%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-"

Transkrypt

1 !"# $%

2 2

3 3!"#$ %&'' ( )'*+',*-'&& -. /+.0- *'1 $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- 23*- */4 %%. / #.)0,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %1 %$%2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %$$ %%& #. #.#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %$3 %3%4 /5.*/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %6 %% (*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% %7 %-%#& '()*+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %33 (5-' (7 3%%8()*.#.)#.0,,,,,,,,,,,,,,,,,%% %37 3%$% (.)#.*/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %37 3%%20',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%,,,,,% % *'8 8* %%9#. #.' #(:#* #,,,,,,,,,,,%%,%,, %- -%$%;+',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%% %- -%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,%,,,,,,,,,%%%% %-3 79*+' ( 6%%9#.*0& '* #!"#,%%,,,,,,,%,,%%,,%% %-3 6%$%9 #*. */,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%% %-- 6%%;.' '*0 ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%% %6$ 6%39.:(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %61 6%% ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%% %67 6%-%<'= #*/,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%,,,,,,%,, %13 6%6%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%,%%,%, %1 4:*;+*' *<'** ' %>)/5=')),,,,,,,,,,,,,,,,,,,%,% %11 $% #=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%% %7 ='->*; = <*; -+?*? ; // //4 =9 B87B/2/( = /8 C*& D''*+'6 6 6 /7 %#8).. )0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %$6 $%2)8).. )0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%% %$1 %8*8).. )0 *. ',,,,,,,,,,%% %$1

4 4 %&'' 8). )0;*!"# # *') *.*#*' #* ##&*). '? 0 (" ) #* #!"#)#$?$-$6?$% 9##0* )* 8).. )0 # *..!"#'' +: +.' * (. & #. #. ) #+ # 0 ' # #+ )/ 0 '% 9 # 0+ " # / #.)#.)* #% 8). )0 (".: '. # ) (+/ +:.*:). #)5 /5 # &...% '0) : #*'' /5* #!"#% ' # '# ' "!"# *.:5 '/ ) ) '*..#' ""5B #*.) '.. ) ) 0 #+0 )* # '' #+:* )0 & #0 # (+ # 0 0 ' ' ( '5 + # &. 0 * '* #. #.) *:)/5 ( )0/ ) #.. +E.'% 4 8). )0 #' # #. '? 0 ' * ') ) ' # % 2' #' #.*#;*!"# #"' *#+ F+ # +: & )/ ##.:* =+%

5 5 ) ' *+',*-' & & -. / '-'!"# ': # '+ "/ +# *=? *. ;.(% G # ( '#. "#= #+0 B # ;* % #!"# 0 " ' 3 % ; #) 0*?;*!"#% 8:'#. "#= 0#)'#++#*=? *. 0 % H+B%0*%')

6 6 8: #!"##)'#. "#= 0 $ % 8* #'# 0 + B 73!"#? < 7$<#?;: 7<? 0%!"#):)0/B - - * * * $ 7 *00'/;'?;. % 2+0+ '' #!"# % $ H+B%0*%') H+B (##

7 7 E+ * 'F 2( * "#= ): #.# &?00&B ! 4) G. % A + CD 9"'') ): # '( " *') +)/% +# )0 (0 (: ". / % 4 '" ");.(% 2( '..' 0+* % K"/5):80 0%4 /0)" ' ("( * '?$L% 0"( (' "# ' ).( '#&*% 8*"#* ' *** #"'. /5.: ( ' ).(&) ) #*% 8 0 9"''). " )/?(0*#*!4 ) G. % #!"# 0 '. &?00&0 0' '& G0! 0):9"'') % 8:!"#.0'.&?00&0G0! 0 3 % ' ;+*.**)* )!"# # 0)*% 4 #"'.('/').(' ' ' + ' #* % 4 0*. ":. #.)0%9'# "#.'.*.)) # :' : % 8: 0+ ' ( # / #+ #. " (.? # ' (+# (# '. 0 '?' % 3 H+B (##

8 8 ( '#. "#= 0 #"'. +: 0+#'. 0%9" /*) # ' # % 8 0)"*. +#*!"# 0 ) ): 8) % M #*'#. M * *) #*'#. )' / **) 8 '* #"'. ' ## = *% 2 0## $6 # +# / % 4 )# ' N * "? N.* '+% 8"#)( '* ** * * )( '* # #* # " )(" #. #=).#% 4 #"'. '0 #+ '. '.?% 4 : " #. * ) ':0) ;.('. % : -* 'F ;+* * * ''* '!"# # ;.( (" '* '* O% 4' / 1* %'%*% ':0 '.? + *!"#*% 4!"#;.( ' +" #+' 0"( "# )% A O ' / $1* %'%*% G.0/5 / % 9 /5 # # *%A ;.( ' * $?0 ".% 8 *" *)(:*'*;.( # 9%" *'(:*'*;.( # % G /5 ;.( */ " ) & * * ) " ) #/%.0. #. 0"( ) #0:'0)!"#% #* #. "+:(?G "/5) 4 ' % G C' ' ##. ( ''0% #. #'*" ) * 4 ' ;.(% ( ( ' ) ) #+ %.0 '/5.. ). G Q # 0: C #'+ D ) ():.) ' )(. +% ) 4 ' # #* # '* ""/.'*0%

9 9 ) ##) ) *'. #. 0 * # * #!"#% 8 # "/5. " # ;*!"#% G ' #'.* 77. #0 *" 4 2) #= * <.* #* ' <.* # # ' #).:#. )00% #* ) 4 ' "/5 "# 0&* #% & 4!"#'( ( '#. "#= 0 *. 0.# ) ) % 9# 0)( /+ #+ ': 0)( (.#% ;)( # ) ' "* :). % 8B #R!"#% +* # #761 *' 8# # : #: #(.0 "0 ;.(/) #:"%2 #(.0#*' * ) #'6.%2("?!"#?* ##*6 *73-./54!"#= 0%! #. / #"'/5 *. * #!"# # ' # )*# '. #.* # / #. #0.0.0 ''.)" ).% +.*- -'!"# #+ "0 " 8.! 4) G. % # ': # # 0 ;: ): ).#. #*;:Q M"#' %2)0/:** / #"'.B!"#?M"#'?$ *!"#?;:?7 *!"#? 0?$1 *!"#?;:? * 3&'F', F' 4 */ " ) (# + 0 #% G/) ("'( '*0'5 "''..' # /#. #% A: (# +):)5B

10 10 o * : B (# /0 (.# (..0' ') ():* #.% * ) #'(. ). * 0 )+ ( * )% A ) # * (*% o <) /% G0B ) ' / ) # #. (% G ##.# 0)/#(*:* #* )'*% o!/+ /% GB 0)?.0 (. /+ ( * ' o <. : = RK <* M#SB 0# (. (.)#1-?1-3% o T#& * B (. )#?61% >0 *.+ ( " '.0/% 4 '+? * :.&#& "( #% o!/+ /%!#B 0# /+ /%!# 17-% * ) "# (0#* ' :* ' % 9+ ( 0) /+"'**#*. =*.7-% o #. B # 0# (. (. )# 11?17 # (.* # 4 + 0% 4 '+ +.: ) #. ') (.* # F0% %. ':. #..)0 "/.% 4 7$ %'(.' (..% A 776 % #. ( ' ( * #* % 2( * " #. *%% 9#. 8. # &* K. #8* #!"#% o <. 9# #B0# (. (.17-.% o 9# 20+B " E.' #.0/ $* # (. 166.% 2( #. " $6 0+ #* $ * # $ 0+ )#% 9# 20+0.':: '"0* *. " % ' o ) *R9). S?33 *U'(0# B2) #? <?<.'? )?M%'?!"#?;:? 4"0?;'?2)?E?2?8?.?? 9#?8 *?2) # o )?1 *U'(0# B;:?4 )? 9(;:?9 '??!?9)'? *?!?;):?>?!"#?<?8?M"#' o ) ' *U'(0# B( 4 *= 8!8?9#!) #?< #? )?M"#'?!"#? ;:?88!9 H+B##'B*.%'## %')#

11 11 o # *%&?3$ B!"#? 9#+:?4 '?;+?>?;:?!? 2? *?;?)?9?4 /?!"# o #? *RK!9#&4 = 0S?$- *U!"#?4 )?<?M"#'? )?9#'? < #?4?!#?9# 4 *=?! )? 9*).(?<#?O("?O *?;(?!"#?!)?4 )*C)# D% #):9# ;*R8) * ;# S): 9). * +;# % 9) # (*.* * 0# '#.) ' : % 8 ' ) 4 8!"# ' # : R9) ( ; G V A( #+ #. ')=? *'16.% G'!"# &. #"'. (" )0B #) ' #'#C3D *:C$D% ' #.% 8 #.* (" 0 #* */ #B #':#() ' #'##. # * &/ 5-'<'*'+'* D ;- '+,2 %&' ' ' <''; H,CI E-' H,CI J- -' 0+* CD 0+* CD 0+* #* #./ 0 0+* #* #. #* 0* 8# "#= ( 72 / /// (22 / $ 6$ 61$ $73 4 +# *=? *. $ $$1 7$7$ 313-8) $ $1$ H+B% ##%0W%') &

12 12 5-'<'*'+'* D ;- '+ *'/>';, 2 J- -' %&' 0+* CD ' ' 0+* CD <' '; 0+* H,CI #* #./ 0 E-' 0+* H,CI #* #. #* 0* 8# "#= 4 +# *=? *. /D7 /D( (D(7 7D7 2478D2 /417D8 @ @7 H+B% ##%0W%') :/ '&&; ' 'F D* '>D >,/>'; B 2 2,5 2,32 2 1,75 1,86 1,5 1,4 1,32 1,19 1,19 1 0,88 0,5 0 MIASTO POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ obiekty noclegow e ogółem obiekty noclegow e całoroczne : '&'' 'F D* '>D >, H *'/>'; I B 2

13 ,47 250, ,26 156, ,07 116,58 88, ,77 0 MIASTO POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ miejsca noclegow e ogółem miejsca noclegow e całoroczne :2 '&;&<''F'; D* 'D ;- '+H *'/>'; I, , , , , , , ,5 MIASTO POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ 872,43 korzystajcy z noclegów ogółem korzystajcy z noclegów turyci zagraniczni :(

14 14 '&-'F'; D* 'D ;- '+ H *'/>'; I, , , , , , , , , MIASTO POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ udzielone noclegi ogółem udzielone noclegi turystom zagranicznym A) )' 0 ( '#. * #!"# # +: # ( #+ )0 * # +# *=?*. 0% # ( #.0 '(): '")("* =+% 8(* #' * $ #* : * $ %()./#* # #: :$# ' 3# % &2 5-'<'*'+''F ;- >,,2 %&' ' ' <''; H,CI E-' H,CI J- -' 0+* CD 0+* CD 0+* #* #./ 0 0+* #* #. #* 0* ( 72 / /// (22 /1 141 ;: $ $-$1 <# $ $ 6 6 3$$ $ 0 $ # 3 3 $6 $6 $- $3$ $$$ - 2 #+ - 1 $ $13$ $ H+B% ##%0W%') :

15 15 '&&; ' 'F 'F ;- >, Ktrzyn Giycko Bartoszyce Mrgowo Szczytno Ostróda Liczba obiektów ogółem liczba obiektów całorocznych :8 '&'' 'F 'F ;- >, 2

16 Ktrzyn Giycko Bartoszyce Mrgowo Szczytno Ostróda miejsca noclegow e ogółem całoroczne miejsca noclegow e :7 '&; <''F'; 'F ;- >, Ktrzyn Giycko Bartoszyce Mrgow o Szczytno Ostróda turyci ogółem turyci zagraniczni

17 17 /-9'*&;!"# '.: #+ # 0 #. #0. * #% ) * ')+ *0 ). = +& % 4.:.#. #0.#. # */.' " 0+ +* ")#% # /5 '* #. '. &#" #0 '" )0.% 4 # # 0 ' ). * 0 #% R;+ 8= S ''.) + '#+ *?# # *:'05#. #+' *)#*% 4 (. *').? '#0( * #* 4)(* #' #) ( #+ # ' 7* "% 4 )#* + '/5) ) #5 ')*. ::5'* # '() % 9##.:* : ## * # # " &. #. #% 8 # ( #(' :0#.* '#Q 0% 8( " +: #. # /* # # #. #+ 0%!*') '( )" '. '# # # * "0)% '+ #( +("*0).'5 '#+ ( # ## '* * "# ) ()1 #+D% 4 #* "## #+ ) # *:)/5 # # #+.* " '* ) + #. #% 4 ). ' # / * # ):( #5 ) #. #?.' : )') )% * "#76%. ) #'(0+. B!"#?4?9!"#?9? A 73 % # +:) )!"#? 77$. * "# ) ) ).. ' : 0 #!"#? 4"0% 4 )"': 0 : 5 "' + * # 0* '#+ ' #+ '(0 '* ) )% 4 '+' * 0** '#* #(") # &##. ##)

18 18 # # # ) +: #. ##0.#. # % 4 #* 0 ).#. #0 A) )' 0 ' * # 0 # ): #5 * ) #. #? #* 5 ' 5 (# C#() &* ' * +# (. *#&*D% 0 ' # # # ' (" ### '!"# # *#. #* * * #* 0*% 9#5 #(""/5+ 0 #*. ) +' % 4 ' )/ ): 5# " M"# '?!"#?;: /0 '5% <. * '. ) #+ #. #+ ' C* '0# ) D ' # ') # ' *:)/ '" + ) * #. #+% A.:'()* # ) +% # ) ' * # ) *0+) '(0"/.:+0 0('= #"+ ' % 9#/: # # ' : /: #% : "/ 0 * # * #.:# )0 R) 4' S # # *:)/5% 4"+ # /: ')'5 0(0#% 8*("#() &* *' * ). #* ' #* # # 0#. /)#*.#) % 0/#0 4 */ (. &# ) '. 0 /#0% ):( " 5 )(" =.)#.) (05& #. #."#. ##* #%4 #*). # # 0 ' #. * 0 #+ D% (.(#. # #( )0 0)". *' # &..0#. # *)(" * )0 *0

19 19 *(.%):( #5 "' # *.#( )0 0 #*% 4 */(.#0 ) ). ( '(.:5.:0.'"#. #+%!"# ' #'0') *#0 C'*? )* ) #*D% ## 0* &#" "#= ()0% 2'+ ( #+ # ('/ (.0" #. #+ C( #)00 #*D):( # ':) '"#. '#0 C'% +D #. )' '"#*#. #*'*# *% <.' 0+ # ' ' "# ' 0+)/' 0+ ).# +% 4 *.:* #":...#. #0( ' 0+ ) #. #+%<.+:' 0+ #:%8#(" #:* ' :' # *#./0% 4. # )( ' 0+ # * ):('5 * ). 0 ' ) )'():.#.* )* ' 0% 23*- * ; '' #*/!"#( "'. 6'** ')+ 0 '' /). 0 ' ) 0+ ' + * #% # ')+ (*. 0 (..0 " 0 * # * #% K!"# (*. -N '')+0 '%4 # ' # %N '')+* )' #( +* #% 2/E 'F0- '0' ;-* 'F 'F 9.:( # / ' #0 *#0. #. #/ +' C%;.(D # C * ) 4' D% G '* )*(0. ;.(. ) %4 ) #..#))*.( #* 0* (0*% # : '*# )/ ( #)0 C( * '.' R0(/ 0SD% 8()* #. #/ + ;.( *:(5 '# * ) /5 "#( '. # # &.. *.? (*

20 20 *#".*.) " # 0 *.("*0& #.% ;+*F+* = B 1. F+ '. #B ' # * / ) 2. F+ ' B / # C'% ) ( + ('D).(/ ) C'% ) # Q ) '# ( + 0"D ' + #+ )U0: *# F+ #" ## 0.(. 0 #.( )"% A( '()*. (. #"'. B :4 P o rów n a n ie d ług oc i ka na li za c ji z d łu goci w od oc i gó w w p ow i e c ie kt rzy ski m d łu g o ka n a liz a c ji d łu g o w o do c i g ó w H+B' k m 3. F+' # C( DB/ #).( ) C # ' : * #.)* #.*D ' # " +. '.'0).( %4 ''. '+''+)Q*#0:= ): &0& ) ' (. 0 '% / ' +( : *)0 00 # '* *0 4. ' #* & Q F+* #. & &. '. 0 *''. F+# * " #. 0 '+ #* &' &. #:

21 21 : % Ł a d u ne k za ni ec z ysz c z e w y tw a r za ny p rz e z m ie sz kac ó w po w ia tu be z m ia sta K trz yn (z a trz ym a ny w oc z ysz c za ln ia ch i od pro w a dz on y) 8 0% 6 0% 4 0% 2 0% ład u n e k o d p ro w a d z o n y d o ro d o w is ka ład u n e k z a trz y m a n y w o c z y sz c z a ln ia c h c ie kó w 0% BZT P N H+B' 5. '+B '/+ - '+ $ Q : 8.0 Q'*#0 **. + 0.#% 4 ' # '' '#) )/ = #0 F+ # *:) '. (.'*#+%># *#.). $. )0**(% 4 ''..#+' #.* # #. #) " :. '* 0 ' '*# (: '#+ # ':0 C'%. D. (:.: * *) 0 ' # ) % K : (. )'(."/ #*. ) # '#.# 0 #' *** +RS # * % A).# ) R S.#+ / + # #) )*. # # # / +. ) ' #.#.)' + * *0( ' / ''5 '*# &? *+% ''* 9# '# # * # # ' "/% A# 4 + 9#9#?E'*)0' *#0 #":.#). #. '. 0 * #/ '. ) ).( '():%9#":/!"#$% B ) '. 0 Q $$ X0* C*# &) #*# Q &D%

22 22 2( # * #. " '. # '*. * ='*.* #42M%90+ #. '#0+0 *. = #'".* )% ;+ F+ = '# */ # 0# ') #+0 '# ' # "0)% * F+* * #'#..) F+ 0 C') #+ 0+) #. *#)0 ' '). /0') C'% 0+) # ') 0 D% K.:)/5 # # # * #% #* # *# # : #)0 C0 'D + ) /5 * *# = * " 0 ) #. #/ '#% K * # # #+ F+* * 0'"0)+ = *. %.:)/5 #. #+ # 0+) * )#)"/* #% K+ : +:5 ' # F+. ' #'00B 1 2 '* % 4 +#*=?*. *''*+. 0 #* '*. *. 0 *: 5' ##":..%. *. # #* *. #.:)/5% ( (:.) #B @ 9 A = 0 4 8) 0% 4 )# * #'*. *. 0(( ' 4 2M C+ 2<!MD% 9# + ' '. )0'*.. /+*/.% 4 ) ( #":.. # #* ): " : *. # +: : % 0 #"'5 # : ' '' *0 #":. #.#0 '+ C ' #'%D% 4' '*. *. 0*+: #+0*/% 8(0 ' * # ) ) # 0 F+.% V '* */ #"'.'():." +B 1 2 2:R4 *S!"#% 2( #' '. )0'*..%

23 23 #* # #"'. F+'*.0 #F+'*#0 0% H+ ' (' *# ). #.) '/% 4 F+# # 0: ) #+% 9.# *0 *5 ) ) #% # * # #"'. #"'. F+ '*.0C) #?*0#0DB 1 ) 2 #(#)& *+ % 4 #"'.'*'*.0 # 0: ))./ % L- '.0- # * # * : ( #+ *0 0:5 ('= #.()0*.).( **.% *#: #+ *0(5 ' 0 0:/ */)'' +. # $6 # $ % 8 / CA%% 2%'F*- 0)". #'" C/5'* /) ' '* )/ * # ): 0 #' C ) 0 ': /)/5 #'0 C' ' /)/5 #.) " &0*# ).(0 ).( #"' #' % 4 # #. * #& '* $ 4 2) #= 06'F 77%. #( ': # # ;*!"# R) 4' S.:# * )0*%40+*( #. #. # # ;*!"# : * '.* '.:# *' #0* ** #!"#% ( # '* % :# 0 "!"#.. 4 ' %#.:#. )00 "'#(* 0: '# 0+? (#% ( #* ( 0#. + '# #+ 63 # 0#. ' # ')# )#.%).) $ '% ;:: " (# ( % )"0) ' % 0:: " *: '# 5 #. " :+ 0 " 00% # #*

24 24 0F " ) ' ("% 4 # ) 0:: %4# * * @ # + % '* 0:: "B ( ( (#)% '# + ': 0#. (# ) (* 0 ) '(# #0 - % 2(* #. #.&. )#( *0(.5 ' % 4. (. #.)0 '?.# (.* ' " ''.) ) ) *: '5*''.)"'##0.0:.0).% 20 )/5 '+ #* & * " ' ).0* * % 8. (: # #"' ': + 0 )* : ( *0 0#. + C( '. 0#. '#(.##0). #D% 4 ("(* #. "# : $'* +' ' #.4+ 0! #8% &( : *; *- * %& ;- ' :0A E A( - $- )'.)%! $ #. 7.(0.# 9*!)C<# D!) ( # $ )'82R4 *S 3!) ( # 3$C ).'D $ )'82R4 *S!) $1 $ 8)%;.) -!) ( # $1 6 ' * '9'#) 6 2) $ $.)%!/. 1 A( $ ' * '9'#) 7 4 (( +' 7 ' * '9'#)C+0.)%!/. D G( 1 7.)%>*# G( -3 7.)%>*# $ I# 6 >*#!*.)'.)% >*# H+B". #!"# 6 F+$##'B')% '%0 ) Y4'N>N1$

25 25 229'F' A- 95.) */ " * *+0#%'& #. #."0!"# " #"'.0B & 5*&' 1/ 5 ;-$ 5* $ ; 8= #? <?? O.0/52(/& 0 O.0/542&% # 0.) 2 D 9 ' A ) #% (#.*% #01.)% '0.# 5$ O.0/5/1(& #0.)% 1 'A ) #% '<.* # #% <#?!?? >/(:* G /5+0B ;: 1( < #?(?.#** * # ;*!"#%?.)' *?.)' *?.)' H+B". #!"# *?.)' * '# +0 ' 0+) #0 #* *. ** #' # #"'. %

26 26 :/ Struktura kategorii dróg publicznych. 22% 17% drogi wojewódzkie drogi powiatowe drogi gminne 61% H+B' 4 " /5 0 = # * ("( * # ) # '+' *. 0* ++0% " ' # * # * )5 # (. 2(% #' (*. (." 2( #+ B D(."0.)'*".)*9 04 8) $D*" #0 0..) %>. 9?9'#) <# *D% #'(*.(."2(4 *.)%;= *D% +)0) * # '*. ("( +0 0*% )= '.) & #. #."# % 9#+00*'. #"'. B :// Nawierzchnia dróg gminnych. 11% 18% 40% nawierzchnia ulepszona bitumiczna nawierzchnia ulepszona betonowa nawierzchnia ulepszona z kostki 31% nawierzchnia nieulepszona i gruntowa H+B'

27 27 9# # ** ). # # )% * *0 #"'..)B & #. #..) M C & #. #..)! & #. #..) 4 & #. #..)2 & #. #..) #? #' # &0*#/: % 8 # ''.'(. * 0+ :=% < * )00 ' #. / # " # (# )' * # #* ( &)5# '..)/)+% A -'< '#"* #' #'' 4 0!)9'%%%!"#% 9'+ ' 5.0/ * # 5 *0 * # 5 ) #" # '%9#'=0* #!"# #+0 # #:)Q3$N 8>Q N%J/5 Q$.$%!"# ' #+ ' ' '#( * #% 9'+ ')#.." B 9#" # 4 R+SG:J.#*#9#"#4 R4 +S!)% &8 -' - $3 $ $$ 0A - -&D %-$-%-C1* "D %6$%3C1* "D $%%1 %31%7C1* "D $%6%7 H+B". #!"# # 0 0A -- +'- ' %%3C1* "D %36%$C1* "D $%1%-6 %%6C1* "D %73%$ 8 0)"* ( #)0* '. ' F * '.() * '. # C'*# : '. )D% K : F & * 0)'# '. ' '. )

28 28 #/%G :) ')#*0* #&)#+' 0)"* &7 : -0'*-' * E' - 9##4 R+SG: $ J.#*#9# #4 R4 +S!) "--& 0A - *-- -&'B * -* H 2?-&I 1% "--& 0A - *- -& H 2?-&I 3 M $% $%$ H+B". #!"# ( ') ) )!"# '*. 0C'% ':0D?' *"'. )/ %3%* /%(% 8# '+.$# ##)/ %N 0+) '. % &4 %-&' - $3 $ $$ *- - H 2 I 66%C1* "D 6-%-$C1* "D %3$%6 6$%-3C1* "D %3%$6 #*-' H 2 I 3-%-66C1* "D %7C1* "D $$6%6 3%31C1* "D $1%71 ' H 2 I 77%7-C1* "D %6$3C1* "D 6% $%-$6C1* "D 66%316 %;+ H 2 I %1%1C1* "D %$-%67C1* "D %$-%36-761%6$-C1* "D %37%677 H+B". #!"# J)..: 0 ' # ** '0. ###)#( 5*:#" #% 4 ') ' ' # '+ # ':% ' ; ' / C/ (#'* D*. " 4 0!)9'%%%!"#% # # ' N ) C. ' * *:)/# ##) %7N* =+%.(

29 29 * ) *' # *D% #**.* # * Q1N% O)/5B$6.$%!) # /5 0* # * #.*' 4 0!) 9'% %%!"#% A.0/5 # % *% # # *0 ' 0+#%!) 0+ *.: (.0 +0 * * #'. # # (.0.)' % 8 ##* #"/0*/ ' )/ +''. #/$%* ("%2( # ')#771% )B2 )/ 2( B ( * =+ (.0 ' )"B %$% 2 )/ +(# 0 ' '* K ' # ) *?()0% M ' ) #& (.. 0.#*# #* " *% A) '# ' 0 #* *)%8.**/ ) #.0 #& () ()00 C # )&. #+ ' () #. & &.% #"' #+ ()0/ + + #+ #"'. ). 0 / #+ ' *'* ;.(%>"/5.0 # '#.. C.) "#D ' # "/5'# # ( #0. 0 #"'. 0./% #"' * ' #. ' #+ '/ * /)* * ' # ' # '' ) : ' '+)0 #% 8()*** #0 ' +/ % 8'/.'')"#)0 / + ' #. #() %1N % )/5'/ + )/* *)B '+B1%$%* %

30 30 &1 L ' 0'&+ 'F *'' ;*!"# 3&+ *'' '& &+ 'F >'; 6$1 ' -+; '& >'; 77N %-+0A- '' 0'; HI K' < 3$ N < 3$ 9* ;. 7 1 H+B". #!"# &/ J- '0A''. 0''F -*+ <''F. 0''F '''F <K *02$)C02$* D 76 >K *02$)C02$* D 3 0+) *0) 1-6 J#0+) *0) 71 7 T &0+) *0) H+B". #!"# # 0 <. #). +. 0* ) # '. 0 *:)/. 0 '0 * #% 85 # *: # : # 0: ( 0.#?0 '' ' / + )?(# C.#('/ '/ +0.#.D% ' # :( #B % ) '&. " ) 0+) '?/ $% ) #'&. " ) 0+) ' Q ' #' * (:.) )" / +%

31 =+C$7 +(D% O.0/5 0?)C.%$%777 %D *%4.)$. 5 )'" 5'* *%> #.0/5 0. %%$ % * 0 5 '* *% 95 0 " -3* )' 0 31 '* )% %-*- 8 "( # ; '!*.) R!*.) S 9'% 8)% ' # #%. #.#*. ' )/5 # '#. 0 ' '+ 00. ( #/.)/..0* #*#* *.)*% 8# <.* # #!"# ') ' )/ (. *.) '+ # #.* #!"# #"'.*'*#*B 1. 8 "( #..0?V)*. ZKJJZ 9'% %% ( 2..0*. JK%?;29% > J#..)%!"#= 0 ;: C (+ # '#.'+ *.) +'+ 00.)D Q()/5 # 3..0*. 4 0 Q()/5 # 4. 8 "( #..0?V)*. Z<EJZ 9'% Q()/5 # #* #!"#% 8 "( # ; '!*.) R!*.) S 9'% %%!"# # #*.:# * '+ : (' ("# 0* )% 8 # # ')#71%0* * %* '+% 9 #' :: #*( +: #. 0.% 8 # #. $$% 80) E )0 #. " E ')#% A 4 *=?. 0 " ) # ( 8;! R!*.) S ' # ')# ( # 9. 2'+8.0%%$-% 4 )# 777?$% #'&*" J!.* 9%J% 8..*# #

32 32 (*..)#" ( (." *' : ')() ')#" ' ' )$)#% )# /) ("* # *"0* # '# Q 0)" #"' "#/ +& C 0+)&*(#D% 9 '*.. -% 0 '+B 00 ' ' #. ' ) 0. (+ *#+'. ' +( ) #% #* # 9'+ --.* + #*B %-31 $%31'*#*0 '*% )/5'+#'* =+'*#0 ' " "% G # ' '* ' = " /5 '. #+% 4. $ '"# ) # (+ " '+*%% ' % K 0)/5'+ '. % N% &// '0A &; -*-; * - -& *- NO * *-*- 3&-//( -2//( 3& 2 ' 0 #. ' 0 0 ' (+ *#+ 0 0 H+B8 "( #; '!*.)R!*.) S9'%%%!"# 8# #* # #"'. ' (' ( #0 8><0'%

33 33 * $ 3 &/ %-*-&*' <'& < L & <'& '#&) #( #? *#)(.# '#&) #( #? *#)(.# '#&) #( #? *#)(.# '#( #?*# ' # (.# '#&) #( #? *#)(.# 6 '#&) #( #? *#)(.# 7 '#&) #( #? *#)(.# 8 '#&) #( #? *#)(.# H+B". #!"# &/2 ' * & <' %G0$.)%<0 $3 )* B #.)%.)%>(01.)% 1.)%8%4.)%!.( -.)%!.( 6.)% ) 0$.)%8%4 1.)%9 06$?63.)%206 #G*'F- * $ 3 L ' &<- <' #G # # &*# )'' ) * '' ) * '' ' * '& <- <'#G #.# G:?[\? '* ) - (88!9!"#.)%<0 $3 *09;K4 061 H+B". #!"# 0A #G -3 $ $ -$ J- * $ * $ * $ * $ * $ * $ * $ * $ J- * * * 0 0 0A E E> C. '.D # KT.W 8) 9'%%% ' (..0 '%*% 88!9 (. * ) '9 R8S ' (..0 '%8;! R!*.) S9'%%% ' (.. '0 ' /*# ' & <- *0 *0?'.#) *0?'.#) *0?'.#) ' (.% 0 'E 5*;& '& <*#G <&'< ( ( E?G 9'% %%; ( 2)9'%% K

34 34 #*+ '!*.)E0# >')R!2 E>S9'%%%!"#' ' ')#"" /R.:SF+'*/!"#% H+ '+ '* 4% # ('.* * #B % #')**"0)* Q $%'))*'* % ')0***Q9 0$$% # #1N ##' ) " '/5 #. ' '). #".:#0 ') ' # 9 0 * 0 $$ Q D * #!) Q :/ ''*P: Q,-*' ,52 Rynkowa 1 Karolewo Mazurska ,6 9,528 3,3 2,01 0,23 Moc cieplna [MW] - dyspozycyjna 2,52 Klonowa Kaszubska 1 Słowackiego 7a Limanowskiego 22 H+B!*.)E0# >')R!2 E>S9'%%%!"# :/2 ''*P: Q, ,95 Rynkowa 1 Karolewo Mazurska ,69 4,43 2,47 1,79 0,14 Moc cieplna [MW] - wykorzystana 2,01 Klonowa Kaszubska 1 Słowackiego 7a Limanowskiego 22 H+B!*.)E0# >')R!2 E>S9'%%%!"#

35 35 8# '+ : $% # '.) 4% * # # 7N% 2 # $3% :.* #"*+('/(* 4 ) ( #+ # * # # '# '.) F+ ') # C"0)).( 0 'D% # R #S ) * + "/ 0*0 (. * 0 0+* F+* ' # A.:. * # 0+* #'. #. (.* #%.# '' ## )# # # : #) ) + ' # " *#.#*# (. " ' '#(*0.:0')% &/( & ' * R;-+'*+. $!) (.*# Q * $%?3%.*#??%.*#?? 8 *??% ') 0# # (* " /?-%?.#?$%? 7?? * #?$%% 4??? *? #)0?1%!.(????? -!) 6 * 0 $$ )3! H+B'.*#?? #"?$%? / #?6%? 21 *?? #)0?%? 2

36 36 A'! E0# EE;J 9%J% 2 E0# 2) # # 0" ) # (+ #* # 0*!"#% 8 '#* ': 0 ) # ') 9'+ *. *#*.= ) ')#.= ) '*)/)..0% 8 0) ##* # #)B 2) )*/0'"9? C.0/5 *D )*;8!"# '' # # C # #) F / $% 3) )* 0 C ##) F *)'# #* # #- 0+)/0 '" ) ( (+)).:(+'* % 2( *.)?* '* ) -7 # # &*#3 *# #(% > #.0/5 ) 0 '" /#).)0 $$1 *% :/( Struktura sieci energetycznych kablowe napowietrzne 0 linie SN linie NN przyłcza owietlenie H+B'

37 37 :/ Długo linii energetycznych linie SN linie NN przyłcza owietlenie H+B' 2/#).) ) # % ' * 66 *C) *D% #* # #7(+0) (+'* % &/ %-&' HI %-&'' / 2! :F %-&' HI! :F 9GB-.-&;*+ %-&' HI! :F *< - $$-- - $$77 - $$3 9#B+D0--&;*+ DF- /#) $ ) 8!8 $ $6 3 $ $ $6 ' # *> 7$ $ B*- - 0 '%* 717-6$ '%) $ - $ $ ' # *; -7-6$$ $ 633 )3! //81 8/8 // //1 H+B.E0#09%J%2) #E0#!"# 411 #. ) #0# ' ' '#(* #0") #%

38 38 2(: +0A'F0' 8* # 3% &/8 +0'; 0' * * +0'' ;.#9 (.8= # $ ;.#9 (.8= #.:#. #* 'F ; - 3 E-+*' * ;.#;* $$ 3 ;.#;*.:#. #* $3 ;.# +(& - ;.# 6 ;.# + /+ 1 ;.#'# ;.#+# ;.# '+ ')0 )3! /2( /M H+B". #!"# &/7 * 3*- *- 'F ; E-+*' * 'F+<' :# ) 71 $ ;.#)/ 3.:# ;.#(..( 17 - )3! /2( /M H+B". #!"#

39 39 &/4 * 3*- ; &- 'F& 'F 3*- 'F ; E-+*' * 'F+<'; & 'F K* 6 $ K'* 36 #(. 3 3.(#(. 33 K?' 36 - K *.?0 6 K *.? ) )3! 41 /M H+B". #!"# &/1 3*- ; 'F * 3*-,, '. K* $7 -- $ K'* 3 3 #(. $ 3.(#(. $ K?' 7 - K *.?0 $ 6 K *.? ) :# ) 6 $ ;.#)/ ;.#'* 1 3.:# 6 - K+: )3! ( H+B". #!"# 4 0 #. $%%$3% 0* ' 66-) )* ) 1) ) )% 4 0 #. $) )* ) (.0*.(0 " -7 #0 ( # )& ' +(.' *. # 0 ) ).% 8# 6- +( #'') ). )0%

40 40 23& 4!"#)/5* =.:#.)#771? $.)0 '***%" ##. 777 $ #+* )/5 * = $? #'* ). ##)#% : /8 %;'&>---. 'F/114B r r r r r r. H+B% ##%0W%') 8"#'.:# * #* # '' (" #.= %$%$D% 4 F ) +# *=?*. 0 $ # **) : )00 )!"#% <"* 0* C. %$%$ %D # 6$* = -3 (*.:# ' 63 1* $ % & 3& B -2//2 3& : '; 'F ;+ & 8) $ $7 1--$$$66 4 +# $77$$ 8#!"#= $$6 671 $-33 //7 282( 7(4 ;: $-1 <# $ $ H+B ##%0W%') " * =!"# ): 9'+) #+ # N (+ #* # ;*

41 41!"# ) )%8 #'*# 0+.% &/ -+-*-; &-<''F'F +0'' H2//2I 'F - '&> S )/5) )0+* 6$ 631 9'+) R8S!"# -6 $67 )/5) )0+*;*!"# '+) R<.)S ;: $!K<9 '%%%!"# #'*# $167 $$763 : * F * '/+ )* # #. #+00* $ '.:# %: F ' <# $ D% & 3& **-<'/>'2//2 : '; ;+ 3& & 'F @- D2 /D8 H+B% ##%0W%') 4 ). #.)# )* ) ( # ') # * =+%

42 42 &2 '&>'F* 'F : '; %;+ & 'F 8) -$ # 1 $ #!"#= // (7 4(7 ;: $ $7 33- <# H+B% ##%0W%') ( * = #!"#'' * =+ ## /) * #C# *0D%K* */). 4 F * = (!"# *: &*5 *" * ) ') # +( * * # (. ( #= '. ')=(."% &( '&>'F* 'F B/>'; : '; %;+ & 'F />'; 8) 4 @$ 2D42 /8D( 12D H+B% ##%0W%') <. * ).:#.$%B?20+*(. * )Q6 #%?.)(. * )Q- #%?.:#.$%B

43 43?9' Q$C7$(D?8 ':).(*Q7C-7(D?.)Q7C$(D ;*!"# ' ( 1 * = *.) '.:# 17 6 * $ % 4 '**. " $-3(. % 9'/+(. + ): '+)#* 7-C$* =D #.* #* # 3 C7 * =D #.. 0*% '#( * ) ( ) ).(0 "7C )& D*. ) )).( % :/7 3& <' +0A G* D;+ 'F/114, r r r r r r. Mieszkania GMK Mieszkania KTBS H+B #!"# ;*!"# ' ) ) ) *+% )/5 '* =' 0+))#' #': % 4 ###)# #'. '#) $$* (" /;*!"#% :/4 '&>*-'F* 'F/114B( r r r r r r. 2004

44 44 H+B". #!"# & &- &; 'F.<''F- 2 G- &- 'F$ '&&-; '&> A ? ?7-7 $$ $$6 76?$ $ %;+ 8( /48 H+B". #!"# &8 -'> &-'F'F <''F +0A 2 '&> : '; %;+ : >D;'F &*0--'+ : &-'F 'F *# '#) (#*# * #) *#. 6 6$ * #) 3 3 *#. $ : &-'F*-' #)'?#) 0 #+' #) 2')( H+B". #!"# % #' :!"#= K # <.# 9'0 9'% %%!"#% J #.) ( * # '+ (*. - (. + * 77 ) ) 0+)'.:#

45 '*&; J) ( +'()*.* & '? 0 #" ## '. #. '/) )=' #+)'5 *. '?0 '0* #!"#% &?.(* # ) #) R.#+ # ) % ;.( ) ) '* /: # # ) # '+' )* ).( ) # 0 '()*. ' "#*('= #*+ )## ) *. */ Q *%% 0 /: ' ( # # */ '.. C' * )0 '= # 0+)*.0)"* ''0 +:0.%?* ') %#K%L)"%5%: ) 3.?': ) / + #)* '* + ' #'(:.#/5? #"'' +. + ':# 0: '#*. '0*..#= 0 ''.) ('= # (" * (:* ) (.:#. '#)* 0:* '#* ##(. ')#0'!! #!T%:L# :% 5%LL! &,(.(*/ -'(.* #+0 ).''('= # (.* D?* )/* ' # ' ') ' 0C # =* # 0:'.()0D 'F +(*: * # C* ')D #0.. #) + 0 #+ ' #0 +:0.%? #')**"0)* '#)*F+* '##* * ') #)**#* #.).:)/5 0* 3.?( )##+0. ) * )##)0.. * #Q0:)(# (. +

46 46 )3%:L# :%?*'(. ' #' '(."* % YYYYYYYYYYYYY &?(. # #).)9 0? 4%8) #.)9 0 ;+? ( R4 +S!) #% ) #B?.(* #.)9 0 # #).)9 0? 4%8) 0?< #% ) B?* ) # #.)9 0 # #).)9 0 4%8) 0?< *."*'*+ ' #.'8)%8. 0C+0! 8. 0!' ' 0+ U) %%5)):%5L) %%5))"#!%:) 3.? #)*.#* *.)0?/5 '(: '*#+ " /5. '(:

47 47? '#+?'. ')= ')#" #% )B?*#(.. #*+ '#/0/ + #)#)0 0 ' #*.'#/ +% %%5))%5)5%:) &?.)# #.) ')# '+. ## #**.0 ' '("( '#.Q(.* ).((. # #'. ''.' #'. *"'#0) ) ) )0/* #*. ) #(+ '+Q.' '"#%).. F +..+ /). #'0** )0' /*/5? * =+ 0 ' #. #*.(+ '+ (''()*?(.).(&*' # ) )* ) ) ) ) *.)?'* =) +( # *.)0 4 Q' #%' 5? * ' ( #* * # 3.?R S '+(.) *(# 0")*#+ 0 ''+Q. # ' /5?.0.)0 ' '*/)'' #)0'' * 0 ' '*('* ''' '+% L!E#K%%"#?)')# *: #5 "'(:(.:#.0* C#*#+#(:0.#* #.*#+'0 *#.(.: +C' ":)# D?" /5) )("'. ;*!"#(.' " '#) *0.: +*# *"%

48 48 (5-' #!"##'-)#.*# #% V #* # 0 +//) # )# :. * / #.)0% 9'& ': * # 0+ '*" ) ;.( ' ** * ' +' #* #% G ## : *.** (.* #% ' # 0!"#. #/).' #* % 4 # #&.* #B %9#& #0* # $% 9#&(.* B J *.+* ').8. 0 <8)8. 0 >.)9 0').8. 0 #" #) % 9#&'0(.'* Q0 'B J< < (: >>. AA:: E*0'.)%A* )* T9#20+?)# :0.' #"' 3% 9#&))# #.'*/5% < F ("( #0 * # 0)". *. * % +:.*# 0&.*:) #. " #0 * # +:.%..) "/0'.0.#+% ' )*# (. *%% ;= 9#.0% ( * ( #*# #& B /+ /% G0U /% GU * U (. ;*.*! " J)(# V)U *. * U ' * &.*#U % '+ #0 * # ): # #5 /5 '. ' ' '). = *. )% 4 *" *:)/ #) #. )% #"' ' # 0. ' 0 /* /% *'/*B% ";.(U$% * # ) *<*!+) U%*.)(* '*/4 ).. 0% *0* = #0* #& * ) 0* ) # *: #5 ' #" # 0 0 ' ' #.0)"* # 0 ' #. #%! # ' '0*.#)(. #0* #%

49 49 3&- >0 *.: 0+0 # #. * # 0 (* +) '#'*/5 +) 0' 0% J 2 (* +) (0 / /%!###'*/ +) 0% G ## ( # */ &0*# (. * ' ("(* #0 * ') (. 6-7.% # 0 * 0) '/ # 0& #0.% 4 # #& : # * ( #* # (. : (. ("( & %.0".0. +: ')0 #.) ( U /+ /%!#% < A'*/ ) ( 8) 8. 0' &. 0+0').* 0 ' )#% 8) 0+ # *. * # "/ #. ' #*/5% > 0 * = '#...: (.)9 0: :.)I* 0%G #"/5 * #(.. " #" '#%+#"/* # #(. ) '0* #0*#. 0+ =..%G ##0( * % Z!"# * #* : #Z # /) #/5 * #& # #. * %.*# # + # "/ * # * 0 ').. ' #0 #0**)*). 0 #% 8 ## * 0 # / & 0 ' #. #% # /5 #. # ( #+ # # 0 '.. ' #* #0..*#0 # * #% #.'. ) (..)#.0 ' '# '+ /'#(:0% 9* <&- *+,*-' #.'.? "/* 0.#* * +).'* ' * # (. )'.% A.:)/5( #+#0#'. **// )0 ' * # =.'%.%4*( #'* ' 0)"* # #* ' #.: #/5% 9 +: *'. ' # * #% 8 +: #5 ' #. (# + # ' +( ' (*/) #(+ % 2( * (5 #.0 '+ '#(%!"# ) * # #'+? 8) ' #.: )/.:#.:( #+'* %

50 50 V -'F<*-0A JA) ;.(% < K + * 0 '.:*.:# >!*') (. #'. ))0?.)% * I* )* 9#20+% 4 *"*:)/ ): 5 # ## *:)/5 (. & #. # ).) #. #+% 9#* % (/&--' 0: R9#* #SB? #. #. /*/* =+ #0* ## ' )00 #.U #U '= #?# & '.*# '0*#)% 0: BR(.* SB? #. #. (.*## ( '. #.(# + ( 0')..' #0#0&0*#.* #+.0)"( #. ' # (.)#. ( & + '' '.*# #.% 0: B S9#& '0 (. '* Q 0 'SB? #. #. ( # " / / '+ ' 0 #. # #. ' *# #) & 0 (.% < *:)/ '# * &. ( #+ 0)"+ ' *%% ( /*/ 0)"+ #Q# #% 0: B ST0*# ) ) # #. '*/5SB? # #.0 (*.)#.** % (3& 0' #* #&.. #"'. ##.')+.)#.B >#.*!.)#. R* *% 4!"#= <()# 8.() *% 4!"#= 0 * &) 4 + <()# 800 2) 8= # 9. 8# 9. 2/ 8 8 ) R< 8# 9 G" + '# 0) #. R. 20+9#. S%

51 51 4!"# # 0# ) ) (.)#% T..!"#= K)!() * #'.)#* #+ ## :##* =%.)#. 3 '& * Q '& 0? 0)?.0 (. % 4!"#*%K # / # / + *!"#= *% & T.* # )% )" */ 0 >#.* 9 ) 9#:; 4 *=?. 2 #+' )& "&.. ' +. % > #.)#.) ' #!* 8# 9#: 8: 8#!* 8)% G # # ## '#('/ ) )0% 5+0A'#N3O >#.*!.)#. R* S!"# # ' ( #!"#= 0A*.!.)#.C7D% #'. $% 9#. #.0>#.* "B8E.!.)#.)U 8 J* 9' Q!.)#.)U 8. #. &* K. # 8* #U!R;S% >)* >#.* # ). )/5 ' '#( '/ ) ) * # #. #+.)#.% > #' "5 # ## '#( '/ ) )% >#.* # / *. ' ) )/ ) % E. ' # # #. #. &#0&% T.. 0.' (( ) + #'% 4 +:&* )/.)#.) >#.*.' "#0 +(? 0+ *:% 4 Q =!"# 0 # ) 0+) #"'*'* % #/ ). /#. 8) 0% 2( " &. % #'* A #+ # ' " # ).)#.)0* #):)5B4 ) 2 #"M# '# #+/ ') '+ #? R!.? 4 ). *!"#= 0)4 # " J# #0.0?R84*= Q. 80) '+? ) '+K=4 '+ 08.<.* # R!"#= " K. K= 8. <.* #+ # 4 ) 80) K+/ J# # /

52 52 =? R ) 9 80) J #/!.)#.) 2 +( ' T#0&R8:8) 20+)') K. <: 9'#0? R. 20+)') T #) 9)% G#N3O <" *#) >#.*!.)#. R* S!"# # * # (. # /5 ;*!"#B * '8).* *!R;S'.)%;%4 9 0$3J%?3 (.) ( # (.. #"' '= #.!"#?' 4 M#?.7-3% 4 *. * " #"'. ##..)#.B >#.*!.)#. R* 0 <()# 8.()*%4%!"#= 0% <. # *# = * 0 ).'+ # #0 0 0).% 4 #. (.) # '#( ) *.+(% &IN -O <. ) ( ' *#*# #% 8 #*0 "*(5#) * '"#*%2 ##*##*( ( )# 6?#. ' = '/ ) )% )&. )/( #.' #*'() 0 #. Q ' 0 C * *: #5 )*# &. Q ' % * #. / '. *:'5 " ( ##*+0( #5 " / *.)#. '0)% :) 0..* *% 4!"#= 0 ( & % 8 # 73 % ' #' (' ) */ ) (# +% ) '" */ ' ') * 73 % ' &#.!.)#.9#. 9# #8#0 #(.0.('(# ( # 0'#.%. " (#.*': ( #(.0 */) 0 #. *..* # 0)*%0*(( :+: ##.% 4 # ' +( ) #/ ( #+ # * # 0.#& )0 / +% 4 ).#* 73- #

53 53 C+ #(.0D 8# 2 8) 0 K #!0.#..*!% 9(..* # ".0)#(. 0 #.'.)% 8 #=+ 4 % A '..* ' # '* #+ 6 ' ( ) #% 8 #)-* $ %4731%(..*' ' #. #"' ) % 4 7 %..* #.'= #%..* 8= #!"# *# ')0..*. *.2) #%4 *.7-6%..*' '* =. " (.* *. : *% 2(..* *. '" % * $ U ' ) # %-3* $ %476-%*..* "#= # *..* 4 *. 2) #% G/ **'#* #?4!"#= 0%.> (# 0# * #). ' # )# 1-?1-3% 4 ) ( # (9# *%JV))8.*8) Q * 0 >#.*!.)#. 8) Q * % 4 (.. &... ' (* "0(.') Q* 0%9("*+: # ' '&) # '()*+ ) )% 4 #**. ( "# : *' #'% :'. **.). "" +(% G&&' <()# 8.() *% 4!"#= 0 */ " **.%*.'"'-6*]% T)<()#$R)S.)%4 8) 0$ T)<()#.)%O # $7 <()# &...0 B. #"' : ' ':#% R : *+S C#/* 0*.#+ )# D) ) &*.' '.* ' * '*0 (. &* '#(. ( )##. (" ) *+*"(()# * #+*: #5(+ :')+ '..0 #"'.##.%

54 54 ((()# <()#!"# 0*. #"' ( # % &7 3&&&' $$% $% $3% 7%-$%% 17%1-%% 17%1$% H+BA <()# 8.()!"# <()# ' 1%1).*+#* #')+ &)) ' %--$).*+% ( "0(. #B )##.'" )*:%11)% )##.'" ) %-7-)% )##.''.)?. 7%)% <()# ' B ##C : D17%16)% ' *'6)% ( ')%1%% #*..)-$%% 4 '0#. *'.#((+(()#) # <()0&0)% T*''.)#)#B %T* 'B - ) (()# - (()# -. - :+ - ' &)*+ - *'?*. - ') - D $% T*'0)B - '0)/ - ##*#C )/D - ') # -.)# % T*.)B - ###. >#)':*/

55 55 &4 : '; <! : 1%$11 )% : *.' 0' ' 2 < 2 ' ( < ( ' $%$-3 %7$ $%6 $%- $%-- > ' * %-3 $% 7%$7 %31 -%37 %1$1 H+BA <()# 8.()!"# &1 0A'; G9 $$% $% $3% -#) + -#) + 73-#) + H+BA <()# 8.()!"# &2 *<. )/5 4 #/5 $$% 1)% $% 77)% $3% 31)% H+BA <()# 8.()!"# 4 ). ' #) * # &# *#+ # 0* (+ ' +( 0% <()# '.() ' &5 0*" *#+ +: ' )/ (" ' '#(# = '/% 4 #+*&..(()# = +: *% 8 " 0.'.:# #.+% 8(: " " " ** #. *. #'5 +: # &*(()# 8. #&*E.' % 4 0. ###)# *'.#(()# % <8' 6 *'.#+ ' " #"'.B A;*2'(+Q *'.# >#))A Q ' >#))AQ *'.# 3-* *& *+'!"# * ) )*#+ # 0% "? ' * ' )??. ' #* #%2))(.)#*#0.% 2. " )# #'#( * " #/ # &. ( #+ (# '' &*. +./%. # ( 0 # # *) #

56 56 ) & # # #'%D *: #5 " *#.)).* =+% 4 : # * '+' * 0+)*.0)"* '+'0C() /52(.!)0 0 D * #*'# * C4 ) )# *4 D%20 '+)' '+) '# = # " #+ ): *" * 0 $3 % E.' 4 / Q *'.' ( * +: '= # #+ # 0/5 '0*.)#.)** #% E)*# '#5" #5 '/5) ) #5 "=0 ' Q '* #/ *.)#.') )% 4 : #*' # ) *. ' ## #0 #"'. # : 'F * /=% 4 :* )*#* # '+' 0* &.* # *% * )*#* # # '+)0 * #+#0*0(&. 5% # * # (. '& #% ') * *'.)#.) ( " Q =% (2%'*<- *--+<' -+0'*.*&' # ;*!"# & '+:* ##. '*% 2( * #/ # 0 # ' # # # ' )0 ' ('= # '.() ' '#)0* '' "(/ #:'0# &. * # #. #.E.' % A)/5 0 ' ' + * # /5:0* =+%4 ):*0(/ &. 5( #/(#) %9#*0 ) ='.* C')*.5 ").F*D ) #/ (#) C') *.5 " (* #. '()* * '" #. &) # '= #% 4 * : ;*!"# '+' 0* '* '*#* '* )/5 ':#.'.()0 #R80*4 '+'0*'* * '*#* * )/ ':#. '.()0S%

57 57 *'!"# '#. &. #+ #) * :) * # 0/% A" # # *. ':. )* *'* # * *!"# # " # * * '#.%.)#. &!"# ) / ).(+0% " * #* =.' * '#. #' #* #$% # (.:# * 2/ 9'#. % G # ' )/5 '. ( # *') ( # # # ( #% 4 / *') #+ (. #0 ') # (. 0 *').? #+05("( # # # #.* &# * * )0*%4 #.*&# 5 )() /** #* ' 0/ 3* % 4 /# ) '''.*'*" 8) * * <)* 4*= Q. * 2 "0* * K *.#!"##.* )* () #+ # #+ * 0 + # 0+)') (5 *: #.' *%

58 A)/5 Q '#' #*/ ).( '#% &2/ 9#.)#.&*/!"#C #.)$D L!).( 9'#RS!).( 9'#RG S!).( 9'#R2)*'S!).( 9'#R8)#S!).(9 RV#*Q8S 9 <: 9'#0!).(GF R)*'_S 9'K # 9'#R<(S!).(9'#R9 #+<. S!"#= K #8 :!"#=!).( 9'#R;S J.#*() ).(!"#=!"#=!).(K= 9'#0R!*\ 9'#!).( <)R9 'Q!"#S!"#=!).( K!"#=!).( K RK0 S!"#=!).( 9'#R2)*'S ' 3 -' - %' -; " - + #+ 20+)') K.8 :>' # + # 0. $ # #)# $ + 7#+ #. #+ $!) #0+ + #. # 4 /0 ) K< $ #. #+.) # # )')!"#= K.9 < <: '# + < 2K82KKR $$ F! + 9#. ) 8 : ( 3#+ #. # #. # < GF K.* + K.K8#+!"#= : + #. #+ 0 ) K# $ <) 6 + $ K * 3 + < $#+ < #. 9.# K.K=8.9# 8.<.* #!"#4 ) $ K + # $ 8 " $ + $ #. #+

59 %&* '.)% <0 *.!).( 9'#*. R;S% 2( #' # 0 ' : +) #)#%4 *').'#' *B_-_-%;+'#" )3*#(: :.:)%(. "+:*) '#*B$ _$% #'.)% 9'#) % < #' # *') *% 4 ) ( (.* * - _% 4 # (.. " *') #+ :"!"#= *.!).( K 0% 4 *'). #+ '.)%!*4 ) 0$J% <." '"# $3%-%$3% = %6%$3% 4 ( $3 _ ) 0* ) &% 4 *') ). " (: ( )&. +% %&* *$ 9 8 #*%T) 0 - ) '#*$3_$ - ( "#)&. &)# 9 8 #*% #? ) - ) '#*7_ - ( "#)&. &)# 9 8 #3*%9#. - ) '#*7_ - ( "#)&. &)# ' * #0* *%!) R!#SQ # *'). '#0 V) 4 Q 9'#'.)%!*4 ) 0% ;*.*$ - ) '#*$3_ - ( "#)&. &)# - ( ' :Q* - (: +( - ( ' # '): '+9 +*% >.9

60 60 - ) '#*$6_ - ( "#)&. &)# '+9 +E *Q9':*%!' - ) '#*_6 - ( "#)&. &)# ' ) #*%4!"#= 0 - ) '#*$_$ - ( "#)&. &)# '+9 +<.) - ) - ( #*$3_$ ** B' G*=". #!"# # '+' # * # *.)#. '*.* '" + ) 0+) #"' ( ( # ' ) ).( '#% #!"# # 0#* '+0#*) *' '# Q + '# 0+)') *"*%%B - ;8_ #!"#V)8: -!"#= 08 9# - V)K.8 :8 +9* - K. # - A=. - *<'4 - A=(9*. - *G0I!) #9 * - T #)!"#= 09'#.*9'#0K.. #;* - "K.8 :>'+ - #8# 9-2##K.<) - 8! - T ## - "K.K=8.<.* # #4 ) #!"# - 20+)') K.8K*+R. S<:.9'#* - K.2 +(' ' - 20+)') V)K.8 :I +

61 61 8*- 8/*- 'F&. 4 $. )/5 0 '!"# ' $336 '*#+ 0 '% A*. (: '. # '* ) ## '#+ # )? ': '. ' =% *) # &* ): # * / ' "( #% 4 */ &.. ).: &* #). ) ) +: * 0*% 8 # # ".' "(/(.* # ' #': % :/1 -*-- D!%L 'F/114B r r r r r r. H+B% ##%0W%') )/5'*#+0 ' # #*E;2.771?$ 'N%#* #. #.0 #$6'*#+C '+. *$$D% 20+) )( '*#+ # #* E;2 $% $336% ( * # #* $ # #'.()0 #*B 3' "( #'= '+ ' 6 # (.:#'= # *.)% ) #'#* )/5' # '+ '+.* '#. # =0%

62 62 &2 -*-- &'F'5 5+0A+ 2 ('&.. *#)?# $- #)) #.) 1 2(.0''+* $7 $6 T #' #(0 *# 6 %; AF- 2 9 )'#.* ':* 1 1 8*#*. ")*(F* 3-9 )'#.*:/* -6-7 %;+ 218 ( H+BA".9## #02) # 4/+ ( +..0 # 8)!) & A)/ * '*# *. " )/ '*.('* &.. * *#)?#* # ' # (0 *# #)" ) #.) C '*#+D *. " (.0 '*'+* C$6'*#+D ) 0.' # ) # #* 8!A # )' #.* ':* *. " )* (F* C '*#+D )' #.*:/*C-7D% : %&F-

63 r r r r r r. H+B% ##%0W%') )/5( #+)#!"# ##)#.)0 '. % " )(" )'+ # ).: '+F #' ' 337$ )'+%+:#.#* #+*# )?#***? ' % 4!"#' "(/5* # +: )/'*#+ 0 ')./5.'. *% :/ -&'0A 'F/114,2H0A*-&'; />'; *-'I ,79 131,51 132, ,91 122, , r. 1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. H+B% ##%0W%') 8 "(/ $.#* #" #% G $ % # ' - '. #+% #* # ) )# #' F #+ *' ##.$%

64 64 &22 -&'0A'F ;- >, 2 : '; 0A *-& -0A *-' -&'0A!"# $ $ <# $ $16 H+B% ##%0W%') G ': #() * #). / *..0'"' 0)"*' '<# *%)'#*'+.'0% 8+; *'- ' A " : '*#+ 0 ' ' )/5!"# ): )5B 8)' 0#0 T)Q. K?T.W8) R && <?>'# 9'% 88V R.=? V RT)&)_S 8 "( # K 9#. R4 R!2>VS? ' R!E;JTS 9'%C 8) # +!= (: RA(' S 9'+) 8 8.?V) RA?8 8. E0# >') R!*S '% 40!) '% 8 "( # ; '!*.) R!*.) S 9'% K # <.# 9'0 9'%%% &2( +; *'- ' L 9 8)' 0#0T). K?T.W8) 82R4 *S &. ) ## *() :

65 65 9'+)8.?V) R S )? ': R &&<?>'#S ': H+B. " #!"# A)/5' "( # + # )' #% #* #+ 0 # & ## )% 4 0 ' # *B ' % #!"#&..B %!"#= 9# V)?8* % $%!"#= (; '% %>* +:% 3%< B `<;I9%J% ` < 8) 9'+)/9J `< )).*9%J% ` 8!2<89%J% `<8V9%J% `. < 9'+) 82-9'*&; : *'()** &0 '!"# B %#./'. $%. #* # '0. % 3% ##"#& #. % #/5 ' "(+ ' / + -%( #&* ' #% 79*+' 7/'-9'*+' G* ' # :.. =. * # # #=)()./ #. #.% 4.0 #.) C # %%$3D!"# *. $7 * =+% 8# *0& * # * 0 #. #.? ##''(0#) : ' ' + '?0 '%*). 0 // / #*.). *%% )" '#(

66 66 &..0 #'= #/ #'% + )./* #!"#)#$?$' ##()B &2-0A 'F,( / 2 ( 20+* $776$ $71$ $76-6 $7 H+B. E)./". #!"# '' :)()./. ' # ' # *.#*.* " * *'.)./' #.: 0.( #0 #.% 4 )# $?$3 )( )./!"# * " 1 '+. * $ * " $6 +(% : '&->; 'F,( urodzenia zgony H+B. E)./". #!"# >.. )./0 * # )# $?$3 ( #) *) )' #. #/% 20+) "'*.' #.#.)0)./C* #/5D #!"#% G # (* # #& #. # " '= #.0? +: '+ ' 0 ' C ## ' ) '= '0 #. #'%D%

67 67 &28 '&->; * '&-> '&; $ $3$ $1 3 $ $37 $1-?6 $$ $$- $63? $ $37 $6?$- $ H+B".9#.>)0!"# + :* F *..* (: # * =+ # )/5 *:= #% (/5 *:= # /*%% / ) 0'(#. *. # 0 * % )/5 ' #+ *:= # ' # ': #() &27 '&*<-'F; +.>'F / 2 20+* $- $1 $ $ H+B".9#.>)0!"# ' #5#" #.*:= #% 4 )#$?$ '11 #+*:= #% &24-0A*-+ : '; / :. $. ''. * ( 6 $1- $1 $76 $6-- $7 $611 $736 1?7 1? 1-1? 7$-? 767? 1?-3? 1$6? 13$-? 77-? " $$63? $3$6? $7-? $61? -"? 16? 737? -? 1- H+BE)./". #!"# 9#. #. )./.0 '. ' # 0.'.'. *7$1 *(7-7 +(% :2 : '-0' 2

68 68 14% 0% 20% w iek przedprodukcyjny w iek produkcyjny w iek poprodukcyjny 66% H+BE)./". #!"# ' : " '# # )./5. '. * --N 0+. * * (*.)..''. *3N% 7-' 0' # * 0** * 0* ( '. '* ' ' #* 0*)*% 4!"# )/5 ' ' + ' # #+." 7$ C$3%D% L'*- 4 ' ) ) # ' )% 8)+ ' )(*.'.Q-)#%;*!"# ' ' #+' # # ': * #. C #$3*$3%DB &21 : 'F *- 0' (? B *'; %--+ '& ' '&-' ''<''F- *- 8 )8.()R ) S )'.()R / # S )'.()R8 S $ $3 8 )'.()R8.# S 3 $ 8 )'.()R! )S 7 7 $ 8/ 4/ H+B'' #&*.)' #+' )

69 69 ' :. $3 ' )." 1$$% : ( '&-' *-'F (? "Malinka" "Mi Uszatek" "Pinokio" "Puchatek" "Krasnal" H+B'' #&*.)' #+' ) ' ) ). +: " ()# )." #0' ' ##.* #% 0..0 # ' '% 8 ' ). R ) S&..# :I( #0R ) S% &( W+&'NO, *'; %--+ '& ' '&-'''<''F -.+& I( #0R ) S $ $$ H+B'' #&*.)' #:( ' *- #!"# # 0* '* + ' #+. "$$.+C$3$%D'# *. )0 #*.. +C98$D #' # 0*.* #* #. $$3 ( 9 8 #.# ' * #0*%4 )( #"'.')+ B % 9 8 # $% 9 8 # % 9 8 #3 3% '+9 +2*#0* % 9'9 8 #

70 70 &(/ +*- (? '&;+*- 'F '& '; '& --+; '&- ';+ 9 8 # -$$ $ # $ #3-61 $- 1$ '+9 +2* 7- $ 6 #0* 9'9 8 # 6 $ - / 4 1 H+B'' #". #!"# : Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2004/ Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół nr Społeczna Szkoła Podstawowa 0 7 H+B'' #". #!"# " )(.+ #9 8 #*) #9'9 8 # * 6.+% 4. )* $3$ ' * #0*." $6.+ ' '% A ' +:* &. **0 98 % ' *-*-. 0*.*##)#%2(#!"# #"'.0*B

71 71 %;*.* $%;*.*$ %;*.*' ')9 +20+) # 3%;*.*9' %;*.*8# &( (? '& '& '; ;*.* 3 ;*.*$ 11$ 3 ;*.*' ;*.*9' 6 ;*.*8# 31 / (4 H+B'' #". #!"# '& --+; '+ "5 *0 5 # # "5 ') +:0. # #'% 5 ): # : 0* ' : ' *'.#%;*.*'# '' ) 0* : # ) +%4 # *0 +& +:0#'.*#% +0-9 )#'0*)):0 # *.'#.%!"# (" ('#. #/" */ * )# '' #0 #'#. "#= 0% A */ '0 ( )#+ +' # ) # :(): ) )%#!"#&.. '+ +/B C. )*$$3DB %.*20+) #*%4!"#= 0!"#B?!. *#*#Q&*#% $% '+9 +*%%>%9!"# 9B K ) # 20# #*.' "#

72 72 ).* )" ) '#C)#DQ! $ %$ &'()* % '+9 +<.)!"#B 9<B )! K K K.= + &,()*! "#?) '#Q##C)#DQ! $?! ##/ C)#DQ -!) )C$)#DQ% 3% '+9 +E *?9':*%%!'!"#B 9E?9B *C& )C$)#DQ3% %>#.*! # #0!"#B >!B.*20+) #)A #)A 9 8)))A B # &*#

73 73.*20+) #)A #)A # * # # * # 0 )*C$)#DQ% 4!"# # +: 9') 2/ 9 )?4 (*. 8 # 9 " ;*.* 9') 9 #+0 0*'* # 9# # 8#!"#% &(2 0A'; *'%0-,: 'F ' (? L *'; '& '; '& --+; 9 8 # $7 ;*.* /87 /( H+B' #/ '. 4!"#$%!" 2) #% ) ''. #. * ')/B *. /5' "( # '00 B'00 '% 4 */&..# :B #$ " '&)B *?* #*&*% "! " %. B # &*# # * # ')/B&. /5 # * # # &*. # ('. # '#% G : ( ' : ' *'.# $ * ' #%

74 74 %0- +' 3 - $ '). " #. ). * *: % 8. *%%.B ( / & " + ')# % A '. ( # *:)/* ' ') # *+ )=*+ )#% 72**+' <' *' *+'.'* '#* #!"#). 2/ 8*9'% ;.' '*0 '#B 1. G& Q)( +(((# # '* 2/ %6 +(' '.)((#% 16N +(((#Q''2/ ' #('. )((#': $3* 3N # 1N # ( #**% T* '* ) +( ((#B '* & C ) '* C' ) *: ) '0*+ '* *B ' U '*.. *:)/ '" ' &*.( ' 8# 8U '* (..*"#/ '. '.. *:)/.. '0*" #.U ' +(((#.)'' + )0% 2. %&*+* C8) (' ' # % 3N 0+.)./U D% M +( ' ' #* #!"# # ='%4 #& "0.= 0 2/ 8* 9'. " #+ ' ' '/ ' 8# '+ % 2 ' +: 94J # % 2/ 8* 9'!"# (*. '* % - +(' '% T*'*) +(' ''*$$3. #B # )Q$ +( #+Q- +( #)*#. ' ' Q-- +( #Q1 +(

75 75.0'.=) +(' 'C#* # DB (' 'Q-3 ((.*' *Q #!"#* 3% +( )& '!* ( ' 0.' +( ' ' ( &. *..* 0 # % (* ' * (*.)0* &... $ N ' #*6N% T*'* (*' '*B ) ' '# '# ' :'' #+ " ') #D'* '" '*.*. '#). ).( A*. 8* '* * +( ' '. ( #"' #* #0 ' Q.)#.) / * ) )*% 3. %& C*/D 48) (.''. * +#*=?*. 2/ 8* 9'!"# ' (*. +( # '' #"'.&*'*B :'' #+ "Q3 +(..0'.= Q1 +(..0') Q$ +( '' Q6 +( '' )0 Q3 +( '": Q6 ( '* Q7 +( 8)# '( +( # (*..0)" D " $D '* D '" ) (* # 3D '* D '* 0. @.)#.)Q -D #. +(' 6D '(0 ).. '.. *# ')% 4. %&&- Q )( +( (* C( *)..D = %-%$3% 3- 3*": (# C(* # #D

76 76 8(*/B) )* Q$1 +( ' #"'/5 Q6 +( * Q$7 +( * "*)) Q$ ( 2/ 8* 9'!"#.) (* (** '+'. 4 *= Q. * 9# *;*Q2/ )2 9# *8*<)F*.R?!#S9 9# *R 9*#S!"#*% #!"# ). 80* 4 #* #&.. )/B% Q%% T* '* ) +( (*B '* '* ' # 0 ' #.+ '*.. * & + * '&) # #0 '/ ) )0'#(% 2/ 8* 9'!"# ). '.. #"'* '$*$3%CA%%-3 '%7*%D 0#%. #'* ' 2/ 8* 9'!"#). #"'. 0*B 1. ' *+ '* / + ' "0. ) )* 2. '' +) 3. %''*#. *. (% ' ' + ': *. 4.. '* ' ("0.( (* # ' 0* ).(+ / # : 0 * 7. /..0 #* ') *. 8..). )0 ' # + / # +( (* +( *. *:)/.(' " ' #'' + ' 9..). )0 ' # +' #. ) 10. ' 11.

77 ' / + 0 ' +. + )%=% J#%. # '* ' /) ) #+):B % ' ' + # + # $% ' ' $%'.(' % ' '. )0 ' # + ' #. )" :).( 3% '.)0&*()#. % / ') #..0 '.0. ' #'' +' -% '0*+ '* ' (F. ). "'*.: +( ' '.'/ 6%.#* 2/ '* ' ' / + 0' +).'.?-% 8*# '+'..'()*+')# ' */!"#B 0) 2/ 8)# 9' 2) # ' " * 8#8!"# 8#>#.*8*!"# 8):=J) ). 9*) ) 0* >#.*9 )9#:; 4 *= Q ) # 8)8#!"# ).( / '+'.2/ *B % ># 8) CE D $% T.*# ) % T.R 9*#S 3%!"#= 9# 2/#!"# %!"#= 9# #09'!).(J( ## RA*S -%!).(9R#G =S 6% 02(!.Q!"# 1% 2#9#:8:!"# 7% 8) >!: % 8)!*##8*9' % 8) #+)+ $% 8) ;.Q!K!"# % 8) *Q!!"# 3% 8) 9# A(# +Q!K!"# % 9# 8*V.*#*%M%OR. S

78 78 -% K #8+A 6% 4 *= Q. < I/ 1% )+4 8Q2!"# 7%!/ &(( '*+'B -+*+* <''F-*0 -'> '&- '&- * -**' ( 2 H* *;+'I /.(+ # 76 63$ (*/5 $$ 2 '#(*= # $ 63 ( (( %6 1 ' '/5 7- $3$ 8.0#( 7$ 7 (/5 ''.=? ' 0 ' #*0#*B?'?)#?) )* $73 $ * $ $ 1 #./5' #.:' '... 0 $ &( '*+'B'-> +'F2?( * " -'' '&-?;& 2 1 '&-?;& ( H* *;+'I / $$ 3 I/5 % '#* $ 37 ( <)# : ' $36 73

79 79 7 )0(* +( +( 4 A ( # $6 +( $3 ( 1 M #/ 1 6 / ) ') +( $$ ( // 9''0(. $ / A: $ 3$1 H+B 02/ 8*9'!"# 8)# ' */!"# *0 #. =.)* '* 0* &* ' #B * * = &.. 0.' ' '# ) 0+0.'0:*0)).( ).* '*% 8)# 0 '.0)"5 '()* +( ((# ' "(+# * ' )/50 '% 90+).0" ): +5 '&) # " '#)0 '.):* ) # #.(+ ##% %' 9$ * )/ '' #. ) * '#)0 '' )*.# '(0' ' /*/ ' #./*/ '/* #!"# #*#'()*+ +(' #/ )(# # # +( ' ' ' "".)#.) (* ' '* 0 # #. + +(' 0A*.8*) +(' /+ #& ' ). # ''''" '+ #' * *) * )/ +( ' # ( *).. #0* ' '0*. '(00 ' #. (*/% 7(+.&-

80 80 # * #!"# * # #. * T.. *' "** =*'B * *B - >+("# )22! - 0)0 - A"* - >.020+) - >.0#'?. - ; )0?':? * ') #*B?!)0 - >.0 A*8*0 # *B - A 0 # )(# 8* ()0 >#)0 9)0?A0 - 8E ' - A&#'0(#*()#* 80##. % 9'+ ) ;(# ') # #+ B %3H-I$?2R2!? EA%S%Q.)%>'?2RE9!J8SQ.)%!+# 3?2REA^!SQ.)%A = 0?2RJM"5 SQ.)%>' *'0'$? 2 >#.* 9') # Q #' ()#?.)%!+# 3?28>.0Q.)%!+# 3?;(#.*#)0Q.)%A = 033?;(#0)0Q.)%A = 0$7J?;(#.)0Q.)%A = 0$7J?;(#A*#)0Q.)%A = 0J?;(#2.) #?.)%K.0.##6?8R!R?.)%!+# = 0?88Q.)%A = 0?2R22;SQ8)%%G%8. 06?88 0Q.)%A = 0?8):=Q.)%A = 0?;(#0'Q.)%A = 0?;(# #*#)0?;(###Q.)%.?;(#& #'()#Q.)%!+# 3? )9%>%Q0(#')"0?8)"0 /

81 81?8. #! #Q.)%A = 0 &(8 *D*'F-D0-- D* 2 : '; 4 +# 8# "#= *;& * $ +;. -$6 $$ 'F % )* H+B ##%0W%') 4 ). "#= ) ' +: '# ' # % 4 */. " $- 0(#+ +: ')/B +( 0 #*#)0% 4 */ +: '.() 2' 8)"0 A*. >0 R. S.)% 8) '#. 0 '#. "#= '#. *#'* ) * '#* (: * ' '* '(* *.% T.. +:&.'*0 (* ' *' *. % 7*' --0' #!"#0 * ( # +( & ' )/5 0 '+ #+ )( '. ' +(D #.(--$1 +( C. %%$.D0 (# # -N% &(7 '<' *-'- / -+9''*'B -//2 : '; '<';+ '<',& 8) 66$$ # $3111$ $161 8#!"#= ;: 31-1 $-- <# 3 $16-

82 H+B% ##%0W%') # +(&')/50 '+ #+)('.' +(U ' ##..*: /)5 #) /5 '*#+ 0 '. " # 0* ).( '#.% 4 #* ).!"# #' * # # ('+ F * )( '. 0 ' * =+.'. *%40 F ' #* # <# +( '. 0 ' % 4 ''. ) * ' F ( : / ) +# #. +: " *.* (# '.0 #+ -N% 4 $.)( +('. 0 ' +(D #...''0%G ##) #+*" 0'.) )0 ' "'* : * =+% 4 * # 0* ' +: F ' # ' )*# )&..: + '. % &(4 '<' *-' - / -+ 9' ' *' **-<' / >'; *-' B - //2 : '; E-+M & *' *- ;+ ' *- ;+ ' *- ;+, & />'; *-' 8) 4 +# 8D/ 2/D /1D84 ;: <# @$- 0 H+B% ##%0W%') # +(&')/50 '+ #+)('.' +(U : 8 &&''&-0'

83 r. 2001r. 2002r. 2003r. Liczba ludnoci Liczba bezrobotnych H+B% ##%0W%') :7 '<' *-'- / -+9''*' />'; *-'B -// ,25 173,62 231,05 152,71 163,38 205,57 261,32 0 Polska Województwo Powiat kêtrzyñski Kêtrzyn Gi ycko Bartoszyce Mr¹gowo H+$% ##%0W%') G&' G* " '()*+!"# +: 0 +# *=?*. 0 #( '*((% 4 +# *=?*. *. %%$3% '* N ( : : +# C )* +#* : *'*(( ('* #' (( ) 8) N% 4 ). ' # #. #!"# '+. +#*

84 84 ) "/ ' '* (( '"# # '#.((#0+))(* =+% : 4 '& 'F&&'F 'F/117B2 '&&&'F $ 8 (/ 71 28( (( $ 776% 771% 777% $% $% $$% $% H+B8#0".8!"#% &*. 8#0 ". '* (( * #" ' + */ * '% 4 #. $$ %)( #((# 171 +(% &(1 -&&' -2///117-2/12 : '; 20+* * *$ $777 Ogółem 2001 $$ 20+*$$ $$$ 20+*$ $$$ $3$ -3 $6- $ 33 H+B8#0".8!"# 4 '0. ##-)#!"# #' # '**((% 8 (*.)#776?$ # " #..:* #* )( # ((# 8#* " 8% 4 #* )( +(

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

OEM INDEKS. tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer

OEM INDEKS.   tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer INDEKS Audi/VW/Seat/Skoda 1H0 867 981 C10064 14 3C0 853 585 C60427 21 1H0 868 243 11458 4 3C0 853 586 C60453 21 028 103 937 C60550 22 1H0 868 243B 11464 4 3C0 853 934 C70176 28 038 103 937 C60042 19 1H5

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

ś Ę ś Ę ź ś Ó ś ś Ś ć ś ź Ź ść ć ś Ż ś ś Ż Ż Ż ś Ż ź ś ś ć Ż ś ś Ż ś ś ś ś Ó ś Ż ź ś ź ś ć ź ś ś ś ć ć Ń ś ś ś ź ś ś ś ś Ń ś Ż ś ś ś Ź Ó ć Ę ś ś ś Ń Ż Ś Ż ś ś ź ź ć Ó Ó ś ś ź Ś ć Ż Ń ś ź Ą ś ś Ż ć ć ść

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

!!"#$!# ()!! ! " ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' ! " +*)%12

!!#$!# ()!! !  ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' !  +*)%12 !!"#$!# %#&!% )!! ) * ++,-../0"." &%12& ++,-../0"." &%12 *&$&+ $3-%14 ) * + 51.14 +*)%12 +) 51.14 +*)%12 1 ), - $3- ) * +6,-.. 708& +6&,-.. 708& )%.!&/0 $3-%14 %-/1"%20"." 0..7"9.84-%2 +*,-.3".1& &%12&

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ż Ż ś Ś ś ń ń Ę Ż Ę ś Ż ś Ę ś ź ń ź ś ś Ó ś ś Ż Ś ń Ę Ę Ą Ż Ę ś ś Ę ś Ę ś ść Ż Ć ź Ę ń Ć Ż Ę ź ś Ź Ż ź ś Ę ś śń Ż ś ń Ż ń Ą Ż Ż Ę ś ź ŻŻ ś ś ń Ż ń Ó ś Ż ń Ż ś Ę ń Ż Ż Ę ń Ż Ę Ż ź ś ń ś Ę ś ś Ż ń Ś

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ń Ą Ź Ń ń ń Ą Ą Ą Ś Ą ń ń Ą ń Ą Ą ń ń Ą ń ń ń Ą Ą Ź ń ń Ż Ą ń Ż ń Ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń Ą Ą Ą ń Ć ń ń Ą ń ń Ć ń Ź Ą ń Ź ń Ą Ą Ą Ą ń Ą Ą Ą Ó Ą Ą Ą Ą Ż ń ń Ś ń ń Ą ń Ą ń Ś Ć Ą Ą ń ń ń Ś Ą Ą ń Ą ń

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ł ć ć Ź Ź Ą ź Ż ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ź Ź Ż Ż Ń ć ć Ń Ż Ź Ż Ź Ż ć Ó Ń Ż ć Ż ć Ę ć ć Ę Ż Ź Ż Ź Ź ć Ż Ź Ź Ź Ż ć Ź Ź Ź Ź Ź Ż Ż Ę Ż ć Ę Ę Ź ć Ż Ż ĘĄ Ź Ź ć Ż Ź Ą Ż Ść Ż Ę Ź Ż Ż Ż Ź Ż Ż ć ć ć ŻŻ ć ć ć ć Ę Ż ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo