!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/"

Transkrypt

1

2 !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6 &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ %.6.,7*%-/!-"!#$% 4!%,),$.%#-/)/)% 4!%,),*-# *% 0 4!%,),!,!$-%%!82-/ 1 )#-,+,,+),,*9*%- &,*#$.6%!,!*//.%6 ), *## %!$-%+ ),$6:!-. *#+!$- %. 9#%-#.2!,.5, ))*!,+),*!%,)!,%)-%-,%!- 0 2*,*+8%),),9)5,% 1.#!,%)-%*-# *%!- 3 )#-,+%-!$ 9,).%%!)-%))-$+,%!,, )+.8,!),$.,%-.$!,-%% 9- ),$%;.<%$*-/%*,,6 /9-,9 %#6, %*.,.+,86:.!#$,.$)%!,# +9-,*!,)2-#-/ ),$%;.<%!,-!). /,9- =!*)-/!,,)*#.8) ++)),$/;,.$)/< > *# #/ *%-/%,.* -,-.,!,-8#-/!,,!8/#)/,,+),-,-.*%-? 4#*%,*)$).!-%3.!*#8!%/#,+-/*8!,)*+) %$6%-)!*#8!%9#2% 9)*#! 9, '

3 0,!$+ 0 *##,-.-,-.,25),%!- 0!)*#%%-/!).#/#%/, *$ /!- 00 *$ 01,+,),%),$6!- 01 *##).!-%/),$6%*#-- 01 *##).!-%/),$6*% 010 *##,),!*%!#/92+-/ 011 #! 9, 013 *##!%),%3. 03!%+,/,--/.!#$%-/!- 0 A*.,!)#!%+,-%./-/2-.% 0=.)-#/!2-,./!8,/%/ 0= B),!,,&'(4!2-,.!8,% 0= +8#%-!%),.)-#-!2-,.,-*.!8,% 0>!*%-.,-*#!,,##%!$-%%,* 0? 96 2!8),-%-. *%-%-.,-%!,- %,6! 9.%-!,%-.% 0 )#-,+,,+),,*9 *%-,.6 %# -/,25 ),$5.!!)8$ 9,,!)+:%!,%),$#-,2 02%6,,,5%*#---/ 0,-.% #-!%-/,),5 +-/%!$-% %-.,),$6,. 9#%- 00/.#-*#-.,%8#,-/ %%8#,-/,-.% *##-/ ),%!- "!#$%##,!*!*!.#-%,% ),$6!- 01-%!)*#%%-/,*)/,,+),!+ 03*,. %-,%#8),-*!$.!-*9,,+),+-!,%) +.!*#8%!,-!). /,- 9,%,,%*#%*. 9, %2!,-,-- 9 )- / )%$ 9,% *#8!,!%)!$+, *!$.!,,!,8 0-),)-2*9,,+),+-), +-%&'(4,3 0=*#%,9-,%#6 %*,-*#./.&'( 4,. ),$% % )*#./!%+,-/!- "!#$% 98)+-/ %!*) *9,,+),+-/), +-/&'(4 0> %/ % %-..#-/ + %!,-*,$6 *#+!:,- %!!/!*)-/.!,,)#-/,*%-/. *,- 0?*.,!*),- %*,./!!% %#6%-/.# )+ *!!%.#%*#*. )&'(4 0*-*#.#!%.!%,-/ 0*.,,5)#-,+-/!,*,!%%$*6!!%%#6%-/ & '( 4, %*,./,5 %,.* %-.-%!% $*!,-!)+-/.&'(4 0!)!%-)9)*!%,)*% ('

4 *+,"& &-$,-.&,&% -- "$ ( $ %/" % - - "# - &-#- -$ -#, #3 4%-& $56) ((7- +,"&.8"$"9 % -$"9 %$$"9,2 2!"$"9 %2 28 +,"& $,#$"9 -, /-.:"# /-, "%-%, 2;&-$,,,< &% -, -$ "9%!" 3333) 4%-& $56( ((,7 ',%;<C &'(4!$..- "*),9-##C,,!*!#&*. 4),9)*C -/$%1117% ' # C D1>011 '.* C D1>011 &,#.#,C!7EF!7E! 4###%C %%%!7E! '.*-.*##-*#-,'C 03?0>3 ' )#-.!)#.%'&C 07717= ' "4C =? =- &-%,&"& &'(4!$..-!%*#$,!,.*,#$&'(4!, &,.*,#$ *#+!$%#-9 # 33.).* *!$./)%-/!)*#% /%$- '),%-, ), *!.%,) 1. %*!%!,.*,#$ *!$.&'(*!$.,,+)!%),6+%*!$.8.-+&'( ) 3=. &'(4,*#$%!*)"%*# 4+)%!) =?4),9+4!$.*#*#%!,- -/$%1 G*# )*#.) +%!&'(*8.?>=.)-,$2,*#$ *!$. H )!.# 4!,??. H )!.#!,- ),.!#$ -.5*..!%$$)2-*!$.8&'(4!,%.#9+$%8.*,6: ),$% #/),%8:),*+#-/.!#$,,-,*#$% $6 ).!-!,,!,*#$-/ ),$%%&'(4!, I-,-,%*!$.,!,+$*8%??1..)-#&'(,*#$ $%-!#%-.%+*#!%). I*!$!,I#%$). #)# %-*8.,-.!*..*=#%*!$!-&'( %-.$!).,!)1*#!%'9-#)6%),,*#$%-.,-*#!,,& '(!,-,*#!%) -/.%!%%-/#./.C 4## 4/ #* "- #!)-,,% -%+2*8,.,!,8%*!$!-,*/)%-.!.*%-%-.%*#% 9.#%/)%-/ *!$!,*/)%- 9,% 8)%!*.+;!++!,-*.% /6 #%-/!,-#% %*#-!) %,8) 7!%-, 9.# 9 )% )*!,)2-,9 )% /6<. #-!% %-.%*#% 9 )% #/ 7 3&'(%-.$ = 9.#% /)%-/ )'

5 -.,-*# + *% %# )6%), %,.* ),$6 9 )% )%!*. *!$. & '( 4 ) =.!)8$ *8, 9.#%.--/ %$*- /.;%!*# /)%-/, #!.%< *##-,-..#-%!$-+$!)8)-,, 9.#%)%!*./ %$*- /. 9-$!,-*.,,-/ 6).% *%-/, *. % )), #-! 9,&,+#.%,%*!-/!,)*8%,8: )9-%$*8!,-%*!$!- *!, +-/*8%.,!%,//)%-/,,,+), ##-! 9.#. %-)89%*#.#,,--),$, +- *8!,-*.% % %. #%,),$,,+), /6.#-)%,*#$!,*-)*!$.,2&'( #4!, ). & '( *#,2% % *# ),$6,%+,-,,+ 9.#%!,-*$%-/##%+,$%*!$!8,+AH.4-*#*4!, ;9 )%/!,-*$%,.5,%.%# 0.!,9 )%/,.5,%.%# 1. < I* H9. - &*. 4!, ;9 )% /!).-7 #2%,%!!,,*!$.8 %+&'( '(4A 4!,,.5, 9 )%- 9.# % 1. < H)-#&*. 4!, ;9 )%/,-%7 #2%,%!!,,*!$.8 %+&'( '(4A 4!,,.5, 9 )%- 9.# C ),5 1 <, H #&*. 4!, ;9 )%/!).-7,-%,.5,9 )%-9.# C%,*53< 9.#-)%!*.%-.%$*-/.%/!-"!#$%,*#% %!2*,#9C!"#$%&!'#()*+,,-./& -%-!%'-(*- H )-./)%7 *$ %-% 9, /)%%)-/% 1#-* 0#-*J = >9.#*!,)- %) 11 0 &./)%-%/,% 01#-*J. 1 /)%4%%&,-6 #-*J 3 &./)%-%4#% =#-*J 9.#*!,)- %) 11 /)% )%%",9. 3#-*J = /)%),5*.)-% #-*J > &./)%-% -*,.%?#-* 0? G!).-7#2%%-9. >#-* 11 G!).-7#2%% 4// G!).-7,-%%.%/ 3#-* =#-* 01?3 &./)%-%"6 #-* 0?3 0 &./)%-%", 10#-* 3 1 /)%%K%, 03#-* 3 L+,,,%!%,/ L+,!*);%/!-<!%,/ ),503 >#-* 010%2 /3 '

6 RS 2015 Grupa Kapitałowa P.A. NOVA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zestawienie wyników finansowych P.A. NOVA S.A. w ujęciu historycznym przedstawia poniższa tabela oraz wykresy: dane w tys. PLN Wartość majątku, w tym: aktywa trwałe Źródła finansowania majątku kapitał własny zobowiązania długoterminowe, w tym: kredyty długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe wartość bilansowa nieruchomości "pracujących" (wynajmowanych) powierzchnia nieruchomości pracujących (tys. m2) - 1,4 2,7 2,7 28,1 30,8 63,3 65,2 71,7 117,7 kurs akcji PLN - 42,5 23,0 22,5 30,5 19,0 19,0 18,0 15,3 23,0 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 Przychody Skonsolidowane Grupy Przychody "łączne" Spółek Grupy zysk netto (skonsolidowany) Str. 6 z 70

7 ''

8 ! " #$%&!'($! $1!!(! 2$3#! $$!! $$4! 5! 6! 9:!;+! 2$! 2$!!< " 2$=!> 9:!;/! ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ 7+*+8/.- $' )/*)8 ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 7,+0 +,,,,0 +,,,,0????0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 7,+0 +,,,,0 +,,,,0????0 +,,,,0 ('

9 9( A4#! 9( #! 9(.$! 9(! 3 2$1:;! 6+! 9(! ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- $#.#)/ ))*+,,$- - $ 7+*+8/.- $' )/*)8 ))*+,,$- $#.#)/ +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0??-,,0 7,+0 +,,,,0 ' A!&,7,7/,,8!4& ))*+,,$-$#.#)/ $DE& $$! D$! ' ))*+,,$-$#.#)/ DE& 8,,,,,,-,, $DE& # $$ F 44$1 D "#$%&'( +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0 +,,,,0??-,,0 7,+0 +,,,,0 ' #& ))*+,,$-$#.#)/ DE& 7,,,,,-,, $DE& $D # )!*+ ' #& ))*+,,$-$#.#)/ DE& +//7,,,-,, $DE& $ $ 3 )'

10 (,$( ' #& /8++/,+,!4& ))*+,,$-$#.#)/ DE& $DE& $ $ $ $C & -&! ' #& /,+//,+,!4& ))*+,,$-$#.#)/ DE& ++),,,,,-,, $DE& $$$ "*H$./ ' #& /G,)/,++!4& ))*+,,$-$#.#)/ $DE& $$5 $4 #(&'(0 ' #& /G,)/,++!4& ))*+,,$-$#.#)/ DE& 7,,,,-,, $DE& 4 #(, ' #&,?+//,++!4& 7+*+8/.-$' )/*)8 A!&,,,,),8)77. DE& 7,,,,-,, $DE& 4F'::- - $ #(&'(1'$23 ' #& ))*+,,$-$#.#)/ DE& //7,,,,-,, $DE& $* %A4 '

11 #( &'( # ).( < #" $D2$= > '4"& /+,+/,+)!4& ))*+,,$-$#.#)/ A!&,,,,)B788?. DE& +,,,,,-,, $DE& D $4% #(&'(# ) ' #& /,,//,+)!4& ))*+,,$-$#.#)/ A!&,,,,7,/G?,. DE& 7,,,-,, $DE& #(&'(1'$24 D $4% ' #& ))*+,,$-$#.#)/ A!&,,,,7+8/BB. DE& 7,,,,,-,, $DE& #(&'(1'$25 $* $ $*4! ' #& +?,?/,+)!4& ))*+,,$-$#.#)/ DE& 7,,,-,, $DE& #(&'(1%/ $* $ 5 ' #& /8++/,+)!4& ))*+,,$-$#.#)/ DE& 7,,,-,, $DE& #(&'(1. $* 4 A4 ' #& /8++/,+)!4& ))*+,,$-$#.#)/ DE& 7,,,-,, $DE& $* $ # '

12 #(&'(1/ ' #& /8++/,+)!4& ))*+,,$-$#.#)/ DE& 7,,,-,, $DE& $* $ $*4.$ #(&'(1. ' #& /B,+/,+7!4& ))*+,,$-$#.#)/ A!&,,,,7)//B?. DE& 7,,,-,, $DE& * )$2 $ D ' -$ DE& 7,,,-,, $DE& 44$C $ % #(,3 ' #& +/,G/,+7!4& 7+*+8/.-$' )/*)8 DE& +,,,,-,, $DE& 4$$ #(&'(1. ' #& ))*+,,$-$#.#)/ A!&,,,,7?8,,+. DE& 7,,,-,, $DE& 4$- " #( &'( # ) 6 < # # 2$!!> ' #& /++//,+7!4& ))*+,,$-$#.#)/ DE& +,,,,,-,, $DE& D $4 % '

13 ./,+7 " & +>. /B,+/,+7 # $D!" 4 $. DE 7,,,-,, $ " 7, # D $ +,, %. $ 4:!# 9:!;! $4$D- " $ 4!#! A $ A!,,,,7)//B?,8,//,+7 />.,),G/,+7 # $D # $%& ' ()*#! " 4 C. DE 7,,,-,, $ " +,, # D $ 7, %?? # $ 4: # $D % # $D +(",!" 4 $. DE 7,,,-,, $ " 7, # D $ +,, %. $ 4:!# 9:!;! $4$- " $ 4!#! A $ A!,,,,7?8,,+++,+/,+8 )>./++//,+74 ".$1 #$# # 2$!!# *- # " " # * #"$D. % #$D I -'',.' ()*#/.!" #!A$+G,+/,+8 +,- &." $"/ +,% 0$"/ %+ $1 + 2+$1 $ & $ 4"& *!'($! *2$3#! *! *$6:! *$$4! *9:!;+! *9:!;/! *2$!!<42$=!> *9:!;A4#! *9:!;! 1 D $ I /,+7 4" $ " #& *!(! *$1! *5! *'

14 *6! *2$! *9:!; #! *9:!;.$! *3 2$1:;! *6+! *9(! 0 I $ $ 4$! - # & $ < >- 4$*- 4 #I -$$"4 " D 4$- D - - $ 4"- $ 4 4$J$K 4# $ 4$$. $DE " $ # 4$ $# ' # I <3'355!> % % # /,,G"% "$DE $ /,,B " $DE $ 4 $./,+7 # G?0I ,+,+/,+7 # 4 " "1. #$#& 4+%1&" 1.$ 1! 4 " +),7/,+7 - #"// " & L+ 41 M L/ 4#!M "4M L ) I # L7 1$D # 4 L8 $M L B $ I! 4 /,+) <,+,+/,+) LG 1$D 4 /,+)M 3'

15 L? $ 4 $ 1!# F : =4 M L+, $4 $ 1!#F! 6 M L ++ $ 4 $ 1!# F NM L+/ $4 $ 1!#FC =M L $ 4 $ A F C =$M L +) $ 4 $ A F! M L+7 $4 $ AF5.$ M L+8 $4 $ AF =4 M L +B $ 4 $ A F C*6 M L+G $4 $ AF6 9M L+? $4 $ AF; M L /, % % 4 # 1M L/+ #AM L// A,% ,+,8/,+74 "11. #$#!#!'($!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M /,+)M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F C =M L 8 $ 4 $ 1 # F NM LB 444 I M L G 1 $ " F : =4 M L? 1$"F NM L +, 1 $ " F C = '

16 ,% 0 1$+%.,+,8/,+74 "11. #$#!#$1!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+)M L ) $ 4 $ 1 F : =4 M L7 $ #M L 8 1 $ " F : =4,% 089.,G,8/,+74 "11. #$#!#!L:A! -#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+)M L ) $ 4 $ 1 F =4 M L7 $ #M L 8 1 $ " F =4,% 0 %: $;/,.,+,8/,+7 4 " 1 1. #$#!# 2$ 3#!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+)M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F C =M L 8 $ 4 $ 1 # F NM LB 444 I M LG $ 4 " 1 1. #$#!# 2$ 3#!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+7M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M 7'

17 L 7 $ 4 $ 1 # F C =M L 8 $ 4 $ 1 # F NM LB $ #M L G 1 $ " F : =4 M L? 1$"F NM L +, 1 $ " F C =,% 0 <9.,+,8/,+74 "11. #$#!#$$! -#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+)M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F C =M L 8 $ 4 $ 1 # F NM L B $ 4 $ 1 # F! 6 M LG 444 I M L? $ #,% 0 =+%# $.,+,8/,+74 "11. #$#!#!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+)M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F C =M L 8 $ 4 $ 1 # F NM LB 444 I ''

18 "11. #$#!#!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+7M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F C =M L 8 $ 4 $ 1 # F N,% 0 "- %.,+,8/,+74 "11. #$#!#$$4!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+)M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F C =M L 8 $ 4 $ 1 # F NM LB 444 "11. #$#!#$$4!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+7M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F C =M L 8 $ 4 $ 1 # F N,% 06>#1.,+,8/,+7 4 " 1 1. #$#!# ( 5!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+)M L) $4 $ 1 #F 1M ('

19 L 7 1 $ " F 1.,+,8/,+7 4 " 1. #$#!# ( 5!-#" "& L+ $ #,% "11. #$# #6!-# " "& L I M L 1$D #M L 4/,+).,++//,+74 "1. #$# #6!- #" ""& L /,+),% "11. #$#!#9:!; +!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+)M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F! 6 M L 8 $ 4 $ 1 # F C =M L B $ 4 $ 1 # F NM LG 444 "11. #$#!#9:!; +!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+7M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F! 6 M L 8 $ 4 $ 1 # F C =M L B $ 4 $ 1 # F NM L G 1 $ " F : =4 M )'

20 L? 1 $ " F! 6 M L+, 1$"F NM L ++ 1 $ " F C =,% 0 4 ".$ 1!# 2$!!-#" "& L I M L / $ #. /),//,+7 4 ".$ 1. #$# # 2$!!-#""4 4 I.,+,8/,+74 "1.$1. #$#!# 2$!!-#" "& L+ $ $D L/ I L ) $ 4 $ $ # F ; 6!M L 7 $ 4 $ $ # F $ 1!M L8 $4 $ $ #F 2$!M LB 444 I. /++//,+7 4 ".$ 1. #$#!# 2$!!- # " " # * #"$D,% 0 %:.,+,8/,+7 4 " 1 1. #$#!# 2$!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+)M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F! 6 M L 8 $ 4 $ 1 # F C =M '

21 L B $ 4 $ 1 # F NM LG $ #,% "11. #$#!#9:!; /!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+)M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F! 6 M L 8 $ 4 $ 1 # F C =M L B $ 4 $ 1 # F NM LG $ #.,?,//,+8 4 " 1. #$#!# 9:!;/! - # " " 4 4 "11. #$#!#9:!; /!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M 4/,+7M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F! 6 M L 8 $ 4 $ 1 # F C =M L B $ 4 $ 1 # F NM LG $ #,% 4 " 1. #$#!# - # " " 4 4 "11. "& L+ 1$D #M L/ I M '

22 L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F! 6 M L 8 $ 4 $ 1 # F C =M L B $ 4 $ 1 # F N,% 0?6+"-,.,?,//,+8 4 " 1. #$#!# 9:!; A4#! - # " " 4 4 "11. #$#!#9:!; A4#!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F! 6 M L 8 $ 4 $ 1 # F C =M L B $ 4 $ 1 # F N,% 0?6+1,. /7,//,+7 4 " 1. #$# # 9( #! - # " " % 4"4. 4 " 1. #$# # 9( #! - # " " % 4 D #. 4 " 1. #$# # 9( #! - # " " % 4 D #. +G,//,+8 4 " 1. #$# # 9( #! - # " " % D #,% 0?6+A %". /B,G/,+7 4 " 1. #$# # 9(.$!-#""% =! # - $ " $4 '

23 . 4 " 1. #$# # 9(.$!-#""%4 D.$. /G,+/,+8 4 " 1. #$# # 9(.$!-#""%4 D.$,% 0?6+ +.,?+//,+7 4 " 1. #$# # 9(!-#""%4 D D. +)+//,+7 4 " 1. #$# # 9(!-#""%9=O$! 4.,?,//,+8 4 " 1. #$#!# 9:!;!-#""4 4 "11. #$#!#9:!;!-#" "& L+ 1$D #M L/ I M L ) $ 4 $ 1 # F : =4 M L 7 $ 4 $ 1 # F! 6 M L 8 $ 4 $ 1 # F C =M L B $ 4 $ 1 # F NM LG $ #,% 0; 1: % # 4 " % #$# #,% 0<. % # 4 " % #$# #,% 0?6+%.,?+//,+7 4 " 1. #$# # 9(!-#""%4 D *'

24 ,% 0 % : B+ < #2$!!>. % # 4 " % #$# # 1,+,+/,+7,),)/,+7 A : " "& C=$FA-! F.A- 5.$ F!A- C*6 F3A- =4 F3A- 6 9F3A- ; F3A<,),)/,+7 D A " "& C=$FA-! F.A- 5.$ F!A- C*6 F3A- =4 F3A- 6 9F3A- A F 3 A < 1.$1!+),7/,+7>. #& *!'($!- *$1!- *!L:A!- *2$3#!- *$6:!- *!- *$$4!- *5!- *6!- *9:!;+!- *2$!!<42$=! >- *2$!- *9:!;/!- *9( A4#!- *9( #!- *9(.$!- *9(!- *3 2$1:;!- *6+!- *9(! A A 3'

25 10 1 )* 4 & :=4 F 1-! 6 F. 1- NF. 1- C =F. 1 1!#- D$ # $!!#- $D!#- -!#"4 #- #44 1 $ % 4% A!.$1! 1 A1 #1 #$7$ 1 $4 < % # ".$ 1!#,),G/,++ * 4$ 4% /GQ/,++ 1.$ #!'($!& :=4 F 1- C =F31- #$1!& :=4 F #!(!& =4 F #5!& 1F #6!& 4$ F31- C; F31. #& *2$3#!- *!- & :=4 F 1- C =F. 1- NF. 1. #& *$$!- '

26 *9:!;+!- *9:!;/!- *2$!- *9( A4#!- *9( #!- *9(.$!- & :=4 F 1-! 6 F. 1- C =F. 1- NF. #3 2$1:;!& C; F 1-14OF. #6+!& 4$ F31- C; #9(!& :=4 F 1-! 6 F. 1- NF. 1- C =F. 1 # 2$=!& :=4 F 1-! 6 F. 1- NF. 1- C =F. 1 ' #" $D #2$!!%4 $ # 2$ < # +G,+/,+8> 4 - #$%& *!'($!- *2$3#!- *$6:!- *!- *$$4!- *6!- *9:!;+!- *2$!!<42$=! >- 7'

27 *2$!- *9:!;/!- *9( A4#!- *9( #!- *9(.$!- *9(!- *6+! 4 #. #$1!-!(!5! C = # 3 2$ 1:;! ' #9(! 4 # "%"& +&+"1&"&=+ &+#+! +,,,,,,,-,,$ "& * 7,,,,, <"E ">! D $ +-,, < > %- $,,,,,+7,,,,, < $ ">! = D $ +-,, < $ ">!3D $+-,,<> */7,,,,,< $"E ">!'D $+-,,<> %-$,,,,,,+/7,,,,, */,,,,,, < $>!: D $ +-,, < > %- $,,,,,,+/,,,,,,!!= -$ F /<#> #.$ 1!3-!'!: $ (/,/!/+ / "!,/ # /! / =! )GB/,,, ((9( G-8,0 8-,80 5$IR: G,,,,, G-,,0 G,,,,, := ,BG?,, B-8,0 5=4 8-7G0 1%"& + +&"$C 7( 7D(C )(7' 7)D3)C ''

28 4 17&%0(*8$&.%$9,&$#%$#1(*)&%(*)".&&9*1 892 :;8 %4I $:LA " & *$ #$# # I <4$ >" = * $ 4 D # # "% " D :LA- 4$ D #4 % - $=. #4$D/,+7 )-+G)G6-/,+)* 6- $ : # "% D 2 +$"&+ "%$"/"/,< "98 A!E% +$+""/ #!/ /!/+/+ 4:3; 4:3< #, $"% #, $"% %#-# # +B//)/ )+++7 #-# # @+?G) 1 % G++B G++, /)?7B 7?7G 1 +BGGG )/B7 )G/B $ I $% #E " I-% $ D* <% # >- $ $ # <$ #> A$ " % # #$ $- I $ D "!#" < $ > I $% " 4E " $ #- % $ D D # % 4 $#$D! # /,+7 # # " /,+) % $4# F $ D # $ <$ $ C- $ # D- $.$> 4$! #$!- $ #! I ('

29 1%E $%-% % /,+) $D " " JK F % / 4# $- # "/ $6 8 +$"&+ +$"&2+&< "98 +=% +$+""/ #!/!/= 4:3; 4:3< #, $"% #, $"% BBG?/+ +G/BG+ B,8B?, +87G ?/8 +B))7 BBG?/+ +G/BG+ @,7)7G B+8B? 8G7?) 14 4 B)7/) # DE # - # D $% #E " " JDK # /,+) DE D JK -$BB-8G0 D- /,+7 " % 4# <$ $-/ $- + $ > )8-+ / D 4$ D JK " DE 8/7G+7 -?B-)+0 D 1I-% 99 < " F $ $ $ > I I # # D 4" %$$ $ % $% #E " I- % % # -# " < > " #.$ % $ # <#:LA> 4%$- = #I < #> % 4$& <(' #*$= >? % 4% 4% A 7B 77 7 G,88B B8/), 7G77, )GG8? )//?) ))/B ++7+, 8+B??8G/ 87B7 G/?8 +B+/ +7B7 +87B +))/ +/), G+) A 4% 8+/, # 8/88 B8/+ +,?// B8,B?++, )'

30 0 2C3 +$"&+ $,.0$"/< "98 $$% +$+""/D+%"% +$+""/ #!/! >!/+ "%$D ="%$D 3"%$D I '"% <TQ*=TQ* 3> 4:3; 4:3< #, $"% #, B+B) 8//?? +)GB+ <+8+/G?> <7)G)?> @/))+ <+)B)> +,B) 7?B8 +)/8 :O"% /))8, 7B), +??8B )8G7 '$D I D$%D4 L $D $"$$C-$ #D$.$ '$DI I I " #% 1 /8 4 I 4! I -! #-! # "% % 4 H H#- I" $D: - $ E " 4$ %?!/ 4:3; + ) 7 8.!U991V!.O39 + H D % 1 %#-# #. H D# 1 ". H D# 1 " # +/-?0 ++-B0 +-/0 *,-G0 8-,0 B-,0 *+-,0 *'

31 ). H4%4< H D> 4 *, H 44%4 4F1 *# $ " 8. H4 44%4 O"%"% 14#,-/,,-+?,-,+ B. H4$%D %#-# # " $%D +/ " ++-) */-+ G?. H4$%D 64 H4$%D. H44 # #T # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " 4 +/ *B B-8) *+-/8 +,. H44 64 H44 7B )G *? ++ +/. H4% 4 14#. H.!U99.VW36O39,-7G,-7, *,-,? $ H $% E % - - $%D 4 #$ $4 #$ #. $ $ # D #$ I D $ $# I- $%D- % "E $ $# $ " D# "% < I">4< Q >% $% #$E"$ HDI 8 : : :D 9 / *'

32 8 # $ & A#$D4 - A#$D4 - ' I $D $" 4# <$ >- 1 D A#$D4 C #$# 4 4$ $4#$ D$4$D/,*+,, # " $ $ 4# $- 4 $ $ 4 $ $- D # $ : E $" # # I $ $ -I $ A#$D4. % # $ 4# % " $D# $ $ 4# "- #% $" 4# 1 D -: E $DE - #4"$4 ' I$D$"4# <$ > ' $ 4 $? 4# +/+-G / <! # " 4 ++B-B Y> 4 $ % 4% $4 I - # " 4E 4 I : ' % $ 4#- : 4" E 4$ $ # : I I- $ "" $ D $ #$ : %-4$ #$ 4 #4-4 $ #$ 4# <$ $Q # $Q $ >: 4"4 " 4 : $4 $ %M % 4 % 4# " 4". %E % I 4 4# -" -4: - $4 %$DE4 %4 *'

33 1 D % I$ D - # 4E $"#%4##$- : $ %$D $ D 4" 4# $ $4!# $#% % D # 03C/ $ I 4$ DE I 4%- " H# I <> I. 4 # /,+7 4 $ "%$ 4. /,++/,+7 $ $ C C " I / D+,, $## A$ % 4 " #$ 4 < /,+) # $ $! >- +$/,+7.$ /,+7! #$%: F9:!; #! =! "I 4 $ #!# /,+7! # $% : F 9:!;.$! =! " I 4 $ *.$-$4 - I =$$!!# #$%: F9:!;! 9 = O$! " I D!# : % D I $DE % # $ O 4 # $%./,+7!#"" /,+)!# I //7. +)+//,+7 % D 4 $ D "!!#!9:!;!!#3 %4Q D +/7)8,,,-,,. +)+//,+7 % "D D "!!#!9:!;!!#3 %4Q D % D 4 $ # "!!! **'

34 9:!; #!! 3 % 4 Q D //?,/8,,-,,.,+,//,+8 % D 4 $.$ "!!! 9:!;.$!!3 %4Q D 1 # " : - # $% $ $DE. $ " " I $D$4" 48 / 9 C9. +),7/,+7 1.$ 1! " " /,+). DE $" )?G)B8)-7, - " 7, 11.$1!& * $+),G/,+7 * /G,G/,+7 "$ 58 /2<>92: /9 / : 9 9 C:D 9 / 3 2 <> / : < > < 4 $ " #.$ 1!#! ".$ 1!#,),G/,++ 1.$ +8,)/,+) 1.$ 1!# +),7/,+7 L% 4 #! - % % D# 4-1.$1 +),7/,+7 % # 4 & +> " 4 +/+//,++M /> 4 $$4"-# %4E!#- $ "$4"+7,,,,- - % DE $ 4 /,0!#M )> $ DE+" E4"+/-/,- $ %E/G-,,"M-#!#4E4" - % 4E D % D#& $% *3'

35 4 % - 4%- $%I.M 7> 4 - " 4- % 4E % #$ %4EM 8> $ $DE!#" % 4 % E/70 $D4# $ /, %!#M B> D!#-!#4" 4E" %$ 8%-$ "& *!# "R /70M *!#4$ D-% %E"/70M *!# 7,0 D $4 - # $ 8%M G> $4" ' 9 =! 4. 4!#" E- "" A - #$D $ %- 4D Q$4 D- $4 #4 1!#- $" 4 $D.A1 4 E.$ 1 $ 8 C % # #- ' 9I D$ # $% +/ <4 A4-3- D$- $4- " H$- 5 - A4-!-.$- #-DC> A 8 8 C C 8 9 I!I A 4#4 " : " R,8+//,+, - 4$ : &QQ*( $Q */,+,!I 1 B 74./,+7: " -D$ J'4!#.K- 1 L A #.D.! /+ $ /,+/ $ J'4!#.K- " & *'

36 ''('!,$4E!# E$" $$ #$D D$E I "- " # # D$ $ # # # E $ : +) /,,) # & D$ # #!# 4 # $-!!#- A$.$1 A$ A 1 4!# # A D$.$1!# L $ #1$% A.%% 4!# ''('!,$E!# E %$DE 4D $4 $ - 4 $ - D# $.D-$#: & 1 ),8 7!2 $ D# $ 4- D : %$D. : -!#!2 $ 4$ #4 $ " & <> B> 4" 4- $ -.D-$#: &.!# # # I $ )/+!2 ''('!,$!!,$B'E!# " & <>?> 44$ -I $4(-.D-$#: &. : 4 $ #4 DE!# # I $ )/+!2 9 %$DE "" -% I #4%!# *7'

37 ''('!,$7E!# E %$DE $ D# $-$& +> 4$ - /> - # E "4$ 4 % 4.D-$#: & 1 ),8 7!2 $ D# $ 4- D : %$D. : -!#!2 $ 4$ #4 $! : D '4!#.-# " 4E,+,+/,+8 - J9I # 14 '4!#./,+8K-4$: :=9+,,//,+8 : 7 8 C C 9 : C / 3 / " " 5 17&%0(*8(""#$D1(8E*( 0 3 1: -% D# I # %$E& A * $ M A -# : M AM A " #$M A #$$ % DM A #M A #4$ 4$M A $ "DE I % /: : A$#$ M A - %$D %4 $# M A$#4$ M A 4 # I$ # : M *''

38 A$% 4#M A$% #M A4 %$D4 D $D#M AD4#M A # I $M A #I M A D4$M A$$# %": M A #M A "$# #DM A #M ADM A $% : #4 $ M A $ # - $4 M A M AD M A 4M A M A #M A4 4$D$ M A %$D # M AID #M A 4" 4 4H DE 4M A M A %$D # D$4$M A 5 D # $ "- " $ - $! 1- # 4#.!# & $H * $ % $ 1!#- $ - $ $ D $ # I.1!#4%$ " I-$ 4% I" % $ $DD##$"$DE-%$ I $ $ H 1!# #% I- % 4 4 I $ 1 $%$D!#& *$#$#I -I$!#- *I 4#I $" #- I *$D I - *('

39 D *DD " 1 $D- $ $ I4 4 $ D I $ $ $# 1 #$ 4%$$# $DI - # E " I!# 1I #!# $ $ $ I "D$ $ #$4 #%4 DD $ D " - % $ %$D!# " : " R,8+//,+, - 4$ : &QQ*( $Q */,+, 08 9 & - $ 4# 4 #$ <4 $* -$ >M - # 4 4# " $ # 4$ 4# %D4$M - I $* 4 $ 4$ 4" $ < " 4- $ 4"- % 4- D >M - $ # 4 - # I - #"- # $- $""-#- 4#M - <: 4$ A4-3- D$- $4- "*H$- 5 - #-DC>M - <$ * % A4-!.$>M - # - "- M - % # 3'-9!355! ". /,+7 $ % #$#$D " "& % F/ % 4$ $ G,87) +/,//8 % ' /+G, D )G,,/ )/877 % '9I 8)G 8)) % *)'

40 %#F' 9I 7,8B '"#&!"=FG(="#!"#('H= +B//)/ 00 / I 2 D $ - 4$ L I % # $ ' 9I #%?,0./,+7# 4 4$$ 4 $ 'D $-$# "$ 4 $ 4"- $ # $- D # $ 4 4$ $# L ' 9I /,+7 4 #% 4#- 4% 4.DE #%I %./,+7# # 4$$4 " I & - 6L5:$! R=L'.=! 4! O$ - - '!$!! !$A $ RA;! 4A5- - :Z!:$! 4O- - A:5*5A! R2L.5 =-N- - 5=! $.$! 4. '$DE $ < I > 4 # ;'$!. $# /,+74I " & A A;:'- 5:[- A (- 2\5-3\ 01 : /,+7<- I >% " Q& 3'

41 + A$ 8 # $ Q4$ $ 4#" /. $ F,+,+/,+7 B+-B ++B-B 4# 4$ $ 4# $ &$$$C-$ #D$.$ ) # I # - 4% #4"I $ $$ $ 7 ' # $! D$- $ 3- $ "*H$- $ 5$4-$ A4-$! $5!#"I $ $ $ C- # $ #- D $.$ "/,+8 01 : ,?/,+7 * I =$ $! * $ * $ $*4.$A$ 4 " D# : L # 4" =! /B,G/,+7!# Q $DC 44 8 $$ $ /-8 / A$ 4 "D# : L # $$ $ # 4 $ =! $ -# /,++/,+7 $ $ $ C A$ 4 " D # $ $ 6:! $ / D +,, $# # 4 $ = O!$%I C:!!93 -# 9 D./,+7: #D 9 4 $/,+7% D9 3'

42 01 :8 01 F81% $,1B%./8,//,+7 # ": <J4+K> # $%: F 9( #! 4 $ <J4/K> =! 4. <J=K> 1 Q #I 4 $ #. =& - $: $ 4$ " % - $4/$ " K> =$9 /),//,+8 4/ 4. 9! " ] *# * $ $ - $" 4$ $ D7,09 F 81% $?B%1G +%1. "! 49= O$!= Q = $ 4 D?,,,,,,-,, I 4%$D4 3 /?+//,+7 *F %+1$% $- $ "/%% $$1 #$B. +G,7/,+7 4 $- " : <4> =!#$ 4! <=> Q : I 4% +BQ/,+)/+,7/,+) % 4 +G,7/,+8 3F 81% $- $ "/%% $$1B. /7,8/,+7 4 "!4 =!#$ 4!= Q = 4 D?,,,,,,-,,6 I " F 81% $1B%./B,G/,+7 ": <J4+K> # $% : F 9(.$! 4 $ <J4/K> =! 4. <J=K> 1 Q 3'

43 #I 4$* $ $* 4.$. =& $ 4 + $ =$ " %B,0 #M ;" $4/$9 " K> =$ $4 "=$9 ; 4/ 4. 9! " ] *# * $ " $ - $" 4$ $ D7,09 7F 81% $?B%G I DD "9:!;A!!<4>9 = O6^!9! 4 <=> Q = $ 4 I D //7,,,,-,, :LA 44 " /,+7 "I " & G /!F4%$DE!FI $D4$$ $$ # "<4$> <! #$%>F I < # # I # > I4#F 4 # B)78/ )/+87 )?7GB //??, * +8,B? '"#& 3*'

44 010 /3 % $D /,+7 4$4%& "1$% $&H -0"$ I' F./8,//,+7 # ": <J4+K> # $%: F 9( #! 4 $ <J4/K> =! 4. <J=K> 1 Q #I 4 $ #. =& - $: $ 4$ " % - $4/$ " K>- +,0#! =$ $4 "=$9 4/ 4. 9! " ] *# * $ $ - $" 4$ $ D7,09 % 4" $ 4" % - D $.9=A $ =$ $4 :LA9=A $ 9 $ $4" $ " E - =4 CD $ 4 : /8,//,+7 " D- # DE +,0 # : & +>!#! 4$1 =! 4. 1 I $D # # 4 # 1.$D% - $ 4 4 $D- % 4 D 7+7),,,,-,, 6 < & "E $#"E D ">M />!#! 4 $ D #- # $ - " 7+7),,,,-,, 6 < & "E $#"E D "> =! 4. 4 $$D =! 4. "=$-$ L # < >- L #- 4 % 33'

45 ?2 1"&!1 ""%$ "&H -0"$ 'I33 F. 1! I " D A!#; ; *$"&#A ## 1H -0"$ (I '3 F 1! #$-1.$1 +) /,+7 +/&,, 4!# $ $ #.#)/- " 4& + 1 D.$ 1 $D )!$ 4D 7.4# 8 "4 B A I # 4/,+) " G A 1$D!#4 /,+) "? "$ "4 /,+)- $ +, A $ I 4/,+)!" ++ A 1 $D! 4 /,+)" +/ " $ 1!# 4 $ 4#4 /,+) " $ A 4 $ 4#4 /,+) +) "% +7 " #A +8 1 "41 3A$-, -## H -0"$ I'3 F./B,)/,+7A!#44 4 I #- 5.AR9!! 4! - $ $ % 1 Q 4 & +> $ I 9#/,+7M /> $ I 4 I /,+7M )> 4 I $/,+7 $ " # 4 I A" = 4 4 I $ # I $ 4.4# 4 3'

46 #+ %$ $ "% $ "& H -0"$ I ' F.8 /,+7"!#I A A 56I R: +) /,+7 1.$ 1-4 " D4A 7&.""/$A$"$$H -0"$ *I F.+),7/,+71.$1!""$ "4 /,+) $ 1DQ& * "%M * DE $")?G)B8)-7,- " 7, <!#">M *$44"??8?7/?M * $+),G/,+7M * $/G,G/,+7 '"%$ "&H -0"$ 3I F. +) /,+7 1.$ 1!# 4 A3A.%D-43A& *$D4: - * # #$ #$- # 4$4 #- * 4- * A '%#$ L A! (%+1$% $- $H -0"$ 7I( F. +G,7/,+7 4 $- " : <4> =!#$ 4! <=> Q : I 4% +BQ/,+)/+,7/,+) % 4 +G,7/,+8 ) "1$% $&H -0"$ 'I(( F./B,G/,+7 # ": <J4+K> # $% : F 9(.$! 4 $ <J4/K> =! 4. <J=K> 1 Q #I 4$.$. =& - $: $ 4$ " % - $: ; " 6 <J ;K>M 37'

47 - $4/$ " K>- =$- ; 9 $ J K =$ /,+8$4 "=$ ;#H '!D;-/?$/,+8 4/ 4. 9! " ] *# * $ " $ - $" 4$ $ D7,09 /,/8! # % 4" $ 4" % - D $.9=A $ =$ ; $4 :LA9=A $ 9 $ $4" %-% $ " E - =4 "1$""&H -0"$ (I3) %4 D "! 4 $! LR6'$ 5!#! 4. % I % 4 D : I $,+,?/,+7-# 5!!. " Q I DE # Q +/ "* %4% * - P?G> A 5 R # +?,//,,? I 4% <a>-+,0# : L "% D D# #!Q +/ "* % 4%* % 4 D I $ % I % 4 D,+,?/,+7: - ""LR6'$ 1 " " % %: I I+7+//,+)-"LR6'$ 5!#!+B+//,+) Q % D D D J $K 4 4 $ ""/8,+?B+)-/8" #! 4 " & * D D 4 #4-3''

48 * D 87,)?/G-78 D!$ - * $$- * D G7,?-G8 " % -% $ " D4I ". D $ + +"$&#H -0"$ )I* $ :[Q939( 2$3+!b$- # 4 D-% % D +G /-# $ /,+)/,+7<J DEK> 4 D # #" :[ 93 1 $ D /,++/,+7- % D +G+//,+7 : 4 "- % 4" IE #4 4D $4 D D 4$ 0118 /./,+7I4$ #!#- +/ -: =! 4$ =! =- $ # /,++/,+) #==! 4 $-#?BB# #=!- 7,0 $ $4 # L # #% 4 : - # /,+7 -#44 # 939 C 39 C %% 3('

49 $ % D/,,,,,-,, - % +,,,,,-,, D//,,,,-,,- %% $ D+BB,,,,-,,- %% $ % D)8,7,,,-,, - % D ++7,,,,-,, %%.DE $ $ % D?7,,,,-,, $ D/+,,,,-,,- %% % D?,,,,,-,, $ 3)'

50 ./,+7$%7,,,-,,- %% $ %?,,,,-,, - % D /,,,,,-,, % D /++,,,,-,, $ %% %% $ %% $ % - /,+7 % %.,+,//,+8 % D/),,,,,-,, %% $ $ % )?,,,,,-,, - /,+7 % %.$ /,+8 %?B,,,,-,, '

51 /8,?/,+/! $ % D /7,,,,-,, I 54$! 4 # % $ $ D 1 % $ ;. /?,?/,+7! $ % I ;A; 3695;; C 4 W % $ $ %4" $%D 1 C2. +),7/,+, : 4 " " E!'($! <4> $ " " 4" "D = $! # $! D$"D C2 2! $ " $ 4$ B/,,,,,-,, 4 4 2$ 3#! <4> " //,,,,,-,, # #" 2$ 3#! " D #" 2$ C2 6!! #! <4> "D= $! 4. & +> " "- #! 4 " E $ 4 4 L D+,,0$% "$ L #H % & > 4"= " $ D = 4 " 4% $4 %4D$D DE % D$ $4 %# DM 4> 4"=';- #4"-% - > "4". H4 ' +/,0- '

52 /> " - #! 4 " 4 =- % #- "& > % 4 "%M$4 4> 4M$4 >$%4M$4 > $-$4 $<>-<4><>M % - % % D# "% 4" D! 4" E #DE C2 /!L #$$4!<4>=A: =! <4& =!> 4. " - #4 "4=4-% # $ 4 $4 D 4 D# "% " 4" H# I -L "& > % 4 "%M$4 4> 4M$4 > $%4M$4 > $-$4 $<>-<4><>. 4 $ $ 4 D 4 D# "%$ " H#I C2!L #9:!;+!<4> =A:=!<4& =!> 4. "- #4 "4=4-% # $ 4 $4 D 4 D# "% " 4" H# I -L "& > % 4 "%M$4 4> 4M$4 > $%4M$4 > $-$4 $<>-<4><> "D #"9:!;+! C2!L #9:!;/!<4> =! 4. " - # 4 " 4 = 4- % # $ 4 $4 D 4 D# "% " '

53 4" H# I - L "& > % 4 "%M$4 4> 4M$4 > $%4M$4 > $-$4 $<>-<4><> "D #"9:!;/! C2! L # $ $! <4> = O! 4. " - # 4 "4=& (i) $ 9 $ # 9 # $4 $ 4 D# I 9 M (ii)!#<>4=m (iii) #!#4DE - 4"% %D$L %C:!!93$4L <!# 4$ 4" % % /, 0> $4!#M (iv) D$!#- (v) 4D#I 9 $44 % 4 L 44L %C:!!93L C22! L # 9:!; #! <4 /> =! 4. " - # 4 " 4 = 4- % # $ 4 $4 D 4 D# "% " 4" H# I -L "& > % 4 "%M$4 4> 4M$4 > $%4M$4 > $-$4 $<>-<4><> " D #" 9:!; #! C2!L #9:!;.$!<4/> =! 4. " - # 4 " 4 = 4- % # $ 4 $4 D 4 D# "% " 4" H# I -L "& *'

54 > % 4 "%M$4 4> 4M$4 > $%4M$4 > $-$4 $<>-<4><> " D #" 9:!;.$! C2! "$ # 9:!;! <4> 9=O$! 4 ""- # "$ 4 " E $ 4 4 L - 4 % " 4 #4 L -4 "#- $ -- "D #"9:!;! C 39 C C C:/ / +>.9#/,++ #!'($! *,8,7/,+, "D = $! 4. #I 43 2$! D$!" "$/,++ 3 DE 4! $677/)B78?-,, />. /B,?/,++ # $%: F! 4 $ <4> "D = $! 4. <=> " L 4 D #I 43 2$ "*H$. # " & > ; - $ - " % #DE:LA+,8),,,,,6" %B,0 #M 4> ; =- $4-77,,,,,-,,6!" 3DE4 / +>.,+,8/,+/ # $%: F $ $4! 4 $ <4> =A: =! <4& =!> 4. <=> " 1 Q #I 4$$$5$4. # "& >9 - $ " %B,,,,,,-,,:LA" %B,0 #M 3'

55 4> A$- $ 4 ),,,,,,-,, 6 44 "E 4 9 3DE4 A$ 3DE4 //BB,BG8-8) #$%: F9:!;+! 4 $ <4> =A: =! <4& =!> 4. <=> " 1 Q #I 4$* %$ $*4 A4. # "& > $ =$ " % :LA < &"E $# ">" %B,0 #M 4> A$- $ 4-7,,,,,,-,,6< &"E $#>M > $ 9 " % :LA < & "E $# " > " % B,0.D A D 4 4. =$ /G,//,+) $4 " =$ #H%/G,//,+? 3DE4 A$ 3 DE 4 # #$%: F9:!;/! =! 4. <=> " 1 Q #I 4 $ * %$ $*4!. # "& > +,G,,,,-,,:LA < & $ ">M 4> $ I ; D ++7,,,,-,,6< & $ "E "> $ 3 DE 4 # $ )>.+?++/,+) $ "! 4 =!= Q = $ D B7,,,,,-,, I 4% $D I 4"4$$ 4 /B,G/,+7 7>. /8,//,+7 # " : <J4+K> #$%: F9( #! '

56 4 $ <J4/K> =! 4. <J=K> 1Q #I 4 $ #. =& - $: $ 4$ " % - $4/$ " K> =$9 /),//,+8 4 / 4. 9! " ] *# * $ $ -$" 4$ $ D7,09 8>. /B,G/,+7 # " : <J4 +K> # $%: F 9(.$! 4 $ <J4/K> =! 4. <J=K> 1Q #I 4$.$. =& - $: $ 4$ " % - $: ; " 6 <J ;K>M - $4/$ " K> =$ '! D /,+8$4 "=$9 ; 4 / 4. 9! " ] *# * $ " $ - $" 4$ $ D7,09 /,/8 //./G,8/,+, #$%: F2$3#! 4 $ <4> ' = $! 4. <=> "1Q #I 4 $3. # DB/,,,,,-,, 44 "E 4 3 DE 4 # 2$ 7'

57 /2 +>. /,,7/,+) 4 $ "! 4 =!#$ 4!= Q = 4 4 * $ I " +?,7/,+7. $ " "- 44& +> 8,,,,,,,-,, D - 3" D$- : - /> 8,,,,,,,-,, D- #"$%: F $4$8,,,,,,,-,,$ $.+G,7/,+7 4 $- ": <4> =!#$ 4!<=> % 4 D/++GG+BB-)8 />. +)++/,+) 4 "! 4 =!#$ 4!= Q = 4 D?,,,,,,-,,6 I /7,8/,+7 4 "! 4 =!#$ 4!= Q = 4 D?,,,,,,-,,6 I " / #$%: F$$! 4$ <J%4K- J4K- J!#K> = O! 4. 3 <J=K- J=O!K> " & +>L $%C:!!93- />L $ 1Q # #I 4$$$ C L +> = $ %4 % C:!!93 D# 4$- : R A A$ B/,,,,,,-,, 6 I & JR ''

58 $ & JA$ 4 $. C 4" 4$* *$$$$CK % C:!!93 %C:!!93 $ "4.9=A %4 4 % $% D$ L - % 4 %4 L #$D 4 H#I D$ L L %4 4 " 4%C L />=$ $% D$ L $- $ "4 :LA9=A 4 4 L #$D 4 H#I D$ L L 4 4 " 4 $ I ; $?7,,,,,-,, 4 4 $% D$ L $- $ "4.9=A 4 4 L 4 4 L 4 4 " D#%C /.+?+//,+) 4 = 2!= Q =$ D+7,,,,,-,,:LA D 44 " /,+//,/? ('

59 /:. "! 49= O$!= Q = $ 4 D?,,,,,,-,, I 4%$D4 4 /?+//,+7.+,,)/,+7 - #9=O$! $ " $ # 9:!; A!! D //7,,,,-,, :LA I DD I DD "9:!;A!!<4>9 = O6^!9! 4 <=> Q = $ 4 I D //7,,,,-,, :LA 44 " // L $' ==3! : /?,8/,+7$$ $ +,,,,,,,-,,./,+7 = $: B+,,,,-,, /6.,8++/,,G: ; L4:$2! " $ $ $ D+,,,,,,,-,, -,++//,++/,,,,,,,-,,. /B+,/,+) Q " DE $ $/G,,,,,,-,,. /,+7 ; L4 :$ 2! $ #! "& *,8,//,+7+7,,,-,,< *34$ * /)7?B7-), < $% F 34$ *,7,7/,+7 GBG?7,-,, < $% F %+)+//,+7>- *,7,8/,+7+//?GB-B,<D " F 34$ =!F%++,7/,/,>- *+/,G/,+7++G,,,,-,,<D " F %++,8/,/,>- *++,?/,+788,?G8-,,<D " F %,+,B/,/,>- " F %//+,/,/,>- " F %/,+,/,/,> )'

60 //,/B?)7-7).,+,+/,+8 ; L4:$2!$: %.DE //,/B?)7-7) / : =A: =! " =!> " $ = 6 $ =A:=!-" $ $B7,,,,,-,,.,B,B/,+): =!-D$ %D$+7,)/,/,. /7,8/,+7 : - %D$+7,)/,/+./,+7 % =!$ "& *,/+//,+7 B,7,,,-,, < 4 F%/7,+/,+B>- +,,,,,-,, < 4 +)/),,,-,,.DE +)/),,,-,, />. /?,7/,+7 =! $! " "D % "$$!3I$! " 4 +7+//, ,?/,+7 +8,?/,+7 : L4 #:! 4. " $ $ 4 $ $ D+,,,,,,,-,,./,+7 % L:!$ "& 7/+,,,-,,.,+,+/,+8 L:! $ : "& *,G,+/,+8G/7,,-,,<D " F %/G+//,+G>- *+/,//,+8+,,,,,,<F%+G,)/,+8>.DE +,G/7,,-,, 7'

61 F0$"% %: H-"&% %: /,+7 $ % D BG,,,,,-,, - % D+),,,,,-,, $ F0$"% B /,+7 $ % D +/,,,,,-,, - % D+,7,,,-,, $ 0A 2 : #D $/,,B/,+,.!# <" # >?/)8+ 7)G?7./,+7! ' D $& +> 4 % D " 4 D! $ " $ 4 4$* $ $ />.4$$ $ $4$ 2$ D$ A4=$ +B+,/,,BI!'($! "*H$ $ " +7,G/ 4 D! $ " $ 4 $ $ )>'I!'($!$%% 7>4 D% D$ "$!!$DB,,!5 8> 4 % D 1 D! A 1 D,?++/,,B "! A 99! A 1 D3 D $")+G, B>4% D- "4 DE 4- %!$.$ "/8)8 "4!!$.$! G> 4 D 4 8-,,7+ % " 7+,, % D #! $E " "$ #$?> A$" 4 $ D 8G,, < %/,,G> 7'

62 +,> 4 D % $ +-7)88 "/-) $ ++>R # $$4! #I 4 +/> R 4% # 4 4 F $ "FH$4 /G,?/,+/ R 4 $!$.$ F /8,G/,++ +)> 4 D % $4 " 7-, $ % D : D # $ $ 4"$$4 /),G/,+/ +7> R - # D C- #$ $$$ +8> R 4 $ 5 $ F +B> D 4 I 4% D $ # $ < D 4$#-D - # > 0B/: 23C8 :/ 2 : 4$#/,+7 07 /8 : 3669 C/ D 3.1!# 4 I #4-4 E 4% DE I!#- #% # $% $:. $DE " 44 %-# 4E " %$D$44#- # 44$* % I I 1 D DE%$D- #$D I A I I &! $ 03: 6 $/,+7. /,+7 $ I $! D$ " " " 4 " I $ 9 $ 4 D$ 4- #!'($ -$ 4"!.+G+//,+7 $4"$ 4$ 7'

63 " $/,+8-4 $H/,+8./,+8: $$"#4# &$! $. # 4# 4 ) / G $$ $ $! E / 4 # I $* $ $4"=" D$ 4#: %$ $ : #% $" 4# $ " < I $ $4 > : $ % D $4"$ : / 3- # " " $D 4 $$D 00 C C 2 : ;$%. 9 $"& - #$ 4 M - 4 "DE#M - $<#:LA>M - %4#$ 4 #M - 4$$ $ "$M - # 4$ DE # 4D$#M - # - # D M - "DE$I# ;$%. :II 4$% $4"% E& +> # $ * /,+8 $ $ $#$ 4$- /> #I 4# - 4#-# D$% #$ C2 / 9 C / / 3 / / C2 C./,+7 % # 7*'

64 05 3/ 74 1> # =/ DH/ FI!/+! -J4:3; := N. 1 C =. 1 C=$ 3A /)?77-7/! 3A 5.$ 3A C*6 3A =4 3A 6 9 3A A 3A?,B)-B/ SD4 #%#%I # : 2 9/C 2/ +%"&-."$"/++,- &"$"/ &"$"/ =* (/ # =/,/!/+ / FI /#, := N. 1 8BB8, 8BB8, C =. 1 77,,, 77,,, C=$ 3A +,,, 5.$ 3A BG? BG? =4 3A ))78,, ))78,, C*6 3A /B8BG, /B8BG,! # 4 F=!! # #$# " "& 73'

65 " /,/!/+ # /!!,/ # /! / :=4 /+) ++0 /+) ++0! 6 /?/ +70 /?/ +70 5=4 ++B 80 ++B 80 =4 C*6 N +? +0 +? +0 5#?,-70?,-70 =L'AC:;=9!!?BB 7,0?BB 7,0 W& +?)? +,,0 +?)? +,,0 # 4 F ==!! # " "& (".'+*.#F.F"J'!.'(' =FG %(".'+K* F# $*= %(".'+*,'!.$')# "',+'(*=&.F"J' L+K* F# $*= %(".'+* ).F"J.#L+K* :=4 GB7/B //0 GB7/B //0! 6 5=4 +/0 +/0 =4 +,B,8G /B0 +,B,8G /B0 C*6 /),+? 80 /),+? 80 N G+)/ /0 G+)/ /0 5# ),B+ +0 ),B+ +0 W& +,,0 +,,0 0A8 92 :D : I 0B 2 :92 "D $$!$ =-# "$ % $%#E"I-%#!FI =! $ #! 7'

66 $ # 0 6 : 2 : 6!# 14,)+//,,? $ % 4 1 D 1 4 I E 4 -# - +) 1I "E 4 4E $;.$1 1 $ $ L %J$*K 4 % %J$*K 0 8 / 8 >,74 A /B,)/, I #- 5. AR9!! 4! %1 Q4 & +> $ I 9#/,+7M /> $ I 4 I /,+7M )> 4 I $/,+7! E 4" D 4" <4$4$> $ " # 4 I A" = 4 4 I $ # I $ 4.4# 4.++,7/,+7!Q & * ",BQ+7Q+7$ I 9#/,+7L % $. 87,,-,, $ /+,G/,+7 * ",GQ+7Q+7 $ $ I 9 # /,+7 L % $.8,,,-,,$ $ I /+,G/,+7 * ",?Q+7Q+8 4 I /,+7 L % $. 77'

67 +?,,,-,, = * " +,Q+7Q+8 4 $ I /,+7 L % $. G7,,-,, = $ /,+7 W # %- D),,,,-,,,G,8/,+7 #5.AR9!! " & * ++Q+7Q+7 "Q #!'($! 1 $ I 9#/,+7 L % * +/Q+7Q+8 "Q #!'($! 1 4 I /,+7 L % $. )87,-,, = /,+7 +B,//,+8M * "Q #2$3#! 1 $ I 9#/,+7 L % * +)Q+7Q+8 "Q #2$3#! 1 4 I /,+7 L % $. 787,-,, = /,+7 +B,//,+8 * +7Q+7Q+7 "Q #! 1 $ I 9#/,+7 L % * +8Q+7Q+8 "Q #! 1 4 I /,+7 L % $. 7?7,-,, = /,+7 +B,//,+8 * +BQ+7Q+7 " Q # $ $! 1 $ I 9#/,+7 L % $. ),,,-,, * +GQ+7Q+8 " Q # $ $! 1 4 I /,+7 L % $. = /,+7 +B,//,+8M * +?Q+7Q+7 "Q #$$4! 1 $ I 9#/,+7 L % * /,Q+7Q+8 "Q #$$4! 1 4 I /,+7 L % $. 77,,-,, = /,+7 +B,//,+8M 7''

68 * /+Q+7Q+7 "Q #9:!;+! 1 $ I 9#/,+7 L % * //Q+7Q+8 "Q #9:!;+! 1 4 I /,+7 L % $. 77,,-,, = /,+7 +B,//,+8.+,,8/,+7 #5.AR9!! " & * 8/Q+7Q+7 "Q #2$!!1 $ I 9# /,+7 L % * "Q #2$!! 1 4 I /,+7 L % $. 7,,,-,, = /,+7 +B,//,+8 ++,//,+8 #5.AR9!! " & * /,BQ+7Q+8 "Q #9(! 1 4 I /,+7 L % $. 7,,,-,, = /,+7 +?,//,+8- * /,GQ+7Q+8 "Q #9( A4#! 1 4 I /,+7 L % $. 7,,,-,, = /,+7 +?,//,+8- * /,?Q+7Q+8 "Q 1 4 I /,+7 L % $. 7,,,-,, = /,+7 +?,//,+8- * /+,Q+7Q+8 "Q #9( /! 1 4 I /,+7 L % $. 7,,,-,, = /,+7 +?,//,+8 W # - D+/)/,,-,, >,71 A +8,)/,+) I #- 5. AR9!! 4! % Q4 & 7> $ I 9#/,+) 8> $ I $9#/,+) B> 4 I /,+)M G> 4 I $/,+)! 4"D4" <4$4$> 7('

69 .+/,7/,+)!Q & * I 9#/,+)L % $. 87,,-,, $ /+,G/,+) * $ $ I 9 # /,+) L % $.8,,,-,,$ $ I /+,G/,+) * " 4 I /,+) L % $. +?,,,-,, = * 4 $ I /,+) L % $. G7,,-,, = $ /,+) W # %- D),,,,-,, /7,8/,+) #5.AR9!! " & "Q #!'($! 1 $ I 9#/,+) L % "Q #!'($! 1 4 I /,+) L % $. )87,-,, = /,+) +B,//,+7 "Q #2$3#! 1 $ I 9#/,+) L % "Q #2$3#! 1 4 I /,+) L % $. 787,-,, = /,+) +B,//,+7 "Q #! 1 $ I 9#/,+) L % * ),Q+)Q+7 "Q #! 1 4 I /,+) L % $. 7?7,-,, = /,+) +B,//,+7 * )+Q+)Q+) " Q # $ $! 1 $ I 9#/,+) L % $. ),,,-,, * )/Q+)Q+7 " Q # $ $! 1 4 I /,+) 7)'

70 L % $. = /,+) +B,//,+7M * "Q #$$4! 1 $ I 9#/,+) L % * ))Q+)Q+7 "Q #$$4! 1 4 I /,+) L % $. 77,,-,, = /,+) +B,//,+7M * )7Q+)Q+) "Q #9:!;+! 1 $ I 9#/,+) L % * )8Q+)Q+7 "Q #9:!;+! 1 4 I /,+) L % $. 7,,,-,, = /,+) /,)Q+)Q+7 "Q # 2$!! L % $. D),,,-,, W # - D??B,,-,, (!.=*"=$,.FG"+,K*'"M(%E 5?1.+% J%"& + :=4 1 C =. 1! 6. 1 N. 1 ''

! " $" "!%& ' "!"& (" )!*++, % - " ".! " " % / 0 1 2 %& *++, " "3"!! 0 " "! " ' 4,5" *++6 "3!" / "!! 7 '*++,""! " '" $& ""!! " 8 " " " ' 3 0 3 """ " " ""!" $%. 3! % " %& 9: ;! " " 9:"" " " " " "!"" " -!!

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. !"" #$! " " %& "##! '( )*"+,"-"+ #" # # (# ""!%#)"" # *"#"-!) -! "& "##! " '( )*"+,"-"+ #".%(*" & #*(." *-"# "/!0""#"# + " # *"#"-! "& "##! # " #"" -# *"! %&"" '( )*"+,"-"+ #"1 # ""&!*"&%(2 "# "!0," #

Bardziej szczegółowo

!"#"$%#$#&'&!% )$ * +!"!&!"),+#-&. #/( )*!! "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " #

!#$%#$#&'&!% )$ * +!!&!),+#-&. #/( )*!! $)'#5#67#$&$#!5)!$#) # !"#"$%#$#&'&!%!( #/( /0 )$ * +!"!&!"),+#-&.!"#$" %&#&# $#'('% 123 4 & 5/( 8( "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " # "))$#$"!$!*+'*,# $#* -./01231-456-1720/8956,-2:;-53,;/;4498-,@

Bardziej szczegółowo

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&">'-&#$#." 4"&'%,,%)&%$)+$) 3 &.&

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&>'-&#$#. 4&'%,,%)&%$)+$) 3 &.& ! "#! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$!! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! % &"""""""""""""""""""""""""""""""""!! """""""""""""""""""'!

Bardziej szczegółowo

$%&'()* +#",+#-&(+.+,/0)1&'&!.(2&32)&'4&!)'!+&564&32)*%& 4)*()7' 8# +! 9 )*4()-99" #& &'&!.: (2, &32):! +#;&2*53< =*

$%&'()* +#,+#-&(+.+,/0)1&'&!.(2&32)&'4&!)'!+&564&32)*%& 4)*()7' 8# +! 9 )*4()-99 #& &'&!.: (2, &32):! +#;&2*53< =* !"# $%&'()* +#",+#-&(+.+,/0)1&'&!.(2&32)&'4&!)'!+&564&32)*%& 4)*()7' 8# +! 9 )*4()-99" #& &'&!.: (2, &32):! +#;&2*53< =* 14&'+!&!.:/*3*:' )>3(&5/)0*+,+.:()*+?)3(*%&4& )&:,/*(

Bardziej szczegółowo

! ' #0! 1 2 3# #"!#""#

! ' #0! 1 2 3# #!## !" #$$$% 0 12 )! " # $#%%!&"! ' ()*+,)-. / #0! 1 2 3# #"!#""#!#4(***5678 #9%8 *!& : 3"&, $4"5$"$..$ 3"- 2 $4"5$"$..$ 3"6!' $4"5$"$..$ #4$$% 7811 1292 : ; :;1 : :9 9: 9:=3 ; :=< ; 13?9= ; :=

Bardziej szczegółowo

!!" % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl tel. +48 22 53 95 231 TalentowiSKO.

!! % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl tel. +48 22 53 95 231 TalentowiSKO. !!" #$ % &!! "! # $ %! "! # # # % & '( ( '( ) $ "! $ $ "! #'$ ( * ( $ # +, - ( ( ( (( (# $ (#. (. $ ( ' ( $ ( '. ' ( / ( # ( ( ( $(## ( 0 $ '( $ $ $ $ (# ( ( (# * ' / ( $ #)$ & " 0 ) ( (... (. % *. / (.()

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z DRUGIEGO FILARA SYSTEMU EMERYTALNEGO Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Warszawa 2005 Synteza Raportu...

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! /.!!"# 0 $%&'( / )% *!. $% *( 0 1 2 +, *- )*.$ - / $ 3 4 0$11$2 3%&'%$ ( $ $#! "##$ ### %& # # "'()*+,('-. / 4$2!. %( 0 1 2 56766%# 8&$# 56# ## / # " ##0##/ / )&$$%#".

Bardziej szczegółowo

Nentech S.C. Karol Szambelaczyk!ukasz Weber ul. Powstaców Wielkopolskich 24 Wrzenia 62-300 Tel. 691 683 350, 691 737 853 email: biuro@nentech.

Nentech S.C. Karol Szambelaczyk!ukasz Weber ul. Powstaców Wielkopolskich 24 Wrzenia 62-300 Tel. 691 683 350, 691 737 853 email: biuro@nentech. Nentech S.C. Karol Szambelaczyk!ukasz Weber ul. Powstaców Wielkopolskich 24 Wrzenia 62-300 Tel. 691 683 350, 691 737 853 email: biuro@nentech.pl PROJEKT WYKONAWCZY Brana Obiekt Technologia Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

'!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1&

'!(!) * ) +!,-!(!). / 0 1 2 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$ 7!) )!) 1& ! "#$!%& '!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ )"!) 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1& 5$"-() ) ;. )7!< -!! & =!) & >"0 &! ) &! ) & 1! >+ "7> & )7! > 5 1 ")("

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO na lata 2005-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO na lata 2005-2013 POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI PLAN ROZWOJU LOKALNEGO na lata 2005-2013 Załcznik nr 1 Przyjty Uchwał Nr XXV/153/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 stycznia 2005r. !"#$% #&'&! " #$!!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1995 nr 119 poz. 575 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U. 1995 nr 119 poz. 575 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 1995 nr 119 poz. 575 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ!"# $#%&'( " obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 listopada )*!"+$ wprowadzonych:! %,'

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 3 listopada 2015 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 3 listopada 2015 r. projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA, UL. DR. ROSTKA 27 (STARY PAWILON SPOŁEM GÓRNIKA)

CZERWIONKA, UL. DR. ROSTKA 27 (STARY PAWILON SPOŁEM GÓRNIKA) nr 20 marzec 2014! Ekscytująco pożyteczne podpowiedzi! W drodze do Japonii! Nowości w jejkowickim gimnazjum Cień wielkiej rehabilitacji JANKOWICE! Bohaterem tego artykułu będzie pan Mariusz Urbanek, Rybniczanin,

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! # $ $ $ %&'(!! # $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

!! "! # WPROWADZENIE # &1-1/ >/ -,/1 +A*K!! "! L -!2!.! -2+)/"/4** $*5-2!! *37 &13 *+>* 5*+=."7 &7 =3= 5->* 4/ :: /=HM 3*"K =-! "! N 3.7 1.

!! ! # WPROWADZENIE # &1-1/ >/ -,/1 +A*K!! ! L -!2!.! -2+)//4** $*5-2!! *37 &13 *+>* 5*+=.7 &7 =3= 5->* 4/ :: /=HM 3*K =-! ! N 3.7 1. 1 3!! "! # $%% % & % ' $& &( )!*+", -!-!) -."!- /0!) -!.12 *3 1! *1!*02*4 0+!/- 00 +!*4!) -.00 *4 /0,!- /0 +)*"1 5*!) *! "" +!." 1*-6*"*!* -7!*+."!!!*/ 5-4*8!/!) -*4*0*++ /0!) 3 /0, 0/3*4!),!" /" 3*!"

Bardziej szczegółowo

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $ " $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $ $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$ !! $ $ $!& &'($*+( &-$!.! 2001-2010 /$$ -01!0!-!2*!4 567! 8+.! &&0!7& & $' ($' * + -. /0 $ 1 2 $ 09$!$!2*!*+! & :.$0;/&-+! < =!2!$'$+($!$ $*!!$ 2 >.0?!6* ( + ( / 4 1$ * *. 5 5 $ 6$ $ 2 $(&.$06!$!0! 567!

Bardziej szczegółowo

! #$%&'(&) Jubileusz Jutrzenki. Muzyczny upominek. Nocka Star Wars. W ramach projektu UE. II Wyścig Naleśnikowy *+,-./01 201,3 45+678.

! #$%&'(&) Jubileusz Jutrzenki. Muzyczny upominek. Nocka Star Wars. W ramach projektu UE. II Wyścig Naleśnikowy *+,-./01 201,3 45+678. ! #$%&'(&) Jubileusz Jutrzenki *+,-./01 201,3 45+678./01 87*5 09:/ 6; Muzyczny upominek Nocka Star Wars W ramach projektu UE II Wyścig Naleśnikowy . 45+678! *+, 201,3!./01 =+*?*@?AB8! =CD&EFG!D& owcy.b

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO VISTULA GROUP skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Agora S.A.

Dla Akcjonariuszy Agora S.A. RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku!"#$% &'()*(# !"##$ %&# '( Spis Treci + ",-%. * /(' 0)'1012( 3)4561' 75'( 4 /*182(1",,*()619()7"2 % 2:( 3)456' 31;3

Bardziej szczegółowo

! Warszawa, 2003 rok

! Warszawa, 2003 rok ! Warszawa, 2003 rok SPIS TRECI Słowniczek skrótów 3 Definicje 4 Wstp 5 Ocena stanu biecego 6 charakterystyka problemów zwizanych z utrzymaniem Jednolitego Systemu Informatycznego dla systemu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3

Komentarz Zarzdu do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za pierwsze półrocze 2004 1/3 !!" 1/3 #$%&'()$! " # # $ $% & ' # # $ #" ( ) * &++ +++ ", -. *. /0 "! 1$ *& 2 3 3 %#& + 2 & 4 ( 4 *$% $ 0 #! 4 # 0! " 4 # 3 *0! & 5# 3 # $ ( ' # &, ' 3 # #(! 6 * $, 7, + 7 / * & 8 3 2'! #. 3# 9 # # $

Bardziej szczegółowo

!"#!$%&!'(")*(+!*,+-.*!/0")0('%1*(2

!#!$%&!'()*(+!*,+-.*!/0)0('%1*(2 !"#!$%&!'(")*(+!*,+-.*!/0")0('%1*(2 3 (+!*, "%10($14"15! 6%15.15! *1'%&1",( 0 +*015$7&8 9*-&*!/0"15! # *-/!"15! #!"#!$%&!'("15!#+*('!0&("%(:%"("#!'15! 3 (+!*, "%10($14"15! 6%15.15! *1'%&1",( 0 +*015$7&8

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/419/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/419/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/419/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza - zmiana nr 4. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

! # $%!& '! () #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat )

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat ) (EN 10270:1-SH orz DIN 17223, C; nr mt. 1.1200) (EN 10270:3-NS orz DIN 17224, nr mt. 1.4310) d Fn K Dm k Dz L1 Ln L0 Legend d - Dm - Dz - L0 - n - czynn zwoi Ln - Fn - c - K - k - Fn stl nierdzewn = 1kg

Bardziej szczegółowo

/ ( *+0 1 & "#2" ( "! -

/ ( *+0 1 & #2 ( ! - !"#!" #$! $%&'( )' **+,$%$-++$ $ )./+) $ &)0%1+12345 64733./+) 0%+$* 1+2 $ +* $-.-839:;;83; '>%*'@A %>+2 $ =%+$1%#

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

! " # " $ % &"'( ) #% $ * # $ +, - % + #. #, / % 0 $

! # $ % &'( ) #% $ * # $ +, - % + #. #, / % 0 $ ! $ % ! $ % ) % - % &'( $*$+, +., / % 0 $ & '!!! $ $ % $ 1 & ' & ( ) $ % $ %!! *!!% (!! 2 (&! )&* ((&! '+ 1 +)33-45657/89 1 2.:14225 1 & /)33-45!7* 1 ; 9 2 < ) )33-45657/89 1 ' / 1 = / 1 >. 1 :. 1 & ,

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013

Lista Cen 03.1/2013 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2013 Obowiązuje od 20.08.2013 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.61H.0 1242 ccm 5-drzwiowy 31 900 39 237 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.61E.0

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

*+,-./)0)!-12+),1345,167)

*+,-./)0)!-12+),1345,167) !"#$%&'"()!"#$%&#'()*#+,&-.-/"0)123&-4+")) ")123"#&"#)567-3"#'0) 8#9#8:$);;;)) *+,-./)0)!-12+),1345,167) WYDZIA! NAUK O "YWNO#CI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIA!ÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

1:100 Nr rysunku: Stanisław Krzowski. Marcin Szczuchniak. Temat: Data: luty 2014r. BUDOWLANA. Branża: Podpis: Skala:

1:100 Nr rysunku: Stanisław Krzowski. Marcin Szczuchniak. Temat: Data: luty 2014r. BUDOWLANA. Branża: Podpis: Skala: Temat: inwestycji: Inwestor: inwestora: Nazwa rysunku: Projektant: Współpraca: Stanisław Krzowski Marcin Szczuchniak Branża: Data: luty 2014r. BUDOWLANA Podpis: Skala: 1:100 Nr rysunku: 1 Temat: inwestycji:

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

RAPORT PÓŁROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU RAPORT PÓŁROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 ROKU AUTORYZOWANY DORADCA: ALLSTREET SP. Z O. O. SOSNOWIEC, DNIA 16 WRZEŚNIA 2016 ROKU Raport półroczny 2016 SAF S.A.

Bardziej szczegółowo

Festiwal zmagań szkolnej młodzieży

Festiwal zmagań szkolnej młodzieży Jubileusz LO i W. Szewczyka Festiwal zmagań szkolnej młodzieży Miesiąc wiedzy o autyzmie!""# %&'&()*+* GAZETA BEZPŁATNA NR 4/2016 (295) Kwiecień 2016 Ukazuje się od 1990 r. Czerwionka Leszczyny Czuchów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2011 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU VISTULA GROUP VISTULA GROUP SA. 31-035 Kraków. Starowiślna 48

Raport roczny R 2011 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU VISTULA GROUP VISTULA GROUP SA. 31-035 Kraków. Starowiślna 48 VISTULA GROUP skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

'@)KKK #,4 5$ 6 789::;+<=+> ,5BC D588B78:97;9:7 + 5EFG9G8H9IIH )= <!<CJ D5 5 ! "#$ * $%))+,#*(),)+)$+ ),-. /0&

'@)KKK #,4 5$ 6 789::;+<=+> ,5BC D588B78:97;9:7 + 5EFG9G8H9IIH )= <!<CJ D5 5 ! #$ * $%))+,#*(),)+)$+ ),-. /0& "#$% "#$ % &'())(('*()& &' () * $%))+,#*(),)+)$+ ),-. /0& 1 +'-*.*,)$$ 2 %#/-#0/*.'0/& & 3 -/' &,-4 / ')& +/),+-/),1'#*/0'0*23*,)/)(0/*#)* #,4 5$ 6 789::;+ '#)0,?*2-@0/0/(A,5BC D588B78:97;9:7 + 5EFG9G8H9IIH

Bardziej szczegółowo

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MM seria Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

"" 67! 8 #"7 +(3 657+=>3 .,$,88 8?, +++!'%'!": 1C3 D<13 +++3

 67! 8 #7 +(3 657+=>3 .,$,88 8?, +++!'%'!: 1C3 D<13 +++3 !""#!"#!$"%&''() %*+',"'-%#'.%!/!0!1%$2"!,3 $%&'(')*')**+*,%-&+**)'./01%*&'./,%&*'.&1012-13*'.4 '%#4% +(4565&7(#%!!.8$!.!.8 %''""%%#4% +(4565&7(#%!!.$$!.!.$ )-55. "9''+'6 '3 #%*7''+'6 '3 # %+#:'(;#'75

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'()*,-."'/0 1*23")&"#4-5

!#$%&'()*,-.'/0 1*23)&#4-5 !"#$%&'()*,-."'/0 1*23")&"#4-5!""#$%&' ) *#+,% -./% 01%-)+,' 23&%- 24)%$ 5#,%6' +#&4-,7"4)%$8 9-#:63; $%&' $7 $#:4 +)41+67

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 120/2002 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 8 sierpnia 2002 r.

UCHWAŁA NR 120/2002 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 8 sierpnia 2002 r. UCHWAŁA NR 120/2002 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie przekazania środków w formie pożyczki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Na podstawie 8 uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: Pneumatyczna regulowana E: Mechaniczna (elastyczne pierścienie)

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: Pneumatyczna regulowana E: Mechaniczna (elastyczne pierścienie) ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: obreiup@obreiup.com.pl Tel. 41 361 50 15 Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani M: Zgodne z ISO 6432 Przykłady zamówienia: A: Dwustronnego działania (typ

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2% 6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

!!"#$!# ()!! ! " ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' ! " +*)%12

!!#$!# ()!! ! ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' ! +*)%12 !!"#$!# %#&!% )!! ) * ++,-../0"." &%12& ++,-../0"." &%12 *&$&+ $3-%14 ) * + 51.14 +*)%12 +) 51.14 +*)%12 1 ), - $3- ) * +6,-.. 708& +6&,-.. 708& )%.!&/0 $3-%14 %-/1"%20"." 0..7"9.84-%2 +*,-.3".1& &%12&

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Spółki MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. Poznań, r.

RAPORT ROCZNY. Spółki MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. Poznań, r. RAPORT ROCZNY Spółki MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. Poznań, 11.09.2015r. Zawartość 1. List Prezesa Zarządu MPL VERBUM S.A. do Akcjonariuszy 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- !"# $% 2 3!"#$ %&'' ( )'*+',*-'&& -. /+.0- *'1 $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- 23*- */4 %%. / #.)0,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %1 %$%2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

#.# 0,,,"")67,207)0+,0 #;0" 0,&,,02 "-,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( "")(6!(" # *2, 6!(". "#!

#.# 0,,,)67,207)0+,0 #;0 0,&,,02 -,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( )(6!( # *2, 6!(. #! ! " !"#$% #$%&'()*+ (", " "-". # #/+,, 0,. # # 0,,(,10+,2, ##2", ##0,2 #!#2 ",0+(+,+2,345, #.#+*2, ##, 0,,0)6 2"2, #/+,,,,.,,,, -0,(2"6!(". "# ##,,8,,(2"6!(". " ##"),. " "-" #!#*2)+2%,%'"%0,59).3: #.#

Bardziej szczegółowo