PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA"

Transkrypt

1 MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon / fax: (085)

2 !! " # $ %&' () **+,* # -.! /0 1! 2 # %++,* 3+'+456 %++,*%%+456 %++ 3 *5,* *456! "/72."1" 8/"9$ /$28" : :."-"8."28 " ; 445%+ 4%*&<5%= 4%*&<52- " : /> *+,* 3+'+456%%+456 : %454'+,* *+ *456 # ='4'4*+&%=,,* # # $ ; 4*+ ; 1 &*,%'+ : * *4'+? $%! " : /3+,* : +5%+4 %454'+ %5%,'+456 %&,*,* ++ &* #; 3? +% '*+,*3'&<5456= 5& %454'+ %5%,'+456,* *+ *456 +% '*+ % >456,* 3+'+456 :# 4*' =4 * 4=3 *'+ 4+=%5%+ 3+'+ 4(5 * : %

3 & *+5&+'%5& **+,* :? " %+ *+ :? *+%4 * :? %++,* ;? %'<4,* %++ 3,* ;? 1 4=+44 %++ 3,* ' %5%,'+4565&,* :? %++,* *+ *456 :? 8=3 *&+ %++ :? 8=3 **' %++? %++,*+=%5%+456?? %++,*= ' 5%+456?#?: %++,**' =4 *456??; %++,*=3 *'+456?? %++,*%%+456?? +% '*+,*?? %454'+,* *+ *456 &2+3%43/3 *5,* *456* &*?? %4 *+,*= *'+456?:? +% '*+,*+=%5%+456??: /> *+,*%%+456? " "& ' ( ) 84++ *+ %4+*454&+ %4' 54&+.++A,>++ *+ 1 4=+A,>++ *+ : B3+3% * 1 +& : "B /8 -.? : B3+3%+*454&+? ; 4 5 *"!"/. ## *' # * * (' +%+ %5%,'+456%5%='+5& %<,**% # # 8+ + # # 8+ *,* # # / %<* &*,% # #: + *+ &,*'+,* # #; 3'%5& 45&'+3 # # $ #: #? 1 A+ + *+4*+ (5'+3 #:

4 '+ ' &* *>& '%5& 3*4 56%+?*+##C% D %ED,* %%'D:F* *% = *<% 5 *+'+3 +%5%='3& *4D* &*,%D * *4++4 +&%4'+ C E3*%'G+%4%** 3'+ = *<%3&<545656*+456%%3 3++%G+4* =5'+3 ' &*&'+ ' *3&* C E %* &*,%* ' C1 E 8++ '+3 ('$8$8H8"."../9$7$1./%+*+##** %<%+ '+,* C%##%+?*+##E :I +,-.,/01,023435,-6354,5, I E %&D' ()A,> **+*%456,*D*%5%,'+ (5,* 3+'+456D =E %&' (),* *+456 %5%,'+4 5 %43D 5E %&' (),* *+456 %5%,' % '*+D E+&<544%=+*%456,*D*%5%,'+ (5,* 3+'+456D E %&D %%5%+ % 5% = *<+'5& %43 3+% '*+,*D*%5%,'+ (5,* 3+'+456D E*4%,* *%<5456%>'+ ()*%%=+D + 3D %43 %3+% '*+,* 3+'+456D 3*%'G+&<5 * *+ 5&564%3&<5%3+3*%+ =%D', & %<%+4'+ D*%5%,'+ (5 5%+D435&G 5%+<D435&G 5%< %*3+'= *D 64 ' 5%+64 ' 5%+D <5)*>4*+' '%5&G +'5& J :39,0;:7 6,019:,-;6;23435,-6354,5, <906;= 6,05;7 $+5:6,D,06,:7 354,5, E E%>+%%&<5 % =+ **+3,*D =E%>+%%&<5 +5%+' (5,*56 +4*+ %>4*++( * D :

5 5E%>+* &<5*> * G *+% * %%=,D+ 3 % %433+% '*+D*%5%,'+ (5,* 3+'+456D E%>+%%&<5 35&' (5,* 3+'+456 3'&<5456= 5&D *+456+> *,*J %+43>;-39,011; ,-6354,5,7 354,5, ,/ ,-39, :,>6B,7 3032,7 :,7 B,7 6,06, &+1;7 7 4/,06;23435,-6354,5,7 68:.9:2/G506;06;7 8 +%;?3* '+ =&3&*%4 %&,* *&< & +D*%5%,'+ (5 4 3+'+%3*%'G++,*3'&<5456= 5&D 4 *+ *D 4 =3 *'+D* 56 *D +4 % 4+=%5%+D*4 445%+*4+4&+D '& *D=33' 4 8 +%%:;3*4 56 &' *3&-3% &'+3 '% + *+3%% %%<* &*,%* %%%%%< *3 /* %+%'%5&++ '+3 >+< 5 '%&&C:ED+ & 3'%5&G % :'C::E 1% * &*,% * * '+3 D' %= +354&+456++&% %>3,*+%4%+5%34I 4 *&<5 * % 3+'+4I 4 3+'+D *+ *D 3+'+ 4(5 *D 4 *&<5* % 5%4D 4+=%5%+ ;

6 L#M' ,39,06; 354,5,7 6 K %3 G %% %=+D + D %4 3+% '*+,*D* +%,+ %>+ %+&53+% '*+,*D 2. H6;,06; 354,5<9 K %3 G %>+D * %5%,'+ (5 3%5%+ * &+56D *+ %4+ *+,*D,+5'3%4 * &5 %43'3=3+% '* , ,/0; K %3 G %% 4 *&<5 * *56 4 +%*&<5,* +=%5% %< *4*,5,*,*D,%*%'G3 + *,& 56'3= > < =+,* *&<5456* *56 *456D 4. 54,51 3H3>G0; K %3 G %% 4D, + 3'&< +4 %+ %45%+4D 565%+4 '3= = ' 5%+4J < + %3%5%'+D +*56 %<* 5& %45% %+D + * 3&< %+5%4%5%+ ( * '3= ' % * '3%D+3'&<= 5&+*>4*&<+ %4++GD %,< G +3&<J,'+ %* () %+5%4%5%L * % % '+ () 56 +4*+ %>4*+ +( * 53 3%< =4) +%+5%+D * %5%,'+ (5 + *++4 + *) ' & (5 *, *%56+ *456D*, %+456D'=4%D 5. %3G%% 4D, 3'&< %> * '+ *3 '3= =%'+ *3 %4 3%' +%,*D 6. 54,51 K %3 G %% 4 *&<5 * %*<%3 % 3%'+ (*5%L % * +456 % *%+ =L (*5%L+3 *456*%454+4D 7. 54,51 9;;10,1>0; K %3 G %% 4 *&<5* %*<%3 % =+D '5%+ %*%< '3= (*5%+ 3>3 * %*<%3 % *%+ =L +3 *456 (*5%L+%*%G56D ,/0; 3,51 K %3 G %% 56 %<54 % 5%4%5%'+ (5,* %, +54&+456 % %4%5%+(5,* 3+'+456 %++456 (5,* +4 >3(5,* 3+'+456D 9. /;>;354,539;K %3G%% *%' '& *'3= %4> % *+D, =4>4 * + %%+5% +D * %5%,'+ '&% '+,* '+ *456 '&%>+ '& *D '& 3=+ '&643'5%+D

7 10. 06;:-35/696,06;354,5<9K %3G%% +,* 5 %%>5L = ' 5%+456D %45%+456 '3= 565%+456 (' +4 * %><5%+3 + 3*4 56 * 5'3 *%+56 +3D,4+*%% % *'3%'3='( *D 11. 5:1- K %3 G %% *%' %>+D +*%&<5 % *'3%'3='( *D '&<5+ *4 %4+3,**5> (5'3=*5%G(5D'3= *%<5 %4+ %,* 3=+5&D >,* '3= + 56 *4 %4+D (' +*%><5%+3+; 3*4 56D 12. %3G%% %4D,4 '+ *,+4 %*%+3 3=+5&'3= >,*%*456* 56* 5 354&+4* 5'3 3%4+ 3=+5&'3= >3 %%+5%+3 * +4 '3= ++4 %%+5%+3D * 54'+ +5%+4D%*4&< %43+D 13. %3G%% =,=G'+ *<D*4 *+D'3==%'+ *<,*D,3'&< %> * = ' 5%+3 * + ' *+456 *3+56 %4 *4 %4+3 +%,*D**4+3,& *& +5%+'3= +J> *++> *3,*+& *+& 54'+ +5%+4D 14. 5:1- ;0;266 K %3 G %% 5%+ %%>5+,**5'3 %4++D 15. %3G%% 54 3'++,*D * 4 '+D %% *4*+D '3= %>3,*D * 4 %>3 '45%+ D *% + * %%+5% '5&56'3= 3%<%+56 +%56 (' +456*%56%5%,> *456J54'+ +5%+4+& *+4& 5%+%%>5+,*D 16.,2,:1039,06; 354,5<9 K %3 G %% 5% * %%44*+'3= %+,* % 56 + D %4'3=3+% '*+D 17. D 45%+ *> C*4*,5G,*D ++< =G %45%+<D =G *+<'3=&+ G +%54&+<EJ +4* *%56+<%& 5%,*%+&3&<5456 G (5D 18. -D, ,5<9 K %3 G %% = =3 *'+4 %%+5% +4 > *+,*D 19. 4,/,06, 354,5<9 K %3 G %% +'5&GD*,&%56 % 5%+%%>5+,**5'3563+% '*+D 20. 3,5<9 K %3 G %% % *%++ *%56+%'3=* *%+ 3+'+456,*(5 *456 '=4*5'356*4 %44*+D 21. D, %>'+ () '3==4 *+ * 3& **+,*D D % *%*G+ %*%+D %+'3= ++ %>+?

8 * 3&<5%+G 563'3= >3 456,*J*4*,5<,* *&<5456 * *4+3 (*5%+ 3>3 * % =3 *4D %=,D +3 =,*D 5%4%5%+ %= +,* '3= 3%<%L % %<+D +*5& +*& D,4 (*5%4 3>3GD 3 * (*5%+ 3>3 + * +5%&D $ $M+5&$334%5& +%5&$ '+5* - M-+ *& *!M!4L* * $$1 M +* $ '+5*$ %* &31 7M +* 7 * M +%5& %%< * $M( %*$ '+5% M( +'+ 35%45' ""M ( 35& ' 5%+& M ( +3 * $8 1 M$ +'+48%< 1 +& /> M %< *&+ +%54&+*4>+&<5%+* % * + (5 *& 5%4%5%++,* +*54 3+,*D +3'+5E 1.7M1 &*,% * 1 B7 1 M1 &*,%B3+3% * 1 +& B7 1 M *4B3+3% * 1 +& $! M,*+ -9M+&'% G /M +1 ( M& *4'+ 1 K1 &*,%'+ M * *4'+ N NM' ()',*,*%4&<5+%L5+ M' +M +

9 &* +5%3 %3D '3 *%5%4%+4D &+456 *%<5456 &,* +=>4556 = %4 +5%4 & &% -&3 C &*4E +*&,>+ 5+ K*56 +&5%G(55%& %'> %3*3%5+ * D%&<* &% *5% *1 * ++ K&++4&% & &5*4 5%4+3 ',* *G3&<5456/*% + *4G *+3;3+,*5*D*4I: 3+,*'G *456%'3&<5456 ; %' +456 &* %,*%56+=<D> + D=> +* *4D%5+ &* & +>43+*4 *4++4D+&*G% * '5D-=%L 3 * %&3&<5 =%;6 +&*G%4+&=%&+3'+4* '5*"3 ( *& ' * ==%L + *< &5 & ***G,*56,*%,>+ 5+&( *&"3 4 4 %& 4565% *% + *4G *+* '+-=%4 ; 3+,*,*D + +%*4' = & % ('++-+ ==%L =4>45%+> D*,4%*%G%*>4 %%%+>4G +5>4 3 '!5%+& 3'5&= =D 3D+D&'LD% =+1 * 56 % %*&&'5%+456% '56 %5%56*% + *4G *+ 3+,*4=+,* &* D + %4 '+ % "> COED *> * PQ *3 % +5&4*4G5% *5 D*' ' +% % *%DR+3%. %* 56 % ++&<5 %( &% &*4 1

10 %+56*565%G ' ('LI &*4D &*4D &* 1: 4*%4 %&++*+&*,& *- 3% *%!56 * 3 1%+ 4%+&3& G* 45 % *556 %+5% K 5%4 1 + >4+DR+%-> C &< %+5%+4 &<E%5%<> +%4*) = &* 2 % =%&'5%+ +5* % * 5 *> 33+ *+ *:? 3 (5 >7*G&9,&54D*+G+4 3%% % *5 4 *>3G&*<1% %'3++ * * %4) ( 6+'3 35& %('+5%& 8 5%/+>*D R+ R3= &*54*4' G 3,' 843+ / * &'* &&*C;:# E %4+ %%G*,*+ %*&> G 4+5%+& 4565% 8*<%+ =4> %,'+4 4%4 * '5& =4 1 * &* %> 56'3=+< G * *+56 + *456I (53% * 45%+ *4 R+ * ' 5> + *' (5 5%& 1 ## 3 '5%4> %'* 4 %L5,*D%(*?# 33 =+ *&K * =4> 3%> %L5,** *+3 45%+ *4 1 G%45% %*,& &*%4(%4>=3 *'+ '& *&%-> 3 ">3R& *5+<> *? 3%G 3&* > 3+ +%4 *4 5&< +5%+< %>3+3 + *+ % * <> %% %*,& %4>3C=4,*D3 *456E 1: 3*&*% >4*4=3 *+ %4D %4=4' 4&54* & **%% %+1 4=3 *+ '+56><5* % + 5+%* >*+4 1 '56.* &+4(* *& 3'> %+%5%+3 * *+3%% G+5<' 3 &* % > * = % +D%(: '3 3 5%'+L* > G + *+ 1 G%4* &++4 &* =4> %=< *%5%35%L '5%4> > ;## %L5,* -' () +54 % *>4+G>+3&%4 5% *4=3563.* &+4(* *&D*+ 54%+?*%(+ 3D % > %&G%% 5,*D *%(+%+'%> G 35&< #

11 %5<1: 3%+,*&* %&G' 541 &+ 56> +G> + ;### %L5,*D %( %+%5% + % > +' * #S 5% 35&4*+%>>3356 3&* 35& +5& % > * = % + 45%+ :; 3 %% G %5< *4%* '+3+<>4+5%+4 %*,& 5%4D >5%+4 3'3'+4 &* =5+4 %> %% '5*4' * %%%> 3PQ.NP.P*3 =5+*(5%>'+ () 5%< *% > # 6+' *456D3>3 * &+4561(,+56 +3&<5< 'G 4*6+' +&*G%456 B!"."$"$ &* /K 35+>4,&** *456D + 45%+456*'6+4"D3 *456D'+ *+456D =' *456D /,>%'+'5%T!"!TK TO5TD*4 =,*9D>& D'* %3D,** *456J 354&+ K>3 */,>%'+54T8$" T 35+ G5%+456*,%,*%4+ *456D + 43*4 =,*' * & +3&'5,* + 5%+456/< * *G% (5 =443T>& + T &* =G= +3 ('+ & T8' +>35 'T *3& *< +33G 3+'+< *,>5%+456 *4L ' 5%+456 %( *+4563%4+456*%G% %%G% /445%+4 (' + + %G 5%+<' &* 1 #: 3+G *)=G%*% '5%=4%L5,* *4+ %<54 5%+#DS 7 6,0, ))%?## )) ; U:;

12 ))! ## K: ))& U? ))" K ))) U: :: U :# K :# U: :: U:! ## :: ##: ;#: ##; ;?; ## :; ##?? ##?? ## ; ## # # :## # :#?: # :: :

13 $ $ $35:,>66/3FI439,9,06,354,5<9 8 +%(5<3*4"#$"$%&D354, ,/0;< 4 *&<5* *56 4 +%*&<5,*+=%5% %< *4*,5,*,*D,%*%'G3+*,&56'3=>< =+,* *&<5456* *56 *456 9*G5 4 3+'+ *&<*I K *56 *456 K = &I6+'D3>3D% '+5* D =4 3445%+D =4%>'+ (5 5%&*4*,5%& $* '5+& *% +*+5&*4*%+456,* 3+'+456C %* %*5% (5<%&3&<5456G *4* %,*EK' %=++&% '+33' + ='+,* *&<5456* % 3+'+4* 53 + *A+ *%**& *4C E1 &*,%'+ C1 E :1>G19-,J06-0,237,5:;06, 354,5<9N-2OOP Q<5D,439,9,06,354,5<9 7 6,3 96;F 4% * *456 : 4% =,*+33'+456 # :; 4*' =4 * # ; :4%=3 *4D +,* =,* =3 *'+456 :# :# ;4%,*,* ; 4%5%4%5%+3'5,* ; #?4+=%5%+*3,* 3+'+456 %% $ 1 A+5644' (5 *&,* 3+'+456<* 5& +'+ &5%%+ C*(D E 1 >3+4563%4+456*%G% + +5## 3+ + &* %%*> :#%L5,*

14 9*G5D*>3%><5% +&='* 3##++./9 $R"1 *>+G3&<5' (5,*I 6,3 Q<5D,439,9,06,354,5<9 N2P 4% * *456 ;:D: 4% =,*+33'+456 ;?;D# 4*' =4 * :D# :4%=3 *4D +,* =,* =3 *'+456 D:# ;4%,*,* #D 4%5%4%5%+3'5,* ;D;?4+=%5%+*3,* 3+'+456?#D ))8"% ródła powstawania odpadów na terenie MIASTA GRAJEWA 5% 9% 3% 4% 1% 1. Odpady z gospodarstw domowych 2. Odpady z obiektów infrastrukturalnych 3. Odpady wielkogabarytowe 4. Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych 5. Odpady z ogrodów i parków 26% 52% 6. Odpady z czyszczenia ulic i parków 7. Odpady niebezpieczne w grupie odpadów komunalnych :

15 1 >3+4563%4+456*%G% &* &**## 3 3+% '* + %%> *+%2354,5<9:7 91.V2R"."%8$R 0 1! 21/9O2 9"$"."./9 $R"1 8/9O8 /$1 21 //0-8"1.RH22$ V7$1./,*+3&<5 * (53%4+456 <*A+,* 5644' (5 *&,* 3+'+456 :;## +,* * *+&%%I +< * () *A+,* 5644 ' (5 *&,* 3+'+456' =%3 'D = * /> * C% *%'G3+=* 56 *&+> *3E '+,**5565 D + + ' *+4 %=4*+3G,* $ *%+5& +'+& %L*> '( 4565% %+,*++ &* *+<+G3&<5 &+ ++4I 9 / #M &+ %* + < + + %=3 *4 &+ %++&*' (5#%3 9##M*%=3 **' %++& =56+334M* ' (5;%3 4:33 3>; ,5<9 :7 /K# &#D K## &D 339,0;34D,1:,919<: 354,5<9 357 % &+,*/ K# % &+,*K## %4%>3+3G5%+4 9,>;96; ##% ;#% D?#%>=3 #D%>=3 D?%> =3 N ST #% % D?%>=3 D%>=3 D?;%> =3 N ;

16 + &*&+ 3*+ +4=<A &<54 %%* '+++,*%%+456<I %G= * >3 3+'+456/% * &*D W.!". X* &* + 3,*%%+456 *+<+G3&<5( + *I 4: ,043.E K(5R'5%R: &: K(5R'5%R; &: K(5R'5% &:D; K(5Q 'Y &;D; K5<+3; K5<+3; K%45%*3 * & K%45%&+ * & 9,>;96; % % K K % % % % ST K K % % K K K K 1 ## + + &* *4* + % >4 + '56 %+ *456%*4 &+,* 5&,* 1 %* %+&3&<G &+ ' *+##M &++%> DK+ 3'3GDK5+* &+,*%&3&G +%'5+%G3%G= * >3 3+'+456/% * &*D, *%*,+< 5&G,* 3%4+% *5*,+ %%3& 54'+3 -& ' (5 % % +456 %% ',* 5% *5,* *456 $ + &*3+5& +3& &2%4%5%'+* &* ' *+%%8>1 5<,*+'%5&* &* 5%4%5%'+56+5%+ K= ' ' 5%+4 5%4++4C*5<56+ ' 5%+ED %3 * (54'+&## ND53&*> * 3+5& + *+* 5%4%5%'+*3 ='%54&+ K+ *%&<5 >+<5 3+5&G. # 5%4%5%+ *+3.P 35&= +,*D*%+ 5<> % 5%+ 3%5%'+ 3,'+ 1 %*<%3%5%4 +5%+=4> +%5& 5%4%5%'+*%35& 3

17 =' %*<%+ %% +%5&G3+5& +3&<5&+'5&D,& 5%+% L5%+'+ *+=4> *' %## 3 /%53+ *' () *&<5456,*(5 *456*4+ > :; $$ &*G *4*,54,* =%5%+ % 5% * 3##++ &* I! %*%G= * &5 * () CE ' &* / &*??:D /,>%'+'5%T' 'T &*??D 8> 35&'5%&8 * &*,:;7 "&)8" K& +&*G%3,* *&<5456* % 5%4+ + *3&* 4 %*%4 5+4D*,4D (5+D*+ D>4*, *D +++ 4%%*,**+ 35&='>4++ *< =5+ + ='3*% = **5> 56& *+ %4 *.+&< 4 %+'5& <5 %4&<) % > 4%&34 & *%56+&%< < %43 &5%+%%>5+% %4+5'+& /<*G% (),*& + *+*4 %44*+*%>56 C'+E'= %%4*+ *4 %4++G3&<54 I QQ!//8J1 %* T "9 TDT TDTB9K PT%% *5 91 '*5 K 3D5 *' (53,* *&<5456* % 5%4++ *3 &* >,*+4 *&<54*5%*,* '&*4%43*C > ;#K #S'%*%+ *'5%+56* &*,%* ' & *% **+ *& *R 5>4D%*&<54=>D%+G534 *4 ' %G+&*4 %44*+4%*%4& %' %*%<D+ 4' +*'& 5%G()%*%+&*5'3 35&' %4'3= %43%+4?

18 $%* 1 3,* % 5% 3G,* +=%5%+456 &*G%4 *4*,5,* +=%5% &*<I! %G= * &5 * () C E /%','+4* &* &* D; ' &* / &* :D; T8T 354&+ K>3 * &*?D#: /,>%'+54* &*,:;7 D: 1 3,*+=%5%+456+&*G%43%>&< 4% +G3&<54563I 3 K 4% %>'+ (5 45%+456 *4+4&+456 %%*<%+456%+=L 3K '& *C%*4><5%+ '&,*&'+456 %3 #;ED 3K 3 : K 4% %3%5%'+,* +5%+456D%*4><5%+ 3#?# 445%++ *+<%% ( *D *4+4&+D=*5%D'= %>4 ' 5%+4 +54&+ ' 5%+456D=3' 56D+4356'= 56=*5%456 +'45%+456D%>56 45%+456 % > (5% * '5%+C'%4D *++3'+4D 3+D 534E /> ' 5%+4,*45%+456&=% *+4D= ' =+93+ (5 %+5%+ *4+&<%%%+*4L-7+ D' (5 *4>456,*%>3&G+G3&<5 I K 4 + > #S K >4 3+ > :#S K 4%* %4*%35%+456 > #S K %5%<'3% > #S K % > 4 > #S * 56 %$ % %<%+ +8 *** 3%5%'+456 =,**3+,*3+% '*+,* 45%+456*4+4&+456+> = *<%3+% ('*4 45%<5 %+D%56 *4*+ 3+% '*+,* 56##/ =43+% '*+

19 ,* *&<5456*%>'+ *%&<G*%5%,'+ (5 ' 5%+ D5%4' %+%5%+ =+ 3 %*'+ *456% +,*E% 5<I K '+ K %4+5&4'%5& *& K %>+ '3= ' K %4+5&565%+&'3=% *& K 54&+456C + *+& +%3&<5E 445%+ '5%+55645%+456*4+4& ' ()++* &*,%* &=% 3+ %5 *+D*%4 =4<A,>,*45%+456*4+4& ' + %3(*5% +4563>3% * >3+456'3 *456 *A+' (5 *&<5456,**6G #D# D1 () *A+' (5,* *&<5456*4*+456=+56 '56*4+4&+456C*1 +%E%* + *=' )! =+4 $% CN =GE 263 #D + ' #D:##.++ #D#;# :!= 3+'45%+#D#: ;!4+ ' #D## 3' #D#:#? #D: #D### 4 D## # $ ' #D## $6='+ #D## / ' #D;?# ' #D# : 1 4+% #D?# 1 * &*,%* '' ()*4 =,*%*&<5456%= %=3 *+456* =56=3 *'+456%53&G+ D'+

20 + &* 543&<543%>*,'+4='+*4 =,* %*&<5456%=&<>44%= * K5+ *D *%56+ *4 %44*+*=3 *+5*%+ *4*'56#K456?#K456 3=> *32%G()%+56*4 %44*+ & 4556 ** =3 *+5**& % *+* 5>56>4'*54&+456 1* &*,%* '+> =4 > *) 4%*&<5 %= 4 < + + > * %= *456,* 354&+456 * 8%3 C* &*,%* >,%ED+ *+%%%>W"$K-$9X!" & *%4*++3&<2-*+G3&<54,=IW2-K %3 G%% '56' *+=+4'D '56' *++4'D + 4' 56' K+4' +D + 4' 56' +4' +D + 4' = +4' + %%++4%*&<5&< '* %4563=+5&*' (5 * ><5%+X2-%'5%+< * 8= + +&* *%+2- = 3'3= *+56 5 %43 = *<% +*+4%5& 2- * +%4 &3 % > * *% +4%+* ## 3D+4 56*' =5+&+%+*+4% *+ *%456=G<5456*' 5& 3%<%L%*&< >,*+4 A,>,*%*&< D >4+433+G%+,*D '& *55%% ++5& +,* ('+' (5 * 2-3+% '*+++ &* ( $ %*,& 4%5& * 3&+ %4+3( * *R+4% =',*&*4%%++3+% '*+ % *+*,* *456.' ()%> *+456 %5 *)+ *'5%=4 56,** *% * '&+456'56 %* 53 * % +<+& '5 56,* +'%4*4 ' (5*4& *+456 %%+456 %> *+ 56,*1 '56##K##'5%= %> *>G+ % > ;%3 56 3*4+ ='5%4)G%> 3 56 * 3* * > #D #

21 56,** (5 &* %&3&GT9K 8O TR%4 +5 K## &* D3'! *C%>'+ (5I3' %4+ *E 1 56,*%*&<%> ' '&D>4+4 56> +4D%> * %4*%35%+ 1 G% %4)%,*& 3 *5 *,+4 >4%%+5% + 54'+3+ *< > ;S4*3 56 * +56%*%4I K %> ' *4 K +43 K K %> K >4+463'5 *56> +5% >4++&<5G 54'+3+ *< % > > ;S4 5> * %'5%4)++ '3+ *D',456=& *+&56+ ' %43'3= 3+% '*+D%+5%4%5% +3D4>3<56>D+, %&* %4*C+% '5&=''45%+456E % %L 06;:-35/696,06; 354,5<9 0, ;;06; 7 6,,,>;93 43/;2, 0, :5;43039, ,5<9:7 0, -D, ,5<9 06= /> * & %' '% * &* 8 + % %3+%: 3+&* %%>+> * %G * &* 9*G5*>(55' =3& &* + > *& %G= * >3 3+'+456/% * &* /> * %*% +<.+35&G ' 5& > * =5+ ' *+ 5%G() > * + =G% 3'4*5&D '&+ ' > * % +< %4 *+ % + % * ( * E *%56+5> *D?6J> *+ =&GD:6 =&G ()#:;## S*4>++M?#S 3%5%'+++5M**'+4 +'5& %=+ 5,*K=

22 +'5& 3& *+%3> * * K= *%+ + +3*,%3K=+*, %+456% %,* *%+ *+5& %4& *+456,* M + 56 *+5& %&3 3 %'+ =5+> *+,*+G3&% ' %'+ *4*+ *+* 4%4+%5%&<5*4 (54%4 %G%5%+3%G ' *+**<%>3++ 3=#K#5 1 >3+4563%4+456*%G% &* &**## 3 3+% '* + %%> *+%2354,5<9:7 /> * * %,*5%%+5% +& > *++G3&<5456,*I ### ### ### ### ### ###: ### ###? ##?##?##?##?##? 34D 34 %&,* 54,51:3235<964,-<9U917 '=%D*4+ 54,51:3235<964,-<9U '&<5= 5& 00;354, ,/0;M+ *+C%%+E 4 3+'+ 00;354, ,/0;M 4% * 00;354, ,/0;M 4%5%4%5%+3'5 '5,* 00;354, ,/0;M%'4%%= +,* =% >4* %+ +5%4 (5 00;354, ,/0;M 4%3%+ +'%54& ;354, ,/0;M 4*' =4 * 00;354, ,/0;M 4 3+'+ +*4+ +* = +3 %3%= + *4% %=, +,* 3%5' >,*55%+456'+,* 8%+ 4%= +3D3%35'+ D *456>,*55%+456'+,* +=%5%+456

23 ?## 3+G4D4+D '+4?# 4% +,*%=3 *4, =5+%>+++> * * *)G+ +'%5&*>4*3 =3+( * *%+%>L*3+3 *> *&' 5& =3 % %+3 *5,* *456++ &* % 5%G 3*+:%3 &+,* ' *+45643# '4*+&%=, =>3<43'4* %+,*++ &*%&3&G%G= * >3 3+'+456/% * &*D,4 +3& *+4+ 3 %=%< 5% * %+3 *5,* %$** 1 %43,*+&<5456G *4 %4+& 3 *5 *,+D'4*+%=,%5%,'+%+5%+D= %%+ 3 *5,* *456%++4+I 4N +5%+4N 33+%*,* D+ *4%+% +=%5%+4.06;7 3=/696,%*,* 1 *%+'4*+&%=,,*>+ 5%*+ >5%+ *4+&<5% +<5&(* (5 ' 5%+& >5%L*D' %4 %*<%+%&&* *%++ <=4)*5> (5 4%%43 3%4+ % *5,* 1 *%456 *% % +* * ' =4>4 %4*+%% =4=+%*+* %4 35& *+456 *L%'+456'4 *456D3%'3+ *456 3'341 %',=4%=%5%+ &+,*%+''+< 5&< *G%&<&4+ %4,*+%4+ %<5 %* ,* 5%4*4 > G '4*+ %=, 3 =4) ++ *4*+ +>4 %*<%+ ++3&<54 & 3* %+ 5%4'+ ' *+& 5 33D,,5% 3 ++ *+D + * * *+4 +3 G >5%+&D >5<5,*<% 5% +5&

24 56 *% +&%=, 543&,= %*<%+ =',*I +%54&+456D + 5%+ K++ *456D* &+ K + *456 * 5% '+4 + * &56*4 %*+G4563* % +% >4+%%4'+ %%>3 N + 3%5%+ &53 56 **+D&* *56 *456D'5,*563>3 * K 6+' *456 '3= *4*,5%456 ' + '4*+4 %+3D + 5D34'%5&N'3=3+% '*+3,*N 1 (5 %&3 3& %5%,'+44* '&+ (5 4 *+&4 ' 5%+4I /'4*+ %+,* +=%5%+456% %%+5%+ 5&'+ 3+% '*+I %4 K 565%+4D %%I+3'%5&GD'+D%'+D+5&G %3%5%'+,*D > *+ * ( 56 5&'45%+ > *+,* 3='% *+456 /'4*+ %+ =,*D 5%4',* +5% *456%%+5% /'4*+< %=,G,* %%+5% +456D *+ %4 *+3D '3=%4%> *4 %4+& 3 *5 *,+ /'+% %4 + 5'+&,* + +&<5456 G *4 %4+& 3 *5*,+ /> *+ + *+ %4 *+456 %=%5% +456 *4456 '4 *+456 %&,*,* * *4%' +456 *56 3%5%+,* = &G+456 % %+3'% *+456 %,* (5 *456 1 %43,*+&<5456G *4 %4++3 *5*,+D '4*+%=,%5%,'+%+5%+D= *%%+56%++4 %*>%5% =' *4 45%+4M5> 56 %*%+D + *4%+ % 4D +5%+4 * 3& * %=3%+ 33+&<5 '3= 56 =,=G N%*%+N %+ %&33 *5 %*'%+5%+3 (5)=% 5 56> ++< % *+< 5&G *+D+ *<5<*%4* 556 %*%+3 *5,**,+456 +>43%3>++%=,'4*+&3 *5,*D %3+&& 4 %*+3 =>3%5&'+456 &+,*+ %5%,'+ %&,*&433 5%<3'#K456 %4*+3 *5,**,+456=4> * '5 *% +*4><5%+*4331 *4+3%+ 5%456 :

25 *G% ()%G= **45&'% *+456*3*' 4%5& N3%++3N,*3'>'*5& 1 56*' =5+& % =* **+ 4*+456 %&3&<5456G3*4=+4563 *5,**,+456N>,*++,456 %&,*3'34* %4*%35%+456D%> 3*%456 %&,*'D % *L%'+45635& *+456*56+'3N =44I3%=,'4*+ +'G3%3>+&<D= * ()3%4+45&++ *&%*> '3%3= 56 (67 /4'4*+&%=,3 )*> %<5% > %L5,* 1 4 *>( *+ /43*4G3& %L54 ++3&< % 3 >5'+ (5 454&+4 4 %+ *4* %3 %%+456,*D(*5% +4 %% 4*4* % * 1 >(+ 3>3 *%&< *D '&<= *+%+3,*D,456 3* 56+ %*'%) G+4 + *++ *4456 K &<5456 %* '+ + > *+,* = &G+ +=%5%+ K %++,* + + ' *+4 %=3 5& %4 K +3% () %3 = *<%3&<5456,* 4 * '3&< * () '4*+& %=, 3 '4*+&%=, %3& =4>4 5 '% *+ >,*+* 5'56 + *456N * 56 *> * ,*%%+456N (67 1 <903/;2/; 919<: 354,5<9:7 6 ;/;-190? :H6<-G.:1-.>? 6; :,-;6; ;/;-190;>:H6<-6 53H; 6 H,5:3 53H; >5'+ ()*4* %3(5%%+456M*%434*+456& *4 D 5%4 (*5%< * &+4 3==+ *D *% + * 5'3 %(5++ (5 * *%+ = *<% *+ *+ 54'+3 +I# S,'+& +456,* %3 3+ *++ *++ > *,* +=%5%+456M < %44 445%+& + ' 4 ' G '56*44 =&<)*G% G %L5,* ,*& ;7 06;> 9439,5:;06; 1;7. ;/;-190;>:H6<-6 354,5<9 4;D06, F96,537 9 ;

26 7 D35:6;=1 3,: ,-6:,3H,7 6 0,.,/017 6 F35396-,,/;=1 4,7 6G,I8 354,5,7 63E 56 +% =,*+3' ( * M *4 =4*+ 3 *5,* 56 %*%+ %*<%+&%%+5%+4 * %5%G+ () +D,& + (+ < 3 *5*,+ M&(' +> +%*<%+4%56% =&+&%4 +D,<%*&<* =,<G ()%* 3 5%G(5 +>,*%*<%+456% 33*+,* 3+'+456 %% % *5,* *,+456 M + %4 ++3 =% = 5 % >5%L* * Z % +3 *5<W =+X%% =4 3= %,* %+ *) & 5 >5%+D&<5(* 4565% W%=) * (+56XD + *%&< & %5%G+ ()&5+*4456M&55 %3+&% 3%4+ 5 % % *+&% % 3* +*%&<5* ( * ++ 5%4 (5 4 &5 %% % *456 %4%*45%&L >5%L* * 3+3 %5%G+&% *+ +4 = ('%4 G *+% D,<+G3&<5I % =++'%5& **+,*D + %4 *,*D,456 **+*+456 * %+ M + 5%+456+G3++<)D 3+% '*+,*D =%5%+'% *'3% ( *> *+,*D,456+G%3*+*3+56+5%+ M + 5%+ ) %4 *=<A3+% '*)

27 56 +( *% *++=4) *+& 4 *%+D 4 + *< A,> %+5%4%5%L *%456'+,*( * +4 ' 5%+4 #: 3&% +4%5'+%G+4 '4 ' 5%+&L** ++3 C% =+ **+3,*D %4 3 *5,* + *+ *4 %4+,*D =%5%+ ' ( * L5 * 3+% '*+,* +*4 %4+456E ;/;0,/,,$V!E =&G5 % +% *+< %=,<,* *%456 %L5,* * &*,%* / *+* 3##+> * SC* * E5> *& ' (5,* 3+'+456 3'&<5456 = 5& C* 3+3 3;E <+G5 * 3 ## %>+456 ',* %43 54'+3 %5%,'+456,*I *+%334I:;SD *+%%>I;SD *+%* %4*%35%+456ISD *+' *I;SD *+*' > *I#SD 4*' =4 *IS 4=3 *'+I#S 4+=%5%+C%34,* 3+'+456EIS : + *+ + > *56 + *G5& *4* % +456,* 3+'+456 ;/;0,/,,&V%E + *+ + > *56 + *G5& ;S *%456,* 3+'+456 / *+* 3##+> * E 5> *&' (5,* 3+'+4563'&<5456= 5&C* 3+3 3;E <+G5 * 3 ## %>+456 ',* %43 54'+3 %5%,'+456,*I *+%334I;#SD *+%%>I:;SD *+%* %4*%35%+456I#SD *+' *I:;SD *+*' > *I#SD 4*' =4 *I;#S 4=3 *'+I:#S 4+=%5%+C%34,* 3+'+456EI;#S?

28 ' +4565',*D +5%+& &G5+G3&< ,*%>L*% 3+'+4I + %+(* (5 ' 5%+& =4*'D*%5%,'+ (5* %+'%5&*4*%+,* 1 *%+4 *& 3+'+4* 3>% +' '+4D*4=3 *%>,*% *+,*C *+D *+D =45%+ 3+% '*+,*D> * 3+5& +' '+&E %4+%%+4'3= *4 + '+%> %*%+,* 3+'+456D5 & +%3+3*%+ %* &35& +'+& * 5% ' %433+% '*+,* ; ++35%+ (5'4*+&%=,,*%%5%,'+4 3*%'G++ %* &3'4*+&%=,,* 3+'+456 3'&<5456= 5& =4 *456D =3 *'+456+=%5%+456?$35&* 56 *+456+> *%* (5 >+,*= *'+456 +%5&> *,* 3+'+456D,+>+&< *4,* 56 +4( *+ 5%3* *%+ %*<%L +' '+456 &G5%>L&<5456+5'3 +%5&G> **5'3 + *+++56,* 54&+456 #.++45&%>L*%%4+D3'4*5&'3= +%5&+4*+456' '+456> *,* 3+' *+%>L *+456+% =+ %+5%4%5%+3 ',*D+,*%456%' *456 +,*%4'&<5456 5,** +456 *%'G++*++456'+56 %*<%+ ='4,* % * +456%%%5%&<5456+5G %

29 5 43%=,D %43 3+% '*+,*%%+G5> * 3>;9<5:-67 /,06;3435,-654,5, ,/ :;D,0-,7 6E 5' *4 %*<%+ =G% 3+ + *,> 8>,* *'+ 5&,*'3=4' *3%<%+ 5%4%5%+3 *5,**,+456% %=,'4*+&D3%<%+ +5& + *+3 *5,*D+'5&G % *+N3+% '*+,* +5%+456D 45% * %5%+ %4+ *+,* +=%5%+456D > *,* %4&G& 56+ ' 54 *)=G<+* %4 =%% + %5%,' =4*) G +4=G% %4&G&*8856+ ' *% +=G<=% ++4*+%>++ 54&+ 354&+ &<5 + 5'3 %56G5+ %L5,* % *4*+,* +5%+456 * *>+4 % C *+ %4 *D +%*%< + +56*&56 E,*++ *A+,* &,* + +56*&56% ' (5< =+456,* =5+ 45%+ 5> ' (),* +5%+456C*4D*+ D%%%4 (5E &* *56*4 %4+11%4&G *+ #S,* +5%+456 C++56%%=3 *<&+ %++<E :! '%5&88&% +%%<W=' +<*3*%+?*+##"#$"$%&C%%## %%%E%4&G 4'+ '> 881%43 +5%+ (5 * %3,*C'3= 3 *5,*E % *G%& '> (5D =3 *G 5& %>3+ *456'3=1 &563+,* %+,*=4 =G<+'+<5%G(5<88 ; %4 = %+ %5%,' *++4% )3*%'G+ + +&<5 %3+G%4++ + % %5%,' *4 *+ =G< *+ 88D+ % > 4=G< + *++ ' '+456> *56 5%356*4>++'3= +5%+ (556 %+G5%++456 *,*1%43 4 *+ +3&<5> * '3=+> * %4 88? %4+ %% +4 C%*<% +E + ' + %> %*%+,*D 5 & + % 3+3 *%+ %* &3 5& +'+& () ++ *+ %>'+ (5 54 *456 % %4,* % %>'+ (5 >5'+& C+

30 ++ *+ '4*+& %=, *+ % %4,* % > *E 8=+ '4*+ 4 3+'+ C 4 +5%+D 3 *5 *,+E *+ =G< * *%& '&+ (5 5 * %43 C>,*'3= +E % > 4 % 4% 5,* %*%+,*%=+456 '4*+D + *+ =G< + > *56 8,*+ 4%=, *+ *4563 *5,**,+456&4 = 3,* +=%5%+456 %L5,* =G% 3%3>++ 4,* G *+% *+ *4 +=%5%+4*4+&<5456%I *4 % + & ## * *+ *456C%%## %%%ED *4%+&## = *<%56%G= 5,** % *+ +,4 % >5 3 *& >5 %4 *&C%%## %% %E $ 1 445%+ %<%+++456'+,* %% +4 *3&* %* + * #

31 #$%#& '(' )*)+$), -,. *% *% /)01+2%3) 3$(42%56 +)27)*83 +$(/9:*+&0;*% #()4$/)0<$ =#/(*-$:3/$:0$) >#8*7)?$+)+-%3)+$) )#'+(#/&!"#$!#%$&'%()&($%(*!&!+#,#-(*&#-,(-("&*#".)(/) "&&0&#-!+(-#$(/) "& %*(#+$/)0<)$#%/91*%3)-27)*%3$-2). A A B '3%#/(+$(. 5#%*2$37)-+($+3(-'%#)CC A I G3.%-/)#830(H "$(9#/& -=$(#)+$(?$+)+-%3($%#F)+$/)0&<+(4%2)4+&0; 3&2%#/&-'1<J0&0;%*=)*&9$%*(F#)*%3)4+(/ G*%#H /9$8#2$%*=)*839$%*(F#)*%3)4+&0;*% %-$(*4%3(<G*%H */$)732#(%3)+$14%2)4+&0;#&+283 9$%*(F#)*)0<$%*=)*83 =#/(*-$:9$%#-'3) 3*#)K)+$)-(4(2'&3+(</9$8#2$%*=)*83 @%K4$3%50$)0;$/)-)*)0;F%-=%*)#0/(F% 3&2%#/&-'&3)+$)%*=)*83/#%4+$0'3)$. A A CB - A A 9*. A A 9* - A A 9* - A A CB - A A 9* 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C CC *%?$+)+-%3)+$(/91*K('1=%3$)'1 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C C*%?$+)+-%3)+$(/ =%-$)*)+&0;5#%*283?$+)+-%3&0; 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C C 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C C*%?$+)+-%3)+$(/ =%-$)*)+&0;5#%*283?$+)+-%3&0; *%?$+)+-%3)+$(/91*K('1=%3$)'1 @$+&CC

32 #$%#& '(' )*)+$), -,. *% *% /)01+2%3) 3$(42%56 +)27)*83 +$(/9:*+&0;*% #()4$/)0<$ =#/(*-$:3/$:0$) >#8*7)?$+)+-%3)+$) *12)0<)+)#/(0/%F#)+$0/)+$)$4%50$ 91*K('=%3$)'1CC 3&'3)#/)+&0;%*=)*83%#)/$0;-(F#(F)0<$M1 A A /7,#%2 C$++$-=%+-%#/& N#8*7)O 91*K('=%3$)'1CC %*=)*83%#F)+$0/+&0;=%')<J0&0;3 A A /7,#%2 C$++$-=%+-%#/& #$ "& 3$(42%F)9)#&'%3&0;+)'(#(+$(=%3$)'1 C*%?$+)+-%3)+$(/ - A A 9* =%-$)*)+&0;5#%*283 %*=)*833$(42%F)9)#&'%3&0;+)'(#(+$( =%3$)'1G.%-/)#832)H 3$(42%F)9)#&'%3&0;+)'(#(+$(=%-/0/(F84+&0; */$)73'3%#/(+$1-$(0$=1+2'83%*9$%#1C '3%#/(+$(=1+2'1%*9$%#1$#%/9$8#2$/1K&'&0; - A I 9* - I A 9* C*%?$+)+-%3)+$(/ =%-$)*)+&0;5#%*283 C*%?$+)+-%3)+$(/ =%-$)*)+&0;5#%*283!"#$!#%$&'%()&($%(*!&!+#,#-(*&$(*("&("#12#-#$ "&. A A 9*. A I 9* A A /7,#%2 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C @$+&CCC

33 #$%#& '(' %*=)*83/(+(#F('&2$*%91*%3&*#8F$ #(214'&3)0<$'(#(+1 @%K4$3%50$)0;$0;%*/&-21 '3%#/(+$(#(F$%+)4+(F%=1+2'1#(0&24$+F1 %*=)*8391*%34)+&0;+)'(#(+$(=%3$)'1 G.%-/)#832)H =#/('3)#/)+$)%*=)*83/#%/9$8#2$%9$(2'83 3%<(38*/2$(F%, -,. *% *% /)01+2%3) 3$(42%56 +)27)*83 +$(/9:*+&0;*% #()4$/)0<$ =#/(*-$:3/$:0$) 3")&!4%!)&!#01&'5!)&(6#-#$&*(#-,(-("&,%!" 7#$ "& - A A 9* A A /7,#%2 - A A 9* >#8*7)?$+)+-%3)+$) C*%?$+)+-%3)+$(/ =%-$)*)+&0;5#%*283 C91*K('=%3$)'1 C 3!"#$!#%$&'%()&($%(*!&!+#,#-(*&#-,(-("&0.-#$/() "&. A A 9* - A A 9* 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C C*%?$+)+-%3)+$(/ =%-$)*)+&0;5#%*283 3,#$(-%!)&!!"#$ 12#%$&'%(8$%(*!&!+#,#-(*&#(-("&61&!*#$ "& $(*%=1-/0/)+$(*%91*%3&%0/&-/0/)4+$ A A 9* I /)F%-=%*)#%3)+$)%-)*8350$(2%3&0; 3$:2-/)+$(-'%=+$)2%+'#%4$%9#%'1 A A 9* I /3$:2-/%+(=#/('3%#/(+$($3&2%#/&-')+$( - A A @$+&CC CEC @$+&CC

34 #$%#& '(' )*)+$) $0;3&2%#/&-')+$1 %0/&-/0/)4+$)0;50$(283G*%#%21H " "B, -,. *% *% /)01+2%3) 3$(42%56 +)27)*83 +$(/9:*+&0;*% #()4$/)0<$ =#/(*-$:3/$:0$) A I /7,#%2. A I 9* >#8*7)?$+)+-%3)+$) C91*K('=%3$)'1C91*K('& 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C 3!"#$!#%$&'%()&($%(*!&!+#,#-(*&#-,(-("&)&!0!%,&!1%) "& 50$54(+$(2%+'#%4$+)*1'&4$/)0<J%*=)*83/ /3$(#/:0(< 9<:0$(/&-'2$0;=#&3)'+&0;4(0/+$0$ 3('(#&+)#&<+&0; $+-'&'10<)0;+$(=%*4(F)<J0&0;-')#%-'31 =4)0832)0;=%*4(F)<J0&0;-')#%-'31G%53$)')C -71K9)/*#%3$)H "1*%3)23)'(#&*%*(=%+%3)+$)%*=)*83 +$(9(/=$(0/+&0;=#/&-27)*%3$-213.%-/)#830(. A A 9* @$+&CCC C -=%K&30/&. A A 9* I 5#%*2$*#%3$). A A 9*. A A 9* 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C - A A #%0/+$( 91*K('=%3$)'1C. A I 9* 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C =#&3)'+(4(0/+$0($ =#/(*-$:9$%#-'3) %<(38*/2$ D1+*1-/0;#%+& 5#%*%3$-2)$ CEC :

35 #$%#& '(' )*)+$) '3%#/(+$(%9$4+(F%1+2'19$8#2$*=)*83 $(9(/=$(0/+&0; 3%<(38*/2$(F%G*%#%21H 3%#/(+$(=1+2'83%*9$%#1%*=)*83 +$(9(/=$(0/+&0;=#/&-$(0$;)+*4%3(<G)='(2$C -,. *%. A I *% - A I 9*. A A 9* - A A /)01+2%3) 3$(42%56 +)27)*83 +$(/9:*+&0;*% #()4$/)0<$ =#/(*-$:3/$:0$) /7*%#%21 /7*%#%21 >#8*7)?$+)+-%3)+$) 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C C91*K('=%3$)'1C91*K('& 5#%*2$37)-+($+3(-'%#83C C*%?$+)+-%3)+$(/ =%-$)*)+&0;5#%*283 A A /7#%0/+$( 91*K('=%3$)'1C 3!7)!$!/&"&)#$()&!9#(%$-#5!)&!,#+(".!/&"&)(14&(%0!. +3(+')#&/)0<)%*=)*83)/9(-'%3&0;$ #%21H #%21H '3%#/(+$(23)'(#*%-27)*%3)+$)%*=)*83 /)F%-=%*)#%3)+$)=#/(-'#/(++(F% - A I 9* A I. A I 9* 91*K('=%3$)'1C $+3(-'%#83C CEC #/J* CEC #/J* CEC ;

36 #$%#& '(' )*)+$) +3(+')#&/)0<)1#/J*/(L419$+-')4)0<$3 2'8#&0;9&7&419-J3&2%#/&-'&3)+(" 3%<(38*/2$(F%G*%#%21H 3%<(38*/2$(F%G*%#%21H 4$23$*)0<$*/$2$0;-27)*%3$-2, -,. *% *% - A A 9* /)01+2%3) 3$(42%56 +)27)*83 +$(/9:*+&0;*% #()4$/)0<$ =#/(*-$:3/$:0$) >#8*7)?$+)+-%3)+$) =%3$)'1 CEC - A II 9* #/(*-$:9$%#-'3)C #/(*-$:9$%#-'3) A I 91*K('=%3$)'1CC 91*K('=%3$)'1CC - A A 9* :&*$&-(14(-%&*&12$,&*#-,(-;$ - A A 9* CEC

37 !! %=4++&% 5 *+% +% 1 + %*,& =G% * '5 G *> =% *G%456 %>L 33 =G% G &,* % &56$ %*,& 5%4D,4 * ' 5<>=G% % =<*% (5 >5%L*3 *>=G%%+* ' ;'D + *)=G< *4 +354&+D*4 5W ++XD +G+%(D + * D5 %5%G(5& =* *)=G%G *4 ' 4 3+ ='4,* + %G' (5& (5,* 3+'+456 *&< &* (' + + * + %4 5%+& % +456*4G3&<5456*1! - <5 3*G*5%(+& +4 %>,* + %5%,'+ A,> **+,* 3+'+456D * + % **+,* + + &* +& +5%+ () *+ *456 % 5644G,* 3'&<5456 = 5& %=4 +35& '+3D % & *4 '+ %4&G %> '&<54 + *4 G=++3#3+,* 3+'+456I 4 +5%+ ('++ M * 4 +5%+ 56 %+ (' %+ %*%G5 M * 4 +5%+ 56 %+%*%G5 3'&<5= 5& 4 +5%+ ++ M 4 % 'G+5&,,* %4 *456D *,* *456D =' + *456D 3'&<5 = 5& : 4%' +M 4%,*,*D *D%'G+5& %'L5,* &56D % 'G+5& 5+%4 M 3'&<5 = 5& ; +I *+%334D *+*' > *+=%3D 3C+ *+ *E 9* %4*%35%+I *+%* %4*%35%+456D * %4*%35%+C+ *+ *E? 94' /%> I?

38 *+%%>D %> C+ *+ *E 'I *+%='564' *&D *+%'3+3D % > 4' * # 4+'+M 4%5%4%5%+3'5'5,*I'=D%D + =+5& > *M 4%'+'*>456 * 556 *456 C>,*+*G'E 8 3* + 3%>* >%,* 3+'+456 >3 *4 G=+ + G 5&G & +%4+< %433+% '*+ 4*' =4 * 4=3 *'+M 4%=3 *4D +,* =,* =3 *'+456 M *56 %<5 * 3L,* 3+'+456 : 4 +=%5%+ *56 %<5 * 3L,* 3+' % *+<' () %5%,'+4563+,**'56##:M#: %* + *='++G+& +

39 %! & " ) $ %!5%=%L5,* $% $& $!% $&! $&"& $") $)$ % %&% %%! %) ;D: ;?D :D; :D? ;;D D;:?D ;D? ;D ;D:?D: #D: #D? #D## #D #D #D #:D: #D;# #D #:D #:D: #;D: #;D# #D #D:: #D? #?D# #?D:# #D #D #?D# #?D 54,51:6;/30; D?: :#D:? :D :D# :D :D ::D# :D: :D; :D? ::D %8$ %&8$" $)%8 %8%$ %"8! %8) %$8 %!8$% %$8! %8&" %"8,46;6-,3006;34,-39,06391 D: D D: ;D;:?D; D? D? D: D## D# D; 4,-39,06,4,46;39; #:D; #:;D #:D;# #;D; #;:D# #;?D #D: #:D #?D; #?#D? #?D; 4,-39,06,96;/37,;6,D39; :D? ;D?D D# D D?: D# D: D #D? #D;: 93:19,:06;34,-39,0639; ;D; ;;D# :D: ::D?? :D# ;D? ;;D# ;D: D :D :;D? D: D# D D; :D; ;D? D# D# D :##D: :#D?# 54,51;-1/0; #D# #D D? D #D?# D; D:; D :D ;D# ;D :-D306;34,-39,0639; :D: :D; :D? :D; :D## :D; :D# :D: :D :D?? :D 4,-39,06,:-/,0; D :D?; D D#?#D##?#D?#;D?#?D?#D:?D;?D? ;,/ #D #:D;: #D: #D #:D: #;D #D# #D #?D #D #D? D: D D D;# D: D D; D :D# :D;: :D 4,-39,06,,/ ; D D: D; D D? D? D? D#? D? D? D? %"!$8$ %"&&8) %"!%8"% %"&)8%% %")%8 %)"8"! %)$8%& %)&8) %)8 %)$!8&$ %)8! 54,517 60;,/0; D:? :#D: ::D :;D :D :D# :D#: ;#D# ;D: ;D ;D L #?;D #?D #?D# #?:D #??D; ##D? #:D# #?D? ##D; #D? #?D# %8 %)8%$ %8)" %8$ %%8%" %"8" %$$8 %$&8$! %%8!& %%8)" %8$ 54,5196;/-32,H,139; ;#D# ;D: :?D# :?:D :?;D?: :??D :?D# :#D#: :D: :D ::D 54,51H.539/,0; #D# #D ##D? ##:D# ##?D ##D #D? #D; #D #D #D;# )8% $%8$ %&%8!) %&)8 %"$8 %""8% %)8%& $8) &8" 8$!8"" &8 &8&$ &8)% &8 &8$! &8" &8&) &8 &8 &8%% &8!! M &"8%$ $)8%" 8!) 8$" "8& $$8) $%$8"" $!8) $&8& $""8% %)8!

40 ! % 8 +%*4+*+4 *+ +4* %%';D++ &* +5%+4=G% <+G5 +G3&<54565',* ## 3I ; =&G5 % +% *+< %=,<,* *%456 %L5,* / *+9.!+> * SC* * E5> *& ' (5,* 3+'+456 3'&<5456 = 5& C* 3+3 <+G5%>+456',* %43 54'+3 %5%,'+456,* *+ *456I $8R0 1 8/. $ $"2!. ## 34,-39,06,:4,46;.6;-.1 %R 8 34,-39,06,:;:-D, $R 8 R 8 34,-39,06,:,/ $R 8 34,-39,06,:;,/6 "R 34,-39,06,96;/37,;6,D39; R 8 <+G5%>+456 %,* 3+% '*+ +G3&<5456 5&,*I :#

41 $8R0 1."/8!.1...8/ ## $ ## 354,5196;/-32,H,139;E!R R 354,51H.539/,0;E R %R $ 354,51 U: ,5<9 R R <+G5 5',* *4) =G% *'3 %>LD +54&+456D +%54&+456D+*454&+456 %354&+456! W * 4= *'++ *<I 4%' +J 4% *L *456J + *+ *4J * 4 +5%+ * *45' 45%<54 3'&<54 = 5&&I 9.!0,43:637 6;"$R ))!5%=%L5,* $) D#? #D# :

42 #D# 54,51:6;/30; D; $%8%,46;6-,3006;34,-39,06391 D: 4,-39,06,4,46;39; D# * $)8% 8% *% *4* % + ++ &* > $)8%,* 3+'+456 3'&<5456 = 5& ='5%L%4&G '5%=G'3+ (5+ % ;,= C+% * &*E %*,>5%4++ + %+,* 3'&<5456= 5&%4&G* 8 3+> )*G5& $&)8$! 2,* 3'&<5456 = 5& 5%+ 8 +%*4+ (' +4* ; 44*4 $4 NN"2 * 4* 5% *& ' (5,* 3+'+456 3'G&<5456 = 5& *+456 > *+ *++4*4+ )* * I *## 3 *# 3 *## 3?;SJ ;#S ;S * 3+3 5> *& ' (5,* 3+'+456 3'&<5456 = 5&*4* % +456* 3;! ## # ##,-17,/0, 6/3FI 354,5<9 53 -D,539,06, N2P )!$8" )&8 $"8"!! 4 *+ *+ *< > ;#S* * *%456,* 3+' *+456 %% %L5,*.56 %4 54'+ + *<% * *45' *+ :

43 1 + 5%+'454'+3,* *+ *456[ \%+3 &* ## 3!5%=%L5,* 4,-39,06,4,46;39; 4,-39,06,96;/37,;6,D39; 4,-39,06,:-/,0; 4,-39,06,,/ ; %! $% $& $!% #D: ;D :?D D?D D; D# D D #D?D? :D?D :D; #D :D D D: $&$8"!%8&"&8!$L 54,5196;/-32,H,139; 4% * *456D,% %4D+%5%<G*+ *456 &+56 *4&< G=+ *+8 +%*445%+4 D%>G %*,&'4*+&%=,456,*%*+&<54 %4I 54,51 96;/-32,H,139; N2P 3## 3## 3#: #S,*J ;#S,*J?#S,* %! & " ) $ % $% $& $!% $&! $&"& $") $)$ % %&% %%! %) 54,51H.539/,0; 8 8 )%8! %8$ "8" )8 $)8$!%8 ""8) $$8) $$)8 8 %>G+G3&<54 %*,&'4*+& %=,,*=3 *'+456I :

44 * 3## * 3## * 3#: %! ;SJ :#SJ #S & " ) $ %!5%= %L5,* $% $& $!% $&! $&"& $") $)$ % %&% %%! %) 54,51 H.539/,0; N2P ;D# #D ;#D #D# ;D# #D :#;D; :#D; ;D ;D D; 8 %>G+G3&<54 %*,&'4*+& %=,,*+=%5%+456I * 3## * 3## * 3#: % SJ ;#SJ #S! & " ) $ %!5%= %L5,* $% $& $!% $&! $&"& $") $)$ % %&% %%! %) 54,51 N2P %8)% )8) 8! 8$% &8 $8 $8) %$8 8! %8$$ "8$! +&* *4*%+456& > :;,* (5 *456 5%+D, &< * 5> (5 + > *,* 3+'+456 ::

45 1 '56 ##:K##?* (5 '+3& G +G3&<5 %>+*% *4 (5 *4I *%++*+4%5&' (5& (5 *&<5456,*D%3+3 *%+56%4%> '+5% *4 %4+J *% *&<5456,* 1 5 (5 *4 %4&3& G +G3&<5 3+ %>LI +% '*+,* (5 *456 * (5 3*3+ *L ' '+456 C *+D *4 %4+ * 5'56 +* % *456 * 3'4*5&D + *+,*+> *3E 8*G%+ + ' + *4 %44*+4 5',* %4 +5% % *+4 3+ G *+ % (5 *4 *++ =4) *+ %*4 %4+,* 1 3+ *4 %4+,* (5 *456 *+ %*4 %4+* '+5*=G%56 *+> 565%+4%* () +,* + *+,* (5 *456 + > *3,* + & 3+ %'5+4D *4 %4+ 1 % '5& *+ 4(5 * *&< % '*) ><5%+ % 3'&<54 = 5& & % **5%(+& (' +456 ' (5 %5%,'+456 5&,* % + *) +35&G 8+ *+ /43 ' &* 8+ *+44 *+ 5563&<G *<%+ %5%,'+456 '+,* * 5> () M %*'&<5 + =%5%+ ' % * '3% ( * 3+% '*+ % > (5 C,*E *&<5456*%*<%3%%>'+ (5<5%> * %+ *+44>&<G+G3&<5'+4I *+5&+'%5& **+,*D %++,*D +% '*+,* & G 54*'%5&D 4+5%+4 *% %'3++ % +5%+ () % &+ 5 % *G%456 %='3% :;

46 +'*+ * (5 43>,* &+ % * % *L *+D *%'G *D + *< ;# S,* *4*%+456 * *56 *456!5%=3%4>*'G ='3 $ % 5%G445&54'+3 =% +%,+ % %*<%4*+ (* %*%) %4*)D'&%5% '&3+)56W*4*%+X 9*G5 +&*G%4*4%*+& +'%5& ' (5 % =+ **+3,* 8 3+3*%+ %= ( *D *%&<5' (),*+ * ='D%,434 = %)'% =+ **+3,* ='D 4 G T%' +456T 56+ ' +'%5& ' (5 *4*%+456,*D & *%4 ='4 ( * *D *< %+4 =3 +% %>+ * 5 *45%4 %4&G5%*+ *+456'+,* %5%<) 5 %+4 =33 *+D +3 *+*4%35+ %5% & =4 *4&() % %4*+D 3 44*+ %4* 3+3 ' 3% =4*' %4> *5 + =,* %+&%+ ' (5,* % =+ 56 **+3 & * *> *+*'3,**+5& K4 *+'3= %+ *+ 3,* " %+ *+ %+5%+ 3,* ' 5%+4 %+ * *4D & = *4*+ *>4* " %+D *%3&<5 34D, >+&< * ( *D &<**4= % 5%%3,**'&<'+ = L G K 33+ *3&< 3L 56 +G%4 + ' 5%+ +*45& '+ (* *4=&<5 %+ *+ 34D %>3& 4 C*G5 *G+3( * * *4%&<G'&D* '%4 5<3 +'56+ ' G 35&D =4 %)*G5& * 56 3,* =4)'%4 +3+5&D 5% =4) '= + =4) ' 4+> % >3 K =+ & 3='5%+ () +5,* 3%45%+456> 3& 'D'+> 3&%3+<%%>&<& > *4= 5%4D % +*4=+4K*44*D%++<* +3+5& 4+ *&=+33&<9&**4= 56K%3*4D=4*4=) <%D= 5%+D&D +,=%*4''3%*4*&<*>4* + +( * +3'+ %3& + =<5 %34D &3&<5 %*4> 5 %++ 54%&D %>3&4 (* *,> %4* :

47 *%'+ ()% *,4 +% %5 R * * %,*+ + %* &3 C %* %*5'+* +435&$ 3+&%+T =4" ' 5%+414=,TC "+Y ++' 26 5E K TB' +TD %+3&<54 4 %%< *& +%5& ' 5%+& K/%*% 9 *%4* %4 4 %4 5& =+ < 3*G *4><5%+ ' 5% *3 =5+ 3+5& +3&+4+3 > ## 3,* %+5% +456%+TB' +TD< + 4>D % +4D ( 5%4%5%<5D =D ' *4D " ' 5%+4%+ TYTD +&<54 ; 3D %4%+*+4 & %% 8*<% '+,* * " ' 5%+456 %+5% (5 *% >4*4* % +=% *++* %,*%35%+456 %565%+456(,* ('+ 8+ TYK T () 56 % % * ' 5%+456 L,HG5JUX,0;0+Y-,>;-,0510,9-6; 3 3+5& +3& +&=%& %++4D *,'+4 ' &,* +4+*56 ' 5%+4%+ * *4 T/Y++T CO=GAE 34 %+5% +4%+564%3&<G +&%4 +4*+4 %>4*+ +'3% ( * +3'+ ++ *4 % & & 34 4 %%+5%+3 8+ * 5%+3 *%4%4 + T %+ *+4T %, *4&(+&<54 ' 5% %4%++ %+3 T/Y++T & %% + >+< +'%< *4= &+ D % *% +< %% 4 * =*5%4 14+ ' 5%+< + * + % +D*G G3 56+5%+ +3 * %%+ *4,* 5454&+456& 445%+ + ' *+* 5<3 *+ 3 '5+54&+ /4 T/Y++T & 5++4 & &+ % +&'%456D +&=%& ' *456 =4*+456 =,* 4 *+ + (*5/>+ +3*%4 ' *3+5& %+,*I ' 5%+<D + 54&+<D 354&+<D + *< % 43'54&+<D %45%4+&<5G %* &35% ' D ( * +3'+ 1 %56 ++ =+ % 3*%'G++ ' ='+456 ' '+456 3*3+ *L 5%+ * 4 =4%4> +(' *+%%++ & :?

48 2%G 4+4* '5 %+&+5T =+ >TD +%*+4 % * 3 %+3 5%+ %*&<5 +=< ) 1 *% +4 % > *?? 3 % +5&4*4 +5 +* /* 1 *+G%+456 & +&%< 43 +5&4*< 3 &< 84%4%+*+ %+3I %+5%+ < 34 %54 *+ '%& ( * *& >,* % & & 34 *,*D % &&<5 %=4J *G ( * *& * 3 %5% + +'% 33D =&3&<5 35&GD *+ 33 % *+,*J * 5+D,5%%+5%4%5%+ %56 * *456 >+,* ( *%4 +5% C *%D* 4D'=4ED=%G () **+3=+5&%5%,'+ +=%5%+456J =%5%L* *+ % *4 4 * *<4 5+5%J %+ * 5%+3 *%4%4,*4&(++ ' 5%+ 563 %+5% + 33J 5%*+'5+5&5454&+&*4+ 4'+' =5+545&%+T-'3"+'T =&3&?;3 3,* 45%4 > +456*4 ++4I +4D =3'%* +D % +4D',*D >4 =3 *'+D 34 * =% * %4* %35%+456 '&< '+ *D56 5%D*4 =4 * ;S %L5,* 5 %4 % %+3 T = + >T & *% 5%%3,* %44*+4*>4*%+3+ %*,&T ' 5%+456T 56+ ' ::S % + *4*>4*% & ,*%4> *456 ;S 5+%34 = +% 3*%'G++ ' 5%+456%+,* * *456& G 56 +4( 5 %++4 Z,2;1-,ZU+ /4'% *+T 4T% *3+ *% =4) '+4*< ' L* *456 ' 5%+456 %+,* * *456 &,* %%% +456D *+3&<5< (' +< & % '45%+4 +5 L* 5%> + *56 T 4T& %4%+*+ + *,5 +& +'% &+ :

49 3&<G+ +3 *+I %4*+3 *5,** +456D 35&D *++ 3D *+ 33D 5++<4I 35&,*D %+5%4%5%+'=4D* 4 *%D 6>D =,*+3'+456+D *>4* &+ < *+ 3'+ 3 =+456 3,* 4565% 3' + 4 %4%+*+ T 4T ' 3 3,*D + 'D%4* +5%4LD 3 ' * D %+5%+4 %+%> % + & 4 > ## 3,*%5> %> &+ %+ & + * '+4 5 '+5&,'+ 3 & 43 %+ *+ *4+ % *%4 % (5 4,* L* *456 % *+456 4,* 54&+456 %5%,'+456 &,*5%> + *56R %45%4+<>& 3'+ (5 %+3D +'> * 5%+ *'562>45%*&<5+ 4< 545& % 3'+*,'+456 4,* ' ,*D * 45& +3&<5&*%4L*+"3 &&94++&D & T 4T& 44 *+ %% +%5& ' 5%+%%=4> ++>+4 5%< * 34 ' 5%+*&56" %+5%+ =4>4 %4 54 4= ' +%5& &+ 543&<5456 %(+&=%&%++%+56< *++4+3 *%+%+,* & *456 R+ ' ' 5>& " ' 35& ' 5%+& % > * *% +*53###+ 54 % %<%+ &+N### 2'=4> ++*4 + (5 3 *+& ' 5%+4 %+45&+4+3"44D>4' * % &+ %*<%+ % 35&< ' 5%+< < =4) 4*+ 4 ' < %*) + 3 % > *4* % +4*% %% +4*$ % %<%+3#N! +& = *<% *D' 35+5 < 34 *&<+G3&<544 I :

50 5 +&+& ;S >+,* % > *4 3 *+456 ' 5%+4J 34 =4>4 +% *+ 5% 53 35& %4 *+D& %+ * % %<%+3J 34 < %*+ =% (+ %% 35+ '3= * %+G456D%=%5% +456 %+ *+456 *+56J * 5%+ & +%* '3= +%* 6+' * 35+D %*,54 %*54D * +%* &+ 543&<5& =%3&< ( * *456D &*>4 G &*45%&<5 % 4 ' 5%+D 5+&<5 >5%+ 45%+ 35& 45%4 %*%4 3,* *+456%&,* 3= 56D %,5% ( * %= 56 +) '3% K = +,* 53&<5456 ' G%4+ * ,* 4D 4 *+ %% %&45 5%4'4+ 4L ' G%4+ *456 D%+5%+ =&< +3 54* 54*'% *+456D = 456 &56 ++ >+ * 5%> ** &56 9%5 7* + 3%> 3* +3+,**&563 3* '+ &*> G%+ T35%5* 6+'3T K T ] Y'TD,4 %+5%+ *G 56 %<5<%'+5&D%*+ *+ = + %* *4+ %+ *3+ 54 G+4 =4> +5 T9+T CE =44& %+ TBT C:ED =&3&<54,5% *4 6=GD L5% *4D D,D=++45% 'G ,*+%+T35%5* 6+'3T =&3&<I %4(5=% ( ,*C+'+,*ED *+ *++'+5+4D>+ (5%,4D ='+ ()5<> () +,*6+' *456D % >5D,*+>5' =D ' 5%++4 35&D 56 +% *=%5%L* *54D * * +4%* *+ C4 = &<* '3E -3:0,-U3/-,+ ' 2+3 -L 245& 5 *> %4 %4%+*+& * %+3* + ' T" K%+T < %44*) *4 =4& *%+5%++ * 3&<5C* ++3 *5%(+& 3' + 5 *'+ % 3E+4*+4563,*'( * ;#

51 %>+&<53' +4 45%< % *D( * + 5%+ *4 %4+% =,*+3'+456*55> *4 =3 ' 4 545& =G% *+4 43 %+ *+1,'+ 4"3 && *< 545&+T" K%+T<*4+ 45%<5,* ' 5%+456 % * *+%% T" K%+3TD>&<54G%,= %+3&<5456 3%G4 5+'+D&+ %%< *%&3&<5 G 56 +<( *D 35+,*D +3+,* %= =&3&4I % 35&<D 35&D 44=35&C*4 *+ED *+D 54'+D34'%5&D 4 1 %456,* 5++<4I & () *%D* 4D'=4D +5%+' (5,*D %5%G+ ()+D % =+3'+4D % =+' ='+3 5'+3D 56 +**4 % + *&D =%5%L* ( *D 6>D % ' T" K%+T %4%++ '3%G53 *4 = D >,*+ +* % %35%+4 +5%+4 % > *>,++5%4 ' T" K%+T & 45%+ +* 5%+4 * '56D % * 3 >=& 5&33+ + G3 + 5&3+ &*%)& *4 + ()$ +<5 ' +3+,*+*+ %5%%+G 435&G & 4'+ '56',*3&+ ')+5%G(5& %+56%+5%+456-3/,05 U3/-,+ 1 '5 3+5& +3& ' 4,* %+ *+ 35& '+& *% +& ' 5%+4^4*+ () ' 5%+ 3 *+&4' * *56 &<5456 % +4 % * 544' 56 *56 < ' 5%+ &=%&%++4 % %+*'+4+4+3& *4 %+D &% +4 (5< ' 5%+<D & ' / *%4%+ 35+,* ^4*+ (5 " ' 5%+4 T" '+T * %+3 + *456*4 =56 &< 35+5D %*,54 6+' *54 >+&<54 *4+ 3*4 '+5* ' 5%+4D &< %% 3*+ +<&+ G &+ 5%(+ ;

52 =G<54 5%> + T" '+3T 24 %4%+*+4& + * 5+4*3+,* *%+ 35& '+&%*,* '+ ' 5%+4 % = 34 3*% (' +456*3* '+5* ' 5%+4%+5##C% D %:;E $ '< %<3' '+ *%*+5& **+,* *++ =4) % *% &+ %+ *+ %% 3 3' + 54&+456D 56 44=35&G %% % >4D&+ 6+'3 & -% 5%G() +%456 5 %++456,* + *< % +*D>G%%* 1 *G% (5 %4,*D 4 > *+ < +*443D % 3'&< 5 %>3 $ %>&<5 G 4 = ' 5%+ *56 %< * 5&G % +=%5%+4D * *%* ,06;>;0,>43:?80,>,K:?6:2350?:0,.,/ ;35?:7 37 3=; ,I\ 3&4*%43=+5& +5%+,+%*&< >+,* 45%+456%*%4I % ('++D 56*4D %*%G5C*D,E D,>%*+4C* *% ED D + &,*D = +D *+5D 3&&D *> 4D()D C+%3 *+4ED % D 34D LD 4++%%*D '(5 % +*C4' *5+56**56 *G+GED %*D 5+4D =+'3= % =+ +>G% :; >;7 1E =%4= *4D=4&+4*3 *4D ;

53 %*<%,**+C%4% **% %>3=+5& +5%+456'5%&+ 5%(+33*% =' 3& %3%5%'+* * % +4ED >3+ 5%+ % =+ + D %4*+456+% '5, >,**5%(+& +* * %++I, L5%4D=++,* ,* &5%%+5% + *+ *++ =4)+5 *%+ +D =4%=%5%4) *&<54 %%'*+* < *< 5++4%4%%%*'3=%*4 > +G5 *3 %*4' %* & -% 5%+4D,4 56>+ %564 *&<5 5% 53 %>33=+5& +5% *+56 * *>+ G5%+D * *+56 %43D* %D %*%) &5 > *+ >,* %%+5% +456 *+D&5*>(5* *+ %&5> *+ * 3 * +3>4#5**G >+456>G% 3= (5K;5D +&3=% 3>&<5 + % G+ +43&4**G >3, %+=G% 56>+)* G*44*&<5<%,+456** 3=+5& =4) D % *D > '3= 5%G(5 * +4 3>4 **4 >3D %>+%< *<D =+ %3% +<'+<'3=>*' (5;S =&G (54%4 =%& * 3% *5%(+&%&4%4 <+G53*4 (5#5C%4 =4 G *%ED 4%G 4*4%<'3= ++4 >D '3&<5&< =4 * * (5> *+G% 4%4,%4 +3&< '*)%4 *+<4%GD+ &,*< ('++<% %4*4D3+3 **+ %GD4%G 4*4>% '54&+4D5 '%4 %>>3 ;

54 1 >(5* &%>4 D % =3++< =*<D *4%' %4&+4 +4 %563,56+54'(+& R 5%< + 3%< =4) 5> *5 +R4+D 3&<5 *,* +5% *456'3= & ++ *4*3 + +D *%4 >+&% %>3+G+%* % *4%) %'+<*,*+456' (5561 %D % *%4+ *%56+'=4*' (5#',* 3 + +G+ %4 %&&,+<D #5**< 5% %+ %*%*,*DT%*4T >D*43&<5 ++ 8GD,< %43&4=4>G %+ *<D%4% * 3+3I $ '< %<3 ' '+ * % 5& *+ %4 *,*= ' 5%+456 *++ =4) % *% &+ *+ %%33' + 54&+456D56 44=35&G %%% >4D&+ 6+'3 & =4 3%4),* + * %%' +5%+ '4 ' (5,* *+456 %5%,' % '*+D %43 54'+3 +%=G+4 & *+4 4 %+ + 3,* &W + &* *++ G%&() %++ 3*4><5%+,*%%+456 %+ *+ 43%=,+ %%'4% +<%* + * *4*4= 3 %&3 &+,* (5 %&3%=+4565&,* 1 %*<%3% %>3+,* 3+'+456+5& % *+D 344% *+ * %& &+,* 4,*%=, %5%,'+4565&D &+ %5%,'+4564,*+ *456I! * %+5%+ 43 %=, %*43%=, =&G () *+456 &+,* ['4\ $ %&%>3+3 WX /4 *,* &+ ++ *456 W-X /4 *,* *' ++ *456 #M;## ##K;## $G5%+4 $G5%+4 ;:

55 W2X /4 &+,* &+ ++ *456 WX /4 &+,* *' ++ *456 W"X /4 &+,* &+ ++ *456 WBX /4 &+,* *' ++ *456 W X /4 &+,* 81 &+ ++ *456 WX /4 &+,* 81 *' ++ *456 W.X /4 ++,* &+ ++ *456 WRX /4 ++,* *' ++ *456 #M:# #M:# $G5%+4'3= %=+ *4 $G5%+4'3= %=+ *4 ## 1> *4 ## 1> *4 ###K:### ###K:### :###K?### :###K?### A*= 5%+4 A*= 5%+4 *4D- *4'3= "./. *4D- *4'3= "./. WX /4 ++,* ####M:####!9.!.B9 ++,* &+ ++ *456 *' =4 *456 W!X /4 *+456=5% ## $G5%+4 W X /4 *+456 %= +,* &+,*"$ W X /4 5&'45%+456 3',* WX /4 5&'45%+456 &+,* + 4 %'+D(*',* WX /%4 ++ * > *+** =3* #D;#D### 1> *4 ###M#### *4 #K### 1> *4 ##M### A*= 5%+4 ( 4+=%5%+ 4 +5%+ =4 * 4 +5%+ '4 %45&*' ** * ->' /%> &+ ' * /%> *' =*+ 3'3 *. -BR 2". 2". -BR 2". ;;

56 94' =4 *4%G * R * =4 * 4*++. 3%=3 *'+4 R 4 L5 * 2". 1;7 9<9 >;5037 V /6<9:,D,5.0;- 1 ' 4%=+ %5%,'+456 5&,* 3& * I 5%<*%4 # ' *456 *,* %%+5% +456 %+ =+456,*%3+,* =>3'3+ (5 *,* ;##' *456%*-M-,*%%+5% +456 %=,,* *,+ % =3 &5%G(5& *+4* %=,,* L5 *456<* #' * 35, :,/;,7 %%33*,*++3 %333%4+ &+,* () 56 *+ * +56 % + 5&'45%+ %G3 56+5%+ + 3,*D +4&%G4 * '+5%4& %*>&<54G%5<+ '+5% () =&G5% +% *+4 4 %+,**G%& ' (5 * *+ &+,* ++,*D,456 %4%333%4+<%+5%+*G%D, = 5&+> *56,*D 00?A37?9<9>;5037 % +*+56&+ + 45&>* %=4*'+456+I=3'"9D 3%'3+ *3'&< *+3D *'*% % *5,*D ;

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Siłowniki kompaktowe P1J. Siłowniki w obudowach skróconych P1M. Wymiary (mm), Dane eksploatacyjne

Siłowniki kompaktowe P1J. Siłowniki w obudowach skróconych P1M. Wymiary (mm), Dane eksploatacyjne Siłowniki kompaktowe P1J Kołnierz, F1 Łapa A + slagl. B + slagl. C + slagl. Końcówka widełkowa ze sworzniem Końcówka oczkowa wahliwa Kołek gwintowany cylindra mm mm mm mm mm mm mm mm 12 25,4 18 38 46,0

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego Projekt zrealizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. RAPORT

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Pojedynczego i podwójnego działania, magnetyczne (DIN/ISO 6431) ø z amortyzacją

Pojedynczego i podwójnego działania, magnetyczne (DIN/ISO 6431) ø z amortyzacją Si³owniki serii 60 Pojedynczego i podwójnego działania, magnetyczne (DIN/ISO 6431) ø 32-40-50-63-80-100-125 z amortyzacją Siłowniki serii 60 o średnicach 32, 40, 50, 63, 80, 100 i 125 mm zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Warszawa, maj 2005 r. 00-410 Warszawa, ul. Solec 22 tel. +48 (22) 522 23

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2012 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2012 Obowiązuje od

Lista Cen 03.1/2012 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2012 Obowiązuje od Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN PANDA VAN (2 osobowy) Lista Cen 03.1/2012 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2012 Obowiązuje od 02.08.2012 Ducato ser. 1 Cena wersji SX

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

123456 782923456 6 22336 46466 6 6 6 783863658386 6 6 6 6 4!"! 468983#84636434$4636 6 6 6 %&6 '5626 ()68'546 6 6 &6 6 82845469234548*+6 %6 6 6 %6 '56268'546"'844$$6 %6 6 6 %&6 '5626 ()68'546,6 6 6 6 -*386

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!!

Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!! Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!! OBJAŒNIENIA: Quasi/Split Sounds - w jednej obudowie dwa filtry: wizji i dÿwiêku Picture - tylko

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

wybieraj nagrody! Oceanic Porazkolejnyzapraszamydoudziałuwprogramie Kupujizbieraj

wybieraj nagrody! Oceanic Porazkolejnyzapraszamydoudziałuwprogramie Kupujizbieraj @ ! N7W Lć ń OZ ZELMER B4W W ń B BOCH LO 8 U L O 7 N C ZELMER TE Z TEx Wź TEFAL! ZANOWNIAŃTWO K W E-TR T GFMCv ć A AńW 75! K W OVx B Ań Z! Zć23Z N( )3ź E-TKKŁ5ć @Dń Z! T K W 8 9 39 95 72 36 2 6 8 9 3 5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA BAZOWA BASIC COLLECTION

KOLEKCJA BAZOWA BASIC COLLECTION KOLEKCJA BAZOWA BASIC COLLECTION FILOZOFIĘ MARKI DALIA OKREŚLAJĄ TRZY SŁOWA: JAKOŚĆ, EKSKLUZYWNOŚĆ, WYGODA. ZAWSZE PODAŻAMY WRAZ Z MODĄ, ALE TO STYL JEST NASZĄ DOMENĄ. NASZ PRODUKT TO KOMPOZYCJA LUKSUSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. med. Tomasza Tykockiego pt. Ocena skutecznoњci stymulacji j dra niskowzgуrzowego u pacjentуw z chorob Parkinsona z

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. med. Tomasza Tykockiego pt. Ocena skutecznoњci stymulacji j dra niskowzgуrzowego u pacjentуw z chorob Parkinsona z j P k k P h k j f у h b j h h b. S h j k. N b j і h h j j. W h k P j j j j b. S k S k b k k k, b b, k. O b P h. b j S h і h k k k j j j k k b k у і, 1 3 5 k 5 6 ( k ( у j D S ( j B B b D j. Z k b j у j

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ó Ś Ó Ą Ł Ą Ź Ź Ó ć ć Ó Ź Ą Ą Ś Ą Ł Ó Ł Ń Ź Ź ź Ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć Ą Ź ź ć ć ć ź Ą Ź Ą Ó Ó Ą Ń Ź ć ź ć ć ć Ą ź Ó ć Ą Ą ć ć ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź Ź ć ć ź ź ć ć ć ć ć ć Ó

Bardziej szczegółowo

!" " # $ %!&'(! % # # ) * ) & & #&!! + (! $,!" " # &, *

!  # $ %!&'(! % # # ) * ) & & #&!! + (! $,!  # &, * !" "# $ %!&'(! % ## ) * ) & & #&!!+ (! $,!" "# &, * # ' ************************************************************************************************************ D *.! $!" ************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Nazwa Stan mag. Cena kat. (netto) zł Cena po rabacie (netto) zł AEOLUS 385/55 R22.5 HN K NACZEPA >50 szt ,5 AEOLUS 385/55 R22.

Nazwa Stan mag. Cena kat. (netto) zł Cena po rabacie (netto) zł AEOLUS 385/55 R22.5 HN K NACZEPA >50 szt ,5 AEOLUS 385/55 R22. Nazwa Stan mag. Cena kat. (netto) zł Cena po rabacie (netto) zł AEOLUS 385/55 R22.5 HN805 160K NACZEPA >50 szt. 2205 997,5 AEOLUS 385/55 R22.5 HN809 160J NACZEPA >50 szt. 2205 997,5 ANTYRE 385/55 R19.5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej Plazma kontra plazma: optyczna spektrometria emisyjna w badaniach środowiska Przemysław Niedzielski ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, 61-614 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Energy.org.pl 1K0959455R EC0002

Energy.org.pl 1K0959455R EC0002 EC0001 1K0 959 455 DG 1K0959455R DO WERSJI BEZ KLIMATYZACJI A3 05.2003-> ALTEA 03.2004-> IBIZA V SPORTCOUPE 06.2009-> LEON 05.2005-> TOLEDO III 04.2004-> OCTAVIA 02.2004-> SUPERB 03.2008-> CADDY III 05.2006->

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.)

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) !"#$%&'"()!"#$%&#'()*#+,&-.-/"0)123&-4+")) ")123"#&"#)567-3"#'0) 8#9#8:$);;;)) *+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) WYDZIA! NAUK O "YWNO#CI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIA!ÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

1/ Profil aluminiowy. Podwójnego działania, magnetyczne, z amortyzacją Ø32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

1/ Profil aluminiowy. Podwójnego działania, magnetyczne, z amortyzacją Ø32, 40, 50, 63, 80, 100 mm KATALOG > Wydanie 8.7 Siłowniki serii 62 Profil aluminiowy > Siłowniki serii 62 Podwójnego działania, magnetyczne, z amortyzacją Ø32, 40, 50, 63, 80, 00 mm»» Zgodne z normami ISO 5552 i wcześniejszymi

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.61E.0

Bardziej szczegółowo

Energy.org.pl 1/21. Indeks Nr OES Zastosowanie i parametry

Energy.org.pl 1/21. Indeks Nr OES Zastosowanie i parametry EC0001 1K0 959 455 DG 1K0959455R DO WERSJI BEZ KLIMATYZACJI A3 05.2003-> ALTEA 03.2004-> IBIZA V SPORTCOUPE 06.2009-> LEON 05.2005-> TOLEDO III 04.2004-> OCTAVIA 02.2004-> SUPERB 03.2008-> CADDY III 05.2006->

Bardziej szczegółowo

PUNKT SPRZEDAŻY: meble systemowe UNIF

PUNKT SPRZEDAŻY: meble systemowe UNIF PUNKT SPRZEDAŻY: PRODUCENT: BOG-FRAN Sp. z o.o. 36-130 Raniżów, Osiedle Borki 5, woj. podkarpackie tel./fax +48 (17) 22 85 065 w. 13,16, +48 (17) 22 85 430 e-mail: bogfran@bogfran.pl Meble tapicerowane:

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str.

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str. Zastosowanie maszyn Przygotowanie pod³o a Ciêcie metalu Szlifowanie metalu Szybkie usuwanie pow³ok Szlif wykoñczeniowy Szlif zgrubny Szlif drobny Szlif wykoñczeniowy Przygotowanie do polerowania Polerowanie

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Cennik opon ciężarowych cena FIX

Cennik opon ciężarowych cena FIX Cennik opon ciężarowych cena FIX (obowiązuje do 10 listopada 2013 roku lub do wyczerpania zapasów) Koszt dostawy od 4 szt GRATIS! INDEKS ROZMIAR SZT CENA FIX NETTO 8.5 R17.5 4081 HANKOOK 8.5 R17.5 AH11

Bardziej szczegółowo

Siłowniki serii 41 Profil aluminiowy. NAPĘDY > Siłowniki serii 41 KATALOG > Wydanie 8.7. Podwójnego działania, z amortyzacją, magnetyczne Ø mm

Siłowniki serii 41 Profil aluminiowy. NAPĘDY > Siłowniki serii 41 KATALOG > Wydanie 8.7. Podwójnego działania, z amortyzacją, magnetyczne Ø mm > Siłowniki serii 4 KATALOG > Wydanie 8.7 Siłowniki serii 4 Profil aluminiowy Podwójnego działania, z amortyzacją, magnetyczne 60-200 mm»» Zgodne z normami ISO 643/VDMA 24562»» Tłoczysko ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo