BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK"

Transkrypt

1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski

2 2 Lwówek Śląski marzec 25

3 3

4 S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok Lp W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok załącznik nr Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok w układzie uchwały budżetowej załącznik nr Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok załącznik nr Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 24 rok - załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 24 rok załącznik nr 4 Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 24 rok załącznik nr 5 Sprawozdanie z realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu państwa za 24 rok - załącznik nr 6 Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (wydatki bieżące i inwestycyjne) - załącznik nr 7 Realizacja wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) załącznik nr Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 24 roku załącznik nr Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 24 rok załącznik nr 1 Wykonanie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 24 rok załącznik nr 11 Wykonanie planów przychodów i wydatków środków specjalnych za 24 rok załącznik nr 12 Wykonanie planów przychodów i wydatków za 24 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załącznik nr 13 Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 24 rok załącznik nr 14 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych za 24 rok załącznik nr Spłaty rat kredytów i pożyczek załącznik nr Szczegółowa część opisowa I. Dochody

5 19 II. Wydatki Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 24 rok III. Przychody i wydatki Oświatowy Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BÓBR Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gospodarstwa Pomocnicze Środki specjalne Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zobowiązania związane z zaciągnięciem i spłatą pożyczek i kredytów Należności i zobowiązania Zbiorcze zestawienie budżetu 11 5

6 Dział Rozdz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 24 rok Wyszczególnienie Plan na 24 rok Wykonanie za 24 rok w złotych % wyk. (6:5) DOCHODY OGÓŁEM ,32 z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone , z tego: Dotacje celowe na zadania własne ,3 z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone z porozumień , 1 Rolnictwo i łowiectwo ,81 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,61 69 Wpływy z różnych opłat ,99 97 Wpływy z różnych dochodów 2 2 1, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów związków powiatów, samorządów powiatów, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych 8 8 1, , 115 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej , 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , 195 Pozostała działalność ,64 69 Wpływy z różnych opłat ,64 6 Transport i łączność , 616 Drogi publiczne gminne , 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp , 6

7 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł, finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej , 7 Gospodarka mieszkaniowa ,42 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , , ,8 71 Działalność usługowa , Cmentarze ,55 83 Wpływy z usług ,56 22 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , 75 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , , , ,67 92 Pozostałe odsetki ,77 97 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , 7595 Pozostała działalność ,89

8 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , 7518 Wybory do Sejmu i Senatu ,86 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wybory do Parlamentu Europejskiego ,87 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Obrona narodowa 5 5 1, Pozostałe wydatki obronne 5 5 1, 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 5 1, 7 7 1, Obrona cywilna 7 7 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 7 1, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,4 8

9 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych , , , ,78 31 Podatek od nieruchomości ,7 32 Podatek rolny ,38 33 Podatek leśny ,21 34 Podatek od środków transportowych ,24 36 Podatek od spadków i darowizn ,57 37 Podatek od posiadania psów ,84 43 Wpływy z opłaty targowej ,48 45 Wpływy z opłaty administracyjnej ,51 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,28 69 Wpływy z różnych opłat , Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,76 41 Wpływy z opłaty skarbowej ,58 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,62 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,66 2 Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , 9

10 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , 275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe -477, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -39, 36 Podatek od spadków i darowizn -164, 41 Wpływy z opłaty skarbowej -1, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych -87, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -186, 81 Oświata i wychowanie ,8 811 Szkoły podstawowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych , , 814 Przedszkola , Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp 2 2 1, , 8113 Dowożenie uczniów do szkół , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 8195 Pozostała działalność ,38 1

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarstwa pomocnicze , 238 Wpływy z różnych dochodów , 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , , 7 7 1, , , Ośrodki pomocy społecznej , 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,78 83 Wpływy z usług ,59 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , 995 Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp , , 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,32 96 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej 3 3 1, 97 Wpływy z różnych dochodów ,91 12

13 Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , 9212 Ochrona i konserwacja zabytków 2 2 1, 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 2 1, Pozostała działalność ,4 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , 97 Wpływy z różnych dochodów ,42 13

14 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 roku w układzie uchwały budżetowej w złotych Rozdz Plan na Wykonanie za Lp. Wyszczególnienie. 24 rok 24 rok % wyk DOCHODY OGÓŁEM ,32 I Dochody z podatków ,3 z tego: Podatek od działalności gospodarczej osób ,83 1 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 31 Podatek od nieruchomości ,7 32 Podatek rolny ,38 33 Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn ,57 37 Podatek od posiadania psów ,84 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,28 35 Podatek od działalności gospodarczej osób -39, fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn -164, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych -87, II Dochody z opłat ,58 III z tego: Wpływy z opłaty targowej ,48 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,51 Wpływy z opłaty skarbowej ,58 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,82 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,79 Wpływy z opłaty skarbowej -1, Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: ,62 14

15 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,43 IV Dochody z majątku gminy , z tego: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , , ,8 V Pozostałe wpływy własne , z tego: Wpływy z różnych opłat: * za przyłącza Dłużec * za przyłącza Niwnice ,99% Wpływy z różnych dochodów 2 2 1, Wpływy z różnych dochodów: ANR -Wodociąg Radomiłowice 8 8 1, Wpływy z różnych opłat ,64 Wpływy z usług ,56 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , ,67 Pozostałe odsetki ,77 Wpływy z różnych dochodów ,45 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządu województw, pozyskane z innych źródeł Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,91 15

16 Wpływy z różnych opłat ,38 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu -186, 4 podatków i opłat Otrzymane darowizny 2 2 1, Wpłata do budżetu części zysku przez , 7 gospodarstwo pomocnicze Wpływy z usług , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 3 3 1, 9 pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci , 5 pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,42 5 VI Subwencja ogólna z budżetu państwa , z tego: Część oświatowa subwencji ogólnej dla , 1 jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gminy , , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla 5 gmin VII Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: , Urzędy wojewódzkie , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Wybory do Sejmu i Senatu ,86 Wybory do Parlamentu Europejskiego ,87 Pozostałe wydatki obronne 5 5 1, Obrona cywilna 7 7 1, 16

17 VIII Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , Ośrodki pomocy społecznej , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: , Cmentarze , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , IX Dotacje z budżetu państwa na zadania własne , Sfinansowanie wyprawki szkolnej , Dowożenie uczniów do szkół , Przygotowanie do zawodu , Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7 7 1, Ośrodki pomocy społecznej , Dożywianie dzieci , Remont ratusza 2 2 1, IX Dotacje z innych źródeł ,48 z tego: Dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wapnowanie gleb Dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację dróg Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie termomodernizację budynku , , ,

18 Dotacja otrzymana z funduszu celowego na budowę kotłowni ekologicznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie konkursu ekologicznego i zakup pojemników Dotacja otrzymana z funduszu celowego na budowę kotłowni ekologicznej przy ul. Jaśkiewicza Dotacja otrzymana z Powiatu Lwóweckiego na Bibliotekę , , , , 6 X Dochody z budżetu Unii Europejskiej , z tego: , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami(budowa wodociągu w Niwnicach) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł, finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (budowa ścieżki rowerowej) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych (remont świetlika w budynku Szkoły Podstawowej w Niwnicach) , , 18

19 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonani e w złotych % wykon. RAZEM WYDATKI ,6 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,87 18 MELIORACJE WODNE , Zakup materiałów i wyposażenia 1 66, Zakup usług pozostałych ,7 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI , Zakup energii 2 2 1, 427 Zakup usług remontowych , 43 Zakup usług pozostałych , Pozostałe odsetki 4 4 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,73 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, , 3 finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 65 finansowane programów i projektów ze środków , 8 funduszy strukturalnych POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI , ROŚLINNEJ 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 13 IZBY ROLNICZE , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % ,77 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE I GMINNE , Zakup materiałów i wyposażenia ,93 Zakup usług remontowych ,36 Zakup usług pozostałych ,9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,41 19

20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów , , inwestycyjnych zakładów budżetowych 63 TURYSTYKA , OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ , Zakup materiałów i wyposażenia ,25 Zakup energii ,55 Zakup usług pozostałych 1 27, Różne opłaty i składki , ZADANIA W ZAKRESIE ,19 UPOWSZECHNIANATURYSTYKI 282 Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań 2 2 1, zleconych 43 Zakup usług pozostałych ,55 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,6 GOSPODARKA GRUNTAMI I ,6 NIERUCHOMOŚCIAMI 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,5 421 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,66 43 Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,49 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 71 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA , PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , Zakup usług pozostałych 2 5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,4 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,46 43 Zakup usług pozostałych , CMENTARZE ,

21 Zakup usług pozostałych , 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , 43 Zakup usług pozostałych , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , 41 Wynagrodzenia osobowe , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na fundusz pracy , 7522 RADY GMIN ,47 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 43 Zakup usług pozostałych , 441 Podróże służbowe krajowe 7 7 1, URĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH ,82 POWIATU) 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do ,88 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe ,69 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wpłaty na PFRON ,9 421 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,9 428 Zakup usług zdrowotnych ,65 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,58 21

22 Odpisy na ZFŚS , 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,9 budżetowych 7595 POZOSTSAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,11 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia ,66 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2, 443 Różne opłaty i składki ,67 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ,87 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 7511 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , I OCHRONY PRAWA 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na Fundusz Pracy 6 6 1, 7518 WYBORY DO SEJMU I SENATU ,86 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , 43 Zakup usług pozostałych , 441 Podróże służbowe krajowe , WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ,87 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , 426 Zakup energii , 43 Zakup usług pozostałych , 752 OBRONA NARODOWA 5 5 1, POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 5 5 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 1, 43 Zakup usług pozostałych 2 2 1, 22

23 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,82 PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , OBRONA CYWILNA 7 7 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 43 Zakup usług pozostałych , STRAŻ MIEJSKA ,84 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do ,35 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,5 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , 444 Odpisy na ZFŚS , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,29 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI ,29 BUDŻETOWYCH 41 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne ,79 43 Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, 7572 KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK , SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 87 Odsetki od pożyczek i kredytów , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,96 23

24 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,91 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia ,94 Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii ,39 Zakup usług remontowych ,89 Zakup usług remontowych - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,97 Podróże służbowe krajowe ,54 Różne opłaty i składki , Odpisy na ZFŚS , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , 814 PRZEDSZKOLA ,91 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do , wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 24

25 Składki na Fundusz Pracy , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 426 Zakup energii , 427 Zakup usług remontowych 2, 43 Zakup usług pozostałych , 444 Odpisy na ZFŚS , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , GIMNAZJA ,51 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do , wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na Fundusz Pracy , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 422 Zakup środków żywności 2 2 1, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 8 1, 426 Zakup energii , Zakup usług remontowych ,9 428 Zakup usług zdrowotnych , 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 6 6 1, 443 Różne opłaty i składki , 444 Odpisy na ZFŚS , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 8113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , 43 Zakup usług pozostałych , 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , budżetowych 25

26 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 232 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ,88 43 Zakup usług pozostałych , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Składki na ubezpieczenia społeczne , 43 Zakup usług pozostałych , GOSPODARSTWA POMOCNICZE , 266 Dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych , 851 OCHRONA ZDROWIA , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ,63 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 232 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 4 1, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,95 Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia ,42 Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii ,94 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,55 Podróże służbowe krajowe ,57 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , 26

27 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 6 6 1, Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 231 stołecznemu Warszawie na zadania bieżące 6 6 1, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , stowarzyszeniom 852 POMOC SPOŁECZNA ,98 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REMOTOWE Z , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 311 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na Fundusz Pracy , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 426 Zakup energii 5 5 1, 428 Zakup usług zdrowotnych 8 8 1, 43 Zakup usług pozostałych , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 7 1, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 4 1, budżetowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIRAJĄCE NIEKTÓRE , ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , 311 Świadczenia społeczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 43 Zakup usług pozostałych , DODATKI MIESZKANIOWE , 311 Świadczenia społeczne , ZASIŁKI RODZINNE PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE , Świadczenia społeczne ,

28 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,99 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do , wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na Fundusz Pracy , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 426 Zakup energii , Zakup usług remontowych , 428 Zakup usług zdrowotnych , 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na ZFŚS ,99 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE , USŁUGI OPIEKUŃCZE 43 Zakup usług pozostałych , USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , 311 Świadczenia społeczne , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Zakup materiałów i wyposażenia ,94 43 Zakup usług pozostałych ,48 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , stowarzyszeniom 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ŚWIETLICE SZKOLNE ,82 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do ,5 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 28

29 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,6 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 444 Odpisy na ZFŚS , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 2 1, 43 Zakup usług pozostałych 4 4 1, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,85 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ,2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,2 93 OCZYSZCZANIE MIASTA , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,26 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , Zakup materiałów i wyposażenia ,66 43 Zakup usług pozostałych , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1, 43 Zakup usług pozostałych ,94 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Zakup materiałów i wyposażenia ,74 43 Zakup usług pozostałych ,55 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , ,32 29

30 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na ZFŚS , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2, BIBLIOTEKI , 255 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 9212 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii ,31 43 Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,73 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Zakup materiałów i wyposażenia ,6 43 Zakup usług pozostałych , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu , budżetowego 3

31 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,68 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 1, 31

32 32

33 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr B/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZDAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 24 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 24 Dochody Wykonanie 24 w złotych Wydatki Plan na Wykonanie OGÓŁEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 41 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 7511 WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy WYBORY DO SEJMU I SENATU Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

34 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z 5 5 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 2 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z 7 7 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 34

35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 5 5 Zakup usług zdrowotnych 8 8 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

36 Świadczenia społeczne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 41 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zakup usług pozostałych USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 36

37 37

38 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 24 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 24 Dochody Wykonanie 24 w złotych Wydatki Plan na Wykonanie OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu 22 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43 Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zakup materiałów i wyposażenia

39 39

40 Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 24 ROK w złotych Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 24 Wykonanie 24 Plan na 24 Wykonanie OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 633 inwestycyjnych własnych gmin 3 -finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 427 Zakup usług remontowych - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych 8113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145 Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 1 2 3 4 5 12. Subwencja wyrównawcza 1.528.669,00 1.528.669,0 13. Subwencja uzupełniająca 16.598,00 16.598,00 14. Dotacje na zadania zlecone 2.736.064,00 2.719.783,35

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK

BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 2005 r. 1 S p i s t r e ś c i Uchwała budżetowa na 2006 rok...3 ZAŁĄCZNIK 1.Prognozowane dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE Tabela Nr 1 Źródło Lp. Dz. Własne Dotacje Porozumienia dochodu LEŚNICTWO 1. 020 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo