BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK"

Transkrypt

1 Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 2005 r. 1

2 S p i s t r e ś c i Uchwała budżetowa na 2006 rok...3 ZAŁĄCZNIK 1.Prognozowane dochody budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok 7 ZAŁĄCZNIK 2.Prognoza dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie uchwały budżetowej...11 ZAŁĄCZNIK 3.Planowane wydatki budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok...15 ZAŁĄCZNIK 4.Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów 17 ZAŁĄCZNIK 5.Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Lwówek Śląski na 2006 rok 21 ZAŁĄCZNIK 6.Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek gminy Lwówek Śląski na 2006 rok...23 ZAŁĄCZNIK 7.Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych Publicznych Przedszkoli na 2006 rok 25 ZAŁĄCZNIK 8.Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim na 2006 rok...27 ZAŁĄCZNIK 9.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lwówek Śląski ustawami na 2006 rok...29 ZAŁĄCZNIK 10.Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy Lwówek Śląski planowanych do realizacji w 2006 rok...31 ZAŁĄCZNIK 11.Przychody i wydatki instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2006 rok...35 ZAŁĄCZNIK 12.Prognoza kwoty długu gminy Lwówek Śląski na rok 2006 i lata następne...37 ZAŁĄCZNIK 13.Prognoza kwoty długu na okres spłaty ZAŁĄCZNIK 14.Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności...41 Objaśnienia do projektu budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2006 rok...43 I. Dochody...43 II. Wydatki...57 III. Wydatki inwestycyjne...73 IV. Zakłady budżetowe...75 V. Gospodarstwa pomocnicze...76 VI. Dochody własne Publicznych Przedszkoli...76 VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...77 VIII. Instytucje kultury...77 Ustalenie zadłużenia gminy Lwówek Śląski i podsumowanie

3 Uchwała nr XXXIX/332/05 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz z późniejszymi zmianami) i art.109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrona środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski u c h w a l a c o n a s t ę p u j e: I. 1 Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w wysokości: z tego: zł 1) dochody z podatków zł 2) dochody z opłat zł 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 3) dochody z majątku gminy zł pozostałe wpływy własne (wpływy z różnych dochodów i usług, 4) wpływy z odsetek) zł 5) dochody z funduszy budżetu Unii Europejskiej zł 6) subwencja ogólna z budżetu państwa zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 7) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 8) własnych zadań bieżących zł dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na podstawie 9) umów zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 10) realizowane na podstawie porozumień zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 11) zł alkoholowych Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów określa załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. II. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w wysokości: zł 1. Wydatki bieżące z tego: zł 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury zł 3

4 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 3) na podstawie umów między jednostkami zł 4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw 5) pomocniczych zł 6) wydatki na obsługę długu zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 7) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu 8) administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł wydatki na realizację własnych zadań bieżących 9) finansowanych z budżetu państwa zł 10) pozostałe wydatki bieżące zł 2. Wydatki majątkowe z tego: zł na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków 1) budżetowych zł 2) na finansowanie zakupów inwestycyjnych zł zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. III. Dochody i wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie zł 2. Ustala się przychody z pożyczek w kwocie zł 3. Ustala się rozchody w kwocie zł z tego: a) spłata rat pożyczek zł b) spłata rat kredytów zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 3 Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych ustala się w następujących kwotach: 1. Zakładów budżetowych a) przychody w wysokości zł dotacje przedmiotowe w 4

5 wysokości zł b) wydatki w wysokości zł 2. Gospodarstw pomocniczych a) przychody w wysokości zł dotacje przedmiotowe w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł 3. Dochody własne przedszkoli a) przychody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje przedstawiają załączniki: nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały. 4 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach: 1. Przychody w wysokości zł 2. Wydatki w wysokości zł Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w następujących kwotach: a) dochody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł c) wydatki majątkowe zł 2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących ustala się w następujących kwotach: a) dochody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł Plan finansowy wyżej wymienionych zadań stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 6 Ustala się rezerwę ogólną do 1 % wydatków budżetu w wysokości zł na wydatki nieprzewidziane. 7 Ustala się zakres zadań inwestycyjnych oraz wielkość wydatków inwestycyjnych na 2006 rok na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 5

6 8 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia. 3. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. 4. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. 9 Prognozuje się kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikami nr 12 i nr 13 do niniejszej uchwały. 10 Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, których wykaz zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały. 11 Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 2. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w maksymalnej wysokości do zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów budżetowych. 3. Zaciągania zobowiązań do kwoty zł. 12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 6

7 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 na 2006 rok Prognozowane dochody budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na2006 rok DOCHODY OGÓŁEM z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone z tego: Dotacje celowe na zadania własne Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 65 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa

9 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Pozostałe odsetki Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z usług Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Prognoza dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 roku w układzie uchwały budżetowej w złotych Lp. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006 rok DOCHODY OGÓŁEM Dotacje z tego dotacje z budżetu państwa I Dochody z podatków Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek rolny * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek leśny * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek od środków transportowych * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych * osoby fizyczne II Dochody z opłat wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody z opłat, 1 Wpływy z opłaty targowej * targowisko * pozostałe Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe * osoby prawne * osoby fizyczne

12 Wpływy z opłaty skarbowej * rejestracja VAT * Urząd Skarbowy 266 * Notariusze * od weksli * od pozwoleń na budowę * od przewoźników * od warunków zabudowy * od koncesji * Banki - rozliczenie sprzedaży * odpady niebezpieczne * od zwolnień z VAT Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu III Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych * US Lwówek Śl * US Jelenia Góra 284 * US Kraków * US Wrocław Fabryczna 19 * US Lubuski 229 * US Wrocław * US I Mazowiecki * US II Mazowiecki * US Pomorski IV Dochody z majątku gminy Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsz dzierżawny - Gmina i Miasto * najem - Szkoły Podstawowe * najem - Gimnazjum * najem - LOK Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych * sprzedaż gruntów i użytków rolnych mienie komunalne, z tego: * sprzedaż mienia * sprzedaż lokali użytkowych * sprzedaż garaży, komórek V Pozostałe wpływy własne z tego: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

13 Wpływy z różnych opłat Za przyłącza: * Niwnice II * Bielanka - Pieszków * za obwody łowieckie Opłaty za zajęcie pasa drogowego Koszty upomnienia * osoby prawne * osoby fizyczne Wpływy z usług * Cmentarz Komunalny * Szkoły Podstawowe * Gimnazjum * Wpływy z usług PCK * LOK Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat * od wpływów z podatku dochodowego osób fizycznych * od osób prawnych * od osób prawnych - Urząd Skarbowy * od innych opłat * od osób fizycznych Pozostałe odsetki UGiM * kapitalizacja odsetek * odsetki od lokat terminowych * Szkoły Podstawowe * Przedszkola * Gimnazjum * LOK Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * LLA Wpływy z różnych dochodów Różne: * za materiały przetargowe * ogrzewanie biur * różne dochody (za telefony, za sprzedaż kartek) Szkoły Podstawowe Nawiązki sądowe na ochronę zdrowia LLA LOK Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * Dowody osobiste * Specjalistyczne usługi opiekuńcze 500 VI Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

14 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin VII Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostałe wydatki obronne Obrona cywilna Obrona cywilna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze VIII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i z porozumień Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy społecznej Posiłek dla potrzebujących IX Dotacje z innych źródeł WFOŚiGW - kanalizacja gminy Powiat Lwówecki - biblioteka X Dochody z budżetu Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE (KANALIZACJA GMINY)

15 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Planowane wydatki budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w złotych Rozdz Plan wydatków na Dział Wyszczególnienie r OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Różne rozliczenia

16 Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarstwa pomocnicze Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Świetlice szkolne Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oszyszcznie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

17 Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2006 r. Plan wydatków na 2006 r. wynagrodzenia ( 4010, 4040, 4170) W tym: pochodne od wynagrodzeń ( 4100, 4110, 4120, 4140, 4440) wydatki majątkowe I. SUMA BILANSOWA II. Wynik budżetu / deficyt III. OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie

19 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarstwa pomocnicze Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Świetlice szkolne Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oszyszcznie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

21 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Ogółem dotacje z budżetu gminy Ogółem wpłaty do budżetu Wydatki w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodze ń w złotych wydatki majątkow e Zakład Budżetowy gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oświatowy Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BÓBR Stan środków obrotowych na koniec roku R A Z E M a 21

22 Dzia ł Rozdział Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Wyszczególnienie Stan środków na początek roku Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Koszty i inne obciążenia w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń w złotych wydatki majątkowe Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim Stan środków na koniec roku RAZEM

23 23

24 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych Przedszkoli Publicznych w Lwówku Śląskim na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków na początek okresu Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Wydatki wynagrodzeni a w tym : Pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe w złotych Stan środków na koniec okresu Przedszkola razem Przedszkole Publiczne nr 1 w Lwówku Śląskim Przedszkole Publiczne nr 2 w Lwówku Śląskim

25 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim na 2006 rok Złącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Lp. Z a d a n i e Dział Rozdział Plan na 2006 rok Stan środków na początek roku Przychody ogółem Wpływy z różnych opłat Odsetki otrzymane Koszty i inne obciążenia Zakup materiałów i wyposażenia z tego: Zakup pojemników na śmieci / kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów Zakup materiałów do akcji "Sprzątanie świata" oraz konkurs dla szkół Zakup usług pozostałych, z tego: Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska" Wywóz nieczystości płynnych Zakup usług akcja "Sprzątania świata" i organizacji konkursu z okazji Dnia Ziemi Wywóz odpadów pracowni chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów niebezpiecznych Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Dofinansowanie budowy kanalizacji wewnętrznej w budynku we Włodzicach Wlk Tremomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Likwidacja dzikich wysypisk Stan funduszu na koniec roku 743

26 26

27 Dzia ł Rozdz. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lwówek Śląski ustawami, własnych, które są finansowane z budżetu państwa na 2006 rok Wyszczególnienie Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych z tego: Ogółem Ogółem Wynagrodzenia 4010, 4170, 4040 Pochodne 4110, 4120, 4440 W y d a t k i Pochodne 4110, 4130 (za świadczeniobiorców) z tego: Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Z tego: Z tego: zasiłki 3110, 4300 pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe Ogółem Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację własnych zadań bieżących Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa... Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących) Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 28

29 Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy Lwówek Śląski planowanych do realizacji w 2006 rok w złotych Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Dział Rozdział Wartość kosztorysowa Termin rozpoczęcia / zakończenia (rok) rozpoczęcia zakończenia Nakłady w 2006 roku P r o g n o z a w tym : 2007 rok 2008 rok Ogółem wydatki inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne w tego zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Budowa wodociągu w miejscowości Niwnice i Gradówek Uwagi * złożono wniosek do INTERREG III 2 Budowa sieci wodociągowej we wsi Radłówka * złożono wniosek do INTERREG III 3 4 Budowa wodociągu dla wsi Dębowy Gaj i Sobota Budowa wodociągu we wsi Płóczki Górne i Nagórze Razem Budowa drogi nr 64 w Sobocie Budowa i modernizacja dróg gminnych Remont ulicy Żwirki i Wigury i Osiedlowej Remont drogi Rakowice - Radłówka Przebudowa Placu Wolności i ulicy Mickiewicza w Lwówku Śląskim Przebudowa zaplecza Pl. Wolności zostanie złożony wniosek dofinansowanie do instytucji wspierających * złożono wniosek do INTERREG III 29

30 Remont ulicy Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową Razem Wykup gruntów Razem Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Razem Budowa i rozbudowa cmentarza komunalnego Razem Informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Razem Zakup samochodu bojowego dla OSP - dofinansowanie Razem Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Razem Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP nr 2 Wykonanie hydrantów wewnętrznych w SP nr 3 w Lwówku Śl Remont budynku SP Niwnice * wniosek do INTEREG III 21 Wymiana stolarki okiennej w SP Płóczki Górne Wykonanie schodów zewnętrznych w SP Płóczki Górne

31 Zakupy inwestycyjne w SP Niwnice (wyposażenie kuchni) Remont budynku SP Zbylutów Razem Remont dachu w budynku PP nr Realizacja projektu - oddymianie klatki schodowej w budynki PP nr 2 Razem Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - miasta i miejscowości przyległych: Mojesz, Rakowice Wielkie, Płóczki Dolne i Radłówka środki własne środki z dotacji i pożyczki 28 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Oświęcimskiej Porozumienie z Powiatem Lwóweckim o współfinansowaniu 29 Remont części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Budowa zaplecza sanitarnego wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynku z świetlicą w Brunowie Wykonanie kanalizacji wewnętrznej budynku w Włodzicach Wielkich nr Razem Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oświęcimskiej Budowa oświetlenia przy ul. Norwida Razem

32 Remont SUW przy ul. Granicznej i lewarowych ujęć wody Modernizacja SUW "Lwówek Śląski" oraz ujęcia wody "Rakowice Małe" Wniosek do funduszy Razem Budowa sali widowiskowej w Domu Kultury wniosek do funduszy UE 38 Remont świetlicy w Gradówku Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Płóczkach Dolnych Razem wniosek do funduszy UE 40 Remont ratusza Razem * Gmina stara się o środki w ramach INTEREG 32 Przychody i wydatki instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/332/05

33 Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy dotacje z budżetu powiatu Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Koszty i inne obciążenia wynagrodzenia w złotych pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkow e Stan środków obrotowych na koniec roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna R A Z E M Razem dotacja

34 34

35 Prognoza kwoty długu gminy Lwówek Śląski na rok 2006 i na lata następne Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/332/05. Lp. Źródło powstani a Nr umowy i data powstania Nazwa zadania Stopa oprocentowani a Stan na r. Spłata odsetek w 2006 r. Dopłata i spłata kapitału Stan na r. Spłata odsetek Spłata rat kapitału w latach następnych 2007 r r r r r WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) P/0060/98 z r. 22/OZ/JG/99 z r. 9/OZ/JG/2000 z r. 14/OA/JG/2001 z r. 03/GW/JG/2002 z r. 39/GW/JG/200 4 z r. 23/OW/JG/2003 z r. 10/OW/JG/2005 z r. 12/OA/JG/205z r. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów komunalnych Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Płóczkach Dolnych Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mojeszu Modernizacja kotłowni przy ul. Słowackiego Budowa wodociągu we wsi Niwnice I etap Budowa wodociągu w m. Bielanka Pieszków Zakup samochodu aseniazacyjnego Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej... Termomodernizacja budynku Gimnazjum... 0,25 % stopy redyskonta weksla 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym , , , , , , , , , BISE (Kredyt) z r. Termomodernizacja budynku Gimnazjum... 6,8% w stosunku rocznym , Razem , Spłata rat kapitału i spłata odsetek w 2006 roku (kredyt zł + pożyczka zł) Dopłata pożyczki w 2006 roku (zgodnie z zawartą umową) ,98 Spłata odsetek w 2006 roku (inwestycja w toku) ,17 35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Plan dochodów na rok 2015 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 010

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo