REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: dziekan dziekana wydziału, prodziekana właciwego do spraw studenckich, dyrektora kolegium lub kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, komisja stypendialna odwoławcza komisja stypendialna rektor student wydział uczelnia komisj powołan przez dziekana sporód studentów delegowanych przez wydziałowy organ samorzdu studentów oraz pracowników uczelni, komisj powołan przez rektora sporód studentów delegowanych przez Samorzd Studentów PW oraz pracowników uczelni, rektora lub prorektora właciwego do spraw studenckich, osob kształcc si na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich odbywajcych si w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, wydział, kolegium lub inne jednostki organizacyjne uczelni, które zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej organizuj i prowadz samodzieln działalno dydaktyczn, Politechnik Warszawsk. 2 Postanowienia ogólne 1. Pomoc materialn ze rodków budetu pastwa, którymi dysponuje uczelnia, moe otrzyma student, który spełnia warunki okrelone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) i w niniejszym regulaminie. 2. Przyznajc pomoc materialn studentom Politechniki Warszawskiej naley przestrzega zasad: a) równoci dostpu do wiadcze pomocy materialnej, b) jawnoci działa przy zachowaniu ochrony danych osobowych. 3. Student moe ubiega si o pomoc materialn w formie: a) stypendium socjalnego, b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, c) stypendium za wyniki w nauce, d) stypendium za wyniki w sporcie, e) stypendium na wyywienie, f) stypendium mieszkaniowego, g) zapomogi. 1/10

2 4. Zasady przyznawania stypendium ministra za osignicia w nauce oraz za wybitne osignicia sportowe reguluj odrbne przepisy. 5. Student moe otrzymywa stypendia, o których mowa w ust. 3, w danym roku akademickim przez okres do 10 miesicy, przy czym stypendium mieszkaniowe nie dłuej ni przez okres zakwaterowania. 6. Student moe otrzymywa stypendia, o których mowa w ust. 3, równie w trakcie korzystania z urlopów, jednak przez okres nie dłuszy ni nominalny (wzorcowy) czas trwania studiów. 7. Stypendia s wypłacane co miesic, od padziernika do lutego w semestrze zimowym i od marca do lipca w semestrze letnim, przy czym pierwsza wypłata w semestrze moe mie miejsce w drugim miesicu semestru. 8. Pomoc materialna moe zosta cofnita przez organ, który j przyznał na wniosek rektora, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów lub Sdu Koleeskiego, jeeli student został ukarany kar dyscyplinarn lub toczy si przeciwko niemu postpowanie wyjaniajce. 9. Prawdziwo dokumentów złoonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej i zawarte w nich informacje zawiadcza własnym podpisem składajcy je student. 10. Stwierdzenie podania fałszywych danych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej powoduje natychmiastowe cofnicie przyznanej pomocy oraz obowizek zwrotu nienalenie pobranych wiadcze. 11. Wystpienie do właciwych organów uczelni o wszczcie postpowania dyscyplinarnego, ewentualnie złoenie zawiadomienia o popełnieniu przestpstwa w zwizku z podejrzeniem o podanie fałszywych danych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej, powoduje zawieszenie przyznanej pomocy do czasu prawomocnego rozstrzygnicia sprawy. 12. wiadczenia pomocy materialnej przyznaje, cofa, zawiesza bd wznawia dziekan lub komisja stypendialna. 13. Od decyzji dziekana albo komisji stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do rektora albo odwoławczej komisji stypendialnej złoone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy numerów albumów osób, którym przyznano albo nie przyznano stypendiów lub opublikowania informacji o przyznaniu wiadcze. Student ma prawo wgldu w decyzj dziekana lub komisji stypendialnej w dziekanacie. Odwołanie składane jest za porednictwem właciwego dziekana. Dziekan wraz z odwołaniem przekazuje rektorowi albo odwoławczej komisji stypendialnej kopi wniosku wraz z załcznikami oraz wydan decyzj. 14. Do decyzji podjtych przez dziekana, komisj stypendialn, rektora lub odwoławcz komisj stypendialn stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego oraz przepisy o zaskaraniu decyzji do sdu administracyjnego. 15. Dane osobowe studentów ubiegajcych si o przyznanie pomocy materialnej oraz członków ich rodzin s przetwarzane zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednol.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z pón. zm.), niniejszym regulaminem oraz innymi przepisami wewntrznymi obowizujcymi w Politechnice Warszawskiej, wyłcznie w celu i w zakresie niezbdnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o przyznanie pomocy materialnej. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Warszawska. 16. W celu powiadomienia studentów o decyzjach podjtych w sprawie wiadcze pomocy materialnej na wydziale zgodnie z ust 13, publikuje si jedynie numer albumu studenta oraz 2/10

3 informacj o przyznaniu albo nieprzyznaniu stypendium. O ile regulamin nie stanowi inaczej, informacj o wysokoci wiadcze student uzyskuje osobicie w dziekanacie. 17. Zasady postpowania przy przyznawaniu wiadcze pomocy materialnej opisane s w załczniku nr Wzór wniosku o przekazywanie wiadcze pomocy materialnej na rachunek bankowy stanowi załcznik nr Stypendium socjalne 1. Stypendium socjalne moe otrzyma student znajdujcy si w trudnej sytuacji materialnej, poczwszy od pierwszego roku studiów. 2. Stypendium socjalne jest przyznawane na udokumentowany wniosek studenta, złoony w terminie 2 tygodni od rozpoczcia roku akademickiego. Wzór wniosku stanowi załcznik nr Student, który nie złoył wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w terminie okrelonym w ust. 2, moe wystpi o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale stypendium moe mu zosta przyznane od nastpnego miesica, liczc od daty złoenia wniosku. Dotyczy to równie osób, których sytuacja materialna uległa zmianie. 4. Podstaw do oceny sytuacji materialnej jest wysoko udokumentowanych dochodów, przypadajcych miesicznie na osob w rodzinie studenta, wyliczona według zasad okrelonych w załczniku nr 6 Zasady ustalania i dokumentowania dochodu. 5. Stypendium socjalne jest przyznawane na rok akademicki, przy czym po semestrze zimowym rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów PW moe podj decyzj o zmianie kwot, o których mowa w ust. 6 i 7 oraz zmianie wysokoci stypendium. Podjcie decyzji przez rektora skutkuje automatycznym wzrostem lub obnieniem wysokoci stypendium socjalnego otrzymywanego przez studentów uczelni. O decyzji rektora studenci s informowani w sposób zwyczajowo przyjty na wydziale. 6. W terminie 2 tygodni przed rozpoczciem roku akademickiego rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów PW ustala i ogłasza maksymaln kwot dochodu na osob w rodzinie studenta uprawniajc do otrzymania stypendium socjalnego, oznaczan dalej P soc. 7. Wysoko stypendium socjalnego jest zaokrglon w gór do pełnych 10 zł rónic pomidzy kwot K soc, bdc maksymaln wysokoci stypendium socjalnego, a dochodem na osob w rodzinie studenta. W przypadku, gdy ta rónica jest mniejsza ni 50 zł, stypendium wynosi 50 zł. 8. Kwot K soc ustala i ogłasza rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów PW w terminie 4 tygodni od rozpoczcia roku akademickiego. 9. W przypadku studentów, którzy rozpoczli nauk w semestrze letnim, stypendium za pierwszy rok studiów przyznaje si na jeden semestr (zaczynajc od marca), a bieg terminów odnosi si do pocztku semestru letniego. 3/10

4 4 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moe otrzymywa student od pierwszego roku studiów, który posiada orzeczenie ustalajce stopie niepełnosprawnoci, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem ustalajcym stopie niepełnosprawnoci na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje si na udokumentowany wniosek studenta złoony w terminie 2 tygodni od rozpoczcia roku akademickiego. Wzór wniosku stanowi załcznik nr Student, który nie złoył wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie okrelonym w ust. 2, moe wystpi o to stypendium w czasie semestru, ale stypendium moe mu zosta przyznane od nastpnego miesica, liczc od daty złoenia wniosku. 4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje si na rok akademicki. 5. W przypadku gdy dokument stwierdzajcy niepełnosprawno wystawiony jest na czas okrelony, stypendium przyznaje si do miesica, w którym upływa termin wanoci dokumentu, włcznie. W przypadku przedłoenia zawiadczenia o niepełnosprawnoci, bdcego kontynuacj poprzedniego, wypłat stypendium wznawia si z miesicem, w którym przedłoono zawiadczenie. 6. Minimalna kwota stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych nie moe by nisza ni 300 zł, za maksymalna nie moe przekroczy 500 zł. 7. W przypadku studentów, którzy rozpoczli nauk w semestrze letnim, stypendium za pierwszy rok studiów przyznaje si na jeden semestr (zaczynajc od marca), a bieg terminów odnosi si do pocztku semestru letniego. 5 Stypendium za wyniki w nauce 1. Stypendium za wyniki w nauce moe otrzyma student, który spełnia łcznie warunki: a) zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpocztych w cigu roku od ukoczenia studiów pierwszego stopnia, b) uzyskał w poprzednim roku studiów co najmniej 60 punktów zaliczeniowych (ECTS) lub zaliczył wszystkie przedmioty objte programem studiów dla poprzedniego roku studiów, c) uzyskał w poprzednim roku studiów redni ocen nie nisz ni 4,00 liczon z dokładnoci do 2 miejsc po przecinku. 2. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane bez obowizku składania przez studenta wniosku, z zastrzeeniem ust. 8. Dziekan w porozumieniu z wydziałowym organem samorzdu studentów moe podj decyzj o koniecznoci składania wniosków, informujc o tym fakcie rektora oraz studentów w sposób zwyczajowo przyjty na wydziale. 3. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane na rok akademicki, przy czym po semestrze zimowym rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów PW moe podj decyzj o zmianie wysokoci stypendium lub zasad jego naliczania. Podjcie decyzji przez 4/10

5 rektora skutkuje automatycznym wzrostem lub obnieniem wysokoci stypendium za wyniki w nauce otrzymywanego przez studentów uczelni. O decyzji rektora studenci s informowani w sposób zwyczajowo przyjty na wydziale. 4. Dziekan w porozumieniu z wydziałowym organem samorzdu studentów moe podj decyzj o przyznaniu stypendium studentowi, który spełnia tylko wymagania opisane w ust. 1 lit. a i c, jeeli: a) w systemie tradycyjnym zaliczył przedmioty objte programem studiów dla poprzedniego roku w latach ubiegłych (awansem), b) w systemie elastycznym uzyskał ponadprogramowo punkty z poprzedniego roku studiów w latach ubiegłych. 5. Stypendium za wyniki w nauce przydziela si według nastpujcych zasad: a) W terminie 1 tygodnia od rozpoczcia roku akademickiego dziekan ogłasza zasady liczenia redniej oraz kryteria tworzenia list rankingowych, ustalone w porozumieniu z wydziałowym organem samorzdu studentów, a take informuje, czy do uzyskania stypendium konieczne jest złoenie wniosku przez studenta. b) Kryteria tworzenia list rankingowych przesdzaj, czy mog one by tworzone odrbnie na kierunku, roku lub semestrze, systemie i rodzaju studiów. c) Listy rankingowe s to listy tworzone zgodnie z zasadami opisanymi w lit. b) i obejmuj wszystkich studentów spełniajcych warunek okrelony w ust. 1 lit. a). Listy rankingowe zawieraj: numery albumów uszeregowane według uzyskanej redniej ocen oraz liczb uzyskanych punktów zaliczeniowych ECTS. d) W terminie 2 tygodni od rozpoczcia roku akademickiego dziekan tworzy i ogłasza listy rankingowe. Listy rankingowe mog zosta ogłoszone w niepełnej postaci, ograniczonej do osób spełniajcych wszystkie warunki okrelone w ust. 1. Listy te nie s ostateczne i mog by modyfikowane w sposób okrelony w lit. e). e) W cigu 1 tygodnia od daty ogłoszenia list rankingowych, na wniosek studenta dokonuje si korekty redniej ocen wynikajcej z udokumentowanych, ostatecznych wyników w nauce studenta. Dokonane korekty zostaj uwzgldnione w Ostatecznych listach rankingowych. f) Stypendia za wyniki w nauce mog by przyznane dla nie wicej ni 15% studentów z kadej listy rankingowej, spełniajcych warunek okrelony w ust. 1 lit. a). Rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów PW moe podj decyzj o zmianie tej liczby w terminie do 2 tygodni od ostatecznego terminu utworzenia list rankingowych. Listy osób, którym przyznano stypendia, tworz Ostateczne listy rankingowe. g) Stypendia za wyniki w nauce przyznaje si w trzech kategoriach, w zalenoci od wysokoci stypendium. Stypendium I kategorii otrzymuje pierwsze 20%, II kategorii kolejne 30%, a III kategorii pozostałe 50% studentów z kadej Ostatecznej listy rankingowej. h) W przypadku, gdy na granicy odcicia z Ostatecznej listy rankingowej znajduje si wicej ni 1 osoba z t sam redni, dziekan podejmuje decyzj na korzy studenta niezalenie od limitów okrelonych w lit. f) i g). i) Niezwłocznie po upłyniciu terminu, o którym mowa w lit. e), dziekan ogłasza i przekazuje do Biura Spraw Studenckich Ostateczne listy rankingowe wraz z informacj o przyznaniu studentowi stypendium danej kategorii. Od dnia ogłoszenia 5/10

6 Ostatecznej listy rankingowej liczony jest termin do wniesienia odwołania w trybie, o którym mowa w 2 ust Wysokoci stypendium za wyniki w nauce w danym roku akademickim w ramach trzech kategorii ustala i ogłasza rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów PW w terminie 4 tygodni od rozpoczcia roku akademickiego. 7. W przypadku studentów, którzy rozpoczli nauk w semestrze letnim, stypendium za pierwszy rok studiów przyznaje si na jeden semestr (zaczynajc od marca), a odpowiedni list rankingow dziekan tworzy w terminie 2 tygodni od rozpoczcia semestru letniego. 8. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który ukoczył ostatni rok studiów pierwszego stopnia poza wydziałem, na którym ubiega si o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, jest zobowizany złoy wniosek o przyznanie stypendium w terminie 2 tygodni od rozpoczcia roku akademickiego. Do wniosku naley dołczy potwierdzenie uzyskanej w poprzednim roku redniej, obliczonej według zasad, o których mowa w ust. 5 lit. a). 6 Stypendium za wyniki w sporcie 1. Stypendium za wyniki w sporcie moe otrzyma student, który w poprzednim roku akademickim osignł wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym. 2. Stypendium za wyniki w sporcie moe otrzyma student, który spełnia łcznie warunki: a) zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpocztych w cigu roku od ukoczenia studiów pierwszego stopnia, b) startował w barwach Politechniki Warszawskiej lub w innych barwach w przypadku dyscypliny albo dziedziny sportu, dla której nie ma odpowiedniej sekcji w klubach uczelnianych PW, przy czym musi by ona wyszczególniona w Rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mog działa polskie zwizki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwole na tworzenie polskich zwizków sportowych (Dz. U nr 8 poz. 67 z pón. zmianami). 3. Stypendium za wyniki w sporcie jest przyznawane na rok akademicki, przy czym po semestrze zimowym, rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów PW moe podj decyzj o zmianie wysokoci stypendium lub zasad jego naliczania. Podjcie decyzji przez rektora skutkuje automatycznym wzrostem lub obnieniem wysokoci stypendium za wyniki w sporcie otrzymywanego przez studentów uczelni. O decyzji rektora studenci s informowani w sposób zwyczajowo przyjty na wydziale. 4. Stypendium za wyniki w sporcie jest przyznawane na podstawie wniosku studenta składanego w terminie 2 tygodni od rozpoczcia roku akademickiego. Wzór wniosku stanowi załcznik nr Do wniosku o stypendium student dołcza zawiadczenie z klubu, w barwach którego startował lub zawiadczenie organizatorów o udziale w zawodach. Zawiadczenie musi zawiera: nazw dyscypliny, nazw, dat i miejsce zawodów oraz zajte w nich miejsce. 6/10

7 6. Osignicia sportowe uwzgldniane przy przyznawaniu stypendium oraz odpowiadajce im liczby punktów sportowych s okrelone w załczniku nr 9 Zasady przyznawania punktów za wyniki w sporcie. 7. W przypadku, gdy student uzyskał wicej ni jedno osignicie sportowe, stypendium jest przyznawane za jedno osignicie o najwikszej liczbie punktów. 8. Wysoko stypendium jest okrelana jako iloczyn wartoci punktu sportowego i liczby przyznanych punktów sportowych. 9. Warto punktu sportowego ustala i ogłasza rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów w terminie 4 tygodni od rozpoczcia roku akademickiego. 10. W przypadku studentów, którzy rozpoczli nauk w semestrze letnim, stypendium za wyniki w sporcie za pierwszy rok studiów przyznaje si na jeden semestr (zaczynajc od marca), a wniosek naley złoy w terminie 2 tygodni od rozpoczcia semestru letniego. 7 Stypendium na wyywienie 1. Stypendium na wyywienie moe otrzyma student od pierwszego roku studiów, znajdujcy si w trudnej sytuacji materialnej. 2. Do przyznawania stypendium na wyywienie stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce stypendium socjalnego, z zastrzeeniem ust. 3 i W terminie 2 tygodni przed rozpoczciem roku akademickiego rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów ustala i ogłasza maksymaln kwot dochodu na osob w rodzinie studenta uprawniajc do otrzymania stypendium na wyywienie, oznaczan dalej P wyz. 4. Wysoko stypendium na wyywienie ustala i ogłasza rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów PW w terminie 4 tygodni od rozpoczcia roku akademickiego. 5. Wzór wniosku stanowi załcznik nr 1. 8 Stypendium mieszkaniowe 1. Stypendium mieszkaniowe moe otrzymywa student od pierwszego roku studiów stacjonarnych znajdujcy si w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, moe otrzymywa stypendium mieszkaniowe równie z tytułu zamieszkania z niepracujcym małonkiem lub dzieckiem studenta. 3. Student moe otrzyma stypendium mieszkaniowe, jeeli jest zakwaterowany: a) w domu studenckim Politechniki Warszawskiej, b) w domu studenckim innej uczelni, pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego zawiadczenia, c) w innym obiekcie, pod warunkiem przedstawienia umowy najmu zarejestrowanej w urzdzie skarbowym. 7/10

8 4. Stypendium mieszkaniowe jest przyznawane na udokumentowany wniosek studenta złoony w terminie 2 tygodni od rozpoczcia roku akademickiego. Wzór wniosku stanowi załcznik nr Student, który nie złoył wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego w terminie okrelonym w ust. 4, moe wystpi o to stypendium w czasie semestru, ale stypendium moe mu zosta przyznane od nastpnego miesica, liczc od daty złoenia wniosku. Dotyczy to równie osób, których sytuacja materialna uległa zmianie. 6. Podstaw do oceny sytuacji materialnej jest wysoko udokumentowanych dochodów, przypadajcych miesicznie na osob w rodzinie studenta, wyliczona według zasad stosowanych dla ustalania stypendium socjalnego okrelonych w załczniku nr 6 Zasady ustalania i dokumentowania dochodu. 7. Stypendium mieszkaniowe jest przyznawane na rok akademicki, jednak nie dłuej ni na okres zakwaterowania, przy czym po semestrze zimowym rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów PW moe podj decyzj o zmianie kwoty, o której mowa w ust. 8 oraz zmianie wysokoci stypendium. Podjcie decyzji przez rektora skutkuje automatycznym wzrostem lub obnieniem wysokoci stypendium mieszkaniowego otrzymywanego przez studentów uczelni. O decyzji rektora studenci s informowani w sposób zwyczajowo przyjty na wydziale. 8. W terminie 2 tygodni przed rozpoczciem roku akademickiego rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów ustala i ogłasza maksymaln kwot dochodu na osob w rodzinie studenta uprawniajc do otrzymania stypendium mieszkaniowego, oznaczan dalej P mieszk. 9. Wysoko stypendium mieszkaniowego ustala i ogłasza rektor w porozumieniu z Samorzdem Studentów PW w terminie 4 tygodni od rozpoczcia roku akademickiego. 10. Wysoko wypłaconego stypendium mieszkaniowego nie moe by wiksza ni 50% udokumentowanych kosztów zakwaterowania. 11. W przypadku studentów, którzy rozpoczli nauk w semestrze letnim, stypendium za pierwszy rok studiów przyznaje si na jeden semestr (zaczynajc od marca), a bieg terminów odnosi si do pocztku semestru letniego. 9 Zapomoga 1. Zapomoga moe by przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł si przejciowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Student moe otrzyma zapomog od pierwszego roku studiów, dwa razy w roku akademickim. 3. Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta zaopiniowany przez wydziałowy organ samorzdu studentów. Wzór wniosku stanowi załcznik nr Wysoko zapomogi ustalana jest indywidualnie w kadym przypadku. 8/10

9 10 Łczenie stypendiów, studia równoległe 1. Łczna miesiczna wysoko stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce, stypendium za wyniki w sporcie, stypendium na wyywienie i stypendium mieszkaniowego nie moe by wiksza ni 90% najniszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesicu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 2. Student moe otrzymywa stypendium za wyniki w sporcie albo stypendium ministra za wybitne osignicia sportowe albo stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. nr 81, poz. 889, z pón. zm.). 3. Studentowi, któremu przyznane zostało stypendium ministra za osignicia w nauce, nie przysługuje stypendium za wyniki w nauce. 4. Student studiujcy równoczenie na kilku kierunkach studiów moe otrzyma stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na kadym z kierunków, za stypendia: socjalne, za wyniki w sporcie, ministra za osignicia w nauce, ministra za wybitne osignicia sportowe, na wyywienie, mieszkaniowe - wyłcznie na jednym z kierunków, według własnego wyboru. 5. Studentowi, który po ukoczeniu jednego kierunku studiów kontynuuje nauk na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium na wyywienie i stypendium mieszkaniowe nie przysługuje, chyba e kontynuuje on studia po ukoczeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednake nie dłuej ni przez okres trzech lat. 11 Załczniki Wprowadza si nastpujce załczniki: 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium na wyywienie. 2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie. 4. Wniosek o przyznanie stypendium mieszkaniowego. 5. Wniosek o przyznanie zapomogi. 6. Zasady ustalania i dokumentowania dochodu. 7. Owiadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegajcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 8. Owiadczenie członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalnoci osób rozliczajcych si na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. 9. Zasady przyznawania punktów za wyniki w sporcie. 10. Zasady postpowania przy przyznawaniu wiadcze. 11. Wniosek o przekazywanie stypendiów i zapomóg na rachunek bankowy. 12 Postanowienia przejciowe i kocowe 1. Niniejszy regulamin w zakresie: stypendium za wyniki w nauce, stypendium za wyniki w sporcie, stypendium ministra za osignicia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osignicia sportowe dotyczy take obywateli pastw członkowskich Unii Europejskiej lub 9/10

10 pastw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz członków ich rodzin w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli pastw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 141, poz ze zm.). 2. Niniejszego regulaminu nie stosuje si wobec studentów nie bdcych obywatelami pastw członkowskich Unii Europejskiej lub pastw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), chyba e odrbne przepisy stanowi inaczej. 3. W roku akademickim 2005/2006 terminy składania wniosków oraz tworzenia list rankingowych okrelone w niniejszym regulaminie mog by przekroczone o 1 tydzie. 10/10

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne łcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr /2011 Rektora SWPS z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 1 Słowniczek Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: dziekan dziekana

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 49 /2010 Rektora PW z dnia 14 października 2010 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, (dalej określanej jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 37 /2015 Rektora PW

Załącznik do zarządzenia nr 37 /2015 Rektora PW Załącznik do zarządzenia nr 37 /2015 Rektora PW REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej określanego jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Olsztyńskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WSZECHNICY POLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 ZWANY W SKRÓCIE REGULAMINEM STYPENDIALNYM

ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WSZECHNICY POLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 ZWANY W SKRÓCIE REGULAMINEM STYPENDIALNYM REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WSZECHNICY POLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 ZWANY W SKRÓCIE REGULAMINEM STYPENDIALNYM Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r., zm. Zarządzeniem Rektora nr 118/2011, Zarządzeniem Rektora nr 106/2013 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 65 15-365 Białystok Tel. +48 85 745 7140, Fax. +48 85 747 0114 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla studentów Pastwowej Wyszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla studentów Pastwowej Wyszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Załcznik do Zarzdzenia Nr 59/2014 Rektora Pastwowej Wyszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 1 padziernika 2014 r. R E G U L A M I N ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: - art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/06 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 29 września 2006r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. Dz.U.06.190.1406 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń

Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 zarządzenie nr 37 /2015 Rektora PW Zasady

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POZNAŃ 2012 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 ĘŁ Dnia W P Ł Y N Ę Ł O Nr rejestru 2015/2016/ /SSdON Podpis Załącznik nr 5 do Regulaminu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Nr albumu Symbol Wydziału

Bardziej szczegółowo

d) w ust. 31 słowa (zał. nr 15) zastępuje się słowami (zał. nr 11) e) ust. 36 otrzymuje brzmienie:

d) w ust. 31 słowa (zał. nr 15) zastępuje się słowami (zał. nr 11) e) ust. 36 otrzymuje brzmienie: Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.03.2012 r. Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w domach studenta dla studentów

Bardziej szczegółowo

1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.)

1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol WSDZJK- WNoZ/3 PROCEDURA ZAPEWNIENIA STUDENTOM MATERIALNEGO WSPARCIA 1. Podstawy Prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr... z dnia 24.09.2011r. W sprawie Regulaminu pomocy materialnej ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Zasady ogólne: 1. Przyznając pomoc materialną doktorantom Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 325/2014 Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej 1 PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną

Bardziej szczegółowo

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń.

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń. Regulamin ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ustalonych na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania Stypendium motywacyjnego dla studentów uczestniczących w Projekcie Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 POZNAŃ 2014

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzania Rektora nr 21/2013 R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a s t u d e n t ó w W y ż s z e j S z k o ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a ważny od dnia 14.09.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC

Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC Regulamin Określający zasady przyznawania pomocy materialnej Studentom AMFC Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365.) ustala się co następuje:

Bardziej szczegółowo

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 1.Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wszystkich kierunków, którzy nie złożyli wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania miejsc w Domach Studenckich. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. przyznawania miejsc w Domach Studenckich. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: rodzina nastpujcych członków rodziny: a) studenta; b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia: Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej Data złożenia wniosku:. Podpis pracownika Uczelni. WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej W Wejherowie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuro Pomocy Materialnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Biuro Pomocy Materialnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Biuro Pomocy Materialnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie O jaką pomoc może ubiegać się student? stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r. ZARZĄDZENIE nr 15/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 26.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Własny fundusz stypendialny (zwany

Bardziej szczegółowo

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania.

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Opracowany w oparciu o zalecenia art. 186 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2015 Rektora WSPiA z dnia 11 maja 2015 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego REGULAMIN przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedurę przyznawania miejsc oraz zasady zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 71/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 71/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Postanowienia ogólne Zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2011 Rektora AGH z dnia 05 października 2011 roku. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Imię i nazwisko studenta; PESEL Adres Telefon; e-mail Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), zwani

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Słupsk, dn. 19.06.2013r. W oparciu o art.174 ust 2 i art. 179 ust 1 z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U.z 2012 r poz. 572). Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

grantprogres II program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych

grantprogres II program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych REGULAMIN przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych w ramach projektu grantprogres II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych 1 1. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM I DOKTORANTOM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM I DOKTORANTOM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM I DOKTORANTOM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Spis treści Rozdział 1. Zapisy ogólne I 1-4 2. Komisje Stypendialne II 5-15 3. Stypendium socjalne III

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2005 Rektora UKSW z dnia 14 kwietnia 2005 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym

Zasady realizacji prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym Zasady realizacji prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym 1. Tematy prac dyplomowych magisterskich i inynierskich s proponowane przez Kierowników Katedr i po zatwierdzeniu

Bardziej szczegółowo