Spis treści. Wstęp str. 17. Stosowane skróty str. 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp str. 17. Stosowane skróty str. 19"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp str. 17 Stosowane skróty str. 19 Rozdział pierwszy Pojęcie, podziały i systematyka prawa rzymskiego str Pojęcie i znaczenie prawa rzymskiego str Prawo rzymskie str Rzymskie pojęcie prawa i sprawiedliwości str Podziały prawa str Prawo publiczne i prywatne str Ius civile i ius gentium str Ius naturale str Ius honorarium str Systematyka prawa rzymskiego str Systematyka według Instytucji str Systematyka pandektowa str Zakres i układ podręcznika str. 29 Rozdział drugi Historia źródeł prawa rzymskiego str Okresy historycznego rozwoju państwa i prawa rzymskiego str Ustrój państwa rzymskiego w rozwoju historycznym str Periodyzacja rzymskiego prawa prywatnego str Magistratury rzymskie str Określenie i klasyfikacja str Poszczególne magistratury str Źródła prawa rzymskiego str Źródła poznania str Źródła tworzenia prawa rzymskiego str Okres prawa archaicznego str Początki prawa w czasach królewskich str Ustawa XII tablic str Jurysprudencja kapłańska i leges rogatae str Okres rozwoju i prawa przedklasycznego str Prawo przedklasyczne późnej republiki str Pretor i prawo pretorskie str Jurysprudencja świecka str Ustawodawstwo str Prawo klasyczne str Źródła prawa klasycznego str Ustawy (leges) i uchwały senatu (senatus consulta) str Kodyfikacja edyktu pretorskiego str Konstytucje cesarskie str Jurysprudencja klasyczna str Okres schyłkowy (prawo poklasyczne) str Charakterystyka prawa poklasycznego str Ustawy cesarskie i zbiory prawa str Kodyfikacja justyniańska str Plany kodyfikacyjne str Prace nad kodyfikacją i jej części (Kodeks, Digesta, Instytucje) str Nowele i Corpus Iuris Civilis str Rzymskie prawo prywatne w średniowieczu i czasach nowożytnych str Prawo rzymsko-bizantyńskie str Glosatorzy i komentatorzy str Recepcja prawa rzymskiego str Romanistyczna rodzina prawa str. 56

2 5. Prawo rzymskie jako podstawa europejskiej kultury prawnej str Prawo rzymskie w Polsce str. 59 Rozdział trzeci Rzymski proces cywilny str Ogólna charakterystyka i rozwój historyczny str Postępowanie cywilne str Stadia procesowe str Inne rodzaje ochrony praw prywatnych str Actio str Postępowanie zwyczajne (do czasów dominatu) str Magistratury jurysdykcyjne str Sędzia i sądy str Jurysdykcja i kognicja str Właściwość sądu str Strony procesowe str Powód i pozwany str Zdolność sądowa (procesowa) str Legitymacja procesowa str Zastępstwo procesowe str Postępowanie legisakcyjne str Charakterystyka i rodzaje legisakcji str Przebieg postępowania str Postępowanie formułkowe str Geneza i cechy charakterystyczne str Postępowanie formułkowe w stadium in iure str Pozwanie (in ius vocatio) str Editio i postulatio actionis str Pozycja pozwanego str Litis contestatio str Postępowanie apud iudicem str Postępowanie dowodowe str Wyrok i jego prawomocność str Postępowanie egzekucyjne w procesie formułkowym str Pojęcie i podstawy egzekucji str Rodzaje egzekucji str Formułka procesowa, rodzaje skarg i ekscepcji str Formułka procesowa i jej części str Praescriptio i exceptio str Actiones in rem oraz in personam str Skargi cywilne i pretorskie str Actiones stricti iuris i bonae fidei str Inne rodzaje skarg str Ochrona pozaprocesowa str Środki ochrony pozaprocesowej str Interdykty str Restitutio in integrum str Proces kognicyjny str Organizacja sądownictwa za dominatu str Ogólna charakterystyka procesu kognicyjnego str Przebieg postępowania str Apelacja str Egzekucja str. 87 Rozdział czwarty Prawo osobowe str Zdolność prawna str Pojęcie, początek i koniec zdolności prawnej str Status i kategorie osób fizycznych str Zakres zdolności prawnej str. 90

3 4. Capitis deminutio str Postliminium str Niewolnicy str Powstanie niewoli str Sytuacja prawna i społeczna niewolnika str Zgaśnięcie niewoli str Wolnourodzeni mieszkańcy państwa rzymskiego str Obywatele rzymscy str Latini str Peregrini str Wyzwoleńcy str Sytuacja prawna wyzwoleńców str Prawo patronatu str Stany pośrednie ograniczenia wolności (półwolni) str Pojęcie i rodzaje str Klienci str Koloni str Mancipio dati str Inne kategorie półwolnych str Osoby sui iuris i alieni iuris str Sui iuris str Alieni iuris str Umniejszenie czci obywatelskiej str Infamia str Turpitudo i nota cenzorska str Osoby prawne str Pojęcie str Osoby prawne w państwie rzymskim str Osoba prawna według prawa rzymskiego str Zdolność do czynności prawnych str Pojęcie i zakres str Wiek a zdolność do czynności prawnych str Pozostałe ograniczenia str Odpowiedzialność za czyny bezprawne str Pojęcie i rodzaje czynności prawnych str Zdarzenia prawne str Czynność prawna i oświadczenie woli str Rodzaje czynności prawnych str Forma czynności prawnych str Ważność i nieważność czynności prawnych str Wady oświadczenia woli str Pojęcie i klasyfikacja str Oświadczenie nie na serio i pozorność czynności prawnej str Błąd str Metus i dolus str Treść i skutki czynności prawnych str Składniki treści czynności prawnej str Termin (dies) str Warunek (condicio) str Polecenie str Sposoby nabycia praw podmiotowych str Zastępstwo przy czynnościach prawnych str Pojęcie i rodzaje str Zastępstwo według prawa rzymskiego str. 121 Rozdział piąty Prawo rodzinne str Rodzina rzymska str Prawo rodzinne i prawo familijne str Rodzina agnatyczna i kognatyczna str. 122

4 3. Pater familias str Pozycja prawna osób alieni iuris str Sytuacja majątkowa filii familias str Gentiles str Małżeństwo rzymskie str Pojęcie i przesłanki str Ustawodawstwo małżeńskie cesarza Augusta str Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa str Zaręczyny str Zawarcie małżeństwa str Rozwiązanie małżeństwa str Conventio in manum str Skutki prawne małżeństwa str Skutki osobowe str Skutki majątkowe str Posag str Darowizny między małżonkami str Związki podobne do małżeństwa i pozamałżeńskie str Konkubinat str Matrimonium iuris gentium str Inne związki oraz dzieci pozamałżeńskie str Władza ojcowska (patria potestas) str Powstanie władzy ojcowskiej str Domniemanie ojcostwa str Adoptio str Legitimatio str Treść władzy ojcowskiej str Zgaśnięcie władzy ojcowskiej str Opieka i kuratela str Pojęcia i rodzaje str Opieka nad dziećmi i niedojrzałymi str Opieka nad kobietami str Kuratela str. 141 Rozdział szósty Prawo spadkowe str Charakterystyka ogólna str Rozwój historyczny rzymskiego prawa spadkowego str Dziedziczenie i spadek str Powołanie do spadku i rodzaje dziedziczenia str Powołanie, przyjęcie i nabycie spadku str Pojęcie i formy rzymskiego testamentu str Pojęcie testamentu str Formy testamentu str Kodycyl str Zdolność testowania i dziedziczenia z testamentu str Sporządzenie testamentu str Spadkobiercy testamentowi str Incapacitas i indignitas str Nieważność i odwołanie testamentu str Treść testamentu str Ustanowienie spadkobiercy str Podstawienie dziedzica (substytucja) str Inne postanowienia oraz wykładnia testamentu str Dziedziczenie beztestamentowe str Pojęcie i rozwój historyczny str Cywilne dziedziczenie beztestamentowe według ustawy XII tablic str Dziedziczenie beztestamentowe według prawa pretorskiego str Senatus consulta Tertullianum i Orphitianum str Dziedziczenie beztestamentowe wedle Nowel Justyniańskich str. 155

5 49. Dziedziczenie przeciwtestamentowe str Pojęcie i funkcja str Dziedziczenie przeciwtestamentowe według ius civile str Pogrobowiec (postumus) str Zmiany w prawie pretorskim str Querela inofficiosi testamenti str Zachowek str Dziedziczenie przeciwtestamentowe w prawie justyniańskim str Przyjęcie i odrzucenie spadku str Sposoby przyjęcia spadku str Spadek leżący (hereditas iacens) str Transmisja powołania str Odrzucenie spadku str Nabycie spadku i jego skutki str Nabycie spadku str Odpowiedzialność za długi spadkowe str Ochrona prawna spadkobiercy str Nabycie spadku przez kilku spadkobierców str Współdziedziczenie str Prawo przyrostu str Zaliczenie na dział spadkowy (collatio bonorum) str Zapisy str Pojęcie i rodzaje str Rodzaje legatów str Lex Falcidia i kwarta falcydyjska str Fideikomis uniwersalny str Mortis causa capio str. 167 Rozdział siódmy Prawo rzeczowe str Pojęcie i rodzaje rzeczy str Pojęcie rzeczy str Rzeczy pojedyncze, złożone i zbiorowe str Res mancipi i nec mancipi str Nieruchomości i ruchomości str Genus i species str Rzeczy podzielne i niepodzielne str Rzeczy zużywalne i niezużywalne str Pożytki i przynależności str Rodzaje władztwa nad rzeczami str Władztwo faktyczne i prawne str Prawa rzeczowe str Pojęcie i rozwój historyczny posiadania str Pojęcie str Rozwój historyczny posiadania str Rodzaje posiadania str Posiadanie a dzierżenie str Possessio ad interdicta oraz possessio ad usucapionem str Possessio iusta oraz possessio iniusta str Posiadanie w dobrej i złej wierze str Posiadanie wadliwe a niewadliwe str Nabycie i utrata posiadania str Nabycie corpus str Animus przy nabyciu posiadania str Utrata posiadania str Ochrona posesoryjna str Pojęcie i zakres str Interdykty retinendae possessionis str Interdykty recuperandae possessionis str Quasi possessio (possessio iuris) str. 182

6 61. Rzymska własność prywatna str Rozwój historyczny pojęcia i stosunków własności rzymskiej str Pojęcie prawa własności str Ograniczenia prawa własności str Zakres i treść prawa własności str Rodzaje własności str Własność kwirytarna str Własność bonitarna (pretorska) str Własność peregrynów str Własność na gruntach prowincjonalnych str Współwłasność str Nabycie własności str Podział sposobów nabycia własności str Pochodne i pierwotne nabycie własności str Pochodne sposoby nabycia własności str Mancypacja str In iure cessio str Tradycja str Pierwotne sposoby nabycia własności str Zawłaszczenie i nabycie skarbu str Akcesja str Specyfikacja (przetworzenie rzeczy) str Nabycie własności na pożytkach str Zasiedzenie str Ochrona własności str Środki ochrony własności str Skarga windykacyjna str Skarga negatoryjna str Ochrona pretorska i actio Publiciana str Prawa rzeczowe ograniczone str Pojęcie str Rodzaje str Służebności str Pojęcie i zasady str Służebności gruntowe str Służebności osobiste. Ususfructus (użytkowanie) str Nabycie, zgaśnięcie i ochrona służebności str Pojęcie i rodzaje prawa zastawu str Pojęcie str Rozwój historyczny str Rodzaje zastawu (pignus i hypotheca) str Przedmiot i treść prawa zastawu str Przedmiot zastawu str Treść prawa zastawu str Kilka zastawów na jednej rzeczy str Zgaśnięcie zastawu i jego ochrona str Emfiteuza i superficies str Emfiteuza jako wieczysta dzierżawa str Superficies str. 210 Rozdział ósmy Zobowiązania str Charakterystyka i rozwój historyczny zobowiązań str Definicje źródłowe str Pojęcie zobowiązania str Świadczenie str Dług i odpowiedzialność str Źródła zobowiązań str Czynności niedozwolone i dozwolone str Późniejsze źródła zobowiązań str. 214

7 74. Podziały zobowiązań str Zobowiązania kontraktowe i deliktowe str Zobowiązania jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące str Zobowiązania stricti iuris i bonae fidei str Zobowiązania cywilne i naturalne str Wielość podmiotów zobowiązania str Wierzytelności i długi podzielne str Zobowiązania solidarne str Zobowiązania kumulatywne str Zmiana podmiotu zobowiązania str Zmiana wierzyciela i dłużnika w prawie rzymskim str Przelew wierzytelności (cesja) str Podział zobowiązań ze względu na przedmiot str Zobowiązania z przedmiotem świadczenia oznaczonym co do gatunku (in genere) lub co do tożsamości (in specie) str Zobowiązania pieniężne str Odsetki str Zobowiązania przemienne (alternatywne) str Upoważnienie przemienne str Zobowiązania podzielne i niepodzielne str Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania str Przesłanki odpowiedzialności str Wina (culpa) str Zakres odpowiedzialności zawinionej str Odpowiedzialność z tytułu custodia str Szkoda i zasady odszkodowania str Szkoda i obowiązek jej naprawienia str Umowne ustalenie wysokości odszkodowania str Odszkodowanie sądowe str Zwłoka str Zwłoka dłużnika str Zwłoka wierzyciela str Odpowiedzialność za zobowiązania osób alieni iuris oraz za szkody wyrządzone przez zwierzęta str Actiones adiecticiae qualitatis str Odpowiedzialność noksalna str Odpowiedzialność za zwierzęta str Umocnienie zobowiązań str Sposoby umocnienia (zabezpieczenia) zobowiązań str Poręczenie str Zadatek str Umorzenie zobowiązań str Pojęcie umorzenia zobowiązań str Sposoby str Umorzenie zobowiązań z mocy samego prawa (ipso iure) str Wykonanie zobowiązania str Formalne zwolnienie z zobowiązania. Akceptylacja str Nowacja str Confusio str Concursus causarum lucrativarum str Umorzenie zobowiązań za pomocą ekscepcji (ope exceptionis) str Pactum de non petendo str Potrącenie (kompensacja) str Umowy i kontrakty w ogólności str Umowy (pacta) i kontrakty (contractus) str Pojęcie i podział kontraktów str Rozszerzenie systemu kontraktowego str Kontrakty realne str Charakterystyka ogólna str Kontrakt pożyczki (mutuum) str. 245

8 3. Kontrakt powiernictwa (fiducia) str Kontrakt przechowania (depositum) str Szczególne rodzaje depozytu str Kontrakt użyczenia (commodatum) str Kontrakt użyczenia a precarium str Kontrakt zastawu ręcznego (pignus) str Kontrakty werbalne str Stypulacja str Dotis dictio str Iusiurandum liberti str Kontrakty literalne str Expensilatio str Chirographum i syngrapha str Kontrakty konsensualne str Charakter prawny str Rodzaje str Kontrakt kupna-sprzedaży (emptio venditio) str Rozwój historyczny str Treść str Towar i cena str Obowiązki sprzedawcy str Ewikcja str Rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej str Obowiązki kupującego str Periculum emptoris str Umowy dodatkowe str Kontrakt najmu (locatio conductio) str Charakterystyka kontraktu str Rodzaje kontraktu najmu str Kontrakt najmu rzeczy (locatio conductio rei) str Treść str Obowiązki wynajmującego str Obowiązki najemcy str Podnajem str Rozwiązanie kontraktu str Najem a sprzedaż rzeczy str Kontrakt najmu usług (locatio conductio operarum) str Treść str Obowiązki stron str Kontrakt najmu dzieła (locatio conductio operis) str Treść str Obowiązki stron str Przewóz morski i lex Rhodia de iactu str Kontrakt zlecenia (mandatum) str Treść kontraktu str Specjalne rodzaje kontraktu zlecenia str Kontrakt spółki (societas) str Treść kontraktu str Rozwój historyczny i rodzaje spółki str Obowiązki wspólników str Spółka a osoba prawna str Rozwiązanie kontraktu spółki str Kontrakty nienazwane str Pojęcie str Klasyfikacja str Kontrakt estymatoryjny (aestimatum) str Zamiana (permutatio) str Pacta vestita str Pojęcie i podział str Pacta adiecta str. 274

9 100. Pacta praetoria str Constitutum debiti str Recepta str Pacta legititma str Pactum donationis (darowizna) str Compromissum (zapis na sąd polubowny) str Zobowiązania quasi ex contractu str Pojęcie i rodzaje str Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio) str Bezpodstawne wzbogacenie str Zobowiązania z deliktów str Charakterystyka ogólna str Rodzaje deliktów str Furtum (kradzież) i rapina (rabunek) str Furtum str Rapina str Damnum iniuria datum str Lex Aquilia str Zakres ochrony str Iniuria str Pojęcie str Zakres deliktu w rozwoju historycznym str Delikty prawa pretorskiego str Metus str Dolus str Fraus creditorum str Zobowiązania quasi ex delicto str Pojęcie i rodzaje str Effusum vel deiectum str Positum aut suspensum str Iudex qui litem suam fecit str Odpowiedzialność właścicieli statków, gospód i stajen zajezdnych str. 288 Wybrana literatura str. 291 Łacińskie sentencje prawnicze str. 295 Indeks haseł rzeczowych łacińskich i pochodzenia łacińskiego str. 299

Zarys wykładu. Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński. Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 6. WYDANIE ZMIENIONE I UZUPEŁNIONE

Zarys wykładu. Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński. Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 6. WYDANIE ZMIENIONE I UZUPEŁNIONE Rzymskie prawo prywatne Zarys wykładu Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 6. WYDANIE ZMIENIONE I UZUPEŁNIONE WARSZAWA 2016 Wydawca Agata Jędrasik Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 1

Spis treści. Wprowadzenie... 1 Spis treści Wstęp... Wstęp do drugiego wydania... Wstęp do trzeciego wydania... Wstęp do czwartego wydania... Wstęp do piątego wydania... Wstęp do szóstego wydania... Wykaz skrótów... Opracowania encyklopedyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin z prawa rzymskiego u prof. Marka Kuryłowicza Pobrano z umcs.net.pl

Pytania na egzamin z prawa rzymskiego u prof. Marka Kuryłowicza Pobrano z umcs.net.pl Pytania na egzamin z prawa rzymskiego u prof. Marka Kuryłowicza I. Pojęcia ogólne i historia źródeł 1. Rzymskie pojęcie prawa i sprawiedliwości. 2. Ius est ars boni et aequi.(patrz wyżej). 3. Prawo publiczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2017 rok I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. III. IV. Podział prawa cywilnego. Powszechne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego wydanie 2.

Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego wydanie 2. Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego wydanie 2. Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier ISBN: 978-83-01-17757-7, PWN 2014 Spis treści Do Czytelnika (Marian Kallas) 19 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Wykaz najważniejszych skrótów Słowo wstępne Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego 1.1. Znaczenie prawa

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat Na egzamin! PRAWO cywilne w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO CYWILNE w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 31 DziałI.Osobyfizyczne... 31 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Do Czytelnika Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Wykaz skrótów

Spis treści Do Czytelnika Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Wykaz skrótów Spis treści Do Czytelnika (Marian Kallas)................................................. 19 Przedmowa do wydania drugiego (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier)...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 30 DziałI.Osobyfizyczne... 30 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) I. Istota zobowiązania Rodzaje wzorców umownych i kontrola ich treści Sprzedaż II. Źródła prawa zobowiązań Odpowiedzialność za

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp...................................................................... XI Wykaz skrótów............................................................. XIII Wykaz literatury............................................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz lektur z prawa rzymskiego na egzamin. przedterminowy.

Wykaz lektur z prawa rzymskiego na egzamin. przedterminowy. Wykaz lektur z prawa rzymskiego na egzamin Trudniejsze przedterminowy. 1. T. Giaro, Kilka żywotów prawa rzymskiego zakończonych jego kodyfikacją, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, Lublin 2008,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Do Czytelnika (Marian Kallas) 17. Przedmowa (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier) 19.

Spis treści. Do Czytelnika (Marian Kallas) 17. Przedmowa (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier) 19. Spis treści Do Czytelnika (Marian Kallas) 17 Przedmowa (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier) 19 Wykaz skrótów 25 Rozdział 1. Historia i tradycja prawa rzymskiego (Tomasz Giaro)

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV Wstęp............................................................... XI Wykaz skrótów....................................................... XIII Wykaz literatury......................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury xm XV XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 1. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego 1 1 I. Pojęcie prawa spadkowego 1 1 II. Zasady prawa

Bardziej szczegółowo

Prawo jest na naszej stronie!

Prawo jest na naszej stronie! Kodeks cywilny Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony sposób

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018

Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Przedmiot: Prawo cywilne (wykład) na I roku Studiów Stacjonarnych Ekonomii II stopnia w roku akademickim 2017/2018 wykładowca: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Dla zaliczenia wykładu należy uczęszczać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania I. Pojęcie zobowiązania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXI CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego... 3 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I 1 Pojęcie i źródła prawa cywilnego pojęcie - prawo cywilne instytucje prawa cywilnego materialnego i proceduralnego przedmiot i zakres prawa cywilnego przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... XIII XVII XIX Rozdział I. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego... 1 1. Definicja... 1 2. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu wąskim

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Maksymilian Pazdan. Wydanie IX uaktualnione. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE. Maksymilian Pazdan. Wydanie IX uaktualnione. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^ PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE Maksymilian Pazdan Wydanie IX uaktualnione Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis^ Warszawa 2005 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW 11 PRZEDMOWA 15 Część ogólna Rozdział I. WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste

15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste I. HARMONOGRAM WYKŁADÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH 2017/2018 1) Harmonogram wykładów z prawa rzeczowego (dr hab. Bartłomiej Swaczyna) 15 XI - Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym. Księgi wieczyste 22 XI

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Charakterystyka I. Charakterystyka II Ogólna charakterystyka praw rzeczowych Posiadanie

Prawo cywilne I. Charakterystyka I. Charakterystyka II Ogólna charakterystyka praw rzeczowych Posiadanie Prawo cywilne I Ogólna charakterystyka praw rzeczowych Posiadanie Charakterystyka I Prawa majątkowe. Zaspokajają potrzeby gospodarcze Uprawniony ma bezpośrednią władzę nad rzeczą Inne podmioty mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE Zastaw Służebnoś ci Prawa na rzeczy cudzej Emfiteuz a Superfici es Servitutes praediorum służebności gruntowe Konstrukcja prawna grunt obciążony oraz grunt władający, brak ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego

Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego REFORMA 2012 Podstawy prawa cywilnego Joanna Ablewicz 2 Kwalifikacja A.68.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ADMINISTRACJI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XV Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 3 Art. 922. [Pojęcie]... 5 Art. 923. [Uprawnienia bliskich do mieszkania]... 80 Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Sytuacje sporne pomiędzy małżonkami Podsumowanie Wnioski Indeks rzeczowy

Spis treści. III. Sytuacje sporne pomiędzy małżonkami Podsumowanie Wnioski Indeks rzeczowy Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XIX XXIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako wartość konstytucyjna... 1 I. Konstytucyjna ochrona rodziny... 1 II. Standardy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel

Autorzy: Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel Prawo cywilne, zarys wykładu. Autorzy: Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel Wykaz skrótów Słowo wstępne Część pierwsza Prawo cywilne - część ogólna Rozdział pierwszy Prawo cywilne - zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 Wstęp XVII Wykaz skrótów XIX Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna 1 1. Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 A. Osoby fizyczne 1 Kazus 1. Nasciturus 1 Kazus 2. Zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 KODEKS cywilny ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 Stan prawny na 2 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Zagadnienia egzaminacyjne:

w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator: dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska Zagadnienia egzaminacyjne: Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe dla studentów III roku jednolitych magisterskich Niestacjonarnych (Zaocznych) Studiów Prawa w roku akademickim 2017/2018, Wykładowca i egzaminator:

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZARYS WYKŁADU. redakcja naukowa Mieczysław Goettel 3. WYDANIE. Adam Bieranowski Piotr Bogdalski Mieczysław Goettel

PRAWO CYWILNE ZARYS WYKŁADU. redakcja naukowa Mieczysław Goettel 3. WYDANIE. Adam Bieranowski Piotr Bogdalski Mieczysław Goettel PRAWO CYWILNE ZARYS WYKŁADU 3. WYDANIE redakcja naukowa Mieczysław Goettel Adam Bieranowski Piotr Bogdalski Mieczysław Goettel Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz najważniejszych skrótów... 21 Słowo wstępne...

Bardziej szczegółowo

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r.

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r. Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we na rok szkoleniowy 2016 r. Zajęcia seminaryjne odbywają się na sali wykładowej w Izbie Komorniczej we przy u. Powstańców

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 5. WYDANIE

TEKSTY USTAW 5. WYDANIE KODEKS cywilny TEKSTY USTAW 5. WYDANIE KODEKS cywilny TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 5. WYDANIE Stan prawny na 2 września 2016 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Pojęcie i skład 1. Pojęcie. Pozytywne i negatywne kryteria określenia składu (art. 922 KC) I. Prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne założenia dziedziczenia Wykaz skrótów......................................... 13 Wprowadzenie.......................................... 21 ROZDZIAŁ I. Rozwój historyczny i funkcje dziedziczenia............... 25 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe. dr Magdalena Habdas

Prawa rzeczowe. dr Magdalena Habdas Prawa rzeczowe dr Magdalena Habdas Pojęcie rzeczy art. 45 k.c. wyłącznie przedmioty materialne na tyle wyodrębnione z przyrody, iż mogą stanowić samodzielny przedmiot obrotu Brak materialności: dobra niematerialne,

Bardziej szczegółowo

Prawo rzymskie Instytucje

Prawo rzymskie Instytucje Podręczniki Prawnicze Prawo rzymskie Instytucje Witold Wołodkiewicz Maria Zabłocka 5. wydanie C. H. Beck I PODRÊCZNIKI PRAWNICZE W. Wo³odkiewicz/M. Zab³ocka Prawo rzymskie. Instytucje II W sprzeda y: T.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r.

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Adam Makosz Kodeks BIBLIOTEKA cywilny z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Autor Adam Makosz Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor Urszula Wróblewska Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Powstanie umów w rozwoju historycznym. mgr Tomasz Łotoczko

Powstanie umów w rozwoju historycznym. mgr Tomasz Łotoczko Powstanie umów w rozwoju historycznym mgr Tomasz Łotoczko Kontrakty w Starożytnym Rzymie kontrakty nazwane Prawo rzymskie odegrało fundamentalną rolę w tworzeniu systemów prawnych Europy kontynentalnej,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XVII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 34 Art.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Podstawy prawa cywilnego

STUDIA PRAWNICZE. Podstawy prawa cywilnego STUDIA PRAWNICZE Podstawy prawa cywilnego W sprzedaży: Z. Radwański PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 4 Skrypty Becka E.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Część ogólna prawa cywilnego

Spis treści. Część I. Część ogólna prawa cywilnego Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXXV Część I. Część ogólna prawa cywilnego Rozdział I. Pojęcie prawa cywilnego... 3 1. Ogólne pojęcie... 3 1 2. Zakres prawa cywilnego... 5 5 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XIX Kodeks cywilny... 1 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe... 3 Tytuł I. Własność... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 126 139. (uchylone)...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo cywilne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Civil Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo cywilne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Civil Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/PRC w języku polskim Prawo cywilne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Civil Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne - zobowiązania. Sprawy techniczne. Wiadomości wstępne 2014-02-23. Wiadomości wstępne Pojęcie zobowiązania Strony i podmioty

Prawo cywilne - zobowiązania. Sprawy techniczne. Wiadomości wstępne 2014-02-23. Wiadomości wstępne Pojęcie zobowiązania Strony i podmioty Prawo cywilne - zobowiązania Wiadomości wstępne Pojęcie zobowiązania Strony i podmioty Sprawy techniczne Ciąg dalszy Prawa Cywilnego I Prowadzący: prof. UO dr hab. Piotr Stec Egzamin pisemny Test Dwa kazusy

Bardziej szczegółowo

Ochrona pretorska. Interdykty

Ochrona pretorska. Interdykty Ochrona pretorska. Interdykty mgr Grzegorz Jan Blicharz Kraków, 29.10.2014 prawo pretorskie znaczenie dla porządku prawnego D. 1,1,7,1 D. 1,1,7,1 Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Literatura... XXV Akty prawne... XXXIII Orzecznictwo... XXXVII Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego... 1 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe... 1

Bardziej szczegółowo

5) Przelew wierzytelności :

5) Przelew wierzytelności : 1) Niespełnienie świadczenia w terminie : A: Zawsze powoduje popadnięcie dłużnika w zwłokę B: Uprawnia wierzyciela do żądania odsetek za opóźnienie bez względu na rodzaj niespełnionego świadczenia ; C:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Użytkowanie wieczyste.................................

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 5. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO Systematyka prawa cywilnego Prawo cywilne składa się z następujących działów: CZĘŚĆ I - OGÓLNA - charakteryzuje podmioty prawa cywilnego: osoby fizyczne oraz osoby prawne. OSOBA FIZYCZNA to po prostu człowiek, który ze względu na

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Prawo KLASA: II TE WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Poziom wymagań Dział programu Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń powinien: 1. Prawo pracy - potrafić wymienić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Uwagi wprowadzające... 1 1. Podstawowe pojęcia... 1 2. Ewolucja prawa spadkowego w okresie po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne

Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne Spis treści: Rozdział I Prawo cywilne A. Część ogólna 1. Osoby fizyczne 1.1. Konstrukcja prawna 1.2. Zdolność prawna osób fizycznych 1.3. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych (I) Brak zdolności

Bardziej szczegółowo

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest 1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest bezskuteczna, c. Równolegle z odpowiedzialnością spółki osobowej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJ studia pierwszego stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo