Proces Boloski Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie"

Transkrypt

1 Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, kwietnia 2009 My, ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wysze w 46 krajach Procesu Boloskiego, zebralimy si w Leuven/Louvain-la-Neuve w Belgii w dniach kwietnia 2009 r., aby oceni dotychczasowe osignicia Procesu Boloskiego i ustali priorytety dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego (EOSW) na nastpne dziesiciolecie. 1. W dekadzie do roku 2020 europejskie szkolnictwo wysze ma wnie decydujcy wkład w urzeczywistnianie idei Europy wiedzy, któr cechuje znaczna kreatywno i innowacyjno. W obliczu wyzwania, jakie stanowi starzenie si ludnoci, wysiłki te powiod si jedynie wtedy, gdy Europa optymalnie wykorzysta talenty i zdolnoci wszystkich swych obywateli oraz zaangauje si w pełni w uczenie si przez całe ycie oraz rozszerzanie uczestnictwa w szkolnictwie wyszym. 2. Przed europejskim szkolnictwem wyszym stoi równie powane wyzwanie, a zarazem wyłaniaj si moliwoci zwizane z globalizacj i przyspieszonym rozwojem technologicznym, co oznacza pojawienie si nowych organizatorów kształcenia, nowych grup uczcych si osób i nowych form uczenia si. Formy kształcenia ukierunkowane na studenta i mobilno ułatwi studentom rozwijanie kompetencji, jakich potrzebuj na zmieniajcym si rynku pracy i zapewni im przygotowanie do pełnienia roli aktywnych i odpowiedzialnych obywateli. 3. Nasze społeczestwa odczuwaj obecnie skutki globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Z myl o tym, aby doprowadzi do trwałego oywienia i rozwoju gospodarczego, dynamiczne i elastyczne europejskie szkolnictwo wysze bdzie dy do wprowadzania innowacji, opierajc si na integracji sfery edukacji i bada na wszystkich poziomach. Jestemy wiadomi tego, e szkolnictwo wysze ma do odegrania kluczow rol, jeli mamy sprosta stojcym przed nami wyzwaniom oraz promowa rozwój kulturalny i społeczny naszych społeczestw. W zwizku z tym za najwyszy priorytet uznajemy inwestycje publiczne w szkolnictwo wysze. 4. Zobowizujemy si do realizowania z pełnym zaangaowaniem celów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego obszaru, w którym szkolnictwo wysze jest domen odpowiedzialnoci publicznej i w którym wszystkie uczelnie odpowiadaj na szersze potrzeby społeczestwa poprzez rónorodno swych misji. Celem jest zapewnienie uczelniom niezbdnych rodków do tego, aby mogły nadal wypełnia w pełnym zakresie takie przypisane im zadania jak przygotowywanie studentów do ycia jako aktywnych obywateli w demokratycznym społeczestwie, przygotowywanie studentów do przyszłego ycia zawodowego i umoliwianie im rozwoju indywidualnego, tworzenie i utrzymywanie szerokich podstaw wiedzy na zaawansowanym poziomie oraz stymulowanie bada i innowacji. Niezbdne, przeprowadzane obecnie, reformy systemów szkolnictwa wyszego i polityki w tej dziedzinie pozostan silnie osadzone w europejskich wartociach autonomii uczelni, wolnoci akademickiej i równoci społecznej i bd wymaga pełnego uczestnictwa studentów i kadry. 1

2 I. Osignicia i konsolidacja 5. W cigu minionego dziesiciolecia budowalimy Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego, dbajc o to, aby pozostał on silnie zakorzeniony w intelektualnym, naukowym oraz kulturowym dziedzictwie i ambicjach Europy, a jego cech charakterystyczn była trwała współpraca pomidzy rzdami, uczelniami, studentami, kadr uczelni, pracodawcami i innymi zainteresowanymi grupami. Istotny wkład w proces reform wniosły równie instytucje i organizacje europejskie. 6. Proces Boloski prowadzi do wikszej kompatybilnoci i porównywalnoci systemów szkolnictwa wyszego oraz ułatwia mobilno uczcych si osób oraz pozyskiwanie przez uczelnie studentów i naukowców z innych kontynentów. Szkolnictwo wysze unowoczenia si dziki wprowadzeniu trzystopniowej struktury studiów, wraz z moliwoci uzyskiwania w obrbie poszczególnych krajów porednich kwalifikacji zwizanych z pierwszym cyklem studiów, i przyjciu Europejskich standardów i wskazówek dotyczcych zapewniania jakoci. Stworzony został take Europejski Rejestr Agencji zajmujcych si zapewnianiem jakoci (EQAR) i obserwujemy tworzenie krajowych ram kwalifikacji powizanych z Ramami Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego, opartych na efektach uczenia si w powizaniu z nakładem pracy studenta. Ponadto Proces Boloski wypromował Suplement do dyplomu i Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), aby zwikszy jeszcze przejrzysto i uznawalno kwalifikacji. 7. Cele wytyczone w Deklaracji Boloskiej i strategie opracowane w kolejnych latach s dzi nadal aktualne. W zwizku z tym, e nie wszystkie cele zostały całkowicie osignite, pełna i naleyta realizacja tych celów na poziomie europejskim, krajowym i uczelnianym bdzie wymaga wikszego impetu i zaangaowania po roku II. Uczenie si dla przyszłoci: priorytety dla szkolnictwa wyszego w nadchodzcej dekadzie 8. Dc do doskonałoci we wszystkich aspektach szkolnictwa wyszego, zajmujemy si wyzwaniami nowej ery. Wymaga to cigłego nacisku na jako. Ponadto, zachowujc wysoko cenion rónorodno naszych systemów edukacji, w strategiach publicznych uznawa si bdzie w pełni warto rónych misji szkolnictwa wyszego od dydaktyki i bada do słuby na rzecz społecznoci i angaowania si w działania na rzecz spójnoci społecznej oraz rozwoju kulturalnego. Wszyscy studenci i pracownicy uczelni powinni by odpowiednio przygotowani do (reagowania) na zmieniajce si wymogi szybko ewoluujcego społeczestwa. Wymiar społeczny: równy dostp i moliwo ukoczenia studiów 9. Społeczno studentów uczelni powinna odzwierciedla rónorodno populacji europejskich. W zwizku z tym podkrelamy znaczenie zrónicowania społecznego szkolnictwa wyszego i dymy do zapewnienia równych szans w dostpie do kształcenia o równie wysokiej jakoci. Naley rozszerzy dostp do szkolnictwa wyszego poprzez rozwijanie potencjału studentów z niedostatecznie reprezentowanych grup i tworzenie im odpowiednich warunków do ukoczenia studiów. Obejmuje to popraw warunków uczenia si, likwidowanie wszelkich barier dla studiowania oraz tworzenie odpowiednich warunków materialnych, aby umoliwi studentom korzystanie z moliwoci kształcenia na wszystkich poziomach. Kady uczestniczcy kraj okreli mierzalne cele dotyczce rozszerzenia dostpu do szkolnictwa wyszego i zwikszenia udziału niedostatecznie reprezentowanych grup społecznych, które maj zosta osignite do koca nastpnej dekady. Uzupełnieniem wysiłków słucych zapewnieniu równoci w szkolnictwie wyszym powinny by działania w innych czciach systemu edukacji. 2

3 Uczenie si przez całe ycie 10. Szersze uczestnictwo naley take zapewni poprzez uczenie si przez całe ycie jako integraln cz naszych systemów edukacji. Uczenie si przez całe ycie podlega zasadzie odpowiedzialnoci publicznej. Naley zapewni dostpno kształcenia, jego wysok jako i przejrzysto informacji. Uczenie si przez całe ycie polega na uzyskiwaniu kwalifikacji, pogłbianiu wiedzy i rozumienia, zdobywaniu nowych umiejtnoci i kompetencji czy wzbogacaniu rozwoju indywidualnego. Uczenie si przez całe ycie zakłada moliwo zdobywania kwalifikacji poprzez elastyczne cieki uczenia si, włcznie ze studiami w niepełnym wymiarze, i uczeniem si w rodowisku pracy. 11. Realizacja strategii uczenia si przez całe ycie wymaga silnego partnerstwa midzy władzami publicznymi, uczelniami, studentami, pracodawcami i pracownikami. Karta uczelni europejskich na rzecz uczenia si przez całe ycie, opracowana przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA), stanowi przydatny wkład w definiowanie takich form partnerstwa. Efektywne strategie dotyczce uczenia si przez całe ycie bd obejmowa podstawowe zasady i procedury uznawania dotychczasowego kształcenia na podstawie efektów uczenia si, niezalenie od tego, czy wiedza, umiejtnoci i kompetencje zostały zdobyte poprzez cieki formalnej, poza-formalnej czy te nieformalnej edukacji. Uczenie si przez całe ycie bdzie wspierane za pomoc odpowiednich struktur organizacyjnych i rodków finansowych. Uczenie si przez całe ycie stymulowane ogólnokrajowymi strategiami powinno mie wpływ na działalno uczelni. 12. Opracowanie krajowych ram kwalifikacji stanowi istotny krok w kierunku urzeczywistnienia idei uczenia si przez całe ycie. Zmierzamy do tego, aby były one wdroone i przygotowane do samopotwierdzenia (auto-certyfikacji) wzgldem Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego do roku Bdzie to wymaga cigłej koordynacji na poziomie EOSW i z Europejskimi Ramami Kwalifikacji dla uczenia si przez całe ycie. W obrbie poszczególnych krajów porednie kwalifikacje uzyskiwane w ramach pierwszego stopnia studiów mog stanowi rodek słucy rozszerzaniu dostpu do szkolnictwa wyszego. Zatrudnialno 13. W zwizku z tym, e rynki pracy s w coraz wikszym stopniu uzalenione od wyszego poziomu umiejtnoci i kompetencji uniwersalnych, studia w uczelni powinny wyposaa studentów w zaawansowan wiedz, umiejtnoci i kompetencje, jakich potrzebuj przez cały okres swego ycia zawodowego. Zatrudnialno umoliwia jednostce w pełni wykorzysta swój potencjał na zmieniajcych si rynkach pracy. Naszym celem jest podniesienie kwalifikacji uzyskiwanych przed wejciem na rynek pracy, jak równie utrzymywanie i odnawianie wykwalifikowanej siły roboczej poprzez cisł współprac pomidzy rzdami, uczelniami, partnerami społecznymi i studentami. Umoliwi to uczelniom szybsze reagowanie na potrzeby pracodawców, a pracodawcom lepsze zrozumienie perspektywy edukacyjnej. Uczelnie wraz z rzdami, agencjami rzdowymi i pracodawcami powinny ulepsza organizacj, zwiksza dostpno i podnosi jako swych usług w zakresie poradnictwa zawodowego na rzecz studentów i absolwentów. Zachcamy do wprowadzania praktyk zawodowych wbudowanych w programy studiów oraz form uczenia si w miejscu pracy. Kształcenie ukierunkowane na studenta i misja dydaktyczna szkolnictwa wyszego 14. Ponownie zwracamy uwag na znaczenie misji dydaktycznej uczelni i konieczno cigłej reformy programów kształcenia ukierunkowanej na opracowanie i doskonalenie efektów uczenia si. Kształcenie ukierunkowane na studenta wymaga aktywizacji indywidualnych studentów, nowych podej do nauczania i uczenia si, efektywnych struktur wsparcia i poradnictwa oraz programu kształcenia, który koncentruje si wyraniej na 3

4 studencie we wszystkich trzech stopniach studiów. Reforma programów kształcenia bdzie w zwizku z tym cigłym procesem prowadzcym do tworzenia wysokiej jakoci, elastycznych i lepiej dostosowanych do indywidualnych potrzeb cieek edukacyjnych. Kadra akademicka, w cisłej współpracy z przedstawicielami studentów i pracodawców, bdzie kontynuowa prace nad efektami uczenia si i midzynarodowymi punktami odniesienia dla coraz wikszej liczby dziedzin studiów. Zwracamy si do uczelni z prob o zwrócenie szczególnej uwagi na podnoszenie jakoci dydaktycznej programów studiów na wszystkich poziomach. Powinno to stanowi priorytet w dalszym wdraaniu Europejskich standardów i wskazówek dotyczcych zapewniania jakoci. Edukacja, badania i innowacje 15. Studia na wszystkich poziomach powinny opiera si na najnowszych osigniciach w dziedzinie bada i rozwoju, sprzyjajc w ten sposób innowacyjnoci i kreatywnoci w społeczestwie. Mamy wiadomo tego, w jakim stopniu programy studiów, włcznie z tymi, które opieraj si na naukach stosowanych, mog przyczynia si do wprowadzania innowacji. W zwizku z tym naley zwikszy liczb osób z kompetencjami badawczymi. Programy doktoranckie powinny obejmowa wysokiej jakoci badania w okrelonej dyscyplinie i by w coraz wikszym zakresie uzupełniane programami interdyscyplinarnymi i midzysektorowymi. Ponadto władze publiczne i uczelnie powinny uatrakcyjni cieki awansu zawodowego dla młodych naukowców. Otwarto w wymiarze midzynarodowym 16. Wzywamy uczelnie europejskie do dalszego umidzynarodowienia ich działa i angaowania si w globaln współprac na rzecz trwałego rozwoju. Wspólne działania europejskie podkrel atrakcyjno i otwarto europejskiego szkolnictwa wyszego. Uzupełnieniem konkurencji w skali globalnej bdzie szerszy dialog polityczny i współpraca oparta na partnerstwie z innymi regionami wiata, w szczególnoci poprzez organizacj Forów Polityki Boloskiej z udziałem rónych grup zainteresowania. 17. Edukacja midzynarodowa powinna by podporzdkowana Europejskim standardom i wskazówkom dotyczcym zapewniania jakoci, które obowizuj w obrbie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego, i powinna by zgodna z opracowanymi przez UNESCO/OECD Wytycznymi w sprawie zapewniania jakoci w kształceniu ponad granicami na poziomie szkolnictwa wyszego. Mobilno 18. Jestemy przekonani, e mobilno studentów, młodych naukowców i kadry przyczynia si do podniesienia jakoci programów i doskonałoci w badaniach, a take wzmacnia internacjonalizacj europejskiego szkolnictwa wyszego w wymiarze akademickim i kulturowym. Mobilno ma istotne znaczenie dla indywidualnego rozwoju i zatrudnialnoci; sprzyja równie poszanowaniu rónorodnoci i rozwijaniu zdolnoci do kontaktowania si z innymi kulturami. Stymuluje pluralizm jzykowy, wzmacniajc w ten sposób wielojzyczn tradycj Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego, oraz rozszerza współprac i zwiksza konkurencj pomidzy uczelniami. W zwizku z tym mobilno bdzie cech charakterystyczn Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego. Wzywamy kady kraj do zwikszenia mobilnoci, zapewnienia jej wysokiej jakoci oraz zrónicowania jej rodzajów i zakresu. W roku 2020 co najmniej 20% studentów uzyskujcych dyplom w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego powinno wczeniej odby okres studiów lub szkolenia za granic. 19. W kadym z trzech stopni studiów naley stworzy moliwo wyjazdu w ramach struktury programów studiów. Wspólne dyplomy i programy, jak równie okna mobilnoci powinny sta si bardziej powszechn praktyk. Ponadto strategie w zakresie mobilnoci powinny opiera si na szeregu praktycznych rozwiza dotyczcych finansowania mobilnoci, uznawania kształcenia, dostpnej infrastruktury oraz przepisów zwizanych 4

5 z wizami i pozwoleniami na prac. Niezbdnymi wymogami s elastyczne cieki studiów i aktywna polityka informacyjna, pełne uznawanie osigni w nauce, wsparcie w trakcie kształcenia oraz moliwo przenoszenia w całoci stypendiów i poyczek do innego kraju. Mobilno powinna take prowadzi do bardziej zrównowaonego bilansu przyjazdów i wyjazdów studentów w całym Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego, a naszym celem jest zwikszenie wskanika uczestnictwa rónych grup studentów. 20. Atrakcyjne warunki pracy i cieki awansu zawodowego oraz otwarta rekrutacja midzynarodowa s niezbdne do tego, aby przycign do uczelni wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i naukowców. Zwaywszy na to, e nauczyciele odgrywaj kluczow rol, struktur awansu naleałoby dostosowa w taki sposób, aby ułatwi mobilno nauczycieli, młodych naukowców i innych pracowników; okrelone zostan ramowe warunki, aby zapewni odpowiedni dostp do ubezpiecze społecznych oraz ułatwi przenoszenie emerytur i dodatkowych uprawnie emerytalnych dla mobilnej kadry, przy optymalnym wykorzystaniu istniejcych ram prawnych. Zbieranie danych 21. Ulepszone zbieranie szerszych danych ułatwi monitorowanie postpów w realizacji celów wytyczonych w programach działa dotyczcych wymiaru społecznego, zatrudnialnoci i mobilnoci oraz w innych obszarach polityki i bdzie stanowi podstaw zarówno podsumowania dotychczasowych osigni, jak i dokonanie oceny porównawczej (. Wielowymiarowe narzdzia słuce zwikszaniu przejrzystoci 22. Odnotowujemy, e obecnie istnieje kilka inicjatyw, które maj na celu opracowanie mechanizmów udostpniania bardziej szczegółowych informacji o uczelniach w całym EOSW, a tym samym ukazanie ich rónorodnoci w sposób bardziej przejrzysty. Uwaamy, e wszelkie takie mechanizmy, włcznie z tymi, które ułatwiaj systemom szkolnictwa wyszego i uczelniom identyfikowanie i porównywanie swych mocnych stron, powinno si opracowywa w cisłym porozumieniu z kluczowymi zainteresowanymi grupami. Te narzdzia słuce zwikszeniu przejrzystoci powinny by cile powizane z zasadami Procesu Boloskiego, w szczególnoci z zapewnianiem jakoci oraz uznawalnoci, które pozostan naszym priorytetem. Powinny one równie opiera si na porównywalnych danych i odpowiednich wskanikach stosowanych do opisu rónorodnych profili uczelni i ich programów. Finansowanie 23. Wraz z przekazaniem uczelniom wikszej autonomii pojawiły si szybko rosnce oczekiwania co do tego, e bd one reagowa na potrzeby społeczne i rozlicza si ze swej odpowiedzialnoci. W ramach odpowiedzialnoci publicznej potwierdzamy, e finansowanie ze rodków publicznych pozostaje głównym priorytetem, który ma zagwarantowa równy dostp i dalszy trwały rozwój autonomicznych uczelni. Naley zwróci wiksz uwag na poszukiwanie nowych i zrónicowanych ródeł oraz metod finansowania, III. Struktura organizacyjna i kontynuacja działa 24. Obecn struktur organizacyjn Procesu Boloskiego, której cech charakterystyczn jest współpraca midzy rzdami, rodowiskiem akademickim wraz z jego organizacjami przedstawicielskimi i innymi zainteresowanymi grupami, uznajemy za odpowiedni do przyjtych celów. W przyszłoci Procesowi Boloskiemu współprzewodniczy bdzie kraj sprawujcy prezydencj w UE i kraj nie nalecy do UE. 25. W celu powizania działa z innymi obszarami polityki Boloska Grupa Wdroeniowa (BFUG) bdzie współpracowa z ekspertami i decydentami z innych dziedzin, m.in. dziedziny bada, imigracji, ubezpiecze społecznych i zatrudnienia. 5

6 26. Powierzamy Boloskiej Grupie Wdroeniowej zadanie przygotowania planu pracy do 2012 r., który ma uwzgldnia działania wynikajce z priorytetów wymienionych w niniejszym komunikacie i zalecenia z raportów przedłoonych tej konferencji ministerialnej, umoliwiajc włczenie w przyszłoci wyników niezalenej oceny Procesu Boloskiego. W szczególnoci zwracamy si do Boloskiej Grupy Wdroeniowej z prob o: zdefiniowanie wskaników do mierzenia i monitorowania mobilnoci oraz wymiaru społecznego w połczeniu ze zbieraniem danych; rozwaenie, w jaki sposób mona zapewni zrównowaon mobilno w EOSW; monitorowanie prac nad mechanizmami słucymi przejrzystoci i przedstawienie sprawozdania z tych działa na konferencji ministerialnej w 2012 r.; stworzenie sieci słucej lepszej informacji i promocji Procesu Boloskiego poza EOSW, przy optymalnym wykorzystaniu istniejcych struktur; monitorowanie realizacji zalece wynikajcych z analizy krajowych planów działa dotyczcych uznawalnoci. 27. Sprawozdania na temat postpów w realizacji Procesu Boloskiego bd przygotowywane w sposób skoordynowany. W celu dokonywania oceny dotychczasowych osigni dopracowana zostanie stosowana dotychczas metodologia oparta na wiarygodnych danych. Eurostat wraz z Eurostudent i we współpracy z Eurydice zostanie poproszony o zebranie odpowiednich danych. Prace zwizane ze składaniem sprawozda bd nadzorowane przez Bolosk Grup Wdroeniow i stworz podstaw do całociowego raportu, uwzgldniajcego wymienione wyej ródła, na konferencj ministerialn w 2012 r. 28. Zwracamy si do grupy E4 (ENQA-EUA-EURASHE-ESU) z prob o kontynuowanie współpracy przy dalszym rozwijaniu europejskiego wymiaru zapewniania jakoci, a w szczególnoci zadbanie o to, aby Europejski Rejestr Agencji ds. zapewniania jakoci został poddany ocenie zewntrznej, z uwzgldnieniem stanowisk zainteresowanych grup. 29. Spotkamy si ponownie podczas nadzwyczajnej, rocznicowej konferencji boloskiej współorganizowanej przez Austri i Wgry w Budapeszcie i Wiedniu w dniach marca 2010 r. Nastpna zwyczajna konferencja ministerialna zostanie zorganizowana przez Rumuni w Bukareszcie w dniach kwietnia 2012 r. Kolejne konferencje ministerialne odbd si w roku 2015, 2018 i

Komunikat Londyski. W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie

Komunikat Londyski. W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie Komunikat Londyski 18 maja 2007 W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie 1. Wprowadzenie 1.1 My, Ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wysze

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg PB Podpisanie Deklaracji Bolońskiej rok państw Europy Regularne Konferencje Ministrów co dwa lata Komunikat Ministrów P

Organizacja i przebieg PB Podpisanie Deklaracji Bolońskiej rok państw Europy Regularne Konferencje Ministrów co dwa lata Komunikat Ministrów P Proces Boloński przemiany w szkolnictwie wyższym w dekadzie 1999-2009 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Politechnika Łódzka Zespół Ekspertów Bolońskich tsw.ife@p.lodz.pl Organizacja

Bardziej szczegółowo

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym I. Podniesienie poziomu uczelni 1. Pełne dostosowanie organizacji studiów do zasad Procesu Boloskiego (trzy szczeble kształcenia: zawodowy,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczcych okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy. Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy. Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego PROCES BOLOŃSKI DEKLARACJA BOLOŃSKA 1999 Obszary działań mających na celu reformowanie

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym Monika Włudyka doradca zawodowy Plan prezentacji Czym jest proces boloński? Cele procesu bolońskiego kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy (społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Ministerstwo Nauki, Techniki i Innowacji A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area Ramowa struktura kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia

Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Konferencja Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej Warszawa. 11

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

NOWE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

NOWE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ KRAKÓW, 24 LUTEGO 2014 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) Kongres Rozwoju Edukacji SGH, Warszawa, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r.

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Tekst wystpienia prof. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyszego, podczas inauguracji konferencji "Nowe finansowanie. Wiksza dostpno. Lepsza jako." Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Dzisiejsza

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu

Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu Proces Boloński a model kształcenia na poziomie wyższym na Dolnym Śląsku. Stan obecny i postulowany. 1 PROCES BOLOŃSKI to proces

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne Dolnolska Wysza REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje i pojcia ogólne Ilekro w Regulaminie pojawiaj si ponisze pojcia oznaczaj

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego. Seria FOCUS.

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego. Seria FOCUS. Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego. Seria FOCUS. Nowy raport opracowany przez sieć Eurydice dla Komisji Europejskiej ukazuje postępy poczynione w zakresie reformowania szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym I. Podniesienie jakoci kształcenia 1. Pełne dostosowanie organizacji studiów do zasad Procesu Boloskiego (trzy poziomy kształcenia: licencjacki,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa

Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa 1. SŁOWO S WSTĘPNE Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa wyższego Szczyt ministerialny w

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe funkcjonowanie systemu ECTS w uczelni.

Prawidłowe funkcjonowanie systemu ECTS w uczelni. Prawidłowe funkcjonowanie systemu ECTS w uczelni. Korzyści wynikające z aplikacji o ECTS Label Tomasz Saryusz-Wolski Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka Zespół Ekspertów Bolońskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata Strategia Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2017-2020 Bydgoszcz 2017 - 2 - Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Wydziału Cel strategiczny 1 Wysoka

Bardziej szczegółowo

System ECTS a Studia Doktoranckie

System ECTS a Studia Doktoranckie System ECTS a Doktoranckie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 25 lutego 2009 r. Maria Ziółek - Ekspert Boloński 1 Realizacja celów Procesu Bolońskiego tj. budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Seminarium Bolońskie, Szczecin, 22 października 2010 System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Marek Frankowicz ekspert boloński Proces Boloński

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński z perspektywy studenta, czyli co warto wiedzieć o studiach już na pierwszym roku.

Proces Boloński z perspektywy studenta, czyli co warto wiedzieć o studiach już na pierwszym roku. Proces Boloński z perspektywy studenta, czyli co warto wiedzieć o studiach już na pierwszym roku. Maria Golińska, Zespół Ekspertów Bolońskich Grójec, 20 lutego 2012 r. PROCES BOLOŃSKI Całokształt działań

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020 Warszawa, 4 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Powiązanie krajowej polityki edukacyjnej ze strategiami rozwoju kraju 2. Znaczenie idei uczenia

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce Materiał przygotowany przez KSN NSZZ Solidarność na WZD Katowice 14 16.06.2012 Propozycja do dyskusji opracowana pod kier. M. Sapor Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015 Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena 1.1. Realizacja ustawowych zadań PKA. 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego?

Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego? Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego? Marek Wilczyński Ekspert boloński Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Połaniec 3 grudnia 2012 r. W prezentacji wykorzystano materiały opracowane

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena jakości kształcenia. 1.1. Realizacja ustawowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak dr Stanisław Sławiński 15 lutego 2014 roku Plan prezentacji 1. Ramy kwalifikacji jako instrument polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07)

Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07) C 183/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2014 Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Akademia Erasmus+ Warszawa, 6 listopada 2015 Stanisław Drzażdżewski - radca generalny, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN Porządek

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Elementy procesu istotne z punktu widzenia wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Maria Próchnicka Seminarium Bolońskie Wdrażanie programów opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy

Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy Konferencja Informatyczne zarządzanie uczelnią Międzynarodowe Targi Poznańskie 19 kwietnia 2005 r. Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy Maria Małecka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Europejski

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy

Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy Polska Rama Kwalifikacji szansą na kompetencje dostosowane do potrzeb rynku pracy Tomasz Saryusz-Wolski Politechnika Łódzka, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Projekt Opracowanie założeń merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom

Kliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Nowy kontekst funkcjonowania uczelni (1): scholaryzacji. zróżnicowanie celów, misji szkół wyższych, wprowadzanie nowych metod Czwarty kształcenia. poziom Nowa rola szkół wyższych w społeczeństwie opartym

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik do Strategii Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu

Bardziej szczegółowo

Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego?

Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego? Jak studiować w warunkach reformy szkolnictwa wyższego? Marek Wilczyński Ekspert boloński Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Sandomierz 4 grudnia 2012 r. W prezentacji wykorzystano materiały opracowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn, 26-27

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

JAK STUDIOWAĆ W WARUNKACH REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO?

JAK STUDIOWAĆ W WARUNKACH REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO? JAK STUDIOWAĆ W WARUNKACH REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO? Marek Wilczyński Ekspert Boloński Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo