Komunikat Londyski. W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat Londyski. W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie"

Transkrypt

1 Komunikat Londyski 18 maja 2007 W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie 1. Wprowadzenie 1.1 My, Ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wysze w krajach uczestniczcych w Procesie Boloskim, zebralimy si w Londynie, aby oceni postp osignity od czasu naszego spotkania w Bergen w 2005 r. 1.2 Na podstawie uzgodnionych przez nas kryteriów członkostwa krajów, z zadowoleniem przyjmujemy do grona uczestników Procesu Boloskiego Republik Czarnogóry. 1.3 Zmiany, jakie zaszły w cigu ostatnich dwóch lat, przybliyły nas znacznie do urzeczywistnienia idei Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego (EOSW). Korzystajc z bogactwa i rónorodnoci naszego europejskiego dziedzictwa kulturowego, tworzymy EOSW oparty na zasadach autonomii uczelni, wolnoci akademickiej, równoci szans i demokracji, który ułatwi mobilno, zwikszy zatrudnialno oraz wzmocni atrakcyjno i konkurencyjno Europy. Patrzc w przyszło, mamy wiadomo tego, e w zmieniajcym si wiecie konieczne bdzie cigłe dostosowywanie naszych systemów szkolnictwa wyszego, aby zagwarantowa, e EOSW utrzyma sw konkurencyjno i bdzie w stanie skutecznie reagowa na wyzwania globalizacji. W krótkim odcinku czasu, zdajemy sobie spraw z tego, e wdraanie reform boloskich jest powanym zadaniem, i doceniamy cigłe wsparcie oraz zaangaowanie wszystkich uczestniczcych w procesie partnerów. Z zadowoleniem odnotowujemy wkład grup roboczych i seminariów w działania na rzecz dalszych postpów. Zgadzamy si kontynuowa współprac na zasadach partnerstwa, pomagajc sobie wzajemnie w naszych staraniach i promujc wymian dobrych praktyk. 1.4 Potwierdzamy sw wol zwikszania kompatybilnoci i porównywalnoci naszych systemów szkolnictwa wyszego, przy równoczesnym poszanowaniu ich rónorodnoci. Mamy wiadomo istotnego wpływu, jaki uczelnie bdce tradycyjnie orodkami kształcenia, bada, twórczej działalnoci i przekazywania wiedzy wywieraj na rozwój naszych społeczestw, jak równie ich kluczowej roli w definiowaniu i przekazywaniu wartoci, które stanowi fundament naszych społeczestw. Dymy do zagwarantowania tego, aby nasze uczelnie posiadały niezbdne rodki do dalszego wypełniania pełnego wachlarza swych zada. Do tych zada naley: przygotowywanie studentów do ycia jako aktywnych obywateli w demokratycznym społeczestwie, przygotowywanie studentów do przyszłej pracy zawodowej i umoliwianie im rozwoju indywidualnego, tworzenie i utrzymywanie bazy zaawansowanej wiedzy oraz stymulowanie bada i innowacji. 1.5 W zwizku z tym zwracamy uwag na to, jak istotne znaczenie maj silne uczelnie, które s rónorodne, odpowiednio finansowane, autonomiczne i odpowiedzialne w działaniu. W całym EOSW naley respektowa i upowszechnia zasady niedyskryminacji i równego dostpu. Zobowizujemy si dba o przestrzeganie tych zasad i zagwarantowa, e ani studenci, ani pracownicy nie bd przedmiotem dyskryminacji w adnej formie. 2. Postp w kierunku EOSW 2.1 Nasz raport na temat oceny postpu prac, jak równie raport EUA (Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego) pt. Trendy V, raport ESIB (Krajowych Zwizków Studentów Europy) pt. Bolonia oczami studentów i publikacja Eurydice z serii Focus pt. Struktura 1

2 szkolnictwa wyszego w Europie, potwierdzaj, e w cigu ostatnich dwóch lat osignito generalnie znaczny postp. Coraz powszechniej dostrzega si, e znaczcym efektem Procesu Boloskiego bdzie zwrot w kierunku kształcenia opartego na podmiotowoci studenta i odchodzenie od kształcenia kierowanego przez nauczyciela. Bdziemy nadal wspiera te istotne zmiany. Mobilno 2.2 Mobilno pracowników, studentów i absolwentów stanowi jeden z zasadniczych elementów Procesu Boloskiego, tworzc moliwoci rozwoju indywidualnego, przyczyniajc si do rozszerzenia współpracy midzynarodowej midzy indywidualnymi osobami i uczelniami oraz podnoszenia jakoci kształcenia w uczelniach i bada, a take nadajc wymiarowi europejskiemu konkretn tre. 2.3 Od 1999 r. osignito pewien postp, ale pozostało jeszcze wiele wyzwa. Wród przeszkód utrudniajcych mobilno istotne miejsce zajmuj kwestie dotyczce imigracji, uznawalnoci, niewystarczajcych zacht finansowych i nieelastycznych rozwiza emerytalnych. Mamy wiadomo tego, e obowizek wprowadzenia ułatwie w wydawaniu, zalenie od sytuacji, wiz oraz zezwole na pobyt i prac spoczywa na rzdach poszczególnych krajów. W przypadku gdy rozwizania w tym zakresie wykraczaj poza nasze kompetencje jako ministrów ds. szkolnictwa wyszego, zobowizujemy si działa w ramach naszych rzdów na rzecz zdecydowanej poprawy sytuacji w tej dziedzinie. Na szczeblu krajowym bdziemy podejmowa działania w celu pełnego wdroenia uzgodnionych narzdzi i procedur uznawalnoci oraz rozwaa rozwizania słuce dalszemu uatrakcyjnianiu mobilnoci zarówno dla pracowników, jak i studentów. Obejmuje to m.in. działania zachcajce do znacznego zwikszenia liczby wspólnych programów studiów i tworzenia elastycznych programów nauczania, jak równie nakłanianie naszych uczelni do brania na siebie wikszej odpowiedzialnoci za mobilno pracowników i studentów, przy zapewnieniu bardziej zrównowaonego udziału rónych krajów z całego EOSW. Struktura studiów 2.4 Na szczeblu krajowym i uczelnianym obserwuje si znaczny postp w kierunku naszego celu, jakim jest stworzenie EOSW opartego na systemie studiów trzystopniowych. Znaczco wzrosła liczba studentów na studiach I i II stopnia i zredukowane zostały bariery strukturalne midzy poszczególnymi stopniami studiów. Rozszerzona została równie oferta studiów doktoranckich prowadzonych w formie zorganizowanych programów. Podkrelamy, jak istotne znaczenie ma reforma programów nauczania, dziki której przyznawane kwalifikacje s lepiej dostosowane zarówno do potrzeb rynku pracy, jak i do wymogów dalszych studiów. W przyszłoci działania powinny koncentrowa si na likwidowaniu barier utrudniajcych dostp i progresj midzy poszczególnymi stopniami studiów oraz właciwym wdraaniu systemu ECTS opartego na efektach kształcenia i nakładzie pracy studenta. Zwracamy uwag, e istotn spraw jest zwikszenie zatrudnialnoci absolwentów, odnotowujc równoczenie, e kwestia zbierania danych na ten temat wymaga dalszych prac. Uznawalno 2.5 Sprawiedliwe uznawanie kwalifikacji uzyskiwanych w szkolnictwie wyszym, okresów studiów i dotychczasowego kształcenia, włcznie z uznawaniem kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, stanowi zasadniczy komponent EOSW zarówno wewntrznie, jak i w kontekcie globalnym. Czytelne i porównywalne tytuły zawodowe/stopnie i łatwo dostpne informacje o systemach edukacji i strukturach kwalifikacji stanowi wstpny warunek mobilnoci obywateli, a równoczenie gwarancj utrzymania atrakcyjnoci i konkurencyjnoci EOSW. Wyraajc zadowolenie z faktu, i Konwencj Rady Europy/UNESCO o uznawaniu kwalifikacji zwizanych z uzyskaniem wyszego wykształcenia w regionie Europy (Konwencj Lizbosk) ratyfikowało dotychczas 38 krajów uczestniczcych w Procesie Boloskim, włcznie z Czarnogór, nakłaniamy 2

3 jednoczenie pozostałe uczestniczce kraje, aby potraktowały ratyfikacj tej konwencji jako spraw priorytetow. 2.6 Odnotowano postp we wdraaniu Konwencji Lizboskiej, ECTS i suplementów do dyplomu, ale naley zadba o wiksz spójno szeregu podej do uznawalnoci stosowanych na szczeblu krajowym i uczelnianym. W zwizku z tym, w celu ulepszenia praktyk w zakresie uznawalnoci, zwracamy si z prob do Grupy Wdroeniowej (Bologna Follow-up Group, BFUG) o zlecenie sieciom ERIC/NARIC zadania przeanalizowania naszych krajowych planów działa i upowszechniania dobrych praktyk. Struktury kwalifikacji 2.7 Struktury kwalifikacji stanowi istotne instrumenty słuce zapewnianiu porównywalnoci i przejrzystoci w obrbie EOSW oraz ułatwiajce przemieszczanie si uczcych si osób w obrbie systemów szkolnictwa wyszego, jak równie pomidzy nimi. Powinny one równie pomóc uczelniom w opracowywaniu modułów i programów studiów opartych na efektach kształcenia i punktach zaliczeniowych oraz doprowadzi do poprawy uznawalnoci kwalifikacji, jak równie wszystkich form dotychczasowego kształcenia. 2.8 Zauwaamy, e podjte zostały pewne wstpne kroki w kierunku wdroenia krajowych struktur kwalifikacji, ale niezbdne s znacznie bardziej intensywne działania. Zobowizujemy si do pełnego wdroenia takich krajowych struktur kwalifikacji, wraz z odpowiednim potwierdzeniem ich zgodnoci z kompleksow ramow struktur kwalifikacji EOSW, do 2010 r. Majc wiadomo tego, e jest to ambitne zadanie, zwracamy si z prob do Rady Europy o wspieranie wymiany dowiadcze w zakresie opracowywania krajowych struktur kwalifikacji. Zwracamy uwag, e struktury kwalifikacji powinny zosta opracowane w taki sposób, aby sprzyjały wikszej mobilno studentów i nauczycieli oraz przyczyniały si do zwikszenia zatrudnialnoci. 2.9 Jestemy zadowoleni z faktu, e krajowe struktury kwalifikacji, które s zgodne z kompleksow ramow struktur kwalifikacji EOSW, bd równie zgodne z przedstawionym przez Komisj Europejsk projektem europejskiej struktury kwalifikacji dla uczenia si przez całe ycie Kompleksow ramow struktur kwalifikacji EOSW, której kształt uzgodnilimy w Bergen, uznajemy za centralny element w promocji europejskiego szkolnictwa wyszego w kontekcie globalnym. Uczenie si przez całe ycie 2.11 Z raportu na temat oceny postpu prac wynika, e w wikszoci krajów istniej pewne elementy elastycznego kształcenia, ale bardziej systematyczne prace nad tworzeniem elastycznych cieek kształcenia, które wspierałyby uczenie si przez całe ycie, s na wczesnym etapie. W zwizku z tym zwracamy si z prob do Grupy Wdroeniowej o rozszerzenie działa słucych wymianie dobrych praktyk i podjcie prac zmierzajcych do wspólnego rozumienia roli szkolnictwa wyszego w uczeniu si przez całe ycie. Jedynie w odniesieniu do niewielkiej liczby krajów EOSW mona stwierdzi, e funkcjonuj tam dobrze rozwinite mechanizmy uznawania dotychczasowego kształcenia w celu zapewnienia dostpu i przyznania punktów zaliczeniowych. Zwracamy si równie do Grupy Wdroeniowej z prob o przygotowanie, we współpracy z sieci ENIC/NARIC, propozycji słucych poprawie uznawalnoci dotychczasowego kształcenia. Zapewnianie jakoci i Europejski Rejestr Agencji ds. Zapewniania Jakoci 2.12 Potnym motorem zmian w dziedzinie zapewniania jakoci stały si przyjte w Bergen Standardy i wskazówki dotyczce zapewniania jakoci kształcenia w EOSW. Wszystkie kraje rozpoczły ich wdraanie, a w niektórych osignito znaczny postp. W szczególnoci, mechanizmy zewntrznego zapewniania jakoci s obecnie znacznie lepiej rozwinite ni wczeniej. Od roku 2005 zwikszył si udział studentów na wszystkich poziomach, cho sytuacja nadal wymaga poprawy. W zwizku z tym, e odpowiedzialno za jako spoczywa głównie na uczelniach, powinny one nadal rozwija swe systemy zapewniania jakoci. Stwierdzamy, e 3

4 osignito postp w zakresie wzajemnego uznawania decyzji dotyczcych akredytacji i zapewniania jakoci, i zachcamy agencje ds. zapewniania jakoci do cigłej współpracy Pierwsze Europejskie Forum nt. Zapewniania Jakoci (European Quality Assurance Forum), zorganizowane w 2006 r. przez Grup E4, tj. EUA (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie), ENQA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Jakoci Kształcenia), EURASHE (Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyszego) i ESIB (Krajowe Zwizki Studentów Europy), stworzyło moliwo przedyskutowania zmian zachodzcych w dziedzinie zapewniania jakoci w Europie. Zachcamy te cztery organizacje do corocznego organizowania Europejskich Forów nt. Zapewniania Jakoci, aby ułatwi wymian dobrych praktyk i zagwarantowa dalsze podnoszenie jakoci w EOSW Składamy podzikowania Grupie E4 za podjcie, zgodnie z nasz prob, dalszych prac nad praktycznymi aspektami tworzenia Europejskiego Rejestru Agencji ds. Zapewniania Jakoci w Szkolnictwie Wyszym (Register of European Higher Education Quality Assurance Agencies). Rejestr ten ma umoliwi wszystkim zainteresowanym rodowiskom oraz ogółowi społeczestwa otwarty dostp do obiektywnych informacji o godnych zaufania agencjach ds. zapewniania jakoci, które działaj zgodnie ze Standardami i wskazówkami dotyczcymi zapewniania jakoci kształcenia w EOSW. W ten sposób zwikszy on zaufanie do szkolnictwa wyszego w EOSW i poza jego granicami, a take ułatwi wzajemne uznawanie decyzji dotyczcych zapewniania jakoci i akredytacji. Z zadowoleniem przyjmujemy ustanowienie przez Grup E4, działajc w ramach partnerskiej współpracy, rejestru opartego na zaproponowanym przez ni modelu funkcjonowania. Rejestr bdzie funkcjonował na zasadzie dobrowolnoci, samofinansowania, niezalenoci i przejrzystoci. Wnioski o wpisanie do rejestru powinny by oceniane na podstawie daleko idcej zgodnoci ze Standardami i wskazówkami, potwierdzonej w drodze niezalenej oceny, która została zatwierdzona przez władze krajowe, jeli tego rodzaju zatwierdzenie jest wymagane przez te władze. Zwracamy si z prob do Grupy E4 o regularne składanie nam raportów z postpu prac za porednictwem Grupy Wdroeniowej oraz zadbanie o to, aby po dwóch latach funkcjonowania rejestr został poddany ocenie zewntrznej, z uwzgldnieniem opinii wszystkich zainteresowanych rodowisk. Doktoranci 2.15 Istotnym celem pozostaje cilejsze zblienie EOSW z Europejskim Obszarem Bada. Mamy wiadomo tego, jak istotne znaczenie ma tworzenie i utrzymywanie rónorodnej oferty studiów doktoranckich powizanych z kompleksow ramow struktur kwalifikacji EOSW, a jednoczenie unikanie nadmiernie rozbudowanych uregulowa w tym zakresie. Równoczenie zdajemy sobie spraw z tego, e rozszerzenie oferty studiów III stopnia i poprawa sytuacji młodych pracowników naukowych, jeli chodzi o ich status, perspektywy kariery zawodowej i finansowanie, stanowi niezbdny warunek osignicia tych celów Europy, które dotycz wzmocnienia potencjału badawczego oraz podniesienia jakoci i konkurencyjnoci europejskiego szkolnictwa wyszego W zwizku z tym zachcamy nasze uczelnie, aby podjły bardziej intensywne działania w celu umocowania studiów doktoranckich w uczelnianych strategiach i polityce oraz stworzenia odpowiednich cieek i moliwoci kariery zawodowej doktorantom i młodym pracownikom naukowym Zachcamy EUA (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie) do dalszego wspierania wymiany dowiadcze midzy uczelniami na temat szeregu innowacyjnych programów studiów doktoranckich, które powstaj w całej Europie, a take innych zagadnie o niezwykle istotnym znaczeniu, jak np. przejrzyste mechanizmy dostpu, procedury nadzoru i oceny, rozwijanie umiejtnoci ponaddziedzinowych i sposoby zwikszania zatrudnialnoci. Bdziemy starali si tworzy odpowiednie warunki sprzyjajce szerszej wymianie informacji o finansowaniu i innych kwestiach midzy naszymi rzdami i z innymi organami zajmujcymi si finansowaniem nauki. Wymiar społeczny 4

5 2.18 Szkolnictwo wysze powinno odgrywa znaczc rol w budowaniu spójnoci społecznej, zmniejszaniu nierównoci i podnoszeniu poziomu wiedzy, umiejtnoci i kompetencji społeczestwa. W zwizku z tym polityka powinna by ukierunkowana na maksymalizowanie potencjału jednostek pod ktem ich rozwoju indywidualnego i ich wkładu w nieustannie rozwijajce si i demokratyczne społeczestwo oparte na wiedzy. Podzielamy aspiracje społeczne dotyczcego tego, e ogół studentów podejmujcych, odbywajcych i koczcych studia na wszystkich poziomach powinien odzwierciedla rónorodno naszych populacji. Potwierdzamy, e istotn spraw jest to, aby studenci mogli koczy studia bez przeszkód zwizanych z ich pochodzeniem społecznym i sytuacj materialn. Kontynuujemy zatem nasze starania o zapewnienie studentom odpowiedniej opieki, pomocy i wiadcze, stworzenie bardziej elastycznych cieek kształcenia prowadzcych do studiów wyszych i w obrbie samego szkolnictwa wyszego oraz rozszerzenie uczestnictwa na wszystkich poziomach zgodnie z zasad równoci szans. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w kontekcie globalnym 2.19 Jestemy zadowoleni z faktu, e w wielu czciach wiata reformy boloskie spotkały si z duym zainteresowaniem i skłoniły partnerów europejskich i zagranicznych do dyskusji o szeregu rónych kwestii. S to m.in. kwestie uznawania kwalifikacji, korzyci ze współpracy opartej na partnerstwie, wzajemnego zaufania i zrozumienia oraz wartoci lecych u podłoa Procesu Boloskiego. Odnotowujemy równie, e w niektórych krajach w innych czciach wiata podejmuje si działania w celu zblienia ich systemów szkolnictwa wyszego do załoe boloskich Przyjmujemy strategi Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w rodowisku globalnym i bdziemy prowadzi prace w nastpujcych zasadniczych obszarach polityki: poprawa informacji o EOSW i działania na rzecz jego atrakcyjnoci i konkurencyjnoci, wzmacnianie współpracy opartej na partnerstwie, intensyfikowanie dialogu na temat polityki oraz poprawa uznawalnoci. Prace te powinny by usytuowane w kontekcie opracowanych przez OECD/UNESCO Wytycznych w sprawie zapewniania jakoci w kształceniu ponad granicami na poziomie szkolnictwa wyszego. 3. Priorytety na rok Postanawiamy skoncentrowa si w cigu najbliszych dwóch lat na dokoczeniu działa w ramach uzgodnionych kierunków, obejmujcych m.in. aktualnie priorytetowe kwestie systemu studiów trzystopniowych, zapewniania jakoci oraz uznawania dyplomów i okresów studiów. W szczególnoci skupimy si na poniszych obszarach działa. Mobilno 3.2 W krajowych raportach przygotowywanych na rok 2009 przedstawimy działania podjte na szczeblu krajowym w celu promowania mobilnoci studentów i pracowników, włcznie z mechanizmami przyszłej oceny. Skoncentrujemy si na najwaniejszych krajowych zadaniach, wymienionych w punkcie 2.3 wyej. Postanawiamy równie stworzy sie krajowych ekspertów, która ma słuy wymianie informacji oraz ułatwi wskazanie i likwidowanie przeszkód utrudniajcych przenoszenie stypendiów i kredytów. Wymiar społeczny 3.3 W raportach przedstawimy równie nasze krajowe strategie i polityki dotyczce wymiaru społecznego, w tym m.in. plany działa i mechanizmy oceny ich efektywnoci. Do udziału w tych pracach na szczeblu krajowym i wspierania tych prac zaprosimy wszystkie zainteresowane rodowiska. 5

6 Zbieranie danych 3.4 Mamy wiadomo tego, e naley zwikszy dostpno danych dotyczcych zarówno mobilnoci, jak i wymiaru społecznego we wszystkich krajach uczestniczcych w Procesie Boloskim. W zwizku z tym zwracamy si do Komisji Europejskiej (Eurostat) z prob o to, aby we współpracy z Eurostudent opracowała porównywalne i rzetelne wskaniki i dane do mierzenia postpów w kierunku ogólnego celu dotyczcego wymiaru społecznego oraz mobilnoci studentów i pracowników we wszystkich krajach boloskich. Dane w tej dziedzinie powinny obejmowa kwestie równych warunków uczestnictwa w szkolnictwie wyszym oraz zatrudnialnoci absolwentów. Zadanie to powinno by realizowane we współpracy z Grup Wdroeniow, a raport powinien został przedłoony podczas konferencji ministrów w 2009 r. Zatrudnialno 3.5 W zwizku z wprowadzaniem systemu studiów trzystopniowych zwracamy si do Grupy Wdroeniowej z prob o bardziej szczegółowe przeanalizowanie moliwych sposobów poprawy zatrudnialnoci w odniesieniu do kadego z tych stopni studiów i w kontekcie uczenia si przez całe ycie. Oznacza to, e wszystkie zainteresowane rodowiska bd miały do wykonania pewne zadania. Rzdy i uczelnie bd musiały prowadzi szerszy dialog z pracodawcami i innymi zainteresowanymi rodowiskami na temat przesłanek realizowanych przez nie reform. W ramach naszych rzdów bdziemy podejmowa odpowiednie działania, aby zapewni pełn zgodno struktury zatrudnienia i szczebli awansu zawodowego w słubach publicznych z nowym systemem studiów. Zachcamy uczelnie do dalszego rozwijania partnerskich przedsiwzi i współpracy z pracodawcami w ramach aktualnej reformy programów nauczania opartej na efektach kształcenia. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w kontekcie globalnym 3.6 Zwracamy si z prob do Grupy Wdroeniowej o złoenie nam do 2009 r. raportu w sprawie całociowych zmian w tej dziedzinie na szczeblu europejskim, krajowym i uczelnianym. W tym obszarze wszystkie zainteresowane rodowiska maj do wykonania pewne zadania zgodnie z zakresem swej odpowiedzialnoci. W raporcie na temat wdraania strategii dotyczcej EOSW w kontekcie globalnym Grupa Wdroeniowa powinna w szczególnoci uwzgldni dwa priorytety. Pierwszy priorytet dotyczy poprawy dostpnej informacji na temat EOSW poprzez stworzenie strony internetowej Sekretariatu Procesu Boloskiego i wykorzystanie opracowanego przez EUA (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie) Podrcznika Boloskiego, a drugi poprawy uznawalnoci. Wzywamy uczelnie, orodki ENIC/NARIC i inne właciwe organy zajmujce si uznawalnoci w obrbie EOSW, eby podchodziły do oceny kwalifikacji z innych czci wiata z tak sam otwartoci, jakiej oczekiwałyby w przypadku oceny kwalifikacji europejskich dokonywanej gdzie indziej, oraz podejmowały decyzje w sprawach uznawalnoci zgodnie z zasadami Konwencji Lizboskiej. Ocena postpu prac 3.7 Zwracamy si do Grupy Wdroeniowej z prob o kontynuowanie oceny postpu prac, na podstawie raportów krajowych, w celu przedstawienia jej wyników podczas konferencji ministrów w 2009 r. W ramach całociowej oceny postpu prac oczekujemy dalszego rozszerzenia analizy jakociowej, w szczególnoci w odniesieniu do mobilnoci, Procesu Boloskiego w kontekcie globalnym i wymiaru społecznego. Ocena postpu prac powinna nadal obejmowa kwestie systemu studiów i zatrudnialnoci absolwentów, uznawania dyplomów i okresów studiów oraz wdraania wszystkich aspektów zapewniania jakoci zgodnie ze Standardami i wskazówkami. Majc na uwadze wprowadzanie modelu kształcenia opartego w wikszym stopniu na podmiotowoci studenta i efektach kształcenia, nastpna runda oceny powinna równie uwzgldnia w sposób zintegrowany krajowe struktury kwalifikacji, efekty kształcenia i punkty zaliczeniowe, uczenie si przez całe ycie oraz uznawanie dotychczasowego kształcenia. 6

7 4. Perspektywy do 2010 r. i na kolejne lata 4.1 W zwizku z tym, e EOSW bdzie nadal rozwija si i odpowiada na wyzwania globalizacji, przewidujemy, e współpraca bdzie równie potrzebna po roku Jestemy zdecydowani wykorzysta rok 2010, który bdzie oznacza przejcie z Procesu Boloskiego do EOSW, jako okazj do potwierdzenia naszego zaangaowania na rzecz szkolnictwa wyszego jako kluczowego elementu w budowaniu zdolnych do trwałego rozwoju społeczestw zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Rok 2010 bdzie stanowi dla nas okazj do przeformułowania wizji, która skłoniła nas do uruchomienia Procesu Boloskiego w 1999 r., i opracowania koncepcji EOSW, którego fundament stanowi wartoci i wizje wykraczajce poza kwestie struktur i narzdzi. Zobowizujemy si zadba o to, aby rok 2010 stanowił okazj do przestawienia naszych systemów szkolnictwa wyszego na takie tory, które pozwol spojrze poza dorane kwestie i przygotowa uczelnie do podejmowania wyzwa decydujcych o naszej przyszłoci. 4.3 Zwracamy si do całej Grupy Wdroeniowej z prob o dalsz analiz moliwych kierunków rozwoju EOSW po roku 2010 i przedstawienie raportu na ten temat podczas nastpnego spotkania ministrów w 2009 r. Raport powinien zawiera propozycje dotyczce odpowiednich struktur pomocniczych, z uwzgldnieniem tego, e aktualne nieformalne mechanizmy współpracy funkcjonuj dobrze i doprowadziły do bezprecedensowych zmian. 4.4 Przyjmujc za podstaw poprzednie raporty na temat oceny postpu prac, raporty z serii Trendy i raport Bolonia oczami studentów, zwracamy si do Grupy Wdroeniowej z prob o rozwaenie moliwoci przygotowania do 2010 r., we współpracy z członkami pełnicymi rol doradcz, raportu obejmujcego niezalen ocen, który przedstawiałby całociow ocen zmian dokonanych w ramach Procesu Boloskiego w całym EOSW od 1999 r. 4.5 Decyzj co do charakteru, treci i miejsca spotkania ministrów w 2010 r. pozostawiamy Grupie Wdroeniowej, przy czym decyzja ta powinna zosta podjta w cigu pierwszej połowy 2008 r. 4.6 Nasze nastpne spotkanie, którego gospodarzami bd kraje Beneluksu, odbdzie si w Leuven/Louvain-la-Neuve w dniach kwietnia 2009 r. 7

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Ministerstwo Nauki, Techniki i Innowacji A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area Ramowa struktura kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg PB Podpisanie Deklaracji Bolońskiej rok państw Europy Regularne Konferencje Ministrów co dwa lata Komunikat Ministrów P

Organizacja i przebieg PB Podpisanie Deklaracji Bolońskiej rok państw Europy Regularne Konferencje Ministrów co dwa lata Komunikat Ministrów P Proces Boloński przemiany w szkolnictwie wyższym w dekadzie 1999-2009 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Politechnika Łódzka Zespół Ekspertów Bolońskich tsw.ife@p.lodz.pl Organizacja

Bardziej szczegółowo

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym I. Podniesienie poziomu uczelni 1. Pełne dostosowanie organizacji studiów do zasad Procesu Boloskiego (trzy szczeble kształcenia: zawodowy,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy

Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy Konferencja Informatyczne zarządzanie uczelnią Międzynarodowe Targi Poznańskie 19 kwietnia 2005 r. Implementacja suplementu do dyplomu bieżące dylematy Maria Małecka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Europejski

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu

Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu Szkolnictwo Wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej Regionu Proces Boloński a model kształcenia na poziomie wyższym na Dolnym Śląsku. Stan obecny i postulowany. 1 PROCES BOLOŃSKI to proces

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015 Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena 1.1. Realizacja ustawowych zadań PKA. 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena jakości kształcenia. 1.1. Realizacja ustawowych

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku

Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku Zarzdzenie nr 35/2012 Rektora Wyszej Szkoły Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczcych okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński z perspektywy studenta, czyli co warto wiedzieć o studiach już na pierwszym roku.

Proces Boloński z perspektywy studenta, czyli co warto wiedzieć o studiach już na pierwszym roku. Proces Boloński z perspektywy studenta, czyli co warto wiedzieć o studiach już na pierwszym roku. Maria Golińska, Zespół Ekspertów Bolońskich Grójec, 20 lutego 2012 r. PROCES BOLOŃSKI Całokształt działań

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r.

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Tekst wystpienia prof. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyszego, podczas inauguracji konferencji "Nowe finansowanie. Wiksza dostpno. Lepsza jako." Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Dzisiejsza

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy. Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy. Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Proces Boloński po polsku od Deklaracji do Ustawy Jolanta Urbanikowa, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego PROCES BOLOŃSKI DEKLARACJA BOLOŃSKA 1999 Obszary działań mających na celu reformowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce Materiał przygotowany przez KSN NSZZ Solidarność na WZD Katowice 14 16.06.2012 Propozycja do dyskusji opracowana pod kier. M. Sapor Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskazówki dotyczce zapewnienia jakoci kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego

Standardy i wskazówki dotyczce zapewnienia jakoci kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego Standardy i wskazówki dotyczce zapewnienia jakoci kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakoci w Szkolnictwie Wyszym Edukacja i kultura

Bardziej szczegółowo

System ECTS a Studia Doktoranckie

System ECTS a Studia Doktoranckie System ECTS a Doktoranckie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 25 lutego 2009 r. Maria Ziółek - Ekspert Boloński 1 Realizacja celów Procesu Bolońskiego tj. budowy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym Monika Włudyka doradca zawodowy Plan prezentacji Czym jest proces boloński? Cele procesu bolońskiego kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy (społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07)

Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07) C 183/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2014 Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (2014/C 183/07) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1 Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP 2.06.2016 r. 1 Cel prezentacji Wskazanie głównych kierunków działań w kierunku umiędzynarodowienia UEP

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Nowy model akredytacji w szkolnictwie wyższym przedstawienie nowych kryteriów i zasad oceny programowej PKA Maria Próchnicka

Nowy model akredytacji w szkolnictwie wyższym przedstawienie nowych kryteriów i zasad oceny programowej PKA Maria Próchnicka Nowy model akredytacji w szkolnictwie wyższym przedstawienie nowych kryteriów i zasad oceny programowej PKA Maria Próchnicka Seminarium Wyzwania i szanse dla szkół wyższych w roku 2017 Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

I. Partnerstwo. II. Ocena postępu prac

I. Partnerstwo. II. Ocena postępu prac Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego Realizacja celów Komunikat z Konferencji europejskich ministrów do spraw szkolnictwa wyższego, Bergen, 19-20 maja 2005 r. My, Ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa

Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa 1. SŁOWO S WSTĘPNE Proces Boloński dwa kluczowe słowa na szkolnictwa wyższego Odpowiedni kontekst Planowana reforma szkolnictwa wyższego Pracę nad strategią szkolnictwa wyższego Szczyt ministerialny w

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze (IPPC)

Wymagania Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze (IPPC) Wymagania Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze (IPPC) Dyrektyw 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszcze, zwan dalej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass

Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Szkolenie dla koordynatorów wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 5 grudnia 2012 r. Katarzyna Lasota Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Dr Marta Tutko Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński 16. 01. 2012 r. Zapewnianie jakości

Bardziej szczegółowo

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9635/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 24 maja 2017 r. Do: Nr poprz. dok.: Dotyczy: Delegacje CULT 76 RELEX 457 DEVGEN 118 COMPET

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 Zapewnienie studentom wy na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020 2007 r. 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Od zewnętrznych do wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia

Od zewnętrznych do wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia Od zewnętrznych do wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia Ewa Chmielecka, Ekspert Boloński Seminarium Bolońskie AWF, Warszawa, 18 grudnia 2009 Części prezentacji Proces Boloński a zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego. Seria FOCUS.

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego. Seria FOCUS. Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego. Seria FOCUS. Nowy raport opracowany przez sieć Eurydice dla Komisji Europejskiej ukazuje postępy poczynione w zakresie reformowania szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Przewodniczący Poznańskiego Porozumienia Doktorantów Ekspert ds. doktoranckich Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego

System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Seminarium Bolońskie, Szczecin, 22 października 2010 System transferu i akumulacji punktów ECTS jako narzędzie realizacji wybranych celów Procesu Bolońskiego Marek Frankowicz ekspert boloński Proces Boloński

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Wymagania EMAS II Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Cele systemu zarzdzania rodowiskowego Podstawowym celem zaprojektowania i wdroenia systemu

Bardziej szczegółowo