BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK"

Transkrypt

1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski

2 2 Lwówek Śląski marzec 25

3 3

4 S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok Lp W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok załącznik nr Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok w układzie uchwały budżetowej załącznik nr Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok załącznik nr Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 24 rok - załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 24 rok załącznik nr 4 Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 24 rok załącznik nr 5 Sprawozdanie z realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu państwa za 24 rok - załącznik nr 6 Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (wydatki bieżące i inwestycyjne) - załącznik nr 7 Realizacja wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) załącznik nr Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 24 roku załącznik nr Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 24 rok załącznik nr 1 Wykonanie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 24 rok załącznik nr 11 Wykonanie planów przychodów i wydatków środków specjalnych za 24 rok załącznik nr 12 Wykonanie planów przychodów i wydatków za 24 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załącznik nr 13 Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 24 rok załącznik nr 14 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych za 24 rok załącznik nr Spłaty rat kredytów i pożyczek załącznik nr Szczegółowa część opisowa I. Dochody

5 19 II. Wydatki Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 24 rok III. Przychody i wydatki Oświatowy Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BÓBR Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gospodarstwa Pomocnicze Środki specjalne Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zobowiązania związane z zaciągnięciem i spłatą pożyczek i kredytów Należności i zobowiązania Zbiorcze zestawienie budżetu 11 5

6 Dział Rozdz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 24 rok Wyszczególnienie Plan na 24 rok Wykonanie za 24 rok w złotych % wyk. (6:5) DOCHODY OGÓŁEM ,32 z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone , z tego: Dotacje celowe na zadania własne ,3 z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone z porozumień , 1 Rolnictwo i łowiectwo ,81 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,61 69 Wpływy z różnych opłat ,99 97 Wpływy z różnych dochodów 2 2 1, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów związków powiatów, samorządów powiatów, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych 8 8 1, , 115 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej , 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , 195 Pozostała działalność ,64 69 Wpływy z różnych opłat ,64 6 Transport i łączność , 616 Drogi publiczne gminne , 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp , 6

7 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł, finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej , 7 Gospodarka mieszkaniowa ,42 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , , ,8 71 Działalność usługowa , Cmentarze ,55 83 Wpływy z usług ,56 22 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , 75 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , , , ,67 92 Pozostałe odsetki ,77 97 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , 7595 Pozostała działalność ,89

8 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , 7518 Wybory do Sejmu i Senatu ,86 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wybory do Parlamentu Europejskiego ,87 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Obrona narodowa 5 5 1, Pozostałe wydatki obronne 5 5 1, 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 5 1, 7 7 1, Obrona cywilna 7 7 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 7 1, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,4 8

9 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych , , , ,78 31 Podatek od nieruchomości ,7 32 Podatek rolny ,38 33 Podatek leśny ,21 34 Podatek od środków transportowych ,24 36 Podatek od spadków i darowizn ,57 37 Podatek od posiadania psów ,84 43 Wpływy z opłaty targowej ,48 45 Wpływy z opłaty administracyjnej ,51 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,28 69 Wpływy z różnych opłat , Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,76 41 Wpływy z opłaty skarbowej ,58 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,62 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,66 2 Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , 9

10 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , 275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe -477, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -39, 36 Podatek od spadków i darowizn -164, 41 Wpływy z opłaty skarbowej -1, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych -87, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -186, 81 Oświata i wychowanie ,8 811 Szkoły podstawowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych , , 814 Przedszkola , Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp 2 2 1, , 8113 Dowożenie uczniów do szkół , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 8195 Pozostała działalność ,38 1

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarstwa pomocnicze , 238 Wpływy z różnych dochodów , 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , , 7 7 1, , , Ośrodki pomocy społecznej , 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,78 83 Wpływy z usług ,59 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , 995 Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp , , 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,32 96 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci pieniężnej 3 3 1, 97 Wpływy z różnych dochodów ,91 12

13 Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , 9212 Ochrona i konserwacja zabytków 2 2 1, 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 2 1, Pozostała działalność ,4 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , 97 Wpływy z różnych dochodów ,42 13

14 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 roku w układzie uchwały budżetowej w złotych Rozdz Plan na Wykonanie za Lp. Wyszczególnienie. 24 rok 24 rok % wyk DOCHODY OGÓŁEM ,32 I Dochody z podatków ,3 z tego: Podatek od działalności gospodarczej osób ,83 1 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 31 Podatek od nieruchomości ,7 32 Podatek rolny ,38 33 Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn ,57 37 Podatek od posiadania psów ,84 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,28 35 Podatek od działalności gospodarczej osób -39, fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn -164, 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych -87, II Dochody z opłat ,58 III z tego: Wpływy z opłaty targowej ,48 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,51 Wpływy z opłaty skarbowej ,58 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,82 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,79 Wpływy z opłaty skarbowej -1, Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: ,62 14

