Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego wydanie 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego wydanie 2."

Transkrypt

1 Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego wydanie 2. Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier ISBN: , PWN 2014 Spis treści Do Czytelnika (Marian Kallas) 19 Przedmowa do wydania drugiego (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier) 21 Przedmowa do wydania pierwszego (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier) 25 Wykaz skrótów 31 Rozdział 1. Historia i tradycja prawa rzymskiego (Tomasz Giaro) Wiadomości wstępne Unikalność prawa rzymskiego na tle innych porządków prawnych Rzymskie pojęcia i podziały prawa Elementy trwałe rzymskiego ustroju i systemu źródeł prawa Szczególna rola perspektywy procesowej Jurysprudencja jako źródło prawa Wczesna republika patrycjuszowska (do 367 przed Chr.) Gospodarka i ustrój Magistratura Komicja Senat Źródła dawnego prawa rzymskiego (ius civile) Późna republika pod hegemonią nobilitas ( przed Chr.) Od miasta-państwa do państwa terytorialnego Zarząd Italii Prowincje Rozwarstwienie społeczne Rewolucja rzymska i upadek republiki Źródła prawa, zwłaszcza prawo pretorskie (ius honorarium) Ius civile, ius gentium, ius naturale Jurysprudencja późnorepublikańska Wczesne cesarstwo (pryncypat 27 przed Chr. 284 po Chr.) Instytucjonalizacja pryncypatu Kompromis między republiką a jedynowładztwem Atrofia instytucji republikańskich Powstanie administracji państwowej Gospodarka, społeczeństwo i administracja Zmiany w wymiarze sprawiedliwości Źródła prawa okresu pryncypatu Jurysprudencja klasyczna Samodefinicje jurysprudencji rzymskiej Interpretacja prawnicza jako źródło prawa Postępująca biurokratyzacja jurysprudencji Niechęć do systematyki; metoda kazuistyczna Gatunki i dzieła rzymskiej literatury prawniczej 74

2 Problem normatywności miękkiej Późne cesarstwo (dominat ) Rys historyczny. Wschód i Zachód cesarstwa Historia społeczno-gospodarcza Absolutyzm cesarski i postępy biurokratyzacji Zachodniorzymski wulgaryzm i wschodni klasycyzm Kompilacje prawa od Dioklecjana do Teodozjusza II Ustawodawstwo justyniańskie ( ) i jego dzieje Kompilacja Justyniana ( ) i jej cele polityczne Części składowe kompilacji i Nowele ( ) Dalszy rozwój prawa bizantyńskiego Recepcja prawa rzymsko-bizantyńskiego w Europie Wschodniej Drugie życie prawa rzymskiego na zachodzie Europy Od kompilacji justyniańskiej do odkrycia Digestów Obszary i etapy recepcji na zachodzie Europy Mos italicus Glosatorzy Konsyliatorzy Osiągnięcia dogmatyczne legistyki Kanonistyka Utrumque ius Osiągnięcia dogmatyczne kanonistyki Recepcja praktyczna prawa rzymskiego Humanizm prawniczy i nowy podział Europy Holenderska jurysprudencja elegancka i systemy mieszane Tendencja systematyczna prawa natury Usus modernus Pandectarum Kodyfikacje prawa natury Szkoła Historyczna, pandektystyka i niemiecki kodeks cywilny Szkoła Historyczna Pandektystyka Niemiecki kodeks cywilny Prawo rzymskie w Europie Środkowo-Wschodniej Obecna sytuacja tradycji romanistycznej Wzmianka o wpływie rzymskiego prawa publicznego 119 Rozdział 2. Kształtowanie i ochrona praw prywatnych Kształtowanie praw prywatnych czynności prawne (Tomasz Giaro) Zdarzenia a czynności prawne Rodzaje czynności prawnych Elementy treściowe czynności prawnej Warunek Dalsze klauzule dodatkowe Wykładnia czynności prawnych Wady czynności prawnych Zamierzona rozbieżność między wolą a oświadczeniem Niezamierzona rozbieżność między wolą a oświadczeniem Skutki czynności prawnych Nieważność czynności prawnych Ratowanie czynności nieważnych Zastępstwo Rozróżnienia pojęciowe 140

3 Wykluczenie zastępstwa bezpośredniego Skargi o charakterze dodatkowym Rozwój zastępstwa bezpośredniego Ochrona praw prywatnych (Franciszek Longchamps de Bérier) Pozaprocesowa ochrona praw prywatnych Pomoc własna Ugoda Kompromis Pretorska ochrona pozaprocesowa Sądownictwo biskupie Proces Actio powództwo i roszczenie Trzy historyczne etapy rozwoju procesu rzymskiego Podmioty w procesie Zasady procesowe Actiones i proces Przebieg postępowania Egzekucja Innowacje procesu kognicyjnego 180 Rozdział 3. Osoby i rodzina Osoby (Tomasz Giaro) Uwagi wstępne na temat systematyki Status człowieka a jego podmiotowość prawna Podmiotowość i prawo podmiotowe Zdolność prawna Początek i koniec zdolności prawnej Wolność i niewola Sposoby powstania i ustania niewoli Wyzwolenia Położenie prawne wyzwoleńca Obywatelstwo Pozycja w rodzinie Zdolność do czynności prawnych Ograniczenia ze względu na wiek Ograniczenia ze względu na płeć Dalsze ograniczenia Osoby prawne Uwaga wstępna Związki osób (korporacje) Masy majątkowe (fundacje) Prawo rodzinne (Franciszek Longchamps de Bérier) Władza ojcowska Treść i wykonywanie władzy ojcowskiej Władza ojcowska w rodzinie agnacyjnej Uprawnienia ojca rodziny Ewolucja władzy ojcowskiej Zdolność majątkowa Wejście pod władzę ojcowską Urodzenie w małżeństwie Adopcja Legitymacja 217

4 Zgaśnięcie władzy ojcowskiej Przyczyny Emancypacja Małżeństwo Prawne znaczenie małżeństwa Przesłanki Koncepcja małżeństwa Zaręczyny Manus nad żoną Sposoby wejścia pod manus Skutki prawne wejścia pod manus Posag Obowiązek ustanowienia posagu Obowiązek zwrotu posagu Sytuacja prawna dóbr posagowych Darowizny w związku z małżeństwem Rozwód Powody rozwodu Przeprowadzenie rozwodu Prawne znaczenie rozwodu Konkubinat Ustawodawstwo małżeńskie Augusta Piecza prawna Opieka a kuratela Opieka Powołanie opiekuna Opieka nad kobietami Opieka nad niedojrzałymi Odpowiedzialność opiekuna Kuratela Odpowiedzialność kuratora Kuratela marnotrawców oraz furiosi Typy kurateli 241 Rozdział 4. Spadki (Franciszek Longchamps de Bérier) Zagadnienia ogólne Prawo spadkowe a inne gałęzie prawa prywatnego Środki ochrony w prawie spadkowym Hereditatis petitio Interdykt quorum bonorum Ochrona w cognitiones extra ordinem Wartości i zasady prawa spadkowego Wartości prawa spadkowego Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest Swoboda testowania Solidarność rodzinna Szacunek dla woli zmarłego Semel heres semper heres Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur Reguły w prawie spadkowym Podmioty uczestniczące w dziedziczeniu Testamenti factio activa 276

5 Testamenti factio passiva Capacitas Indignitas Dziedziczenie beztestamentowe Porządek dziedziczenia w prawie cywilnym Porządek dziedziczenia w prawie pretorskim Porządek dziedziczenia w Nowelach justyniańskich Dziedziczenie testamentowe Forma zewnętrzna testamentu Prawo archaiczne testamenty calatis comitiis oraz in procinctu Mancypacja ze skutkami na wypadek śmierci Testament mancypacyjny Testament pretorski Testamenty prawa poklasycznego Formy szczególne Testament żołnierski Treść testamentu Ustanowienie dziedzica Substytucje Wydziedziczenie Legaty Fideikomisy Wyzwolenia testamentowe Ustanowienie opiekuna Polecenia Klauzula kodycylarna i kodycyle Darowizny na wypadek śmierci Interpretacja testamentu Wola testatora a forma i treść testamentu Favor testamenti Po śmierci spadkodawcy Dziedziczenie przeciwtestamentowe Ostateczne ukształtowanie powołania do spadku Krąg podmiotowy Śmierć spadkodawcy a nabycie spadku Transmisja Przyrost Nabycie spadku Nabycie spadku z mocy prawa Sposoby przyjęcia spadku Kwestie wpływające na decyzję o spadku Zasiedzenie spadku Przyjęcie spadku a odpowiedzialność za długi spadkowe Dobrodziejstwo inwentarza Ochrona wierzycieli spadkowych Podatek od spadków 367 Rozdział 5. Posiadanie i prawa rzeczowe (Tomasz Giaro) Zagadnienia wstępne Prawnie uznane formy władania rzeczą Posiadanie własność prawa na rzeczy cudzej Actio in rem 371

6 Podziały rzeczy Ius in re Posiadanie Pojęcie, elementy i rodzaje posiadania Nabycie i utrata posiadania Nabycie posiadania Utrata posiadania Ochrona posiadania Zakres podmiotowy ochrony Podziały interdyktów Interdykty służące do odzyskania posiadania Interdykty służące do utrzymania posiadania Dalszy rozwój Posiadanie praw (possessio iuris) Własność Pojęcie własności Dalszy rozwój form władania rzeczą Granice własności. Współwłasność Zakres uprawnień właściciela Współwłasność Nabycie i utrata własności Nabycie pochodne Zasiedzenie Nabycie pierwotne Ochrona własności Skarga wydobywcza Skarga negatoryjna Ochrona własności bonitarnej Prawa na rzeczy cudzej Uwaga wstępna Służebności gruntowe Służebności wiejskie Służebności miejskie Powstanie i wygaśnięcie Ochrona służebności Służebności osobiste Użytkowanie Dalsze służebności osobiste Zasady ustanawiania i wykonywania służebności Dziedziczne prawa czynszowe Emfiteuza Superficies Dalszy rozwój emfiteuzy i superficies Zastaw Rozwój historyczny zastawu Akcesoryjność zastawu Realizacja zastawu Mankamenty zastawu rzymskiego Dalszy rozwój prawa zastawu 442 Rozdział 6. Zobowiązania (Wojciech Dajczak) Pojęcie zobowiązania (obligatio) 445

7 6.2. Źródła powstawania zobowiązań Od nominalizmu kontraktowego ku zasadzie swobody umów Zobowiązanie naturalne Nominalizm deliktowy a poszerzanie zakresu odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych Wielość podmiotów w stosunku obligacyjnym Zmiana wierzyciela i dłużnika Umorzenie zobowiązania Umorzenie zobowiązania w następstwie prawidłowego spełnienia świadczenia Gatunkowe i indywidualne określenie przedmiotu świadczenia Zobowiązania dopuszczające wybór między różnymi postaciami świadczenia Umorzenie zobowiązania przez inne świadczenie (datio in solutum) Umorzenie zobowiązania niepowiązane z żadnym świadczeniem Zwolnienie z długu Potrącenie (compensatio) Odnowienie (novatio) Zwłoka wierzyciela i dłużnika Zwłoka dłużnika (mora debitoris) Zwłoka wierzyciela (mora creditoris) Skutki niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynu niedozwolonego na przykładzie lex Aquilia Odpowiedzialność według pierwotnego tekstu ustawy Odpowiedzialność akwiliańska według interpretacji jurystów rzymskich Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania umowy na przykładzie kontraktów ocenianych według dobrej wiary (bonae fidei) Przykłady odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (strict liability) Szkody wyrządzone przez zwierzęta Quasi-delikty Szczególna odpowiedzialność przewoźników, oberżystów i prowadzących gospody Siła wyższa (vis maior) jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność dłużnika Szkoda (damnum) i odszkodowanie Kary pieniężne w zobowiązaniach deliktowych Kary umowne (stipulatio poenae) Infamia dłużnika Zobowiązania umowne Prawo rzymskie a ogólna teoria umów Zawarcie umowy Zadatek (arrha) Causa umowy Nieuczciwe postępowanie przy zawieraniu umowy Wykorzystanie podstępu w celu zawarcia umowy Wykorzystanie przymusowego położenia w celu zawarcia umowy Problem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w ramach czynności prowadzonych w celu zawarcia umowy Treść zobowiązania umownego Szczególne zasady interpretacji umów Arbitralne usuwanie niejasności treści umowy Rozbieżność między literalnym brzmieniem umowy a rzeczywistym zamiarem stron Problem ekwiwalentności świadczeń w zobowiązaniu wzajemnym (synalagmatycznym) Niemożliwość świadczenia 492

8 Wierność danemu przyrzeczeniu a istotna zmiana okoliczności Zobowiązanie umowne na rzecz osoby trzeciej Klauzule dobrej wiary (bona fides) i dobrych obyczajów (boni mores) Klauzula dobrych obyczajów (boni mores) jako granica ważności zobowiązania umownego Klauzula dobrej wiary (bona fides) a rozwój prawa zobowiązań umownych Stipulatio jako zobowiązanie umowne Forma stipulatio Problem kauzalności stypulacji Systematyka rzymskich zobowiązań umownych Kontrakty służące do zbywania i nabywania dóbr Typy czynności uzasadniających zbywanie i nabywanie dóbr Rozróżnienie czynności odpłatnych i nieodpłatnych Sposób określenia ceny rozgraniczenie między sprzedażą a zamianą Emptio venditio jako podstawowy typ kontraktu służącego nabywaniu dóbr majątkowych Łatwość zawarcia kontraktu emptio venditio Szeroki zakres przedmiotowy sprzedaży Umowne prawo odstąpienia od kontraktu emptio venditio Szczególne zasady odpowiedzialności stron w kontrakcie emptio venditio Problem ryzyka utraty rzeczy w okresie między zawarciem a wykonaniem zobowiązania Sprzedaż rzeczy objętej prawem rzeczowym osoby trzeciej Sprzedaż rzeczy niemającej oczekiwanych przez kupującego właściwości Rozwiązania edylów kurulnych Odpowiedzialność za wady fizyczne wyprowadzona z klauzuli ex fide bona w skardze kupującego Relacja skarg wprowadzonych przez edylów kurulnych i actio empti Nieodpłatne nabycie dóbr majątkowych (donatio) Natura prawna darowizny Granice swobody dokonywania darowizn Kontrakty służące do korzystania z cudzego kapitału lub cudzych dóbr Typy kontraktów pozwalających na korzystanie z cudzego kapitału lub cudzych dóbr Ryzyko uszkodzenia lub utraty przekazanej rzeczy Problem realności pożyczki Kwestia faktycznej odpłatności pożyczki Korzystanie z cudzej rzeczy a wielość funkcji gospodarczych kontraktu locatio conductio Odpowiedzialność za wady przekazanej rzeczy Problem wpływu zdarzeń losowych na wysokość czynszu (obniżenie czynszu remissio mercedis) Stabilność pozycji najemcy lub dzierżawcy Bezprawne objęcie w posiadanie przedmiotu najmu przez osobę trzecią Swoboda rozwiązania kontraktu Zbycie przedmiotu kontraktu locatio conductio w czasie jego trwania Dysponowanie przedmiotem kontraktu przez najemcę lub dzierżawcę Kontrakty służące do korzystania z cudzych usług Typy kontraktów pozwalających na korzystanie z cudzych usług Problem nieodpłatności zlecenia i przechowania Obyczajowe uzasadnienie nieodpłatności zlecenia Praktyczne uzasadnienie nieodpłatności przechowania Kompetencja do wykonania usługi i swoboda przy jej wykonywaniu 526

9 Kompetencja dłużnika do wykonania zobowiązania Udział podwykonawców w wykonaniu zobowiązania Swoboda dłużnika przy wykonaniu zobowiązania Zlecenie a pełnomocnictwo Problem ryzyka osiągnięcia zamierzonego rezultatu umowy Szczególne postacie przechowania Kształtowanie się szczególnego zobowiązania o pośrednictwo handlowe Umowa służąca organizacji współdziałania i koncentracji kapitału Spółka jako owoc poszukiwania ekonomicznej racjonalności Kontrakt spółki jako ius fraternitatis Swoboda stron w kształtowaniu treści kontraktu Granica swobody kształtowania udziałów w zyskach i stratach (lwia spółka) Prawne skutki zawarcia umowy spółki Skutki między wspólnikami Problem skutku zawarcia umowy spółki względem osób trzecich Ku spółce jako odrębnemu podmiotowi praw i obowiązków Umowy służące ustanowieniu zabezpieczenia wierzytelności Kontrakt stypulacji jako inspiracja do powstania instytucji poręczenia Zakres odpowiedzialności poręczyciela Umowa powierniczego przeniesienia własności (fiducia) Umowa o ustanowieniu zabezpieczenia na rzeczy dłużnika (pignus) Losy przedmiotu zastawu w wypadku niewykonania zabezpieczonego zobowiązania Problem utrzymania i korzystania z przedmiotu zastawu Szczególne ryzyka związane z żeglugą morską a zobowiązania umowne Pożyczka morska (pecunia traiecticia) Rozkład ryzyka utraty towaru między właścicielami ładunku a kapitanem statku (lex Rhodia de iactu) Specyfika działalności gospodarczej a zobowiązania umowne Szczególne rozwiązania wzmacniające ochronę kontrahentów przedsiębiorcy Posługiwanie się przez przedsiębiorców ogólnymi warunkami umów Zobowiązania podobne do umownych (quasi ex contractu) Bezpodstawne wzbogacenie Zasada zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia Od zasady zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia do przesłanek skargi condictio Systematyzacja i uogólnianie przypadków bezpodstawnego wzbogacenia Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Altruistyczne zachowanie jako źródło zobowiązania Zakres altruistycznych zachowań prowadzących do powstania zobowiązania z tytułu negotiorum gestio Staranność gestora Zobowiązania z czynów niedozwolonych (ex delicto / ex maleficio) Specyfika zobowiązania z tytułu czynu niedozwolonego Czyn niedozwolony (delictum) a przestępstwo (crimen) Czyn niedozwolony (delictum) a zobowiązanie umowne (contractus) Cechy wspólne skarg przysługujących poszkodowanym czynem niedozwolonym Kradzież (furtum) Zasady odpowiedzialności z tytułu kradzieży wynikające z ustawy XII Tablic Treść pojęcia kradzieży Krąg podmiotów chronionych za pomocą actio furti Krąg podmiotów odpowiedzialnych za kradzież Przypadki objęcia cudzej rzeczy traktowane inaczej niż kradzież Bezprawne wyrządzenie szkody (damnum iniuria datum) 558

10 Zniszczenie lub uszkodzenie składnika majątku jako przesłanka odpowiedzialności za czyn niedozwolony Uszkodzenia lub zniszczenia składników majątku zwalczane przez ustawę XII Tablic Uszkodzenia lub zniszczenia składników majątku zwalczane przez lex Aquilia Uszkodzenia lub zniszczenia majątku zwalczane w ramach interpretacji inspirowanej przez lex Aquilia Wina akwiliańska Okoliczności wyłączające odpowiedzialność akwiliańską Natura prawna odpowiedzialności akwiliańskiej Działanie na szkodę wierzyciela (fraus creditorum) Naruszenie dóbr osobistych (iniuria) Zachowania kwalifikowane jako delikt iniuria Zły zamiar jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu iniuria Prawne konsekwencje naruszenia dóbr osobistych 568 Rozdział 7. Współczesne wyzwania prawa rzymskiego (Wojciech Dajczak) Tradycja prawa rzymskiego a nauka prawa prywatnego na przełomie XX i XXI w Tradycja prawa rzymskiego a poszukiwanie ogólnych zasad prawa Tradycja prawa rzymskiego a idea unifikacji prawa prywatnego w Europie Tradycja prawa rzymskiego a autonomia prawa prywatnego Tradycja prawa rzymskiego a wizja interpretacji prawniczej jako jednego z rzeczywistych źródeł prawa 578 Wskazówki bibliograficzne 580 Indeks nazwisk i imion własnych 590 Indeks terminów łacińskich 597

Spis treści Do Czytelnika Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Wykaz skrótów

Spis treści Do Czytelnika Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Wykaz skrótów Spis treści Do Czytelnika (Marian Kallas)................................................. 19 Przedmowa do wydania drugiego (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier)...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Do Czytelnika (Marian Kallas) 17. Przedmowa (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier) 19.

Spis treści. Do Czytelnika (Marian Kallas) 17. Przedmowa (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier) 19. Spis treści Do Czytelnika (Marian Kallas) 17 Przedmowa (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier) 19 Wykaz skrótów 25 Rozdział 1. Historia i tradycja prawa rzymskiego (Tomasz Giaro)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2017 rok I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. III. IV. Podział prawa cywilnego. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) I. Istota zobowiązania Rodzaje wzorców umownych i kontrola ich treści Sprzedaż II. Źródła prawa zobowiązań Odpowiedzialność za

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018

Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018 wykładowca: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Dla zaliczenia wykładu należy uczęszczać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XVII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 34 Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury xm XV XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 1. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego 1 1 I. Pojęcie prawa spadkowego 1 1 II. Zasady prawa

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV Wstęp............................................................... XI Wykaz skrótów....................................................... XIII Wykaz literatury......................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp...................................................................... XI Wykaz skrótów............................................................. XIII Wykaz literatury............................................................

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp str. 17. Stosowane skróty str. 19

Spis treści. Wstęp str. 17. Stosowane skróty str. 19 Spis treści Wstęp str. 17 Stosowane skróty str. 19 Rozdział pierwszy Pojęcie, podziały i systematyka prawa rzymskiego str. 21 1. Pojęcie i znaczenie prawa rzymskiego str. 21 1. Prawo rzymskie str. 21 2.

Bardziej szczegółowo

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 Wstęp XVII Wykaz skrótów XIX Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna 1 1. Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 A. Osoby fizyczne 1 Kazus 1. Nasciturus 1 Kazus 2. Zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Wykaz najważniejszych skrótów Słowo wstępne Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego 1.1. Znaczenie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 30 DziałI.Osobyfizyczne... 30 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 31 DziałI.Osobyfizyczne... 31 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste I. HARMONOGRAM WYKŁADÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH 2017/2018 1) Harmonogram wykładów z prawa rzeczowego (dr hab. Bartłomiej Swaczyna) 15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste 22 XI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXI CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego... 3 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... XIII XVII XIX Rozdział I. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego... 1 1. Definicja... 1 2. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu wąskim

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Maksymilian Pazdan. Wydanie IX uaktualnione. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Maksymilian Pazdan. Wydanie IX uaktualnione. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^ PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE Maksymilian Pazdan Wydanie IX uaktualnione Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^ Warszawa 2005 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW 11 PRZEDMOWA 15 Część ogólna Rozdział I. WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 5. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania I. Pojęcie zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia Wykaz skrótów......................................... 13 Wprowadzenie.......................................... 21 ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia............... 25 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat Na egzamin! PRAWO cywilne w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO CYWILNE w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Pojęcie i skład 1. Pojęcie. Pozytywne i negatywne kryteria określenia składu (art. 922 KC) I. Prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym

Bardziej szczegółowo

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... Orzecznictwo... XIII XVII XXI XXXIII Rozdział I. Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej... 1 1. Przedmiot roszczenia... 1 2. Charakter prawny roszczenia...

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z. późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art.

Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z. późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art. 1 Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art. 981 1 981 6 ZAPIS WINDYKACYJNY Zapis windykacyjny jest instytucją prawa spadkowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I 1 Pojęcie i źródła prawa cywilnego pojęcie - prawo cywilne instytucje prawa cywilnego materialnego i proceduralnego przedmiot i zakres prawa cywilnego przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Prawo KLASA: II TE WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Poziom wymagań Dział programu Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń powinien: 1. Prawo pracy - potrafić wymienić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 1

Spis treści. Wprowadzenie... 1 Spis treści Wstęp... Wstęp do drugiego wydania... Wstęp do trzeciego wydania... Wstęp do czwartego wydania... Wstęp do piątego wydania... Wstęp do szóstego wydania... Wykaz skrótów... Opracowania encyklopedyczne

Bardziej szczegółowo

5) Przelew wierzytelności :

5) Przelew wierzytelności : 1) Niespełnienie świadczenia w terminie : A: Zawsze powoduje popadnięcie dłużnika w zwłokę B: Uprawnia wierzyciela do żądania odsetek za opóźnienie bez względu na rodzaj niespełnionego świadczenia ; C:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Prawo jest na naszej stronie!

Prawo jest na naszej stronie! Kodeks cywilny Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony sposób

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia

Spis treści Wykaz skrótow Literatura podstawowa Wstęp ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanowienia Wykaz skrótow................................. 11 Literatura podstawowa............................ 13 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie funkcja zabezpieczeń kredytu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw Rozdział I. Sprzedaż.............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzedaży: E. Skowrońska-Bocian PRAWO SPADKOWE, wyd. 10 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... str. V XV Rozdział I. Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań... 1 1. Zobowiązanie: pojęcie i konstrukcje... 4 I. Charakterystyka ogólna relacji: zobowiązanie i prawo zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Literatura... XXV Akty prawne... XXXIII Orzecznictwo... XXXVII Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego... 1 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61 Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa... 1 1. Uwagi terminologiczne... 4 2. Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa od czasów rzymskich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

Wykaz lektur z prawa rzymskiego na egzamin. przedterminowy.

Wykaz lektur z prawa rzymskiego na egzamin. przedterminowy. Wykaz lektur z prawa rzymskiego na egzamin Trudniejsze przedterminowy. 1. T. Giaro, Kilka żywotów prawa rzymskiego zakończonych jego kodyfikacją, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, Lublin 2008,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści

Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie zarządu... 1 2. Ewolucja egzekucji przez zarząd przymusowy w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Spadek Dziedziczenie ustawowe

Spadek Dziedziczenie ustawowe Spadek Dziedziczenie ustawowe Pojęcie i skład spadku Art. 922 k.c., w skład spadku wchodzą następujące prawa i obowiązki: 1) mające charakter cywilnoprawny 2) mające charakter majątkowy 3) niezwiązane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJ studia pierwszego stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 ROZDZIAŁ I. Miejsce zachowku w prawie spadkowym................ 17 1.1. Swoboda testowania....................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... XXI Skróty powoływanej literatury... XXIII Bibliografia... XXV Wstęp... XXIX Część I Zagadnienia ogólne Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 3 1. Definicja oraz funkcje prawa zobowiązań w

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

dziedziczenia swobody testowania favor testamenti ochrony rodziny. dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW

dziedziczenia swobody testowania favor testamenti ochrony rodziny. dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW miejsce regulacji KC z 1964 r. (poprzednio: dekret o prawie spadkowym z 1946 r.) + konstytucyjna ochrona dziedziczenia wzór: prawo austriackie, niemieckie i francuskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Wykładowca: dr Janusz Orłowski Źródła zobowiązań Stosunki zobowiązaniowe w prawie cywilnym mogą powstać na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Test na egzamin 9 maja 2016 r.

Test na egzamin 9 maja 2016 r. Test na egzamin 9 maja 2016 r. 1) Umowa sprzedaży zawarta przez 6-letniego Adama: a) jest zawsze bezwzględnie nieważna, nawet jeżeli nie prowadzi do pokrzywdzenia Adama; b) jeśli nie pociąga za sobą rażącego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 19 1. Uwagi wstępne... 19 1. Charakter prawny współuprawnienia spadkobierców... 20 2. Ustanie współuprawnienia spadkobierców... 21

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...................................................... Wykaz skrótów............................................. Bibliografia................................................. XI XV XIX Część I. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Jarosław Wyrembak Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Terminologia

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Terminologia Spis treści Wykaz skrótów 13 Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Terminologia 15 15 22 ROZDZIAŁ I. Granice swobody testowania 2. Część obowiązkowa spadku 2.1. Dzieci prawe, dzieci uprawnione i przysposobione 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów.......................................... 13 Wprowadzenie.......................................... 15 Rozdział I. założenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej...............................

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym 1.2. Zakres pojęcia "urządzenie przesyłowe"

Bardziej szczegółowo

w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Zagadnienia egzaminacyjne:

w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Zagadnienia egzaminacyjne: Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe dla studentów III roku jednolitych magisterskich Niestacjonarnych (Zaocznych) Studiów Prawa w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo cywilne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Civil Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo cywilne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Civil Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/PRC w języku polskim Prawo cywilne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Civil Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Uwagi wprowadzające... 1 1. Podstawowe pojęcia... 1 2. Ewolucja prawa spadkowego w okresie po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego ő 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe I. Istota transportu i przewozu II. Rodzaje prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Artykuł 961 KC rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku. Reguły interpretacyjne

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Skrypty Becka Agnieszka Kawałko Hanna Witczak Prawo cywilne część ogólna 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: Z. Radwański, A. Olejniczak PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 12

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo