Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania I. Pojęcie zobowiązania II. Powstanie zobowiązania III. Charakter prawny stosunku obligacyjnego 2. Strony stosunku obligacyjnego I. Wierzyciel i dłużnik II. Wielość podmiotów w stosunku obligacyjnym 1. Zobowiązania podzielne i niepodzielne 2. Zobowiązania solidarne III. Solidarność dłużników (solidarność bierna) 1. Pojęcie i cechy solidarności biernej 2. Status prawny dłużników solidarnych IV. Solidarność wierzycieli (solidarność czynna) 1. Pojęcie i cechy solidarności czynnej 2. Status prawny wierzycieli solidarnych V. Solidarność nieprawidłowa 3. Treść stosunku obligacyjnego I. Uprawnienia wierzyciela II. Obowiązki dłużnika 1. Dług 2. Dług a odpowiedzialność 3. Zobowiązania niezupełne 4. Przedmiot stosunku obligacyjnego I. Świadczenie 1. Pojęcie i przedmiot świadczenia 2. Oznaczenie świadczenia 3. Niemożliwość świadczenia 3.1. Pojęcie i rodzaje niemożliwości świadczenia 3.2. Skutki niemożliwości świadczenia Skutki niemożliwości pierwotnej Skutki niemożliwości następczej Niemożliwość świadczenia na skutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności Niemożliwość świadczenia na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność 4. Rodzaje świadczenia 4.1. Świadczenia jednorazowe, ciągłe i okresowe 4.2. Świadczenia podzielne i niepodzielne 4.3. Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo 4.4. Świadczenia w zobowiązaniach starannego działania i rezultatu 4.5. Świadczenia w zobowiązaniach przemiennych. Upoważnienie przemienne Zobowiązanie przemienne Upoważnienie przemienne 4.6. Zwrot nakładów i wydatków 5. Świadczenie pieniężne 5.1. Pojęcie świadczenia pieniężnego. Zobowiązanie pieniężne 5.2. Zasady wykonywania zobowiązań pieniężnych Zasada walutowości Zasada nominalizmu Zasada waloryzacji

2 Waloryzacja umowna Waloryzacja sądowa Pojęcie waloryzacji sądowej Przesłanki waloryzacji sądowej. Treść orzeczenia 5.3. Odsetki Pojęcie i źródła obowiązku świadczenia odsetek Wysokość odsetek Wymagalność i przedawnienie roszczenia o odsetki 6. Naprawienie szkody. Świadczenie odszkodowawcze 6.1. Uwagi ogólne 6.2. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej Zasada winy Zasada ryzyka Zasada słuszności Zasada gwarancyjno-repartycyjna 6.3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Szkoda Pojęcie i rodzaje szkody Wysokość szkody Związek przyczynowy Pojęcie związku przyczynowego Adekwatny związek przyczynowy Szkoda a wysokość odszkodowania Przyczynienie się poszkodowanego Compensatio lucri cum damno Inne ograniczenia obowiązku naprawienia szkody Sposoby naprawienia szkody Rozdział II. Pojęcie i rodzaje umów 5. Uwagi ogólne 6. Pojęcie umowy 7. Rodzaje umów I. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące 1. Pojęcie umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązującej 2. Umowa wzajemna II. Umowy zobowiązujące, rozporządzające i o podwójnym skutku III. Umowy kauzalne i abstrakcyjne IV. Umowy konsensualne i realne V. Umowy odpłatne i nieodpłatne VI. Umowy losowe VII. Umowy adhezyjne VIII. Umowy nazwane, mieszane i nienazwane IX. Umowy z udziałem osób trzecich 1. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią 2. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia 3. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej Rozdział III. Zawarcie umowy 8. Czynności zmierzające do zawarcia umowy II. Culpa in contrahendo III. Umowa przedwstępna 1. Pojęcie, treść i forma umowy przedwstępnej 2. Skutki niewykonania umowy przedwstępnej 3. Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej 9. Zasada swobody umów I. Treść zasady swobody umów II. Ograniczenia zasady swobody umów III. Wyzysk 10. Treść i forma umowy 11. Dodatkowe zastrzeżenia umowne

3 II. Zadatek III. Umowne prawo odstąpienia IV. Odstępne V. Kara umowna 12. Wzorce umowne II. Pojęcie i rodzaje wzorców III. Charakter prawny wzorców umownych IV. Związanie wzorcem V. Wzorzec a umowa VI. Konflikt wzorców VII. Umowy w obrocie konsumenckim 1. Uwagi ogólne 2. Niedozwolone klauzule umowne Rozdział IV. Bezpodstawne wzbogacenie 13. Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia 14. Przesłanki odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia 15. Świadczenie nienależne I. Pojęcie świadczenia nienależnego II. Przypadki nienależnego świadczenia 16. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia I. Roszczenie o wydanie wzbogacenia II. Wzbogacenie niepodlegające zwrotowi III. Przepadek świadczenia IV. Zobowiązanie z gry i zakładu Rozdział V. Czyny niedozwolone 17. Uwagi ogólne I. Pojęcie deliktu. Pojęcie czynu niedozwolonego II. Przesłanki odpowiedzialności III. Zasady odpowiedzialności 18. Odpowiedzialność za własne czyny II. Przesłanki odpowiedzialności za czyn własny 1. Bezprawność czynu i okoliczności wyłączające bezprawność 2. Wina sprawcy 2.1. Pojęcie winy i okoliczności wyłączające winę 2.2. Rodzaje winy III. Współsprawstwo 19. Odpowiedzialność za cudze czyny I. Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru 1. Pojęcia nadzoru i osób sprawujących nadzór 2. Przesłanki odpowiedzialności osób sprawujących nadzór 3. Zasady odpowiedzialności osób sprawujących nadzór II. Odpowiedzialność osób powierzających wykonanie czynności innej osobie III. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwładnego 20. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej II. Odpowiedzialność na podstawie art. 417 KC III. Szczególne przypadki odpowiedzialności za szkody związane z działalnością organów władzy publicznej 1. Uwagi ogólne 2. Odpowiedzialność za szkody związane z działalnością organów władzy publicznej w sferze legislacyjnej 2.1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego 2.2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewydanie aktu normatywnego 3. Odpowiedzialność za szkody związane z wydawaniem orzeczeń

4 sądowych lub decyzji 3.1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji 3.2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewydanie orzeczenia lub decyzji IV. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadzie słuszności 21. Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy I. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta II. Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu III. Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części 22. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z użyciem sił przyrody II. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa 1. Przesłanki odpowiedzialności za szkodę na podstawie art. 435 KC 1.1. Szkoda wyrządzona przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody 1.2. Związek przyczynowy między funkcjonowaniem przedsiębiorstwa lub zakładu jako całości a powstałą szkodą 2. Podmioty odpowiedzialne za szkodę 3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność (okoliczności egzoneracyjne) III. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ruch mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody 1. Przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną ruchem mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody 1.1. Pojęcie mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody 1.2. Pojęcie ruchu 1.3. Związek przyczynowy między ruchem pojazdu a szkodą 2. Zasady odpowiedzialności 2.1. Zasada ryzyka 2.2. Zasada winy 3. Podmioty odpowiedzialne za szkodę 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 23. Naprawienie szkody w przypadkach szczególnych. Szkoda na osobie II. Naprawienie szkody wynikającej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 1. Naprawienie szkody majątkowej na osobie 2. Naprawienie szkody niemajątkowej 2.1. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę Podstawy prawne roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę Zbywalność i dziedziczność roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 2.2. Roszczenie o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez poszkodowanego cel społeczny III. Naprawienie szkody na osobie w przypadku śmierci poszkodowanego IV. Odpowiedzialność za szkody prenatalne 24. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny II. Pojęcie produktu niebezpiecznego III. Podmioty odpowiedzialne za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny IV. Podmioty uprawnione do żądania odszkodowania V. Zasada, przesłanki i zakres odpowiedzialności za produkt niebezpieczny 25. Współodpowiedzialność za szkodę I. Przesłanki współodpowiedzialności II. Roszczenia regresowe 26. Obowiązek zapobieżenia szkodzie 27. Przedawnienie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych

5 28. Zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu Rozdział VI. Wykonanie zobowiązania 29. Uwagi ogólne 30. Zasady wykonania zobowiązania I. Podmioty wykonania zobowiązania 1. Dłużnik i osoby trzecie 2. Wierzyciel II. Przedmiot wykonania 1. Wykonanie zobowiązania w całości lub w części 2. Jakość świadczenia. 3. Zmiana przedmiotu świadczenia 4. Zarachowanie świadczenia na poczet kilku długów III. Miejsce i termin wykonania zobowiązania 1. Miejsce spełnienia świadczenia 2. Termin spełnienia świadczenia IV. Zasady wykonywania zobowiązań z umów wzajemnych V. Dowody wykonania zobowiązania VI. Prawo zatrzymania 31. Klauzula rebus sic stantibus II. Zakres i przesłanki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus III. Skutki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus Rozdział VII. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 32. Pojęcie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 33. Przesłanki i zasady odpowiedzialności dłużnika 34. Niemożliwość świadczenia 35. Opóźnienie i zwłoka dłużnika I. Opóźnienie dłużnika II. Zwłoka dłużnika 36. Zwłoka wierzyciela 37. Kara umowna I. Pojęcie kary umownej II. Wysokość kary umownej Rozdział VIII. Wygaśnięcie zobowiązania 38. Uwagi ogólne 39. Datio in solutum 40. Potrącenie II. Przesłanki potrącenia III. Wyłączenie możliwości potrącenia IV. Skutki potrącenia 41. Odnowienie 42. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego I. Pojęcie i przesłanki złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego II. Zasady i tryb złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego III. Skutki ważnego złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 43. Zwolnienie z długu 44. Rozwiązanie umowy Rozdział IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika 45. Uwagi ogólne 46. Zmiana wierzyciela I. Przelew wierzytelności 1. Pojęcie, przedmiot i charakter prawny przelewu 2. Przesłanki dopuszczalności przelewu 3. Skutki przelewu wierzytelności II. Wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela 1. Uwagi ogólne

6 2. Cessio legis 47. Zmiana dłużnika I. Przejęcie długu 1. Pojęcie, przedmiot i charakter prawny przejęcia długu 2. Skutki przejęcia długu II. Przystąpienie do długu Rozdział X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika 48. Uwagi ogólne 49. Przesłanki skargi pauliańskiej I. Czynności prawne dokonane przez dłużnika II. Pokrzywdzenie wierzycieli 1. Niewypłacalność dłużnika 2. Świadomość pokrzywdzenia wierzycieli 3. Uzyskanie korzyści majątkowej przez osobę trzecią 50. Realizacja skargi pauliańskiej CZĘŚĆ II. Zobowiązania - część szczegółowa Rozdział I. Sprzedaż 51. Pojęcie i charakter prawny umowy sprzedaży 52. Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży I. Prawa i obowiązki kupującego II. Prawa i obowiązki sprzedawcy 53. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy sprzedaży 54. Rękojmia za wady I. Pojęcie, charakter prawny i zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej II. Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej III. Terminy odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy IV. Przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi V. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wadami rzeczy sprzedanej 55. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej 56. Gwarancja jakości 57. Szczególne rodzaje sprzedaży I. Sprzedaż na raty II. Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej III. Sprzedaż na próbę lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy IV. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu V. Prawo pierwokupu Rozdział II. Zamiana 58. Pojęcie i charakter prawny umowy zamiany 59. Zakres ustawowego odesłania do przepisów o sprzedaży Rozdział III. Dostawa 60. Pojęcie i charakter prawny umowy dostawy 61. Prawa i obowiązki stron umowy dostawy Rozdział IV. Kontraktacja 62. Pojęcie i charakter prawny umowy kontraktacji 63. Prawa i obowiązki stron umowy kontraktacji 64. Zasady odpowiedzialności producenta i kontraktującego 65. Przedawnienie roszczeń Rozdział V. Umowa o dzieło 66. Pojęcie i charakter prawny umowy o dzieło 67. Prawa i obowiązki stron umowy o dzieło 68. Rękojmia za wady dzieła 69. Wygaśnięcie umowy o dzieło 70. Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

7 Rozdział VI. Umowa o roboty budowlane 71. Pojęcie i charakter prawny umowy o roboty budowlane 72. Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane 73. Umowa z podwykonawcą 74. Gwarancja zapłaty 75. Przedawnienie roszczeń Rozdział VII. Najem 76. Pojęcie i charakter prawny umowy najmu 77. Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy 78. Odpowiedzialność wynajmującego za wady rzeczy 79. Zakończenie najmu 80. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy najmu 81. Najem lokali II. Prawa i obowiązki stron umowy najmu lokalu III. Zakończenie stosunku najmu lokalu IV. Skutki zakończenia stosunku najmu Rozdział VIII. Dzierżawa 82. Pojęcie i charakter prawny umowy dzierżawy 83. Prawa i obowiązki stron umowy dzierżawy 84. Ustanie dzierżawy Rozdział IX. Umowa leasingu 85. Pojęcie i charakter prawny umowy leasingu 86. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu 87. Odpowiedzialność finansującego za wady rzeczy 88. Zakończenie leasingu Rozdział X. Użyczenie 89. Pojęcie i charakter prawny umowy użyczenia 90. Prawa i obowiązki stron umowy użyczenia 91. Ustanie użyczenia 92. Przedawnienie roszczeń Rozdział XI. Pożyczka 93. Pojęcie i charakter prawny umowy pożyczki 94. Prawa i obowiązki stron umowy pożyczki Rozdział XII. Umowa rachunku bankowego 95. Pojęcie i charakter prawny umowy rachunku bankowego 96. Prawa i obowiązki stron umowy rachunku bankowego 97. Ustanie stosunku rachunku bankowego 98. Przedawnienie roszczeń Rozdział XIII. Zlecenie 99. Pojęcie i charakter prawny umowy zlecenia 100. Prawa i obowiązki stron umowy zlecenia 101. Zakończenie stosunku prawnego zlecenia 102. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy zlecenia Rozdział XIV. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 103. Pojęcie i charakter prawny 104. Skutki prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia Rozdział XV. Umowa agencyjna 105. Pojęcie i charakter prawny umowy agencyjnej 106. Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej 107. Zakończenie umowy agencyjnej Rozdział XVI. Umowa komisu

8 108. Pojęcie i charakter prawny umowy komisu 109. Prawa i obowiązki stron umowy komisu 110. Stosunki prawne między komisantem a osobą trzecią 111. Zakończenie komisu Rozdział XVII. Umowa przewozu 112. Uwagi ogólne 113. Przewóz osób 114. Przewóz rzeczy I. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu rzeczy II. Odpowiedzialność przewoźnika III. Przedawnienie roszczeń Rozdział XVIII. Umowa spedycji 115. Pojęcie i charakter prawny umowy spedycji 116. Prawa i obowiązki spedytora 117. Przedawnienie roszczeń Rozdział XIX. Umowa ubezpieczenia 118. Uwagi ogólne 119. Pojęcie i charakter prawny umowy ubezpieczenia 120. Zawarcie umowy ubezpieczenia 121. Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia 122. Zakończenie umowy ubezpieczenia 123. Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia Rozdział XX. Przechowanie 124. Pojęcie i charakter prawny umowy przechowania 125. Prawa i obowiązki stron umowy przechowania Rozdział XXI. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady 126. Uwagi ogólne 127. Zakres odpowiedzialności utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład 128. Wysokość odszkodowania 129. Ustawowe prawo zastawu 130. Przedawnienie roszczeń Rozdział XXII. Umowa składu 131. Pojęcie i charakter prawny umowy składu 132. Prawa i obowiązki stron umowy składu 133. Zakończenie umowy składu 134. Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń z umowy składu. Rozdział XXIII. Spółka cywilna 135. Pojęcie i charakter prawny spółki cywilnej 136. Prowadzenie spraw spółki. Reprezentacja spółki 137. Stosunki majątkowe. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki 138. Zmiana składu osobowego spółki cywilnej 139. Rozwiązanie spółki cywilnej Rozdział XXIV. Poręczenie 140. Pojęcie i charakter prawny poręczenia 141. Zakres odpowiedzialności poręczyciela 142. Skutki zaspokojenia wierzyciela przez poręczyciela Rozdział XXV. Darowizna 143. Pojęcie i charakter prawny umowy darowizny 144. Zawarcie umowy darowizny 145. Prawa i obowiązki stron umowy darowizny 146. Odwołanie darowizny 147. Rozwiązanie umowy darowizny

9 Rozdzał XXVI. Renta 148. Pojęcie i charakter prawny renty 149. Prawa i obowiązki stron umowy renty 150. Zakończenie stosunku prawnego renty 151. Renta pozaumowna Rozdział XXVII. Dożywocie 152. Pojęcie i charakter prawny umowy dożywocia 153. Uprawnienia i obowiązki stron umowy dożywocia 154. Zmiana treści prawa dożywocia 155. Rozwiązanie umowy dożywocia 156. Bezskuteczność względna dożywocia Rozdział XXVIII. Ugoda 157. Pojęcie i charakter prawny ugody 158. Zawarcie ugody 159. Ugoda sądowa Rozdział XXIX. Przyrzeczenie publiczne 160. Pojęcie i charakter prawny przyrzeczenia publicznego 161. Uprawnienia i obowiązki stron 162. Odwołanie przyrzeczenia publicznego 163. Przyrzeczenie nagrody konkursowej Rozdział XXX. Przekaz i papiery wartościowe 164. Uwagi ogólne Przekaz I. Pojęcie i charakter prawny przekazu II. Przyjęcie przekazu 166. Papiery wartościowe I. Pojęcie i charakter prawny II. Rodzaje papierów wartościowych III. Zobowiązanie z papieru wartościowego IV. Umarzanie papierów wartościowych V. Znaki legitymacyjne Indeks rzeczowy ISBN:

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXI CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego... 3 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania...

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 5. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański,

Bardziej szczegółowo

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) I. Istota zobowiązania Rodzaje wzorców umownych i kontrola ich treści Sprzedaż II. Źródła prawa zobowiązań Odpowiedzialność za

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... XXI Skróty powoływanej literatury... XXIII Bibliografia... XXV Wstęp... XXIX Część I Zagadnienia ogólne Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 3 1. Definicja oraz funkcje prawa zobowiązań w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XVII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 34 Art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wiadomości wstępne... 1 1. Źródła i miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym... 1 I. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wiadomości wstępne... 1 1. Źródła i miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym... 1 I. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ OGÓLNA

ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ OGÓLNA ZOBOWIĄZANIA - CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Wiadomości wstępne ő 1. Źródła i miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym I. Miejsce i funkcja prawa zobowiązań w systemie prawnym 1. Dział prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2017 rok I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. III. IV. Podział prawa cywilnego. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów

Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów Spis treści: Słowo wstępne Objaśnienie skrótów Rozdział I. Wiadomości wprowadzające 1. Prawo zobowiązań w ogólności I. Określenie wstępne II. Społeczno-gospodarcza rola prawa zobowiązań III. Miejsce prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4.

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Informacje wstępne (Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Maciej Kaliński) ő 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań ő 2. Związki umów ő 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

5) Przelew wierzytelności :

5) Przelew wierzytelności : 1) Niespełnienie świadczenia w terminie : A: Zawsze powoduje popadnięcie dłużnika w zwłokę B: Uprawnia wierzyciela do żądania odsetek za opóźnienie bez względu na rodzaj niespełnionego świadczenia ; C:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 30 DziałI.Osobyfizyczne... 30 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 31 DziałI.Osobyfizyczne... 31 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... str. V XV Rozdział I. Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań... 1 1. Zobowiązanie: pojęcie i konstrukcje... 4 I. Charakterystyka ogólna relacji: zobowiązanie i prawo zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Zobowiązania

SKRYPTY BECKA. Zobowiązania SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Kawałko, H. Witczak ZOBOWIĄZANIA, wyd. 5 Skrypty Becka Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze A. Olejniczak,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... Orzecznictwo... XIII XVII XXI XXXIII Rozdział I. Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej... 1 1. Przedmiot roszczenia... 1 2. Charakter prawny roszczenia...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) ZARYS PRAWA CYWILNEGO Studia Prawnicze Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I 1 Pojęcie i źródła prawa cywilnego pojęcie - prawo cywilne instytucje prawa cywilnego materialnego i proceduralnego przedmiot i zakres prawa cywilnego przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

Prawo jest na naszej stronie!

Prawo jest na naszej stronie! Kodeks cywilny Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony sposób

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! w pigułce. Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych. 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat Na egzamin! PRAWO cywilne w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany z ustaw o prawach konsumenta i rzeczach znalezionych Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO CYWILNE w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XXIII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 31 Art.

Bardziej szczegółowo

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące

1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące I 1. Normy prawa cywilnego bezwzględnie i względnie wiążące 2.1. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 2.3. Odpowiedzialnosć

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania część ogólna

Zobowiązania część ogólna Podręczniki Prawnicze Zobowiązania część ogólna Zbigniew Radwański Adam Olejniczak 10. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański/A. Olejniczak Zobowiązania część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) ZARYS PRAWA CYWILNEGO, wyd. 2 Studia Prawnicze Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XXIII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł XI. Sprzedaż... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 535. [Pojęcie]... 5 Art. 535 1. (uchylony)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII

Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw Rozdział I. Sprzedaż.............................................

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1

Wstęp XVII. Wykaz skrótów XIX. Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 Wstęp XVII Wykaz skrótów XIX Rozdział I. Prawo cywilne część ogólna 1 1. Podmioty prawa prywatnego i ich występowanie w obrocie 1 A. Osoby fizyczne 1 Kazus 1. Nasciturus 1 Kazus 2. Zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r.

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Adam Makosz Kodeks BIBLIOTEKA cywilny z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Autor Adam Makosz Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor Urszula Wróblewska Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne - zobowiązania. Naprawienie szkody. Funkcje odpowiedzialności

Prawo cywilne - zobowiązania. Naprawienie szkody. Funkcje odpowiedzialności Prawo cywilne - zobowiązania Świadczenie odszkodowawcze Zobowiązania przemienne Wielość wierzycieli i dłużników Naprawienie szkody Szczególny rodzaj świadczenia Uszczerbek Majątkowy (szkoda) Niemajątkowy

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 13

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych / Ewa Strzępka- Frania. Warszawa, Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie 1

Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych / Ewa Strzępka- Frania. Warszawa, Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie 1 Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych / Ewa Strzępka- Frania. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp XIII Wykaz skrótów XVII Wprowadzenie 1 Rozdział I. Pojęcie i charakter prawny umowy o generalne

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisława Kalus Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Wykaz najważniejszych skrótów Słowo wstępne Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego 1.1. Znaczenie prawa

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów Wprowadzenie Zanim zawrzesz umowę 1. PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNICTWO (1) PROKURA (2) 2. LISTY

Bardziej szczegółowo

Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym:

Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym: Poniżej udostępniamy typowe wzory umów występujące w obrocie gospodarczym: Prawo Pracy Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas zastępstwa Umowa o pracę na okres próbny Umowa o zakazie konkurencji

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu

Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo cywilne cz. 1 Kod przedmiotu 10.3-WX-PR-PC01-W-14_pNadGenAVVNO Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Prawo Profil

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Wykładowca: dr Janusz Orłowski Źródła zobowiązań Stosunki zobowiązaniowe w prawie cywilnym mogą powstać na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 KODEKS cywilny ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej WYDANIE 2 Stan prawny na 2 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu

Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo cywilne cz. 1 Kod przedmiotu 10.3-WX-PR-PC02-Ć-14_pNadGenW67WN Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Prawo Profil

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna Wprowadzenie................................................ XIX Wstęp do drugiego wydania..................................... XXXIII Wstęp do pierwszego wydania................................... XXXV

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania część szczegółowa

Zobowiązania część szczegółowa Podręczniki Prawnicze Zobowiązania część szczegółowa Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska 11. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska Zobowiązania część szczegółowa

Bardziej szczegółowo

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest

1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest 1. Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki osobowej powstaje: a. Gdy jest ona niewypłacalna, b. Gdy egzekucja przeciwko niej jest bezskuteczna, c. Równolegle z odpowiedzialnością spółki osobowej

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 5. WYDANIE

TEKSTY USTAW 5. WYDANIE KODEKS cywilny TEKSTY USTAW 5. WYDANIE KODEKS cywilny TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 5. WYDANIE Stan prawny na 2 września 2016 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie

Bardziej szczegółowo

4. Wydanie przedmiotu umowy konsensualne bez potrzeby wydania przedmiotu umowy, umowy realne konieczne wręczenie przedmiotu,

4. Wydanie przedmiotu umowy konsensualne bez potrzeby wydania przedmiotu umowy, umowy realne konieczne wręczenie przedmiotu, 1 Kontrakty w obrocie gospodarczym 2 3 Uwarunkowania prawne Umowa zobowiązująca: - zgodne oświadczenia woli co najmniej dwóch stron (konsens), nie moŝe być sprzeczna z ustawą i zasadami współŝycia społecznego,

Bardziej szczegółowo

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki Umowy - zarządzenie produktem Prowadzący : mec. Piotr Grodzki 1 Czym się będziemy zajmować? 1. Czynności prawne 2. Umowy wiadomości ogólne 3. Umowa sprzedaży 3. Umowa zlecenie 4. Umowa o dzieło 5. Umowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Umowa o podróż w prawie polskim. Rafał Adamus Masowy rozwój turystyki prowadzi do poddania tej dziedziny aktywności społecznej regulacji prawnej w systemach prawnych różnych państw, a w tym również w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIX Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy......................... 1

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE. Prawo cywilne I

PRAWO CYWILNE. Prawo cywilne I PRAWO CYWILNE Prawo cywilne I I 1. Osobowość prawną ma a) Uniwersytet Opolski b)wojewoda Małopolski c)lukas Podolski d) odpowiedzi a, b i c są poprawne 2. Jeżeli oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19 Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 19 Rozdział I Geneza, pojęcie, prawny reżim, rodzaje i funkcje odsetek cywilnoprawnych... 25 1. Geneza odsetek... 25 1.1. Uwagi ogólne... 25 1.2. Odsetki

Bardziej szczegółowo

II.OTOCZENIE PRAWNE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO 1.7. WYBRANE ELEMENTY PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE

II.OTOCZENIE PRAWNE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO 1.7. WYBRANE ELEMENTY PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE 1 II.OTOCZENIE PRAWNE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO 1.7. WYBRANE ELEMENTY PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE POJĘCIE I PRZEDMIOT REGULACJI PRAWA ZOBOWIĄZAŃ Prawo zobowiązań jest działem prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Wykaz skrótów.................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Przedmowa... Spis treœci XXXIII Wykaz skrótów... XXXV Wykaz literatury... XXXIX Czêœæ I. Prawo cywilne czêœæ ogólna Rozdzia³ I. Pojêcie i Ÿród³a prawa cywilnego... 3 1. Pojêcie prawa cywilnego... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów 13 Wprowadzenie 15 ROZDZIAŁ 1 Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 17 1 Wstęp 17 2 Oświadczenia woli 18 21 Pojęcie oświadczeń woli 18 22 Wykładnia oświadczeń woli 23 23 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 1. Wstęp 2. Oświadczenia woli 2.1. Pojęcie oświadczeń woli 2.2. Wykładnia oświadczeń woli 2.3. Wykładnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...9 Tytuł I Przepisy wstępne...9 Tytuł II Osoby...10 Dział I Osoby fizyczne...10 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. z dnia 28 grudnia 2015 roku. III rok aplikacji notarialnej

UCHWAŁA. Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. z dnia 28 grudnia 2015 roku. III rok aplikacji notarialnej UCHWAŁA Rady Izby Notarialnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu zajęć seminaryjnych na okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku dla aplikantów notarialnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wprowadzenie str. 15

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wprowadzenie str. 15 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wprowadzenie str. 15 ROZDZIAŁ 1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych str. 17 1. Wstęp str. 17 2. Oświadczenia woli str. 18 2.1. Pojęcie oświadczeń woli str.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej działalności deweloperskiej w Polsce rys historyczny 1.3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 3 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...19 Tytuł XI. Sprzedaż...21 Dział I. Przepisy ogólne...21 Dział II. Rękojmia za wady...83 Dział III.

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS 7 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 4)

Liczba punktów ECTS 7 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 4) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo zobowiązań polski Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów.......................................... 13 Wprowadzenie.......................................... 15 Rozdział I. założenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej...............................

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży Klasyfikacja jako czynności prawnej: stosunek dwustronny; konsensualna; odpłatna; dwustronnie zobowiązująca; wzajemna;

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XVII. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXIII

Wstęp... XVII. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXIII Wstęp..................................................................... XVII Wykaz skrótów............................................................ XIX Wykaz literatury...........................................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa:

Bardziej szczegółowo

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski SCHEMATY 2016 ŕ2017 rok akademicki

ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski SCHEMATY 2016 ŕ2017 rok akademicki KODEKS cywilny ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 KODEKS cywilny ze schematami Rafał Baranek, Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

I. Pojęcie zobowiązania i charakterystyka praw skutecznych inter partes. Stosunek obligacyjny.

I. Pojęcie zobowiązania i charakterystyka praw skutecznych inter partes. Stosunek obligacyjny. I. Pojęcie zobowiązania i charakterystyka praw skutecznych inter partes. Stosunek obligacyjny. Prawo zobowiązań uregulowane zostało w księdze III kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), która obejmuje przepisy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania. Ogólnie 2014-03-02. Zobowiązania rezultatu i starannego działania. Świadczenie

Zobowiązania. Ogólnie 2014-03-02. Zobowiązania rezultatu i starannego działania. Świadczenie Zobowiązania Świadczenie Ogólnie Zachowanie dłużnika zgodne z treścią zobowiązania. Może polegać na: Działaniu Zaniechaniu Gotowości do świadczenia Dawny podział: dare, facere, non facere, pati Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

6. Świadczenie antycypacyjne w systemie common law. Zarys problematyki I. Uwagi ogólne II. Występowanie tzw. anticipated contract cases...

6. Świadczenie antycypacyjne w systemie common law. Zarys problematyki I. Uwagi ogólne II. Występowanie tzw. anticipated contract cases... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XIX XXIII Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki... 1 1. Świadczenie antycypacyjne w obrocie prawnym... 1 2. Wybrane ustalenia nauki o świadczeniu i ich

Bardziej szczegółowo

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM,

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM, UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM, czyli na co zwrócić uwagę w praktyce przy podpisywaniu umów Magdalena Rakowska-Kuśnierek Adwokat Umowa jest czynnością prawną dwustronną, tzn. taką, do której zawarcia konieczne

Bardziej szczegółowo

Załączona płyta CD pozwala modyfikować oraz drukować przygotowane wzory. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę

Załączona płyta CD pozwala modyfikować oraz drukować przygotowane wzory. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 + CD. Waldemar Podel Prezentowana książka pochodzi od praktyka i skierowana jest do praktyków. Nie pomija jednak najistotniejszych zagadnień teoretycznych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 3/2015

UCHWAŁA NUMER 3/2015 UCHWAŁA NUMER 3/2015 Rady Izby Notarialnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu zajęć seminaryjnych na okres od dnia 1 do 31 grudnia 2016 roku dla aplikantów notarialnych

Bardziej szczegółowo

dr Cezary Woźniak Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska

dr Cezary Woźniak Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska dr Cezary Woźniak Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska Zobowiązaniem jest stosunek prawny, w którym jedna ze stron, zwana wierzycielem, ma prawo żądać od drugiej określonego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Kodeks cywilny z r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Kodeks cywilny z r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) ( wyciąg Wstęp XXI Wykaz skrótów XXIII Kodeks cywilny z 23.4.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji] 1 Artykuł 3. [Nieretroakcja] 3 Artykuł 5. [Nadużycie prawa] 5

Bardziej szczegółowo