15 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,43 IV Dochody z majątku gminy , z tego: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , , ,8 V Pozostałe wpływy własne , z tego: Wpływy z różnych opłat: * za przyłącza Dłużec * za przyłącza Niwnice ,99% Wpływy z różnych dochodów 2 2 1, Wpływy z różnych dochodów: ANR -Wodociąg Radomiłowice 8 8 1, Wpływy z różnych opłat ,64 Wpływy z usług ,56 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , ,67 Pozostałe odsetki ,77 Wpływy z różnych dochodów ,45 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządu województw, pozyskane z innych źródeł Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,91 15

16 Wpływy z różnych opłat ,38 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu -186, 4 podatków i opłat Otrzymane darowizny 2 2 1, Wpłata do budżetu części zysku przez , 7 gospodarstwo pomocnicze Wpływy z usług , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 3 3 1, 9 pieniężnej Wpływy z różnych dochodów , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci , 5 pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,42 5 VI Subwencja ogólna z budżetu państwa , z tego: Część oświatowa subwencji ogólnej dla , 1 jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gminy , , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla 5 gmin VII Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: , Urzędy wojewódzkie , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Wybory do Sejmu i Senatu ,86 Wybory do Parlamentu Europejskiego ,87 Pozostałe wydatki obronne 5 5 1, Obrona cywilna 7 7 1, 16

17 VIII Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , Ośrodki pomocy społecznej , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: , Cmentarze , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , IX Dotacje z budżetu państwa na zadania własne , Sfinansowanie wyprawki szkolnej , Dowożenie uczniów do szkół , Przygotowanie do zawodu , Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7 7 1, Ośrodki pomocy społecznej , Dożywianie dzieci , Remont ratusza 2 2 1, IX Dotacje z innych źródeł ,48 z tego: Dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wapnowanie gleb Dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rekultywację dróg Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie termomodernizację budynku , , ,

18 Dotacja otrzymana z funduszu celowego na budowę kotłowni ekologicznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie konkursu ekologicznego i zakup pojemników Dotacja otrzymana z funduszu celowego na budowę kotłowni ekologicznej przy ul. Jaśkiewicza Dotacja otrzymana z Powiatu Lwóweckiego na Bibliotekę , , , , 6 X Dochody z budżetu Unii Europejskiej , z tego: , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami(budowa wodociągu w Niwnicach) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł, finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (budowa ścieżki rowerowej) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych (remont świetlika w budynku Szkoły Podstawowej w Niwnicach) , , 18

19 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 24 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonani e w złotych % wykon. RAZEM WYDATKI ,6 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,87 18 MELIORACJE WODNE , Zakup materiałów i wyposażenia 1 66, Zakup usług pozostałych ,7 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI , Zakup energii 2 2 1, 427 Zakup usług remontowych , 43 Zakup usług pozostałych , Pozostałe odsetki 4 4 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,73 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, , 3 finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 65 finansowane programów i projektów ze środków , 8 funduszy strukturalnych POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI , ROŚLINNEJ 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 13 IZBY ROLNICZE , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % ,77 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE I GMINNE , Zakup materiałów i wyposażenia ,93 Zakup usług remontowych ,36 Zakup usług pozostałych ,9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,41 19

20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów , , inwestycyjnych zakładów budżetowych 63 TURYSTYKA , OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ , Zakup materiałów i wyposażenia ,25 Zakup energii ,55 Zakup usług pozostałych 1 27, Różne opłaty i składki , ZADANIA W ZAKRESIE ,19 UPOWSZECHNIANATURYSTYKI 282 Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań 2 2 1, zleconych 43 Zakup usług pozostałych ,55 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,6 GOSPODARKA GRUNTAMI I ,6 NIERUCHOMOŚCIAMI 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,5 421 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,66 43 Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,49 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 71 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA , PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO , Zakup usług pozostałych 2 5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,4 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,46 43 Zakup usług pozostałych , CMENTARZE ,

21 Zakup usług pozostałych , 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , 43 Zakup usług pozostałych , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , 41 Wynagrodzenia osobowe , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na fundusz pracy , 7522 RADY GMIN ,47 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 43 Zakup usług pozostałych , 441 Podróże służbowe krajowe 7 7 1, URĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH ,82 POWIATU) 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do ,88 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe ,69 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wpłaty na PFRON ,9 421 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,9 428 Zakup usług zdrowotnych ,65 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,58 21

22 Odpisy na ZFŚS , 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,9 budżetowych 7595 POZOSTSAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,11 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia ,66 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2, 443 Różne opłaty i składki ,67 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ,87 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 7511 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , I OCHRONY PRAWA 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na Fundusz Pracy 6 6 1, 7518 WYBORY DO SEJMU I SENATU ,86 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , 43 Zakup usług pozostałych , 441 Podróże służbowe krajowe , WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ,87 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , 426 Zakup energii , 43 Zakup usług pozostałych , 752 OBRONA NARODOWA 5 5 1, POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 5 5 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 1, 43 Zakup usług pozostałych 2 2 1, 22

23 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,82 PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , OBRONA CYWILNA 7 7 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 43 Zakup usług pozostałych , STRAŻ MIEJSKA ,84 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do ,35 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenie osobowe pracowników ,5 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , 444 Odpisy na ZFŚS , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,29 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI ,29 BUDŻETOWYCH 41 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne ,79 43 Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, 7572 KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK , SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 87 Odsetki od pożyczek i kredytów , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,96 23

24 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,91 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia ,94 Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii ,39 Zakup usług remontowych ,89 Zakup usług remontowych - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,97 Podróże służbowe krajowe ,54 Różne opłaty i składki , Odpisy na ZFŚS , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , 814 PRZEDSZKOLA ,91 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do , wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 24

25 Składki na Fundusz Pracy , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 426 Zakup energii , 427 Zakup usług remontowych 2, 43 Zakup usług pozostałych , 444 Odpisy na ZFŚS , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , GIMNAZJA ,51 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do , wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na Fundusz Pracy , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 422 Zakup środków żywności 2 2 1, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 8 1, 426 Zakup energii , Zakup usług remontowych ,9 428 Zakup usług zdrowotnych , 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 6 6 1, 443 Różne opłaty i składki , 444 Odpisy na ZFŚS , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 8113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , 43 Zakup usług pozostałych , 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , budżetowych 25

26 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 232 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ,88 43 Zakup usług pozostałych , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Składki na ubezpieczenia społeczne , 43 Zakup usług pozostałych , GOSPODARSTWA POMOCNICZE , 266 Dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych , 851 OCHRONA ZDROWIA , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ,63 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 232 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 4 1, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,95 Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia ,42 Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii ,94 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,55 Podróże służbowe krajowe ,57 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , 26

27 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 6 6 1, Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 231 stołecznemu Warszawie na zadania bieżące 6 6 1, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , stowarzyszeniom 852 POMOC SPOŁECZNA ,98 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REMOTOWE Z , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 311 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na Fundusz Pracy , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 426 Zakup energii 5 5 1, 428 Zakup usług zdrowotnych 8 8 1, 43 Zakup usług pozostałych , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 7 1, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 4 1, budżetowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIRAJĄCE NIEKTÓRE , ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , 311 Świadczenia społeczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 43 Zakup usług pozostałych , DODATKI MIESZKANIOWE , 311 Świadczenia społeczne , ZASIŁKI RODZINNE PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE , Świadczenia społeczne ,

28 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,99 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do , wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 412 Składki na Fundusz Pracy , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 426 Zakup energii , Zakup usług remontowych , 428 Zakup usług zdrowotnych , 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na ZFŚS ,99 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE , USŁUGI OPIEKUŃCZE 43 Zakup usług pozostałych , USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH , 311 Świadczenia społeczne , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Zakup materiałów i wyposażenia ,94 43 Zakup usług pozostałych ,48 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , stowarzyszeniom 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ŚWIETLICE SZKOLNE ,82 32 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do ,5 wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 28

29 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,6 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 444 Odpisy na ZFŚS , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 2 1, 43 Zakup usług pozostałych 4 4 1, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,85 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ,2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,2 93 OCZYSZCZANIE MIASTA , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,26 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , Zakup materiałów i wyposażenia ,66 43 Zakup usług pozostałych , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1, 43 Zakup usług pozostałych ,94 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Zakup materiałów i wyposażenia ,74 43 Zakup usług pozostałych ,55 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , ,32 29

30 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , 43 Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na ZFŚS , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2, BIBLIOTEKI , 255 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 9212 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii ,31 43 Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,73 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Zakup materiałów i wyposażenia ,6 43 Zakup usług pozostałych , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu , budżetowego 3

31 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,68 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 1, 31

32 32

33 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr B/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZDAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 24 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 24 Dochody Wykonanie 24 w złotych Wydatki Plan na Wykonanie OGÓŁEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 41 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 7511 WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy WYBORY DO SEJMU I SENATU Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

34 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych OBRONA NARODOWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z 5 5 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 2 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z 7 7 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 34

35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 5 5 Zakup usług zdrowotnych 8 8 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

36 Świadczenia społeczne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 41 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zakup usług pozostałych USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Dotacje celowe otrzymane z budżetu 21 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 36

37 37

38 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 24 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 24 Dochody Wykonanie 24 w złotych Wydatki Plan na Wykonanie OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu 22 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43 Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zakup materiałów i wyposażenia

39 39

40 Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr FB/7/Z/25 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 24 ROK w złotych Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 24 Wykonanie 24 Plan na 24 Wykonanie OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 633 inwestycyjnych własnych gmin 3 -finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 427 Zakup usług remontowych - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych 8113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00%

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00% Strona 1 DOCHODY 010 ROLNICTWO 33 258,00 33 257,10 100,00% 01095 Pozostała działalność 33 258,00 33 257,10 100,00% 33 258,00 33 257,10 100,00% 020 LEŚNICTWO 3 000,00 2 318,46 77,28% 02095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo