BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK"

Transkrypt

1 Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 2005 r. 1

2 S p i s t r e ś c i Uchwała budżetowa na 2006 rok...3 ZAŁĄCZNIK 1.Prognozowane dochody budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok 7 ZAŁĄCZNIK 2.Prognoza dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie uchwały budżetowej...11 ZAŁĄCZNIK 3.Planowane wydatki budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok...15 ZAŁĄCZNIK 4.Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów 17 ZAŁĄCZNIK 5.Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Lwówek Śląski na 2006 rok 21 ZAŁĄCZNIK 6.Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek gminy Lwówek Śląski na 2006 rok...23 ZAŁĄCZNIK 7.Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych Publicznych Przedszkoli na 2006 rok 25 ZAŁĄCZNIK 8.Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim na 2006 rok...27 ZAŁĄCZNIK 9.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lwówek Śląski ustawami na 2006 rok...29 ZAŁĄCZNIK 10.Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy Lwówek Śląski planowanych do realizacji w 2006 rok...31 ZAŁĄCZNIK 11.Przychody i wydatki instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2006 rok...35 ZAŁĄCZNIK 12.Prognoza kwoty długu gminy Lwówek Śląski na rok 2006 i lata następne...37 ZAŁĄCZNIK 13.Prognoza kwoty długu na okres spłaty ZAŁĄCZNIK 14.Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności...41 Objaśnienia do projektu budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2006 rok...43 I. Dochody...43 II. Wydatki...57 III. Wydatki inwestycyjne...73 IV. Zakłady budżetowe...75 V. Gospodarstwa pomocnicze...76 VI. Dochody własne Publicznych Przedszkoli...76 VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...77 VIII. Instytucje kultury...77 Ustalenie zadłużenia gminy Lwówek Śląski i podsumowanie

3 Uchwała nr XXXIX/332/05 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz z późniejszymi zmianami) i art.109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrona środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski u c h w a l a c o n a s t ę p u j e: I. 1 Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w wysokości: z tego: zł 1) dochody z podatków zł 2) dochody z opłat zł 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 3) dochody z majątku gminy zł pozostałe wpływy własne (wpływy z różnych dochodów i usług, 4) wpływy z odsetek) zł 5) dochody z funduszy budżetu Unii Europejskiej zł 6) subwencja ogólna z budżetu państwa zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 7) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 8) własnych zadań bieżących zł dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na podstawie 9) umów zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 10) realizowane na podstawie porozumień zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 11) zł alkoholowych Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów określa załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. II. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w wysokości: zł 1. Wydatki bieżące z tego: zł 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 2) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury zł 3

4 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 3) na podstawie umów między jednostkami zł 4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw 5) pomocniczych zł 6) wydatki na obsługę długu zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym 7) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu 8) administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł wydatki na realizację własnych zadań bieżących 9) finansowanych z budżetu państwa zł 10) pozostałe wydatki bieżące zł 2. Wydatki majątkowe z tego: zł na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków 1) budżetowych zł 2) na finansowanie zakupów inwestycyjnych zł zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zł Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały. III. Dochody i wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie zł 2. Ustala się przychody z pożyczek w kwocie zł 3. Ustala się rozchody w kwocie zł z tego: a) spłata rat pożyczek zł b) spłata rat kredytów zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 3 Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych ustala się w następujących kwotach: 1. Zakładów budżetowych a) przychody w wysokości zł dotacje przedmiotowe w 4

5 wysokości zł b) wydatki w wysokości zł 2. Gospodarstw pomocniczych a) przychody w wysokości zł dotacje przedmiotowe w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł 3. Dochody własne przedszkoli a) przychody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł Szczegółowy podział kwot na poszczególne jednostki w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje przedstawiają załączniki: nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały. 4 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach: 1. Przychody w wysokości zł 2. Wydatki w wysokości zł Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w następujących kwotach: a) dochody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł c) wydatki majątkowe zł 2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących ustala się w następujących kwotach: a) dochody w wysokości zł b) wydatki w wysokości zł Plan finansowy wyżej wymienionych zadań stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 6 Ustala się rezerwę ogólną do 1 % wydatków budżetu w wysokości zł na wydatki nieprzewidziane. 7 Ustala się zakres zadań inwestycyjnych oraz wielkość wydatków inwestycyjnych na 2006 rok na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 5

6 8 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia. 3. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. 4. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. 9 Prognozuje się kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikami nr 12 i nr 13 do niniejszej uchwały. 10 Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, których wykaz zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały. 11 Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. 2. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w maksymalnej wysokości do zł w przypadku nieterminowej realizacji dochodów budżetowych. 3. Zaciągania zobowiązań do kwoty zł. 12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 6

7 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 na 2006 rok Prognozowane dochody budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na2006 rok DOCHODY OGÓŁEM z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone z tego: Dotacje celowe na zadania własne Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 65 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa

9 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Pozostałe odsetki Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z usług Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Prognoza dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 roku w układzie uchwały budżetowej w złotych Lp. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006 rok DOCHODY OGÓŁEM Dotacje z tego dotacje z budżetu państwa I Dochody z podatków Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek rolny * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek leśny * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek od środków transportowych * osoby prawne * osoby fizyczne Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych * osoby fizyczne II Dochody z opłat wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody z opłat, 1 Wpływy z opłaty targowej * targowisko * pozostałe Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe * osoby prawne * osoby fizyczne

12 Wpływy z opłaty skarbowej * rejestracja VAT * Urząd Skarbowy 266 * Notariusze * od weksli * od pozwoleń na budowę * od przewoźników * od warunków zabudowy * od koncesji * Banki - rozliczenie sprzedaży * odpady niebezpieczne * od zwolnień z VAT Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu III Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych * US Lwówek Śl * US Jelenia Góra 284 * US Kraków * US Wrocław Fabryczna 19 * US Lubuski 229 * US Wrocław * US I Mazowiecki * US II Mazowiecki * US Pomorski IV Dochody z majątku gminy Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze * czynsz dzierżawny - Gmina i Miasto * najem - Szkoły Podstawowe * najem - Gimnazjum * najem - LOK Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych * sprzedaż gruntów i użytków rolnych mienie komunalne, z tego: * sprzedaż mienia * sprzedaż lokali użytkowych * sprzedaż garaży, komórek V Pozostałe wpływy własne z tego: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

13 Wpływy z różnych opłat Za przyłącza: * Niwnice II * Bielanka - Pieszków * za obwody łowieckie Opłaty za zajęcie pasa drogowego Koszty upomnienia * osoby prawne * osoby fizyczne Wpływy z usług * Cmentarz Komunalny * Szkoły Podstawowe * Gimnazjum * Wpływy z usług PCK * LOK Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat * od wpływów z podatku dochodowego osób fizycznych * od osób prawnych * od osób prawnych - Urząd Skarbowy * od innych opłat * od osób fizycznych Pozostałe odsetki UGiM * kapitalizacja odsetek * odsetki od lokat terminowych * Szkoły Podstawowe * Przedszkola * Gimnazjum * LOK Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej * LLA Wpływy z różnych dochodów Różne: * za materiały przetargowe * ogrzewanie biur * różne dochody (za telefony, za sprzedaż kartek) Szkoły Podstawowe Nawiązki sądowe na ochronę zdrowia LLA LOK Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * Dowody osobiste * Specjalistyczne usługi opiekuńcze 500 VI Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

14 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin VII Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostałe wydatki obronne Obrona cywilna Obrona cywilna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze VIII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i z porozumień Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy społecznej Posiłek dla potrzebujących IX Dotacje z innych źródeł WFOŚiGW - kanalizacja gminy Powiat Lwówecki - biblioteka X Dochody z budżetu Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE (KANALIZACJA GMINY)

15 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Planowane wydatki budżetowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w złotych Rozdz Plan wydatków na Dział Wyszczególnienie r OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Różne rozliczenia

16 Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarstwa pomocnicze Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Świetlice szkolne Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oszyszcznie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

17 Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2006 r. Plan wydatków na 2006 r. wynagrodzenia ( 4010, 4040, 4170) W tym: pochodne od wynagrodzeń ( 4100, 4110, 4120, 4140, 4440) wydatki majątkowe I. SUMA BILANSOWA II. Wynik budżetu / deficyt III. OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie

19 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarstwa pomocnicze Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Świetlice szkolne Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oszyszcznie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

21 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Stan środków obrotowych na początek roku Przychody Ogółem dotacje z budżetu gminy Ogółem wpłaty do budżetu Wydatki w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodze ń w złotych wydatki majątkow e Zakład Budżetowy gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oświatowy Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BÓBR Stan środków obrotowych na koniec roku R A Z E M a 21

22 Dzia ł Rozdział Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Wyszczególnienie Stan środków na początek roku Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Koszty i inne obciążenia w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń w złotych wydatki majątkowe Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim Stan środków na koniec roku RAZEM

23 23

24 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych Przedszkoli Publicznych w Lwówku Śląskim na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków na początek okresu Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Wydatki wynagrodzeni a w tym : Pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe w złotych Stan środków na koniec okresu Przedszkola razem Przedszkole Publiczne nr 1 w Lwówku Śląskim Przedszkole Publiczne nr 2 w Lwówku Śląskim

25 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim na 2006 rok Złącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Lp. Z a d a n i e Dział Rozdział Plan na 2006 rok Stan środków na początek roku Przychody ogółem Wpływy z różnych opłat Odsetki otrzymane Koszty i inne obciążenia Zakup materiałów i wyposażenia z tego: Zakup pojemników na śmieci / kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów Zakup materiałów do akcji "Sprzątanie świata" oraz konkurs dla szkół Zakup usług pozostałych, z tego: Monitoring wysypiska śmieci w Mojeszu oraz abonament "Prawo Ochrony Środowiska" Wywóz nieczystości płynnych Zakup usług akcja "Sprzątania świata" i organizacji konkursu z okazji Dnia Ziemi Wywóz odpadów pracowni chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów niebezpiecznych Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Dofinansowanie budowy kanalizacji wewnętrznej w budynku we Włodzicach Wlk Tremomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Likwidacja dzikich wysypisk Stan funduszu na koniec roku 743

26 26

27 Dzia ł Rozdz. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Lwówek Śląski ustawami, własnych, które są finansowane z budżetu państwa na 2006 rok Wyszczególnienie Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i zadań własnych z tego: Ogółem Ogółem Wynagrodzenia 4010, 4170, 4040 Pochodne 4110, 4120, 4440 W y d a t k i Pochodne 4110, 4130 (za świadczeniobiorców) z tego: Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 w złotych Z tego: Z tego: zasiłki 3110, 4300 pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe Ogółem Wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację własnych zadań bieżących Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa... Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących) Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/332/05 28

29 Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy Lwówek Śląski planowanych do realizacji w 2006 rok w złotych Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Dział Rozdział Wartość kosztorysowa Termin rozpoczęcia / zakończenia (rok) rozpoczęcia zakończenia Nakłady w 2006 roku P r o g n o z a w tym : 2007 rok 2008 rok Ogółem wydatki inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne w tego zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Budowa wodociągu w miejscowości Niwnice i Gradówek Uwagi * złożono wniosek do INTERREG III 2 Budowa sieci wodociągowej we wsi Radłówka * złożono wniosek do INTERREG III 3 4 Budowa wodociągu dla wsi Dębowy Gaj i Sobota Budowa wodociągu we wsi Płóczki Górne i Nagórze Razem Budowa drogi nr 64 w Sobocie Budowa i modernizacja dróg gminnych Remont ulicy Żwirki i Wigury i Osiedlowej Remont drogi Rakowice - Radłówka Przebudowa Placu Wolności i ulicy Mickiewicza w Lwówku Śląskim Przebudowa zaplecza Pl. Wolności zostanie złożony wniosek dofinansowanie do instytucji wspierających * złożono wniosek do INTERREG III 29

30 Remont ulicy Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową Razem Wykup gruntów Razem Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Razem Budowa i rozbudowa cmentarza komunalnego Razem Informatyzacja Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Razem Zakup samochodu bojowego dla OSP - dofinansowanie Razem Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Razem Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP nr 2 Wykonanie hydrantów wewnętrznych w SP nr 3 w Lwówku Śl Remont budynku SP Niwnice * wniosek do INTEREG III 21 Wymiana stolarki okiennej w SP Płóczki Górne Wykonanie schodów zewnętrznych w SP Płóczki Górne

31 Zakupy inwestycyjne w SP Niwnice (wyposażenie kuchni) Remont budynku SP Zbylutów Razem Remont dachu w budynku PP nr Realizacja projektu - oddymianie klatki schodowej w budynki PP nr 2 Razem Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - miasta i miejscowości przyległych: Mojesz, Rakowice Wielkie, Płóczki Dolne i Radłówka środki własne środki z dotacji i pożyczki 28 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Oświęcimskiej Porozumienie z Powiatem Lwóweckim o współfinansowaniu 29 Remont części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków Budowa zaplecza sanitarnego wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynku z świetlicą w Brunowie Wykonanie kanalizacji wewnętrznej budynku w Włodzicach Wielkich nr Razem Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oświęcimskiej Budowa oświetlenia przy ul. Norwida Razem

32 Remont SUW przy ul. Granicznej i lewarowych ujęć wody Modernizacja SUW "Lwówek Śląski" oraz ujęcia wody "Rakowice Małe" Wniosek do funduszy Razem Budowa sali widowiskowej w Domu Kultury wniosek do funduszy UE 38 Remont świetlicy w Gradówku Adaptacja pomieszczeń kotłowni na świetlicę wiejską w Płóczkach Dolnych Razem wniosek do funduszy UE 40 Remont ratusza Razem * Gmina stara się o środki w ramach INTEREG 32 Przychody i wydatki instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2006 rok Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/332/05

33 Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem Przychody dotacje z budżetu gminy dotacje z budżetu powiatu Ogółem rozliczenie wpłat do budżetu Koszty i inne obciążenia wynagrodzenia w złotych pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkow e Stan środków obrotowych na koniec roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna R A Z E M Razem dotacja

34 34

35 Prognoza kwoty długu gminy Lwówek Śląski na rok 2006 i na lata następne Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/332/05. Lp. Źródło powstani a Nr umowy i data powstania Nazwa zadania Stopa oprocentowani a Stan na r. Spłata odsetek w 2006 r. Dopłata i spłata kapitału Stan na r. Spłata odsetek Spłata rat kapitału w latach następnych 2007 r r r r r WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) WFOŚiGW (pożyczka) P/0060/98 z r. 22/OZ/JG/99 z r. 9/OZ/JG/2000 z r. 14/OA/JG/2001 z r. 03/GW/JG/2002 z r. 39/GW/JG/200 4 z r. 23/OW/JG/2003 z r. 10/OW/JG/2005 z r. 12/OA/JG/205z r. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów komunalnych Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Płóczkach Dolnych Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mojeszu Modernizacja kotłowni przy ul. Słowackiego Budowa wodociągu we wsi Niwnice I etap Budowa wodociągu w m. Bielanka Pieszków Zakup samochodu aseniazacyjnego Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej... Termomodernizacja budynku Gimnazjum... 0,25 % stopy redyskonta weksla 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym 4% w stosunku rocznym , , , , , , , , , BISE (Kredyt) z r. Termomodernizacja budynku Gimnazjum... 6,8% w stosunku rocznym , Razem , Spłata rat kapitału i spłata odsetek w 2006 roku (kredyt zł + pożyczka zł) Dopłata pożyczki w 2006 roku (zgodnie z zawartą umową) ,98 Spłata odsetek w 2006 roku (inwestycja w toku) ,17 35

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo