RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RENTA RODZINNA. Po kim może być przyznana renta rodzinna?"

Transkrypt

1 RENTA RODZINNA Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty rodznnej oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpeczeń Społecznych 1, zwana dalej ustawą emerytalną. Po km może być przyznana renta rodznna? Renta rodznna przysługuje uprawnonym członkom rodzny po śmerc osoby, która: mała ustalone prawo do emerytury ustalonej na zasadach dotychczasowych albo na nowych zasadach, spełnała warunk wymagane do ustalena emerytury na zasadach dotychczasowych albo na nowych zasadach, mała ustalone prawo do emerytury pomostowej, mała ustalone prawo do renty z tytułu nezdolnośc do pracy, spełnała warunk wymagane do ustalena renty z tytułu nezdolnośc do pracy; przy ocene prawa do renty, która przysługwałaby zmarłemu (przyjmuje sę, że osoba zmarła była całkowce nezdolna do pracy), poberała zasłek przedemerytalny lub śwadczene przedemerytalne, poberała nauczycelske śwadczene kompensacyjne. W każdym przypadku przyjmuje sę, ż osoba zmarła spełnała warunk do uzyskana renty z tytułu całkowtej nezdolnośc do pracy. 1 Tekst jednolty: Dzennk Ustaw z 2009 r. nr 153, poz z późn. zm. RENTA RODZINNA 1

2 Na nowych zasadach emerytura ustalana jest osobom urodzonym po dnu 31 grudna 1948 r. Komu przysługuje renta rodznna? Renta rodznna przysługuje: dzecom własnym, dzecom drugego małżonka oraz dzecom przysposobonym: do ukończena 16 lat, jeżel ukończyły 16 lat do ukończena nauk w szkole, ne dłużej jednak nż do osągnęca 25 lat życa (jeśl dzecko osągnęło ten wek na ostatnm roku studów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża sę do ukończena tego roku studów), albo bez względu na wek, jeżel stały sę całkowce nezdolne do pracy oraz do samodzelnej egzystencj lub całkowce nezdolne do pracy przed ukończenem 16 lat lub w czase nauk w szkole przed osągnęcem 25 lat życa, przyjętym na wychowane utrzymane przed osągnęcem pełnoletnośc wnukom, rodzeństwu nnym dzecom, z wyłączenem dzec przyjętych na wychowane utrzymane w ramach rodzny zastępczej lub rodznnego domu dzecka, jeżel spełnają take warunk jak dzec własne (dotyczące weku, nauk lub stanu zdrowa), a ponadto: zostały przyjęte na wychowane utrzymane co najmnej na rok przed śmercą ubezpeczonego (emeryta lub rencsty), chyba że śmerć była następstwem wypadku, oraz ne mają prawa do renty rodznnej po zmarłych rodzcach, a gdy rodzce żyją, jeżel ne mogą zapewnć m utrzymana, albo ubezpeczony (emeryt lub rencsta) bądź jego małżonek był ch opekunem ustanowonym przez sąd, małżonkow (wdowe, wdowcow), który do dna śmerc współmałżonka pozostawał z nm we wspólnośc małżeńskej, jeżel: osągnął wek 50 lat lub jest nezdolny do pracy, albo wychowuje co najmnej jedno z dzec, wnuków lub rodzeństwa uprawnone do renty rodznnej po zmarłym współmałżonku, które ne ukończyło 16 lat, a gdy kształc sę w szkole 18 lat, lub 2 RENTA RODZINNA

3 rodzcom, sprawuje peczę nad dzeckem całkowce nezdolnym do pracy oraz do samodzelnej egzystencj lub całkowce nezdolnym do pracy, uprawnonym do renty rodznnej, osągnął wek 50 lat lub stał sę nezdolny do pracy po śmerc współmałżonka w czase ne dłuższym nż 5 lat od jego śmerc albo od zaprzestana wychowywana dzec, wnuków lub rodzeństwa bądź nnych dzec uprawnonych do renty rodznnej. Wdowa (wdowec), która ne spełna wymenonych warunków wymaganych do przyznana renty rodznnej oraz ne posada nezbędnych źródeł utrzymana, ma prawo do renty rodznnej: przez okres jednego roku od daty śmerc współmałżonka albo przez okres uczestnczena w zorganzowanym szkolenu mającym na celu uzyskane kwalfkacj do wykonywana pracy zarobkowej, ne dłużej jednak nż przez okres 2 lat od śmerc współmałżonka. Małżonka lub małżonek rozwedzony albo wdowa lub wdowec, którzy w chwl śmerc współmałżonka ne pozostawal z nm we wspólnośc małżeńskej, mają prawo do renty rodznnej, jeżel oprócz spełnena wymenonych wyżej warunków mel w dnu śmerc współmałżonka prawo do almentów z jego strony ustalone wyrokem lub ugodą sądową, w tym równeż ojczymow, macosze oraz osobom przysposabającym. Rodzce mają prawo do renty rodznnej po zmarłym dzecku, jeżel: ubezpeczony albo emeryt lub rencsta bezpośredno przed śmercą przyczynał sę do ch utrzymana, a ponadto spełnają podane warunk wymagane do przyznana renty rodznnej dla wdowy lub wdowca (wek, nezdolność do pracy lub wychowywane małoletnch dzec albo sprawowane peczy nad dzeckem całkowce nezdolnym do pracy oraz do samodzelnej egzystencj lub całkowce nezdolnym do pracy, uprawnonym do renty rodznnej). Jak jest tryb postępowana o przyznane renty? Wnosek o rentę rodznną zgłasza osoba zanteresowana lub jej pełnomocnk. Wnosek może być zgłoszony na pśme, albo ustne do protokołu, w oddzale lub nspektorace ZUS, właścwym ze względu na mejsce zameszkana wnoskodawcy. RENTA RODZINNA 3

4 Wnosek może zostać zgłoszony równeż w forme dokumentu elektroncznego przez Internet, za pośrednctwem elektroncznej skrzynk podawczej ZUS. Dokument ten mus być podpsany za pomocą e-podpsu weryfkowanego przy użycu kwalfkowanego certyfkatu lub proflu zaufanego epuap. W raze śmerc pracownka pracodawca zobowązany jest do ponformowana rodzny o warunkach uzyskana renty rodznnej, przygotowana wnosku o rentę przedłożena go w oddzale lub nspektorace ZUS, właścwym ze względu na mejsce zameszkana wnoskodawcy. Wnosek pownen zawerać: mę nazwsko osoby zmarłej, po której ma być przyznana renta rodznna oraz mona nazwsko (a także nazwsko rodowe) członka rodzny ubegającego sę o rentę datę mejsce jego urodzena mona rodzców stopeń pokreweństwa (pownowactwa) łączący osobę uprawnoną do renty ze zmarłym mejsce zameszkana adres pobytu adres do korespondencj numer PESEL, a w raze braku tego numeru serę numer dowodu osobstego albo paszportu, jeżel członek rodzny jest pełnoletn wskazane śwadczena, o które osoba zanteresowana sę ubega podps osoby zanteresowanej, jej pełnomocnka lub osoby upoważnonej do złożena podpsu. Wnosek o rentę może być sporządzony na opracowanych przez ZUS drukach: ZUS Rp-2 ZUS Rp-2a (jeżel z wnoskem o rentę rodznną występują dwe lub węcej osoby pełnoletne). W tym drugm przypadku każda osoba pełnoletna wypełna druk ZUS Rp-2a. Druk wnosków o rentę rodznną dostępne są neodpłatne we wszystkch terenowych jednostkach organzacyjnych ZUS, a także na strone nternetowej pod adresem (formularze ZUS). Wnosek o rentę może być wycofany, ne późnej jednak nż do dna uprawomocnena sę decyzj. Wycofane wnosku jest skuteczne, jeżel zostało złożone na pśme albo zgłoszone w ZUS ustne do protokołu. Jake dokumenty należy dołączyć do wnosku o rentę rodznną? Do wnosku o rentę rodznną należy dołączyć: dokument stwerdzający datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodznna, dokument stwerdzający datę urodzena wnoskodawcy, 4 RENTA RODZINNA

5 odps skrócony aktu małżeństwa, jeżel o rentę ubega sę wdowa lub wdowec, zaśwadczene o stane zdrowa dzecka, wdowy lub wdowca, wystawone przez lekarza leczącego, jeżel przyznane renty uzależnone jest od nezdolnośc do pracy, zaśwadczene o uczęszczanu do szkoły, jeżel dzecko ukończyło 16 lat, ośwadczene o pozostawanu we wspólnośc małżeńskej do dna śmerc współmałżonka, a w raze gdy takej wspólnośc ne było, dokument o ustalenu prawa do almentów na podstawe wyroku lub ugody sądowej, ośwadczene stwerdzające neosągane przychodów albo zaśwadczene potwerdzające wysokość osąganych przychodów z tytułu zatrudnena, służby lub nnej pracy zarobkowej albo prowadzena pozarolnczej dzałalnośc podlegającej obowązkow ubezpeczena społecznego. Jeżel osoba, po której ma być przyznana renta rodznna, mała ustalone prawo do śwadczeń emerytalno-rentowych, tj.: emerytury lub renty z tytułu nezdolnośc do pracy albo do zasłku przedemerytalnego, śwadczena przedemerytalnego albo nauczycelskego śwadczena kompensacyjnego wskazane jest podane numeru śwadczena oraz organu, który ustalł prawo wypłacał śwadczene lub do którego został zgłoszony wnosek o śwadczene w przypadku, gdy zmarłemu ne ustalono prawa do śwadczena. Natomast jeżel osoba zmarła ne mała ustalonego prawa do śwadczeń emerytalno- -rentowych do wnosku, oprócz wyżej wymenonych dokumentów, należy dołączyć: dokument stwerdzający datę urodzena datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodznna, kwestonarusz dotyczący okresów składkowych neskładkowych ubezpeczonego (druk ZUS Rp-6), orygnalne dokumenty potwerdzające okresy składkowe neskładkowe ubezpeczonego (śwadectwa pracy, legtymację ubezpeczenową, zaśwadczena, dyplom ukończena studów lub zaśwadczene uczeln, wycąg z akt urodzena dzec w raze, gdy korzystała z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego w celu sprawowana opek nad dzećm albo ne pozostawała w ubezpeczenu z tego powodu, nne dokumenty stwerdzające okresy składkowe neskładkowe), zaśwadczene pracodawcy, płatnka składek o zatrudnenu wysokośc wynagrodzena (na formularzu według wzoru ustalonego przez ZUS, druk ZUS Rp-7) albo legtymację ubezpeczenową zawerającą odpowedne wpsy dla ustalena podstawy wymaru emerytury lub renty z tytułu nezdolnośc do pracy osoby zmarłej, RENTA RODZINNA 5

6 zaśwadczene płatnka składek o okresach pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przebytych do dna 31 grudna 2008 r. W raze śmerc osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej lub poberającej nauczycelske śwadczene kompensacyjne członkom rodzny przysługuje renta rodznna, jeżel spełnają warunk osobste podane na początku tej ulotk, w częśc Komu przysługuje renta rodznna?. Jeżel osoba, po której ma być przyznana renta rodznna, składała wnosek o ustalene kaptału początkowego do tego wnosku zostały dołączone dokumenty potwerdzające okresy składkowe neskładkowe przebyte przed 1999 r. oraz dokumenty potwerdzające wysokość osąganego wynagrodzena, ne należy tych dokumentów dołączać do wnosku o rentę rodznną, nawet gdy orygnały tych dokumentów zostały zwrócone wnoskodawcy. We wnosku o rentę rodznną należy podać, że dokumenty te zostały przedłożone przy wnosku o kaptał początkowy. Wskazane jest podane numeru sprawy dotyczącej kaptału początkowego osoby zmarłej, tj. numeru zameszczonego w decyzj lub pśme ZUS po symbolu KPU. Ile wynos renta rodznna? Renta rodznna wynos: dla jednej osoby uprawnonej 85% śwadczena, które przysługwało albo przysługwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnonych 90% śwadczena, które przysługwało albo przysługwałoby zmarłemu, dla trzech lub węcej osób uprawnonych 95% śwadczena, które przysługwało albo przysługwałoby zmarłemu. Jeżel podstawą oblczena renty rodznnej jest emerytura ustalona wraz ze zwększenem za okresy ubezpeczena rolnków, renta rodznna jest oblczana jako odpowedn w zależnośc od lczby osób uprawnonych do renty rodznnej procent śwadczena zmarłego w wysokośc pomnejszonej o to zwększene. Tak oblczoną rentę uzupełna sę kwotą stanowącą 50% zwększena, które przysługwało lub przysługwałoby zmarłemu. 6 RENTA RODZINNA

7 Za kwotę śwadczena, które przysługwało lub przysługwałoby zmarłemu, uważa sę kwotę: emerytury oblczonej według zasad dotychczasowych albo emerytury oblczonej według nowych, zreformowanych zasad, albo emerytury pomostowej, albo nauczycelskego śwadczena kompensacyjnego, albo renty z tytułu całkowtej nezdolnośc do pracy. Podstawą oblczena emerytury ustalanej według nowych, zreformowanych zasad, jest kwota zwaloryzowanych składek na ubezpeczene emerytalne zewdencjonowanych w ZUS od 1 styczna 1999 r. oraz kwota zwaloryzowanego kaptału początkowego oblczonego za okresy pracy ubezpeczena społecznego, przebyte przed 1999 r. Osobom urodzonym po dnu 31 grudna 1948 r., które przed 1 styczna 2009 r. pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez co najmnej 15 lat stale w pełnym wymarze czasu pracy, jeżel ne mały ustalonego prawa do wcześnejszej emerytury z tytułu tej pracy an do emerytury pomostowej, a przy tym spełnały warunk do emerytury w powszechnym weku emerytalnym: kobeta 60 lat, mężczyzna 65 lat, podstawa oblczena emerytury jest zwększana o kwotę rekompensaty 2. Wszystkm uprawnonym członkom rodzny przysługuje jedna łączna renta rodznna. Renta ta podlega podzałow na równe częśc mędzy uprawnone osoby. Czy można zrezygnować z prawa do renty rodznnej? Gdy prawo do renty rodznnej ustalone zostało dla węcej nż jednej osoby, na wnosek jednej lub węcej osób uprawnonych do tej renty możlwe jest wyłączene tej osoby, lub osób, z kręgu osób uprawnonych. Wnosek 2 Art ustawy z dna 19 grudna 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dzennk Ustaw nr 237, poz z późn. zm.). RENTA RODZINNA 7

8 tak jest okolcznoścą powodującą ustane prawa do renty wnoskodawcy (wnoskodawców) ponowne ustalene jej wysokośc dla pozostałych osób uprawnonych do renty od mesąca, od którego została wstrzymana wypłata renty wnoskodawcy (wnoskodawców). Osobe wyłączonej z kręgu uprawnonych do renty rodznnej ponowne ustalene prawa do tej samej renty jest możlwe wyłączne na jej wnosek po ponownym zbadanu jej uprawneń. Ustalene ponowne prawa wysokośc do tej renty rodznnej następuje od mesąca zgłoszena wnosku, odpowedno do lczby osób uprawnonych do renty. Przykład W dnu 5 marca 2012 r. zmarła kobeta, urodzona w 1951 r. Mała ustalone prawo do emerytury oblczonej na nowych zasadach w wysokośc 1800 zł. W dnu 20 marca 2012 r. wdowec złożył wnosek o przyznane renty rodznnej. Podstawą oblczena renty rodznnej była emerytura przysługująca zmarłej współmałżonce, ustalona na nowych zasadach. Do renty rodznnej uprawnony jest wdowec oraz 17-letna córka 15-letn syn. Organ rentowy ustalł rentę rodznną dla 3 osób w kwoce 1710 zł, co stanow 95% emerytury, której wysokość wynosła 1800 zł. Renta rodznna została podzelona na równe częśc mędzy uprawnone 3 osoby, wobec czego renta przysługująca jednej osobe wynosła 570 zł mesęczne. W dnu 16 kwetna 2012 r. wdowec złożył wnosek o wyłączene go z grona osób uprawnonych do renty rodznnej, poneważ podjął nową pracę osąga przychód przekraczający 130% przecętnego mesęcznego wynagrodzena. Organ rentowy, decyzją z dna 30 kwetna 2012 r. wstrzymał od dna 1 kwetna 2012 r. wypłatę renty rodznnej wdowcow ponowne ustalł wysokość renty rodznnej dla dwojga dzec. Renta dla dwojga dzec wynos 90% emerytury przysługującej zmarłej matce, tj zł; każdemu dzecku przysługuje część renty w kwoce 810 zł (1800 zł 90% 2). 8 RENTA RODZINNA

9 Jeżel do renty rodznnej (lub jej częśc) uprawnona jest osoba małoletna, z chwlą osągnęca przez ną pełnoletnośc śwadczene (lub jego część) wypłaca sę tej osobe. Od kedy jak wypłacana jest renta rodznna? Rentę rodznną wypłaca sę od dna powstana prawa do tego śwadczena, ne wcześnej nż od mesąca, w którym zgłoszony został wnosek o rentę. W raze zgłoszena wnosku o rentę rodznną w mesącu przypadającym bezpośredno po mesącu, w którym nastąpła śmerć ubezpeczonego, emeryta lub rencsty, rentę rodznną wypłaca sę od dna śmerc, ne wcześnej jednak nż od dna spełnena warunków do renty przez uprawnonych członków rodzny. Renta może być przekazywana za pośrednctwem osób prawnych prowadzących dzałalność w zakrese doręczana śwadczeń (np. za pośrednctwem poczty) albo na rachunek w banku lub w spółdzelczej kase oszczędnoścowo- -kredytowej. Jeżel renta ma być przekazywana na rachunek w banku, należy podać numer konta osobstego adres banku. Osobe uprawnonej zameszkałej za grancą renta rodznna może być wypłacana na jej rachunek bankowy w Polsce lub do rąk osoby upoważnonej zameszkałej w Polsce, względne według zasad dotyczących wypłaty wynkających z umów mędzynarodowych w dzedzne ubezpeczeń społecznych. Czy stneje gwarancja najnższej kwoty śwadczena? Kwota najnższej renty rodznnej określona została w ustawe emerytalnej. Kwota ta podwyższana jest coroczne, w termnach waloryzacj śwadczeń. Gwarancją podwyższena renty rodznnej do kwoty najnższej renty rodznnej objęta jest wyłączne łączna kwota renty rodznnej przy- RENTA RODZINNA 9

10 sługująca wszystkm uprawnonym. Do kwoty najnższej renty rodznnej ne podwyższa sę częśc renty rodznnej wynkającej z podzału śwadczena w przypadku, gdy do renty uprawnona jest węcej nż jedna osoba. O czym należy powadomć ZUS? Osoba poberająca rentę rodznną zobowązana jest powadomć ZUS o następujących okolcznoścach: o osąganu przychodu z tytułu zatrudnena, służby lub nnej pracy zarobkowej albo prowadzena pozarolnczej dzałalnośc, a także o wysokośc osąganego przychodu, o łącznej kwoce przychodu osągnętego w roku kalendarzowym w termne do końca lutego następnego roku, o zmane mejsca zameszkana, numeru rachunku w banku lub w spółdzelczej kase oszczędnoścowo-kredytowej, o poberanu emerytury lub renty z nnego tytułu przyznanej przez nny organ rentowy, albo o poberanu uposażena sędzego lub prokuratora w stane spoczynku bądź uposażena rodznnego, o poberanu zasłku lub śwadczena przedemerytalnego bądź renty socjalnej, o poberanu emerytury, emerytury pomostowej lub renty z tytułu nezdolnośc do pracy albo renty rodznnej (po nnym członku rodzny), o poberanu nauczycelskego śwadczena kompensacyjnego, o zaprzestanu uczęszczana do szkoły przez osobę powyżej 16 lat; w przypadku kontynuowana nauk po ukończenu 16 lat należy nadesłać zaśwadczene stwerdzające ten fakt termn programowego ukończena nauk, o zaprzestanu uczestnctwa w zorganzowanym szkolenu, mającym na celu uzyskane kwalfkacj do wykonywana pracy zarobkowej (dotyczy wdowy-wdowca poberającego rentę rodznną przyznaną na okres do 2 lat od śmerc współmałżonka), o nnych okolcznoścach powodujących zaweszene prawa do renty rodznnej. 10 RENTA RODZINNA

11 Czy renta rodznna podlega zaweszenu lub zmnejszenu? Prawo do renty rodznnej ulega zaweszenu albo odpowedno zmnejszenu w raze osągana przez osobę uprawnoną do renty rodznnej przychodu z tytułu dzałalnośc podlegającej obowązkow ubezpeczena społecznego, a węc z tytułu: zatrudnena, służby lub nnej pracy zarobkowej albo prowadzena pozarolnczej dzałalnośc, w tym wykonywanej za grancą. Jeżel do renty rodznnej uprawnona jest jedna osoba prawo do tej renty ulega zaweszenu w raze osągana przez tę osobę przychodu w kwoce wyższej nż 130% przecętnego mesęcznego wynagrodzena za kwartał kalendarzowy, ostatno ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśl osoba taka osąga przychody w wysokośc przekraczającej 70% przecętnego wynagrodzena, ne wyższej nż 130% tego wynagrodzena, renta rodznna podlega zmnejszenu. Kwota zmnejszena ne może być wyższa od kwoty maksymalnego zmnejszena, określonej w ustawe emerytalnej. W przypadku gdy renta rodznna przysługuje węcej nż jednej osobe jedna z tych osób osąga przychód w wysokośc przekraczającej 130% przecętnego wynagrodzena, zaweszenu podlega część renty rodznnej dla tej osoby. Wysokość częśc renty rodznnej przysługującej pozostałym członkom rodzny ne ulega zmane. Gdy renta rodznna przysługuje węcej nż jednej osobe np. jedna z tych osób osąga przychód w kwoce wyższej nż 70% przecętnego mesęcznego wynagrodzena, ale ne wyższej nż 130% tego wynagrodzena, zmnejszenu o kwotę przekroczena podlega część renty przysługująca osobe osągającej przychód. Czy można odwołać sę od decyzj ZUS?` Od decyzj ZUS przysługuje prawo wnesena odwołana (za pośrednctwem oddzału ZUS) do sądu okręgowego sądu pracy ubezpeczeń społecznych, właścwego ze względu na mejsce zameszkana wnos- RENTA RODZINNA 11

12 kodawcy (zanteresowanego), w termne mesąca od dna doręczena decyzj. Odwołane wnos sę na pśme do oddzału ZUS, który wydał decyzję albo ustne do protokołu sporządzonego przez ten oddzał. Postępowane odwoławcze wolne jest od opłat. * * * Podane nformacje mają charakter ogólny. W celu uzyskana szczegółowych nformacj w sprawe renty rodznnej należy zwrócć sę do oddzału lub nspektoratu ZUS. Warszawa, kweceń 2012 r. Zakład Ubezpeczeń Społecznych Departament Śwadczeń Emerytalno-Rentowych Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Skład druk: Buro Polgraf ZUS w Warszawe. Nakł egz. Zam. nr 967/12

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH RENTA RODZINNA Warunki nabywania prawa do renty rodzinnej oraz jej wysokość określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do emerytury częścowej, wysokość emerytury częścowej oraz zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Renta rodzinna. Osoby uprawnione do otrzymania renty rodzinnej

Renta rodzinna. Osoby uprawnione do otrzymania renty rodzinnej Renta rodzinna Rentę rodzinną może otrzymać uprawniony członek rodziny po śmierci osoby, która miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy - lub po osobie ubezpieczonej, która spełniała

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZEWIDENCJONOWANYCH NA SUBKONCIE W ZUS Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zewdencjonowanych

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

EMERYTURY POMOSTOWE. Kto jest pracownikiem wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? EMERYTURY POMOSTOWE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Od 1 styczna 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R.

WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R. WALORYZACJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD 1 MARCA 2011 R. Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Od dna 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpeczeń Społecznych dokonuje podwyższena

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Zakład Ubezpeczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT OSOBOM MIESZKAJĄCYM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UE I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Do kogo skerowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskch

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczoną dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją zamieszczoną dalszej części formularza) WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczoną dalszej części formularza) (dzień-miesiąc-rok) Data sporządzenia wniosku... Znak sprawy (nadaje WBE)

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K ... dnia... (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO W W N I O S E K Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A AUSTRALIĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Nnejsza ulotka adresowana jest

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

4 Data urodzenia. 6 Numer PESEL. Imię. Imię matki. Poczta. Numer domu

4 Data urodzenia. 6 Numer PESEL. Imię. Imię matki. Poczta. Numer domu Nr świadczenia.. WNIOSEK O USTALENIE UPRAWNIEŃ I WYPŁATĘ *) WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ (przed wypełnieniem proszę zapoznać się z Informacją zamieszczona w dalszej części wniosku) I. DANE ZMARŁEGO EMERYTA-RENCISTY,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników..., dnia... 20... r. Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z informacją zamieszczoną w dalszej części formularza A. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do renty z tytułu nezdolnośc do pracy oraz zasady ustalana jej wysokośc określa ustawa z

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją zamieszczoną w dalszej części formularza) ... ...

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją zamieszczoną w dalszej części formularza) ... ... ZUS Rp-2 WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją zamieszczoną w dalszej części formularza)....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A AUSTRALIĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Nnejsza ulotka adresowana jest

Bardziej szczegółowo

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek INFORMACJA do wniosku o emeryturę Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej 1 ) i wydamy decyzję

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KANADĄ Do kogo skerowana jest ulotka? Nnejsza ulotka adresowana jest do osób,

Bardziej szczegółowo

Dodatki do emerytur i rent

Dodatki do emerytur i rent EMERYTURY I RENTY Najniższe emerytury i renty Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE UPRAWNIEŃ DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ (przed wypełnieniem należy zapoznać się z informacją zamieszczoną we wniosku)

WNIOSEK O USTALENIE UPRAWNIEŃ DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ (przed wypełnieniem należy zapoznać się z informacją zamieszczoną we wniosku) Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego ul. Zygmunta Augusta 20A 85-915 Bydgoszcz WNIOSEK O USTALENIE UPRAWNIEŃ DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ (przed wypełnieniem należy zapoznać się z informacją zamieszczoną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3. Wypełnij kolorem czarnym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników..., dnia... 20... r. Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z informacją zamieszczoną w dalszej części formularza A. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Gdańsk, 2 października 2017 r. Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz Naczelnik Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Akt zgonu. Zasiłek pogrzebowy ZUS

Akt zgonu. Zasiłek pogrzebowy ZUS Akt zgonu Akt zgonu jest aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć osoby. Kwestie związane z aktem zgonu reguluje ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Skrócony odpis aktu zgonu potrzebny jest m.in.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS Spis treści Czym jest okresowa emerytura kapitałowa... 3 Kiedy możesz uzyskać okresową emeryturę kapitałową... 3 Jak ustalamy wysokość

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego.

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. ZADANIA KRUS ZASIŁEK MACIERZYŃSKI Komu przysługuje zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r.? Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. Zasiłek

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O WOJSKOWĄ RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z INFORMACJĄ zamieszczoną w dalszej części formularza)

... WNIOSEK O WOJSKOWĄ RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z INFORMACJĄ zamieszczoną w dalszej części formularza) .. (miejsce) (data) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO ul. Marcelińska 15 A 61-716 POZNAŃ 102 skrytka poczt. 129 WNIOSEK O WOJSKOWĄ RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr): Data

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego)

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego) WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu. (nazwisko i imię osoby zmarłej) I. DANE OSOBY ZMARŁEJ Nr ewidencyjny PESEL Jeżeli nie nadano PESEL,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ Do kogo skerowana jest ta ulotka? Ulotka adresowana jest do osób, które:

Bardziej szczegółowo

ZUS Rp-2. WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza)

ZUS Rp-2. WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr): Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. Ustalimy Twoje prawo do zasiłku i jego wysokość. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola

Bardziej szczegółowo

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz, abyśmy: ustalili Twój kapitał początkowy, ponownie ustalili Twój kapitał początkowy. Zanim wypełnisz

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz.800), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Załącznk do UchwaĘ Senatu 40/S 120 3 STUDIOW PODYPLOMOWYCH EKONOMII IINFORMATYKI W KRAKOWIE PODSTAWA PRAWNA Ustawa zdnat7 pca2005 r. Prawo o szkolnctwe wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365,z poźn. zm.). Rozpor2ądzene

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ (CZĘŚĆ DALSZA Z FORMULARZA ZUS Rp-2 III. DANE CZŁONKÓW RODZINY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O RENTĘ) MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ / INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE. Informacja

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE. Informacja STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 41, Tel. 89 522 56 00 Informacja 1 Olsztyn, 29 listopada 2012 r. W sprawie uprawnień członków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ TEKST UZUPEŁNIAJĄCY 1 ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 1682 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS USTALANE NA PODSTAWIE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KANADĄ Do kogo skerowana jest ulotka? Kerujemy tę ulotkę do tych z Państwa,

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KOREĄ POŁUDNIOWĄ

EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KOREĄ POŁUDNIOWĄ Zakład Ubezpeczeń Społecznych EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY POLSKĄ A KOREĄ POŁUDNIOWĄ Podstawy prawne koordynacj Z dnem 1 marca 2010 r. weszła w życe umowa

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIE/ ZMIANA OSÓB UPOSAŻONYCH, KTÓRE NABĘDĄ PRAWO DO WYPŁATY GWARANTOWANEJ

WSKAZANIE/ ZMIANA OSÓB UPOSAŻONYCH, KTÓRE NABĘDĄ PRAWO DO WYPŁATY GWARANTOWANEJ WSKAZANIE/ ZMIANA OSÓB UPOSAŻONYCH, KTÓRE NABĘDĄ PRAWO DO WYPŁATY GWARANTOWANEJ Instrukcja wypełniania Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz: wskazać osoby uposażone, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej,

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Od 1 lipca 2009r.obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczonymi w dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczonymi w dalszej części formularza) (dzień-miesiąc-rok) Data sporządzenia wniosku... Znak sprawy (nadaje

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS RENTY Z FUS CHRONIONE RYZYKA Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Utrata żywiciela ŚWIADCZENIA Renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa)

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 52, poz. 539. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie rentowe. mgr Marta Wasil

Ubezpieczenie rentowe. mgr Marta Wasil Ubezpieczenie rentowe mgr Marta Wasil Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub

Bardziej szczegółowo

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY OPŁACASZ SKŁADKI JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK?

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY OPŁACASZ SKŁADKI JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK? TEKST UZUPEŁNIAJĄCY JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK? I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty).

Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty. (wymagane dokumenty). Świadczenia Rodzinne Wymagane dokumenty Postępowanie w sprawach przyznania (wymagane dokumenty). i wypłacania świadczeń rodzinnych Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Bardziej szczegółowo

6 kobieta 6 mężczyzna

6 kobieta 6 mężczyzna WNIOSEK O EMERYTURĘ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza........................................ Data sporządzenia wniosku Data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZE KOMPENSACYJNE (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r.

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy jest tzw. hipotetyczną emeryturą pomnożoną przez średnie dalsze trwania życia dla wieku 62 lat równe dla

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo