Wednesday, 23 February 2011 OBLIGATIONES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wednesday, 23 February 2011 OBLIGATIONES"

Transkrypt

1 OBLIGATIONES

2 [ ] THE ROMAN LAW OF OBLIGATIONS IS INDEED A GREAT AND UNIQUE ACHIEVEMENT IN THE HISTORY OF HUMAN CIVILIZATION. Schulz, Classical Roman Law p. 463

3 CO TO JEST ZOBOWIĄZANIE? G. 4.2 In personam actio est, qua agimus cum aliquo, qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus dare facere praestare oportere Skarga osobowa to taka, którą procesujemy się z kimś, kto został wobec nas zobowiązany albo z kontaktu albo z deliktu, to znaczy gdy twierdzimy, że (on) powinien (na podstawie prawa cywilnego) dać, uczynić, zapewnić.

4 CO TO JEST ZOBOWIĄZANIE? D pr. Paulus, 2. Inst.: Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. Natura zobowiązania nie polega na tym, że czyni jakąś rzecz naszą albo służebność, lecz że wiąże kogoś wobec nas do dania, uczynienia czy zapewnienia.

5 CO TO JEST ZOBOWIĄZANIE? I pr. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura. Zobowiązanie to węzeł prawny, którym w konieczny sposób jesteśmy zmuszeni wydać jakąś rzecz wedle praw naszej społeczności.

6 ZOBWIĄZANIE

7 ZOBWIĄZANIE DŁUG złączony z ROSZCZENIEM

8 ZOBWIĄZANIE DŁUG złączony z ROSZCZENIEM DŁUŻNIK <-> WIERZYCIEL

9 ZOBWIĄZANIE DŁUG złączony z ROSZCZENIEM DŁUŻNIK <-> WIERZYCIEL Jak naturalne jest to rozwiązanie?

10 GENEZA ZOBOWIĄZAŃ CZYNNIKI W CZASACH ARCHAICZNYCH

11 GENEZA ZOBOWIĄZAŃ CZYNNIKI W CZASACH ARCHAICZNYCH CZYNY ZABRONIONE (później: DELIKTY): TALION & ugody z poszkodowanym (obowiązek naprawczy wg UStawy XII Tablic:

12 GENEZA ZOBOWIĄZAŃ CZYNNIKI W CZASACH ARCHAICZNYCH CZYNY ZABRONIONE (później: DELIKTY): TALION & ugody z poszkodowanym (obowiązek naprawczy wg UStawy XII Tablic: VIII 2. si membrum rup(s)it, ni cum eo pacit, talio esto. Jeśli urwał członek, a się z nim nie ugodził, niech będzie odwet.

13 GENEZA ZOBOWIĄZAŃ CZYNNIKI W CZASACH ARCHAICZNYCH

14 GENEZA ZOBOWIĄZAŃ CZYNNIKI W CZASACH ARCHAICZNYCH CZYNY DOZWOLONE (później: PACTA, KONTRAKTY):

15 GENEZA ZOBOWIĄZAŃ CZYNNIKI W CZASACH ARCHAICZNYCH CZYNY DOZWOLONE (później: PACTA, KONTRAKTY): NEXUM, FIDUCIA (czynności spiżu i wagi) legis actio per manus iniectionem

16 GENEZA ZOBOWIĄZAŃ CZYNNIKI W CZASACH ARCHAICZNYCH CZYNY DOZWOLONE (później: PACTA, KONTRAKTY): NEXUM, FIDUCIA (czynności spiżu i wagi) legis actio per manus iniectionem

17 GENEZA ZOBOWIĄZAŃ CZYNNIKI W CZASACH ARCHAICZNYCH CZYNY DOZWOLONE (później: PACTA, KONTRAKTY): NEXUM, FIDUCIA (czynności spiżu i wagi) legis actio per manus iniectionem vas (vades), praes (praedes) w procesie legisakcyjnym

18 GENEZA ZOBOWIĄZAŃ CZYNNIKI W CZASACH ARCHAICZNYCH CZYNY DOZWOLONE (później: PACTA, KONTRAKTY): NEXUM, FIDUCIA (czynności spiżu i wagi) legis actio per manus iniectionem vas (vades), praes (praedes) w procesie legisakcyjnym stipulatio

19 GENEZA...

20 GENEZA...

21 GENEZA...

22 GENEZA... Schulds- und Haftungstheorie: Alois von Brinz

23 GENEZA... Schulds- und Haftungstheorie: Alois von Brinz DŁUG contra ODPOWIEDZIALNOŚĆ

24 GENEZA... Schulds- und Haftungstheorie: Alois von Brinz DŁUG contra ODPOWIEDZIALNOŚĆ Argumenty za:

25 GENEZA... Schulds- und Haftungstheorie: Alois von Brinz DŁUG contra ODPOWIEDZIALNOŚĆ Argumenty za: Antropologia prawna/studia porównawcze: reine Sachhaftung

26 GENEZA... Schulds- und Haftungstheorie: Alois von Brinz DŁUG contra ODPOWIEDZIALNOŚĆ Argumenty za: Antropologia prawna/studia porównawcze: reine Sachhaftung Ślady w prawie rzymskim? Zobowiązanie naturalne, nexum, fiducia, vades & praedes

27 ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ G. 3.88: Et nunc transeamus ad obligationes. Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. Przejdźmy teraz do zobowiązań. Każde bowiem zobowiązanie powstaje albo z umowy albo z deliktu

28 PODSTAWOWY PODZIAŁ: Kontrakty Delikty

29 PODSTAWOWY PODZIAŁ: Kontrakty Delikty

30 PODSTAWOWY PODZIAŁ: Kontrakty Delikty

31 PODSTAWOWY PODZIAŁ: Kontrakty Delikty jednostronne

32 PODSTAWOWY PODZIAŁ: Kontrakty Delikty jednostronne dwustronne

33 PODSTAWOWY PODZIAŁ: Kontrakty Delikty jednostronne dwustronne

34 PODSTAWOWY PODZIAŁ: Kontrakty Delikty jednostronne dwustronne

35 PODSTAWOWY PODZIAŁ: Kontrakty Delikty jednostronne dwustronne równoczesne

36 PODSTAWOWY PODZIAŁ: Kontrakty Delikty jednostronne dwustronne równoczesne nierównoczesne

37 ARYSTOTELES [1131a (1) e}n de; to; ejn toi'" sunallavgmasi diorqwtikovn. touvtou de; mevrh duvo: tw'n ga;r sunallagmavtwn ta; me;n ejkouvsiav ejsti ta; dæ ajkouvsia, ejkouvsia me;n ta; toiavde oi on pra'si" wjnh; daneismo;" ejgguvh crh'si" parakataqhvkh mivsqwsi". ejkouvsia de; levgetai, (5) o{ti hj ajrch; tw'n sunallagmavtwn touvtwn ejkouvsio"j, tw'n dæ ajkousivwn ta; me;n laqrai'a, oi on kloph; moiceiva farmakeiva proagwgeiva doulapativa dolofoniva yeudomarturiva, ta; de; bivaia, oi on aijkiva desmo;" qavnato" ajrpagh; phvrwsi" kakhgoriva prophlakismov". do podziału zobowiązań: ich są zaś twa rodzaje. istnieją bowiem zobowiązania z własnej woli (powstałe) i bez udzialu woli. Z woli są takie: sprzedaż, kupno, pożyczka, gwarancja, używanie, zastaw, depozyt, wynajem. nazywają się zaś z własnej woli bo początkiem tych zobowiązań jest wolna wola. Z kolei zobowiązania bez udziału woli to: to co popełniono potajemnie, kradzież, cudzołóstwo, trucicielstwo, stręczycielstwo, porwanie niewolników, krzywoprzysięstwo, skrytobójstwo, przemoc, tortura, związanie, zabójstwo, rabunek, okaleczenie, obraza, zniesławienie,

38 ZAMKNIĘTY SYSTEM Zobowiązania cywilne (skargi z oportere) Kontrakty/delikty prawa cywilnego Zobowiązania pretorskie (Actiones in factum) Delikty/umowy prawa pretorskiego:

39 CYWILNE & PRETORSKIE I Omnium autem obligationum summa divisio in duo genera deducitur : namque aut civiles sunt aut praetoriae. civiles sunt, quae aut legibus constitutae aut certe iure civili comprobatae sunt. praetoriae sunt, quas praetor ex sua iurisdictione constituit, quae etiam honorariae vocantur. Podstawowy bowiem podział wszystkich zobowiązań sprowadza się do dwóch rodzajów: albowiem są albo cywilne albo pretorskie. Cywilne to te, które zostały ustawione ustawami albo uznane w sposób pewny przez prawo cywilne. Pretorskie to te, które pretor ustanowił swoją jurysdykcją, zwą się też urzędniczymi.

40 ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ D pr. Gaius 2 aureorum sive rerum cottidianarum: Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris Gaius, ks. 2 Złotych zasad lub Jurysprudencji na co dzień: Zobowiązania powstają albo z umowy, albo z czynu zabronionego, albo wedle samego prawa z innych przyczyn.

41 G : TRZECI SKŁADNIK PODZIAŁU: SOLUTIO INDEBITI Lecz najpierw rozważmy te, które powstają z kontraktu. Tych zaś są cztery rodzaje: zaciąga się bowiem zobowiązanie albo rzeczą, albo słowami, albo pismem, albo [tylko] zgodą. 90. Rzeczą zaciąga się zobowiązanie na przykład dając pożyczkę; danie pożyczki możliwe jest tylko w tych rzeczach, które można zważyć, policzyć i zmierzyć, na przykład: policzonym pieniądzu, winie, oliwie, ziarnie, spiżu, srebrze czy złocie. [ ] 91. Ten także, który przyjmuje, to co nie należne od tego, który przez pomyłkę wypłaca, zobowiązuje się przez rzecz, można bowiem od niego żądać zwrotu za pomocą formuły jeśli się okaże, że powinien dać. I stąd uważa się, że i pupil i kobieta, którym bez zgody tutora wypłaca się błędnie, nie odpowiada z tytułu condictio, tak samo, jak nie odpowiada przy pożyczce. Lecz ten rodzaj zobowiązania, nie powstaje jednak z kontraktu, bowiem dajemy z chęcią zwolnienia się z zobowiązania, bardziej bowiem chcemy rozwiązać zobowiązanie niż zawiązać.

42 G : TRZECI SKŁADNIK PODZIAŁU: SOLUTIO INDEBITI Lecz najpierw rozważmy te, które powstają z kontraktu. Tych zaś są cztery rodzaje: zaciąga się bowiem zobowiązanie albo rzeczą, albo słowami, albo pismem, albo [tylko] zgodą. 90. Rzeczą zaciąga się zobowiązanie na przykład dając pożyczkę; danie pożyczki możliwe jest tylko w tych rzeczach, które można zważyć, policzyć i zmierzyć, na przykład: policzonym pieniądzu, winie, oliwie, ziarnie, spiżu, srebrze czy złocie. [ ] 91. Ten także, który przyjmuje, to co nie należne od tego, który przez pomyłkę wypłaca, zobowiązuje się przez rzecz, można bowiem od niego żądać zwrotu za pomocą formuły jeśli się okaże, że powinien dać. I stąd uważa się, że i pupil i kobieta, którym bez zgody tutora wypłaca się błędnie, nie odpowiada z tytułu condictio, tak samo, jak nie odpowiada przy pożyczce. Lecz ten rodzaj zobowiązania, nie powstaje jednak z kontraktu, bowiem dajemy z chęcią zwolnienia się z zobowiązania, bardziej bowiem chcemy rozwiązać zobowiązanie niż zawiązać.

43 INNY PODZIAŁ: LABEO D Ulpianus libro 11 ad Ed.: Labeo libro primo praetoris urbani definit, quod quaedam agantur, quaedam gerantur, quaedam contrahantur: et actum quidem generale verbum esse sive verbis, sive re quid agatur ut in stipulatione vel numeratione: contractum autem ultrocitroque obligatione, quod Graeci sunãllagma vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem: gestum rem significare sine verbis factam. Labeo w pierwszej księdze o pretorze miejskim ustalił, że co innego [znaczy] działać, co innego prowadzić sprawy, a co innego zawierać umowy. Działanie jest bowiem ogólnym terminem opisującym to, co czynimy za pomocą słów czy rzeczy jak w stypulacji czy odliczeniu pieniędzy. Kontrakt to zobowiązanie dwustronne, które Grecy zwą synallagmą (wzajemnością), takie jak kupno sprzedaż, najem/ wynajem, spółka. Prowadzenie spraw określa zaś rzecz uczynioną bez słów.

44 ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ W PRAWIE JUSTYNIAŃSKIM I Omnium autem obligationum summa divisio in duo genera deducitur : namque aut civiles sunt aut praetoriae. civiles sunt, quae aut legibus constitutae aut certe iure civili comprobatae sunt. praetoriae sunt, quas praetor ex sua iurisdictione constituit, quae etiam honorariae vocantur. 2. Sequens divisio in quattuor species deducitur: aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio. Podstawowy bowiem podział wszystkich zobowiązań sprowadza się do dwóch rodzajów: albowiem są albo cywilne albo pretorskie. Cywilne to te, które zostały ustawione ustawami albo uznane w sposób pewny przez prawo cywilne. Pretorskie to te, które pretor ustanowił swoją jurysdykcją, zwą się też urzędniczymi. 2. Natępny podział sprowadza się do czterech typów: są bowiem albo z kontraktu, albo z jak gdyby z kontraktu, albo z czynu zabronionego albo jak gdyby z czynu zabronionego.

45 INNE PODZIAŁY: Bonae fidei stricti iuris: To niech sędzia zasądzi wedle zasad dobrej wiary (co byłoby lepsze lub słuszniejsze) To niech sędzia zasądzi X (tyle ile byłaby ten spór wart).

46 TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA: ŚWIADCZENIE Marcus umówił się z zacną wdową Livią, że ta wystąpi w jego przedstawieniu, Livia jednak się rozmyśliła. Czy przysługuje mu odszkodowanie?

47 TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA: ŚWIADCZENIE wymogi wobec świadczenia: Marcus umówił się z zacną wdową Livią, że ta wystąpi w jego przedstawieniu, Livia jednak się rozmyśliła. Czy przysługuje mu odszkodowanie?

48 TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA: ŚWIADCZENIE wymogi wobec świadczenia: impossibilium nulla obligatio est! Marcus umówił się z zacną wdową Livią, że ta wystąpi w jego przedstawieniu, Livia jednak się rozmyśliła. Czy przysługuje mu odszkodowanie?

49 impossibilium nulla obligatio est!

50 impossibilium nulla obligatio est!

51 impossibilium nulla obligatio est! Niemożliwość faktyczna

52 impossibilium nulla obligatio est! Niemożliwość faktyczna Pierwotna

53 impossibilium nulla obligatio est! Niemożliwość faktyczna Pierwotna Następcza

54 impossibilium nulla obligatio est! Niemożliwość faktyczna Pierwotna Następcza Niemożliwość prawna

55 impossibilium nulla obligatio est! Niemożliwość faktyczna Pierwotna Następcza Niemożliwość prawna Niemożliwość obyczajowa

56 TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA: ŚWIADCZENIE

57 TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA: ŚWIADCZENIE Nemo alteri stipulari potest

58 TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA: ŚWIADCZENIE Nemo alteri stipulari potest Paulus odebrał od Marcusa następujące przyrzeczenie: Czy obiecujesz dać mojemu ojcu 1000? Tak, obiecuję. Czy zawarto ważne zobowiązanie?

59 TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA: ŚWIADCZENIE Wymóg ścisłej określoności Wycenialność w pieniądzu (zasada condemnatio pecuniaria)

60 TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA: ŚWIADCZENIE G. 4.2 In personam actio est, qua agimus cum aliquo, qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus dare facere praestare oportere Skarga in personam przysługuje, kiedy prowadzimy postępowanie z kimś, kto nam został zobowiazany z umowy lub czynu zabronionego, to znaczy kiedy twierdzimy, że powiniem na podstawie ius civile dać uczynić gwarantować.

61 TREŚĆ

62 TREŚĆ DARE Przenieść własność FACERE Coś uczynić PRAESTARE Zagwarantować (dolum, culpam, custodiam, casum)

63 TREŚĆ DARE Przenieść własność FACERE Coś uczynić PRAESTARE Zagwarantować (dolum, culpam, custodiam, casum)

64 TREŚĆ DARE Przenieść własność Przenieść własność FACERE Coś uczynić PRAESTARE Zagwarantować (dolum, culpam, custodiam, casum)

65 TREŚĆ DARE Przenieść własność Przenieść własność FACERE Coś uczynić PRAESTARE Zagwarantować (dolum, culpam, custodiam, casum)

66 TREŚĆ DARE Przenieść własność Przenieść własność FACERE Coś uczynić Coś uczynić PRAESTARE Zagwarantować (dolum, culpam, custodiam, casum)

67 TREŚĆ DARE Przenieść własność Przenieść własność FACERE Coś uczynić Coś uczynić PRAESTARE Zagwarantować (dolum, culpam, custodiam, casum)

68 TREŚĆ DARE Przenieść własność Przenieść własność FACERE Coś uczynić Coś uczynić PRAESTARE Zagwarantować Zagwarantować (dolum, culpam, (dolum, custodiam, culpam, casum) custodiam, casum)

69 PODZIELNOŚĆ ŚWIADCZENIA... Titius: Centum mihi dari spondes? - Caius: spondeo (Titius pyta Caiusa: Czy obiecujesz, że 100 będzie mi dane? Caius: Tak obiecuję). Caius umiera, pozostawiając dwóch dziedziców: ile można żądać od każdego z nich? Titius: Equum Incitatum mihi dari spondes? - Caius: spondeo. (Titius pyta Caiusa: Czy obiecujesz, że będzie mi dany koń Incitatus?. Caius: Tak obiecuję). Caius umiera, pozostawiając dwóch dziedziców: ile można żądać od każdego z nich?

70 PODZIELNOŚĆ ŚWIADCZENIA... Titius: Centum mihi dari spondes? - Caius: spondeo (Titius pyta Caiusa: Czy obiecujesz, że 100 będzie mi dane? Caius: Tak obiecuję). Caius umiera, pozostawiając dwóch dziedziców: ile można żądać od każdego z nich? Titius: Equum Incitatum mihi dari spondes? - Caius: spondeo. (Titius pyta Caiusa: Czy obiecujesz, że będzie mi dany koń Incitatus?. Caius: Tak obiecuję). Caius umiera, pozostawiając dwóch dziedziców: ile można żądać od każdego z nich? Treść: DARE (przeniesienie własności): PODZIELNE (bez względu na podzielność przedmiotu świadczenia)

71 PODZIELNOŚĆ ŚWIADCZENIA... Caius sprzedał Titiusowi konia Incitatusa. Ten zapłacił, ale Caius umarł nie zdążywszy wydać towaru pozostawiając dwóch dziedziców: ile można żądać od każdego z nich? Caius sprzedał Titiusowi 10 worków pszenicy. Ten zapłacił, ale Caius umarł nie zdążywszy wydać towaru pozostawiając dwóch dziedziców: ile można żądać od każdego z nich?

72 PODZIELNOŚĆ ŚWIADCZENIA... Caius sprzedał Titiusowi konia Incitatusa. Ten zapłacił, ale Caius umarł nie zdążywszy wydać towaru pozostawiając dwóch dziedziców: ile można żądać od każdego z nich? Caius sprzedał Titiusowi 10 worków pszenicy. Ten zapłacił, ale Caius umarł nie zdążywszy wydać towaru pozostawiając dwóch dziedziców: ile można żądać od każdego z nich? Treść zobowiązania: FACERE: NIEPODZIELNE (bez względu na podzielność przedmiotu świadczenia)

73 Obligatio: treść Dare podzielne Facere niepodzielne

74 Obligatio: treść Dare podzielne Facere niepodzielne solidarne

75 SOLIDARNOŚĆ Czynna każdy z wielu wierzycieli może domagać się całości świadczenia Bierna każdy z dłużników musi spełnić całość zobowiązania.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY Redaktor naczelny Piotr STANISZ. Zastępcy redaktora naczelnego: Krzysztof WIAK Stanisław WRZOSEK

ZESPÓŁ REDAKCYJNY Redaktor naczelny Piotr STANISZ. Zastępcy redaktora naczelnego: Krzysztof WIAK Stanisław WRZOSEK RADA NAUKOWA Adam BŁAŚ, Remigio BENEYTO BERENGUER, Janina CIECHANOWICZ-McLEAN, František ČITBAJ, Antoni DĘBIŃSKI, Andrzej DZIĘGA, Giorgio FELICIANI, Mirosław GRANAT, Józef KRUKOWSKI, Wojciech ŁĄCZKOWSKI,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ (prawo obligacyjne) Prawo zobowiązań dział prawa cywilnego, obejmujący zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ (prawo obligacyjne) Prawo zobowiązań dział prawa cywilnego, obejmujący zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług PRAWO ZOBOWIĄZAŃ (prawo obligacyjne) Prawo zobowiązań dział prawa cywilnego, obejmujący zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług (np. zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży, zamiany,

Bardziej szczegółowo

Aleksander Stuglik ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW WEDŁUG KODEKSU PRACY KOMENTARZ, WZORY PISM, ORZECZNICTWO

Aleksander Stuglik ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW WEDŁUG KODEKSU PRACY KOMENTARZ, WZORY PISM, ORZECZNICTWO Aleksander Stuglik ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW WEDŁUG KODEKSU PRACY KOMENTARZ, WZORY PISM, ORZECZNICTWO Spis treści: Spis treści:... 2 1. Wprowadzenie... 3 2. Regulacja odpowiedzialności materialnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji, Redaktor Naczelny: Jan Zabłocki

Wydział Prawa i Administracji, Redaktor Naczelny: Jan Zabłocki 10.1 1 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Prawa i Administracji Redaktor Naczelny: Jan Zabłocki Rada Programowa: Jan Błeszyński, Wojciech Góralski, Alina Jurcewicz, Marek Kuryłowicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I NAJSTARSZE INSTYTUCJE REALNEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTU

Rozdział I NAJSTARSZE INSTYTUCJE REALNEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTU Rozdział I NAJSTARSZE INSTYTUCJE REALNEGO ZABEZPIECZENIA KREDYTU 1. Starożytne formy zabezpieczenia realnego na Bliskim Wschodzie Na terenie starożytnej Mezopotamii już w XVIII wieku p.n.e. można zaobserwować

Bardziej szczegółowo

2015-05-12. Prawo handlowe. Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego. Prawo handlowe jako dziedzina prawa cywilnego

2015-05-12. Prawo handlowe. Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego. Prawo handlowe jako dziedzina prawa cywilnego Prawo handlowe dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego Prawo prywatne (ius privatum) gałąź prawa skupiająca normy prawne, których

Bardziej szczegółowo

1. ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

1. ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH PIOTR WIATROWSKI 1. ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH A. OSOBY FIZYCZNE Zdolność prawna /podmiotowość prawna 1 / oznacza możność bycia podmiotem uprawnień i obowiązków, np. być właścicielem,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań

Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań Zeszyty Naukowe nr 776 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Aneta Kaźmierczyk Katedra Prawa Monika Szaraniec Katedra Prawa Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów

Bardziej szczegółowo

Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana

Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana Anno XIII - 2014 - Quaderno N. 12 - Nuova Serie - ISSN 1825-0300 DIRETTORE: Francesco Sini DIREZIONE: Omar Chessa - Maria Rosa Cimma - Michele

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 73, 2014. Waldemar Gontarski

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 73, 2014. Waldemar Gontarski A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 73, 2014 PRAWDA ARYSTOTELESOWSKA W PROCESIE ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM 1. Aletheia (ἀλήθεια) PRAWDA ARYSTOTELESOWSKA.

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

BANKIERZY PUBLICZNI W STAROŻYTNYM RZYMIE

BANKIERZY PUBLICZNI W STAROŻYTNYM RZYMIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO SERIA PRAWNICZA ZESZYT 82/2014 PRAWO 14 Piotr Niczyporuk BANKIERZY PUBLICZNI W STAROŻYTNYM RZYMIE W starożytnym Rzymie działalność bankierska odgrywała

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego Transformacje Prawa Prywatnego 4/2011 ISSN 1641 1609 Adam Olszewski * Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego 1. Wprowadzenie Na portalach internetowych często

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji, Redaktor Naczelny Jan Zabłocki

Wydział Prawa i Administracji, Redaktor Naczelny Jan Zabłocki 12.2 12 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Prawa i Administracji Redaktor Naczelny Jan Zabłocki Rada Naukowa Che Xiaoming, Cosimo Cascione, Luigi Garofalo, Wojciech Góralski, Antun Malenica,

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie dopuszczalno ci i skuteczno ci dochodzenia przedawnionych roszcze o zapłat zaległej składki lub jej raty z tytułu umowy obowi

Stanowisko w sprawie dopuszczalno ci i skuteczno ci dochodzenia przedawnionych roszcze o zapłat zaległej składki lub jej raty z tytułu umowy obowi Stanowisko w sprawie dopuszczalności i skuteczności dochodzenia przedawnionych roszczeń o zapłatę zaległej składki lub jej raty z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych:

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych: Wykład I: Papiery wartościowe wszelkie dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe i niemajątkowe przysługujące właścicielowi (ewentualnie posiadaczowi). Rodzaje papierów wartościowych: 1.ze względu

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak uniknąć podatku umowy z rodziną Kupno, sprzedaż Pożyczka, użyczenie Darowizna, spadek Odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej na pytania podatników Adres

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 224/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 listopada 2006 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Maria

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej

Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej Analizę kwestii związanych z ubezpieczeniami w branży transportowej koniecznie trzeba zacząć od omówienia ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej.

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2014/NR 2 (7)

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2014/NR 2 (7) Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2014/NR 2 (7) Themis Polska Nova Redakcja: prof. dr hab. Jacek Sobczak redaktor naczelny Członkowie redakcji: prof.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak UMOWY JAKO PRAWNE NARZĘDZIE TRANSFERU INNOWACJI Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005/2006 Spis treści Objaśnienie skrótów 4 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Regres nietypowy struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej

Regres nietypowy struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej Regres nietypowy Adam Sowik Regres nietypowy struktura prawna i znaczenie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej Artykuł przedstawia charakterystykę instytucji regresu nietypowego w systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów. jak zabezpieczyć swoje interesy? etwork. enterprise europe. enterprise europe. Zeszyty Akademii Prawa i Podatków

Zawieranie umów. jak zabezpieczyć swoje interesy? etwork. enterprise europe. enterprise europe. Zeszyty Akademii Prawa i Podatków Zawieranie umów jak zabezpieczyć swoje interesy? etwork enterprise europe enterprise europe Zeszyty Akademii Prawa i Podatków Umowa to oświadczenia woli co najmniej dwóch podmiotów (stron), wyrażające

Bardziej szczegółowo

Pomniki praw człowieka. w historii

Pomniki praw człowieka. w historii Pomniki praw człowieka w historii 1 2 KSIĘGA JUBILEUSZOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH TOM I Pomniki praw człowieka w historii Redaktorzy Hubert Wajs i Rafał Witkowski MCMLXXXVIII MMVIII 3 Praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo