Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003"

Transkrypt

1 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej, ministrowie ds. szkolnictwa wyszego z 29 krajów europejskich podpisali Deklaracj Bolosk. Sformułowali wspólne, wane cele z myl o stworzeniu wewntrznie spójnego i zwartego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego do 2010 r. Na pierwszej konferencji w ramach kontynuacji prac, która odbyła si w Pradze 19 maja 2001 r., ministrowie zwikszyli liczb celów i potwierdzili swoj wol stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego do 2010 r. W dniu 19 wrzenia 2003 r. ministrowie ds. szkolnictwa wyszego z 33 krajów europejskich spotkali si w Berlinie, aby oceni osignity postp oraz okreli priorytety i nowe cele na nadchodzce lata, z myl o przyspieszeniu prac nad tworzeniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. Uzgodnili nastpujce kwestie, zasady i priorytety: Ministrowie potwierdzaj znaczenie wymiaru społecznego w Procesie Boloskim. Naley zapewni odpowiedni równowag pomidzy koniecznoci zwikszenia konkurencyjnoci a celem dotyczcym poprawy społecznego wymiaru Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego, zmierzajc do wzmocnienia spójnoci społecznej i zmniejszenia nierównoci społecznych, jak i nierównoci ze wzgldu na płe, tak na szczeblu krajowym, jak i europejskim. W tym kontekcie ministrowie podtrzymuj swoje stanowisko, zgodnie z którym szkolnictwo wysze jest dobrem publicznym i stanowi obszar odpowiedzialnoci publicznej. Podkrelaj, e w midzynarodowej współpracy akademickiej i wymianie pierwszestwo powinny mie wartoci akademickie. Ministrowie przykładaj take naleyt wag do konkluzji Rady Europejskiej z Lizbony (2000 r.) i Barcelony (2002 r.), zgodnie z którymi Europa ma sta si najbardziej konkurencyjn i dynamiczn gospodark opart na wiedzy w wiecie, zdoln do trwałego wzrostu, tworzc coraz wiksz liczb coraz lepszych miejsc pracy i zapewniajc wiksz spójno społeczn i w których wzywa si do podejmowania dalszych działa i cilejszej współpracy w kontekcie Procesu Boloskiego. Ministrowie bior take pod uwag sporzdzony przez Grup Wdroeniow raport na temat postpów w Procesie Boloskim w okresie midzy spotkaniami w Pradze i Berlinie. Uwzgldniaj take raport Trendy III przygotowany przez EUA (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie), jak równie wyniki seminariów, które zostały zorganizowane w ramach

2 programu prac midzy spotkaniami w Pradze i Berlinie przez kilka pastw członkowskich, uczelni, organizacji i studentów. Ministrowie uwzgldniaj take raporty krajowe, które wiadcz o znacznym postpie w stosowaniu zasad przyjtych w ramach Procesu Boloskiego. Wreszcie, maj take na uwadze informacje Komisji Europejskiej i Rady Europy i wyraaj podzikowania za ich wsparcie dla realizacji Procesu Boloskiego. Ministrowie s zgodni, i naley podj kroki w celu cilejszego całociowego powizania systemów szkolnictwa wyszego i bada w ich krajach. Powstajcy obecnie Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego skorzysta na zblieniu z Europejskim Obszarem Bada, wzmacniajc tym samym podstawy Europy Wiedzy. Celem jest zachowanie bogactwa kulturowego Europy i jej rónorodnoci jzykowej, których podstaw stanowi dziedzictwo zrónicowanych tradycji, oraz wzmocnienie jej potencjału innowacyjnego i rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez szersz współprac midzy uczelniami europejskimi. Ministrowie maj wiadomo tego, e decydujc rol w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego odgrywaj uczelnie i organizacje studenckie. Uwzgldniaj przesłanie EUA (Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego), oparte na wnioskach z Konwencji Uczelni w Graz, wypowiedzi EURASHE (Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Szkolnictwa Wyszego) oraz komunikaty ESIB (Krajowych Zwizków Studentów Europy). Ministrowie z zadowoleniem przyjmuj zainteresowanie, jakie proces tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego wzbudza w innych regionach wiata, oraz, w szczególnoci, obecno przedstawicieli krajów europejskich, które nie s jeszcze uczestnikami Procesu Boloskiego, jak równie Komitetu Wdroeniowego ds. Wspólnego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Unii Europejskiej, Ameryki Łaciskiej i Karaibów (EULAC), jako goci niniejszej konferencji. Postp Ministrowie z zadowoleniem odnotowuj fakt, e od czasu praskiej konferencji na temat szkolnictwa wyszego podjto róne inicjatywy zmierzajce do wikszej porównywalnoci i kompatybilnoci, bardziej przejrzystych systemów szkolnictwa wyszego oraz poprawy jakoci europejskiego szkolnictwa wyszego na poziomie uczelnianym i krajowym. Doceniaj współprac i zaangaowanie w tym zakresie wszystkich partnerów: uczelni, studentów i innych zainteresowanych rodowisk. Ministrowie podkrelaj znaczenie wszystkich elementów Procesu Boloskiego w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego i zwracaj uwag na konieczno zintensyfikowania działa na poziomie uczelnianym, krajowym i europejskim. Jednake, aby nada procesowi odpowiednie tempo, w cigu najbliszych dwóch lat zobowizuj si realizowa priorytety rednioterminowe. Zintensyfikuj swe wysiłki w celu wspierania efektywnych systemów zapewnienia jakoci, szerszego faktycznego stosowania systemu opartego na dwóch cyklach kształcenia oraz poprawy systemu uznawania dyplomów (tytułów zawodowych/stopni) i okresów studiów. 2

3 Zapewnianie jakoci Jako jest istot Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. Ministrowie zobowizuj si wspiera dalsze prace nad zapewnianiem jakoci na poziomie uczelnianym, krajowym i europejskim. Zwracaj uwag na konieczno wypracowania wspólnych kryteriów i metodologii zapewniania jakoci. Zwracaj take uwag na to, e zgodnie z zasad autonomii uczelni za zapewnianie jakoci w szkolnictwie wyszym odpowiadaj przede wszystkim poszczególne uczelnie i fakt ten stanowi podstaw rzeczywistej odpowiedzialnoci systemu szkolnictwa wyszego w ramach krajowego systemu zapewnienia jakoci kształcenia. Dlatego te postanawiaj, aby do roku 2005 krajowe systemy zapewniania jakoci uwzgldniały nastpujce elementy: zdefiniowany zakres zada organów i zaangaowanych instytucji, ocena programów lub uczelni, włcznie z ocen wewntrzn, ocen zewntrzn, udziałem studentów i publikowaniem wyników, system akredytacji, certyfikacji lub podobne procedury, udział ekspertów zagranicznych, współpraca midzynarodowa i współpraca w ramach sieci. Na poziomie europejskim ministrowie zwracaj si do ENQA (Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakoci Kształcenia), za porednictwem jego członków, z prob o opracowanie we współpracy z EUA, EURASHE i ESIB uzgodnionego zestawu standardów, procedur i wskazówek dotyczcych zapewniania jakoci, przeanalizowanie moliwoci wprowadzenia odpowiedniego systemu oceny rodowiskowej (peer review) dla agencji lub organów ds. zapewnienia jakoci i/lub akredytacji oraz przedstawienie raportu z tych prac ministrom w 2005 r. za porednictwem Grupy Wdroeniowej. Przewiduje si równie wykorzystanie fachowej wiedzy i dowiadcze innych stowarzysze i sieci zajmujcych si zapewnianiem jakoci. Struktura studiów: przyjcie systemu opartego zasadniczo na dwóch cyklach kształcenia Ministrowie z zadowoleniem zauwaaj, e zgodnie z ich zobowizaniem w Deklaracji Boloskiej do wprowadzenia systemu studiów dwustopniowych obecnie trwa kompleksowa przebudowa struktury studiów w Europie. Wszyscy ministrowie zobowizuj si rozpocz wprowadzanie systemu kształcenia opartego na dwóch cyklach do 2005 r. Ministrowie podkrelaj znaczenie konsolidowania dotychczasowych zmian oraz lepszego rozumienia i wikszej akceptacji nowych kwalifikacji poprzez wzmacnianie dialogu w obrbie uczelni i midzy nimi a pracodawcami. Ministrowie zachcaj pastwa członkowskie do opracowania struktur porównywalnych i kompatybilnych kwalifikacji przyznawanych w ich systemach edukacji, które powinny przedstawia kwalifikacje pod ktem nakładu pracy, poziomu, efektów kształcenia, kompetencji i profilu. Postanawiaj take opracowa kompleksow ramow struktur kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. 3

4 W ramach takich struktur kwalifikacji tytułom zawodowym/stopniom powinno si przypisa róne efekty kształcenia. Tytuły zawodowe/stopnie przyznawane po ukoczeniu studiów I i II stopnia powinny mie róne orientacje i róne profile, aby uwzgldni rónorodne potrzeby indywidualnych osób, rodowisk akademickich i rynku pracy. Tytuły/stopnie uzyskiwane po ukoczeniu studiów I stopnia powinny umoliwia dostp, w rozumieniu Konwencji Lizboskiej, do studiów II stopnia. Tytuły/stopnie uzyskiwane po studiach II stopnia powinny umoliwia dostp do studiów doktoranckich. Ministrowie zwracaj si do Grupy Wdroeniowej z prob o zbadanie, czy i w jaki sposób studia krótszego cyklu mona powiza ze studiami I stopnia w ramowej strukturze kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. Ministrowie podkrelaj, e bd dy do zapewnienia wszystkim równego dostpu do studiów wyszych, zgodnie z moliwociami, wykorzystujc w tym celu wszelkie odpowiednie rodki. Promowanie mobilnoci Mobilno studentów oraz pracowników akademickich i administracyjnych stanowi podstaw tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. Ministrowie podkrelaj jej znaczenie dla sfery ycia akademickiego i kulturalnego, jak równie politycznego, społecznego i gospodarczego. Z zadowoleniem zauwaaj, i od czasu ich ostatniego spotkania wzrosła skala mobilnoci, take dziki znacznemu wsparciu w ramach programów Unii Europejskiej, i postanawiaj podj niezbdne kroki w celu poprawy jakoci i zakresu danych statystycznych na temat mobilnoci studentów. Potwierdzaj, e zamierzaj dołoy wszelkich stara w celu usunicia wszystkich przeszkód utrudniajcych mobilno studentów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. Z myl o promowaniu mobilnoci studentów ministrowie podejm niezbdne kroki, aby umoliwi przenoszenie kredytów i stypendiów przyznanych w danym kraju. Wprowadzenie systemu punktowego Ministrowie podkrelaj istotn rol Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) w ułatwianiu mobilnoci studentów i prac nad programami nauczania na poziomie midzynarodowym. Zauwaaj, e ECTS coraz powszechniej stanowi podstaw krajowych systemów punktowych. Zachcaj do dalszych prac w takim kierunku, aby ECTS stał si nie tylko systemem transferu, ale take systemem akumulacji punktów, który bdzie stosowany w sposób jednolity w powstajcym obecnie Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego. Uznawanie dyplomów: przyjcie systemu czytelnych i porównywalnych tytułów zawodowych/stopni Ministrowie podkrelaj znaczenie Konwencji Lizboskiej, która powinna zosta ratyfikowana przez wszystkie kraje biorce udział w Procesie Boloskim, oraz wzywaj sieci ENIC i NARIC, wraz z właciwymi władzami krajowymi, aby wspierały wdraanie Konwencji. 4

5 Wyznaczaj cel, zgodnie z którym kady student koczcy studia poczwszy od 2005 r. powinien automatycznie i bezpłatnie otrzyma Suplement do Dyplomu. Powinien on by wydawany w jednym z powszechnie uywanych jzyków europejskich. Zwracaj si do uczelni i pracodawców, aby w pełni wykorzystywali Suplement do Dyplomu, pozwoli to bowiem wykorzysta moliwoci, jakie stwarza wiksza przejrzysto i elastyczno systemów studiów, a tym samym zwikszy zatrudnialno i ułatwi uznawanie kwalifikacji i okresów studiów do celów dalszego kształcenia. Uczelnie i studenci Ministrowie z zadowoleniem przyjmuj zaangaowanie uczelni i studentów w Proces Boloski i maj wiadomo tego, e to włanie aktywny udział wszystkich partnerów w procesie zapewni jego trwały sukces. wiadomi wkładu, jaki silne uczelnie mog wnie w rozwój społeczny i gospodarczy, ministrowie uznaj, e uczelnie musz mie uprawnienia do podejmowania decyzji o kształcie ich wewntrznej organizacji i administracji. Ministrowie wzywaj take uczelnie, aby zadbały o pełne włczenie reform w podstawowe obszary ich działalnoci i majce w nich miejsce procesy. Ministrowie odnotowuj konstruktywny udział organizacji studenckich w Procesie Boloskim i podkrelaj konieczno włczenia studentów w dalsze działania w sposób stały i na wczesnym etapie. Studenci s pełnoprawnymi partnerami w zarzdzaniu szkolnictwem wyszym. Ministrowie odnotowuj, e we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego zostały ju w duej mierze ustanowione przepisy prawne, które stanowi podstaw udziału studentów. Wzywaj take uczelnie i organizacje studenckie do wskazania rozwiza umoliwiajcych zwikszenie faktycznego udziału studentów w zarzdzaniu szkolnictwem wyszym. Ministrowie zwracaj uwag na konieczno zapewnienia studentom odpowiednich warunków nauki i ycia, aby mogli oni pomylnie koczy studia w odpowiednim terminie bez przeszkód zwizanych z ich sytuacj społeczn i materialn. Zwracaj take uwag na konieczno zbierania bardziej porównywalnych danych dotyczcych sytuacji społecznej i materialnej studentów. Promowanie wymiaru europejskiego w szkolnictwie wyszym Ministrowie zauwaaj, e zgodnie z ich yczeniem wyraonym w Pradze, opracowuje si obecnie dodatkowe moduły, cykle zaj i programy nauczania, które maj charakter europejski, jeli chodzi o tematyk, ukierunkowanie lub sposób organizacji. Odnotowuj, e uczelnie w rónych krajach europejskich podjły działania zmierzajce do wspólnego korzystania z ich zasobów akademickich i tradycji kulturowych, aby wspiera w ten sposób prace nad zintegrowanymi programami studiów i wspólnymi tytułami zawodowymi/ stopniami przyznawanymi na pierwszym, drugim i trzecim poziomie studiów. 5

6 Ponadto ministrowie podkrelaj, e w ramach wspólnych programów studiów naley przewidzie dłuszy okres studiów za granic, jak równie uwzgldni kwesti rónorodnoci jzykowej i umoliwi nauk jzyka obcego, aby studenci mogli maksymalnie rozwin swe moliwoci, jeli chodzi o tosamo europejsk, obywatelstwo europejskie i zatrudnialno. Ministrowie postanawiaj podj działania na szczeblu krajowym, aby usun przeszkody we wprowadzaniu i uznawaniu takich tytułów zawodowych/stopni, oraz aktywnie wspiera tworzenie zintegrowanych programów nauczania prowadzcych do wspólnych tytułów zawodowych/stopni i działania majce zapewni ich odpowiedni jako. Promowanie atrakcyjnoci Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Ministrowie s zgodni co do tego, e naley wzmocni atrakcyjno i otwarto europejskiego szkolnictwa wyszego. Potwierdzaj gotowo do prowadzenia dalszych prac nad programami stypendialnymi dla studentów z krajów trzecich. Ministrowie owiadczaj, e wymiana midzynarodowa w szkolnictwie wyszym powinna odbywa si zgodnie z wymogami jakoci akademickiej i wartociami akademickimi, oraz postanawiaj działa w tym celu na wszystkich odpowiednich forach. We wszystkich uzasadnionych przypadkach uczestnikami takich forów powinni by take partnerzy społeczni i partnerzy ze rodowiska biznesu. Zachcaj do współpracy z regionami w innych czciach wiata poprzez zapraszanie przedstawicieli tych regionów do udziału w seminariach i konferencjach boloskich. Uczenie si przez całe ycie Ministrowie zwracaj uwag na istotny wkład szkolnictwa wyszego w urzeczywistnianie idei uczenia si przez całe ycie. Podejmuj kroki zbliajce ich krajowe polityki z myl o osigniciu tego celu i wzywaj uczelnie oraz wszystkich zainteresowanych do rozszerzenia moliwoci kształcenia przez całe ycie na poziomie szkolnictwa wyszego, włcznie z uznawaniem dotychczasowego kształcenia. Podkrelaj, e takie działania musz stanowi integraln cz działalnoci uczelni. Ponadto ministrowie wzywaj instytucje i osoby opracowujce struktury kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego, eby uwzgldniły szeroki wachlarz elastycznych cieek kształcenia, moliwoci i technik oraz przewidziały odpowiednie wykorzystanie punktów ECTS. Podkrelaj konieczno stworzenia wszystkim obywatelom, zgodnie z ich aspiracjami i umiejtnociami, szerszych moliwoci kształcenia przez całe ycie prowadzcego do studiów w uczelni oraz w ramach samego szkolnictwa wyszego. 6

7 Działania dodatkowe Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego i Europejski Obszar Bada dwa filary społeczestwa opartego na wiedzy wiadomi koniecznoci promowania cilejszych powiza midzy Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyszego i Europejskim Obszarem Bada w Europie Wiedzy oraz znaczenia bada jako integralnej czci szkolnictwa wyszego w całej Europie, ministrowie uznaj, i nie naley ogranicza si do obecnych dwóch cykli kształcenia w szkolnictwie wyszym, ale włczy równie studia doktoranckie jako trzeci cykl kształcenia w Procesie Boloskim. Podkrelaj, e badania i kształcenie przygotowujce do prowadzenia bada oraz promowanie interdyscyplinarnoci maj istotne znaczenie dla utrzymywania i poprawy jakoci kształcenia w szkolnictwie wyszym oraz, w sensie bardziej ogólnym, dla zwikszenia konkurencyjnoci europejskiego szkolnictwa wyszego. Ministrowie wzywaj do zwikszenia skali mobilnoci na poziomie doktoranckim i ponad-doktoranckim oraz zachcaj zainteresowane uczelnie i inne instytucje do szerszej współpracy w zakresie studiów doktoranckich i kształcenia młodych naukowców. Ministrowie doło wszelkich stara, aby uczelnie europejskie stały si jeszcze bardziej atrakcyjnymi i efektywnie działajcymi partnerami. Dlatego te ministrowie zwracaj si do uczelni europejskich z sugesti zwikszenia roli bada i cilejszego powizania ich z postpem technicznym, zmianami społecznymi i kulturowymi oraz potrzebami społeczestwa. Ministrowie s wiadomi tego, e istniej przeszkody utrudniajce osignicie tych celów, a uczelnie nie s w stanie same ich usun. Wymaga to silnego wsparcia, take finansowego, i podjcia stosownych decyzji przez rzdy poszczególnych krajów i organy europejskie. Wreszcie, ministrowie stwierdzaj, e naley wesprze sieci na poziomie doktoranckim, aby stymulowa tworzenie wzorców doskonałoci i doprowadzi do tego, e stan si one jednym z elementów wyróniajcych Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego. Ocena postpu prac Majc na uwadze cele wyznaczone na rok 2010, przewiduje si wprowadzenie rozwiza słucych ocenie postpu prac w ramach Procesu Boloskiego. Ocena postpów w połowie okresu realizacji pozwoli zebra rzetelne informacje o faktycznym przebiegu procesu i podj, w razie potrzeby, działania korygujce. Ministrowie powierzaj Grupie Wdroeniowej dokonanie takiej oceny w odpowiednim czasie przed szczytem w 2005 r. i przygotowanie szczegółowych raportów na temat postpu prac i wdroenia nastpujcych priorytetów redniookresowych wyznaczonych na nastpne dwa lata: zapewnienie jakoci, system studiów dwustopniowych, uznawanie tytułów zawodowych/stopni i okresów studiów. 7

8 Ponadto uczestniczce kraje bd przygotowane do udzielenia wszelkich informacji potrzebnych do prowadzenia bada nad szkolnictwem wyszym zwizanych z celami Procesu Boloskiego. Ułatwiony zostanie te dostp do baz danych na temat biecych bada i wyników bada. Dalsze działania Nowi członkowie Ministrowie uznaj za konieczne dostosowanie w nastpujcy sposób klauzuli w Komunikacie Praskim dotyczcej wniosków o członkostwo: Kraje bdce stronami Europejskiej Konwencji Kulturalnej kwalifikuj si do członkostwa w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego pod warunkiem, e jednoczenie potwierdzaj gotowo do działania na rzecz osignicia celów Procesu Boloskiego w ich własnych systemach szkolnictwa wyszego. Ich wnioski powinny zawiera informacj o tym, w jaki sposób bd one realizowa zasady i cele Deklaracji. Ministrowie postanawiaj przyj wnioski o członkostwo Albanii, Andory, Boni i Hercegowiny, Stolicy Apostolskiej, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Byłej Jugosłowiaskiej Republiki Macedonii oraz powita te pastwa jako nowych członków, rozszerzajc tym samym proces na 40 krajów europejskich. Ministrowie maj wiadomo tego, e uczestnictwo w Procesie Boloskim zakłada wprowadzenie znacznych zmian i reform we wszystkich pastwach sygnatariuszach. Postanawiaj wspiera nowe pastwa sygnatariuszy w tych zmianach i reformach, włczajc je do dyskusji i obejmujc mechanizmami wzajemnej pomocy, jakie przewidziano w Procesie Boloskim. Struktura odpowiedzialna za dalsze prace Ministrowie powierzaj realizacj wszelkich kwestii objtych niniejszym komunikatem, ogólne kierowanie Procesem Boloskim i przygotowanie nastpnego spotkania ministrów Grupie Wdroeniowej (Follow-up Group), składajcej si z przedstawicieli wszystkich członków Procesu Boloskiego i Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli Rady Europy, EUA, EURASHE, ESIB i UNESCO/CEPES jako członków pełnicych funkcj doradcz. Grupie tej, która powinna si zbiera co najmniej dwa razy do roku, bdzie przewodniczy przedstawiciel kraju sprawujcego Prezydencj UE wraz z przedstawicielem kraju bdcego gospodarzem kolejnej konferencji ministrów jako zastpc. Nad przebiegiem prac pomidzy spotkaniami Grupy Wdroeniowej bdzie czuwa Rada, której take bdzie przewodniczy kraj sprawujcy Prezydencj UE. W skład Rady bd wchodzi: przewodniczcy, wiceprzewodniczcy, którym jest przedstawiciel kraju bdcego gospodarzem kolejnej konferencji ministrów, oraz przedstawiciele krajów poprzedniej i nastpnej Prezydencji UE, przedstawiciele trzech krajów uczestniczcych w procesie, wybierani na okres jednego roku przez Grup Wdroeniow, Komisji Europejskiej oraz jako członkowie pełnicy funkcj doradcz przedstawiciele Rady Europy, EUA, EURASHE i ESIB. Grupa Wdroeniowa wraz z Rad mog w miar potrzeb powoływa doranie grupy robocze. 8

9 Prace stanowice kontynuacj bd całociowo wspomagane przez Sekretariat, który tworzy kraj bdcy gospodarzem kolejnej konferencji ministrów. Podczas swego pierwszego spotkania po konferencji berliskiej Grupa Wdroeniowa powinna bardziej szczegółowo okreli obowizki Rady i zadania Sekretariatu. Program prac Ministrowie zwracaj si do Grupy Wdroeniowej z prob o koordynowanie działa w ramach Procesu Boloskiego zgodnie z tematyk i kierunkami działa okrelonymi w niniejszym komunikacie oraz przedłoenie raportu w tej sprawie w odpowiednim terminie przed nastpnym spotkaniem ministrów w 2005 r. Nastpna konferencja Ministrowie postanawiaj odby nastpn konferencj w Bergen (Norwegia) w maju 2005 r. 9

Komunikat Londyski. W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie

Komunikat Londyski. W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie Komunikat Londyski 18 maja 2007 W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie 1. Wprowadzenie 1.1 My, Ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wysze

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Ministerstwo Nauki, Techniki i Innowacji A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area Ramowa struktura kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym I. Podniesienie poziomu uczelni 1. Pełne dostosowanie organizacji studiów do zasad Procesu Boloskiego (trzy szczeble kształcenia: zawodowy,

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu

Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu Proces Boloński a model kształcenia na poziomie wyższym na Dolnym Śląsku. Stan obecny i postulowany. 1 PROCES BOLOŃSKI to proces

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy

Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy Konferencja Informatyczne zarządzanie uczelnią Międzynarodowe Targi Poznańskie 19 kwietnia 2005 r. Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy Maria Małecka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Europejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

I. Partnerstwo. II. Ocena postępu prac

I. Partnerstwo. II. Ocena postępu prac Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego Realizacja celów Komunikat z Konferencji europejskich ministrów do spraw szkolnictwa wyższego, Bergen, 19-20 maja 2005 r. My, Ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczcych okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. Projekt 12.02.2007r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a take trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym I. Podniesienie jakoci kształcenia 1. Pełne dostosowanie organizacji studiów do zasad Procesu Boloskiego (trzy poziomy kształcenia: licencjacki,

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

System ECTS a Studia Doktoranckie

System ECTS a Studia Doktoranckie System ECTS a Doktoranckie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 25 lutego 2009 r. Maria Ziółek - Ekspert Boloński 1 Realizacja celów Procesu Bolońskiego tj. budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym Monika Włudyka doradca zawodowy Plan prezentacji Czym jest proces boloński? Cele procesu bolońskiego kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy (społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Spo ecznej Miasta M awa za 2016 rok

Ocena Zasobów Pomocy Spo ecznej Miasta M awa za 2016 rok Ocena Zasobów Pomocy Spoecznej Miasta Mawa za 2016 rok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ocena zasobów pomocy spoecznej odzwierciedla dziaalno Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Wymagania EMAS II Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Cele systemu zarzdzania rodowiskowego Podstawowym celem zaprojektowania i wdroenia systemu

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: dziekan dziekana wydziału, prodziekana

Bardziej szczegółowo

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r.

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Tekst wystpienia prof. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyszego, podczas inauguracji konferencji "Nowe finansowanie. Wiksza dostpno. Lepsza jako." Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Dzisiejsza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. Dz.U.06.190.1406 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a take trybu tworzenia i warunków, jakie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski 1. Wprowadzenie Deklaracja Boloska, podpisana w 1999 r. przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze w 29 pastwach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 14.07.2004 COM(2004) 494 final 2004/0166(COD) Projekt ROZPORZDZENIA RADY ustanawiajcego Fundusz Spójnoci (przedstawiony przez Komisj) TŁUMACZENIE ROBOCZE UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa

Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa 1. SŁOWO S WSTĘPNE Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa wyższego Szczyt ministerialny w

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r.

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. Uchwała nr /IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Seminarium Bolońskie, Szczecin, 22 października 2010 System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Marek Frankowicz ekspert boloński Proces Boloński

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 53. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 maja 2012 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 53. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 maja 2012 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 53 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2012 r. dotyczca zmiany uchwały nr 32 Senatu UMKz dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Ź ń Ł Ę ź ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń Ń ń ń Ę ź Ę ń Ę Ę ń Ń ń ń ń ń ć Ę Ń Ń Ń ć ź ź Ę ń ź ń Ę ź ć ń ń ń ń ź ń Ń ń Zńczn k do UchwaĘ nr 39/01412015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 26 maja015 r, uprawnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński i dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn 4. REKRUTACJA NA STUDIA 4.1. Podstawy prawne rekrutacji STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia wojskowe: 1) Uchwaa nr 44/III/2009 Senatu WAT z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne Dolnolska Wysza REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje i pojcia ogólne Ilekro w Regulaminie pojawiaj si ponisze pojcia oznaczaj

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskazówki dotyczce zapewnienia jakoci kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego

Standardy i wskazówki dotyczce zapewnienia jakoci kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego Standardy i wskazówki dotyczce zapewnienia jakoci kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakoci w Szkolnictwie Wyszym Edukacja i kultura

Bardziej szczegółowo

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki

3. Studia doktoranckie s finansowane ze rodków pozostajcych w dyspozycji szkoły wyszej lub placówki ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU Załącznik do Uchwały Nr 25/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015 Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena 1.1. Realizacja ustawowych zadań PKA. 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 47 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena jakości kształcenia. 1.1. Realizacja ustawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik 1 do Uchwały nr 34/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1 Regulamin określa koncepcję i strukturę systemu potwierdzenia efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. rozporzdzenie przygotowane do skierowania do publikacji w Dzienniku Ustaw ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego umoliwia uczniowi zdobycie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia

Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Konferencja Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej Warszawa. 11

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy. Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy. Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego PROCES BOLOŃSKI DEKLARACJA BOLOŃSKA 1999 Obszary działań mających na celu reformowanie

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny Noworól Aleksander Wprowadzenie! "#$% &'#( $( )"*"*# +,$"-)*.,.( / "#!/!#''*)"' * )", #-)* #),.0, # & 1 #2*$#",. -! $/!/#)* $ #".$* "*$.,( #'*223.*( 4 5 06$",( )2( /. $!7"*"$' (!2/"#!/!#''*)"'$ 2.*-$*#)*4*"*.,..#"$*

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie wydatkowania

Wytyczne w sprawie wydatkowania Wytyczne w sprawie wydatkowania Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 DEFINICJE... 3 1.2 ZAKRES... 4 2. PROCES WYDATKOWANIA... 4 2.1 OGÓLNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo