BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK"

Transkrypt

1 Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 2005 r. 1

2 S p i s t r e ś c i Uchwała budżetowa na 2006 rok...3 ZAŁĄCZNIK 1.Prognozowane dochody budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok 7 ZAŁĄCZNIK 2.Prognoza dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie uchwały budżetowej...11 ZAŁĄCZNIK 3.Planowane wydatki budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok...15 ZAŁĄCZNIK 4.Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów 17 ZAŁĄCZNIK 5.Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Lwówek Śląski na 2006 rok 21 ZAŁĄCZNIK 6.Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek gminy Lwówek Śląski na 2006 rok...23 ZAŁĄCZNIK 7.Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych Publicznych Przedszkoli na 2006 rok 25 ZAŁĄCZNIK 8.Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim na 2006 rok...27 ZAŁĄCZNIK 9.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lwówek Śląski ustawami na 2006 rok...29 ZAŁĄCZNIK 10.Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy Lwówek Śląski planowanych do realizacji w 2006 rok...31 ZAŁĄCZNIK 11.Przychody i wydatki instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2006 rok...35 ZAŁĄCZNIK 12.Prognoza kwoty długu gminy Lwówek Śląski na rok 2006 i lata następne...37 ZAŁĄCZNIK 13.Prognoza kwoty długu na okres spłaty ZAŁĄCZNIK 14.Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności...41 Objaśnienia do projektu budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2006 rok...43 I. Dochody...43 II. Wydatki...57 III. Wydatki inwestycyjne...73 IV. Zakłady budżetowe...75 V. Gospodarstwa pomocnicze...76 VI. Dochody własne Publicznych Przedszkoli...76 VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...77 VIII. Instytucje kultury...77 Ustalenie zadłużenia gminy Lwówek Śląski i podsumowanie

3 Uchwała nr XXXIX/332/05 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz z późniejszymi zmianami) i art.109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrona środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski u c h w a l a c o n a s t ę p u j e: I. 1 Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w wysokości: z tego: zł 1) dochody z podatków zł 2) dochody z opłat zł 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 3) dochody z majątku gminy zł pozostałe wpływy własne (wpływy z różnych dochodów i usług, 4) wpływy z odsetek) zł 5) dochody z funduszy budżetu Unii Europejskiej zł 6) subwencja ogólna z budżetu państwa zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 7) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 8) własnych zadań bieżących zł dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na podstawie 9) umów zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 10) realizowane na podstawie porozumień zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 11) zł alkoholowych Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów określa załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. II. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w wysokości: zł 1. Wydatki bieżące z tego: zł 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury zł 3

4 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 3) na podstawie umów między jednostkami zł 4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw 5) pomocniczych zł 6) wydatki na obsługę długu zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 7) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu 8) administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł wydatki na realizację własnych zadań bieżących 9) finansowanych z budżetu państwa zł 10) pozostałe wydatki bieżące zł 2. Wydatki majątkowe z tego: zł na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków 1) budżetowych zł 2) na finansowanie zakupów inwestycyjnych zł zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. III. Dochody i wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie zł 2. Ustala się przychody z pożyczek w kwocie zł 3. Ustala się rozchody w kwocie zł z tego: a) spłata rat pożyczek zł b) spłata rat kredytów zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 3 Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych ustala się w następujących kwotach: 1. Zakładów budżetowych a) przychody w wysokości zł dotacje przedmiotowe w 4

5 wysokości zł b) wydatki w wysokości zł 2. Gospodarstw pomocniczych a) przychody w wysokości zł dotacje przedmiotowe w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł 3. Dochody własne przedszkoli a) przychody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje przedstawiają załączniki: nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały. 4 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach: 1. Przychody w wysokości zł 2. Wydatki w wysokości zł Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w następujących kwotach: a) dochody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł c) wydatki majątkowe zł 2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących ustala się w następujących kwotach: a) dochody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł Plan finansowy wyżej wymienionych zadań stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 6 Ustala się rezerwę ogólną do 1 % wydatków budżetu w wysokości zł na wydatki nieprzewidziane. 7 Ustala się zakres zadań inwestycyjnych oraz wielkość wydatków inwestycyjnych na 2006 rok na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 5

6 8 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia. 3. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. 4. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. 9 Prognozuje się kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikami nr 12 i nr 13 do niniejszej uchwały. 10 Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, których wykaz zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały. 11 Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 2. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w maksymalnej wysokości do zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów budżetowych. 3. Zaciągania zobowiązań do kwoty zł. 12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 6

7 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 na 2006 rok Prognozowane dochody budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na2006 rok DOCHODY OGÓŁEM z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone z tego: Dotacje celowe na zadania własne Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 65 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa

9 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Pozostałe odsetki Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z usług Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Prognoza dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 roku w układzie uchwały budżetowej w złotych Lp. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006 rok DOCHODY OGÓŁEM Dotacje z tego dotacje z budżetu państwa I Dochody z podatków Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek rolny * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek leśny * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek od środków transportowych * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych * osoby fizyczne II Dochody z opłat wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody z opłat, 1 Wpływy z opłaty targowej * targowisko * pozostałe Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe * osoby prawne * osoby fizyczne

12 Wpływy z opłaty skarbowej * rejestracja VAT * Urząd Skarbowy 266 * Notariusze * od weksli * od pozwoleń na budowę * od przewoźników * od warunków zabudowy * od koncesji * Banki - rozliczenie sprzedaży * odpady niebezpieczne * od zwolnień z VAT Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu III Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych * US Lwówek Śl * US Jelenia Góra 284 * US Kraków * US Wrocław Fabryczna 19 * US Lubuski 229 * US Wrocław * US I Mazowiecki * US II Mazowiecki * US Pomorski IV Dochody z majątku gminy Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsz dzierżawny - Gmina i Miasto * najem - Szkoły Podstawowe * najem - Gimnazjum * najem - LOK Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych * sprzedaż gruntów i użytków rolnych mienie komunalne, z tego: * sprzedaż mienia * sprzedaż lokali użytkowych * sprzedaż garaży, komórek V Pozostałe wpływy własne z tego: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

13 Wpływy z różnych opłat Za przyłącza: * Niwnice II * Bielanka - Pieszków * za obwody łowieckie Opłaty za zajęcie pasa drogowego Koszty upomnienia * osoby prawne * osoby fizyczne Wpływy z usług * Cmentarz Komunalny * Szkoły Podstawowe * Gimnazjum * Wpływy z usług PCK * LOK Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat * od wpływów z podatku dochodowego osób fizycznych * od osób prawnych * od osób prawnych - Urząd Skarbowy * od innych opłat * od osób fizycznych Pozostałe odsetki UGiM * kapitalizacja odsetek * odsetki od lokat terminowych * Szkoły Podstawowe * Przedszkola * Gimnazjum * LOK Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * LLA Wpływy z różnych dochodów Różne: * za materiały przetargowe * ogrzewanie biur * różne dochody (za telefony, za sprzedaż kartek) Szkoły Podstawowe Nawiązki sądowe na ochronę zdrowia LLA LOK Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * Dowody osobiste * Specjalistyczne usługi opiekuńcze 500 VI Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

14 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin VII Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostałe wydatki obronne Obrona cywilna Obrona cywilna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze VIII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i z porozumień Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy społecznej Posiłek dla potrzebujących IX Dotacje z innych źródeł WFOŚiGW - kanalizacja gminy Powiat Lwówecki - biblioteka X Dochody z budżetu Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE (KANALIZACJA GMINY)

15 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Planowane wydatki budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w złotych Rozdz Plan wydatków na Dział Wyszczególnienie r OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Różne rozliczenia

16 Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarstwa pomocnicze Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Świetlice szkolne Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oszyszcznie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

17 Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2006 r. Plan wydatków na 2006 r. wynagrodzenia ( 4010, 4040, 4170) W tym: pochodne od wynagrodzeń ( 4100, 4110, 4120, 4140, 4440) wydatki majątkowe I. SUMA BILANSOWA II. Wynik budżetu / deficyt III. OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie

19 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarstwa pomocnicze Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Świetlice szkolne Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oszyszcznie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

21 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Ogółem dotacje z budżetu gminy Ogółem wpłaty do budżetu Wydatki w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodze ń w złotych wydatki majątkow e Zakład Budżetowy gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oświatowy Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BÓBR Stan środków obrotowych na koniec roku R A Z E M a 21

22 Dzia ł Rozdział Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Wyszczególnienie Stan środków na początek roku Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Koszty i inne obciążenia w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń w złotych wydatki majątkowe Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim Stan środków na koniec roku RAZEM

23 23

24 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych Przedszkoli Publicznych w Lwówku Śląskim na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków na początek okresu Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Wydatki wynagrodzeni a w tym : Pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe w złotych Stan środków na koniec okresu Przedszkola razem Przedszkole Publiczne nr 1 w Lwówku Śląskim Przedszkole Publiczne nr 2 w Lwówku Śląskim

25 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim na 2006 rok Złącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Lp. Z a d a n i e Dział Rozdział Plan na 2006 rok Stan środków na początek roku Przychody ogółem Wpływy z różnych opłat Odsetki otrzymane Koszty i inne obciążenia Zakup materiałów i wyposażenia z tego: Zakup pojemników na śmieci / kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów Zakup materiałów do akcji "Sprzątanie świata" oraz konkurs dla szkół Zakup usług pozostałych, z tego: Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska" Wywóz nieczystości płynnych Zakup usług akcja "Sprzątania świata" i organizacji konkursu z okazji Dnia Ziemi Wywóz odpadów pracowni chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów niebezpiecznych Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Dofinansowanie budowy kanalizacji wewnętrznej w budynku we Włodzicach Wlk Tremomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Likwidacja dzikich wysypisk Stan funduszu na koniec roku 743

26 26

27 Dzia ł Rozdz. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lwówek Śląski ustawami, własnych, które są finansowane z budżetu państwa na 2006 rok Wyszczególnienie Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych z tego: Ogółem Ogółem Wynagrodzenia 4010, 4170, 4040 Pochodne 4110, 4120, 4440 W y d a t k i Pochodne 4110, 4130 (za świadczeniobiorców) z tego: Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Z tego: Z tego: zasiłki 3110, 4300 pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe Ogółem Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację własnych zadań bieżących Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa... Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących) Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 28

29 Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy Lwówek Śląski planowanych do realizacji w 2006 rok w złotych Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Dział Rozdział Wartość kosztorysowa Termin rozpoczęcia / zakończenia (rok) rozpoczęcia zakończenia Nakłady w 2006 roku P r o g n o z a w tym : 2007 rok 2008 rok Ogółem wydatki inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne w tego zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Budowa wodociągu w miejscowości Niwnice i Gradówek Uwagi * złożono wniosek do INTERREG III 2 Budowa sieci wodociągowej we wsi Radłówka * złożono wniosek do INTERREG III 3 4 Budowa wodociągu dla wsi Dębowy Gaj i Sobota Budowa wodociągu we wsi Płóczki Górne i Nagórze Razem Budowa drogi nr 64 w Sobocie Budowa i modernizacja dróg gminnych Remont ulicy Żwirki i Wigury i Osiedlowej Remont drogi Rakowice - Radłówka Przebudowa Placu Wolności i ulicy Mickiewicza w Lwówku Śląskim Przebudowa zaplecza Pl. Wolności zostanie złożony wniosek dofinansowanie do instytucji wspierających * złożono wniosek do INTERREG III 29

30 Remont ulicy Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową Razem Wykup gruntów Razem Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Razem Budowa i rozbudowa cmentarza komunalnego Razem Informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Razem Zakup samochodu bojowego dla OSP - dofinansowanie Razem Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Razem Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP nr 2 Wykonanie hydrantów wewnętrznych w SP nr 3 w Lwówku Śl Remont budynku SP Niwnice * wniosek do INTEREG III 21 Wymiana stolarki okiennej w SP Płóczki Górne Wykonanie schodów zewnętrznych w SP Płóczki Górne

31 Zakupy inwestycyjne w SP Niwnice (wyposażenie kuchni) Remont budynku SP Zbylutów Razem Remont dachu w budynku PP nr Realizacja projektu - oddymianie klatki schodowej w budynki PP nr 2 Razem Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - miasta i miejscowości przyległych: Mojesz, Rakowice Wielkie, Płóczki Dolne i Radłówka środki własne środki z dotacji i pożyczki 28 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Oświęcimskiej Porozumienie z Powiatem Lwóweckim o współfinansowaniu 29 Remont części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Budowa zaplecza sanitarnego wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynku z świetlicą w Brunowie Wykonanie kanalizacji wewnętrznej budynku w Włodzicach Wielkich nr Razem Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oświęcimskiej Budowa oświetlenia przy ul. Norwida Razem

32 Remont SUW przy ul. Granicznej i lewarowych ujęć wody Modernizacja SUW "Lwówek Śląski" oraz ujęcia wody "Rakowice Małe" Wniosek do funduszy Razem Budowa sali widowiskowej w Domu Kultury wniosek do funduszy UE 38 Remont świetlicy w Gradówku Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Płóczkach Dolnych Razem wniosek do funduszy UE 40 Remont ratusza Razem * Gmina stara się o środki w ramach INTEREG 32 Przychody i wydatki instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/332/05

33 Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy dotacje z budżetu powiatu Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Koszty i inne obciążenia wynagrodzenia w złotych pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkow e Stan środków obrotowych na koniec roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna R A Z E M Razem dotacja

34 34

35 Prognoza kwoty długu gminy Lwówek Śląski na rok 2006 i na lata następne Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/332/05. Lp. Źródło powstani a Nr umowy i data powstania Nazwa zadania Stopa oprocentowani a Stan na r. Spłata odsetek w 2006 r. Dopłata i spłata kapitału Stan na r. Spłata odsetek Spłata rat kapitału w latach następnych 2007 r r r r r WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) P/0060/98 z r. 22/OZ/JG/99 z r. 9/OZ/JG/2000 z r. 14/OA/JG/2001 z r. 03/GW/JG/2002 z r. 39/GW/JG/200 4 z r. 23/OW/JG/2003 z r. 10/OW/JG/2005 z r. 12/OA/JG/205z r. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów komunalnych Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Płóczkach Dolnych Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mojeszu Modernizacja kotłowni przy ul. Słowackiego Budowa wodociągu we wsi Niwnice I etap Budowa wodociągu w m. Bielanka Pieszków Zakup samochodu aseniazacyjnego Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej... Termomodernizacja budynku Gimnazjum... 0,25 % stopy redyskonta weksla 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym , , , , , , , , , BISE (Kredyt) z r. Termomodernizacja budynku Gimnazjum... 6,8% w stosunku rocznym , Razem , Spłata rat kapitału i spłata odsetek w 2006 roku (kredyt zł + pożyczka zł) Dopłata pożyczki w 2006 roku (zgodnie z zawartą umową) ,98 Spłata odsetek w 2006 roku (inwestycja w toku) ,17 35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo