' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E"

Transkrypt

1

2 ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** "" ))!& &&33.# ##""66 11# ##. "" 11!# ## 77!.# ##11!# ## "" 8888# ##8899::;;<<99==>>??;; ""# ## ==<<! ==>>??;; $ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++,,! )) & &&,,** ))- --)) **%% ++,,.. )) **%% ++,,! )) & &&,,** ))- --)) **%% ++..)) )),, 33 33** '' )) **%% ++.. **%% ++

3 '((!3)) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?? (B) 3,)% ))C %3 () )) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA : = (B) ) &3 )))% *%' ()%, A D ; (B) ) 23 AAAAAAAAAAAAAAAAAA E ;? )F )) - ( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E ;=! -*) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?> ;=? /-* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?> ;==! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?? ;=;,*)) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?? ;=: 1)*) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?? ;=G 3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?? ;;!- 3) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?= ;: 5 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?; ;G - ))H 3( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?I ;I 3) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?D ;I?!3 ),) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?D ;I= '3 ),, AAAAAAAAAAAAAAAAAAA?E ;< %+)) 3-23 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA => ;<? -) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA => ;<=!3 ),) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =? ;<;!3 3)*) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =G ;<: )) *J)) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =I ;<G *(),& AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =< ;<I 33 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA =< : (B) ) 3)3 -)% ' AAAAAA =D G (B) ' (2 + *)H'C *,, 3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ;D I (B) %+) )))H -32 ()( *) AAAA :> I? -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAAAA :> I= %+) 3) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :I < (B) ) *+-2 ( * AAAAAAAAAA :< D )' ))',, ' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D? )) 3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E D?? )) K4 'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E D?= )) K!&L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?: () )) K 4'L AAAAAAAAAAAAAAAAAA G= D= () AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G= D; "1 =>>> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G= D: * 3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G; DG + )-%) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G: DI () 3 +)( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G: D< -' 3 )+)( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G: DD #) J*, 3 M 5)2) /*-) *() AAAAAAAAAAA GG DE -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAAAA GG

4 E 3*), &'+ -C N ' '3 3)*, ))' %', AAAAAAAAAAAAAAAAA GI E?!3 3)*) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GI E= ) *)-) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GI E; 1)) %') AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G< E: - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GD?> (B) ) )*' J ),)( )*' *( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GD?>? )) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GD?>?? )*' ) AAAAAAAAAAAAAAAAA GD?>?= )) ) AAAAAAAAAAA GE?>= 33)) 2)' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GE?>=? )* 33) 2)' AAAAAAAAAAAAAAAAA GE?>== )) 33) 2)' AAAAAAAAAA GE?>; )) % AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I>?>;? )*' ) % AAAAAAAAAAAAAAAAAAA I>?>;= )) ) % AAAAAAAAAAAA I>?>: )) )& AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I>?>:? )* ) )& AAAAAAAAAAAAAAAAAA I>?>:= )) ) )& AAAAAAAAAAA I??>G )) )-)B AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I??>G? )* ) )-)B AAAAAAAAAAA I??>G= )* ) )-)B AAAAA I=?>I 3 33* *-* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I=?>I? %3 33* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I=?>I= %3 33* AAAAAAAAAAAAAAAAA I;?>< /*( & AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I;?><? &3 3% * AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I;?><= /*( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I:?><; -)*) -) *( 33-)( AAAAAAAAAAAAA I:?><: - J(-2 &3 3%)% AAAAAAAAAAAAA IG?><G - *)' ),, &3 3%)% AAAAAAAAA IG?><I - ' 3H, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I<?><< - )2 &3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ID?><D - &3 *( )( AAAAAAAAAAA ID?>D /*( -)( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA IE?>E )& & * )*) *(* * AAAAAAA IE?? (B) 3H &+B, )-( 3--, )-' N -, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <>?= - B(B)% 3* H )' %3 )N ))% )-)*)* )% ( * AAAAAAAAAAAAA <=?; - B(B, *)(, -' %3 )))% )) )B3)H )) ))' 3* -)*' B, )-(B, -' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <G?: - * H,, 3 * 3* 3N ),& 88#89:;<9=>?; 3.!& 3 =< ) =>?; 'N ) B3) N () 3*,-)% ) " 888#O9:?=9=>>E 3 =< ) =>>E AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <<

5 +,#-,!%&- %& &./1$"%& )) ** '' ( ( +,"!-"#-,!%&- 2"%&//1&!3/!2-3%& &4 #!.!56-%&-3$"%& +,.""!/1-.-$-&7%& &/$"%&." %&+&!""2,!/!2% %&+&!"-2,!/-&$"%&8*!" "!-#%,/." %&+&!"" +,!2%7.-/1 +,6"&-."$&//1$"%&!/&-!.!9"/! -" #!/$:7 "%+ ;2" 7<! %"9!2%!1!/%"-,."% =>>>:;-% ",'.3% "< +,1/,!94"/$"%& &-4/!1!/!%-&!% "-# &!"% 1-!.!9"- 2"- &/2/&!- 2"- &/.&!-2/&!-,-"-2,!"&!$"-% "!- 2"- &/.&!-2/&!-,-"-2,!"&!$"-% "!- 2"- &/.&!-2/&!-,-"-2,!"&!%+9!-"$"-% "!- 2"- &/.&!-2/&!-$!-2,!"&!6-%#!&!-"$"-% "!- 2"- &/.&!-2,!.-"?/"-/#-&%"-!.-#!-#-.#" 9!?-"6!!,"!- +7-%. ""&%/&/%&/- ;%6!&!!5- -/#%6!&7"$!/1 2%--&:;"7< "-&/#/!2%--&:"%+< 2%--&:&!" %&!"<"!2%6!#- &!-9!--&:&/;7<9$""-)"6! "-&/#/!2% #!2!-9!;-% ",'.3% "-9! "-&/#/!2%!1!/%"-,."% &=>>>:;-% ","% "<!!/&-!.!9"/:7"%+;2" 7< )!."#-6!$" 76/!,/ )!."#-!%&!"6/!,/!?/"!-# "-&/#/%"9+7/12"!" 77,!,"-$/18!%&-4/!1!/&/12"!" 7 " "-+!?%!7%./18!2%"&--97"-9!:2+"-<!6&-"-!,,6!,-"-"- 7!6&-"-9!6&-"---9"-.- &/3!$" #!+!.%/4" #,7986 "9"8%&#-6."!$" #!+!!$" #2"!!8!9"#1!$" #!.-#! +,!$" #"!.-#!-# "!% "9+!%!-,!%&,"$ )) AA ( ( );B *B) *)C(=>>>> );B *BD )C(=>>>> * * ;DDE)C(C>>>> D ) * F 6! "-$!2%7 % /1,! $"/%&,"$6!,%&"-1+/,/"%&"%+GGGHIJKH=>CJL)C(C>>>> * D*D8A E)C(C>>>>

6 ! A! & () *. )* % )2, =>><!???I= R) )( * ( B ) ) *) )* * ) P & =>>. )( 3 )3 &! )2 )( B ( - 3 2S )2 * 3 &) ) ), *= P??>=I, QC ) *)-3 *, &) :;I 3 * - & ' )( ) ' N, *) H ' & 3 )H = : > E = >? ; Q ) *) * () / 2 '& 2 * )- % ( P & * B G>>QC / 2 '& H ' %)) N / 2! * )2 ) 3 % - & * )- 2 B ) 4 % *& 7 JJ C 3 % S ( )( &?; B N/ - 2 &' & ICG BN )% P &,, )2 (,Q 3 &?DD=?I:; ' 3 ( )! & C $" %& ' )( * ( ) 2 '+, " ( QC 2, &?? ;>> 3) (), / -) ( B (! ) F '3- ' * B ' =CG * *) ' P3 * 3* =>?; " K" 3,! )2 ( )(! & )*,L B& & )( C ) H )% '

7 '( J( *)(, 3, B& 88 ),)) 3 )% )N $ N?E?? M,*)) )* ))% &3 B)-)% )%* 4N %*& 7JJQ!& & * 3C N?E=< M B ) 3!&C.-,*& ) )!& 3 ) /C N?E=E M 3 -)(B 3 )*!&C N?E;? M 3* 3 3- )3) C N?E;= M )3&+ -)(B #))( ) /N N?E;< M!2-) ) 13)H ' 3 32 ( 13)H /- 4)3N )(C N?EI= M!& *& *)() (B S )) 3* ).-) N?EID M ) -*-C N '( *-)' P?E<? QC ),- P?E<G Q -, D>N,, 4)(. &+) () )) )H* ()'3 2-B)% %$ N 3,3 ),* N 3 '& *)* H %*B 4)C N 3,3 %**$ 5C 3), M!).-'C N 3 &3 %*B #)! -) %3 )))% ()'3 2-B)%!& () 23)* --* &+* B% ()% * ( ) '& M &3)C. 3& ( ),$ N )) - M )-(B) () ) ( &)N%3)%C *, )% T-B )H ),(B) %B C N *)) * 4)3 B M ) '&!&C C C 4))( #))( '-)( *(, *)(2 %( *) --N,C N '& ) %*B /U-3 )- ))( )J*-) *)(N 2* 4) ")* ),C / ) &(C 5C *,(,)N,) ")*) " 3) 3H )3, =>>G 3B*, )% N )!&,)) 3)$ N ) * 3)3 & 'C N, 3)2B F* * - ) -* C N 2'3 3)3(B, )+(B *&3) P ) 3 =G - M :ICG VC ) =IW;G - M =DCG V 3)3(B,QC * )+(B *)H ()'3 2-B)% PIDCG VQ *))% P??C; VQ

8 ! " # $%&''()*+(,--.! ". /, / " 56,7,--) 4 6! ',+,--8 / # 9#)8,-:(-7(;-,(-7,-7, " / </ 6 /! *** / 3= / // > 3 /4 < 3= / /4 / " 3 / / 4 ",--7?,-,-5 / 3= /4 >3 /,--: /4 4 4 " /4 4 / / A / < B C / D C ; C / 2 C 2 '4 < / # C / #, C / # ) C C E // # 8 C C > < # : C C E / 3 / / F < / / / < 4 / 4 / 3 / 4/ </ < 4 G / / / < / 4 4

9 #/ B C 1 / 5 2 / 6 / < D C F 6 = = 3 / = / / "! " # $$'$(8)7(,-) 8 // < 2 / 3,--* = =/ << < 3,7-,68 H / ,--* 6 4 / / 3 / / </ / 4 > 2 / / / / < B )* I 8J / '/ 4= " / /= 7- IE4 *7: J 4 / = 46 3 " FF C F / 2 ' 94 1! 3 4= " " / / / 4= I J6 3 / 3 <6 4 4 / 3 <K F C 3 / F 4 4 / < //6 4 // : / < :- F 6 /3 < 4 // :- # L *- 6 4 // :.6)- 6 *-*6 6 +):68) > 4 = //,.76* 6 43 ) 3 / / 6 M / / 3 I/ 3 /4J6 3 / 3 I J = C 3 N 3=/ 4 < 43 4= / 3 / 36 3 / = 36 = " = / / 3 ; I < J / / 3 # / 2 4,

10 / / 6 3 / 3 3 / 3 / 6 4= / 4 3/ 3 " 4 6 / 44 C = A C = =< = / 36 4/ / // 4= / / // / // 4 =4 >4 3 4= 1 / 5 :) I ::J / 4=2 44 '()(*%+&,+-./!12/1!,!/"-+-. ",-) + 4= = 4 4 >4 '9 C. + / 4= # 7 / :+ I.-J 2 -), / " 8 <,-) =! / **:,-- </ 443 A 43< : 78 I 77J 8 < 34(," $"!2!*%-. % +-. 5! $"+%&5"$ 6!5%&" :;9<=3:5+"%&"%75"<;-1-<=3:(6!>"?!"$" &+-.!*%-. & -"1 6!#1 & %&5"$ # 1 / / =/! " > 2 43< 4=2 44 " * / = / 5 B 2 / < / 6 = <! )

11 3(!"+" "*!#1"&11( B / 3 / / / / / / / / / " = " /<6 = /4 / / / 3 43 / E= / // 4 >4 " / /4. / / B C F, D C D ) ; C M 8 A C >/ : O C ;. P C 7 9 C M + Q C A * ' C M3 - M C L/3 E C 9, % C E ) L C 9</3 8! C # F : # C!. F C ; / / = / " ( / /4 4 # / C / / / 2 /6 // 8

12 / / / 3 C < ::-, < C < =/ ::- ) : C 8 3 C 4 : < C 3 4. : C / 7 4 C 3 3 /3 + 3 C < 4 * < C / 3-3 C 4 4 < C, 3 C < ) <C < 8 : C : 4 C 3. C C 7 C / + C / * C 4 1" C ;5 # 3= / / /6 / / ++ / +, /! // 8:)68 ), /!, // 86, /!) //,6 : / // 86., /, // ):6,,: / ) // )886,,: / 8 //,6 ) / // *6, /, // ).67 -: / // 7))68 8+ /, // )-*6* )*7 / > // 7*+)6- +- / >, // )))6 ) / >) //.6: 8) / >8 // 7-67, / >: // :6- : / 'G // -68, / E // )6* / " // :,6, :

13 > /6 = /!6!,6!)6 6,6 )6 86 6,6 6 'G6 E / 6 / =2 / / +-68 H 43/ = 6 *6. H 43/ / # // / / / N 6 3 D R6 34 // " / 3 4 / " = " I! / " J / < 3 ; " 6 D "!6 : 3 = " IL/3 E 6 A6 M 9J6 8 3 = " I9</ GJ " /4 =/ // 4 4 I ++,- 6 / +- H 43/ J6 =4 < :: I = < ::- //,-: H 43/ = < =/ -- // : H 43/ " // 6 3 / // /= 434 ID 93 C,,- 6 > E :8 6! :, J > 4 / ; / < I; " C **: 6 3! C 7., 6 3 " C =! C +8) 6 = " C *7+ ; / 6 3 / N = " 3 43 B /4 / 43 I ::- J / /, 6.: H < I ::- -- J / / : 6 ): H < 3 6 B/ N 3=/ / > 43 4 / / /.

14 #/ / / / / / ;6 4 / < 4 3 F "6 F 36 F D36 F ;6 F D6 /! F "!6 6 6 >6 6! 6 6 ;6 36 >6!6 P 36 / / 9 I 93 9 J L/3 I!33 EJ6 " I J6 3 / / M6 / / 9 I DJ6 / 3= F G 4 / A " N 3= 6 4 # F M / // 4 // F 4 / / =/ 3 / = +-:- 43/ // I 7) H 43/J M / <3 4 1D/ 5 I2 87 H6 ' :: H6 D.. H6.* HJ6 / // 3 / / I;!J % / = 3= /=/ <6 3 = 3= = / 4 = 3 / 4 < / < N 15 3 = " 6 M6 / / /3 1 <5 3=/ " 4 / / / < 3 4 / C / < / " #< " 6 #< 2 > 3 E/ "/3 R4 / / 3/ 3 =/ = ) /6 / 46 // 3 <6 / = / /= 6 = 46 / / / < 46 7

15 /= / / 2 / 6 / // 6 = 436 <3< " 3 = / / =/ / / 43 /4 2 / < ::- I!J 6 3 = 1 C A C E 5 I = / J6 1M56 1# F5 1!56 / < =/ ::- 4 3 / /// / ;56 = / N / / /6 3 < 1=5 1E5 / 6 / /!/6 / 3 N 3=/ / 132 C 5 = " / 6 / < / / 3 /6 / = < / < = 3 6 / 6 3 / =// < = < 6 <6 3= / / K 4 1" C ; " 5 / / 6 3 < D =/ / / 4 3= = 3 <(!"+" >4 / / 4 / 4 /6 46 <6 / 3/ " /4 / 43 / / /< 43/ / 8-3 > 4/ / /< / / //6 3 3 / /4 / / / = / / // / = 3 / 3 // +

16 M / / = 1 / 4 E/4 D R45 B4/ / %4 1B9FG5 B E!,-- 93 = 4 E/4 D R46 /4 " // < 4 2 < / / 3= / <6 2 9 %< D = 4 / 4 # /= 6 / / 2 /, / 3 / /= # / // = 43 <3< ) F 4 4 C 6 6 / =< /= / / 4 8 # I 46 J = /= / / / 6 < 4 / 3 : / // 4 3/ //. / / / < 4 7 # / 4 C 6 C C 6 / 3 I = 36 = 34 4 < -?)- =4 << J + =/ = )- 4 3 :(!"+" ( :(3( 1D*&11",!+ #!*! " // < D R46 3 E > " 3= < / 4 3=6 4 3 D R ; =6 3 E = / 4 D/ 93 4 " / )-- 6 /= = / D 93,,- #/=/ = = " C :-- G " 3 3 N < 43/ N 43/6 *

17 / =/ < 3 < 6 < / 4 > N > 3 6 / > / 6 4 E/ 4 / / ;/ "!4 I!J > N < /6 6 = 44 F N // / / # " / /= / / 9 = / 4 = 4 #! " / D3 ; /4 / = A 4/ / // =/ / / = < R 3 / / =/ 3 // 4 # 4 / < / / 3 6 < / / 15 # = 2 3 #! " 6 3 / / 3 /6 = 4 # / / / / A / // / / 4 / F N 3=/ / " /! " =/ / = D/ 93 :(<( ","$&+-1 :(<(3(,"$& G! " = 4 E D R4 >4 43 = / = N D 4 43 = > / =/ *1,?3("&,"$&+-1&11"1"%&"%7 "&! E15"&1$61&!- +%!!F$(6($(G ;,?8 S; T*+- 8?. S;.7-?*+-.?+ S;,:-?.7- "= / 4 43 / / N A4 = 4 4 =/ 3 -

18 :(<(<("&+ "! " / 3= 44! 3= / 3 < D3 3 6 #/ 4 / 4 4 I.-H 3J / B6 4 3 / / 4 / 4 I,)H 3J / ;/ 4< 4 " / 4 / / 6 4 = / > I.H 3J / = / 43! < / 6 #// / 4 I8H 3 J! 4 / = 6 3 #/</ 6 = N6 // "/ = ' < 6, (,67 ( #/ / 4 ' / / = / G "/ 3 4 ; 7H :(<(:(-.$1"1 R.)H 7-H #// / < N =/.-H "< ):- 4 / )67 (2 " / / /4/ D R4 I/ / :* 4 J :(<(4(1$61& "< 4/ N 9 </ / -6:.S;( S;(-- R = = M / #// / / 4/ I< =/ :S;J D R6! " 6 / D3 A < 43/ 4 I +-- J // 2 :H +H = 4/ / I8-.-H 2 J6 / < R " < I=/ +-- J 4/ 4 < :,-H6 : +H " 3 / 2 R 4 )- R "<.6.S; :(<(C(65+ D =! " / 3 *%$"%&,1+*!"1$5!#*5"1#51%-!+-.!,%-1 3 / 8+ "< 8): "< " 4 // 3 / / " =/ = /,--! 3 #// = = I=/ - J / = 2 I. J #// / C ( = =/ ) 43 A= / 3 / <46 3 D/ 93 *- <= 4 "<

19 *. /=/ = 4 8- ( /.,, '$6 - )- '& Temperatura -2,8 stycze luty -5,4 marzec,6 kwiecie 5,6 maj 1,9 czerwiec 14,9 16,7 15,9 lipiec sierpie wrzesie 11,9 padziernik 7,7 listopad 2,8 grudzie,4 Opady +%(?3(1*"1/&1$61&"!65>&11"1"%7+ :(:(,!+6+!5"-1! " = 3 %= " E < =! " 4 / <4 D3 > F 3 4 "!6 < 6 N / / < #= %<4 E /4 1% D R456 3 // < D6 " " /4 C #! " = /4 %Q,8---: 1D R5 4!61#% "1# "1-"!,!/"-1# & <=== 1D R5 / > / 3 IFFJ I B ;U B;J A *,(8)(O"9 / 6 V/V6 ' 43 < '' A G! " / 3 O// ; 3 / 4 4= 3 3=< 4/ 4 // " C D E!4/45 /6 4 / #,--- / = " / 6 4 / / 4/,

20 :(4( H%+ %,--. 7)H! " I+ -8) J6 43 < + :* I 78HJ G / = 3 D 4 / 4 6 #< " 2 4 / 2 %<4 E / 4 1% D R45 4 4/ <! " / / #< " 6 F " #< 26 F 2 2 % 8 :,. ).7 ): ) -.. ;))4. %! " = 4 // </6 &''' E E/ D R4! 4 / / / < 7)6.H 76,H6 =/ %! 93 // )86-H % 93 :,6.H / 3! " // 4 # < 1E"1 %&1*"2% "1/!5 / /= I J W >4 > #.! F R6 >3 # %<,8-**: -7!,%>&11"1"%&"%7!%&7!-.!1I/,1*!?"!5!-.!1J % 4 / %3 2 #< " 2 // 8+*).6,- H 6 / <6 6 4 )-.. 6 )+6): H </ #/ 3 < " " 8:,. :.6. H </ % 4 3 3=/ < = 6 / < / 3= 3 < / 2/ = % / < / / 4/6 4 < #=,.- < I / 4 J6 )-- M = /,6: 6,6)7 </ -6*: " =/ / 2 2 *1,?<(1%&"1"16!"1-.",%"1 51!%&>//& &(6(!("1?? 51"!1 F.G 3 <=!"1-."16!%-1/>,+-.HK F.G <3 4= 43 L= A L3 '= A '="+(,%+!5!( 1$ F.G M 6!( 6% F$ : 9.G HN!.-,.+7 8:* +8) *8+ )7,,7: 8:+. *,67 )7. M ) ) 7 8-6) 88. D :.,., :- 7:,- )8-.6*,*7 A6 M, :: )

21 &(6(!("1?? 51"!1 F.G 3 <=!"1-."16!%-1/>,+-.HK F.G <3 4= 43 L= A L3 '= A '="+(,%+!5!( 1$ F.G M 6!( 6% F$ : 9.G F6 F, 8-6.) :7 *- --) 8:8,*: 8*87 )7 H -6 86) 6: +68,-6),* HN!, -6 * ),,* +7 87* 7-: )8: 7+,,. 7,6-,.) M ),:.7 ** )-,,8 76. )-, D 7 8 8,,8 ),: 7* :*,-6-,,7 A, -6,)- D, 8 7-6, *, % -6- )8, ),)7,-: :8+ *-, 77,+7,*:),:* H )-6:,.6 * OHNN!, ) : *..8. ),,.:) 77 8:).7, +:6- M ), )-,)+ )6- D :,), ** *) 67 A6 M 8-6 F6 F, 8-6 D, % 1$ 3= )44 ;;L 34C' 3)=C <<<C C'< ;)==? M =B3 33B) )B' 3'BC <4B3 <'B< ;B4? 3==B= " =/ 43 /,--. 3! " <==LJ +%-1/>,"1"1 P15!%& &! HENKQE 43 + :* )6+ 4 < 43 : -*,6+ 4 < 2 : -*,6+ 4 < 2 %3 2 : -7)6* 4 < ) -..6, 4 < 43 86* 4 < %3 2 86* HEIRJ 43 ) -..6, 43 ) -..6, ) -)86, 4 < 43 ) -..6, 4 < 3 ) -)86, 8

22 +%-1/>,"1"1 P15!%& &! 4 < ) -)86, 43.6).6) 43 ), --*6- ), --*6- " 4 3= / 4 *1,?4(!>"16!5%&! ,%>62%&!+-.""162%&!+-.&11"1"% P15!%& H%+62%&!1 H%+"162%&!1.+.:6+ ) ( )7,:* ) ( :6:, )6*) 3 8 *87 ) -)8 I X J!!" /6 = 3 2 3= /< " / 3= 4 // % 2 43 / / I/ J = 4 M <6 / 4 =/ =6 / % =/ =6 / 3= 4 3 < # < 4 / / 6 / / = 2 < K / / 3= = 3 F43 = < 3 / " < =/ < 36 /= = <6 =/4 6 3 / / 3 4 IN /J ; = 4 < = 43 4 / / 6 4 I / / 42J )7+ 6 % 4,7 6 % ) 8-) 6 % )7, 6 < )8) 6 A ** 6 F/ ),: %6 43< 6 / / = / I4/ 4 46 /6 / 6 6 J G 43<! " " / 6 = 3 3 / 4= / A4 = = 4 3 :

23 :(C(!,"-61%&126!5 -+# B/ 2 /! " = #4 % < #4 4,--, 43 4 / 96 / <6 4 < / / / /! " G *6)H ' =/ *1,?C(& &+& >!,+-.&11"1"%7+ +& "!,1!"1-."F.G F43,,7 # & '# ')!! * $ // 3 46 =3 " / 4 I :.HJ " 4 / '#9 43 N /< / // " / ):68 I N /< < / 4,76*K 4 )6-K N 6.K 3,6*J / /< I4 3 &J6 4/ / " < C = I *:HJ 4 < = 9 C < 6 3 / 4 6 )H C # " / 4 C I 8,H 43 J " R 4 4 <,6,8 I4! "< :-),--7 J %! $"! $(( *1,?L(!%6!5%&!,1&11"1"%7+157//6!*%! &,!%6!5%& '-./.- + /.-%+,!F%&(G,) %/.-+ $ /.-!+!!+1,.! ')!! * > 4 I7HJ / / = / M,H 4 // / *1,?;(!%6!5%&!,1&11"1"%7+157/-1,6!5 -#"!%6!5%& / / %!% (% (!!,!F%&(G / 8:, / 4 3 / 4 3,* ')!! * 88 )+.

24 " / /6 3= / / /6 // 3 A/ / / 3 *1,?'(!"1-."1%"1>&11"1"%7+ 43 %"1+!"1-."FG ).)) ',/ % ',. -#.1,/2/ %.1,/2. '-#/ $ ($! "% (!( '-#. %" /-/ /-. / '. $% " %% ''# ( # # ')!! * " / /6 =3 < 6 / 3 4 M I4 3 J6 "-.&11"1"%7+ "1&/!%6!5% "1 (! "! $,!F%&(G ++: )+:, 7,.,8 : *,)* ')!! * > 43/ <,) " = 9 3 / / 3 I87, 4J6 / I,-7 4J6 I)- 4J I.) 4J :* 7

25 "1,!F%&(G 87,,-7.) 4.8 ')!! * "4! "< / M / :(L( %!*+!51 88 )- :(L(3(!5+6!"1-."!1 F! " < =! D 4 " > 4 = = 4 / 4 6 = // E > A 4 3 3! " / " 6!6 E 6 A M "%17 I7"%7J " N3 /< /! " P// = " 6 3 < / N3 2 > " // = ; " Y3 " = < -. IN3 D / " J -+- I ;/ " J6 D/ 936 < :-- " ; " / *7 Z -- A " 43 A / :--.-- F 7: H " / > " / / 4 " 4 / / 3 6 /,"! / = "!,6, > /!6+57! E / = " E.6,, 93 4 E L/3 "1-.-" A / = " A 767, A -- =/ /< E P!" M / = " M +6+, 43 =/ 4 3! / 4 4 / 36 4 / / < #! " / *"!" 1&1-+#+ "%7 1 M 43! / " ;/ D / " 3/ / *.6+! / " 6 )-, ; 86* ) M /=/ = " / 4 / 3 / 3 +

26 " ; B / 4 > 9 "/ 9 :(L(<(%!*+>56!"1-."! ! " < 3 " "< 3 =/ / *1,?33(+* &1+%&+-11 ""%7!5!% -."%7" %&!2?*7"1-1!S", F,&G $*"1/!(,1"F $ < G (($(( 1? 67+ F$ : 9%G 8 8 A A A A A 8 8 " *86- #[ -6), -6)8-6,* -6), -68: ), -6), -6,7-6,. -6) -68 " :86- [ ) -6*) -6*. 6+,, , * -6+ 6)7 I*.,---J 87-6:. "[ )6. :6,) 86) 86* *6.- 76): 6).6: , )6,* )6) " +.6: #[ * 6*) 6-) ) ), 2F -+6, [ 6.*,6)-,6-+,6: )67) 86*+ )6-),6+) )6)-,6,,6-7 6.),6.. I*.,---J )*+67- "[.6)- +6) *,6: )6 6* 76,.6+ 86* -6 :6:+ 876: Wisła - Wisła E(!-? + [m 3 s -1 ] XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X SNQ SSQ SWQ +%(?<( 1*"1/6167+>-. ""%7!5!% "1"%7 *

27 W isła - Ustro-Obłaziec 3 25 [m 3 s -1 ] XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X SNQ SSQ SW Q +%(?:( 1*"1/6167+>-. ""%7!5!% "1 %&!2?*7"1- # " = :6.H 4 " 4 4 / 6 / 6 #/= / 6 4/,-*H < <4 4 " A 4 / 6 < 4/,8H " #/ / < / /! N I " C :*H < <4 4 J " " < 3 / = :(;(/!1"5,!5!"% :(;(3(,1*+ A 4 4< / C " 4 < =2 < >! < * <,--, /< IA #.:6 ):*J " = < < / 6 3/ N " =/ < < 4 < 3 4 =/ < // 4 4 /6 = = 4 4 #/= < / /6 = 7 H 4 = 4 B I 4 J # # " / 4 / 3= A 43< / L/6 E ;,-

28 *1,?3<(&!$1&,"/,1*-.F$/9 /G 1&,1 &!-"5!6%-,1 %&12/,1*"1,*"1$" E!5!"% 5")1? "<==<(J 1%+&!-" /,1*-. % 3=<'?"%7 T; &!61-"&? +-.I$15"J /,1*-. % 3=<'?"%7 T; &!61-"&+-. I$15"J/,1*-.!*%>"1*5!? +-.!,% " 4J TLC<< 6R 6 <J :J 6 7*!! 3J Q -#"!U3$$B$"1,"-#K,I3V4J F$6(6(&(G = =B: = < 7*!!F$6(6(&(G=B= =B< B B,-,-.- \:*. \: D D,--, : 7,7 ; ; :- :- :-- )7-8 > ; -- )-- ---,,::.:,* ; E 8 : \-6:6, -6+ \-6: ; E,-,-,-- \ :, ;!N )- :-.-- :,- ) 8 # # ): -- )--,,+, ) F 3 : , ):, -6:, )- -6-: : \-6-:,!*5+-.6>*1 /,1* % 3=<'?"%76!%-1/>,+-./6-. "1-+%-12FMG B B -- D D -- ; ; -- > ; 7,* ; E +. 8 ; E -- ;!N -- # # -- F $+-,%+S" -#" *5+-./,1* %3=<'?"%75!6!%-1/>,+-. /6"1-+%-12FMG ;3 <' :(;(<(!5+6!"1-."!1 &+-"1 > J 4 B J < J 3.-8,--8 K /= = < 3 = / / 46,J 4 D 4 = < 4 6 =6 = =3 3 /6 )J 4 ; 6 = 6 /6 8J %6 6 **: B 4, : # 3 #! " 8 =/ <3 > / =/ *1,?3:(+ "1#%+-.6 &>&>-"1 >&11"1"%&"%7 *"1 &!5#-"1 >,! F$ : 95!*G 1&!5+!-+%-" 5*"!" A" 15 :6+ 4 A A" 15.6) 4 A GGE 1 D5 :6- ; " F <3 " M * " < 3 / 4 < 3 3 / / / < / C 3 23 " 6 / / 3 " 4 9,

29 ,--. /. -): 236 :8H 43 < 8.H / = > / 4 6 4= # = 4 = 4 3 / 2 6 / / F] #F]6 = 4 2 A = /< 3 = / //6 3 /6 < M ;24 // 3 4 /< 3 / < F86 >6 43/ = 4346 = N 4 #! " /< 3 / "/ 3 ' F R E / - D " -6* C /<! / " 6 - ; " -6: C /<! / " 6 -! " *.6: C =/ ;6 -! -6- C /<! / " 6 - M -6- C /<! / " 6 -! " +.6: C / F N 3/ /,--8,--: ;/ " /< 3 ''' '' " / F N 4 /< '' ''' < 3! / " 4 " / /< 6 ;/ D / "! / "< =/ "< ; 4 4! "! / " ''' /< "! / " N 4 I J " =/ /< 3 ",--. I J / "/3 ' F R E " < 4 N3 /< /< 3 4! R 4,--8 / / 3 / 3 IA # ),6,+8J B 3 < = N 3 4 ' <6 N 4 =/ 43 / *"!" 6!!+"%7?1 > " ; / /=/ = I :-- J > 6 / I8- J / 4 I,, J! = ' 3= M 3! 4/ / / 4 / / ",,

30 4/ / / 3/ 436 : ^4( ) 6 // / 3/ / A 1 5 = < / = 6 / / / < A = 6 4 <3 D / ;/ " 6 / " C ; / 6 = 6 / 4 I,8 ;J 3 # / / "4 > ;2/ >4! R,7,--, 426 < = IA #,-8 7,+J 4 /< B6 B,6 B) C =< < 4 N3 /< 6 3 / = IB) C // J ",--. 4 B,6 / 4/ 4 4 4,)

31 *1,?34( +" "!-1+#!-" 6!"1-."!+-. >5 6 &-. 6!$"!+-.!*%1 "%7+ <==L( &!-" 15"1 5, +*+-.6$1&> &1"6!%-1/>,+-.6 &-.6!$"!!!&!,+-. I&!-"15"1J $1& P15!%& R"7 7 7," P!" "%17 "%17 "%7 "%7 =B= $ =B= $ =B) $ =BC $ )LBC $ 'LBC $ """%&E!5!"% 33,&1/!<==4( I W J A A > 43 4( :6)) :6*, *6+,.+68,.6*,,,6)) :,: :- -- T-- F Q : : 767.6:+6:.6-+6:.6-*6- :6:*6- \:6: T*6- G 4 F,( 6, 6, ,8 7. : 8 \8 D>G: 4 F,( 6+-+, ,,6,6):+,68+), )., T, ;>G! 4 F,(,6+-- )6:+),6:* )6,8, )6+*, )6+) ).,,8 T,8 ;>G; 4 F,( -6,8-6-+ *6*- 6+) -6+) -6:- -,- )-.- T.- B 4 #Q8( ) ): -6,-8-6):, -6:, 8 T8 B 43 4 #( 6-,, -6*.+ 6),* 6)7+ -6*+ 67)),6: : -,- T,- P 43 4 ( -6-) -6-) -6-) -6-: -6-: , T6- E 4 ;( -6---, -6---, -6---, -6---, -6---, -6---, -6---: : T-6--: F 3 4 ( -6--: -6--: -6--: -6--: -6--: -6--: , -6-: T-6-: % 4 F43 (-- 8.:,8. 8,,7,- 8, 7,+.,-,--,---,---- T,---- (-- :8-8.),-), *),88,.:)- :- :-- :--- :---- T:---- IXJ! R 4,--8 / / 3 / 3 IA # ),6,+8J,--:6 / I,--7J / 3 4/

32 :(;(:(!5+6!5"1$1 " 2 3 = 3 < // ** / 2 ' 946 F 4 I4!4 "3!"J / "'FR E #! " '/ F R // / < 4 C 4 2 D / - -+( 2 C D46 - -*( 2 C 4-8,( 26-8)( D %< #,--: / < 6 E 3,--: -+( " 2 / 4 / 'FR I /! R 4,--8 / / 3 / 3J / 43 ' I / /<J6 4 ' I / /<J6 = ' I / /<J6 #/</ / N =/ 3 = Q # = /< 3 /</ / N 46 =6 Q # 3 E,--: 4 / 'FR / *( '& I // /<J6-8,( ' I / /<J6-8)( ''' I // /<J *( ' I / /<J6-8,( ' I / /<J6-8)( ' I / /<J6 = - -*( ' I / /<J6-8,( ' I / /<J6-8)( ' I / /<J ",--. / -*( A " 4 - '& ''' & 4 43,:

33 #/</ / N =/ 3 4 # / N / < 43 / = 3 / 9 3 4= /< 3 " / / / /// 4 / /! " 3 3 A= 3= 4 4 3= 3 :(;(4(!"1&1&$!%S1+-1 # " / 4 " 6 = / =4 4 / F 4 / / 4 2 ;6 >4 F C E246 / 3 C 4 "N 4 /< / 4 4 F.-H 4 / N3 4 > N N3 1/ /5 D 4 " I J6 < // / = / / 4/ / =/ *1,?3C(+" $"+"1-+%-1" 7>1"1-+%-1" ">FG =2 2 BAOE =2 2 / = < 6 I\- S;J6 < I\,(J6 36 / 6 4 / = <6 IT- S;J6 < IT:(J6,&1$V: / = <6 IT,: S;J6 < I\,(J6 36 < T:-- "(, / = <6 6 < IT:(J6 = " 4 3 / /< / 3 46 / // A / / 6 " / 4,7 8. ( ) (6 / ) ( " 6 / 8*) (6 #F] :7 (6 F, ): (6 ;F,)7 ( " / / / / / / *+ H6 #F] +* H6 F, *+ H6 ;F *+ H,.

34 # " / #/= C 2/ ' / F R // C > // =,--: I< = J. ^4( ) 8- ^4( ) J6 I=,8J,7 ^4( ) :- ^4( ) J6 I< = J ): ^4( ) 8- ^4( ) J # 2 4 " 3= / A 43< / " <4 34 /3 *8 *8, D / / = 4 3/ / " 4 4 / 34 /3 4/ :(;(C($"%#1.7% D 'FR : " C 'FR " I 2 / /4 " F 6 =!/ / / = E "J,--- " 3,--- / /.$3),#,..'-),4'5) - 3 %B_ `..6 D I= %] ` +,6* D I = % ` 8*6. D I - = = ;( `,7-6 %( `.)-6.$3),'.).56, - 3 %B_ ` 7,6, D I = %] ` *6 D I = % ` 8+6- D I - = = ;( `,8-6 %( ` :7-6.$3-)*7.#)/,+ - 3 %B_ `.+6- D I= %] ` +)6- D I = % ` 8+6- D I - = = ;( `,8-6 %( ` 8+-- / = 4 3/ / " 4 4 " / 34 /3 4/ :(;(L(565+ "!< " 4 / < # $$$'&(8*(,---! ",*-.,--- < 4 " <6 / 4/ / < = < 4 3,7

35 / 3 3 " < ",--:! ", +:!4 3 6 :8!4 4 I4 9J "%&!"%7"16!%"57%1/!% 75!"%!565>!$,+-.B# >"1 75&+,"-#"!565>( &11"1 $"%& >"1"%&,-#1 5!!5+% " "1%!5,"""!565>!$,+-. F = E M >/ 4 3! " < / # " // 4 / 3 36 // 7:H 2 3 F,--: 3 4 / / < " / / 6 &11"1 "%7+ 61"5#1 %" *5! $"1/! & *"> " 565> "1*16"1-+-. IJ # ! " 56 / 4 4 F 44 I J # " 6 / 4 / 6 / I =J A4 = / 4 4 "5-#5" "-.% 75!"% &+$+"1-+%&!-"%, -.&+%&+-? +-.&11"1$"%& " / 4! " C 3 4 < 6 / / =< 34 3 E = 2 / 4 4 4(!"+" >( F / / / /6 3 =2 / 36 3 / / 4 / 36 3 / / I // /!J!/ E/ C B < / '/ / / I 5B5J // J 3 D/.6,J 3 / 1>5 I" C EJ = / 3 6 / < M46 4= / /6 /6 < 4 / 4 :8+(.6 :8,:6 :8,+6 :8*(76,776,*(6 :8)-6,+6 :8)86 :8))6 :8),6 :8)6 :8,-6 :8+()-6 :8*(*6,*(,6,+

36 )J < Q43 D/ 936 GGE " ; 4 :(86 :(:6 :(:(+ < / / / 4 I 1B5J // ;! J <3 4,J / 4/ )J 3, / 4 I 1"5J // 4 / =/ J B> IB4 >/ J 87,J, B> 8. )J B> 8. 8J, B> 8. :J ) B> 8..J 8 B> 8. 7J : B> 8. +J B>,8. *J ) B>,87 " 4 1B5 = 4 /46 36 /3 < / 6 / < / 4 /4 436 / // /6 K 6 / / /4 /46 4/ 6 / // / / 2 < = 4 /46 / 2 3 A 1"5 // 446 / 3 4 / 2 < = 4 /4 F = / 3 J <3 4 I/ 3 B):(7+J6,J 4 I/ 3 B)7(7+J6 )J 4 IB).(7+J6 8J 6 IB)+(7+J6 :J D/ C. C / 3 B:--(+7 = 4 / I = / 3 D87(),J6.J C % 8 C / 3 B877(+.6 7J 3 > C / 3 B7-:(*8 +J D C!3 8 / 3 B87+(+. I /aj,*

37 F / / 3 "/34 F >3 E IA 4 DJ % %/ 4 E<3 / %, / % ) E "4 93<. 8 E 9 : ;.. D 4. 7 ; * + ; * - / D4 D4 D, D4, ) D4 ) D 8 D4. : D ". D ) D 7 D : + D * * D,76 MV,- D ):, D 88,, A -,)! / A,8 / A # / C,: / E A # / C,. A > /,7 A ) VFV,+ A +,* A * D3V )- A, D :- C ) A : ), A. )) A 7 )8 A + ): A,8 ). A,: )7 A 8, )+ 9/ + = 3 )* E 9 8- / E 9 8, ";K / E 9 8) 9 VO=V )-

38 88 9, 8: 9 7 D * * 5 O=, V > / 87 9,, D / 8+,, # / 8* 9 :) D :- 9 :* 1GV : 9. > / :, 9</3 : :) 9</3 ): :8 93< VBV D < :: 93<, > / :. 9 D 6 :7 9, VM V :+ Q : :* M. D.- D * D., M,-.) M,).8 E 8 - D *- C.: E/, # /.. E +.7 E,:.+ E ).* E * 7- E/, D / 7 E/ : 7, E/ + 7) E/, 78 D = "F 7: E 7 7. E,8 77 E,: 7+ E,7 7* EN E,7 +- E P" V,V + F P" V,V +, P" V,V # / +) E )8 +8 E ). / +: E V!]V D / /4 / +. E 8) +7 a E 8* ++ E :- +* E :+ D )

39 *- E :* D * E.- D *, E 7) D *) E 78 *8 E 77 > /6 *: E + *. E ** V! 4 ) V *7 E : *+ : # / ** E 7 D /4 / -- E : # / - E : D /4 / / -, -) -8 -: -.,, % 76 %,, %,76 %,, % )6 % / % % -7 % : -+ % 7 D +- /4 / -* % - V V - % ) % 8 D,--),!/, D / *+. )!/ 7 D / * !/ + :!/ * V F V.!/,7 7!/,* VV +!/ ) *!/ )) > /,-!/ )8,!/ )7,,!/ 8 D,)!/ 8, D,--,,8!/ 8) D,:!/ 8: ( (,. a!/ :) D,7!/ :: ((,+!/ :. D < /4 /,--),*!/ :7 )-!/ :+ > / )!/ :* VFV F D R ),!/. D ),

40 ))!/.. D )8!/ 7 1!V > / ): 1!V ). 3 1!V D,--8 )7!/ 7. > / )+!/ +: D /,-- )*!/ +. D,--- /4 / 8-!/ +7 8! + D = 8,!3, 8)!33 88 # 92 8: F D/ D 8. F D/, 87 F D/ * F D/ ( 3=( :-. # / / : * :, - D :) 43 D :8 43, :: + D :.,- :7,- :+,, :* D.- 8 ( Q( D. : ( A(., D.) 8.8 / ) D.: / 8 D.. / 7 D F 7.* / 1O=V 7- /, 7, 7, G. 7) G * 78 7: " G G I J 7. G, 77 G ) 1M )V D ))

41 7+ G 8 7* G * +- G :, + G :8 +, " D +) +8 +: +. # E/ D / D E!4 / +7 ", D ++ " 8 +* " : # / *- " ) ( Z ( # / * " 88 D *, " 8. D *) " 8+ *8 " :8 *: ".- ; 3 ;, *. "., D 4 3 *7 ".8 D 4 3 *+ " 7, 15 ** " 78 1D'5,-- " *-,- " *,,-, " *.,-) " *+ D # /,-8 " *+ D C # /,-:,-.,-7 " -- 1OV -- " -. F 4/ / 3 / J D Q 6 ) :,J!/ 8)6 8:6 :)6 :76 :*. )J, 8J "/ 6 )6 : :J GGE C ; )6.J, #< I 4J C ;.6 7J / 1 D5 C ;,6 +J 4 C ; +6 *J C ; " 6 -J / C D46 J D4/,6 )6 :.6,J D/ 6 +,6 )J E D :6 *6 ): 886 8J / C E D.6 )8

42 :J / 1M5 C E D,76.J / C A6 7J / 1F5 C A )6 +J A 6 :6 +6 *6 ) ,)6,86 8-8, *J / 1E5 C A 886,-J / 1R5 C A :-6,J C 9/ 6,,J / I6 4J C A 76,)J / C A6,8J C 9 6,:J 9 6,6 76 *6 8)6 :76. +6,.J / 1G5 C 9 :*6,7J 9</3 : )6,+J 93</.6,*J C 9 6 )-J / 1M 5 C 9,6 )J 9 6 ),J M3 8.6 ))J E/, :6 )8J E/ 6 )6 86 ):J / 1F 5 C 26 ).J C 2 +6 )7J M 8) )+J #/6 )*J D J J E/ -6,6 :6 *,6 8,J E 76 *6,76,*6 ),6 )86 8)6 ::6 7) )6 *6 *)6-7 :6 8)J = C E :6 88J / 1 E5 C E -)6 8:J 3 / 15 C E,-6 8.J E/ 6,6 ) J E/ ) :6 8+J E 6,6 : *6 8*J <3 C %6 :-J %6 :J %/ 6 :6-6 ) 86 :,J / C % 76 :)J!/ *6,6,76,*6 )6 ),6 ))6 )8 8,6 :8J!, *6,.6,*6 ) *6 *:6 - -)6 ::J C! -76 :.J F C F.6 :7J F *.6 :+J F// ) 86 :*J D/6.-J * -6.J 4 6, )6.,J / 6 86 :6 86.,86.)J // 76,6.8J / C G6 ):

43 .:J C G 6..J G/,6 86 *6, :-6.7J = C G *6.+J / C G ),6.*J C " 86 7-J " 86, :,6 :86 :76 7, *- *,6 7J C " :6 7,J / " * F 3 / # / F /.8(- 9 / E D M D N /4 F4 C *8, 9 // 4 1>56 3/ *-) C *)*.8(-, 6 / G A - < * (-) 9 / ;<3 6!6 M6 / 3 + *8: 9 / 4.8(-8 / *8: 4 / 4.8(-: 9 / M3 E - *8: 4 9 / 4.8(-. 9 / M F " C.8(-7 IJ / " "4,8 < *88 = " 6 B E D D, " 6 " 8) " 6 A " 6 A,: " 6 F " 6!/., " 6 B E D D,7.8( G6 M GEF;>B = B E// " 6 F.8(-* G / " I 4 J 4 2 '' / </ 6 N 4 C 4.8( E / I3 J 6 C 4.8( 9 93 B P / '' / </ C 4.8(, G / M Q I 4 J / 4/ / 1" 5,- *8, C 4.8() 9 93 O <4 I3 J6 / 6 4 G! ; C 4.8(8 G / E I 4 J 4 4 #E"A E *8-.8(: 9 93 B4 E I3 J6 3 3 BE C F! 4.8( M I3 J C 4.8( ; E6 4.8( E / C 4 " 6 % 7 " 6 % 7 " 6 % 7 " 6 % 7 " 6 % 7 " % 7 " 6 % 7 " 6 % 7 " 6 % 7 " % 7 ).

44 # / F /.8(* 9 93 ' A/ I3 J N 4 U C 4.8(, ; I3 J =4 44 C 4.8(, 9 93 M " B] I3 J 4 "/ 4 C 4.8(,, 9 93 >4 "46 4 /4 C 4.8(,) 9 93 D4 Q I3 J 4 3 " 2 $'$ 46 C 4 4 = " 6 % 7 " 6 % 7 " 6 % 7 " 6 % 7 " (,8 9"!4 4 = " # (,: 9"!4 / G A 3 - < *88.8(,. 9" 93 / M 6 4! C 9,8 *8-.8(,7 G / I 4 J "!/ 4 4! ) < *)* G!/ 4 E *8) C 4.8(,+ I NJ M "< 4! C 9,8 *8-.8(,*!4 / '' / </ C 4.8()- G / M 6 3.8(), / " /6 3 '' / </ / 87 / 8:.8(), G / 8! ;<6 M4 #6 " 6 M / '' / </.8()) G / E / G 8- <.8()8 A / / "< J :- / "<,J,-- "<.8(): G / M3 E C ' E F4 R4 >"> G / 4,7 *8-3.8(). G /!24 C 3 4 / 1!5 4 ) 4 *88 G 6 3 " " " " 6 E24 " 9 8 " 6!/ : " " 6 Q : " 6 Q : " 6 Q : " 6 M 7. " 6 E 8-.8()7 G /! E " 6!/ 8:.8()+ G / D 6 4 G 6 3 *--.8()* G / ; E G 6 3 *)+ C *:.8(8- G / " C 4 /! C 9 *8- " 6!/.7 " 6 E. " 6!/ 8*.8(8 N C 6 " 6 Q : )7

45 # / F /.8(8, 4 F/ 3 * / N " /.8(8) 9" 93 / 195 * *8: C 4.8(88 G / M 6 4! C 9,8 *8-.8(8: G / = # >/ 4 Q E 1D56 3 = 4 *8, C *87.8( E # C #46 = "/ 46 4 =! E/ " 6 F< <23 " < 3 " 6 % 7 " > / C N6 / 9 C 4 9" C 4 / C(!"+" >"#!-"+-"$"1% 2->B&+$!-.!+"-. 5!"( **7?,--8 F/ = < 87 *.- C +:+: 23 *.: C +*.8 23 *7- C * *7: C -87* 23 *+- C **: C.)+ 23 **7 C +- 23,--8 C 8:- 23,--: C 8+) 23,--7 C ) ). R 6 / 3 D / = /< 1D/ 5 ; ' 4 4 "/3 R4,--: / I, J 43 E -- = H < / "FM R%bE'O F"'BG ;'O>c# "'LB >;>ce GFd DO##B 'GOD#B ;'O>c#,)) 7)- - )* :* *. +8,* :- :+- :8: -.8,7* ).-* )+,)) -8 8*,. -. )8,8: -.6* *6* 86- -,67 --6:.67 *6:,,6-,6.,6: *6,86:, )+

46 H < / H < /.:6-.)6.68.,68.)6).6 :*6.:6) :6: 86* ,6+ :6* " = 23 3 /< 1D/ 5 ; / = IN3 "/3 R4,--:J "'LB >;>ce GFd DO##B 'GOD#B ;'O>c# % 3 = / 3 4/ 3 / % < 3,6*,6:,6:,6)7 )6,,67 * *)6* ++6: :, ,,:6),,)68, ),)-6:,)6+,)6:,,6: *67,)6.,6, 8:)6- +.6) ),.6-,.6: ))6-,876+ 6, 76),67,,6+ 76),)6+.6- :,6-.6-8:6.,867.)6: :78, :+,8 :8. ::8 "4 / / = < / ) I# D6 # A BJ6, I#>F> 1A5 #>F> 15J, " 3 23 " / = % < % < % < "'LB )+.6. :7,:6- GFd,:.*6,:.*6 :8:6- > = 2 / 2 / / 3 = 236 % < *.- < )8 H,! " 3 /< D/ ; / / )*

47 /= 4< 3 / D / H < /6 / = '/ = 6 = < / / / = '/6 D/ = 26 ; / 3 ) " 3 "< / N < 3 I= / '/J / // N =/ 2 I*.68, J / = I+867, J6 '/ I++6:, J I++6+, J 8 " 4 4 4/ "< / // N < < 3 6 < N < 3 6 // N < 3 4/ 4/ : " "< / 4 = #= / 7 3 / = 4 / / = "< L(!"+" >4= 2 < // / / /6 / J J J J J J 4=2 446 / 6 3 = = 6 =< / 43 E 3 19 F / / 4 / 4 L(3(*%+&,+-./!12/1!,!/"-+-. >4= = < = 46 IN36 3 J A/ / 44/ < //6 = / 4= 6 " E4 2 ' 94 I'9J6 F E E *7: #= 6 = // E4 8-

48 *.* *7- " 4 "., / +-6* 7H '/ 3= / 6 '9,---!/ / / I / J6 "1 $!/7+!%& &+$!6-!"+!+%&1 '/ 4= " / /= 7- IE4 *7: J 4 / = 46 3 " FF C F / 2 ' 94 1! 3 4= " " / / / 4= I J6 3 / 3 <6 4 4 / 3 <K F C 3 / F 4 4 / < //6 4 // : / < :- F 6 /3 < 4 // :- # L *- 6 4 / / :.6)- 6 *-*6 6 +):68) > 4= //,.76* 6 43 ) 3 / / 6 M / / 3 I/ 3 /4J6 3 / 3 I J = C 3 N 3=/ 4 < 43 4= / 3 / 36 3 / = 36 = " = / / 3 ; I < J / / 3 # / 2 4 / / 6 3 / 3 3 / 3 / 6 4= / 4 3/ 3 " 4 6 / 44 C = A C = =< = / 36 4/ / // 4= / / // / // 4 =4 >4 3 4= 1 / 5 8

49 ",--. </ 4 3 <4 4=! / " " < 4/ / = 4=/ F 4 6 / /6 = / *1,?3L(+!%"% &11"1"%&"%7 +%( H!,"-# +6!%"% A, M ) " # E 8 " : ". ; 7 ;3 + Q * " - A 924!4 "<2, Q D ) 93 D 8 93 D = 4 C = 4 C = 4 C = 4 C = 4 ( = = ( = 4 C = ( = 4 C = ( = 4 C = = = = = ( = 4!( -.1$&*5!+ F.G /1!,!/"-1# ) ) : ,: &+?! )-6-4 '' :6-4 ''.6-4 '' )-6-4 '' ' '' ' ' ' ' ' '' +-++6!? %&" 6 / 6 4 /6 4 4 /6 4 4 /6 4 4 /6 4 4 /6 / ):6-4 '' /6 /,-6-4 '' /6 8,

50 +%( : H!,"-# +6!%"% Y D2! 7 L4 + D * 3 ",- Q, 3!,, 3!,) ;,8 D3,: D3,. Q,7 ;,+ D,* )- ) ), = 4 = 4 = 4 = 4 ( = 4 = 4 ( = 4 = = ( = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 ( = 4 ( = 4 = 4 ( =!( F.G -.1$&*5!+ /1!,!/"-1# &+?!,-6-4 '' -6: 4 6: 68,6-,6-, ,6-,6-,6-8:6- :-6, :6,,-6* 86, '' ' ' ' ' '' '' '' ' ' '' '' ' ' ' ' ' +-++6!? %&" 6 / / / / /6 / /6 / / / / / 6 / / / 6 / 6 / 6 / 8)

51 +%( )) H!,"-# +6!%"%! )8 # F ): # F ).! = ( = 4 = 4 ( = 4!( F.G -.1$&*5!+ /1!,!/"-1# &+?! )6 4 ' *6 )7!,6. )+! )* # F 8- # F 8 9</3 8, 9</3 8) " 88 " 8: " M 8. M 87 M 8+ M 8* M3 :- M3 : 9 = 4 = 4 = 4 ( = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4,6:,6 :,68 )6, : ,6* : ,,6: ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' +-++6!? %&" 6 / 6 / 6 / 88

52 !( -.1$&*5!+ &+? +-++6!? H!,"-# +6!%"% +%( F.G /1!,!/"-1#! %&" :, L/3 = 4 4,67 2 ' 6 / :) L/3 = ' 2 :8 L/3 = 4 4,6, 4 ' 6 / :: L/3 = , 4 ' :. L/3 = 4 4 :6. 4 ' :7 L/3 = * 4 ' :+ 9 = 4 4 6, 4 ' ( :* 9 = 4 4 )68 4 '.- E = 4 4 :6* ' 2. E = 4 4 *6: ' 2., E = 4 4 :67 ' 2.)! = 4 4 7*68 4 ' 6 / V '<3B). > =/ I J 1 / 5 / 4-4=/6 N //6-6 N // 2 < / 4 ' F - // / / I 6 / < < <4 J K '' F /= 346 N // 8:

53 # 3= / 3=4 / I,J I +,, J, I +)* J / = 4= 43 = / / 4 =/ :S M 3 3 L(<(/!1"6!!5"!1 3N / / =< < 4 < 6 / // // < G! " 6 4 / I/ // 3 J6 46 = I 43J6 $!1*+5!& "&+/7>"16!!5"$",!,+$"! / N3 3 P = > / 4 / >4 4 G 4 / /</ /6 6 6 < >4 4 = 6 /4 6 3= 4 3 /4 I J > " 43 / / %4 3 / / / < < 6 = 3 / < P / = < E " 4 = /6 = 3 /< 6 3 / 4 3 " 4 '!9"6 /!< " / 4 = D / ;/ " 6!6 E A < 6 // 2 /! " 6 3 / E " // 36 / 4 / 3 = #/ " / *. *,: 6 *:.?*:+ *+, *+) #! " / 2! F R6 >3 # %<,- 4 ** / E! / " / / 4 4 / 4 / 3 A! " </ 4 3 <4 4=! / " 6 4 / < 4 /4 4= " = 8.

54 ` -6)H6 ` -6:H6 ` H6 ` -H6 `,-H >4 3N / 3 6 / 2 = H " =< 3 6 / [-H < =6 < /= 4= 4 # 1 / = ` H I/// = < J " 4=2 2 < // 4 / = / 3 4= 3. ( 1 / 5, " = - - C 4 44=/ = ) = = ` H 8 / E " C F 5 = / = 3 1F C 95 : / 4 <4 4 4 / ;(!"+" "/ = 6 /4 < /6 = /= 3 " D4 Q / 4 3 / 3/ G " / / C 2 =< / / /4 / ( < / 4 14 / 4 ",--7?,-,-5 4 A< F4 / G,--. > 2 / "< 36 3 = 4 / " / 4 " I4 96 )&''',--8 J / / 4 < 43 / / I-68J6 = > I-6)J = '/ I-6-8J D/ I-6-,J / = E IN 6)J6 87

55 **: 3 " 43 :8,8 / 4,--, / 4 ).7: / I ), 8)8. /,--: 6 4 )&'',--. / " =/ < ** / I*-6+ HJ6 =/,- / I8:68 H / J,-?** / I8:68 H / J =/,-- / "< / 6 4 < 3 I+ 3,--7 J6 3 3 / / 6 4 I 3 3=4 J :- 3=4 /,--- / / " / < // E 15 : / 6 F< 15 ) _ 8 3 6, 43 4/6 / // ) < 3 /4 I1356 1=56 1;235J < 44 E L,7 43 / 4<,7 ) I" ;6 " L/3 "<!J6 4 " 4 3 / / " "< 3= 1A4 E5 4 3 C 3 /< > ;2 = 3= 1 B A/ / / D D / e 3= 3/ "< // > 96 <3 "< L/ $'$ < Q436 G O4,8 M G O4,8 '/ 3 ; O 9 M ' ; O <= "< 6 8* " / 4 " =< / 4 /4 3/ <3 /, // / / // / < / /6 4 / < "< ; /4 / / "<! " 4 8+

56 3= 4 / " / / 8 " 4 ' < 44 E : / 4 / 1A4 E5 1 B A/5. # 8 / 4 / 3 =/ / 43 '(!" +" +%&6!"!*"1 &>"&11>-.!"!+-.!!*? %>&,+-./!12/1!,!/"-+-.( '(3(11&+6+!5+ '(3(3(11&XR">Y 11&XR">Y )+)6-8 >! %< -:*:) I >! %< A4 -)-:*.: J > )7)(-: "/ R4,+-,--: 4 5"!-.!1 M / 4 D R4 // #< " 6 < " 6 4 < D = /,-6,6,),86,+6,*6 ): )+ M4 / ; = 4 /! " 43 / #< " "4 93 # 4 = =/ = &1/!/,5"1%&!!!! >711&!&,"+ 11& XR" >Y &!!+!%&7-1,!-.!+!*%,11/!D>517"%7+ A 3 6 / = 9 3 < / N3 " ; / , A4 / < 4 6 = 3=/ / 4/ ; 3 / 43 3 % / = 4 ) E/ 1D ; /4 / D/ 93 < <4 I 3J 8 = 4 4 ; / =/ 3 A 3 43 // Y3 D / " K, Y3 ;/ " K ) " / / K 8 < 8*

57 " =/ < < 43 3 = D 93 *1,?3;(1%&"1"16!"1-.",1+-.""1,1+-.!**"111&R"> 5"7 "!55"?!"1-."F.G 1"51-+#1# 7,1 "1,1 1$ H1"-&! :8-+()-,-,+678-6,:,+6** :8-+(,7, )+6-- )+6-- :8-+(,*,) 8:6*7 8:6*7 :8-+(,+,8 )-688 ) :B3C =B<C 34:B4= 1$,1"-&!+%7!6V:;B4M :8-+(+,+ ))6+- ))6+- D :8-+(*,* ))6)- -67, )86-, D :8-+(. ): )*6,7 )*6,7 D :8-+(: ). :688 :688 D :8-+(+ ) D :8-+(7 )+ )*68: )*68: D <:'B)< =B;< <:)BL4 1$,1"-&!R"VL<BLM O :'<B=; =B); < )+,6-7 **67H 43/ 6 < -6*7 6 / -6)H 43/ ; 2 / #< " ; / 4= 4 >4= K, >4= / / A // 4=2 4= 4/ 6 4= 3 I 6 / 4 I 43< / = 6 3 / </ J6 4= 3 N3 ;/ " I / C / C < < / 3 / ;/ " J / 6 4= / 3 I4 3 / 43J6 3 I / / 4 # // 4=2 / / / I J6 < I 43< D/ 93J6 / 6 4= / I4 3 E24 F < /= D/ 93J I 43< 3 #< "4 93J6 4= = I J6 :-

58 43 / I// < C 6 6 /6 / 6 J A / I1/== J6 4= / > 4 = <! " 6 3 / / < 6 / 3 " = ; / " I/4 C / J / D <= / %< E /6 /4 = / 3 '/ 4 6 = '(3(<(11&X"%7Y 11& X"%7Y >! %< A4,: *:* >// N3 " F// = 3 D ; " 3 F// = " // / 3 D ; " /<! F// =! // N3 /< F 76. M4 / / > 4 / / < F / / 3 /4 /6 / < 9 %,"3V3=====6 / / / / 3 ' 4 4 / = &11"111&!5"1,,&615$"!&!-.!+"1"%&"1#1B/5+ %1"1>5B# "+%! "1%&1"1 >/,"*+7+ 6!!51$ +"%-1" 6!&!!1/! I J!/7!-6/7!671&1/!IJB# /!+-. '(3(:(11&X&!"Y&11/$"+ %&!2 D< 4! " / 11&,1+X&!"Y >! F R6 >3 # %<,**. F/ / *767 " :, :: B6 B6 B6 B6 = #< 2 M4 / /4 4 < ; 3=/ 4 3 / = 3 /6 / / / / / / 4 43 <6 # 4 / I3 :-.- $$ J6 / :

59 '(3(4(!#1 &!+11&X&+R>Y " // " 4 %6 /4 11&6+!5+X&+ R>Y ; / <46 3 //,-- C < / /</ 4 43 /4 * < / / 3 C!4 "<2/6 43/ < %< M4 / '(<( " #!*!1 G! " / / E/ D R4 /4 #!*!+R1% "1/! = / 8 4 DD 6 D6 D '6 M6 %6!36 " "4 936 "6 " M4 )+.,- "/ D4 -(*+. **+ < 6 / E/ // " F 4 /4 4 < > "/ D F 4 < /4 -.","!*1-1# #!*!+R1% "1/!"16!%"5#1%-1&"15!? 1/!6,!-.!+6,& "#1%&!6-!"B61"5++&1$"!2-1"6-&!6!? 7!<=='( / 4 / # 4 /4 4 = "1#1%& 4 < 4/6 / / / 4 " 3=/ 4 / </6 / 3 6 < 4 6 / 4 < / < // 6 /6 < 3 3 " /6 = / 43 / / 4 3= 6 / "3 6 15,,,+: F// < 3 4 DD D6 D6 936 '6 M6 M6 %6 " " " "! " 6-7+#1/!!*%"1!*#&+ "1$,1+5!!&,"+ ; / /4 / 3 # / = 3 / N 4 4 '(:( *%+ <=== #! " / /4 %Q,8---: 1D R5 ; = / D R R4 E e/ G 436 = ; D/ 93 M = 3=< >. 3 ' A / > / " C D E!4/45 / 6 4 / 1#,---5 / E / / 4 :,

60 F ,--7 / F/ 4 4 %Q,8---: 1D R " C D 935 = '(4(!$" "6+!5+ #! " 8 " "< // =. 3 =/6 <3 3 /6 < 3 / =/ *1,?3'(H"%&6!$" >6+!5+&11"%&"%7 +%?, +6!*"1 &!*"1 &!7!1"1 " P ) F2 8 F2 9 3 C 8-1# E/5 C 44 4 C C : M M 15. M 7 A + A * A - A M 1!5 IFJ ; I3 )) 6 :-- J ; I3 8-6 )-- J A I3 8-6 )-- J % I3 ))- 6 :-- J 9 43 ' " I :.J A A C :- <= A = I.::(+J A D / " 4 3 I 7+J # 4 43 E I 7J " C! C *-: / 4 " F "# E,)-*:+ %F )():(:+ F "# E,)-*:+ %F )().(:+ F "# E,)-*:+ %F )())(:+ F "# E,)-*:+ %F )()8(:+ "/ D4 (*),)-8**)! A/ "/ D / 4 %*78(.(+-! -,,*+- I 8,J "!6 #N C 6 < "!, C " ; I 4 1R5J "! * C 6 < %/ 3 F "# E *-+*:) % )(-:(:) F "# E *-+*:) % )(-7(:) F "# E *-+*:) % )(-+(:) F "# E -.*:* F(+(:* :)

61 '(C( +& "1!,!/"-1 B =3 4 / / / **) **8 = 44 //4 4 < = " 4 " 26 / / '(L( %&!#16+!5+!+"!1# / 1/ 5 / " // / / 3 3 " / /! " / J H%+1/,!1$%+"1&!"" C / 43 6 = = 3 <,J H%+1/,!1$%+"1R"1#>+ C 4 I 3 / D 93J / =/6 / / G = 4 // 3 / D R4 )J $7 "%!&+-!,!,"!!5$,"-1 C / </ / I8,,,#9:##/,J6 = < 4 /6 P6 /6 3 3 I'+/'*J I"'%;>OE > J 8J 1%6>7$7 X >Y = <.+-?+)- < 6 < = 3 < ),6 )* 8, < " 6 " # < 4 / /6 4 # // 4 < / < N 4 " =/ =6 4 /4 I8;,;J %/ =/ 3 '(;( *%+,!>6+!5+"1!+"!1# > // =/ /! = D / ;/ " D/ 93 # / = 4 - /2 3 #// =/! " =/ *1,?3)(H"%& !5"-!1,1$1&>6+!5+"1!+"!1#&11"%&"%7 H6( +6!*"1 &!*"1 &!7!1"1 P > "<; " ;, 9 X9 3 " ; ) P X 1# E/5 " ; 8 9 " D/ 93 F D/ 93 : F2 X 9 A D / ". F2 X 9 E 7 M M!3 D 93 + M M! D 93 * M M R D 93 - M M D 93 D 93 M XM :8

62 H6( +6!*"1 &!*"1 &!7!1"1, M XM! IFJ! ) M M!! 8 " I J E A ;/ " '.&##'/' '('( 1S!$+!-.!+6+!5+H11!$6,1 %+!$!-+#1 %< E / "1/!6S!$+!-.!+6+!5+ ; / 4 / 4 <= 6 < <3 /6 2 / 46 3 / = /4 < >! " H1+!$6,1 %!$!-+#+XH%+R1% "1/!Y6 / / // 6 = > )- A 94 %3 2 *,**8 F// 4 < D - 7* 6 2 8:, 6 "4 93 * )7 "? %7?!6!('':=. L // )* +), 6 4 < )+ +7) " / E >6 < / / 3 / <6 D! D R 4 43 ; =6 D/ E D / 46! 3 %E 3K 4 D e4 4 D! 4 3 %E 43 ;2 " " %E 1% D R45 " 43 K G K L / 4 </ K // 3=/ 4 </K < <4 3 = / 43K 2 = %</ / / </ 2 M 6 3 %E 1% D R45 / =< / // 3 <6 3! " = - N3 " K - D / ;/ " 6 < 4 4K - 4 / 1D 935K - / < 24 #< " '()( *%+&,+-./!12/1!,!/"-+-. ",-) + 4= = 4 4 >4 '9 C. + / 4= # 7 / ::

63 )(!"+" $1&!+-.7>!6,"B%!*> >56!5"1$+-."&11>/>"-+-.( )(3(!5+6!5"1$1 4 44! " = "/ < - -&!5!+ = /6 / < / =/ 4 = 3 " < / 4 < - : ' / ' I 6 JK - 15! ; E /6 = / 4 3= " / 4 < :,- 6 / 4 / / = E6 D/ 93!/ " 4 / / 3 I9>"J 4/ 43/ 4 /4 = *"!" 5!,"+>1#"%7+I/"--.R1% "1/!J?:4;B " = // D R4 M / 3 46 / / > / ) ) (6 < 4 + "! " 3= / 3 *"!"!5,!*%1R1% "1/!:4'B > // <! " / / N3 3 4 / M= 44 /6 = / = / 43< < / -, ) (6 /, : ) ( 4 / / =/ / < -, ) ( > / +6: ) (6 < 4 >>56!5"1$+-.V!*% +%! "1#!-.!+IJ!!*%#+%1#!-.!+IJ( F/ 4 9>" = 1 / >" / < /,:4;":4'5!&+-.-%"1%&!"!!5$""%&-+#"1&+-.!*%> )(<(!-1$"1,1 & &,+ # " / / = M 3 / < I" F C 9J6 = E 3 B ;/ / < <,7 7,!6 < =/ H6 << D4-6: << AU 86,H,6*H6 < :.

64 7!1 6"%!- 5!,!/!5,% "1/! X*7"1-?.Y / 3 6 < - : = " / / / / 3 E6 / :- +: ( " =/ 4 / 4 = *1,?<=( 5! $1&!17!!6,"&11"1"%&"%7 7! *7"1-?.!5#!6,"? + "1!$? 6,1 %,"&!,!? /"-?!? %!? -!1? /! %!*+ /1!,!? /"-1 *",%!1 F&+%(&G &1/!? "!6!? " 7) D & /!? %6!5?!" 7! +5!? *+-"1 F&+%(&G /%&:3(3<(<=== 4 :, %&!%!? "1!6,"+,%+S"? -#7>,%+ 3?4,%+? 8 D +-++!S," &!?!-" 7! /6 4 F/< / 3= 8 C = 6 / D C )(:(11+/>"-1 >4 / E 3 1" 5 B 43 1F 5 3/ / = = # / 36 >4 434 < 3= / = 4 *8 43 = / / =6 3 3 / // 6 / 3 4 = = = 3 f f 4 = 3 36 / 3 " = 4 9 / = / / 4 :7

65 )(4(1%61 &+++%&6!"!6," D 4! " / 3= 4 # 7-H = 4 E/4 D R H P 4 =< # / = A 36! " / / 4 %= / < E/4 D R46 < / 4 43 < 4 =4 F 9 > = " < 43 = 2 </6 3 :- 3 "<9 )+].]8 +]-], # < 4 43 I J 4 "< #/ F " 6 43 < I /J = 3 / = &11"1"%&"%7* #1%&61%61 &+"-+-.7>!6," > 43 < = # <6 / 3=(!"+" &+&1-."-1#!%&%+%? &1$>!$" -#"( 3=(3(!6&1"1!5( 3=(3(3(&%+%&1$>!6&1"!5( > / 4 4 "4 / / 6 / 3 / / J / " ; /< :8- ) ( / 9</3 /< 8,6: ) ( /! /< ).- ) ( " 4 / / " "< ; J / 4 9</3 / " J / 3 A 4/ 7-7 :+

66 ",--. / / " ; +*+-- ) 6 23 )8--- ) /. H φ " C 2 C 3 3 "4 > ;2/6 3/ 3 " +6, H 3 3=(3(<(!" 1%"1!6&1"!5( "/ / / 23 > 4 4/ 4 / < F D/6 M/ / 9</ I'' J " / > 5 3=(<(56!51"1-"1 >( 3=(<(3(&%+%&1$!56!51"-"1 >( # <3 <3 "< C M6 3 4/ <3 "< C ; <3 F <3 / 6 / *** M 44 M4 / /,7:8- %! I3= %!23J *8-- ) ( / <3,--8 7,8 ) (,--: 7,.* ) (,--. 77). )( " /,- H <6 = 4 / / / 3 L // 7* :)6::,6) -8: F <3 = / "< C M6 < 4/ <3 E 4 3 1"45 F < φ8-- M4 M6 9 6 D6 6 M6 ; " C ; " "< C ; / <36 / < / > / " ; < / 4 / 6 3/ φ- 4< 77- < / 1"45 3=(<(<(!" 1%"1!56!51"-"1 >( > // / 6 9 I = J6 D6 6 M ; 4/ I / J # / <3 4 3 / I ) (J :*

67 F <35 " " 3=(:(!6&1"1/( 3=(:(3(&%+%&1$>!6&1"/(! " / 4 9>:- /4 / 4 / < / DD C ; D< N3 4 / 44 4 <6 < A, / 4 4 A -- / / / ' - I4 J " 9 3 I D J / & ` *--- ) ( # / / / '' - I44 J " D /< & `, ] --- ) (, " /< & `, ] --- ) ( ) " M /< & `, ] --- ) ( 8 " ; /< & `, ].-- ) ( / / =/ 443 = < A )-- C :- / 4< 7 4 / < / // ' - I4 J 44 <,:?,:- / 4< ++ I 4 C O C, 4 4 " / 4 M/ / 93 # 9 B " F 93< > 9 > / 9 DD 9 3! 2 " 87 3=(:(<(!" 1%"1!6&1"/( / < 4 / A / / = 443 =< = < < 44 3= / 1> 5 " 8 <,-) =! / **:,-- </ 443 A 43 < : 3=(4(!6&1"1-"167!( 3=(4(3(&%+%&1$!6&1"-"167!( # / 4 "/ 4/ /6 3 6 / 4 > / 3= 3 IJ / 6 4.-

68 F 6 /4 /.:!" 8!" 4 7!" 4 :!"!" B>O! +,!" 3=(4(<(!" 1%"1!6&1"-"167!( > = / / /= 2 = M 46 4 /6 4 / > 3 = 43 4 I 46 /J / 4 = 4 3=(C(!6&1"111/"1,1 3=(C(3(&%+%&1$!6&1"11/"1,1 # 4 / - & : & 9> 2 9> " 9> " = / -(: &6 -(: &.!&B 9> N3 " 6 '/ 4/ D< 3 / -68 & < / :(-8 & " / / / 4 / > / -6*!" 4 =< / 68!" / )68:!" < -6,:!" B>O!.6--!" > / / /,-.)- &B 43 " 43 / 3 #15!%&,!%&-#"&%S!$&!!? $!- +-. B. ),- D 8,- ; :,88. A, ):- O,,*- P. 7)- 9, 8- Q 8 )7: ',,,) M * ---.

69 E % 7 8,- L,,--!. 8) # ) 7.) F 8,*. B>O! *:.. 4 / / 1> 4 5 #6 6 / // / / / 3=(C(<(!"%+%&1$!6&1"11/"1,1 " / / 4 // / 9 / < 3 3=(L(!%6!5!565$"!$,+$"( 3=(L(3(&/!%6!5 "!565$"(! " 4 3 / F = ;FP'#;F F%B#A M >/ F 3 // GQ 1O925 " 6 E 2 P 1A C M5 " B O 3 Q 1BAB#5 3 > F! 1GF C OEF5 26 'GB >F! DD F < // GQ 1O C 925 " G D " " P / 436 < = P D 3 / +!4 +7!4 ),! ,!4 4 ))-!4 L !4 3.,

70 3=(L(<(!"/!%6!5 "!565$"(! 19 9 F56 34 / / 9 / /4 / # / < =(;(!$" -#!7!( 3=(;(3( 755!/!+$"%&( 4 " ( / /// 4 4 /3 J 4 /3 *8 ga"*8w / 3 C " '6 4/ E !/6 E/6 9 6 J 4 /3 *8, ga"*8,w / DD C C " 6 4/ "!6 4 D,.7-, M,.7 ) A,.7, 8 G,.7) : >,.78. ;,.7: 7 9</3,.7. + F/,.77 * 93<,.7+ - E/,.7* ",.+-, 4 %,.+ ) A,.+, I/J C I4 15 =J6 4 =/ / / A4 /3 :.)(,+(,-- > "/3 R4 -+-,-- / C 24 C / 4 15 A /5 # 34 /36 / / 43 /.)

71 " / / / 3 = / / F I 1 5J6 / 4/ 4/ / 6 4 / / 3 I /3J6 43 / 3=(;(<(!$" -#*"!!( 4/ /46 4 N / E/ / IEJ! 2 D C D 6 ;6 ;6 96 ' M6 MU6 M G6 E6 E N3 I1GB#EF!5 1"'F%5J / 4/ E/ 2 3=(;(:(,1$1&+6,1-!$" -#""5+"5,1#( " 3 / / 3 / / " / / 43 4 I4 J6 / / 43 ( / / / 4 G4 E D/ IGEDJ M 6 / 4 <6 43 /4 ( > / = / /4 / 6 / 4 E// ga"*8w6 /< 43 E/ IA" *8J %6 4 // / < / C F/6 "6 E/6 4!/6 " < / / F / = E# 1F%O#5 / = J / F I J 6 F#6 %96 /6 6 6 J / = 34 /3 A"*8(*8, I J 4 ; A.8

72 6 F#6 % =(;(4(,"S -#!,!-" 755!/!1/!( '/ 4 " / 2 = 3 C 6 > / 4/ / I / 13/<5 ' ( 4(6 E3 M >2J6 = 3 C 3 3 " I J6 DD I4/ J! 3 / /3 C A"*8 A"*8,6 4 / / / / 4 /3 4 ga,.78w ( >( C ga,.7:w ( ;( " ; ' E D / <4 44 " D /< / C MU # > / 43 D R4 B =< / < / /3 / /4 C M ; 34 /3 ga"*8,w < 34 ga,.78w ( >( C ga,.7:w ( ;( / 2 / 4 / 4 / 44 "< 43 3 D R46 / / / E = / I " C 43 =/ M ;24J O < / 43 / 2 4 " 3=(;(C(,"6$1&>&1-." !/!1/!( # / / /3 4< / / C B < / / 3 M/ / 3 / N 3 I 3 43 / / J " 34 /3 " ga"*8w ga"*8,w :.)(,+(,-- > "/3 R4 -+-,-- 34 /3 I,--.J / I9J.:

73 " < /< / I! G 9!/ 8 / *** J = 4 A / / / 4 4 < = ( /3 g%w6 / 4 44 I / /6 /6 = gfw6 3 gw A4 / 9 / 34 /3 4/ / 6 A" *8 I 26 4!/6 E /6 E 9 J A" *8, I "!J 6 = =/ 3 34 / 96 / < / " =/ I 43J6 3 3 / A 43< / 4/ < F 34 = < = </#))#1'/1-/'#/ ' =/. -!!/ /. -%!!/ # * 5.&# 9 ',1/.#,+)>,'"!!/$!!/.-)'#?,.9 ),+)###.&,.,.##1'.&< / 2 C A/ e/ M /K 4!/ C E//K E C F D4/ //K 9 C G/ A/ E/ E/K " C 4!/ E/ 9</3 ;K! C E!36 ; 2 P/6 / = #N K E/ 3 < /# ) ) #>, '/,+ )- './= )->,'1>,/..).',+)'',.< F4 / 4 3 /6 4 / 3 / = /6 = = < / / 2 C A/ %/6 M /K 4!/ C / = E/ = AK E/ C 4!/K E C / E/6 / = // G/K 9 C / / 4< 4 4K..

74 " C E3/ = ;6! C / =2 ;6 P6 / =/ A" *8 I 4 " C,6. J 6.: H // 4<.6* 4 A" *8, I 4 " C,6 J6 :7 H // 4< 3=(;(L(,"+" >*52-.( /4 / = / / 3 J 4 / 4 /,8H 2/ IJ ga"*8w 88H! I,J ga"*8,w., H 9 I)J ga"*8w6 /,)H 2/ IJ ga"*8w :)H! I,J ga"*8,w.- H 9 I)J ga"*8w < 4 43 / /3,! I J ) 9 I '/J #= / 46 = < 4 < C 43 3, I J ) I '/J / = C 3 / 43 3 J. 4 I,-- +--J I < / /4J 4 / < 3 g/(. 4W / I / J 3/ 2 IJ ga"*8w C 3/ ) 9 I)J ga"*8w +:, (.6 3/ 2 IJ ga"*8w C 3/,! I,J ga"*8,w,88 (.6 3/,! I,J ga"*8w C 3/ ) 9 I)J ga"*8w 8, (.6 B =/ 3 / / "< / = 3 4 A"*8 I // / )J G= = A"*8. 4 < 4 I,-- g(wj / = /4 < > < = <4 IAJ / A"*8 / 3 34 /3,---,--:,--7 / < B < A 3 / /4 < H,---,--: 8H,--: C,--76 / 4 / 4 #/</ / O// / < 4 C / / -H.7

75 # < A,---,--: 34 / /3 / " / 4 3 / / C 43 A"*8, I N J B 4 /,8 44 " = A" *8 A" *8, / +6)H / < 3 N3 4 3=(;(;(,"616%&!!-" 75( B / / h = 4 I J 4 43 /3 C 4= < // =4 / I2 ga"*8wj = *:, / 15( go(w6 4= 4 /// / *-- O(6 4= < // =4 = A"*8(A"*8, /!/ ga"*8wj = *-8 / 15( go(w6 4= 4 /// / *-- O(6 = 4 4 = A"*8(A"*8, C = 43 < -*) go(w / 4= <6 4= = / = )--- O(6 h 3 = /3 C 4= < // =4 / I2 ga"*8wj = +-: go(w6 < 4 // / / *-- O( #= / 4 6 = / < 6 / 4 G / 4 43 // < C / 4 3=(;('(,"5!%&6!-" 75!$" -#"*"!!1#I%&1S+5!#-"5!6+%& >J( B = 9' 9?) / / I =< NJ 3= < /< 3 / / +-- N / / / 4/ I4 3 EJ6 --- N /4 IEJ6 /</ 145 / 3=.+

76 B /< 3 / / 3 / 4 3 / 4 23 " = 9' < /// 4 N3 434 / 6 = /< 3 I+-- J // ++H 3 /6 /< 3 N /4 I --- J // 87H 3 / " < / /< 3 43 / / / < G / / /< <3 / / // D R4 3=('( 75!,1#!+( 4 / / * / 4 I)J / 93 " 9 / " 6 " 9 " F 6 " A6 " E / C / / 3=()(1%7 " %&7&!"$"%+%&1$"1!$" -+#+$$"%&( / " / / / / 4 / 3 34 /6 / 4 /36 6 // I 43 D R4J6 / 3 / / 2 / / / 3 / C A"*86 ' I A"*8J I A"*8,J / I/ J 4= 3 4 C 43 6 / <4 44 D / < ;/6 =.*

77 6 4= < 3 3 I=J =/ <6 / /4 4 I G4 E D/ (GED(J 4 I J6 / / /4 6 / / / / / = / 4 I 6 /< 43 4 // / < / J6 / / / I /<J / / / // 6 43 /= 4 4/ 6 3 /4 4/ 6 / / 4 34 /3 / 6 = 2 < C 43 "< C 4 = 4K 4 4= / 33(!"+" *,"-+-.( 2 6 /3 / ; < 4 < " " " , " 43 / ) D 43 =6 3 2 = /6 = 3 2 = /6 = 3 2 / 8 D 2 = < 6 46 <3 : D 3 2 = <6 3 2 = 6 4/ 3 6 = 4/ 3 2 / 6 < 2 4. F < D /6 3 6 = / D 3 2 < 2 4 2/ * " 2 - > / / 7-

78 , F 4= 4 43 < " 4 4 /3 <4 * / / / /6!36 <4! / "/3 " D 4 ( " / = / 3 " / = 34 /3 A" *8 *8, / 43 / / / 2 / 4 43 / / / / / / I J6 < 3 / 2 /, " 2 <3 / 2 < / /6 "< C ;6 "< C 9</ "< C!6 / // <3 3 = / / ) 4 "< C ; / /< 86* ) /=/ =4 4 " / / 3 / 3 < " ; 8 F / 3 =2 3 < 8 ( : > =< / 3 = 3 1F / / /. > =< /4 7 4 / / < E/ D R46 1D 935 1" 56 F #,--- %< E / 1% D R45 I8 6, /6 ) J6 / I 4 ;6 4 D/ 936 < !35J 7

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Techniczne zasady redagowania tekstu

Techniczne zasady redagowania tekstu Techniczne zasady redagowania tekstu 1. Streszczenie Do każdego tekstu autor musi dołączyć streszczenie. Streszczenie powinno być sporządzone w języku polskim i angielskim. Streszczenie powinno być skrótowym

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO!

WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! Uą G R-W 34-381 R W 700. 33 867 66 10 fx. 33 867 66 13 -: @-..-. Aś WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO! G C K Pj T ł bó ęł G R W! W bęą bł óę ż jż ść j j! Dj jść łń! W bć ę bęą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej i Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I półrocze /47

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej i Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I półrocze /47 ! 1/47 "#$%&!" # $!% & ' ' ' ' * + -. / 01 2 ' '! ' ' '# 1 3.44 444 % # 0 " % % 5 4 6 ' 6 7! 7 " ' & 7 ' ". 7 ' " 2 8' ' # 1 9 ' % # 9! ' '&4 % 5! & 4 6* "!! ' ' :& ;! &

Bardziej szczegółowo

PODBIJAMY EUROPĘ - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

PODBIJAMY EUROPĘ - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH Termin realizacji od 20.05.2009r. do 24.02. 2010r. Grupa I Język angielski poziom Elementary środa / czwartek 15:55 17:25; lektor prowadzący: Katarzyna Mioduszewska Ogólna liczba godzin dydaktycznych -

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Ę ĘŃ ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ń Ł ć Ń Ą ć ć Ę ć Ń ć Ń ć ź Ę Ń ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ĄĄ Ę Ą ź ć Ą ć ć ź ź Ń Ą Ą Ę Ę Ę ć źć Ń Ą Ń ć Ł ź ź ć ć Ł ć Ę ć Ń Ń ź Ę ź ć Ę Ś Ń ć Ą Ń Ń Ń Ą Ą ź Ą Ę Ł ć Ń Ń ć ź Ń Ą Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA ARTYKUŁÓW

ZASADY REDAGOWANIA ARTYKUŁÓW Michał Czerniawski (michael.czerniawski@gmail.com) ZASADY REDAGOWANIA ARTYKUŁÓW DO ZESZYTÓW CYWILISTYCZNYCH LEGE ARTIS przygotowane na podstawie Zasad redagowania artykułów do PPUW sporządzonych przez

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE DUPONT CORIAN

PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE DUPONT CORIAN PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE DUPONT CORIAN DUPONT CORIAN OPIS I ZASTOSOWANIE Corian wynaleziony został w 1967 r. przez firmę DuPont, pierwszego producenta materiałów typu solid surface na świecie. Jest to

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. ZAWIERAJĄCY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

Muzea i galerie w Gorlicach

Muzea i galerie w Gorlicach Śd, 6 2016 Kuu Mu g Gh Muu Rg PTTK. Igg Łu u. Wą 7-9, 38-300 G (+48) 18 352 26 15 uu..g@..g.. Gd : ą: 9.00 16.00 dł, b, d: j dę d djąh śj, b ub f ugdu. C bó: B : 5 ł B ug: 3 ł Pd gu: 20 ł O: Muu Rg ł łż

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

ZASÓB DOCELOWO CZYNSZOWY

ZASÓB DOCELOWO CZYNSZOWY Załącznik do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Szczecin z dnia... kwietnia 2012 r. ZASÓB DOCELOWO CZYNSZOWY L.p. Rejon Adres Numery lokali Liczba lokali 1 2 3 4 5 1 13 3 MAJA 12 3,6,8,10,13,14,17,18,19,23

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PODRĘCZNIK REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ G, Rg Oś P Sj Uę Wjó Pj Pg W Obó Wjh BANK ŚWIATOWY UMOWA NR 7358 POL W, 25

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna do grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków

Dokumentacja techniczna do grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków p p - j p- Dj j j j ą p ś Dj j j j ą jj j j pą jżj pj E ż Ij ją j pją ś p j ą j ęąć ż pp j p ś p ś Rj j E p p jś j ęż p ś p p p j D-U=DU ęż p ś jś j jś j jś j j Ij j R ś p j ęść pp p p j pę j ś ś p j j

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ LUTY. Dyżury aptek w Grójcu 2014

STYCZEŃ LUTY. Dyżury aptek w Grójcu 2014 STYCZEŃ LUTY Dyżury aptek w Grójcu 2014 01.01.2014 śr 02.01.2014 czw 03.01.2014 pt 04.01.2014 so 05.01.2014 nd 06.01.2014 pn 07.01.2014 wt 08.01.2014 śr 09.01.2014 czw 10.01.2014 pt 11.01.2014 so 12.01.2014

Bardziej szczegółowo

Wolumen - część II Budynki Urzędu Gminy Kulesze Kościelne i Ochotniczej Straży Pożarnej Grodzkie Nowe w grupie taryfowej G

Wolumen - część II Budynki Urzędu Gminy Kulesze Kościelne i Ochotniczej Straży Pożarnej Grodzkie Nowe w grupie taryfowej G Wolumen opracowany na podstawie faktur z ostatnich 12 miesięcy Tabela nr 1 Styczeń 2016 G11 2 całodobowo 1,661 2 Zużycie energii 1,661 Tabela nr 2 Luty 2016 G11 2 całodobowo 1,459 2 Zużycie energii 1,459

Bardziej szczegółowo

Ł ś ą ś ż ą Ż ż ż ó ó ó ó ś ą ą Ś ą ą ó ą ś Ż ą ż ż ż ą ą Ś ą ą ą ż ś ą ó ą Ę ą ą ś ą ą ó ś ą ś Ą ż ż ą ą Ś ą Ż ą ż Ł ó ą ś ą ó ó Ę ą ą Ś ą ą ó ą ą ż ś ą ą Ę ż Ąą ą ś ą ą ą ą ś Ż ó ą ą ż ż ą ą Ś ą Ę ó

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo