Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 180. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent studiów powinien posiada podstawow wiedz o jzyku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego jzyka oraz umiejtnoci wykorzystania jej w pracy zawodowej i yciu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien legitymowa si zblion do rodzimej znajomoci jednego jzyka obcego na poziomie biegłoci C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si jzykiem specjalistycznym niezbdnym do wykonywania zawodu. Powinien posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalajce na wykorzystanie wiedzy o jzyku i jego znajomoci w rónorodnych dziedzinach nauki i ycia społecznego. Absolwent powinien umie rozwizywa problemy zawodowe, gromadzi, przetwarza oraz przekazywa (pisemnie i ustnie) informacje, a take uczestniczy w pracy zespołowej. Nabyte umiejtnoci powinny umoliwi absolwentowi prac w wydawnictwach, redakcjach czasopism, rodkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagajcych dobrej znajomoci jzyka i kultury, jak równie nauczanie jzyka w szkole po ukoczeniu specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien by przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS studia licencjackie godziny ECTS Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 1

2 godziny ECTS Praktycznej nauki jzyka obcego Praktycznej nauki drugiego jzyka obcego Wiedzy o jzyku i komunikacji 2. Wiedzy o literaturze i kulturze wybranego obszaru jzykowego 3. Wiedzy o akwizycji i nauce jzyków 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Kształcenie w zakresie praktycznej nauki jzyka obcego Treci kształcenia: Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawnoci jzykowych pisania, czytania, mówienia, rozumienia. Doskonalenie umiejtnoci poprawnego posługiwania si jzykiem w mowie i pimie zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: poprawnego wykorzystania jzyka w zakresie rónych rodzajów komunikacji jzykowej; komunikowania si w rónych sytuacjach społecznych; rozumienia i tworzenia tekstów zrónicowanych stylistycznie i funkcjonalnie; swobodnego wyraania złoonych sdów i opinii; posługiwania si jzykiem naukowym. 2. Kształcenie w zakresie nauki drugiego jzyka obcego Treci kształcenia: Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawnoci jzykowych pisania, czytania, mówienia, rozumienia. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: poprawnego posługiwania si jzykiem w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji jzykowej; komunikowania si w typowych sytuacjach społecznych; poprawnego redagowania tekstów oraz wyraania sdów i opinii. 1. Kształcenie w zakresie wiedzy o jzyku i komunikacji Treci kształcenia: Kategorie jzykowe. Poziomy analizy jzyka. Wybrane zagadnienia historii jzykoznawstwa. Współczesne szkoły i nurty jzykoznawstwa. Praktyczne zastosowanie bada nad jzykiem. Opis jzyka obejmujcy fonetyk, fonologi, morfologi, składni, semantyk i pragmatyk w perspektywie synchronicznej. Historyczny rozwój jzyka z uwzgldnieniem cech systemu gramatycznego na najistotniejszych etapach jego rozwoju. Periodyzacja. Zmiany w słownictwie i gramatyce. Wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój jzyka. Lektura zabytków pimiennictwa. Pojcia i zasady analizy porównawczej jzyków. Teoria i zastosowania bada kontrastywnych. Zarys rozwoju porównywanych jzyków. Modele struktury jzyków naturalnych z wykorzystaniem wybranych poj matematyki. Teoria gramatyk formalnych z zastosowaniem do jzyków oprogramowania. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykorzystania poj i metod współczesnego jzykoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu; interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu; stosowania zasad i reguł gramatycznych współczesnego jzyka; rozumienia i analizy tekstów pochodzcych z wczeniejszych etapów rozwoju jzyka; 2

3 opisu i analizy zrónicowania fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i składniowego porównywanych jzyków oraz struktury tworzonych w nich tekstów. 2. Kształcenie w zakresie wiedzy o literaturze i kulturze wybranego obszaru jzykowego Treci kształcenia: Historia pimiennictwa i/lub tradycji ustnej wybranego obszaru jzykowego uwzgldniajca kanon literatury poezji, dramatu, prozy. Problematyka periodyzacji dziejów literatury. Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieł literackich z uwzgldnieniem ich kontekstu kulturowego i historycznego. Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-literackich, prdów i kierunków. Teoria dzieła literackiego i jego odbioru. Podstawowe pojcia z zakresu poetyki i teorii literatury. Elementy historii i kultury wybranego obszaru jzykowego wyznaczajce jego tosamo i specyfik. Elementy materialne i symboliczne okrelajce charakter wybranej kultury rodowisko geograficzne, instytucje, kontekst społeczny i religijny. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania metajzyka współczesnego literaturoznawstwa w celu jego praktycznego stosowania w analizie i interpretacji dzieła literackiego; rozumienia i analizy tekstów literackich; rozumienia cigłoci i przemian literatury wybranego obszaru jzykowego; rozumienia kultury wybranego obszaru jzykowego; rozumienia historycznego zakorzenienia i rónorodnoci kultury. 3. Kształcenie w zakresie wiedzy o akwizycji i nauce jzyków Treci kształcenia: Wprowadzenie do problematyki akwizycji jzyka pierwszego, drugiego, kolejnych. Wprowadzenie do teorii komunikacji jzykowej. Psycholingwistyczne podstawy działa jzykowych. Kształcenie w zakresie uczenia si jzyków obcych i ich nauczania. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: ustawicznego doskonalenia sprawnoci uczenia si jzyka (jzyków); wykorzystywania sprawnoci uczenia si jzyków obcych do rozwijania aktywnoci poznawczych w praktyce komunikacyjnej, translatorskiej i nauczycielskiej; nauczania jzyków obcych. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 4 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny przewidywa kształcenie obejmujce treci humanistyczne oraz w zakresie jzyka klasycznego (łaciny, starocerkiewnosłowiaskiego, sanskrytu), w wymiarze nie mniejszym ni 30 godzin, któremu naley przypisa łcznie nie mniej ni 3 punkty ETCS. 3. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeli przewiduje j program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS. 3

4 ZALECENIA 1. Na studiach filologicznych kształccych w zakresie jzyków nieeuropejskich zaleca si kontynuacj nauczania jednego jzyka zachodnioeuropejskiego. 2. Nauka jzyka moe rozpoczyna si od poziomu pocztkowego lub zaawansowanego. Kształcenie w zakresie jzyka na poziomie pocztkowym moe by realizowane w wyszym wymiarze godzin.. 4

5 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 4 semestry. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 800. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 120. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Oprócz wysokich kompetencji jzykowych (poziom biegłoci C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy w zakresie jednego jzyka obcego) absolwent powinien posiada gruntown i wszechstronn wiedz z zakresu wybranej specjalnoci: jzykoznawstwa, literaturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, przekładoznawstwa. Powinien umie samodzielnie rozwizywa problemy zawodowe i wydawa opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umie porozumiewa si w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Powinien umie organizowa prac grupow. Absolwenta powinna charakteryzowa postawa otwartoci wobec innych jzyków i kultur, a take wiadomo rónorodnoci jzykowej. Po ukoczeniu studiów w zalenoci od wybranej specjalnoci absolwent powinien by przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w rodkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagajcych zaawansowanej znajomoci jzyków i kultur. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela jzyka obcego wymaga ukoczenia specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mie wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz by przygotowany do podejmowania wyzwa badawczych i podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS Praktycznej nauki jzyka specjalnoci Jzykoznawstwa i jzykoznawstwa stosowanego 5

6 2. Literaturoznawstwa 3. Kulturoznawstwa 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Kształcenie w zakresie praktycznej nauki jzyka specjalnoci Treci kształcenia: Doskonalenie sprawnoci jzykowych (w mowie i w pimie). Nauka jzyka specjalistycznego. Doskonalenie umiejtnoci poprawnego i swobodnego posługiwania si jzykiem: zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: sprawnego, swobodnego i poprawnego posługiwania si jzykiem w zakresie rónorodnych rodzajów komunikacji jzykowej; komunikowania si w rónych sytuacjach społecznych; rozumienia i tworzenia tekstów zrónicowanych stylistycznie; wyraania złoonych sdów i opinii; swobodnego posługiwania si jzykiem specjalistycznym. 1. Kształcenie w zakresie jzykoznawstwa i jzykoznawstwa stosowanego Treci kształcenia: Specyfika bada z zakresu jzykoznawstwa i jzykoznawstwa stosowanego. Zwizki jzykoznawstwa z innymi dyscyplinami nauki. Socjolingwistyka. Psycholingwistyka. Lingwistyka matematyczna. Nauka o informacji. Teoria przekładu. Komunikacja midzykulturowa. Zagadnienia akwizycji jzyków. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wyboru i stosowania odpowiedniej metody badawczej do opisu, analizy i interpretacji zjawisk jzykowych; przekładu i oceny jakoci tłumaczenia; rozumienia złoonoci mechanizmów komunikacji midzykulturowej; stosowania lingwistyki matematycznej w jzykoznawstwie komputerowym, korpusach i leksykografii. 2. Kształcenie w zakresie literaturoznawstwa Treci kształcenia: Wybrane zagadnienia historii literatury: geneza dzieła literackiego, instytucje literackie, publiczno literacka, recepcja twórczoci literackiej. Charakterystyka współczesnej teorii literatury i metodologii bada literackich. Socjologia i antropologia literatury. Podstawy teorii i praktyki przekładu artystycznego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wyboru i stosowania odpowiedniej metody badawczej do opisu zjawisk historyczno-literackich; stosowania innowacji metodologicznych do analizy i interpretacji tekstu literackiego; oceny jakoci przekładu artystycznego i podstawowych sprawnoci w tym zakresie. 3. Kształcenie w zakresie kulturoznawstwa Treci kształcenia: Elementy historii kultury wybranego obszaru jzykowego. Problematyka zrónicowania kultury współczesnej. Zaawansowana antropologia kulturowa. Studia nad jzykowym charakterem zjawisk w obrbie kultury. Analiza jzyka mediów. Analiza elementów kultury popularnej, zwłaszcza w jej wymiarze jzykowym. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: powizania współczesnych zjawisk kulturowych w ich wymiarze jzykowym z przeszłoci i tradycjami wybranej kultury; analizy i interpretacji jzykowego przekazu medialnego; opisu i analizy kultury popularnej pod ktem jej wpływu na komunikacj jzykow. IV. INNE WYMAGANIA 1. Kształcenie powinno obejmowa wszystkie treci podstawowe oraz treci kierunkowe z co najmniej jednego zakresu kształcenia w wymiarze co najmniej 60 godzin. 6

7 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. 7

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 18 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 46 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa Kilka słów o kierunku... Kim jesteśmy? Konkurencyjne ceny Nasze programy SŁOWO REKTORA Studencie,

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK

KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK 1 KATALOG PRZEDMIOTÓW FILOLOGIA ANGIELSKA, I ROK Praktyczna nauka jzyka angielskiego (PNJA) Rodzaj zaj : Konwersatoria 09.0-06-02-C/01 Liczba godzin w semestrze: 150 I,II : Sem. I 17 Sem. II 15 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo