Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003"

Transkrypt

1 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej, ministrowie ds. szkolnictwa wyszego z 29 krajów europejskich podpisali Deklaracj Bolosk. Sformułowali wspólne, wane cele z myl o stworzeniu wewntrznie spójnego i zwartego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego do 2010 r. Na pierwszej konferencji w ramach kontynuacji prac, która odbyła si w Pradze 19 maja 2001 r., ministrowie zwikszyli liczb celów i potwierdzili swoj wol stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego do 2010 r. W dniu 19 wrzenia 2003 r. ministrowie ds. szkolnictwa wyszego z 33 krajów europejskich spotkali si w Berlinie, aby oceni osignity postp oraz okreli priorytety i nowe cele na nadchodzce lata, z myl o przyspieszeniu prac nad tworzeniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. Uzgodnili nastpujce kwestie, zasady i priorytety: Ministrowie potwierdzaj znaczenie wymiaru społecznego w Procesie Boloskim. Naley zapewni odpowiedni równowag pomidzy koniecznoci zwikszenia konkurencyjnoci a celem dotyczcym poprawy społecznego wymiaru Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego, zmierzajc do wzmocnienia spójnoci społecznej i zmniejszenia nierównoci społecznych, jak i nierównoci ze wzgldu na płe, tak na szczeblu krajowym, jak i europejskim. W tym kontekcie ministrowie podtrzymuj swoje stanowisko, zgodnie z którym szkolnictwo wysze jest dobrem publicznym i stanowi obszar odpowiedzialnoci publicznej. Podkrelaj, e w midzynarodowej współpracy akademickiej i wymianie pierwszestwo powinny mie wartoci akademickie. Ministrowie przykładaj take naleyt wag do konkluzji Rady Europejskiej z Lizbony (2000 r.) i Barcelony (2002 r.), zgodnie z którymi Europa ma sta si najbardziej konkurencyjn i dynamiczn gospodark opart na wiedzy w wiecie, zdoln do trwałego wzrostu, tworzc coraz wiksz liczb coraz lepszych miejsc pracy i zapewniajc wiksz spójno społeczn i w których wzywa si do podejmowania dalszych działa i cilejszej współpracy w kontekcie Procesu Boloskiego. Ministrowie bior take pod uwag sporzdzony przez Grup Wdroeniow raport na temat postpów w Procesie Boloskim w okresie midzy spotkaniami w Pradze i Berlinie. Uwzgldniaj take raport Trendy III przygotowany przez EUA (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie), jak równie wyniki seminariów, które zostały zorganizowane w ramach

2 programu prac midzy spotkaniami w Pradze i Berlinie przez kilka pastw członkowskich, uczelni, organizacji i studentów. Ministrowie uwzgldniaj take raporty krajowe, które wiadcz o znacznym postpie w stosowaniu zasad przyjtych w ramach Procesu Boloskiego. Wreszcie, maj take na uwadze informacje Komisji Europejskiej i Rady Europy i wyraaj podzikowania za ich wsparcie dla realizacji Procesu Boloskiego. Ministrowie s zgodni, i naley podj kroki w celu cilejszego całociowego powizania systemów szkolnictwa wyszego i bada w ich krajach. Powstajcy obecnie Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego skorzysta na zblieniu z Europejskim Obszarem Bada, wzmacniajc tym samym podstawy Europy Wiedzy. Celem jest zachowanie bogactwa kulturowego Europy i jej rónorodnoci jzykowej, których podstaw stanowi dziedzictwo zrónicowanych tradycji, oraz wzmocnienie jej potencjału innowacyjnego i rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez szersz współprac midzy uczelniami europejskimi. Ministrowie maj wiadomo tego, e decydujc rol w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego odgrywaj uczelnie i organizacje studenckie. Uwzgldniaj przesłanie EUA (Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego), oparte na wnioskach z Konwencji Uczelni w Graz, wypowiedzi EURASHE (Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Szkolnictwa Wyszego) oraz komunikaty ESIB (Krajowych Zwizków Studentów Europy). Ministrowie z zadowoleniem przyjmuj zainteresowanie, jakie proces tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego wzbudza w innych regionach wiata, oraz, w szczególnoci, obecno przedstawicieli krajów europejskich, które nie s jeszcze uczestnikami Procesu Boloskiego, jak równie Komitetu Wdroeniowego ds. Wspólnego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Unii Europejskiej, Ameryki Łaciskiej i Karaibów (EULAC), jako goci niniejszej konferencji. Postp Ministrowie z zadowoleniem odnotowuj fakt, e od czasu praskiej konferencji na temat szkolnictwa wyszego podjto róne inicjatywy zmierzajce do wikszej porównywalnoci i kompatybilnoci, bardziej przejrzystych systemów szkolnictwa wyszego oraz poprawy jakoci europejskiego szkolnictwa wyszego na poziomie uczelnianym i krajowym. Doceniaj współprac i zaangaowanie w tym zakresie wszystkich partnerów: uczelni, studentów i innych zainteresowanych rodowisk. Ministrowie podkrelaj znaczenie wszystkich elementów Procesu Boloskiego w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego i zwracaj uwag na konieczno zintensyfikowania działa na poziomie uczelnianym, krajowym i europejskim. Jednake, aby nada procesowi odpowiednie tempo, w cigu najbliszych dwóch lat zobowizuj si realizowa priorytety rednioterminowe. Zintensyfikuj swe wysiłki w celu wspierania efektywnych systemów zapewnienia jakoci, szerszego faktycznego stosowania systemu opartego na dwóch cyklach kształcenia oraz poprawy systemu uznawania dyplomów (tytułów zawodowych/stopni) i okresów studiów. 2

3 Zapewnianie jakoci Jako jest istot Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. Ministrowie zobowizuj si wspiera dalsze prace nad zapewnianiem jakoci na poziomie uczelnianym, krajowym i europejskim. Zwracaj uwag na konieczno wypracowania wspólnych kryteriów i metodologii zapewniania jakoci. Zwracaj take uwag na to, e zgodnie z zasad autonomii uczelni za zapewnianie jakoci w szkolnictwie wyszym odpowiadaj przede wszystkim poszczególne uczelnie i fakt ten stanowi podstaw rzeczywistej odpowiedzialnoci systemu szkolnictwa wyszego w ramach krajowego systemu zapewnienia jakoci kształcenia. Dlatego te postanawiaj, aby do roku 2005 krajowe systemy zapewniania jakoci uwzgldniały nastpujce elementy: zdefiniowany zakres zada organów i zaangaowanych instytucji, ocena programów lub uczelni, włcznie z ocen wewntrzn, ocen zewntrzn, udziałem studentów i publikowaniem wyników, system akredytacji, certyfikacji lub podobne procedury, udział ekspertów zagranicznych, współpraca midzynarodowa i współpraca w ramach sieci. Na poziomie europejskim ministrowie zwracaj si do ENQA (Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakoci Kształcenia), za porednictwem jego członków, z prob o opracowanie we współpracy z EUA, EURASHE i ESIB uzgodnionego zestawu standardów, procedur i wskazówek dotyczcych zapewniania jakoci, przeanalizowanie moliwoci wprowadzenia odpowiedniego systemu oceny rodowiskowej (peer review) dla agencji lub organów ds. zapewnienia jakoci i/lub akredytacji oraz przedstawienie raportu z tych prac ministrom w 2005 r. za porednictwem Grupy Wdroeniowej. Przewiduje si równie wykorzystanie fachowej wiedzy i dowiadcze innych stowarzysze i sieci zajmujcych si zapewnianiem jakoci. Struktura studiów: przyjcie systemu opartego zasadniczo na dwóch cyklach kształcenia Ministrowie z zadowoleniem zauwaaj, e zgodnie z ich zobowizaniem w Deklaracji Boloskiej do wprowadzenia systemu studiów dwustopniowych obecnie trwa kompleksowa przebudowa struktury studiów w Europie. Wszyscy ministrowie zobowizuj si rozpocz wprowadzanie systemu kształcenia opartego na dwóch cyklach do 2005 r. Ministrowie podkrelaj znaczenie konsolidowania dotychczasowych zmian oraz lepszego rozumienia i wikszej akceptacji nowych kwalifikacji poprzez wzmacnianie dialogu w obrbie uczelni i midzy nimi a pracodawcami. Ministrowie zachcaj pastwa członkowskie do opracowania struktur porównywalnych i kompatybilnych kwalifikacji przyznawanych w ich systemach edukacji, które powinny przedstawia kwalifikacje pod ktem nakładu pracy, poziomu, efektów kształcenia, kompetencji i profilu. Postanawiaj take opracowa kompleksow ramow struktur kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. 3

4 W ramach takich struktur kwalifikacji tytułom zawodowym/stopniom powinno si przypisa róne efekty kształcenia. Tytuły zawodowe/stopnie przyznawane po ukoczeniu studiów I i II stopnia powinny mie róne orientacje i róne profile, aby uwzgldni rónorodne potrzeby indywidualnych osób, rodowisk akademickich i rynku pracy. Tytuły/stopnie uzyskiwane po ukoczeniu studiów I stopnia powinny umoliwia dostp, w rozumieniu Konwencji Lizboskiej, do studiów II stopnia. Tytuły/stopnie uzyskiwane po studiach II stopnia powinny umoliwia dostp do studiów doktoranckich. Ministrowie zwracaj si do Grupy Wdroeniowej z prob o zbadanie, czy i w jaki sposób studia krótszego cyklu mona powiza ze studiami I stopnia w ramowej strukturze kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. Ministrowie podkrelaj, e bd dy do zapewnienia wszystkim równego dostpu do studiów wyszych, zgodnie z moliwociami, wykorzystujc w tym celu wszelkie odpowiednie rodki. Promowanie mobilnoci Mobilno studentów oraz pracowników akademickich i administracyjnych stanowi podstaw tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. Ministrowie podkrelaj jej znaczenie dla sfery ycia akademickiego i kulturalnego, jak równie politycznego, społecznego i gospodarczego. Z zadowoleniem zauwaaj, i od czasu ich ostatniego spotkania wzrosła skala mobilnoci, take dziki znacznemu wsparciu w ramach programów Unii Europejskiej, i postanawiaj podj niezbdne kroki w celu poprawy jakoci i zakresu danych statystycznych na temat mobilnoci studentów. Potwierdzaj, e zamierzaj dołoy wszelkich stara w celu usunicia wszystkich przeszkód utrudniajcych mobilno studentów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. Z myl o promowaniu mobilnoci studentów ministrowie podejm niezbdne kroki, aby umoliwi przenoszenie kredytów i stypendiów przyznanych w danym kraju. Wprowadzenie systemu punktowego Ministrowie podkrelaj istotn rol Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) w ułatwianiu mobilnoci studentów i prac nad programami nauczania na poziomie midzynarodowym. Zauwaaj, e ECTS coraz powszechniej stanowi podstaw krajowych systemów punktowych. Zachcaj do dalszych prac w takim kierunku, aby ECTS stał si nie tylko systemem transferu, ale take systemem akumulacji punktów, który bdzie stosowany w sposób jednolity w powstajcym obecnie Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego. Uznawanie dyplomów: przyjcie systemu czytelnych i porównywalnych tytułów zawodowych/stopni Ministrowie podkrelaj znaczenie Konwencji Lizboskiej, która powinna zosta ratyfikowana przez wszystkie kraje biorce udział w Procesie Boloskim, oraz wzywaj sieci ENIC i NARIC, wraz z właciwymi władzami krajowymi, aby wspierały wdraanie Konwencji. 4

5 Wyznaczaj cel, zgodnie z którym kady student koczcy studia poczwszy od 2005 r. powinien automatycznie i bezpłatnie otrzyma Suplement do Dyplomu. Powinien on by wydawany w jednym z powszechnie uywanych jzyków europejskich. Zwracaj si do uczelni i pracodawców, aby w pełni wykorzystywali Suplement do Dyplomu, pozwoli to bowiem wykorzysta moliwoci, jakie stwarza wiksza przejrzysto i elastyczno systemów studiów, a tym samym zwikszy zatrudnialno i ułatwi uznawanie kwalifikacji i okresów studiów do celów dalszego kształcenia. Uczelnie i studenci Ministrowie z zadowoleniem przyjmuj zaangaowanie uczelni i studentów w Proces Boloski i maj wiadomo tego, e to włanie aktywny udział wszystkich partnerów w procesie zapewni jego trwały sukces. wiadomi wkładu, jaki silne uczelnie mog wnie w rozwój społeczny i gospodarczy, ministrowie uznaj, e uczelnie musz mie uprawnienia do podejmowania decyzji o kształcie ich wewntrznej organizacji i administracji. Ministrowie wzywaj take uczelnie, aby zadbały o pełne włczenie reform w podstawowe obszary ich działalnoci i majce w nich miejsce procesy. Ministrowie odnotowuj konstruktywny udział organizacji studenckich w Procesie Boloskim i podkrelaj konieczno włczenia studentów w dalsze działania w sposób stały i na wczesnym etapie. Studenci s pełnoprawnymi partnerami w zarzdzaniu szkolnictwem wyszym. Ministrowie odnotowuj, e we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego zostały ju w duej mierze ustanowione przepisy prawne, które stanowi podstaw udziału studentów. Wzywaj take uczelnie i organizacje studenckie do wskazania rozwiza umoliwiajcych zwikszenie faktycznego udziału studentów w zarzdzaniu szkolnictwem wyszym. Ministrowie zwracaj uwag na konieczno zapewnienia studentom odpowiednich warunków nauki i ycia, aby mogli oni pomylnie koczy studia w odpowiednim terminie bez przeszkód zwizanych z ich sytuacj społeczn i materialn. Zwracaj take uwag na konieczno zbierania bardziej porównywalnych danych dotyczcych sytuacji społecznej i materialnej studentów. Promowanie wymiaru europejskiego w szkolnictwie wyszym Ministrowie zauwaaj, e zgodnie z ich yczeniem wyraonym w Pradze, opracowuje si obecnie dodatkowe moduły, cykle zaj i programy nauczania, które maj charakter europejski, jeli chodzi o tematyk, ukierunkowanie lub sposób organizacji. Odnotowuj, e uczelnie w rónych krajach europejskich podjły działania zmierzajce do wspólnego korzystania z ich zasobów akademickich i tradycji kulturowych, aby wspiera w ten sposób prace nad zintegrowanymi programami studiów i wspólnymi tytułami zawodowymi/ stopniami przyznawanymi na pierwszym, drugim i trzecim poziomie studiów. 5

6 Ponadto ministrowie podkrelaj, e w ramach wspólnych programów studiów naley przewidzie dłuszy okres studiów za granic, jak równie uwzgldni kwesti rónorodnoci jzykowej i umoliwi nauk jzyka obcego, aby studenci mogli maksymalnie rozwin swe moliwoci, jeli chodzi o tosamo europejsk, obywatelstwo europejskie i zatrudnialno. Ministrowie postanawiaj podj działania na szczeblu krajowym, aby usun przeszkody we wprowadzaniu i uznawaniu takich tytułów zawodowych/stopni, oraz aktywnie wspiera tworzenie zintegrowanych programów nauczania prowadzcych do wspólnych tytułów zawodowych/stopni i działania majce zapewni ich odpowiedni jako. Promowanie atrakcyjnoci Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Ministrowie s zgodni co do tego, e naley wzmocni atrakcyjno i otwarto europejskiego szkolnictwa wyszego. Potwierdzaj gotowo do prowadzenia dalszych prac nad programami stypendialnymi dla studentów z krajów trzecich. Ministrowie owiadczaj, e wymiana midzynarodowa w szkolnictwie wyszym powinna odbywa si zgodnie z wymogami jakoci akademickiej i wartociami akademickimi, oraz postanawiaj działa w tym celu na wszystkich odpowiednich forach. We wszystkich uzasadnionych przypadkach uczestnikami takich forów powinni by take partnerzy społeczni i partnerzy ze rodowiska biznesu. Zachcaj do współpracy z regionami w innych czciach wiata poprzez zapraszanie przedstawicieli tych regionów do udziału w seminariach i konferencjach boloskich. Uczenie si przez całe ycie Ministrowie zwracaj uwag na istotny wkład szkolnictwa wyszego w urzeczywistnianie idei uczenia si przez całe ycie. Podejmuj kroki zbliajce ich krajowe polityki z myl o osigniciu tego celu i wzywaj uczelnie oraz wszystkich zainteresowanych do rozszerzenia moliwoci kształcenia przez całe ycie na poziomie szkolnictwa wyszego, włcznie z uznawaniem dotychczasowego kształcenia. Podkrelaj, e takie działania musz stanowi integraln cz działalnoci uczelni. Ponadto ministrowie wzywaj instytucje i osoby opracowujce struktury kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego, eby uwzgldniły szeroki wachlarz elastycznych cieek kształcenia, moliwoci i technik oraz przewidziały odpowiednie wykorzystanie punktów ECTS. Podkrelaj konieczno stworzenia wszystkim obywatelom, zgodnie z ich aspiracjami i umiejtnociami, szerszych moliwoci kształcenia przez całe ycie prowadzcego do studiów w uczelni oraz w ramach samego szkolnictwa wyszego. 6

7 Działania dodatkowe Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego i Europejski Obszar Bada dwa filary społeczestwa opartego na wiedzy wiadomi koniecznoci promowania cilejszych powiza midzy Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyszego i Europejskim Obszarem Bada w Europie Wiedzy oraz znaczenia bada jako integralnej czci szkolnictwa wyszego w całej Europie, ministrowie uznaj, i nie naley ogranicza si do obecnych dwóch cykli kształcenia w szkolnictwie wyszym, ale włczy równie studia doktoranckie jako trzeci cykl kształcenia w Procesie Boloskim. Podkrelaj, e badania i kształcenie przygotowujce do prowadzenia bada oraz promowanie interdyscyplinarnoci maj istotne znaczenie dla utrzymywania i poprawy jakoci kształcenia w szkolnictwie wyszym oraz, w sensie bardziej ogólnym, dla zwikszenia konkurencyjnoci europejskiego szkolnictwa wyszego. Ministrowie wzywaj do zwikszenia skali mobilnoci na poziomie doktoranckim i ponad-doktoranckim oraz zachcaj zainteresowane uczelnie i inne instytucje do szerszej współpracy w zakresie studiów doktoranckich i kształcenia młodych naukowców. Ministrowie doło wszelkich stara, aby uczelnie europejskie stały si jeszcze bardziej atrakcyjnymi i efektywnie działajcymi partnerami. Dlatego te ministrowie zwracaj si do uczelni europejskich z sugesti zwikszenia roli bada i cilejszego powizania ich z postpem technicznym, zmianami społecznymi i kulturowymi oraz potrzebami społeczestwa. Ministrowie s wiadomi tego, e istniej przeszkody utrudniajce osignicie tych celów, a uczelnie nie s w stanie same ich usun. Wymaga to silnego wsparcia, take finansowego, i podjcia stosownych decyzji przez rzdy poszczególnych krajów i organy europejskie. Wreszcie, ministrowie stwierdzaj, e naley wesprze sieci na poziomie doktoranckim, aby stymulowa tworzenie wzorców doskonałoci i doprowadzi do tego, e stan si one jednym z elementów wyróniajcych Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego. Ocena postpu prac Majc na uwadze cele wyznaczone na rok 2010, przewiduje si wprowadzenie rozwiza słucych ocenie postpu prac w ramach Procesu Boloskiego. Ocena postpów w połowie okresu realizacji pozwoli zebra rzetelne informacje o faktycznym przebiegu procesu i podj, w razie potrzeby, działania korygujce. Ministrowie powierzaj Grupie Wdroeniowej dokonanie takiej oceny w odpowiednim czasie przed szczytem w 2005 r. i przygotowanie szczegółowych raportów na temat postpu prac i wdroenia nastpujcych priorytetów redniookresowych wyznaczonych na nastpne dwa lata: zapewnienie jakoci, system studiów dwustopniowych, uznawanie tytułów zawodowych/stopni i okresów studiów. 7

8 Ponadto uczestniczce kraje bd przygotowane do udzielenia wszelkich informacji potrzebnych do prowadzenia bada nad szkolnictwem wyszym zwizanych z celami Procesu Boloskiego. Ułatwiony zostanie te dostp do baz danych na temat biecych bada i wyników bada. Dalsze działania Nowi członkowie Ministrowie uznaj za konieczne dostosowanie w nastpujcy sposób klauzuli w Komunikacie Praskim dotyczcej wniosków o członkostwo: Kraje bdce stronami Europejskiej Konwencji Kulturalnej kwalifikuj si do członkostwa w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego pod warunkiem, e jednoczenie potwierdzaj gotowo do działania na rzecz osignicia celów Procesu Boloskiego w ich własnych systemach szkolnictwa wyszego. Ich wnioski powinny zawiera informacj o tym, w jaki sposób bd one realizowa zasady i cele Deklaracji. Ministrowie postanawiaj przyj wnioski o członkostwo Albanii, Andory, Boni i Hercegowiny, Stolicy Apostolskiej, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Byłej Jugosłowiaskiej Republiki Macedonii oraz powita te pastwa jako nowych członków, rozszerzajc tym samym proces na 40 krajów europejskich. Ministrowie maj wiadomo tego, e uczestnictwo w Procesie Boloskim zakłada wprowadzenie znacznych zmian i reform we wszystkich pastwach sygnatariuszach. Postanawiaj wspiera nowe pastwa sygnatariuszy w tych zmianach i reformach, włczajc je do dyskusji i obejmujc mechanizmami wzajemnej pomocy, jakie przewidziano w Procesie Boloskim. Struktura odpowiedzialna za dalsze prace Ministrowie powierzaj realizacj wszelkich kwestii objtych niniejszym komunikatem, ogólne kierowanie Procesem Boloskim i przygotowanie nastpnego spotkania ministrów Grupie Wdroeniowej (Follow-up Group), składajcej si z przedstawicieli wszystkich członków Procesu Boloskiego i Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli Rady Europy, EUA, EURASHE, ESIB i UNESCO/CEPES jako członków pełnicych funkcj doradcz. Grupie tej, która powinna si zbiera co najmniej dwa razy do roku, bdzie przewodniczy przedstawiciel kraju sprawujcego Prezydencj UE wraz z przedstawicielem kraju bdcego gospodarzem kolejnej konferencji ministrów jako zastpc. Nad przebiegiem prac pomidzy spotkaniami Grupy Wdroeniowej bdzie czuwa Rada, której take bdzie przewodniczy kraj sprawujcy Prezydencj UE. W skład Rady bd wchodzi: przewodniczcy, wiceprzewodniczcy, którym jest przedstawiciel kraju bdcego gospodarzem kolejnej konferencji ministrów, oraz przedstawiciele krajów poprzedniej i nastpnej Prezydencji UE, przedstawiciele trzech krajów uczestniczcych w procesie, wybierani na okres jednego roku przez Grup Wdroeniow, Komisji Europejskiej oraz jako członkowie pełnicy funkcj doradcz przedstawiciele Rady Europy, EUA, EURASHE i ESIB. Grupa Wdroeniowa wraz z Rad mog w miar potrzeb powoływa doranie grupy robocze. 8

9 Prace stanowice kontynuacj bd całociowo wspomagane przez Sekretariat, który tworzy kraj bdcy gospodarzem kolejnej konferencji ministrów. Podczas swego pierwszego spotkania po konferencji berliskiej Grupa Wdroeniowa powinna bardziej szczegółowo okreli obowizki Rady i zadania Sekretariatu. Program prac Ministrowie zwracaj si do Grupy Wdroeniowej z prob o koordynowanie działa w ramach Procesu Boloskiego zgodnie z tematyk i kierunkami działa okrelonymi w niniejszym komunikacie oraz przedłoenie raportu w tej sprawie w odpowiednim terminie przed nastpnym spotkaniem ministrów w 2005 r. Nastpna konferencja Ministrowie postanawiaj odby nastpn konferencj w Bergen (Norwegia) w maju 2005 r. 9

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro

SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro Peªnomocnik Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit Polsk SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo