I I I I I I I I I I. A Handbook I I. Jego realizacjti. on Project Development and Management. zarz~dzanla. Podręcznik Podr~cznik opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I I I I I I I I I I. A Handbook I I. Jego realizacjti. on Project Development and Management. zarz~dzanla. Podręcznik Podr~cznik opracowania"

Transkrypt

1 S ~ l ł J\ ił l) 1\ lł ')' ~ l ł J\ ił. () 1\r S Z li i O 0. ~ N O 0 1\' V (~. ~ l) Podręcznik Podr~cznik opracowania przedsif{wzif{cia przedsięwzięcia zarządzania zarz~dzanla Jego realizacjti realizacją, ' T A Handbook on Project Development and Management O(JÓ.N~ O(J6.N~ ltla'lllutlajy lua'ł 1 1UłlAJY SZKO.l~N01,T~ SZKO.l~N01'T~ #3 r ~ t ~ ł

2 Program szkoleniowy LEM Program Lokalnego Klerowama Ochroną Srodowlska (LEM) Jest trzyletmm programem pomocy techmcznej l szkolema, prowadzonym przez Research Trangle nsttute (RT) z Research Trangle Park, Północna Karolma, USA Program Jest finansowany przez waszyngtonską Agencję RozwoJu Mędzynarodowego (numer programu ), Wydzał Ochrony Srodowlska l Zasobow Naturalnych (kontrakt 0039-C ) Program ten pomaga wybranym władzom lokalnym w Polsce l na Węgrzech w zwększemu Ch zdolnoscl do opanowama lokalnych problemow ochrony srodowlska, poprzez skupleme Się na rozwlązywamu problemow techmcznych, zagadmen zarządzama l finansowama dla konkretnych przedslęwzęc, np zarządzama systemam sclekowokanalzacyjnym DZlałama LEM w Polsce koncentrują Sę na oczyszczamu sclekow w ZlęblCach, ŚWętej Katarzyne, MledźneJ, Nowej Soh Namysłowle, na tereme połudmowych l zachodmch rejonow Polslu ntegralną CZęSClą Programu LEM Jest szkolene Program szkolema specjalstycznego zostal dopasowany do potrzeb polskich miejscowosc, ktore postanowły rozwlązac zagadmema zarządzama gospodarką sclekową Opracowane dla Polski cykle szkolemowe obejmują tematyką szkolene operatorów oczyszczaln ŚCeków, zarządzane organzację gospodark ŚCekoweJ, zarządzane nwestycjam dotyczącym ochrony środowska, mformację pubhczną edukację obywatelską POLAND WARSZAWA Nowa Sol Św Katarzyna Namysłów The LEM Training Program The Local Envlronmental Management ProJect (LEM) S a three-year techmcal asslstance and trammg project conducted by the Research Triangle nsttute (RT) of Research Trangle Park, North Caroima, USA under anad/washmgton supported project (No ), the Envronmental and Natural Resources DVlslOn of AD/EUR (Contract No 0039-C ) The project asslsts selected local governments m Poland and Hungary to strengthen thelr ablhty to manage local envlronmental problem s by focusmg on solvmg techmcal, management and financa problems for one speclfic project, e g waste water systems LEM efforts m Poland concentrate on waste water management m ZęblCe, SWęta Katarzyna, Medzna, Nowa Sol and Namysłów m Poland's south central and western reglons Tralnmg S an mtegral part of the LEM program A specalsed trammg schedule has been adopted to fit the needs ofthe Polsh cltes who have focused on the problems of waste water management n Poland the trammg courses bemg developed cover such toplcs as waste water plant operators tralnlng, waste water management and organlzaton, project management and pubhc nformatlon and outreach

3 H fh H' n H H! JW l H!!'!Wnł!tJ!!! um H! 1!!!!JJJ.!#HU!l!JWJmUtWHl/\!!!U!!!!!!!illllllllpHW!WWUWlllWtiJHi J Podręcznik opracowania przedsięwzięcia i zarządzania jego realizacją A Handbook on Project Development and Management ()(.Ó..N~ Wrzeseń 1994 )Arl'UUA~Y SZK().. ~N()"T~ #:J

4 WSTĘP DEFNCJE Przedsięwzięcie Spis treści (okresienie zakresu nwestycj, opracowanie Jej planu oraz zarządzanie realizacją) Opracowanie Zarządzanie OPRACOWANE PRZEDSĘWZĘCA - PRZYGOTOWANE NWESTYCJ Sformułowanie planu przedsięwzięcia Wskazanie przedslęwzlęc priorytetowych Celowosc przedsięwzięcia Zwrot kosztow V ZARZĄDZANE REALZACJĄ PRZEDSĘWZĘCA Przekształceme planów w praktyczme fukcjonujące przedsięwzięcie Nadzorowanie inwestycji po jej uruchomiemu, aby zmierzała do celu, mlesclła Się w przeznaczonym dla mej czasie budzecle Jak ocenlac przedsięwzięcie na danym etapie Jego reallzacj/orgamzacjl W celu zapewnienia, ze będzie słuzyło ono plerwotme załozonym celom? Skąd wiadomo, kiedy przedsięwzięcie zostało zakonczone? Zwraceme uwagi na zdobyte podczas realizacj tej inwestycj doświadczenie w zarządzaniu, ktore moze byc pomocne przy następnych inwestycjach V CZYZBY JUZ KONEC? NEZUPEŁNE Załączmk Formułowame planu przedsięwzięcia inwestycyjnego DeflmCje Logika formułowama przedsięwzięcia inwestycyjnego LEM ProJect

5 Proces formułowania 1-2 Zagadnienia dotyczące formułowania przedsięwzięcia inwestycyjnego 1-4 Załącznik Ustalenie prlorytetow przedsięwzięcia inwestycyjnego 11-1 Definicja 11-1 Kiedy przeprowadzać 11-1 Przykłady krytenow do ustalania pnorytetow 11-2 Proces ustalania kolejnoscl 11-5 Załącznik lila Wykaz czynnoscl przygotowawczych do wykonania przy ocenie ustalaniu prlorytetow dla inwestycji na małą skalę 11-7 Załącznik /B Wykaz czynnoscl przygotowawczych do wykonania przy ocenie ustalaniu prlorytetow dla inwestycji na duzą skalę 11-9 Załącznik Analiza techmczno-ekonomlczna celowoscl inwestycji (Feaslblhty Study) Definicja Kiedy przeprowadzac Zakres Załącznik V Zwrot kosztow V-1 Definicje V-1 Korzyscl konsumenta V-2 Og ranlczenla V-2 Przykład schematu zwrotu kosztow V-2 Załączmk V Charakterystyka administracji zorientowanej na rozwój V-1 V LEM ProJect

6 . WSTĘP WSTĘP Podręczmk ten Jest pośwęcony przede wszystkm ZARZĄDZANU PRZEDSĘWZĘCEM W Ja- 10 sposób zarządzać realzacją mwestycjl od początku Jej realzacj lub orgamzacj az do chwl przekazama go osobe, grupe, frme lub agencj, które doprowadzą ją do regularnego systematycznego dzałama PrzedSięWZięCe powstaje W wynku z81stmema konkretnych potrzeb Jest reahzowane na podstawie planu Jego wykonania Ten etap wstępny Jest na tyle stotny dla samego zarządzania przedsięwzięciem, ze rozpoczmemy od omówlema samego tenmnu ZARZĄDZA NE PRZEDSĘWZĘCEM Nasze uwagi na temat OPRACOWANA PRZEDSĘWZĘCA ZARZĄDZANA JEGO REALZA CJĄ obejmują zarówno zasady, Jak szczegóły postępowana Zasady zostaną przedstawone W postac ogólnej, natomast szczegóły zostaną zlustrowane konkretnym przykładam zaczerpmętym z rzeczywstych dośwadczeń róznych kra.jów Naszym celem Jest podane zarysu ogólnego a następme przedstaweme przykładowych zastosowań Ne chcelbyśmy Jednak postępować Jak Mądra Stara Sowa z opowadana o SOWe 1 Komku Polnym Komk Polny meszkał W Welkm lese znalazł Sę W kłopotach, pomewaz zbltzała Sę Zma, do której me był przygotowany Nie zgromadzł zywnośc ani Cepłych swetrów, me znalazł tez Cepłego schromema Gdy Sę OZębło, Komk Polny me mógł JUz tego wytrzymać Sę do Mądrej Starej Sowy, która była oczywśce najmądrzejsza W całym lese, WięC Komk Polny był przekonany, ze rozwąze Jego problem Mądra Stara Sowa wysłuchała opowieśc Konka bez ChWl wahana odpowedzała - MÓJ drog Konku - POWedZała Sowa - W mom przekonanu sprawa Jest prosta POWneneŚ zmemć Sę W ŚWerszcza, pomewaz ŚWerszcz Zmą zapada W sen ulega hbernacj Ne potrzebuje Jedzema am pca me Jest mu Zmno Zma mja ŚWerszcz budz Sę Udał Krząta Sę wokół SWOch spraw WOsną latem, kedy Jest Cepło Radzę C WęC zmemć Sę W ŚWerszcza Konk Polny był zachwycony odpowedzą Wrócł do drzewa, W którym USłował przeczekać zimę USiadł natychmast zaczął zmemać Sę W ŚWerszcza Ale me było to łatwe Myślał, oczekwał z nadzeją, modlł Sę. stękał, Jęczał, płakał wrzeszczał Ale mc z tego Przez cały tydzeń podejmował wysłk, ale bez skutku Zmechęcł Sę Węc pomyślał. ze być moze zapommał którejś ze wskazówek Sowy Poszedł WęC do mej ponowme, by WYjaśmć swe rozterk LEM ProJect 1

7 Podręczntk opracowanta przedsięwzięcia zarządzania Jego realizacją Mądra Stara Sowa słuchała w skupemu Komk Polny skończył swoją opoweść słowarru - Och Sowo, ty Jesteś najmądrzejsza W całym lese TwoJa rada była wspanała, ale me udało m Sę Zmemć w ŚWerszcza C6z Węc mam robć? Mądra Stara Sowa napuszyła Sę, przyjmując najbardzej dostojną pozę, strzepnęła pórka, popatrzyła wprost na drzącego Konka SWOm wlellam okrągłym OCZam rzekła - MÓJ drog Konku, mussz zrozumeć, ze Ja podaję C tylko zasady, a szczegóły zalezą od cebe' Ne wemy, co stało Sę z Konmem Polnym Pewne Zma była dla nego bardzo clęzka Ale mamy nadzeję, ze w tym podręcznku uda nam Sę połączyć zasady ze szczegółam w takt sposób, aby wymlo. naszych WYSłków były lepsze mz skut1o. rad Mądrej Starej Sowy 2 LEM Project

8 . DEFNCJE " DEFNCJE Zamm przejdziemy do zasad szczegółów naszego tematu, czyl OPRACOWANA PRZEDSĘ WZĘCA ZARZĄDZANA JEGO REALZACJĄ powmmśmy podać lalka wstępnych defimcj trzech podstawowych pojęć zawartych w tytule PRZEDSĘWZĘCE, OPRACOWANE ZA RZĄDZANE PrzedSięWZięCie (określeme zakresu inwestycj, opracowanie Jej planu oraz zarządzanie realizacją) Budowa drog, mostu, nstalacja systemu komputerowego w burze, zbudowanie plrarnd lub meczetu Haga Sophla czy nawet opublkowane "Podręczmka opracowama przedsęwzęca zarządzania Jego realzacją" - wszystko to są lub były przedsęwzięcia W mektórych przypadkach zbór podobnych przedsęwzęć moze być nazwany programem, np budowę studm z pompanu wspomagającylli rozbudowę WOdOCągU na cztery WSe mozna nazwać Programem usprawmema dostaw wody do WSl w okręgu XYZ Ale moze zastmeć komeczność rozłozema programu na cztery lata ze względu na problemy technczne finansowe Program składałby Sę wtedy z czterech oddzelnych przedsięwzęć - zadań nwestycyjnych Tak sposób finansowama przedsęwzięć Jest typowy dla Wielu lliast, mają one budzet nwestycyjny, który jest równoległy do budzetu bezącego Perwszy Z mch zwykle Jest sporządzany na pięć lat coroczme aktualizowany Na przykład Urząd Masta Cambrdge W stane Massachussets (USA) zwraca Sę coroczne do kerujących wszystkm wydzałanu o podame szacunkowych kosztów przedsęwzięć, które zanuerzają om zaproponować na dany rok, odnosząc je do planu pęcoletmego RealzaCja Jednej nwestycj moze potrwać cztery lata, ale kazdego roku część zadań moze być wykonywana Jako odrębne zadanie nwestycyjne, które samo stanow całość W kazdym roku jest to pojedyncze przedsięwzęcie Po upływe czterech lat, po realzacj CałOŚC, mamy do czymema z przedsęwzęcem-nwestycją W szerszym najbardzej ogólnym znaczemu tego słowa LEM Project 3

9 Podręcznik opracowania przedsięwzięcia zarządzania Jego realizacją Aby lepiej zrozunueć, czym jest przedslęwzlęcle, podajmy lalka jego waznych cech charakterystycznych a Celem przedsęwzęca (mwestycj) Jest osągmęce pewnego rezultatu, np zbudowane drogi prowadzącej Z farmy na plac targowy b. Przedsęwzęce obejmuje koordynację Welu dzałań, jest to właścwe pewen system postępowama, proces c PrzedSęWZęCe ma SWÓJ początek komec Jego efekt, np plfamtdy, moze przetrwać tysące lat, ale przedsęwzęce rozpoczęło Sę pewnego dola zostało zakończone w konkretnym czase - akurat na tyle wcześme, aby zdązyć złozyć faraona do grobowca' d. Kazde przedsęwzęce cechuje umkalność Mozna W oparcu o ogólne dane techmczne zbudować Wele dróg prowadzących Z farmy na targ, ale kazda droga znajduje Sę W konkretnym nuejscu, ma określoną holę l sobe właścwe warunk ZWązane Z lokahzacją, systemem odwadmaola, kterunktem, przeznaczemem, td Jest WęC Jedyna wyjątkowa, nawet Jeśh Jest podobna do Welu mnych ChOClaz defmlcja "mwestycjl" ("przedsęwzęca") zwykle odnos Sę do mfrastruktury, np dróg, mostów, WOdOCągÓW, kanalzacj, budynków uzytecznośc publcznej, td, to tak naprawdę Wele powaznych l znaczących przedsęwzęć ma na celu skuteczne śwladczeme zasadolczych usług, lezących W sferze tak zwanych dzałań "socjalnych" władz lokalnych Moze to obejmować na przykład utworzeole systemu oplekt ambulatoryjnej, ochrony zdrowa pracowmków sfery budzetowej, czy zorgamzowame przychodm rejonowej Organzowane taktch słuzb odbywa Sę W takt sam sposób, jak budowa drog czy zakładane WOdOCągÓW N alezy najperw okreśhć rodzaj przedsęwzęca Jego zakres, zaplanować je dokonać oceny potrzeb (opracować) Nalezy podjąć dzlałaola uruchanuające, które polegają na koordynacj wymagań stawanych przedsęwzęcu, ch wprowadzemu W ZyCe zarządzamu mnu, aby W chwl, ktedy przedsę WZęCe zostane juz zrealzowane, mozna było przekazać obekt stałemu personelow, który będze czuwał nad jego Cągłym funkcjonowamem W tym podręczolku skupmy Sę na mfrastrukturalnym elemence opracowana przedsęwzęca l zarządzana jego reahzacją, ale wskazemy takze na socjalną stronę zagadmeola 4 LEM ProJect

10 Opracowanie / DEF/N/CJE Wśród załozeń, dotyczących danej nwestycj, pownny znaleźć Sę zagadnena określające etap planowana przygotowana danej nwestycj, a w szczególnośc opisane katalogu potrzeb, wymogów techncznych oraz mozlwoścl finansowama Zanm Wbje Sę łopatę w Zemę, albo za CZne program szkolena dla słuzb socjalnych, nalezy podjąć wazne dzałana przygotowawcze, aby przedsięwzęcie mogło być z powodzenem wdrozone przekazane odpowednemu personelow, który będze Je prowadzł Na podstawie dośwadczeń wypracowano uporządkowany sposób postępowana, wzór, który moze ułatwć pomóc w koordynowanu Welu aspektów przedsięwzięca na tym wczesnym etape Oto cztery kwestie, które nalezy WZąĆ pod uwagę a. sformułowane planu, b opracowarue lsty mwestycj pnorytetowych w perspektywe krótszego dłuzszego czasu, c. przeprowadzene studum celowośc ("feasblhty study") oraz d. określene mozhwośc zwrotu kosztów K west1e te zostaną poruszone bardziej szczegółowo W OmÓWenU przygotowania nwestycj, które następuje po nnejszej CZęŚC, pośwęconej defincjom Zarządzanie Zarządzane to zespół stworzonych ludzką ręką warunków, które, zastosowane prawdłowo, prowadzą przedsięwzęce od opracowania do funkcjonowana w rzeczywstośc Zarządzane to sztuka 1 nauka, łączące W sobie wszystkie elementy przedsięwzęca W procese zrównowazonego postępu Zarządzane przetwarza oszacowane potrzeby W logczny rozwój wydarzeń, a następne W konkretne dzałana funkcjonalne Nawet Jeśl uwzględnono wszystlae elementy dobrego przedsęwzęca, bez silnej profesjonalnej kadry zarządzającej przedsęwzęce to moze ne zostać UWeńczone powodzemem Zabawną, ale Cerpką W swojej wymowe, choć me pozbawoną głębszej refleksj, lustracją tego spostrzezema Jest bohater komtksów Beetle Baley, słynny amerykańsk szeregowec W Jednym z komtksów wszechobecny, WecZne rozkazujący Serzant opsuje wekte zalety Zyca W WOJsku MÓW o trzech posłkach dzenne (podawanych W postac bre chlapnętej na mskę), o tym, ze zawsze ma Sę mejsce do spama, "wspanałą" płacę, pełną opekę medyczną, zawsze gotowe LEM ProJect 5

11 Podręczmk opracowama przedsęwzęca zarządzama Jego realzacją do drog pojazdy (w tym popsutego Jeepa) l mozhwość podnoszema sprawnośc fizycznej (tu wskazuje na grupę opeszałych zołmerzy pokonujących długi tor przeszk6d) Slerzant zwraca Sę następ me do swolch zasłuchanych zołmerzy l wykrzykuje - Czeg6z Węcej jeszcze chcecle? Na co Beetle Bady, Weczny cynik, odpowada - Lepszego zarządzana' Ta kom1ksowa mądrość to coś Węcej mz tylko Zarnko prawdy Lepsze zarządzane to klucz do sukcesu, me tylko z defn1cjl (z punktu Wldzerua teoretycznego), ale l z praktycznej koruecznośc' 6 LEM ProJect

12 ~ /1/ OPRACOWANE PRZEDSlfYo/Z/ĘCA - PRZYGOTOWANE NWESTYCJ. OPRACOWANE PRZEDSĘWZĘCA - PRZYGOTOWANE NWESTYCJ Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowego omowlerua dwóch głównych POjęć, które składają Sę na nasz podręczruk OPRACOWANE PRZEDSĘWZĘCA l ZARZĄDZANE JEGO REALZACJĄ Wedle przyjętej kolejnośc zacznjmy od OmÓWena zasad l szczegółów opracowama przedsę WZęca, czyl przygotowana inwestycj Temat wymaga róznego rozłozena akcentów w zaleznośc od zaangazowama, przedstawcel władz rruejskch Szef, odpowedzalny za realzację inwestycj, czy to będze burmstrz, dyrektor czy adrrunstrator, powinen być zywo zainteresowany szczegółarru opracowana przedsęwzęca, aby proponowane inwestycje zostały pod Jego kerunkem wmklwle przeanalzowane, dając mu pewność, ze spełnają mnunalne wymagama wykonalnośc OCZyWśce stratega przyjmowana przez poszczególnych szefów Jest rózna, W zaleznośc od charakteru, skal zasęgu proponowanego przedsęwzęca ChoClaz szef moze me być jedyną osobą, która przeprowadza nezbędną analzę stanowącą o wykonalnośc, dobrze byłoby, aby rozwazył Jej wynk, zanm zdecyduje Sę kontynuować dzałana W nektórych przypadkach podejmuje Sę decyzje o inwestycj, przydzela Sę kontrakty wykonawcom, łopaty wgłębają Sę W zerruę l wówczas rzeczywstość nespodzewane daje o sobe znać, wykazuląc, ze pozbawona planu inwestycja ne Jest W ogóle zadnym przedsęwzęcem Jezeh dzałana ZWązane Z opracowanem przedsęwzęca następują po fakce, to przedsęwzę Ce, Jeśl jeszcze Z nego cokolwek pozostało, zaczyna napotykać trudnośc Dla mme zawera Sę to w ZWęzłym, choć moze nełatwym do WYjaśruerua powedzenu "Masełko Sę spóźmło", którego odpowednkem Jest polske porzekadło "musztarda po obedze" Ma ono swój początek w neomal przysłowowym zdarzenu, które stało Se molm udzałem, gdy pracowałem na Flpinach W czase nspekcyjnej podrózy słuzbowej, na połudnowej wyspe Mmdanao, zatrzymałem Sę na noc w małym pensjonace W stolcy tej odległej prowincj, prowadzonym przez powszechne szanowaną rodzinę W pensjonace tym zatrzymal Sę takze pracujący dla naszego Programu techncy, obsługujący ten obszar kraju Następnego dma rano rześk wypoczęty zszedłem na dół na śmadame zamówłem Jajka, grzankę kawę - oraz meco masła na grzankę Młoda dzewczyna, która podawała do stołu, nezbyt pewme czuła Sę w angelslam (podobne zresztą Jak Ja zupełne nepewne poruszałem Sę W tagalog, Języku Fhpń- LEM Project 7

13 Podręcznik opracowania przedsięwzięcia zarządzania Jego realizacją czyków), uśruechnęła Sę, przytaknęła wrócła do kuchm Po Jaknnś czase na stole pojawło Sę wszystko z WYjątkiem masła Pomewaz byłem umówony wcześme rano w ruejscowym urzędze, wypiłem kawę, zjadłem jajka grzankę bez masła tak szybko, Jak na to pozwalają prawdłowe traweme dobre manery Kedy skończyłem jeść l wstałem od stołu, aby zapłacć rachunek, dzewczyna podeszła, uśmiechając Sę z zawstydzemem, postawiła przede mną na stole duzą mskę masła australjskiego 1, najlepej Jak umała, POWedzała po angelsku "Masełko Sę spóźmło'" Wypowledzlała wtedy na temat opracowana przedsęwzęca Welką prawdę, która stosuje Sę na całym ŚWeCe Neza1ezme od tego, Jak dobry mamy pomysł, Jak bardzo Jesteśmy przekonan, ze podązamy we właścwym kierunku, Jest Węcej mz prawdopodobne, ze gdześ w trakce opracowana przedsewzęca MASEŁKO SĘ SPOZN, a musztarda pojaw Sę po obedze Ale przykładając Sę staranmej, koncentrując Sę na dzałanach początkowych, np na zaplanowanu l przygotowanu inwestycj, mozemy postarać Sę, aby ta Welka prawda me mtała zastosowana - przynajmnej wobec naszego przedsięwzęca' stmeje bowem uporządkowana kolejność dzałań, którą mozna wykorzystać W ob11czu problemów z opracowanem przedsęwzęca wspomóc szefa nwestycj, samorząd lokalny Jego personel techmczny Ta kolejność postępowama Jest wazna me tylko przy definowanu znaczema danej inwestycj, tzn odpowadając, czy powmna być ona realzowana, czy nalezy ją W ogóle rozpoczynać, ale takze przy określamu sposobu wzajemnych odmeseń tworzemu 11st prorytetowych lcznych wymagań wobec poszczególnych zadań inwestycyjnych NaCsk kładzony na kolejne elementy postępowana Je~t wprost proporcjonalny do stopma złozonośc proponowanych przedsęwzęć oraz do obecnośc czynników poltyki dokonywama wyboru ustalana kolejnośc przedsęwzęć, przy ogranczonych środkach na łch realzację Nikt me potrafi rozwązać Z góry problemu poltycznego, nikt tez me moze hyć pewen zaspokojema wszystkich wymagań l/lub spełmema wszystkich obetmc, Jake za sobą mosą poszczególne przdsęwzęcla, mezalezme od tego, czy są one "mfrastrukturalne" czy "socjalne" Lecz stosując kolejność postępowana, mozna poddać przedsęwzęce wmk1wej obserwacj analtze, aby poltykę procesu wyboru odmeść do bardzej obektywnych względów, pnorytetów, wymagań techmcznych, potrzeb społecznych, sposobów warunków finansowana, td ProponUjemy W tym podręcznku cztery główne etapy opracowana przedsęwzęca, które zostały bardzo krótko omówone W poprzedmm rozdzale, to znaczy a. Sformułowame planu przedsęwzęca b. Wskazane pnorytetów c. Przeprowadzeme studum wykonalnośc (celowośc) przedsięwzęca d. Zwrot kosztów 8 LEM ProJect

14 il 11/ OPRACOWANE PRZEDSĘWZĘCA - PRZYGOTOWANE NWESTYCJ Decyzja o tym, Jak nacsk zostane połozony na kazdy z tych etapów uporządkowanej kolejnoś C postępowana, nalezy do uprawmeń szefa nwestycj, samorządu lokalnego personelu techmcznego, a jest uzalezmona od skali rozwazanego przedslęwzlęca lub przedsęwzięć oraz od tego, W Jakej faze przygotowama nwestycj znajduje Sę dana Jednostka admnistracj lokalnej Być moze na najbhzsze klka lat określono juz przedsęwzęca wskazano prorytety Następme nalezy być moze rozwazyć, czy wybrane nwestycje pnorytetowe są rzeczywśce wykonalne Z techmcznego, finansowego, ekonomcznego, organzacyjnego społecznego punktu wdzema Nektóre nwestycje, typu "nwestycj socjalnych", np przedszkole czy ośrodek zdrowa, na etape opracowana przedsęwzęca me pownny, lub Z Welu względów me mogą, uwzględmać elementu zwrotu kosztów Rozwazmy w skróce te cztery etapy Sformułowanie planu przedsięwzięcia Logka postępowana przy formułowamu planu nakazuje, aby rrueć WZJę tego, co chcemy OSągnąć, zanm zaczmemy rozwazać, Jake dzałana podjąć nnym słowy, nalezy najperw określtć cele - czylt to, co mamy nadzeję osągnąć Będze to oczywśce wymagało współpracy Z mnyml osobamt, ponadto mus W tak czy nny sposób uwzględmać proces polttyczny zachodzący W społecznośc Po wyznaczemu celów, na1ezy przystąpć do określema mezbędnych metod l środków Dopero po zakończemu tych dwóch etapów mozemy dostateczme określtć dzałana, które nalezy podjąć, aby osągnąć zarruerzony cel Jest jeszcze jedna sprawa, o której nalezy wspommeć W tym rruejscu Kedy przeprowadza Sę analzę propozycj przedsęwzęć, mających na celu zaspokojeme podstawowych potrzeb, moze Sę okazać, ze występuje konfukt rruędzy tyrru propozycjam a oczekwamamt grup społecznośc lokalnej Meszkańcy danej rruejscowośc z reguły zgłaszają sprzecw, jezelt określone potrzeby, które ma ZaspOkOĆ dana nwestycja, będą faktyczme słuzyły tylko pewnej, wybranej grupe osób W takm przypadku szef nwestycj Jego personel mogą wypracować program strategu, słuzących pokonamu przeszkód ujawmonych W tej analtze, szczególme Jezelt nwestycja Jest "absolutme mezbędna" Moze to takze być mwestycja. która zostame zaakceptowana, Jeśl przyjme Sę właścwe podejśce do ludz Z drugej jednak strony moze Sę okazać, Z me na1ezy w ogóle podejmować tego przedsęwzęca Szef powmlen wtedy przejść do następnej POZYCJ na lśce pnorytetów, a me forsować perwotme wyznaczonej nwestycj, której ocena wskazuje, ze jest mewykonalna mesie za sobą ryzyko powaznych problemów poltycznych, a takze prawdopodobną utratę zaufama W kerowmcze zdolnośc szefa Nlezalezme od wymku, decyzja pownna LEM Pro)ect 9

15 Podręcznik opracowania przedsięwzięcia zarządzania Jego realizacją być tak sformułowana, aby wykazała słę wszystktch zawartych w mej argumentów za przecw wykonalnośc lub mewykonalnoścl danej mwestycj BardZiej szczegółowe przedstawleme formułowania planu przedsęwzęca podano w załączmku, który zawera zarówno WYJaśmeme omóweme czterech etapów procesu "formułowama", Jak omóweme waznych kwestll tego procesu, w tym skal przedsęwzięca (nwestycj), Jego lokalzacj, zastosowanej techmk oraz metod koordynacji Wskazanie przedsięwzięć priorytetowych Określane pnorytetów to proces postępowana, który pozwala szefow mwestycjll Jednostce lokalnej na dokoname rankngu przedsęwzęć według mnej lub bardzej obektywnych krytenów Jest to komeczne, pomewaz środk są zawsze ogranczone nalezy wybrać te nwestycje, które pozwolą w sposób najbardzej ekonomczny zaspokoć najplmejsze potrzeby Po dokonamu dagnozy problemów określemu ch przyczyn mozna następme "wyłozyć karty na stół", czyl nnym słowy, przedstawć projekty mwestycj pozwalające rozwązać te problemy PropozycJe mogą pochodzć Z Welu źródeł, takze od organów admmstracyjnych, a najlepej spoza mch Jednostka lokalna być moze ma JUZ ten etap za sobą być moze ma JUZ gotowy plan szeregu przedsęwzęć Następny krok, po zebramu klku przedsęwzęć, polega na selekcj wstępnej Pozwol ona Jednostce, np podkomsj samorządu czy komsj powołanej przez szefa nwestycj na wyelmnowane przedsęwzęć, które mają mewelkle szanse powodzema lub me ma dla mch dostatecznego uzasadmema Nawet po wstępnej selekcj wytypowane przedsęwzęca mogą znaczme wykraczać poza mozlwośc ch finansowana W bezącym lub nawet kolejnym roku budzetowym Jednostka adnumstracj lokalnej moze ponadto me podołać podjęcu szeregu nwestycj z braku mozlwośc techmcznych lub kerowmczych Dlatego tez tak wazne Jest określeme pnorytetów W załączmku li przedstawamy bardzej szczegółowo zakres potrzeb zwązanych Z wykonanem tego zadama oraz przegląd mektórych wazmejszych krytenów, które nalezy zastosować, Jak sugestu dotyczących rankngu Celowość przedsięwzięcia StudUm celowośc (wykonalnośc) poszczególnych przedsęwzęć lub ch systemu zaleca Sę zwykle wtedy, gdy koszt przedsęwzęca przekracza pewen lnut Lmt ten oczywśce zalezy 10 LEM ProJect

16 il 11/ OPRACOWANE PRZEDSĘWZĘCA - PRZYGOTOWANE NWESTYCJ od oczelowań Jednostk lokalnej Przedsęwzęce na duzą skalę dla małego nuasta Y moze być stosunkowo newlellae dla Krakowa Perwsze z nch moze wymagać studum celowośc ze względu na stosunkowo duze nakłady, podczas gdy w tym drugim przypadku studum take moze stanowć element systematycznej Cągłej reahzacj przedsięwzęca Ale nawet najmnlejsze przedsęwzęce pownno meć swoje uzasadneme W określenu stawanych mu wymogów, poprawnośc rozwązań techncznych, metod fnansowana, td Gdy jednak zapadne decyzja o przeprowadzenu studum celowośc, powmno ono meć na celu zbadane mozhwoścl techncznych, finansowych, środowskowych, społeczno-ekononucznych organzacyjnych W konkluzj studlum to pownno wskazywać, czy nalezy podjąć przedsę WZęCe, czy tez me Procedura elementy, które powmny być uwzględmone W studum celo WOŚC, są zawarte W załącznku Zwrot kosztów W ostatnch latach zwrot kosztów nabrał Wększego znaczena W opracowywanu przedsęwzęć, a przez to W całym zarządzanu Coraz częścej podkreśla Sę, ze słuzby państwowe powmny podlegać tym samym regułom, Jake ObOWązUją W sektorze prywatnym Tak jest szczególme W przypadku nakładów mwestycyjnych na systemy WOdOCągÓW lub kanahzacj czy budowana mfrastruktury na duzą skalę, talaej jak seć dróg W całym kraju Nawet odborcy usług W dzedzne mwestycjl socjalnych, np przedszkol opek zdrowotnej, często są proszen o pokrywane CZęŚC kosztów Jednym z najbardzej wymownych argumentów na rzecz pełnego lub częścowego zwrotu kosztów przy ŚWadczenU wybranych usług socjalnych Jest fakt, ze ogół społeczeństwa moze zawsze ządać wyzszego pozomu tych usług Tego rodzaju powązane moze z kole zachęcć kierujących organizacjam admnstracj publcznej do stosowana nowoczesnych technik prowadzena SWOch przedsęborstw, a tym samym wpłynąć na podnesene JakOŚC ŚWadczonych usług Takze tym razem załącznik V zawera bardzej szczegółowe wyjaśnene oraz model zwrotu kosztów, który wydaje Sę mozlwy do zastosowana na szczeblu admmstracjllokałnej OmÓWene opracowana przedsęwzęca zakończmy przykładem sprzed kilku lat, kedy przed SęWZęCe W sposób OCZyWSty nezbędne wynikające z wyraźnej potrzeby zakończyło Sę fiaskem z powodu medostatecznego opracowana W latach sześćdzesątych, W Mędzynarodowej DekadZe ROZWOJU, Woska W Dolme Raptl W Nepalu otrzymała most jako upommek od rządu ndu Woska, połozona u stóp pasma Kanchanjunga, była podzelona na dwe CZęŚC bardzo głębokm wąwozem, którym płynął rwący po- LEM Project 11

17 Podręczmk opracowama przedsięwzięcia, zarządzama Jego realizacją tok zasllany przez śmeg topmejące w mzszych pasmach g6r Po Jednej strome wąwozu znajdował Sę targ, urzędy wosk oraz bank, po drugej zaś strome były osedla meszkanowe nekt6- re placówk handlowe Jedynym sposobem przedostama Sę na drugą stronę głębokego l budzącego lęk wąwozu był me budzący zaufama, huśtający Sę most lmowy Ze względu na swój naturalny POdZał Woska zaczęła Sę chylć ku upadkow ludze zaczęh Sę wyprowadzać, dzałalność zamerała dla ruchu zarówno peszych, Jak 1 pojazdów OCZyWstym rozwązamem był mocny, nowoczesny most, przeznaczony Wszyscy n1eszkańcy Z entuzjazmem przyjęl Weść o podarunku rządu mdyjskego Oczekwal Z nadzeją na dostarczeme elementów mostu lch montaz, co oznaczać mało ponowne zjednoczeme wosk stworzeme w ten sposób lepszych warunków zyca Ze względu na otaczające góry do WOsk mozna było dotrzeć bezpośredmo Jedyme drogą po Wetrzną Rządy obu krajów, Nepalu ndu, zbudowały WięC dodatkowo ggantyczny system wlelokrązków, nacągających stalową lmę wycągu, za pomocą którego mozna było z rówmny u stóp gór przenosu; potrzebne matenały mne towary, składając je W Wosce Metoda ta została zastosowana do przetransportowana elementów nowo zaprojektowanego stalowego mostu kratowego Po pewnym czase dostawy zostały zakończone, a most zmontowano równolegle do mejsca wybranego na nowe przejśce DZęk mezwykłym umejętnoścom mzymerskm budowlanym zdołano u podstaw wąwozu wzneść filary, które mały wsperać nowy most kratowy Wszystko było gotowe A Jednak most lezał bezuzyteczme przez ponad pęć lat, pomewaz przeoczono Jeden wazny wymóg W Jak sposób mał być ten nowy most podmeslony, obrócony o 90 stopm, a następ me unueszczony bezpeczme na filarach? W WOsce me było dźwgu na tyle duzego, aby wykonać to zadame, am mozhwośc unueszczema stalowych elementów podstawy mostu na filarach w tak sposób, aby JUz W mejscu ponowme most zrekonstruować Most stdł Sę symbolem błędnego mepełnego opracowana przedsęwzęca Teren wokół mego obrósł trawą dzkm wmem a W poblzu otworzono klka kawarm Jedną restaurację dla starszyzny WOsk, mzymerów zanteresowanych meszkańców, którzy gromadzl Sę tam kazdego dma kazdego tygodma, zastanawając Sę, co mozna zrobć W języku nepalsktm nazwano z czasem ten most "mostem, który me Jest mostem" LudZie chodzl tam z powrotem po welokrotme naprawanym, rozkołysanym mośce lmowym, prowadząc burzhwe dyskusje o tym, co Sę me udało Jak rozwązać problem Nowy most stał Sę atrakcją turystyczną, pomewaz pokazywano go wszystkm przybyszom, którzy z JakchkolWek powodów znaleźh Sę W okohcy Z radością dowedzelśmy Sę Jednak, ze prawe dzesęć lat późmej zmontowano wreszce na n1ejscu dźwg 1 przy aplauze tłumonym przez wszystke te lata oczekwama most został W końcu umeszczony na filarach OCzyWŚCe otwarty, W przeszłość odsyłając dotychczasową 12 LEM ProJect

18 lmową konstrukcję 11/ OPRACOWANE PRZEDSĘWZĘCA - PRZYGOTOWANE NWES1YCJ Ale most ten stał Sę takze pomn1klem cerpliwośc mieszkańców WłOsa, Jaką Sę wykazal W obliczu mepowodzema procesu opracowana przedsęwzęca Mejmy nadze Ję, ze W nagrodę, słuszme Sę jej nalezącą, WłOska teraz kwtme a most Jest symbolem postępu LEM ProJect 13

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

Więcej niż dobre pomysły

Więcej niż dobre pomysły Wydane 2006, nr 24 Magazyn Grupy KAEFER Grupa KAEFER Ekspansja w nowych regonach PRZEMYSŁ Duże zlecena w Abu Dhab KAEFER ApS nowym specjalstą w zakrese rusztowań w Dan OFFSHORE Projekt Snøhvt zmerza ku

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące

Służebność przesyłu i roszczenia dotyczące Służebność przesyłu roszczena dotyczące nfrastruktury przesyłowej Adam Szalc Elżanowsk, Cherka & Wspólncy Kancelara Prawna Sp.k. W ostatnch latach znaczne wzrosło zanteresowane nstytucją służebnośc przesyłu.

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem Program Rozwoju Instytucjonalnego MS P MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO WEWNĄTRZ: ZARZĄDZANIE Definicja projektu PROJEKTEM Definicja

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2 Piotr Szczęsny ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WROCŁAW 2012 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. inż. Tadeusz Trzaskalik Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DLA ORGANIZACJI PO KL dla początkujących Poradnik dla organizacji pozarządowych Joanna Szymańska Jakub Zgierski

Bardziej szczegółowo