 zł 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 140,00 zł 3. Dotacje celowe w ramach programu, finansowane z udziałem środków europejski ,70 zł 4. Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gmin ( oświatowa) ,00 zł Razem: ,70 zł Wykonanie dochodów według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 2. 3

4 Tabela Nr 2 Dział Rozdzi ał Paragr af Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania 010 Rolnictwo , ,31 36, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,31 80,87 Dochody bieżące , ,31 90, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 972,00 940,70 15, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,61 100,00 Dochody majątkowe , ,00 35, Wpływy z tyt. odpłatnego nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż gruntów rolnych./ , ,00 35, Leśnictwo 5 000,00 0,00 0, Gospodarka leśna 5 000,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 5 000,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży wyrobów /sprzedaż drewna/ 5 000,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 9, Drogi powiatowe , ,00 27,41 Dochody majątkowe , ,00 27, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu-mień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi gminne ,63 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,63 0,00 0,00 4

5 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,63 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk zywiołowych ,00 0,00 0,00 Dochady bieżące ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 68, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 68,82 Dochody bieżące , ,20 50, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,95 50, Pozostałe odsetki 0,00 63,75 0, Wpływy z róznych dochodów 0,00 307,50 0,00 Dochody majątkowe , ,64 75, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,90 9, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,74 100, Informatyka ,00 187,31 0, Pozostała działalność ,00 187,31 0,06 Dochody majątkowe ,00 187,31 0, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 187,31 0, Administracja publiczna , ,54 55, Urzędy wojewódzkie , ,00 53,84 Dochody bieżące , ,00 53,84 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami , ,00 53, Urzędy gmin 250, ,64 647,86 Dochody bieżące 250, ,64 647, Wpływy z usług ksero 0,00 830,73 0, Wpływy z różnych dochodów 250,00 788,91 315,56 5

6 75045 Kwalifikacja wojskowa 755,00 754,90 99,99 Dochody bieżące 755,00 754,90 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami 755,00 754,90 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 475,00 738,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa 1 475,00 738,00 50,03 Dochody bieżące 1 475,00 738,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 475,00 738,00 50, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 2, Ochotnicze straże pożarne , ,00 2,36 Dochody bieżące 0, ,00 0, Wpływy z róznych dochodów 0, ,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem , ,97 49, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 560,00 460,00 29,49 Dochody bieżące 1 560,00 460,00 29, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1 560,00 460,00 29, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat-ku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,75 58,21 Dochody bieżące , ,75 58, Podatek od nieruchomości , ,75 58, Podatek rolny , ,00 49, Podatek leśny , ,00 54,37 6

7 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, ,00 337, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,62 66,33 Dochody bieżące , ,62 66, Podatek od nieruchomości , ,40 69, Podatek rolny , ,09 78, Podatek leśny , ,34 52, Podatek od środków transportowych , ,60 33, Podatek od spadków i darowizn , ,60 107, Wpływy z opłaty targowej 350,00 30,00 8, Podatek od czynności cywilno-prawnych , ,00 38, Wpływy z różnych opłat 6 000, ,97 46, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 900, ,62 53, Wpływyz innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,32 41,38 Dochody bieżące , ,32 41, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 42, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 36, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,72 78, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,28 40,41 Dochody bieżące , ,28 40, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 40, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,60 14, Wpływy z różnych opłat 0, ,68 0, Różne rozliczenia , ,85 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54 Dochody bieżące , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 Dochody bieżące , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00 7

8 75814 Różne rozliczenia finansowe , ,85 13,07 Dochody bieżące , ,85 13, Pozostałe odsetki , ,72 8, Wpływy z różnych dochodów 0,00 539,13 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 Dochody bieżące , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,55 55, Szkoły podstawowe 1 960,00 841,27 42,92 Dochody bieżące 1 960,00 841,27 42, Pozostałe odsetki 210,00 66,27 31, Wpływy z różnych dochodów 1 750,00 775,00 44, Przedszkola , ,75 57,69 Dochody bieżące , ,75 57, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,75 57, Gimnazja 219,00 101,60 46,39 Dochody bieżące 219,00 101,60 46, Pozostałe odsetki 19,00 10,60 55, Wpływy z różnych dochodów 200,00 91,00 45, Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół 85,00 88,93 104,62 Dochody bieżące 85,00 88,93 104, Pozostałe odsetki 15,00 26,93 179, Wpływy z różnych dochodów 70,00 62,00 88, Pomoc społeczna , ,68 53, Domy pomocy społecznej 0, ,00 0,00 Dochody bieżące 0, ,00 0, Wpływy z usług 0, ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,96 53,89 Dochody bieżące , ,96 53, Pozostałe odsetki 0,00 12,56 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 11,00 0, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 53,87 8

9 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego, oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 255,00 193,40 75, , ,07 52,23 Dochody bieżące , ,07 52, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 52, Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000, ,07 72, , ,00 82,55 Dochody bieżące , ,00 82, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 200, ,00 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 5 800, ,00 78, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 72,98 Dochody bieżące , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 72, Zasiłki stałe , ,00 77,20 Dochody bieżące , ,00 77, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 77, Ośrodki pomocy społecznej , ,29 49,12 Dochody bieżące , ,29 49, Pozostałe odsetki 100,00 110,29 110, Wpływy z różnych dochodów 100,00 43,00 43,00 9

10 2007 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 51, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,30 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , ,00 53, Usługi opiekuńcze , ,83 47,84 Dochody bieżące , ,83 47, Wpływy z usług 9 000, ,83 60, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 41, Pozostała działalność , ,53 65,23 Dochody bieżące , ,53 65, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , ,00 60, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 5 732, ,53 85, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 Dochody bieżące , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 99,42 Dochody bieżące , ,00 99, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 100, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 96, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,07 22, Gospodarka odpadami ,04 0,00 0,00 Dochody bieżące ,04 0,00 0, Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżacych ,04 0,00 0,00

11 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej , ,43 100,00 Dochody bieżące , ,43 100, Wpływy do budżetu nadwyżki srodków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,43 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 900, ,64 49,13 Dochody bieżące 8 900, ,64 49, Wpływy z różnych opłat 8 900, ,64 49, Kultura fizyczna ,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0,00 0,00 Razem: , ,12 49,63 W tym: dochody bieżące , ,17 54,10 dochody majątkowe , ,95 13,91 11

12 Z powyższych danych wynika, że dochody gminy w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w 49,63% W dziale rolnictwo zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży działek rolnych w 35,73%, natomiast wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w % spowodowane brakiem chętnych do zakupu i dzierżawy gruntu. W dziale leśnictwo nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży drewna Jedynie w 29,49% zostały wykonane dochody z tyt. podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej realizowane prze Urząd Skarbowy w Brzozowie. W wysokości 33,88 % zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od środków transportowych, ze względu na przesunięcia terminów płatności i umorzenia. W wysokości 8,57% zrealizowane zostały dochody z tyt. opłaty targowej co spowodowane jest zbyt niską stawką opłaty oraz braku handlujących na placach. Słabe wykonanie dochodów zauważa się we wpływach z tyt. opłaty eksploatacyjnej - 35,59%. Sytuacja ta spowodowana jest zmianą przepisów w zakresie rozliczania i wpłacana opłaty (okresy półroczne a nie kwartalne).od 01 stycznia br. przedsiębiorcy dokonują wpłat za czwarty kw. 2011r do końca stycznia, za I półrocze 2012 r do końca lipca br. a za II półrocze do końca stycznia 2013r. I tak w roku bieżącym dokonają wpłaty za III kwartały, a nie za cały rok. Przewiduje się że do końca roku dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane. Udziały z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 40,60%, a podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez rzędy skarbowe został wykonany jedynie w 14,90 %. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w 8,57%. Dochody z tego tytułu nie zostaną osiągnięte z uwagi na brak wolnych środków i niskie oprocentowanie lokat. W okresie I półrocza 2012 r. roku wydano 52 decyzje umorzeniowe na kwotę ,80 zł. W celu poprawy ściągalności podatków wystawiono 612 upomnień na wartość ,40 zł. Na koniec I półrocza 2012 roku z tytułu dochodów budżetowych wystąpiły zaległości w wysokości ,39 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie ,00 zł. 12

13 REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założonymi planami. Zostały one wykonane w 46,11 %. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2012 roku obrazuje tabela Nr 3. Plan w tym Dotacje % Dz. Rozdz. Parag raf Nazwa po zmianach Wykonanie Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i skład-ki od nich naliczone Pozostałe. wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych. obsługa długu wykonanie w % 010 Rolnictwo , , ,60 954, ,48 0, ,84 14, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0, wydatki inwest.jed. budż. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Izby rolnicze 9 003, , ,84 83, Wydatki bieżące 9 003, , ,84 83,05 2% odpis podat. rol. na Izby Rol Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 003, , ,84 83, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majatkowe ,00 0,00 0,00 13

14 wydatki inwest.jed. budż. Pozostała działalność ,00 0,00 0, , , ,60 954, ,48 0,00 0,00 100, Wydatki bieżące , , ,60 954, ,48 0,00 0,00 100,00 składki na ubezp. społ. 139,40 139,32 139,32 139,32 99, wynagr. bezosob. 814,80 814,80 814,80 814,80 100, rózne opłaty i skład , , , ,48 100, Leśnictwo , , , , ,00 0,00 0,00 53, Gospodarka leśna , , , , ,00 0,00 0,00 53,34 Wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 0,00 53, wynagr. Osob. Prac , , , ,00 50, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezp. społ , , , ,27 99, , , , ,61 58, zakup materiałów 1 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup usług pozostałych 1 135, , ,00 0, ,00 99, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 750,00 750,00 750,00 75, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektry-czną gaz i wodę , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 41, Dostarczenie wody , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 41,25 14

15 Wydatki bieżące , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 41, dotacja przedm. z budz.dla samorządowego zakładu budżet , , ,23 41, Transport i łączność , , , , ,61 0,00 0,00 14, Drogi publiczne powiatowe ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki inwest. jedn. budżet ,64 0,00 0, wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, ,46 0,00 0, , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 2,91 Wydatki bieżące , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 22, zakup materiałów , , , ,63 21, zakup usług remontowych zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,80 79,86 Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. wydatki inwest. jedn. budżet. wydati i zakupy inwest.jedn.budż , ,00 2, ,63 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 15

16 60017 Drogi wewnętrzne , , , , ,46 0,00 0,00 65,27 Wydatki bieżące , , , , ,46 0,00 0,00 49, wynagr. bezosob , , , ,00 75, zakup materiałow , , , ,42 65, zakup usług remontowych zakup usług remonowych , , , ,84 44, , , , ,20 28,55 Wydatki majątkowe , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, wydatki inwest. jedn. budżet. Zakup usług pozostałych , ,66 99, , , , , ,40 0,00 0,00 2,94 Wydatki bieżące , , , , ,40 0,00 0,00 2, wynagr,bezosob , , , ,76 0,00 0,00 0,00 42, zakup usług remonowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup usł. pozost , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 80, Pozostała działalność (prom) , , , , ,32 0,00 0,00 46, Wydatki bieżące , , , , ,32 0,00 0,00 46,54 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ. 350,00 0,00 0,00 0, , , , ,53 0,00 0,00 0,00 38, , , , ,09 0,00 0,00 0,00 64, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 42,43 16

17 4120 skłdki na fund. pracy 1 110,00 508,34 508,34 508,34 0,00 0,00 0,00 45, zakup materiałow 2 000, , ,23 0, ,23 0,00 0,00 84, zakup energii 2 000, , ,37 0, ,37 0,00 0,00 82, zakup usług zdrowot. 520,00 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 100, zakup usł. pozost , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 95, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Turystyka 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup materiałów 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchomośc , , , , ,72 0,00 0,00 45, , , , , ,72 0,00 0,00 45,81 Wydatki bieżące , , , , ,72 0,00 0,00 69, wynagr,bezosob , , , ,00 0,00 0,00 0,00 72, zakup materiałow 8 200, , ,34 0, ,34 0,00 0,00 53, zakup energii , , ,69 0, ,69 0,00 0,00 63, zakup usł. pozost , , ,69 0, ,69 0,00 0,00 99, różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 wydatki inwest.jed. budż. Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 58, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 58,06 Wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 58, wynagr,bezosob , , , ,00 58, Informatyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 2, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 2,72 Wydatki bieżące , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 24,00 zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 24,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydati i zakupy inwest.jedn.budż. wydati i zakupy inwest.jedn.budż. Administracja państwowa i samorządowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,91 0,00 55, Urzędy wojew , , , , ,80 0,00 0,00 48,95 Wydatki bieżące , , , , ,80 0,00 0,00 48, wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,38 0,00 0,00 0,00 44, , , , ,05 0,00 0,00 0,00 94, , , , ,32 0,00 0,00 0,00 59, skłdki na fund. pracy 2 091,00 993,54 993,54 993,54 0,00 0,00 0,00 47, zakup materiałow 2 000,00 580,24 580,24 0,00 580,24 29,01 18

19 4300 zakup usł. pozost. 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podróże służbowe 1 000,00 363,56 363,56 0,00 363,56 0,00 0,00 36, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, szkolenia pracown ,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 66, Rady gmin , ,98 109,98 0,00 109, ,00 0,00 62, wydatki bieżące , ,98 109,98 0,00 109, ,00 0,00 62,55 różne wydatki na rzecz osób fizycz , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 63, zakup materiałów 2 000,00 109,98 109,98 109,98 5, Urzędy gmin , , , , , ,91 0,00 56, wydatki bieżące , , , , , ,91 0,00 56,31 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz wynagrodz. agency.- prowizyj. składki na ubezp. społ ,00 272,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 13, , , , ,39 0,00 0,00 0,00 51, , , , ,27 0,00 0,00 0,00 95, , ,91 0,00 0,00 0, ,91 0,00 32, , , , ,73 0,00 0,00 0,00 56, skłdki na fund. pracy , , , ,28 0,00 0,00 0,00 37, zakup materiałow , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 62, zakup energii , , ,49 0, ,49 0,00 0,00 62, zakup usług zdrowoynych 1 800, , ,40 0, ,40 0,00 0,00 99,74 19

20 4300 zakup usł. pozost , , ,41 0, ,41 0,00 0,00 71, zakup usług Internet , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 55, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 43, , , ,18 0, ,18 0,00 0,00 41, podróże służbowe 8000, , ,52 0, ,52 0,00 0,00 61, różne opłaty i składki 9 000, , ,72 0, ,72 0,00 0,00 44, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, pozostałe odsetki 70,00 60,31 60,31 0,00 60,31 0,00 0,00 86, koszty sądowe 125,00 75,08 75,08 0,00 75,08 0,00 0,00 60, szkolenia pracown , , , ,60 83,12 Wydatki majątkowe , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45, wydatki inwest.jed. budż ,00 0,00 0, zakupy inwestycyjne 8 300, ,81 99, Komisje poborowe 1 115,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67,70 Wydatki bieżące 1 115,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67, zakup usł. pozost ,00 754,90 754,90 0,00 754,90 0,00 0,00 67, Promocja j.s.t , , , , ,59 0,00 0,00 46,82 Wydatki bieżące , , , , ,59 0,00 0,00 46, wynagr.bezosob , , , ,00 0,00 0,00 0,00 86, zakup materiałow , , ,24 0, ,24 0,00 0,00 30,71 20

21 zakup usł. pozost , , ,35 0, ,35 0,00 0,00 49,59 Pozostała działalność , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 52,12 Wydatki bieżące , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 52, zakup usł. pozost , , , ,86 40, różne opłaty i składki , , , ,60 54, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39, Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39, wydatki bieżące 1 475,00 579,22 579,22 579,22 0,00 0,00 0,00 39,27 składki na ubezp. społ. 193,00 73,20 73,20 73,20 0,00 0,00 0,00 37, wynagr.bezosob ,00 506,02 506,02 506,02 0,00 0,00 0,00 39,47 Bezpieczeństwo publiczne i ochro-na p. pożarowa , , , , ,03 0, ,00 63, Straż Graniczna 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, wydatki bieżące 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 wpłaty jednostek na państwowy fun. Celowy Ochotnicze Straże Pożarne 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, , , , , ,03 0,00 0,00 63,76 Wydatki bieżące , , , , ,03 0,00 0,00 63,76 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,71 0,00 0,00 0,00 48,28 21

22 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,49 0,00 0,00 0,00 92, , , , ,75 0,00 0,00 0,00 55, skłdki na fund. pracy 1 308,00 616,90 616,90 616,90 0,00 0,00 0,00 47, zakup materiałow , , ,96 0, ,96 0,00 0,00 47, zakup energii , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 67, zakup usług zdrowoynych 800,00 775,80 775,80 0,00 775,80 0,00 0,00 96, zakup usł. pozost , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 97, opłaty za usługi telefoni stacjon 486,17 196,80 196,80 0,00 196,80 0,00 0,00 40, różne opłaty i składki , , ,58 0, ,58 0,00 0,00 88, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Zarządzanie Kryzysowe 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup materiałow 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68, Obsługa papierów wartośc. Kredytów i pożyczek , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68,19 Wydatki bieżące , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68,19 22

23 8110 odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów I pożyczek , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 68, Różne rozliczenia ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne rozliczenia finnsowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwrot dotacji oraz płatności ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odsetki od dotacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ( zarządzanie kryzysowe) ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oswiata i wychowanie , , , , , , ,00 55, Szkoły podstawowe , , , , , ,44 0,00 56, Wydatki bieżące , , , , , ,44 0,00 56,35 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , ,44 0,00 0,00 0, ,44 0,00 48, , , , ,93 0,00 0,00 0,00 51, , , , ,59 0,00 0,00 0,00 92, , , , ,06 0,00 0,00 0,00 59, skłdki na fund. pracy , , , ,61 0,00 0,00 0,00 47,41 23

24 4170 wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, zakup materiałow , , ,12 0, ,12 0,00 0,00 58, zakup energii , , ,84 0, ,84 0,00 0,00 76, zakup usług zdrowoynych 6 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 44, zakup usł. pozost , , ,91 0, ,91 0,00 0,00 48, zakup usług Internet , , ,54 0, ,54 0,00 0,00 49, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 7 000, , ,87 0, ,87 0,00 0,00 50, , , ,02 0, ,02 0,00 0,00 53, podróże służbowe , , ,32 0, ,32 0,00 0,00 35, różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 40, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 81, szkolenia pracowników 3020 Oddziały przdeszkolne w szkołach podstawowych 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,77 0,00 56,49 Wydatki bieżące , , , , , ,77 0,00 56,49 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz , ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 50, , , , ,99 0,00 0,00 0,00 53, , , , ,18 0,00 0,00 0,00 93,11 24

25 4110 składki na ubezp. społ , , , ,50 0,00 0,00 0,00 59, skłdki na fund. pracy , , , ,71 0,00 0,00 0,00 55, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Przedszkola , , ,00 0, ,00 0, ,00 51,66 Wydatki bieżące , , ,00 0, ,00 0, ,00 51, dotacja podmiot. dla niep. jed, syst. ośw. ( przedszkole) , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50, różne opłaty i składki 4 276, , , ,00 0,00 0,00 100, Gimnazja , , , , , ,00 0,00 53, Wydatki bieżące , , , , , ,00 0,00 53,32 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 47, , , , ,35 0,00 0,00 0,00 54, , , , ,44 0,00 0,00 0,00 91, , , , ,09 0,00 0,00 0,00 60, skłdki na fund. pracy , , , ,55 0,00 0,00 0,00 53, zakup materiałow , , ,05 0, ,05 0,00 0,00 37, zakup energii , , ,53 0, ,53 0,00 0,00 69, zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25

26 zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych 1 200,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 70, , , ,12 0, ,12 0,00 0,00 22, zakup usług Internet ,00 834,72 834,72 0,00 834,72 0,00 0,00 37, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 1 920,00 915,82 915,82 0,00 915,82 0,00 0,00 47, , , ,29 0, ,29 0,00 0,00 49, podróże służbowe 5 200,00 509,80 509,80 0,00 509,80 0,00 0,00 9, różne opłaty i składki 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 78, szkolenia pracowników 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów , , , , ,45 0,00 0,00 63,69 Wydatki bieżące , , , , ,45 0,00 0,00 63, wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 55, , , , ,42 0,00 0,00 0,00 98, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 71, skłdki na fund. pracy 825,00 429,03 429,03 429,03 0,00 0,00 0,00 52, wynagrodzenia bezosobowe , , , ,98 0,00 0,00 0,00 80, zakup materiałow , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 64,99 26

27 4300 zakup usług pozostałych , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 60, różne opłaty i składki 1 750, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 99, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 75, Zespoły obsługi ekonomiczno-adm. szkół , , , , ,32 0,00 0,00 49,97 Wydatki bieżące , , , , ,32 0,00 0,00 49, wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,44 0,00 0,00 0,00 44, , , , ,44 0,00 0,00 0,00 94, , , , ,19 0,00 0,00 0,00 57, skłdki na fund. pracy 9 252, , , ,24 0,00 0,00 0,00 39, wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, zakup materiałow , , ,92 0, ,92 0,00 0,00 51, zakup usług zdrowoynych 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup usł. pozost , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 17, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 1 620,00 946,15 946,15 0,00 946,15 0,00 0,00 58,40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podróże służbowe 4 340, , ,53 0, ,53 0,00 0,00 56,65 27

28 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 89, podatek od nieruchomości 4700 szkolenia pracowników Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 180,00 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00 86, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 64, , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 12,50 wydatki bieące , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 12, stypendia róne , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 12, Pozostała działal , , ,00 0, , ,00 0,00 69, Wydatki bieżące , , ,00 0, , ,00 0,00 69,83 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 60, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 75, Ochrona zdrowia , , , , ,53 0,00 0,00 51, Zwalczanie narkomani 6 000, , ,04 0, ,04 0,00 0,00 43,58 Wydatki bieżące 6 000, , ,04 0, ,04 0,00 0,00 43, zakup materiałow 2 000, , ,04 0, ,04 0,00 0,00 55, zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 37, , , , , ,49 0,00 0,00 52,07 Wydatki bieżace , , , , ,49 0,00 0,00 52,07 28

29 4110 składki na ubezp. społ wynagrodzenia bezosobowe 240,00 115,39 115,39 115,39 0,00 0,00 0,00 48, , , , ,18 0,00 0,00 0,00 33, zakup materiałow , , ,55 0, ,55 0,00 0,00 52, zakup usług pozostałych , , ,20 0, ,20 0,00 0,00 56, zakup usług Internet. 450,00 216,00 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 48, podróże służbowe 550,00 88,74 88,74 0,00 88,74 0,00 0,00 16, szkolenia pracowników 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,99 0,00 47, Domy pomocy społecznej , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 81,72 Wydatki bieżące , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 81,72 zakup usług jst od innych jst , , ,01 0, ,01 0,00 0,00 81, Ośrodki wsparcia , , , , ,63 0,00 0,00 48,02 Wydatki bieżące , , , , ,63 0,00 0,00 48, wynagrodzenia pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,77 0,00 0,00 0,00 43, , , , ,01 0,00 0,00 0,00 94, , , , ,35 0,00 0,00 0,00 52, skłdki na fund. pracy 5 795, , , ,09 0,00 0,00 0,00 47, zakup materiałow , , ,09 0, ,09 0,00 0,00 62, zakup srodków zywności 700,00 239,39 239,39 0,00 239,39 0,00 0,00 34, zakup energii , , ,94 0, ,94 0,00 0,00 51,06 29

30 4300 zakup usł. pozost , , ,06 0, ,06 0,00 0,00 93, zakup usług Internet. 550,00 266,85 266,85 0,00 266,85 0,00 0,00 48, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 500,00 184,79 184,79 0,00 184,79 0,00 0,00 36, ,00 829,51 829,51 0,00 829,51 0,00 0,00 40, podróże służbowe 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 5,16 Wydatki bieżące 2 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 5, zakup materiałow 1 500,00 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 8, zakup usł. pozost ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , ,40 0,00 50,72 30

31 Wydatki bieżące , , , , , ,40 0,00 50, świadczenia społeczne 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 50, , , , ,22 0,00 0,00 0,00 44, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,65 0,00 0,00 0,00 89, skłdki na fund. pracy 990,00 558,61 558,61 558,61 0,00 0,00 0,00 56, wynagrodzenia bezosobowe 8 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 31, zakup materiałow 9 679, , ,63 0, ,63 0,00 0,00 24, zakup usł. pozost , , ,04 0, ,04 0,00 0,00 45, zakup usług Internet. 430,00 144,39 144,39 0,00 144,39 0,00 0,00 33, opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 701,75 701,75 0,00 701,75 0,00 0,00 73, podróże służbowe 460,00 77,00 77,00 0,00 77,00 0,00 0,00 16, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 300,00 93,27 93,27 0,00 93,27 0,00 0,00 31, szkolenia pracowników 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 100,00 31

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo