! " # $%!&" '! ("") " #!* +

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! " # $%!&" '! ("") " #!* +"

Transkrypt

1 ! " # $%!&" '! ("" " #!* +

2 !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %" !"& 5% " +! 3# 67 "## & % :7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # (

3 " " 3

4 + #- > %?%.(( A B 7 ( C D "-%?" % " 7" %7?%+! ""? " D %3 %? -?& + 3 & $ 47 $ * 7 %? & %+ 7 "& "E %" 7 & % 7 & 3 % "7 & +% %7 % "% "? %+F & "& + 3 F " + 3 %% "%?-&" "7"? $ - " ?% " ' % ' " "? %?? %! " 7"" '%!?% 2 & " " "!+ 7" %?% G!" " 7" "3" " " % 7 "3?E%? 7 7% & $ % " " + 3F7" %8 &? " 3F %? +? + 3F - %??&!" &7&" % %%+ 3 % -& -" & 7" %%? " $% " 3F "3 &E %7 +" $ " %&7" % " + $ + $ + -?% &"& %"" % "?% % " " %3 %+!" 7 " " % %7 " 4

5 %!" - & %? % % % + +& & -? "" $ %? %+ " % + % "8 5+ "+?%" %8 %& 8+%%?% %+-" 9" % - % " - % " "3 $ " A? G "? A G " 3 % + &" + " "& " % % + " "3 %"! & &%H%"7?F %!% - "F" " %3%? "%+8"& & %+&?%% -? % "7 7 " % 7 -? I"?J% &% 5

6 %./0" % $ "? " + K444 B + %3 %7 " & ""%+?" 3 +& + + % &7 " & F " & "6" %? + 3!!"7" + " =" 47 C +5 % 3F% %3I+;& JD L4 " + 3%" % & B " ;& $ %7" "+ " " 3 M 6" &" 3 + 6" (0 " "7" ++ 3?"5 "4 " +" %+ 3" 7?& ":% + % - /?" - 7 % " %-? %+ 3F % $8 $ " " 7" + C- 3+?" 3?6" B3 " 3 & % ( 7 % " 7 " "?- H > ' 6 4K7 %%+ B N 2& 6" % - % &+" LK44 % + % 2& " L4L + 3F % +? %& & + %? & & L4L + & "+' - & "' +-?% +%! "+ &7 "+%? &!"7% &LL %+ %""+! % 4 " " M + " + L " 3" " 33? -?? % 6? +? %B% +"-%!"8"7 + 7 % 3 "+ % 3F% & 87 " " " 6 " O 7" &'#(-+% %2& " + +L4L O + 3% " 3? &" 3 ""*" +!"7 % L4L O " % " %+ "? + % 3 % " + % 6? "? 6

7 -?? +" + "$" 3 & %?%" + 3% " % % 2& = 3F & +"" $+ "+"";7" % "+%%? 3F? %? 3F?% % &" "+%6?? 7" %? % C 3% 7% "+% %0#= 3F " "+%$ + - %6? $ 3F7" % 1+?+? %" % " % + 7 &% %+ + %> %???++7"!" $ % %% $ 3 3F 1 + " C 3% + -%% +% $+ " 3F %? - 3 % % 2& ;&" + "+%!& 3 "+% $+ + % "? 6? % + % ;3F & %7 $+ " " % % %? ""/ 3F & %% 3 " % +%" 7& F%?"+% % - : + " " 3& 3 +??" % 2& 2?+ &%7 +7& % + 3 / " 3F 1 2?+ + $ &"+ + $ ( " & % " 7" "!!" % %3 5+ %? " "&7 %"& " "&?" " ++ - " 3% 7 " %?& & " " &!? & " " I9J 3+ & " " 3 + 6" %" 7

8 ! " " I5J "!" +? 3 3E M " 3 +? % +% +P : +" " $ " 3 +" 3? $ % 1? "?!? & " "!? & " & "+% "+ 7% " &?" 3E 5 7 6" 7 O 7 M 7 + "7 7 7 $ 7 $ 37$+7/ : + " &" &"% E 6" " 3 +:&6 7+LK47"+ L4LP M " 3 +"7 " 3 +!B " $ B=$P % "LK444P : +$ " $.#.0 " % " % " + "7 7 7 $ 76" 7$ 3 7$+/ 1 -! & &!? IJ % " 6"!? IJ? 3E5 76" 7M?7+ "7$+77 7 $?7 $ 3 : + " " & & E 5 9>$0P 6" 9>$070P M 9>$0P + " 9>$070P 9>$070#P # 9>$07070P 0 $ 9>$0P. $ 3 9>$0P ( $+ 9>$0P : + 9>$0 8

9 :" + 3F " "??% -?"+? 7 +" " 7E 13 %"6 P O% > +=$+P O% > +=I6"J6" P 1: I2"J$ P 16 IO3"J IO3"J: + 6 I:%J/ P A "6 / 1 -"""&" &7? E 1P 5+;& P -" & %87"??&? - 3?% - %?" 8 $ % %?"& "% %??3 / <7" + >"6" ++ B %%.(( "?%%0 " &+? 2% 1 K4QQ 1 " %?%! 7 "3?" %87 +% 7? 33 " %"! 2% 1 1 2% 1 "+% %& & "8 >% % +?&" E 6 2P % P 6 +&2 %P 6 5%- " " - &+ % " B % % %87 "?& %& &+ $ % " %"?!? 9

10 > % +?" % &+ K4QQ 2% 1 "&% " &E A?%1P 15 "$P 13 %"6 P 1$%" $P %$>"+%">% 6" P # 13 %"$ +P 0 >"+%1 %"=" 6 P. > +" +E" +$ % 1P ( > +" +E" +$ % / 1 P " +$ % : +P " +$ % M P " +$ % $ P > % +?" % &+ K4QQ 2% 1 " +E + M? EO M P + + "? 3E+ "P +? E6" P +? 3E P + $? E5 7$ $ 3P # + $+? 3E$+P 0 + : +? 3E: +P. + /? 3E/ " > % 1 %"!? % % 1 *??!+! &+ %- % "%- 5%-?E % & %%" & % & %P & %%"E D"+% %- &7 % &% "%- &3 %" &P D!% &% "?% 10

11 $ - 7 " "+ + % & % %" %- '%%?!? & %%"&. # % & % %" #"% $ "$1 R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% ; " %2%?1% %" %- % " >%7"? F % " %- " "+%! & "?C %+! " 3&? 3 %" +?%C & %? % & %- 8 $ % +" F!&"% -" "& "E %"*%& / % "1 %" %P B % *%& / % "1 %" %P 5"1 %6 P?% &P G "*%2 $ "P & 3 $ "% A G "%? &! $ % + " "& & + - F 3 %" %"&7"? "& "E $<92G ;5;74$99$92 +- F%"% 7 & 3 % "7 11

12 + " + 3 H%" + %?" - 3 %? " - 3 %!? " " " "3 " 3% & 3 %"! &7 - %87" -%" F -??!% AG "E G " *% 2 2 > $ 2 2 P G " *% + " $ 2 > O%"& > $ 2 2 P G "*% 1 2 " $ 2" % " - 3 "& *% 3 " - 3 " % 0S% S%! " "!" & -& -F "%&! $!%"?F& & 7" &% "?% ;+ " A G " + - % $ $ H " %!?% 7 - " + % "! & " %"? % "?%? + F7"?" + % +&%+ $%?? - 3 " & C %+! %8& %+! H 7 "? - + " F7 -? % % % +++ #/!! " $ 1 " - % 3? + & % "& &?" " +- " "8 1 +E?B" 2 NP? &1B& 12

13 + "E >?"1I6JP >?"1"&2 $ "P 1$ "&G BP + %8"?? B" 2 N + &+ 2% 1 LLK44Q#.Q(%"((= &"" 3 % $ % 3%8?&%%E 2 P " P 67 "P >% " P & 3 % " P + % %%C%"D $ % % +"?? &1> + % &+? 2% 1 LLK444Q#0Q%. "!? % "; + %?-% & 7%7"7 %"7- % 7 " + $ E % 3%8?% &P & +7 %7" 7 " 1 "+ 1 & % - $ %? " "&% -"& "? &%87E % "% &' 1 5%? % " + 2 -%+ + % %+ 6" -% " % 8-7 " 7 % 7"" >?" 1 I6J " 7 " + " 6 " -?% &E1!/?"7O37O87 O87O 7="7B %7 7"7/% >% =+ 1+?"E +?" P 13

14 2 7 " % &%+8" % & "+ 3 % " % 67 3E & %7 " P 2 % % " P $ "?+ " >?" " " &&P 2%8" & &" %P A "" % 6P A+" ""& %"%?% P?% ""7 7"!" >?"1I6J%+-""!% &7 %"? %+I4"?% J " "&?% 2 $ "? " >?" 1 "& 2 $ ": +3 3% " %+ % - 3+ & >?" %"&" "& % " % %?% & %?&?% "& 1 $ "& G B & B7;& $ " 1+ %+ G B 3 3F 7" 7 " % 7 "7" + " -"8 1& " I""J $"+% - F "! ((( " A +" $8? 9"%? B" 3F & % % 9& I J7" %+% %% 7 7 +? & % % +? +?"!?B& F - %+ 3 3?" 5 + : %+ F! "&7%?&1$ 14

15 1 $ 5 +" +? %E 3-" &7%!& 1 " 3 " - "%?- % " 7 3 % "? " -&%8-?E 5+;& P 1P / < >" 6" 7" - +3 "P & %%'= $ %+ 3 % /?" " F 9? & "F% % %" 3 +%? 3% 3F7- % % " "?% - H%"-F7- - %? F % %& % + & B- %+F?+ 3F% "+% F" " " +31?+% 9" +I$$ "J +% &?7 3 " 3?%& + % " 3 - % % " 3 " 9" + T1 T % $ " 9"8" *% 37 $ $ 6 *% 5 7*% 2 " O "7; G%" " 5"/ 9% "??% 7" +?% "8 &? % " F "" +% % 7%?-?% " &! ++." +++! & % & %3$ " + & %3 %% 3?" 7 +"9% "+%E + -E "?E

16 1""E?& %?B % +%?5 + %&% "D3 + & 3%??%E "P B %."P 5 +"P U8" =+ #" % /?" +" $ - " %% 3?" > + " B 7 +" :"' / ;" 16

17 :"'.!" + 1"?? %% % % 7 & 0#7 & - - E 3? 0#(&7 "#S & > " % % 7 & >? &?" +%1"#( 7 3F %. Q" 1 % +%7 & % & %? + 7 % +? +% % " %? +3 9.: 3" " - $ " +% M? F %7?& V $ "7 "+& % Q &AG "9?"?G 9 444$ "6 : "% - " %" " " % +%"$ 1 %% +?5 +/?"7 >? 1?7 B %C7 1 %? $ % +D?% %% %% B#."$ " % % 7 "- % " % 7 > +F %? " > %!! 17

18 + -H6 %" " B /?" M-" 5 3?"& + % - %E $ EB-/ %" "P $ % EB" M-"P =" EB/?"M-"P = E5 3?" 1 " 6 +% + % 3 5 3?" D?? % B M-"& % 5 & %= % F " + - & + & 2 " %? " " H%! " - "?? %+- 67" -+ +"&-& " +" %?% + " 3% 6 " 3 7 " % " " ""? %+ " B /?" M-" B? 7 " " 3" %%?%-" " 3 H "7 "6"? " ; % %?& 7 "?? 6 % & & H% & + - " 6" 7 % 6 " % "3 %375+""475+""4475+"" & % % $ 7 "? %- " " & % & % % "? % " +++ "0" > %7& %0A&+?2% K4QQ "+% & %? +7?& 3 18

19 $ + M? PO M 3 M -? - 3/ & 00& >"? 0 3+?!"E " 3 %"+ 7 +% 3F7 %"37 "7 O 3 % % 3? % + % + " 3 + " $ & + & ". 3 +?!"E 7 %"37 " : + 7 " 6" M? #"8 && = 3F & " 3 0& >"? > % 7 & % 0 &+? % K4QQ %? +3 ;&"???!"E %+%P 3 %"+ P " &P +7% 3FP "P %"3P " P D 6" && "8 H!" E ""P " 3 %"+ 7 +? 3 %"P %"3P 19

20 3 %"% ; + > && "+% +& %3 O "8 H %!"?E %"37 7 " $? + % $ E 5 7 $ $ 3 M? & + (& "8 = 3F$ &#0&"(0"8 % &!"?E " 3 %"+ 7 +% 3F7 %""7 %"37 "7 3 5 & 0. &7 "? " # % &!"& %?E %"37 " 3$ 3 " 3&"??"8.# $ %!"?E %"37 " + $+ 3$+> & " 3 & "!" -?E +%% 3F7 %"37 "7 20

21 % + 3 : + 3 : +.& % 3#0*" E 7 " 3 %"+ 7 % 3F7 %"37 " W + % / 3F / O "8 % % + H & ( & " " % % "8 " 3 $ % + %"7 % %" - 3 % +& +$ %!" + E " 3 %" " 3 8"7 % I J " % 5 /?"2 % 3?" D"7 " 3 %"+ 7 %"37 +% 3F7 " +& + / % U8 "D + M % - % +/ +% B + $+7 " - 3 %" % + + M % +% & %? % +% & % $? + $+7 $ %? - B + +? - % " + + " + - +% & %3% + +$ 7 %&% +7 % +% + : + %&%?: % "% + ++ "7 %&% + % +%? B % + % +% & % +B

22 & % +: + B % +%? B % % & %?5 + $ +?"+A%1+?"8 %8#3 " #( B +" & 00& $ - + % C %+ & A% 1 % # 3 " "+% "-% + "?? "8 & 22% Ilo mieszkaców Gminy Osiecznica w % 11% 7% 10% 21% 8% 16% 5% Łaszowa Obłok Osiecznica + Kliczków Osieczów Parowa Przejsław Tomisław witoszów #" "!"</ /! <+ R %+ E%A%1 22

23 Ilo mieszkaców Gminy Osiecznica [ilo mieszkaców] Łaszow a Obłok Osiecznica + Kliczków Osieczów Parow a Przejsław Tomisław w itoszów [miejscowo] #"1= >"</.!< R %+ E%A%1 31% Powierzchnia Gminy Osiecznica w % 17% 7% 8% 6% 12% 7% 12% Łaszowa Obłok Osiecznica + Kliczków Osieczów Parowa Przejsław Tomisław witoszów #": "! $ /! R %+ E%A%1 23

24 Powierzchnia Gminy Osiecznica [powierzchnia w ha] Łaszow a Obłok Osiecznica + Kliczków Osieczów Parow a Przejsław Tomisław w itoszów [miejscowo] #"4#"" /$! R %+ E%A%1 % % " 8 "" % 1 "((( - %F % "?" & 3E " 1&E %E0#(7P -" E7P %E((7P -"" E(7#P " "E#7P % E07P -"E.7.P -E7 > - "7-1? % ? " + 3 %" % - " "? - &!"1 %"3%% %? 24

25 Nazwa Uytki rolne Lasy i zadrzewienia Wody Uytki Tereny Tereny Tereny róne Nieuytki kopalniane komunikacji /- /! A$B+ R %+ E%A%1 Łczna powierzchnia Osiecznica Kliczków Bronowiec Ławszowa Osieczów Parowa Powitne Przejsław wietoszów Tomisław Ołobok RAZEM

26 Struktura powierzchni Gminy Osiecznica w ha ilo ha Osiecznica Kliczków Bronowiec Osieczów Parowa gmina Uytki rolne Lasy i zadrzewienia Wody Uytki kopalniane Tereny komunikacji Tereny róne Nieuytki Tereny zabudowane #"C" $$ R %+ E%A%1

27 B O A-" % % A-" : " " " : - B-" : % 07#.70( 7( 70( 7 7( " # 70 (7# # M 7# ( 7 (7# # 7( $ (7( 7 7( ( 70 $ 3 7.7( 7 7 7( $+ 7.7( # 7 7 7# / 7 ( #7 70( 7#. : + 7.7# ## 70 + " 7 07# # /- /! AD B+ R %+ E%A%1

28 Struktura powierzchni Gminy Osiecznicza w % 100% 80% ilo ha 60% 40% 20% 0% Osiecznica Bronowiec Parowa gmina Uytki rolne Lasy i zadrzewienia Wody Uytki kopalniane Tereny komunikacji Tereny róne Nieuytki Tereny zabudowane #"E" $D R %+ E%A%1

29 B- %"3F7-07(&(7S? " B- % 1 7% 2%1%C%" " &+? L44Q#Q7?E " %%+ 3 " -?!" % - 3 " + - & & "7%+ &% - 7 & " 33 % " % " %% & " %!" " 7 %? +% 7 %?% +"" "!"&7 " & "?& % -&!" $ %"3 3 &" 7" %? % 3?" 7?" % 3?" %% " &+? LLK444QQ 1 %? + % 7" &E % %"3 - &!"&7 % "!"!" "7 -F -!" %"" $ % %" " " 3 + &" ++1+ F " 1&" 3 % " $ % " E G + 66" 7! "7 = " % 6%" +&P B % ";P 5 5 3?"&P $+-!"7 " % "%+ 29

30 $ % 3 3 E 2 +" " "%"P ;7 + %" "&3& %&P " - % 3F" 37& &%"?&P B + 3!" &&P 2 + "P %7-7 $ "& " "&3& $ 3 E > %"& %"6; " " %&P 5 %"+ % P B%" & &" " 3& %&7 O" % P 3% % $? % & &E 2"6;"% +P > "7 " %P " 6" 2>G69 MA1/XB9:G2GB4G 1=4BYZ6=[ ;9M64:9MA1/X;4G6A Z6=[ 649 # " " 0 + $" " 0 ;" ( + - M?1 M? ;" + - / / ?.1+ R %+ E %%&A%1 30

31 $ %+&E 1+ > " %$ 1 1+ > " %$ $ %+ 7" &+? &7E 1 7%(0&P A-" #& $ + - &7E 6 """P $" 7"P 17++"P 6 P :! > &%?? E 0+ -" ""&E I44J 00 P I+ J #0( P I+J. P I$ J P I+%+J ( I4J I6" J +"3 + -" E I6 J+ -" %(0 "P I6 44J+ -" %(0# "P I+ 4\44J" & (00 " + 3FP I$ J7I "J7I? "J" % P I: +J+ -+ % 31

32 $ %?" %+ """%+ 2 1" 1 - % " " % "&"?"&" " %$-?"" & %S7 % 3F? - +% & %S + & % S /% ( ; =" & %!& % 7 8 /% " + $ %?? E ;& 6 5 3?"&7 > + % " I6" J7 -" " 7 " "E " + $ 7 " ;"7!" " + M " ? " % -?& 3&E P 6" P M 6 O -?% M P + "P $ P $+P : + 4? " % - E I"1+J "" +" %7: +P I "+J " " +" : +P I5+68JJ "" +" %.7: +P I+ J % %&7 7: +P " " + " 3""2 > +" "+ 6" +" "? % " "?& 3&E P O P / P 32

33 $ $ % + - $" 6 6 %7 3+! &! % - I:!" " + : +J % &" %& " 1 -?E "6 % %" %M % / &"+" %% %?" 7?"%? % H %" %"& - %& " % % > + " 3 O % + - " "" & % " &7 " "?!?I6J & " G+ "6 6"?"+ %" & %" +"&7!" % " & " 3 %?% %% " IA " = "%+ J M? % 3 %3!" &"!" "&3 & + 3 3%"&" + : & &" & IA " O6?J "+% 3" % 73 3-!"? & " 3? %" & " 3 # I: " " J " " % 3 IO &?J I: " " J H + "3 %? 3? & " 3 % %" + 0 I5 +" 5 J ' " " & 3-&7 & &!!":& - % 3? 3. :!" " + M? %! - 3-& 7"? & 3 3F!" "&3 & 33

34 ( :!" " F!" 3 " :!" & "& & I:!" " + : +J!" " &"?? 3 3??H & &" & & ";" 3 3 %7+?" 3&& %! &%+- ";" >" + $ "& &" & - %??"!"? 3 3? 6%C% 66" % 66" 3?% " " & % +" & %3" %3" 3& " 3:% " "+ 3 % % " & " I6" " %+"J + - 6" % 67!+ % % "? %3? & " " %+" C% 7 7 " I:!" 8"J %!" "!" " " 7 3 & 7 %" " 3 & " % %" 7-3" + %"& + # I:!" % 9.J? % "!" 7 "!" " " & " 0 I:!" 3 "J + - % ";"7!" " & & 3. IA " O "J + - % ";" % "7 "!"? 3 3??7 +?" 3 3 " 7 %? % " %E5 ;" 34

35 ( > 3 %3 - - % 3?? ""%"&"!! $ % % " " 37 " & % "+% 5 3?"& =3 & " ;& 6 5 3?"O?+?#7S &?0#( & 6 " + % %? B%3E / B1%? 3 + M?& &.7 & K" $ + -? + % " 6 $+7: + ;+ 3F - & - % + % $ +? + +%% -% + 5 E 6 ; "7 %+-" "? " : "3 " "5 B 1 %? %+ & / % " 3?" A% %"?! & % %" " B%3/ E! & ': ]M P! & ': ]/ P! & +: + 1 " % 7 " 7 " + +% %? 7 % %? " % " " ; " " & 3 % "7 -%+ 3F % "8 B &0 + %?%E + %? P (( " 3" 3Q% % 3% Q% P "6" P % 3" " 3 %" = B % DP + %" %%" + P %" + " & % & $ 7 M 7 7 : + / 7 %" & "&" + % " "&- 3P 35

36 %% "&P %+>?"16 & 3 % & & 6 $ % % %+? % "8 &? %E & % % 7 & % 3 $+ & % 3 M 7 " % -? "! % "62";" -" - % "6P " %% & %"" " % %%??? 7 + " - O %"" " " ""&? $ " 8 "? % " "" % $ " " % && + " 3## 5% ++ " 3 % %""& $ + " % + %? % % 3 B " " 3 -" " " 7"%? +F - %? %F """3P? " & % %" H%"-%?+ 7" & " " 3F%% -" 7?%" %+! %P " " & C %+ % " % 6 +" %$+/ "&% " F %? +??7 %7 - "!P % & & 1 %A?%0" "$ & 3 % B # #0D & %& % % " I$ & 3 % "% ' J 36

37 " H%%&" "3? %" ">" 7 %!"?" %" 3F % % % %+ 3 % (. 5 & % "? " " B?+ "- 7""+ + &- 3 %+"% - " =-C # 0 #. 0( 0 (. ##?.G... $"! R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% O &"+ #. # 0. ( ## =-C 6 #"HG... $"! R %+ E %%&1A 37

38 $ % D%?&" D "C"? 3F " + 0S % "C" % +" + #S7 % %% 3?" + S %" 7 % 37 $ % +" % 3?" O & + E O% 3F" %" 1E..#(. A%+ &% 3 " %" E*ED 700S 7..S?.4I!... $. " " R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 4! " +?%%? " % % "+ 7 " "+"7%? - % # # =-C. # #. ( 0?.CG... $.J;$K! R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% % # # - 0 3% % ( 3% "+? 0 % % ( #. ( ( -. (?.EG... $.J;$K "! R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% > -&8"% 7-" &? " %+- -? "+ - H % 7 - "? "!" % 38

39 % + " " % % % % 3%7 +% %"?- 4! &+? - "7? " 7 " % " "? - +"% O % # # =-C 6 #"8G... $.! R %+ E %%&1A O "+ #. # % # # - 3% % 3% "+? % % - #"G... $."! R %+ E %%&1A :" 2" - %F"" % &" 7" & %?%"83 %&" %?E" 7 39

40 + 7 + " &7 + " &7 "+% %+"% &" & % 3F %+ 7% - /! '-&L. " ( #7S 0( 7#.S 7S " + 7.S ( #7S (7S " +" & (7S 0 7S..7.S " +" & # 7S 7(0S ( 7S " # 7(S (.70.S S " (# 07.S 7S # 7S?.H" /$" $" R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 2" " " + " + " & " + " & " " + =-C 6 #"" /$" $" R %+ E %%&1A - % % % 3F "-% "8 "" % +7 - %+ 3 % H" "+% % "8 - +-F%?&% 40

41 " " +Q " "?& +Q (0 " (0 $"%- +Q $"%- Q : " "Q : " "&+& & +Q+?.8M R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% <% " $"%- : " #"M R %+ E %%&1A > -%% "?7-%+" &% % " > " % +% - F I +"J% % % 3 - % "? % %%+? "? % ?E 6 >"+%$ $" ""&IJ 7 +"I929=4J$+' >"+%;$ 7 %37 41

42 +1+ : : > %"% & " %+! -" $! %? %+ 3 " %" 3 $-"!" % & 0 &" A$B $ &-" & (0 1. % M?" 0 $" O3.(. $ +-" #?.0 &" R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 1!-" (0. 0.(. # $ & -" & 1 % M?" $" O 3 $ + -" #"1&" R %+ E %%&1A > - &%&7 &%&1A7"7- +" %+ & -" & % 7 3&7 +& -" % " +" 707 % "C"% +" %% 3?" % % 7 7. %" % & " % %? " 7"? %? " 3F +? % 3F?1?"" $-? 42

43 K K4"7"? 0S -" &7 +"E 44' 4K? " S $ %%+ 3" 3F? % (SD%% " 3? % % 7 % %" + " 3 %" G 8%? % 3 B "?%-"" M? 0#(7 &7 #S & "+% % " %3" & &7?%3 4! " 3? % E 7 E " 7?+ 3F"$87?%O $8 & $ & 3& &?& %"?3? A$B + (7 $ & 0#(7 $& (7# $&"$8 (70 $&"$8?%O $8 &.(0#70 $ & 3&& +. % +.07 % 3 &% + 7. $ +Q #?. R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 43

44 $ & 3&Z&[ (7 (7# (70.(0#70 0#(7# + $ & $& #" $/$ R %+ E %%&1A $& $& "$8 "$8?% O $8 & +1+1 =0"$ % 1 % F % -& " &7 %"&7 &DE % " A"B + 7 % /" A"B 5 +1 %. O8 0 /! 4H*?.% " /".; R %+ E %%&A%1 % A"B / 7 $ + " 7 $ $ 3 : + 7 $+ 7# M 7 $+M /!?.1%.; R %+ E %%&A%1 44

45 ?Z"[ " %" #"4%.; R %+ E %%&A%1 " %? % 7 % %" %? % %? % &# =+" % 3?"? % +? %? % "+ D% % 3% BF%?&7 " & &7"+%?"-?%+ 3% &E % A"B &% 7 &%.7 & 7.?.% R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 45

46 Z"[ 7.7 &% &% #"C% R %+ E %%&1A 7. & $ - +?% " -& " " " % 7?& :"1 ; "&$"/" " R %+ E %%&A%1 46

47 @ - % %? %77" & %? % % %% % 1 % & % " DE 6" $+ / + 3F %? +" " 3 % &" %-? 3? -7 %" % %? 7 % 7 38 > % 387? &7 - %? %!" 3 % %" % % %F7- & %? " % $ -7!7% "?&F %?? # ; + 3F %Q" (7 + 3F %?+ 3FQ" (7( + 3F %?+ 3F" % " %"" Q" (7( O +?8 %?&% %" "& "Q. %% % % Q%.#7. ="%"&"& % +? &% %? Q # O% 3F"? ##?.4# ; R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% %" 7!!"? % +? % A% 1 7 %?!" %??% 2 >?% 4!" + %" " & 3/ E 47

48 %+ 3F %? E7"7 +? %?% %" Q "" B "? 3" E %6" 7 / 7" +/ = 3? %% " $ +? 3" 7 % "7 "3 %" & % " & 3" " 6 % 3" "+%? "+% "" % - & & $ -7! 7 % "?& %"3"? G " : # > A1NB.*"/ ;" =& 76" / =& / 7% " "?.C#" "/ R %+ E %%&A%1 6%+ 3F"Q" (7( 6%+ 3F"?+ 3FQ" (7 6%+ 3F"?+ 3F " % " %"" Q" (7 6 +?8 %?&% %" "& "Q 6"%"&"& % +? &% "Q 63" % % Q%.7 6% R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 48

49 %" 7!!"? %"?3"? +?% A% 1 7%?!" %??% 2 >?% 4!" + % " " & 3/ E F"E7#"7 "" %?% %" Q %?? %" % '" %? -" + 3FZ"[. # %? 6 + 3F?+ 3F #"E%! > R %+ E %%&1A. # O +?8 %?&% %" "& "Z[ %? 6 #"HG.!;< ;$."/"$. " R %+ E %%&1A 49

50 %% % % Q/" % % Z%[ %% /" % % % % #"8# NF" R %+ E %%&1A ="%"&"& % +? & % %"Z[ %? #"'"."$"$!; $ " R %+ E %%&1A O% 3F"?Z [ 6 0 # %? 6 #"G >" ; R %+ E %%&1A 50

51 " B%+% " %% / "+% " %% % / 7 % % >"+% 1 %" 6 %- D!" " %" %% $ % %? %+"%" " " " 77 %+ " 3 & %% " & &?- 3%3 % " %+ " " "7 %"7 " " % %% % "+% ; + & 3 % " %% 3?" - %"$1 %"%% % 3?" 7 >?% % 3?" +1+ ( " " " &% 3%% - %&" 7 E " &7 %% &7 %!7-3F +8 & " & " 8 1AD + 0 "8 (#.&7+? & +0.(" " 3 0&+? &0( 4! &"? " - 7 % "?%& %?7+"7?% "? 7 %+ %7 D 51

52 @." ;! > +"8 0 + (#. 0 + &-" "8Q 0.( R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% & " - F 7 % "+ 3F"8 "3 %"! &?% %" # &"<;$ + %? # A+" A?%"? 7 %+ % ;?.8# &"<;$ R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% -"8?%& Z[ %? A+" A?% "? 7 %+ % ; #"# &"<;$ R %+ E %%&1A H% 3? %? 3 " $ - % %? %+ 3 " 52

53 '" &" O"8 0 O # $ &-" Q (#?.'" &" R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% (" &" +%" Q% +%""Q% +"%" +Q ( +"%" "&Q.0 ( O%" Q% ( 6%" +Q (.0 6%" "&Q.0?.(" &"N( R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 6%" %%&% -"Z[ #. 5%" %%% -" 5% %% + =" #"1.."/ $ &" R %+ E %%&1A &? % %+7? ""7? E % TB%:?T 7? %"7%+"? %P "8" &!?%-P 53

54 =" E 4K "+ " % % %" ' 3 %" = 4!"P " %%#"8 &$ P # %% % "" " $ M 7-3 % 54

55 +.! ++ % 0 B- "7 3%? 7 + 3F "? +3 " %! +"? %!+ % % 3 " "%! 17 "3F%? +7?%C-&? - " % + % " % 3!" "+ B % $ & % % & & 7 - %? % & +?!" "?&7 $GGO7 %8%?% %"&7%? % " $ -7! " 7 + " "3?&"" %%!?1! + #( =-C. 6 #(?.! R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 55

56 % 3+ % Z [. 0 # + =-C 6 #"G! R %+ E %%&1A 0" " + #(0 =-C ( 6 0(?.1 0" " R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% % 3!" " Z [. 0 # + =-C 6 #"4 0" " R %+ E %%&1A 56

57 I N A %- +Q 0. A %-&+ Q 0 A %-%Q > +Q. > -CQ > " Q # $ +Q $ &+ Q $ %Q?.I N R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% A %-Q> Q$. # A %- > $ + &+ % #"CI N R %+ E %%&1A O% 3F"!""+. 0 # #. #. ( ## + =-C 6 #"EG >"0""! R %+ E %%&1A 57

58 9 %! + 3 "? 1 %F7 - " & % " %?0((+ % D 6 %"- % " " 7 "-?%7 %8% %8&+ $ F + 3F % &F + %??D%? + 31? & % 3 % F 7 --F7- % %" % 3+ "+%? -" + =-C 6 >% + 0 #( #. % + #( # % 0 R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% >% +Q% + #. # + =-C 6 >% + % + R %+ E %%&1A + >Q >Q B+% 3% 0. %+% 3 (.?.C3!N! R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 58

59 B+Q%+% 3 #. # B+% 3% %+% 3 + >Q >Q #"83!N! R %+ E %%&1A % 3 "? " +? + % H" " & - 7 %" "+% "%! B - %" F % 7 " % + 3 "?% "! + - " %! %" % " 7 " " - + =-C 6 O% 3F"% %" ( (0( (0 O% 3F" %" 0 ( # O% 3F" %" 0..?.EG >" "* "* " 0" " R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 59

60 O% 3F"% %"7 %"7 %"!" " O% 3F " % %" O% 3F " %" O% 3F " %" + =-C 6 #"1G >" "* "* " 0" " R %+ E %%&1A B %8%?&% 3"% %"7 %" %" -?%F "C" I" %%!J "C" " " % 3 " %" %"D%? " %" >%? "C"% - + =-C 6 "C"T" %%!T #7( 7 070?.H#"L"9" 09 R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% % "+% "C"I" %%!J% - 37" % +" 7"-% % % 3?" "C"T" %%!T + =-C 6 $ +".7 (7# #07. % % 3?" #7?.8#"L"9" 09.!" / ;" R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 60

61 C %F7-3 "C" I" %%!J? %? % & & +" " % % 3?"7 %F "+% "C" %? " E " #07.7 % % 3?" #7 : - 3?" %" %"3F7- "% 3"C" 1((0JD?+ #7% #7(?% "?%7" F& % $?7- " % 3 %+ "7 % 3 &? 3%+ " 3 % "8 7? % %+- " %" "C"T" ((0D ## # # #. # ((0 #"1#"L"O" 0PJ /88E1K R %+ E %%&1A ++ " &!"? " " % 7 " B % A&+ 4KQ.Q(( 2% 1 %.(((&" + & %??F" +E " +$ % " +$ % / " +$ % : + 61

62 " +$ % M " +$ % $ > " % "+7 %? + %-7?% " 7 - A& 2%1E 1 1/ B %" +? %" +E "! 3. ' '.-. : " 7+ "7 7 7$ 7 $ 37: + 76" 44 O 7M 7 $+7/ M 7$ "7$ 7 $ 3 O 7/?.1. " R %+ E %I$ 3 &"" " + % &7 " %?& 7 " " 7 8 " &7 %%+ " +7 - " + % 1 %%+ %- %%+ %- "" + $ " ( %%+" + 0 O 0 O..?.1"! *! & R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 62

63 %"! "-% "E A " + % &. # " + % %% + %- 1%%+ %- A 9 #"1I. "/! $ / R %+ E %%&1A ( ' " + % & (.' (( " + % 8 D > % " + % " + % %" "7 % % $ 'D"%?% % / ' " + " "& *% 2 " " % &((#'((02 % %' " + %""&" 8"&D $ '" +%%"% % & ((#' ((.? &.. D & (((' % " 3 " +7? " "+ - %& : + ' " + % %" % $ % # 8 "& %? & (( ' ((#? &.. & ((.7 (((7 % 3 63

64 %" + 7? " " % 8 M '" +%%"% 7 &' $ %# 8"&? 1+" % %% " +7"- % " +& " +& % &: +7M 7/ $ %? -% %%+ IJ7 + % -!" "!$ $ /! $ " %%+ + "% #+? (. # (. %% # (.?.1!" "!$ $ R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% %%+&%" &" +& % & ( ( + " % # +? # %% # #"11%!$" $"!$ $ R %+ E %%&1A 64

65 " B%+?%%" E 1$%" $ $%" / " /! ;" ; $%" %%+%" & =%" & %" & % #%" & #%" & %% #%" &?.11 " R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% %" &. +D % # # %% # + $ %?%"?% #"1%" $ R %+ E %%&1A : E - " 3 I$ 2 31'0J7" +& %( 65

66 6 " 3! %"?7?(((2!? 37? D7 %? %- % I$ 2 31'0J%+%?%% E 2 % 3 5% % & %?&% -%-?&% " + 6 " + % & > " - %& % % % & 7% - 3D 6+ ""% # $%+ +' 0 "% '. " +' >%? 7 % "+% 3 & '! B +!"7 - " 3+& 3 7?"- " + ' %?"?% %+ %-" ++1 * " % F " " 3 %" "? %+ 13 %"6 B %+? % + 3E 7 6" $+ 4? &" %? " 37" & % 3F " - % 3F 3 %" % 66

67 1 %E H%?? "?! ' - " "? &"" + $ " % " O " " 6 Q O"? " ## O -8" Q ((?.1!.. R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% O " -8 "& & D O -8 " #"14G."-. &</"$.. $ R %+ E %%&1A #3'% %" % 3$ %+ 3? " 3 %" 7 %+ " 7 " % 13 %"6 %+? "? E 1: 2"$ 16 O3" 16 O3": + 6 :%/ A "" / 67

68 %"3F7-?" +77 $ / ' " " D7 "% " "7" " "7 "-% " + % &7 "? 7$ 7: +7M D7 %+?? " "?" 1+ %? " % 7 3F 3 %- O? &"? %?? "?7 & & %-? - % 3??& % " & " + 7 3"D7 +S 7"7 7%?D B %? " %7" - & F & F % " &7%%"&" &""+%? " 7 I" 8"J7" +" %+ 3F "7 %" %+ 3#" 5 % " 6 % 6 + %+ 3 = " "7 "?% 7? 8 " "7 & %" 7!&!7""+%"? ' " %? &7 % " +. " & "?" %""L4L"D$ - " %?& " 7 "?"? 68

69 ." G " #"*"/."! 6 3 +!B " $ B=$ M L4L " LK444 $ : + L4L7LL 6 3 +:&6 6" LK7LK47L4L = " 3 6" LK47LK44 $+ 6" LK47L4L $" 6" 6 3 +!/9 $ LK4447L4L?.14.";-."/ R %+ E %" $? " ' %7 % -& 'B+!"7-? %% & %?& $ " $ -? &"" " &7 & +& " 3%?&+ % %%?&." /!? O"?& 0.0 O& " &7 & (.# O% & 0. ((?.1C." R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% M /!? O " O"?& (# #0 O& " (.# O% & (?.1EM R %+ E % 5" & 2 & 1+ A%!." /!? O"?&. O% & 0.( 0(?.1H!.";! R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% 4! " + 7 %%?&? -" 69

70 6? Z [. # " < $ + " + :3 #"1C ; / R %+ E %%&1A " Z " [. # " < + :3 #"1E#- " R %+ E %%&1A A% Z [ " < $ + " + :3 #"1HI R %+ E %%&1A 70

71 ++ $! $ 1 %? &? % "8 "?& % $ >"+% " >% 6" +! 3 %" 7 " "" ""& % - /" $ """" +""""Q $ %+?% & %7 3 %"% 7 %Q 9" +Q?.18 /" $ """" R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% %"! & % +?% %? %% & 3 %"% " " + % % ( + % % %& & (0 $ %+?% % % " # % "%?.G. $ ""$ R %+ E % 5" & 2 & 1+ A% $ % "% (0 + % % %& & # $ %+?% % % " % " % #"18G. $ ""$ R %+ E %%&1A 71

72 % $ >"+% " >% 6" + %% # %& $ >> 6" D $ >>? % D7"-? "" $>>6" E % # "-E 7 %0% # "-E..# 7 #E. " % +? # % ""& & % "& " % E 6" #.7 $ 7 "+% " $ >> 6" & % % % " 6" $ 7 / + % % ' #. 7 %? & 1 4;& &7 $>> %% + / D $ -! +&" %7" "$>>6" O %Q%8 + %-%. "- 0 %.#. % ( "%% "- # 5% %. 5%"% "3 % " &. 5%G61 #( 5% "".0 5% 0 5% (! $ 3 " ( >& & #?. *. R %+ E % % % % B " & " + % & 6+ & 0# $ >> 6" % " " $ >>% 72

73 %"" 7" %> " + +&" +&" % & 8%" 6" " ""7 7 " 8 = % + " & +- ' % $" O"" $ + % % 8 '% &=? "" $ -7 " +7! - %$>>6"?" &%8 3 G./ G." $.< 2:1 G61 #( A1 1" 0 ".! " # 9 " =! >9=5A?.# &-- R %+ E % % % % >!"7-? &? % 7 "?% 7 7??%+"E 5% 3 %">% 77 5% 3 %">% 7/ $ F% 3F + %& 3% & %"8! 1 %?? +? 1 3 %" $ + 7 " %? % "? %-? %+? 73

74 1 2 %8 " + % E 3 % "?? $ 3 % " '? +3&" - % " $ " % & &7 " &7 +&7 && "& + %& &7% " ' "-& $ ' " % & + & 3 %"& "8& +" 3 % &% % $ + %! 3%8 -& 3%8 -&7"-&!&% &% %%& 7 %?& F-&.; $???%+ 3 % 7 3E +&" "&7?& %%?& %- 7 +&" "&7?& - 7 % % " & 8" &% -& 7 % %7? -% 7 %%? %& & - & % 3 " & % -&% 3 $?7?? % E - 37 %-7 8 "&7 +7 % 7 " 7 "+ &7 3 %" +?& +73 %" && F-&;0 >+" +&7 " & & 74

75 >+" &!%%7%" " 3 %" " + 4! + +? % - 2 G. G.< G3 >+"+. >+"+ 0 0 >+" ". #. "+%" 0# A%.# 0( >+" " ( & 8 0 ( A+ "8 (# 0( >+" % ( >+" #. : 4CCH?.1I < $ R %+ E %%&1 3 %"$ + " %% ( 2 G. G.< G3 A+ "8 ( 0( 0( $ +"%% (% ].(0 >+" ] ((0 : 14E1?.I <!$ R %+ E %%&1 3 %"$ + " %% ( ++4 (<. : H + %F &7 " &7 + &&! &7?& 7-7 "" - + &7 & -8 "??%" " % " & - -7 % 7 3 % " 621?3F8 $8B% %!" +&% % 3F 75

76 " " %+ $8 -$ - $8 - $ - + (( & - $$ % " 3 1+ %+ % 7" 7? + " - 7 & 7 & " % 7 % &" % &%+8 &?7 " " 3 $8 - $ - + "% 7 H% "? % 621? % " % " 3 $8 - $ -7 % 7 % & - 7 % & - 7 E & - -7 "+% - -7 "+% +- 7 % % " 6 2 ' 13 - & - $ - "7 %+?? % " - -E & >"+% -$ -$+ & -$ -M & -$ -$ & -$ -+ " E 1 -$ -/ %% "& -$ "D %? & % - = 7" F & &- -& % % " 76

77 !7 % % " $8 - $ - %" & -!"7 - +? 3% %7 %% " % & -$ -7"? 8 7 % -+ "%" 7 & - 7 % -"& $ M " & & % -& - % " $ % 6 $ 5? % %&D7+?%"? % F 8 7 %+F "%- + %" % "- % " U% " / 4! 8?%" +?% - ' >N G.< I! /.< / 0 7#S $ 7S 6" 7S M (7S. (7S (.7S : + 70S $+ 70S 70S $ + 7.S?.4"- /$ $ R %+ E %%&6 $ B %C " M? 6 $ B %C. 7 0% & % S +%8 77

78 " %+ % % & 6 % $? $ $ B %C G!" "%?% %". $ %. $. (0 6 %. >% (. >% % & >&+&3 %" & &?% % (. " %" " +8 #?.C#"0" $ R %+ E %%&6 $ B %C " M? "0" 87 "0.?%7- %F7-?!" % & ""7?- % " " 78

79 1 #?*!. ; %+ "3 & " % +& & &%?% :7 %? & &" B % & % % " & "& + E D D&%:'" %& " 7 % - & & - + >%" + "E = & 7" &"% - 3 "+ 7" 3%+P +& 7 " &?& - 3 7" 3%+ 7 " & " % - 3 "+ 7 7" &" "-? - 3 3% + > -87"&?& F -% 7 " & " " -? - 3 3% + -& -?E + -!7Z" 3F% & %99. B ;&[P Z%- 7 - % 3F +7" " [P >?"1I6JP!" % Z% % 7 " %? % 7 % % %"[P %Z"" 7 + %% 3?" [P %- Z"" C %+ % & % 7 " 3 %" %? % " " [P % Z? 3 %" %" + % [P "& DP "% " % " 79

80 > & 1"+??E - % 3FZ - 3F % & % - %7 %"""[P " "Z" % " " 7? " %" E +"" 7 " + "7 % C%"7% % 3-" [P %"Z% " "-%7[P " Z "+! " [P "+ % " O Z " =$+ " +%&[P " Z % 6C %+[ -8 +& -FE " %P - + 3Z? " "? - "? %?[P " % %&"!" % &Z "!" % [P C% %P +%Z % ""?!" " [P %- Z " + S78[P + ZKK4" [P "%Z% [P? " P? +8 P " "+ + 3 "P " % 3 +Z C" % 3[P % " / Z %" "&*%2 "[P " P "? P + 3F" &?8 &%?&7%"E 80

81 "%+% & %&$8P % % 3?%87" 3?3 %" "& &P + 3F"?+ 3 " $8P %?- 3!? "?&P "" " %Z %+ [ 81

82 + 0! /< ++ Q 9 "& % & % & %+ - & A?% 1!+ & & % %?& % + +C " +& -8 7?? """ % - F????& &E + " Q;! "/&"</+ & / 0" $ / "</* "! 0" ;+ $ & & "3F " " 3 % " % % %+? + 3F "?7" 7!"" 7-7 "3F " " 3 % "?& + +% 7 % %%+? + 3F "?7" % %"? "7" %&+ %& : % & & " " "3?I" 3F-JIH" 3F-J%"?! &% + 3 "I" &JI -" &J"? + "+?" + " 7 %? " +&7 " &7 " " & +7 "- " & % " 3 % " % +%!" 3F % I -" J " 82

83 " - 3F% 3F& " % "?&"!"I" -" &JE I J "? % 37-3 % % %"!"7 " 3 " 7" %P I "J % 3F "87 " " 7!" " 7+%% P I +J? " % 3F " & + % % 3!E 7 37 "7 & % 7 " "7"-+ &""7!" ; & % %!" %"& + & 7 "3 " " I" 3 &J! & % "?&?%+ 3F %? " " & " 3 "3 %!" % 3F %DC %+B -"" " 7 7 "- " % " "3?&?& "!+?" G" "+% % " %+ 3 % & " " " " & -?% %"!"7" % " 3 % " ++ Q * " F % "+% %+ && - 3 ; %?%"? I J7 " I% J 7- &&?" "?&&%8 ; %? %? &?% %% &?&"+% 83

84 4%!"I &J+% "+%? 7 & 3D! & I" 3 &J7 I -" &J7"- -8" & 2 " % " %E " % & &7 " & " % P " 3F & % "+ % % " 7? %!"E +& & 7-8 &7 7 % %!" %8 &P % "P 3%&%87 " P % " 7 8%?% &P!"?P +&% 3%8% B % " & 7 % "-% & & + 7 % % % 7??E Q+" ; E " $L/!! " / $ J+ -."* * *! K+ >%E D %? " &C %+7 D% - Q+ ; E + :. ; /" "+ 84

85 >%E D " "7 D?% % - " 7 %? %- C %+! % & "?8&7 D % - ""!" 7? " %% & 3 % " + : /".$"$+ >%E D % " 1+ ( &" $. / $ ;$.< $ " >; + >%E D % 3-" &?% %" 7 D" & 7 D % % % %B%3% & +?8 5 +7? %? %D$ + " Q1+Q;! "/&"</ ; E + "/" $ + >%E D %!" 3 " % & %" "& %?&7 D % - % "8 &7 D %?& " & Q D7 %D% 1 ;6* / 85

86 +!<+ >%E D% %8 +& %7 " -7 %8!&7" -# "-7 D % %8-8& 7 D & +! + %- &7 %D -% 3 %"% $ 7 D "&+%& 3 %"&% 7!D &" & & % 7 D %% - &7 &D?% %- " "!"" -8 % " " &7 3 3 % " &" + %- &7 D % 3 %">% 7 D% 3 %">% / 1+!- /! &+ >%E D 33 % " &7 D%! 8?& & & %+ 3 % + %- +! &!%%+ %-%7 D "!%"%%+ %-&F " & & /.! $ &!+ >%E D "% &" & % % + & % % " - 37 D"% %8% % "+%" " 7 D!?% & 8?& + & 86

87 4+ % " /";$ 0+ >%E D % %+ & %!& " " % 7 D % - " % " %!&7 D +%+ " " 8% "+?&%% 3% + " "!! ; + >%E D & " " " 3 & %7 D% -" + " 3 & 3 %"%%" E+ "" 0 + >%E D % -!!"?& " " 3 "7??&"7 D % - %??& "7 D "" & "? %"+ %-% 37 %D"!%"7% "+"%% 7 D"" &%%+ %-7&F " & H+ I- / "$+ >%E D "!??&AG "%%&%?&!" %7 D %? " % " % 38AG7 D % - " " A% % % -!" 3!" 87

88 8+ "0" "/ ; $+ >%E D % - " "?% &7 D % % " %?& "!"& "+7 + I0" I-+ >%E D " A%7 D!A%?" G% + : / 0 " * ;. "<// >%E D% 5 "1;?7 D% " % %" $ 7 D% ": +7 %D% 3$ & / 0" $ / "</* "! 0" ;+ ; E + : /!! "$ I- + + "/ " / -$ " $$ >%E D % -" " + 7 D % - %% %?& % % "&7 D! % ' " +! " 7 -" + 3 %- " "7 & -!" 88

89 %? % "& D 1+ + >%E D % - + " 3 % " %7"% +#-. /-" '!$ F$ -. J' K >%E D % - " % %&7 "% -" & 8"% & 4+ $ 0!.$ "$ >%E D "?& " & & "&% &D 7 D % - 7 D %" % - 3 % %"&" & " %%&7 %D "%?- 3? "%& 7 D %?&% % C+ :. ".$"$ >%E D %-" " %?" & %+87 E+ " + >%E D %" %%? % %" $1 %"%%% %% AG7 89

90 D &" % %% " & 37% "+%"+% %% 7 D " 7 %D +! "?& "? %"? +87 %%+ %- H+ ' " " + >%E D + % 7 D % " "D % +?& %+8 % 7 +% %"7 D % "3 C %+! " "&%F + 0" 2 & -"7 &%?%8 &7 +- "? & 7 " "&!" $ - + %!" %8& -E!"" 7!" +7!" Q+" " 33 % " 7 " " " & & & 3 % " &' &+ " 3 % "7 7 % &7 & %&7 &"" + % % &7 &+7&87" &C %+ 7 "" 3 % " &"!% &7 90

91 %"" +8 Q+ 70"" "% & % % 37 -" %%-?& 7 % " 3 7 "+%? % & % % 3%- 7 " 3+&7 " % &% " +& 3%& % +?& %%+ 3& " 7 "- % & 70"! %!" % 3 " 3& " && & 70" +% " % 7 %!" " % % Q" % 7 %?& & " 7 & & % +3 % &!" %" " + Q1+Q;! "/&"</ 70"" - " " " & % &" "!" 3 " % & " %?& " 7 "?&"" 7 " " " &?& 7 -" "% 7 " 7 -"!" "" 3 &7 91

92 % " " 3 " 3"+&"!"D7 " %- &3 %" % +%?% 7 %!" 3 "?% & & "!" 3 " 70"! %+ %-D7 "% & % 7 % 3% "" +7 +? + & " + &"7 "!" 3 "%+& 7 " + %- "? & & &7 % +8?"C"%+ 3-7 %" 37 + % 7 " 3 +% 37 " "?% &!" " %7 % A%3 % " "? 70" "+8&" &% + + D7 % 3 " 3 & & +3 " "!" % % " %!&7 % 3 +& "" ' 3 "7 "& "7 "D 92

93 & / 0" $ / "</* "! 0"; ;; 70"" % " " 7 " % "! - &!" &7 " " +& %?& % %+ 3 + D7 + &7 " " & % Q % 7 "" 3 % + 3 "7 &"&7 -" " " & &7 Q 7 " % & % % 3 "? " &C %+% & "D7 "% & % % 37 " % %?& 3 3 %" 7 " % " % % %- &C %+! D7 " 3" % 3& 7%?& -"" " " 3 " -" " "8 &D7 - "+% & " " % +& " %" " "&7 " " 3? "" F 7 - &"&7 " +& &! %" " "& 70"! " + % 37 % 3!? 7?? 7 93

94 % 3 % 3? "+ " &7 " & % 3Q % - +8 " 7 3% 3" +8 " 70" " = $> % $ 7?%" & " + &! " D7 %+% &"&"&3 % " 7 3 % 7 %"? - 7 +% "7 % %% 3%+8 % && " % &%&7 %?& - 7 "!" 3? "+% %? % %?8 % 94

95 4 M < $?%? & 7 "% + 3F " " 7 " +% " & & " F "?% $ % %+?% &" F 3F!" 3F$ - 3% +F %+! " ' " H%? -& % &" "7 % & " %-?% "" & %&% % " %- &% " " " 3" 7 "? %" " 7 % " & +?% >?%? -?%!7 3% % %"! H % % % %%+?+?"8 $% -? % % &! %+ 3 %7 % "?% "& 4& &?E!" %+ - 7?+ 3F %+ 3 %" "+ & " 6 "? " 3F % & & % % & 5%- %?% %% % % "" %+8 &%%&$ - %%F%+! %?- "? $ " %F " %7" & % F % " % % %& " % " " % "% " $ 4 % "+ F?%"?%F " & %& % " "" "3 & " &7 & %F & 7 %" F % % 3 "? 95

96 8-3! " % 3%?C %+! "& $ 4 1 ' + " " %?" " > % & %? % " %? % " %& %+8 +% "& % " $? % 7 " %? %& "+% & B "3? % - &? % "??& & " + 3 $ " % 0 " > + % &+? LK44Q.0Q 2% 1 +?" %% &+ $ % " +% % " E " " %" 7 "? % & %3 %" % 7 " % 3F7 -% %! % &7"? $47 " "+% &7?8?7 + + % 2% 1 %?& %+ 3 %" &7 % %8&7-3F% "+% "& &! % " %&% 7 ""! " &! 7 %%!+ &I J7 7 - B- %"3F7- % "E $ 4? " % F +F =?F + " 3F9? %?-?% & & 96

97 + % %7" & %? G++ 3 " "! R/! 0 J G3. K 2 % "+% % %? 6" 74? % 7 ## 5%-7 C %+ % A 2 % "+% % %?' 6" 744? % 7 % A$+ % (0 5%-7 C %+ 5%-7 6 "? 0 C %+ %"3"! %% 5%-7 %"& C %+ 5%-7! %% C %+ & 5%-7 # = %% & C %+ 0 = %% % % 5%-7 &D C %+ 97

98 9"$. > % $ % 3/. $A?% ( '2 1 2 " & " & 5% "8 & ( # 0 5% / 00 5% $+ 5% % -"&$ 7 M = % " 3 &'" + % ( : %" %" 5% # # A?% 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 98

99 . ( 1/ 5% 3 %" % / 5% &" 3&' 3 # ## = %3"& 0 5% 5 "1 5% " & 7/ $ 5% +& "!"&6" 7$+ + ". 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C %+ 5%-7 C R %+ E %%&A%1 $ C %+ - F - 3 " 3 %"! &&-%-E -"P "%P % %-8P!%"AG " $ - % & & + - %E 99

100 M < # G " R/! 0 Q+ " ; E > % "6 &C %+ +" & "7 7% 7+ D D %? " &C %+7. D % %-7 D " " # Q+ ; E2?% " " ; E2 " &"& ; E5% 3-" & % % & %?& 8 &% " 3F? D?%% - " 7%? %- C %+! % & "?8&7 D % - ""!" 7? " %%& 3 % " D % " D % 3-" &?% %" 7 D" & D % % % % B%3% & +?8 +7?%? %D$ + " 0. # # 0. %-7 %-7 %-7 100

101 D %!" 3" % &%" "& %?&7 Q1+ "/&"</ ; E;?+ " " & % 3 ; E$ % 3 +8 D % - % "8 &7 D %?& " & "!"?& Q D7 %D % - " "8" & " " D % %8+& %7 "-7%8!&7 " -# "-7 D & +! + %-&7 0 # %-7 %-7 D -% 3 %"% $ 7 %D "&+ %& 3 %"&% D &" & & %!D %% - &7 # #. # 101

102 D?%%- " "!""-8 % "" &73 3 % " &" + %- &7 &D "+ % "%7 0 D% 3 %">% "? # D% 3 %">% " / # D 33 % " & 0 ; E$%+ 3 3 % %+ %- D %! 8?& & &%+ 3 % + %- +! &!%%+ %- % %-7 ; E>" &- + D "% &" &%% + &% % " - 3 D"% %8% % "+% " " D!?% & 8?& + & 0 0 %-7 ; E " % "?& %! D %%+ & %!&" " % 7 #. %-7 D % - " % " %!&

103 D +%+ " " 8 % "+?&%% 3% + ; #E> " " %+ +%?% D & " " " 3 & %7 D% -" + " 3 & 3 %"%%" %-7 D % -!!"?& "" 3 "7??&"7 ; 0E "" 3!% D % - %??&"7 D "" &"?%"+ %- % 3 # %-7 D "!??&A G "%%&%?&!" %7 ;.E$ A%% %% "& D %?" %" % 3 8AG7 # %-7 D % -" " A%% % -!" 3!" 0 ; (E$ % "!" "?% & D % - " "?% &7 D % % " %?& 0 #0 %-7 103

104 "!"& "+7 D " A% #. ; EA!" A% D!A%? " G% %-7 & / 0" $ / "</*"! 0" ;+ ; E2! " 7 % %? "8 ; E2 ++% "& $ A%$ ; E " % " &' " && D% "? D% " % %" $ D% ": + %D% 3$ D % -" " + 7 %-7 L L D % - % % %?&% % "&7 # 0 %-7 104

105 D! % ' "+! " 7 - "+ 3 %-" "7 & %? % "& D ; E$ ; E % 3 %" =+& D % - + "3 % " %7 "% D % - " % %&7"% -" & 8 "% &. #0 %-7 %-7 ; E &!%+ 3 % & "& D "?& " & &"&% &D7 # %-7 D % - #0 D %"% - 3 % %"& " & " %%&7 %D "%?- 3? " %& #. 105

106 D % % " ; #E2 % " & "& D %-" " %?" & %+87 %-7 D %" %%?% %" $ 1 %"%%% %% AG7 # ; 0E$ %" %% D &" % %% " & 37% "+%"+% %% 7 #0 %-7 D". %D +! "?& "?%"? +87 %%+ %- ;.E= % " " D % " % +?&%+8 % 7 +% %"7 D % "3C %+! " "&%F %-7?.HM < 106

107 C './0" C+ %- 7 " " & % " &" 7 % % "?% % & %8 & >& " ""+ %"" 3!" 3 % - B% " % % % %8&- "3?+ 3F &" 7 +-? % - 7" 3F & %?&!"&% %8& %&? $ & "?? %8 & +- "?&!" % % ? + - " "& %% " & 3 " F % %& %8 &7? & &7 " F %? + & & &I J = 7" " % ?? " H? "- %!" %& 8 " 7!" " F %? = F&"! 7? + + % %> +% +?% "+%%?E " "" - F% 107

108 Q $ % %? % %% %!"%8 "3 & 3 % 7 "& % I?J > + " +% 7"- % +& 7 + % 2% % " % % E " %8 & + % % & %?E % %?P P " & P " & P " + ' % = %F% % %8 %- &! &% " & &% " %"+%&-?% +% % E % %! %F % % %8 + & &" %" P %% % %8%" % " % " %"-% " 8 "%- =!" %? "- 2% 1 2% F %7 "D -?!" %8 && 7 % " 3F 8% - & 108

109 @ D B -? % %!" 8 7 "- & "?" 2% 1 F%7 % "7 % % C+. 4?? + % % % %! "C" " >% & % % " &4& -F % 3F%+7?%"?%&!"?"E 3 %& %& % %? + % &%?-%" ^D7 " ""C"+ 3F 7 + 3F "& %& " + &% & %" 7!"7 - % + " %! 3 %" &AG "" 3F%&% %8 &7 - "+% "C" %%+7 %" 4& - F - & %+ 3 %" &? %? I"C" % " >$22' " %. & 777>$22J7? E! ; &7" "&D7 O "D7 O "D7 O " "D7 4 3F & %?C %+ %&7 O"8 &"? "? %% 7 O?& " & % 7 " & % "& &7 O"?& &! &"""7 109

110 + ""7 " 3F : $ & &7 " + % " " 7 $ & &% % "7 $ & & %+ 3" 7 $ & &% % "% 7 $ & % %?7 O 3 &% %?7 $ & & %+"+% " %% 7 O % % & "8 & " " %% 7 4 3F %% %%&7 4 3F %% %%&" 7 4 3F %% %%&"+% " 7 O " &% " " %% 7 O &! &"""7 O " &% -7 O & + " " & "&7 O "?& ""7 O &% %!! " + 3F% &3-" &7 + 3F % &3-" &7 + 3F% &? &7 + 3F % &? &7 O% &" 3 &7 O % &" 3 &7 O " %- " " %% "7 110

111 O " %- %" %%" 7 O"% &&"+% " %% 7 $ &"% &"+% " %% 7 3F"% &"+% " %% 7 O" & " % " " %% 7 O% && " " %" %%7 O % && " " %" %%7 O% &" "?& %C %+7 ;+" " "?& %C %+7 O % & "!" +-? % %"Q+ %7 O %+ 3F % &?& % 7 $ & % ""7 O ""!"7 O 8 "&%%" 7 B 7 $ & % & " %%" 7 $ & & " %%" 7 O% & "!""7 O % & "!""7 $ & 111

112 . :> :> :1 :O &"+0 :A%+ &% 3" %". :#O :0O "+. :."% &" &" :(<% :1!-" :13 : " %"? :? : : %?0 :#" 3". :06. :.> " :( -"8?%& ' :=" %%% -" :5%" %%% -"Q5% %% :% 3+ % :% 3!" " # :A %Q> Q$ 0 :>% +Q% +. :#B+Q%+% 3. :0O% 3F"% %"7 %"7 %"!" "( :."C"T" %%!T# :("C"T" %%!T% +" % % 3?" # : %" # 112

113 :" + % 7%%+ %-# :%%+%" " +& % &# :$%" # :$ + #0 :"%?" #( :#" #( :0< #( :.$ + "3%?+ #( :($ " & % """"0 :O% & %""&0 :$ %7$>>6" 0 : -%0 :A% 3%%8 &0 :A% 3%%8+&0 :" 3 & 3&00 :#"!" % &0. :0>%%1(( :.< %81 # 113

114 "/ " & %%"&' "$ "+%" "4 3F" "2 "+% &1 + """ 3 & +1 "#" &1&# "0" &S. ".O &"+0 "(O & +( "O & "+( ""% &" &" "<% "1-" "$ & 3& "? "# # "0+ 3F( ".O +?8 %?&% %" "& "( "( %% % % Q/" % % "="%"&"& % +? &% %'" "O% 3F"? " -"8?%& ' "6%" %%&% -" "O% 3+ % # "% 3!" " # "#A %Q> Q$ 0 "0O% 3F"!""+0 ".>% +Q% +. "(B+Q%+% 3( "O% 3F"% %"7 %"7 %"!" "# 114

115 ""C"I" ((0D# "A " + % & # " %%+&%" &" +& % &# "%" &# "O" -8 "& & #0 "#6? 0 "0 " 0 ".A% 0 "(O% & %""&0 "/ 2"= %% 3?" 1# 2"= +" 0 2"$?% "-&" " "% # 115

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ń Ą Ą ć Ń Ń ć Ą ć ć ź ć ź Ł Ł Ą Ę ć ć ć ć ć ć Ź ć Ę ĘĄ ć Ę ĘĄ Ę Ł Ł ź Ę ć ć ć Ę Ł Ż Ę Ł ź ć Ł ć ź Ę ź Ą Ą ć ć ć Ą Ł Ł Ą ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ą Ę Ń Ę Ą Ń ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ę ć Ń ć Ć ć Ń Ń ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ę Ę Ę Ę Ą ć ć ć ć ć ź Ą Ą Ą Ą ć Ą Ą Ą Ą ź Ę Ż ć ć Ł Ł ź ź Ł ć Ę Ę Ń Ż Ń ć Ę ć Ś Ś ć Ą Ę ć ć ć Ę ź Ę Ę Ń Ę Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę Ę ć ć ź ć ć Ę ć Ę ć ć ć ć Ę Ę ź Ł Ę Ą Ą Ą Ę ź ź ć ź ć Ł ć Ł Ę ć Ą Ł

Bardziej szczegółowo

ż Ź Ą Ż Ż Ż ć Ó Ą Ó ź ć Ż Ż ź ż ż Ź ż ć ż Ż ć Ż Ż ż Ę Ą Ę Ą Ż Ść ć ż ż Ą ć Ź Ś ć Ż ż ż ż ż Ż ż Ż ż ż Ś ż Ź ż Ą ĘĄ Ż ć ć ż ż ż Ż ż Ż ć ż Ż ż ć ż Ż Ś Ż ż ć ż Ź Ż Ź ż ć Ź Ś ż Ź ż ż ź ż Ż ż Ż ż ż ż ż ż Ę Ś

Bardziej szczegółowo

ź Ę Ą ć ź Ą ć ć ć ź ć ć ź ć ć Ł Ę ź ć ź ć Ś Ę ź Ę Ą Ą Ś Ę ć ź ć ć ć ć ź Ę Ę ć ć ź ź ć ź ć ź ź ź ć ź ć ć ź ź ź ć Ę ć ć Ę ć Ń ć Ł Ą Ę ź Ę ć ź ć ź Ł Ę ź ź Ą Ę ć Ś Ś Ś ź Ś ź ź ź Ś Ś ć Ż Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ź Ó Ź Ź Ą ź ź Ń Ó ć Ź ć ć Ź Ó Ń ź Ó Ś Ó Ó Ó Ą ź ź Ó Ą Ą Ź ć Ź Ó Ó Ó Ą ć ć ć Ą ć Ó Ść ć Ś Ść Ś Ó ć ć Ś Ó Ó ć Ś ć ć ć Ó Ó ć ć Ó Ś Ą Ó ć Ź ĘĄ Ó Ó Ą Ś Ó Ź Ą Ł Ś ć Ź Ł Ł Ą Ó Ś Ł ć ć Ź Ó Ź Ł Ć ć Ó ć Ś Ź Ó ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE NA

POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE NA WM-Zmiana numeracji Budynek nr 5 na nr A Budynek nr 6a na nr B Budynek nr 6b na nr C Budynek nr 6 c na nr D Budynek nr 6 hala na nr E Budynek nr 2 (hamownia ) na nr G Budynek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Produkt Treść pochodzi ze strony AB S.A. Dystrybutor produktów IT, AGD, RTV, GSM i zabawek (https://www.ab.pl) 12 miesięcy - gwarancja normalna

Produkt Treść pochodzi ze strony AB S.A. Dystrybutor produktów IT, AGD, RTV, GSM i zabawek (https://www.ab.pl) 12 miesięcy - gwarancja normalna Bateria do / CQ62, 5200mAh, 10.8-11.1V KOD PRODUCENT GWARANCJA AZQOLNB00007588 Qoltec 12 miesięcy - gwarancja normalna Opis Bateria do laptopa / CQ62 (7588./CQ62) Nowa bateria Qoltec do laptopa, stworzona

Bardziej szczegółowo

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MM seria Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja

Bardziej szczegółowo

Ń Ł ą ć ć ć ć Ł ń Ł ą ą ć ć ć Ź ą ć ą ą Ź ą ą ą Ł ć ą ć ą ń ą ą ń ą ą ć ź ą ą ą ą ć ź ą ą ć ć ą ą ą ą ą ą ń ć ć ą ć ć ć ą ą ć ą ą ą ń ć ń ć ń ć ń ą ń ć ą Ł ń ą Ł ć ą ą ń "!! =a= n= 1i':;:] =i.!'j l'r;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: Pneumatyczna regulowana E: Mechaniczna (elastyczne pierścienie)

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: Pneumatyczna regulowana E: Mechaniczna (elastyczne pierścienie) ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: obreiup@obreiup.com.pl Tel. 41 361 50 15 Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani M: Zgodne z ISO 6432 Przykłady zamówienia: A: Dwustronnego działania (typ

Bardziej szczegółowo

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA AB CDEF FC FC A BC DECF B A F E C C DC B E A D CDC EC D DFA C C A C A A DD B B A A B ECD D E A D A B BC DA DC A E D D EA CEA A C EE FCB EB D C A D D E BF D B B A A C B D AE F A E A D A D D F D B A D EC

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Ę ą Ó Ó Ó Ż ę Ę Ę Ź ó ć Ń Ą ć Ę Ę ó ó ę Ź ą ą ą ź ó Ś ęć Ś Ć ęć ą ą ą Ę ć Ó ó Ż ó Ż ó Ź ęó ą Ś ęć ą ą Ć ć ć Ó Ś Ą ć ć ó ć Ą ó ó ć ć Ą ę Ę ą ęć Ż ó Ę Ę Ó Ę Ą Ń Ę Ą ę ą ęć ą ą ą ć ę ć ć ó Ó ó ó ę Ż Ę ęó

Bardziej szczegółowo

Ą Ę Ó ć ż ż ż ż ĘĆ Ą ź ć ż Ę ĘÓ Ł Ó Ś Ó ź ć ż ć ż ż ć ż ć ć ć ż ć ć ż ż ć Ę Ą Ó ć ż ć ż ć ż ć ć ć ż ć ć ć ż ć ć ż ć ż ć ć ć ż Ę ć ż ż ż ż ż ć ż ć ć ż ć ć ż ć ć ć ć ź ź ć Ł Ę Ó ź ć ż ż ć ć ż Ą ź ć ż ć ż

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/167/2017 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/167/2017 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/167/2017 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³. nr 4 do SIWZ/ Za³. do umowy Lp. Tonery do drukarek, faksów i kserokopiarek Indywidualny kod Ilo å produktu (materia³u sztuk eksploatacyjnego) nadany przez producenta/nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ś ź ń ć ż Ę Ń Ą ć ń ń ż ń ź ź ź Ż ń ź ń Ą ń ż Ł ż Ę Ż ć ż ń Ę ć ż ż ń Ę ż ń ń Ą ż ń Ąć Ę ń Ę Ł Ą Ż ż Ę Ę ń Ż ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę ć ż ż ż ć ćń ż ź Ę ń ż ć Ę ż ż Ę ź Ę ń ż Ę Ę ń Ę Ę ń ć Ż ć ż Ą Ę Ę ź ń ż ń

Bardziej szczegółowo

Ń ź Ń ź Ń ź Ń ź ź Ń Ń Ń Ń ź Ą ź Ń ź Ó Ą ć Ń ć Ń ć ć ć ć ć ź ź ć Ń Ń ć ć Ę Ą ź Ę Ń ć ź Ń ź Ł Ń ć Ń Ą ć Ń ć ć ź Ń ćń Ś ź ź ź ć Ń ź ź Ń Ń Ę Ń ź Ń ź Ń Ą ć ź ć ć Ę ć ź ć Ą ć ź ć Ń ć ć ź ć Ń Ń Ń Ę ć Ą Ą ź Ń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

1d 18. 4a 4b 5 3d*** 4e*** 3b. 5a 5d. 5b 4c 8b 8g 3a. 8c ** 8n 9b 9e** 9a. 9p 9q* 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j. 18a. 9r 9f. 1f 11b. 11c ** 1i* 11 11a 2b 10n

1d 18. 4a 4b 5 3d*** 4e*** 3b. 5a 5d. 5b 4c 8b 8g 3a. 8c ** 8n 9b 9e** 9a. 9p 9q* 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j. 18a. 9r 9f. 1f 11b. 11c ** 1i* 11 11a 2b 10n Zasłony 1 1a 18 4a 4b 5 3d* 3e* 5c 4e* 3b 5b 4c 8b 3 4 3c 4d 8g 3a 8 e a f d 8h 5a 5d 8c 1c 18a 6b 6d 6c 7 7d 7e 6a 7f 7e 7b 8j 8i 6 7b 8k 8m 8l 8n 9b 9c 9i 9e 9a 9m 9o 9k 9d 9h 9 9j 9r 9f 9g 9l 9n 1 11j

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

LVIII Olimpiada Matematyczna

LVIII Olimpiada Matematyczna LVIII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia drugiego 23 lutego 2007 r. (pierwszy dzień zawodów) Zadanie. Wielomian P (x) ma współczynniki całkowite. Udowodnić, że jeżeli

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark Informacje o produkcie Świeca NGK V-LINE >19< BPR7E Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-01-2017 W elektrodzie środkowe znajduje

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

SILNIKI ELEKTRYCZNE kw KATALOG PRODUKTÓW M7002

SILNIKI ELEKTRYCZNE kw KATALOG PRODUKTÓW M7002 ntelligent Drivesystems, Worldwide Services SLNK ELEKTRYCZNE 30 55 kw KATALG PRDUKTÓW M7002 PCJE SLNK 30 55 kw nformacja Skrót Znaczenie BRE + Hamulec / moment hamowania + podopcja DBR + Podwójny hamulec

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo