!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*"

Transkrypt

1

2 " #"$ '" "#$

3 SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*% " )*$(*%%$( +.,5( /., **'*)*(% 1 )*6****$) 0*%%-67(**899% :(*8,0(*);%<-.*(( ; A; ::,#$2*%, $* / ; A >;8 A> 3 AD A?5D499 1? ;?A= 5 8; 8 1: B? 9C+E99 3 ADA?5D49

4 A; 8;; 9 -$,%*-02*5;E5;G*)**() % $**.,**. 02* $ *) $''*%#$*%",%*-)6H'% $**).,* *. 02*$ *%*' +I**(' /5,*. 02J. %,*K,7$0)'( 1%.-,.#$. 0' ;'*% )*.*,$#( *$*,%*-7 0*%$' $ ' 0*.* #2* %,%*-** 0*%$* $ ' #0 0*.* 0 % #0 0*.* K.* : 50.%6$.*, $*,%*02* )*%H,%H* :; C + A +L +*H(*"*0#$*0*% " #$)' + **' K0#$$$,6*)%,"*2,.*%,%*% + A +*H(*"*0#$*0*% " # + **' K0#$$$,6*)%,"*2,.*%,%** ++ A CL ++*H(*"*0#$*0*% " #$*' +/ A M +/*H(*"*0#$*0*% " #$ +/ **' K0#$$$,6*)%,"*2,.*%,%* +1 AM 1 +1*H(*"*0#$*0*% " #$ )

5 +1 **' K0#$$$,6*)%,"*2,.*%,%* 4. PROGRAMY EFS: SPÓJNO I KONCENTRACJA PROGRAMY EFRR/FUNDUSZU SPÓJNOCI: DUE PROJEKTY POMOC TECHNICZNA INFORMACJA I PROMOCJA NB 5?? (

6 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE +,-,./01/ :,;<, ;<,=,18,+,>."2 5$( $$#,%$0)K).* "56$ 99:I9+ 1 "6$ :99C 16$ )K).*(*0( 099:I / <"6 56 6" " #

7 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO =;;AD>;8A> 83 #" " 65?6 3 "$ 6$ 6"#"$ ## 5 "#, "#5"$56 =;= 83 #" 3 5" 5" 5? 5 6 " $ 6 2" AB "5 5 "# < + =;? N8A5A =8?8A>5> 2 6"$ 56B2"$ $ "$ ##" 5? - "#5"$ 56 ) 9 /;? >8A? 83 #"6 2"$6"2"C5"24455 "5"6 "% 1; A5A ;"$ 5 "D ) $ ( 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 2 )C $ " "#"5" 4 E"D 6#" "C 5 2 " 5"$ ((%)C%* -> 7))'(C) 19C?F 3 5 >- ()'C' -> 7)*C C 5# 6 E 6$ C %

8 5 65"$ $B" 5 '%C* -> 7)''*)C%19 3 5>-?*)%*C)->7))('C9 ; "5 " 56 ( C "#"5 4 E"D 6#"C 5 F 62"$#" 6"" # "6 F " 3 5 ((C -> 7'C% 19 ))*C( -> 7*)(C( >- 12"E 6"F2 GC E 2?F FB 65 5 C $ " " 5 5 " 6 F " 5$ <8H*%)%7(9-I C?E 3 5 5"D # " "$ #"$564E" "6D5 CB" 5 " "6 F 55"C5 2#85# #"# $ " 5 4E" 5?6 4E" 5# 6 " 6"" 4""3 #" "2 # 6#" 0 " 66B ?F 6 #"# 35>-95"$4""3 #"B " " 6" 6"6 5B F 6"# 1 "5 "4 " 4 "D 5" " 6" 7;-9*)% 3 ;>;84 ;#"B 245 " " 2 "2 $ 5# 45 #C 2" 6"" 55 56"FG"$ 2CB"#4 "E2"$ "5#" $3 $56 ; $5 2 "#5" "2"6"4E"DCB"E ?E""$ "C# 6J $B2F " 562 " " $56"C B# 4E #C 5" 566#" # 5"42?"$ 2 54"$ 2 45" "B" $3."2" " ""# C 5E" 65" "#F "$ 6" " B $56 56" " 5 :"$ # ;#"B 45 "$ : C B #"B 245 " 5 565G 4 " 65?6#"$ 6"5 $242 # C 5 2#"# 5? "# C 3 # "2 53" E # $56 6"# "

9 ; ( ;#"B 45 "$ 25 $ 6"# 5 #" "2 " D 6 # 5? 5"5"$ # #"B 245 "$ ;5 $? 5 E"D E 2? $ B "E " 5 " FB 56B2 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ I F 6"" " 4""3 #"B "2 " 6" 6"5?? "5 " BE 3 2F $56"#C 5""#6% 12"E "G"CE"6#""2 " 65"$B2 "BC"$2?5" "5 6" C 6 # 5? BE"$ # "2 45B E 56" K $56"$C5""# 6 "6#FGE "5DB C ""# 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ C "62 " 6 B#"$ C6""55 66"56 " D #" 6"5?4 5C "56# 6 " # D ; ( 56 B "E 65?6 "5 " ""# "2 # 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 2 )C B " #"5 6 5A B 4? " "2" " 6"# D;66 "25A B "B56 5 F 55)C#"C64 "#66" C5"$B2$?5$#" 5A 2 4 "# C B"$ 56 5 'C "# "5 " 66" "$ "5 56"$C 5 (C(L"2 # F "2"#E"#5 $? ) 12"E#"B G$?3CE"F ""2 # 5A B "#5 56 5"65 "55" ":8:88)C6 5B 6FG D 2 6#"BC 2 B 6"6 5 2 D" " "2 # 6#" ; C E" 66 "B 6#"BC B" 5 " 3 5 D" ( C " 5 #"5" " 5" 6FG D 24 " D 65?6 2"$C"5 $?5A "5#"5"6"55" C? "5"" "#5 56 0"F2 2? 5A B 6$ C 5 5"$B 6"5 6 5 " 65"$B2 "B ; "2 #"$ 45"G EB "E65?63 5C ##" " "2" " B "5 " F FB 6" " *

10 4""3 #"BC # 6" 5"# 2# "5 " B "$B2 "B ; D "6" E "53 5"$)56 " "B45 4? " " 6"56" 3 5"# ( M""3 #" 4? $2 4 "$G 5? " 3 5 "5J # 6"5?4 F C?5" F 4#"# 6"5?4 5C " # ""B "5#C # 56""D5 3 #"$C "3"F ""$""#C $56 F ""#C 54B 2 " 2"$C56"E 35"#"#"# A; >;8 5 E 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 2 ) 5 2 " "#"C# "$ 2": "AB 3 # " 5E 6$ 6"#"$< ""5B "E 6" "26"#2M""3 #"B;"2 56 " 6"5 "3 FB 4 "$ 85# # 45 "$ 2 $ " 6"# 2 ) 6 5""$ " E " $ "6"" 55 5?6# "BJ >5"$B " "45 "$"$ 2"$$ 6"#"$2)J >5"$B " " " 5"$B "B 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 2 ) < " 5 6" " 2 M""3 #"B " E2 F "2 # 65"$B2 6"5??G $ C B 5 5"$B" 6 6#"BC 2 5? 6"#2 M""3 #"B 55" 4 6#"BC M""3 #" 6 "6$ " 53 5 ""F2565B4"2 # 6#"B ; 5"FG "5 " >5"$B " 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$2)CB"5"$B2F J <6" 6BM""3 #"B $4 "$G5?3 5 " < ) < (N >5"$B " B " "$B2 "BN '

11 5"" 6 56#"B2 3 #5? 3 5 "5" 42 B<5?68"" < )N 2 6 5B 5 5? 2"$ 5"$ M""3 #" 6"C 2"# 5 2"# F 6#" B 2 3 "5# < (N 2$ M""3 #"BC 6B 2 3 # 5? 6#"BC 2 3 2F BC 2 B 6" B "$# N 2 # 6 5B 5 2"# F 6#" 62" "F C # " #"#6?$ 6"# 2 :6B#F C;56B2"# 2 2"# ;56B2"#2 4 "# ( (N 6" FB > " 6#" "55 < C 55 " BE"$ E3 5"$7F -O 24 4E" 6D59C "2 #? 6#"BN 6 5B"5"2 # 6#"B < PB#"$ # " 4 "5QC E" " " F B 85# # C "C # #"5 >5"$B " " C 6 FBC "# 56 " BE" 45 65"$B2 D $ 8 " 6 FB 6? 65"$B2 "$ ""# #" " 5 3$ "#? "# 2# 6""# "2 #? 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ ; 6" E2 FG 6 " 6#?"$ " 56 C 2"EF 4 "E 6"4C # B " 5"$B2"$ ""5 M""3 #"B 45" 56 C 6"" " 2# C 4? " 5 " 2 " " FB 5?F 66"$ <"#" " "2# FB 6"# " 5 6" ;#"B 45 "$ # 85#? # $ " C #"E" $ 4G " #" " "$ " ;#"B45 "$6E "25 ""$" M""3 #"B

12 "5 " "5F 56 65"$B2 45 4#? ""# $ "5 " B 2F #F E 6#"BC # B "E "5 " 5# $56"#7 5"C5?F 66"$"9;5""# "$6"#F 4 "E 2# 6? 65"$B2 "$ ""# C B" 5 F FB -O < D " 6#? 6" 5#? -6"#5 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$C ;#"B 45 "$C # 85# # $ " C "2 " 6"# "#? " "$ 6 FB "$ " ""# <" "2#" E" 565B4 " 4# 5"$ "2 # $ C B "5 " "2B"F26 "65"$B2 "B"F "B 3 5C6"4556 C2 B"F2$ "C# "5 " 4 "$ "2 # " F "? "# E2 F ;#"B E" 565B4 "3" 5" "G 56 " $ 45B ""# ;?"# 3 # " "2# 6"5?GFB##"5?66 " "2# FB 6 5:5" 2 45 "$"$ 2"$$ 6"#"$2 )J < D ;#"B 45 "$C 6" " " 3# 85# #"# 45 "$ 2 $ " 6"# C $ " 6 % 5 6 * 5 5 6" 62 #C 2"E "F2" " 55" "2 # 6$ 6"#"$ ;"2 4 B 85# # :5" 2 C $ " 6" " 7;-9 *)% 2 6 % 5 # 6"6 5 $B2" " -6"#5 "$ O5 # "$ 2"$C -6"#5 "$ O5 :6""$ O5 :6B#F 2#" 6" " 7;-9 %''' 6" " 5# 7;-9**% *$ %5 # 5"$B"5 6" 7;-9 *)% 5 #"$ 6"6 5 $B2" " -6"#5 "$ O5 # "$ 2"$C -6"#5 "$ O5 :6""$ O5 :6B#F 6" 7;-9 *% 2 " -6"#5 "$ 56 " -6"#5 "$ O5 # "$ 2"$ 6 5 :5" " 85# #"# 5"$B2F $ # 6" 85#

13 #"#C 85#."3 #"#C 85# F" "# #,"# 5"2 6 B6"6##"#6 " 2FGC 6$ " ;4 "$ 6" " "" )2 56 "" 6 D 6""# $ # 6 3# <"6 "B >? 55 "$;#"B45 "$$E"E "6 $ 6"" 6" 85#? F"."3 # <"6 "."3 # <"5$# 5"5835 #? " 85# #"# 45 "$ 2 $ " 6"# 2)J? "5 65?E 45 "$"$ 2"$$ 6"#"$ 2 ) < " " #"5 5"$B " " 6 5B #? 6 5 " :5" 2 " 5"$B 6 5 6" "2 # 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$2)? " 85# #"# 45 "$ 2 $ " 6"# 2 ) $"$ 6" 6 5B " 45" 6 5 6" # 7 6"56"5"2"# C 6"5 "5"$ 2"# "" "#C 6" 6 "$2 " 5C $5" 5C 6" "3 # 3 2"#C "3 # 5B 6 " " F 5C 4 6#"B "2 # C 6$ 8"$ 2 8"5#"$ C 6,5"5B -56"BC "E " 5C 6 6"5BC "" 3 5"#C " "# B 3 5 "C 5 6 6#" "C 6" BC 6" 5 4"6 "" 2"E"$ 4 DM""3 #"9 ;4 "$ 6 "5"# 6 5B? "*2"$ J R " 5#2"# 4?"# " 6"5" 5"5 # "$ 2"$ 5"5835 #N R6" 6""3 # F "D F 6#"B5?65 " B 2 6"6"# 18 6 " 4 "$ 2 6$ B 6"# "5 " F 6#"B56B N R$2? " $6"6"85#?F"."3 # N

14 R"3 # B " 2"# 56 * 2 6 ( "" 55 6#? " 6" ;#"B45 "$>(%%')%) " #"#?56 "52" "$2 $ #"$>?55 "$;#"B45 "$ 5? " "5 " 56 "#5" ) "F ( 4"# 5 "5" J R6" "6 5B "45"2 N R 2 #? 5 56#"# "3 # 3 2"# F "D 5 "5 " F 6#"BN R2 #?"26#"B "8HC< (C (N R ""6#"B2< ( "88 6"? "85# #"#45 "$ 2 $ " 6"# 2 ) E" 4 "E $ 6" 6" 85#? F"."3 # 7; 45 "$>?;#"B "$9 " 6$ B6 J 6" 6 "C B" # "5 " " 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 6""55 J % ' %% ( )**+, C B" "5 E ")2 56'7<>''C1(C6)%9N % ' %%./ )*.*, - --C,,0 % ' % % ( )*.*, - - -C B" "5 E " ( $ 7<>1 )%C 6 % " 4 #" % ' % % ) )**1, - - -N )

15 % ' % % ( )*.*, - - -C B" "5 E " * $ 7<>1)(C6)9N % ' %% )2 )*.., C6A N % ' % % )* )**+, # - - -C 6BA N % ' % %. )*.*, # - - # - - -CB""5E "$ N % ' % % 1 )**+, # C,,0 % ' % % + )*.*, - --5,,0 % ' % % ). )**1, #, % ' %%.1)*.*, #$ - --5,,0 % ' %% ). )*.*, # , #"B ;#"B 2 ;#"B 45 "$ 5 % 2"$ * 6?J 5" # "$ 2"$ " ;#"B 45 "$ " " #"5 "F2" " 5 B 3 5 "$ 2"$ $ 6"#"$ ;#"B (

16 2 ;#"B 45 "$ 5 "5 #"$ " 4 " : 5""$2 " "2 # "$ 2"$$ 6"#"$ ; " FB 5 56B3 5 " 6" "$ 2"$ $ 6"#"$ 6 5 "6 ( 66 5,"5 ;#"B "$;#"B45 "$ %2"$*,2 #2 56#"B 8"$28"5#"$ #"B 2 5 "5 " " 6#"B 5"$ " 2"$ C "2 # 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ ;E" " 6#"B #"5 5" 6 " 5 $? 5A B # 56"$56"$ #"B 565B4 6 5? "2 # E"D "5"$ #"6 5"8"$28"5#"$ " 62"$# 6"" 5"# " # F 3 5" 65 6#" C $EF "2 #? 5 """ 4E" " "$ " 1 " #"C E6#""5#3 5 " "C6 "E "2 #2"E #"556" " 6#? 6" " # " B 3 2 " " 6#"B $ 8 2 8"5# 5 6#? 6" ;#"B 45 "$ # ; "2 # 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 828"5#62"$ $"#2 # ;( 56#"B24" "2 > ;#"B 6#? J( C* " C'2 6'$ (; 6E5 C " "5 56"$ # "D ) $ ( 6" "# 2 F " # 5? %% 6#"B 5? 3 5 5F %C 21 7%(%%C->9 " F " 88 "5 " 56 5"$B2F 65"$B2 "6B 6#" P4 " # "$ 2"$ "$ "2 +B M4 F " Q " 8 % 7 J ( (?5FG5 "$6#"3 5 ("6886P" 16F "2" #""$5#: 2B

17 7:9 <$ P-Q7<Q-Q9Q 4 " E2 F "2 # ) "6 " P4 : )Q "C E" " 5 " " 6P4<$ "2" "? <P<QCP-Q : Q 2" * " (6#?"#?3 5 6#"5"$6P" 6 : < S-QQ 7 M*%)9 "5?? " 5 " K 8"5#" 352" " "2 +B M4 F " " #" 62 "$ '2 6( 5#"B8 2 "(6P656? D "5K6 " 262B :E+ "# "2"#+B"M4 F "Q #"P4 " #"$ 2"$ "$ "2+BM4 F " 352 5Q"2 "$ "8 '$ ( 5"<"6 "835 # >;5? ") 6P4<$ "2" "? <S<SCS-S : Q P8"5#" 352" " "2 +B M4 F " "#" 62 "$Q <C 3" C E 3 #""6#"B##5?2 F " #" 5 6" " 6" "6 " 66 5 B 5?6 5" " E"$ "F2" " " 3 5 "C " 75 9 " 6#"B "F "# "5 8 2 " 8"5# 5 2 " $ " 3 # "#3 5 "65"$B26#"B :"$B" 3 #"" ( F "8856 5"25"#?F 56 "2#FB J 85##$ "6" " 7;-9*)% 2 6% "6 "6$ C6 "2 F 6?% " $ C5F E2 #"# "2 #? "2B 6? "$ ""# ;FG 2# "F2 " %

18 "52" 6 FB6?"$ ""# " C#" E2 FG 8 6"5?G 6? 65"$B2 "$ ""# #""$ "6"5? "5 $ ; F " "2# FB 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$2) E"#6"5 "55"$B" "2# J 9 "2# * ( K "# "2# 6"5?G FB 6? 5?6# "$ ""# J '->< - - # 78 * 8 # 9 < % - - # 78 9 # # 9N ( %C* -> < ) 8-78((: 9 < ) - 78(); 755 9N )%)C) -> < ) 8-78(: 9 < ) - 78<=; )(% C% -> < ) 8-78)># 3 3 # 3-9 < ) - 78() ; N (* C( -> < ) 8-78(% 9 < ) - 78 () ; N

19 ('*C%* -> < ) - 78 ( ; 4 9 < ) - 78)'; 4 9N ) ''C -> < ) - 78 ( ; 4 9 < ) - 78(? 7 9N ''(C*) -> < ) - 78 ( ; 4 9 < ) - 78(; 4# 9N ) 'C' -> < ) - 78 ( ; 4 9 < ) - 78 ( ; 4-5 9N )) %C) -> < ) - 78 () ; < ) - 78 ( ; 4# 9N )(% C'( -> < ( % < (% - 78%8-9N % 'C% -> < ( % < (.% - 78' 9N (C)* -> < ( % $6-N *

20 )('*%)C-> < ()% -# - 8 * 8 8 %> # - -, "2# " (J ' %C -> < ' # 78 8 # # #$ - 5 # #,9 < ( B #$5 - - # 3 5 # # - -9N '%)C->< ' # 78*8 # 9 < ( B #$5 - - # # # - -9N )->< ) - - # 78 * 8 # 9 < ( B #$5 -- # 3 5 # # - -9 "2#* " (J C -> < ) 8-78)># 3 3 # 3-9< ) - 78(); 755 9N '

21 * C -> < )) 78 ) ># 3 3 # 3-9 < ) - 78 () ; N ' C -> < )) 78 # 3 - CB9%)***9 < ) - 78(); "2#'2 6(J (C -> < ' # 78 8 # # #$ - 5 # #,9 < ( B #$5 - - # 3 5 # # - -9N ) )C -> < - - # 78 * 8 # 9 < ( B #$5 -- # 78'8 # #$5 # 'D9 "2#(5 "6 (J ) %C-> < 78 * B# 9 < ) % $ 78 ) 9 # ,9N ())C->< B # 78'8 # #$5 # 'D9< )% $ 78)9 # ,9

22 "2#)"F (J C -> < ) 8-78 (% 9 < ) - 78(); "2#'6A " (J ) C -> < - - # 78 * 8 # 9 < ) # 5- - # 78' 8 # #$5 # 'D9 "2#)$ (J )* (C -> < ( % - 78%8-9 < ( % 788 9N * C -> < () % - # - 78%> # - -9< ( % E"#6 5" 5"6 5BF "5# C B 65#" 56# 2" F 65"$B2 45BC #""# 5 5 2" E"C E" $ 65"G 2#? # 65?6D 5 5 E2 # 3 5 "2"#C6 "" 6#"BC$ "##"5C52"$ "C E" "#"55"$5 "2"#5B4556 <"( "2#" E" 565B4 " 4# 5"$ "2 # $ B "5 " "2B "F26 "65"$B2 "B"F "B3 56" C 2 B "F2 $ " "5 " 4 "$ "2 # :"$ 4D5 "# -"2" "2#" 2"# "5 " 56 " 4? 6 6"4 #" E 65"$B2 "B 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 2)

23 8= > > <? 6"# 6"85#?#"5 "56 5? G 5 " " 6 # E 35 "6"#5 6 "2 # 6$ '* B? (%)')C'( -> 7'%**C( 19 ; "5 " 4 "$"$ 66 5 ' " 3 5 "? )''*%'*C->7%)()C)19 :"$B" 3 #" " 66 5 B 6 FB 2 65"$B2 6 "B ## 5? 6 " ) % 5 3 E 6 5 "E"$ "B ; " " FB #"# "" ; "$ 5F *C ->C B "E ( E2 "4$5" "2"#5B2M""3 #"B 5 ;(;#"B45 "$$5 '?5B46#"BC 2 B 62 FB 6" 7 $2? " " FB #"# "" ; 9 5'))))'C(->7>-NFG2 65"F 2"$ 5C*'*19 ; "8$55?"J 5? ( " "$ ""# ) K F E14B6#"B"F ( )"F (CFB -O 6" " 5 5 '(*(C% -> 7) C1C )1 "" 3 5"# 5 "# "2""2"$ 53 5 B 4""3 #" C B6 "6"#6"?9N 5? )( "$ ""#.. B- 5# $5 75# 3 5# 5 5,.= 9 # ,, 14B 6#"B "$ 5 "#5" * 2"$ ( ) (C FB -O 6" " 5 5 *'*(C -> 7C1C 1 "" 3 5"# 5 "# "2 ""2"$ 53 5 B4""3 #" CB6 "6"#6"?9N

24 2"#""5 "88J 5((C4B 5B3 5 "64 ) " #4 "$"$-O6"56 "$5 5 %)((C'->7C1C1""3 5"#5 "#"2 ""2"$53 5 BM""3 #" CB6 "6"#6"?9 5 (( 62 FB -O 5 *'*C*-> 7% C1C % 1 "" 3 5"# 5 "# "2 ""2"$ 53 5 B M""3 #" CB6 "6"#6"?9 5 "6 "F ( 5 ()( ) 6A " * 2 56 ( C 62 FB -O 6" 65?6 " 5" 5 %)**C-> 7C1C 1""3 5"#5 "#"2""2"$53 5 BM""3 #" C B6 "6"#6"?9 5 )( < ) # $ -C B"$4B 5B3 5 " 6 5? $ ( I -O 6"" " 5 5 %)C(' -> "" 3 5"# 5 "# "2 ""2"$ 53 5 BM""3 #" CB6 "6"#6"?9N 2" < ) 8 - " # $55?"J 5)(CB*2"$( (I -O6"" " 5 5 )*%C% -> "" 3 5"# 5 "# "2 ""2"$ 53 5 B M""3 #" C B 6 " 6"# 6"?9N 5)(C B"$4B 5B)$ (CFG FB -O 6" 5 5 %'**C -> 7 1 1""3 5"#5 "#"2""2"$53 5 BM""3 #" C B6 "6"#6"?9 2"# 5 $5 ( "$ ""# 1/ 8 <,),. % C " 8H % < " 62 #" E 4 5G " " )

25 )2"$ ( ) ( 82FG FB >- 6" 56 5 %*)C''->7*C1 *1""3 5"#5 "#"2 ""2"$53 5 BM""3 #" CB6 "6"#6"?9 5 5 $5 ( 5? (C B G8 /1 8 - < %, 14B 5B "$ 5 ' # *" ( C FG FB -O 6" 5 5 **'C( -> 7* 1C (* 1 -O )() 1 " FB 4E" 6D5 < 5 * 1 "" 3 5"# "2 ""2"$ 53 5 B M""3 #" CB6 "6"#6"?9 C ( D 5? 5 ))C B"$ 4B 5B ' 2 56 ) ; "6B 888H 2 "$ 5C B" D 5? ( 6?' 5B3 5 "FG-O%((C%->7*%19 ;6 " D"(5E 5B62 #T "( 55 "B 6 " 6 $2?" 3 2 " 6#"B? 5"$ 3 5 %*)C%-> 7%)*C' " 6 "2 # $ 5B 3 5 "C B" 5 6 " " " 65 "3 # 3 2"# 4 )C? 56 ""$ **%%(('%C->7)*'((C*19 < " # 6"E" " 2 4? FG 66 5 B 65"$B2 "BC5""# 5 "FB6"2 #?45 "$"$ 2"$ $ 6"#"$C565B44 4#6 E5""5 (

26 " ' #0#1#' " #'"2%#%%1 # 1'%2 %2 '1 "10 % " " 121"#12 %220'"20 #00021" 101""0 %0 ()* +, ()*, + ()*-$ +, ++.)* ()*-$ +, / ># ;9%3-E H5 -,

27 " # %% " " " 0 ' ()* +, ()*,+ ()*-$ +, ++.)* " " " 3 3 " 3 3 " I 4 5 J, 1 6 E5 "5 " 6"5 2FG 5B 3 5 " 66 6 $2?" "6 "(5#6"2 # $ )*.<,, %

28 6"5 "5 " #" " C E #?5 ""5 " FB M""3 #"B "55? "887#"F2 G6$?" " $ 9 "8 6$2?" 2F 5B6" "3 2"#"5 "56,2$ "C 2F 5B 62 #C B" 6"5 "? 3 2C 6"5 5? 5# 5B 3 5 "C B" 5 "" "2 # E5 "5 4#" 5B62 # ""2 # 6 2" " )*.<,, 0"F2 5 2FG 66 5 B 3 5 "C #?"#C B "5 " 56 C # " $ C 5 " 88 :# 74"5 "8 7 -E - )*.<,9F 6"4 "245 6"5?4 B65 2"2 6"5 "4 "65??G FBC B" K #""# 5 6 # 5? # #F C $ "# #" 4 "# "# 55 6"5?4 5 65# 2FGB"$ 2 C# #

29 8 7 -E - )*.<,, 1 " "# E 2F B 65"$B2" "C 6"5 5? FG 6"$ >- 7->9 6 "2 # $ #E5 FG 6"$ 3 5 5?6#"6 " "8C B"$56 " #$B "6#"" 35 $"# 2"#"#:#566 E5 "5 " I 7 -E ;K%%- )*.<,;9% *

30 "$ 5 " #"5 "62 " 3C E 6#" "2 " " "# 5 6#" $""#?5" 5 " $2? 56"3? "2 6"5??G ; "5 " 55 6#"B "2 6 E 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$2) " B3 5 "C '"5 " ? B E 5? "2" BC B" 5""# 5 6 5" 6 " ) % 5 3 E 82FG B FG >- "5 " 56 6 "2 # $ 56"5 B6 E5" ; --E- '

31 8 7 79; --E-)*.<, 1 " "# #"C #"F2 G 6 $? FG 5 FB >- 65 " F 66 5 B3 5 "6#"B6"2 # $ C#"566#2 55 "2F 6"# 2# "$ "C 5 6""" 6 E5 "5 " I 7 -E- $)*.<,;9% )

32 1 5 6""$ 65?6 5"# 2# C E #?"# FB 5 $56 " HC 5 25"# 2"#F "B :"$B""2 4"54"6 E5 "5 " 9; --E-- J > "2 " 6" M""3 #"B 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ ## " "2" " E " 5 6FGC B 5# 5? "3#? B 6 "5 "2 # 6#"B 12"E "#5 GC E E 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 2 )C 2FG " 5B 6FG FG "3 B 5"5 " 5C 6"5 "56 2"("56$ C6 E5"5 )

33 ; ; - - 7)*.<, )

34 ,2$ " 65?6 5 2# 65 " F 66 5 BC B "E 65?6 5 2# 65 " F " 5B 6FGC C E #?"# FB 5 $56 " HC 5 "5 " 65 "B 6" 5"# 2# 5? 64 6 " " 65?6 5 2# 65 " " 5B 6FG 6"5 6 E5 "5 " - 7 J 0"E" "2 # $ " " C 2" 6"" 55 " 5" F 6""#"3#B6 "5 6"M""3 #"B"2 "6" 6#" <" " #6" "# " 5 F B 2 3 6F " "2# B 6" 6" 8. -,2 6B F FB "5 " "$$ (56"5 6 E5 "5 " ))

35 I HG; L # >,F "2 # 6$ 6"#"$ " #"5 B "E "5 " ?6"# 2# " 5"# 2# 6 #"# >- "5 " F 66 5 B #"5 66#2 65?6 5"# 2# "5 " F "2 6F " 4""3 #"B 4#" 6 E5 " " "5 " #"5 B "EC E 6" 5"# 2# 6 #"# 56B2" "5 " B "2 6F #"5BE; 3CE""2 # "2 6#"B "5#"5"DC CFG66 5 " 6$ B#"5E5 EFG"2 6F )(

36 9; "5# 828"5#"5 " "6#"B22#"$ C "2 # 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 2 ) ;E" " 6#"B " 5"$ #"5 5" 6 " 5 $? E 5A B #56"$56"$#"B565B46 5?"2 # E"D " 5"$ $ 2 $ " " 62 #C ; 5 # "$ 2"$ "5 " #"2 "$ 55" 6#"B 2 ; 8"5 "#"2 "$55" 6#"B#? #?6";#"B45 "$ #C "2 # 6$ 62"$ 2"# 2 # ; ( 5 6#"B " 55 " "2 "$ " 8 6#" P4 " #"$ 2"$ "$ "2+BM4 F " 352 5Q ( (?5 FG 5 "$ 6#" 3 5 ("6886P" 16F "2" #""$5#: 2B 7:9 <$ P-Q7<Q-Q9Q 4 " E2 F "2 # )

37 ) "6 " P4 : )Q "C E" " 5 " " 6P4<$ "2" "? <P<QCP-Q : Q * " (6#?"#?3 5 6#"5"$6P" 6: < S-QQ "5?? " 5 " K 8"5#" 352" " "2+BM4 F " "#" 62 "$ '2 6( 5#"B8 2 "(6P656? D "5K6 " 262B :E+ "# "2"#+B"M4 F "Q #"P4 " #"$ 2"$ "$ "2+BM4 F " 352 5Q"2 "$ "8 '$ ( 5"<"6 "835 # >;5? ") 6P4<$ "2" "? <S<SCS-S : Q P8"5#" 352" " "2 +B M4 F " "#" 62 "$Q C 6"6"# 2 A"#C 5 "6 (? #" M""3 #"BCB"2 6#" "8H 5" " ( 5 5? 2 5 8"$ 2 8"5#"$ "# %%6#"BC B " FB >- 5 %C 21 7%(%%C->9 " 2 "# 2 5 %% 6#"B 6" "2 # 88C D "5 56"$ 66 5 ) 3 5 " "# F >- 5"# %(%%C -> ; ) 6#"B " 7E " 6#"B "2 4 B " #" "$ P4 " # "$ 2"$ "$ "2 +B M4 F " Q 66 5 B 3 5 " 0 #E 56 E"# 6#" "C 2 # 88 6 "25)"6CB56 "2" 2DJ -68> # 8"N " > # $C ( J )%

38 : "G "2"""$" 5 2# F "2" " $#" K 6F "2" 6 " 7" " 6 "$ 5"# B$ 9N M$ 62"#N )M5E 5"#:E4 +F "#N (" 16F "2" #""$5#: 2B7:9 <$ S-S 7<S-S " > "2) J " 16: <$ P-Q7-.U9N MU2 2 62BN ) 6 56? D "56 " 2 62B :E + "# "2"# +B" M4 F " ;"5 " " 3 5 ""# "3 5 -O5"#()C'->7**(C19 ; 8"$ 2 8"5#"$ 6 2" " B 3 5 " 5#" 5? 5?6#J D "5 56"$ " %) "#" 3 5 " 6#"BC " 88 BC " ) BC 5 " "8HK(%C " "H " * B ;?"# 5"$B 3 # " 6#"B "2 8"$ 2 8"5#"$ ##" 5? 6 " ) % 5 3 E 1 B 6 E5 "5 6"5 2FG 66 5 B 88 "5 " B "$ $ FG 3 5 -O "$28"5#"$B "E2"F B6"2 # $ )

39 , I 7 ;K%%;9% "E #" 6"" 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 3 # BE"$64""3 #"BC6"3 5 "56 "B"F "BE" " $56 #"B 245 "$ " 66 5 B "5 " 65"$B25"B$56 6"5 56 E5 "5 " )*

40 "4 %-J #5 " # - 5 # 5 5 $3 - % % 5 I # - ' # %I $- ': L< 2FG"5 " 2 "$ /U"2" "5#" < 2FG "F 5 " 2 +U"2 "2 9C; " 54#""$ "2""#C$ "6 M 91 ""F26" 5B 8" "5"$B2 "5$ - ; "$ P5"Q 5 #?" 55 " $56 C 2 B 2FG 66 5 B " 6" )L 75"$B2 " " ##" 5? 2"$" " "5 6E"#9 T " 5 " C'L "55 B# 5 6" 66 5 B 6 2" $56 6""$ FB -O 7"5 6 E"#9C #" 5?C E" 2FG 66 5 B "5" ##" " "2" " "2F FB BE " " E 45"G6 " %C CB6" 2F 66 5 B6255?$ "#5C2"6" F BK#E "#55 B )'

41 "4 %-J " # - 5 $ 3 - # 5 5 % 5 #5 I # - $M- % ' # M %I $- ': "C L < 2FG "5 " 2 "$ 9C; " 54#""$ "2""#C $ "6 C-# < 2FG " F 5 " 8" "5"$B2 "5$ ;K%% ; $6 " P5"Q #? " $56 C 2 B -O FB 55 5?6# $ " B " 6" )L 75"$B2 " " 2"$" " 6E5"$ "59C " 5 "(C)L55 B; "5 " 66" "$"556"$56 "56"F B"$ 65"7(C()L)9 3 # 6"5 6E5 "5 E 5GC E" F 6" 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 2 ) $E" 5 " 56 " BE B $56 C F 62"5 56B# E "$ 2"$ 6$ 6"#"$ #"B " 245 C "5 " " #F 3" 5$ #F "$ "56 " $ $56 "5B "E456 ""C B "2 # E2 6 "5 " " #F E #"B " B4 62"5 6 5??5" #"$ #F 1 "6 " FB ;#"B 45 "$ " 56 " 6"" 55 45B 6 "C (

42 B"2 # #"5 2 6 " 6 "$ # "$ "$ E5 "5 6""#"6" FB-O"56 65"$B245B6 " ;K%% # # =>,; "5 C E#?56" 3 5 "FB>-66B 45 ""# J BC 5 B"$ "$ " ""# %C *C )C ' # 75 4"# # 5 "5" 8 CC%CC * 5 "##" " "2" "F 66 5 B "8% 7 " 88 # - (

43 "$"J %,*"K*,.%H,)*0( ).)0) O?$?B # 8 K5 # 8 #? # - G.-, *.*,$ %.-E8%0*$6% E5"56"5 6"FB-O6 2"$#BM""3 #"B 2 C E #? #"5 5 " 2"$C $ "# 2"#F 6"5?4 ; "$ P8"Q #" M""3 #"BC B 3 5 $ " 6" L T " 5 (C)L 55 #B M""3 #"B75"$B " "K2"$""59 0"F2 45"2 # 6#"BC5#"5?5?6#J (

44 ;K%%;9% # < D "5 56"$ 85# # " '* B 1#E5 6" #" "2 45 "#5 C6"5? B "E 2FG 66 5 B 45B "#5 7%* C * 6#"B "2 #"5 45 "#5 C 6" -O 2 6#"B 5 )(CL 5" 7' 59 5 "# 1 "5 " 5 6"5 "#P5"QC$E45"2 # " 83 #" " 6#"B "2 6$ B 6"# 5 "5"6)? 66 5 "E"$ "B 45 "$ 2 $ 6"# 2 ) "#" 5? 6"" " 6"5??GCB"2 #C$ ""2" $B 6$ C 5?6 G P5"#F #"B66"5 ""$ 2"$6"#"$" "$ 83 #"" 6#"B"2 6$ B56 5"65 " " B"5J 6J35""6"#5 "$V62,2 65 ::8W656X65 " + U 85# 56 "$E 6$ 6"#"$( ()

45 6" " $ 2 # $E 45BC 45B "#5 C 6 #2 $56 54 E" 6" "?5"# 56B#F #"BQ C "2 # "2B $ 6 5? 66 B 56"$56C 5 "#F 6 B 3## 45" #"B 245 "$C 5 6 "5 " #F "$."2""5""2 6#"BCB" 3 5 " ( 2 66" C ## " "2" "? " 5A 65?6 ""$C "$B2 " C 5"2$B"2"5"$B"2 )## " "2" ""5A "2 # "2B5?6"2 # 5A B 6 "26 " "B56"5 4"2 ( C " ) 56 % 5 3 E 1 566"2 # 5A B55?"2$B"$45 "$"$ 2"$ $ 6"#"$ P;6 "2 # 5 MQC P;6 "2 #? 56 4"4 QP 4 "#567"9$B" C 45 "#5 QC2B AB" #"5"2U-81C?52 FG6 56" 2)C 85##5 5 5C46D" "2 # $ G4 " "X65CB"6E"" 55" ""# 35"" "#"B245 "$E" "2 U " 6"5" 5 "" 2 " #"5 E2 " 6 " $" 4 " "5 ""# -O " "3" " "$ 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ $56? #"B 245 "$ 6 "2 U (2" "$ "5C "62 " 6 " BE " 4 "$#" B # 6"6 "2 "$ 2 " F "# 6"56" "%2" "# "2# C$ ""5 "2#"5K? E?5"#5?6F "$ K " 4 "# 4C #"$ 5""$ "# ; 6E5 C 6"6" " 4 6 ""# "$ 2"$ $ 6"#"$ $56? #"B 245 "$ #? 6" 5A B 6 "2 U-81 B 5?6 " 5 4? " 5 " B 6 " 4? 55"$ $""E"56"6" "$4 ;5A " "2 # "2B $ 6"#"$C B"$ 56 "D "2 # #"5 4 "E C #"5 5A P 4 "# $B" Q $ " ; ((

46 85# #"# "2 # 6#"BC E 4""3 #" 5 "2#?55?5A "2"$"BC """$5A 55?6":8;66"$5A D(5 ('C "#5 6C %C% 5 4#? 6" 4 "C 5 'C%L "2 # F "2"# 5A C *)C 6"?EC 2 )'C'L F E"# 5 $? $ "1 5(C'6545 "#5 C "5 " 5 E 5 $? $ " 5 %C)%L ; 6B 4 "$"$ 56"$2 4 "#565'C7FG "( 5 )C 59 45"G E?5 2 4? "#5 6 4#? 6"?E E 4 " 2" " F 5A 56" #"5 "2 # 6#"B 56"3 4ECB?5" ""5 " " " #?EA E4 ":# "#5" 5 66 DC B 56 " # 6#" "2 " 4E#64 C56C4E "425 B4 "2 ;5 F 5A #"5 " C E M""3 #" 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$? "" "#56CE "$ 5 "53 "C 6"5 "2 # 6#"B 6"4 "$ 56 " 12"E GC E 2"# " E $ 2 4 "#5 6 4? " " " 5"# "2 # F 5A C 55 #E 66 5 B 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$C 62#" 5? G *C' "#5 6 # " E 5 $? 2 4? "#562$ 759C2"E5 " GC E5 $? FG "6"E$ " 83 #" " "2 # 5 BF 55 6" " 6 " 8 +5;?5 ; " "3 # 56D E 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 2)56)6" 5#?-6"#56# 5?" "#" $ " "3""$ 5 " "# 6"6 4D "2# 2"# "5 "6$ " 2"#6?F 5"#5?2 #F "#"25 2"EF 6?6#? " 45 $? "2 (

47 / 5;? AD A8 ; "5 " " E 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 6# 5? 5?6#" 2"" " "#" " 25"$ 6"4 "$ "2 # $ J >0. 50*.K$ % 2,*$ 8%",) 50*.K$ $ *0 >#%O 165 ">6E " O<))"5 "2 56))$ ( 6"6 5 $56 F 6 4E" > -6"#5 "# 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ ; 6"6"$56"5 "2"# 56 ; "5 " # ( C 55" 2 6"64 "2"2" "B 2 "25 "" J 6"46#"B5""N 5 "#6 " "2""N 6" $" 5 6"" 55" 5?$F F C 56F 7:89N 6"# " 5 6 " " 64 "$#" $#" 66 4?B 55" ; 5 "6 8 6" 56 "C B 5 "C E" 55" 4"C 2 " "2 "56 " 56"4";52" J 6 " 5 " " 3# " 6 5" 6" 6" # 642 #? "D 5 5BCE""#"5#? "?E 5B$ "6#? " N 6 " 5 " " 3# " 6" 6" # F 2? 6 6" 8 6#"B"2 6"M""3 #"BN (%

48 CE"55" 4"6 ""D5"5 "#"$:5" 83 "$7:88)9 4"2 " "2 "56 " 56"4" ; "$5 "$"5 "2 56) (6"65 "2"3 # 5""$3# 55" 2 "5 "85 "B 8E " O 5"#CB J 4588O$B 5# K52CE"5" 6588O #"566N 52" C56B3 5 C66#2F AB"3 5 N 5"$ "5#"# 62 K 6 "C E" 6"#" 6 5" 5"$ "5#"# 5 F " 6 #"2 5B 6K6 "CE" "6"#"66B"F2()5( 6" 5# 7;-9**% 56 " " 56F 6"6 3 5 K4" "# "5 " $D "3 # 8 K 52C E" 8 6 G 2 6 6" 6" G "3 #? "5 " 5? "5?? "6" 5"52"D625 - "5 " " "# 5 5"" B K 6 "C E" M""3 #" 6?4 "26#"5?$"#? 2 62 #F K 6 "C E" 5 "# 6 5 6E5 "5 " E" "? 6"# "# "M""3 #"B4?35 6E 6?" "$3 5 N E" 6" 8 " "# :6 55" 2 "5 "88O6A " K6 "E "" "# ; " ( >: "2"# +B" 6" 5 " 52"D 5 " " ;#"B 45 "$ 85# #"# 6"$ 55" 2 45 "$ "$ 2"$$ 6"#"$ "5 " 85 "B 8E " O 5"# (

49 1 5 5 "6 6? 883 K "%CB 5?6#"52" J C3 7 5 #7 E- - # E - 7 E, 6 "A8J 86"E"35 6E $ 85#,"#"5 "6" " $ " "3 # "# 6F #"# 6 "5 " " B $ " 5 " 5 6$ :6" "C B$"#"5"2 5 ""652 6#" = "5"4 B6" "B6 "#6"" "6E "2 "2 " 5 6 " 6E " 35 6E > "2 " 6?"D " $ 5 6"5 3 "5#" F " 6 2$ "BC B" # 4G 6""6"" 6" 5" 4 B6F" B # E 6$ " "$ " 6"56"3 5"#2( 8 > $ - G ;, C3 7 E G; - $ - G ; K, 6 "A8J 8 "2 6" " "3 # "5 " 5? "5?? " 4 35" 6"E" 3 # 6E4 B (*

50 " 56 5 " 6FG $ " # "3 " #"5 6E4 6?" 4 C B 6E"6?"DC 5 #""F " M""3 #" C B 2 56 " 6#"B "#5 56" "$C 6E 4A 6?" " "2" 56 CB53 5 " " " " 6 G $ " C 5 "5 " 5 6#?" 6 5" 52" 625 5#-6"#5 C K, 6 "A8J 862$?5BCB" $4G65"$2 5B $B2 B 65 6" 35" 6E" 6?" " " "2 #6#"CB5"F22 3 2F B 2 ) :5 " C 5""# 6 FG 6"5 B 5 " 6 "652 D" ""2 # 6#" > # 3#, 6 "A8J 8 6"E" 35 6E $ 85#,"# "5 " 55 6" 4 56F 6E4 B:6" "C B$"#"5"2 5 ""652 6#" C3 7.**J E--,> ) 8 > 5,3 # -3,C K, ('

51 6 "A8J :5" "2 # 6#"B " E 6?" 5 6" 8 4 " 2""D 5 # "$ 2"$C " "3 # 76" 89 "B 3 5 5?$ 6E4 B 2 "B 35 6?" O5" 6E" 6?" " " 5 5# E# 6F" $ "C 2M""3 #" 6#"BC 3 5 " 8 1 "5 #"5 $" "55 26"5 6E 6?" 76"F2 CE"56?" 5 5#" 5" 3 5"$ 4"$9C 66" 2? PM""3 #"BQ 5# C B E"565B4 "5 6 "8;"#5# 82" 5# 4" 55 5? 5B 4 "E"$ 52" C 66" " " "D B "2 56 " C 6F4 6" " 55 52"D 8 E""2 "3 #? $ 6" 35" "BC "# 6D" "2 # 6#"B > # 3, 6 "A8J 8 6"E" 35 6E $ 85#,"# "5 " #"2 " 6" 3"$ E" :6" "C B$ " #"5 "2 5 " "652 6#" > , 6 "A8J 8 6"E" 35 6E $ 85#,"# 6E5 "5 " 55 "5? $5 "5 ""652 6#"

52 85#, "6 #F " 8 " "F 6" 8 83 K "# % )**16)*.=CB 5 " CE"55" 66 "2 " "2 " 56 " 5 6"4" 0""F " 5C E" #" 35 6E B 6E? 4 $B2 "F2 "2 6E C 56 "" "F2" " # "$ B 2" 6 "" " " " "5? 6" 8 $F "2C # 5 5" 6E C $ " 4 # 5 "5 "2 6E" ; 85# # " M""3 #" E" " "# 6"5 6" 8,6"5 " "B 6 "# 6" " 2""D ; 6A " ( M""3 #" 6"5 #F " 5" 5? 6E"C E" 6 3 6" 6 " "$2 "O5> "6E )2,*%H$*.*P)K).*8%H,$#,%.*$>%$**0. 0.*K ; $ ( 6"6 2? ) 55 6" 5# "#"5 "66F 56 "B "2 5# -6"#5 "#BC$2? " " :8 7:88)9 55" 5?$; 2 6" 3 #?62 5?6# 52" CB86"555"#F " J >52" F" "# 5F J G C 7 7, C 7 5 F FK%,, - 6 "A8J ;" 5 6FG ;1M)*( 3 # 62"# 5 4? " 5 5"" 5F )* $ " 6 6"2 " " 5"" 6 4G5""5F )**; C "5F C)C

53 6 #5" 5F CC "#5 3 # 62"#1? 5 56" 2"" " 6F C B" 5 " #42 E5 " " 6" M""3 #" ;B55 "5$655" ":8 % G; "A8J " "C 6" "6 FG # "62"$# 6 - F "$"5 " "6 F 888(C56 5" 3 # 62"#0"E"C$ "?1 "6 F *( " 253 # "6 F 62"$# 6 -C "6 FG 5 " 6 5# -6"#5 "# 8H ( "5 6 #" # "6 F 65"5 E"#2" >52" 5 "# 5F J "A8J 85# # 3 #"C E 4? " G $? ""2" 56 " "# 6" 656"#56"6 5B "A8J #" M*' " 4 6" " 2 6"6"# 85# #"# 6" 8. $ ( ; "5 " $ 2 6#"B66"86 "C E6"F "2 6#"B 5"

54 > G8 G G8N 6 "A8J 6 " 2 6 " 55" :8 3 # 6"#C6 "E 5"6FG2"$6#" "4B56F " B85"2 5DC46E55# "6B5?65F C - F.= #- 6 "A8J $ "? " " 8 C 66 5 "" C E 5" " 6"6 5B #"5 "6 F C 6 " " 56? "6 F C B"# B 5 *; 662"#"5"F2" "" # "CC $ " "$C 4" $2?"# 2 4" 5"4 E2 F 25"$C 6 "$ 6" 6N 2 F "$" 6 "6 F ; "5E"#565?6 5# "6 F 1 8;A QA = ; 45 "$"$ 2"$$ 6"#"$2)6#""5 E " 3 5"# "2 " 5 " FB < % - - # " $ 66 5 ' B 3 5 " 88O 7( #?" 5 2 F " 6#"B 2C 4 6"" 5"#9C "$ 6#"B 35 6EC K 6?" "$ ;FG $B" 6#"BC 62"$# "# 35 5 ''(*C(%-> 7()C19C "$ 3 5 7B >-9 K '))%*'C(-> 7)*))C19 ; FG 6#"B 5 5? " 3 5 -O 5 M""3 #"E5""F B5F "2 " "65 "3 # )

55 ; 66 5"F 35C B" 3 5 " 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$7 5#""2 #66#""588O9C55 " 6"? "6" # K3 "#""#6"#3 5 6#"B 76 "" 5 6FG9 2"#" 5 6FG 5" 6" 6#"B C B M""3 #" 3 # 65?6 " "2 6 6E"6?"D5" 4 < 5B 6FG"5 " 6 "#" "? 35" 5" 4""3 #"" C E" 7666FB9K6 "" 6"2"FB "$2?56"3? D "56 " 356E 6?" 5 5?4B 3 5 "2"$66#"B 3 B "E3 2 56FGC 66" "2"#"$ CB6" #"5#" "6"35" < 56FG5"B "E5A " "CB"55 $?" E D E " 3 5<? 2"65 "#5 565B4 "565?6"2 # 6#"B"$6M""3 #"B ;66 3 # 55? B5" 4 E " 3 5"#76 "2"6E 6?" C6"6E 69C2"E6"F2 GCE"F " " # 6"E", 56 " $2? C E"$2? # 6 4B FB E " 3 5"# E5"F 56"2 ""65 "3 # 6 "2 # $ E " 3 5"# /: )#$ 6"5?4 C "$+9C 6%.L "%7 "26E"6?"D)$ ( 5''()C->7(*'((C19C5 :G:RFBCB 5 235" "#(%'C*->7%%%'**C195 "2"6?" CFK*%*(C*'-> 7))%C19K6E I" FG6E"6?"D "2D$ ( 5*'C->7(%)C " B6E")$ (6 " 35? )C->7)(C19C5 '*C'LF 66 5 B ;FG "B6E" "2 5" 4 C B" 6? "2 # 6#"3 5"$5 *%)%((C)->7)()%C%19 O5" 6E" ( "2 %6E"? 5F %))'C%-> 7)%%C19 I" 5FG 6E "2"# ( 5 %)(C(-> (

56 7''%C* O5?"D"( B6?"D?((C')->7''')C(*19;FG"B "25" 4 6 " 6?"D4 "$ 5'*)C->7()C*19 "2 # 6#"B "" " 3" 3 5 6"5??G "5# 5?B "E?5" 5?6F 6E"26"5?4 5C2" 6"5? " B# "$ C # B "E "5 5$ F 6" 56" 3 0"5 "2" 5"C $E 5 "C " 65" 3 C # F 5 " "B "# 4 " $2? "56" " $5 $B " E" 5# < 2FG 5 "B E " 3 5"#C "$ "$ 2"$ $ 6"#"$C 6 5? " #"B 245 "$C $2 "#$ "O 5"56 "6"5?4 56" 5 " E " 3 5"#666?5?6F FB6"5?? "" # :6FB55 56IC6"E#*. %,*"K*$K+C+)$/)#$ %-* %,*"K*$*C + K % 2,** > "2" 6E 6?" E B "E G 6 2" 45 "2 # 8 C 3 3## K%% *.* 5 "2 +9: 6%.E "%7C F K%% $*.* K 9L ;56" 6" 35" 6"5?4 5C B" #45 "#5 5 G9R55 566"5?4 5; "5 " 62" "F C 56 " B "#5 5 6" " " $ " #45B; "#5,2 # 2 4? "2 6E"6?"D 6 " # 4 C GC E 6"E 6%.* *$C B "2 : 2".,* *$* 56 C:6 B $56 "#5 ""5 " "5 5? " 4 C #J6E 4 "5#"KC6E 4"KC"4 "5#"KC"E "4 +B" 5" $56 C # # 6E 6?" 4 56 F J )-)(* 7(9 ',0 7'9C E" 6"B5 6" 5" 7(9C 4 7)9C 56 7)9 2 C 2"F C " 4 79 #"" 4"# # 56 " 5"B $56 C #J 2FG " 6 " ""$? "2"C$C?$56 "F " 6 7(9 "#" 2F 7(9

57 ?" 6E " FB -O 6 # 5? B "E 5 " #"B " 245 O 56" 6" 5 " E " 3 5"# 45 "$ "$ 2"$$ 6"#"$2)6" # "" "+L1$'* NQS> 899 ; > -6"#56#?5"$?##"2" " D2 5# >- 6D5 5 6"56" " K ; )*)*, 3 :"$ 56 4 # 6" 66" " "5? 2" " " #$ >$2? # 5#? $56 56" 6D5 5 C B"# 5? 5 $56C > -6"#5 54 " 6 " " 54 #" " 5? 56 "#" 6 "J "2 $" 75 9C BE755 42"956##" 56"" 7 25 V"95 :"$ $B 45B 2 "# > -6"#5 "#C B 6" # 4G "#" # 663# C5J " "C 4 B# #"C 2 "3"FG""$"C "#C 4B5" "56"""45J 56""D5 3 #"C "#FGC #" #32$ <26? $B45B"F2"5"2"C2 2" F 5A B"2 "#>-CB"6 5G5 $?" 5# -6"#5 5"5 " 6"" # 6" " 7 6#"B 6" 9C 5 6" " " :"$ C "# 2$ 6 5 DC B" # E2 G 62" "#?6 "B" 8 #32$"J > # C "E"C -6"#5$"3C %

58 -6"3" "5#54BC 2 6" 5""$242 # C $ " "#?F " C -6"#5 6$ 2 4B5" ;"2 #? #$E#"5B> -6"#5C# 6D55 " 6 " >- 6#?" 5 "$" " "5 " :"$ C " 62 $56 62 " 6D5 5 C #" "3 "4? 6D $? "2B :"$ D5 5 " 6"# # 5" 4 F " D # "2 "2 #? :"$ C 3 # #" 65 " "2B $B 2 "# >- :"$ C E" "2B 5"$B # # 32$6 5B "$4 "5"2" "" #$ B "3 CB"2 ##"56" " "3 # 6 ">- 5" "5"6"#5 "$ $ " " :"$ -6 # 32$ C #" $B 5 "B "2 #:"$ #"52 :6B#F >-:"$ " $B" " ""# 2 :6B#F "5 " 6$ 6 ) M 6 $? E" 2 :6B#F "5 " 6$ )C 5"$B2F #"# 6# # "C "4 EGCE"#E4" "5 " #"5?"2 #?"2B:"$ ; 74"2%9 "#5"$ 56 ##" 5?' 5 #5 - ;)*)* - )**16)*.= C E #?5?FG 2# 5 6" 45 G 5 5 # 7C 4 E *'%(%C ->C 5?6"# 2"#F 5 56" 5 5 # 7 # K 5F ))'('C*%->I#K*%))C-> ; " ":"$ -> #32$"6 5#5?"5"2 # 2)C #"5 #- CB#"5"2 6" "$ 2 6" ; 4 "E "5 " "6" 4 " "5 " :"$ -6 6O "# % )**16)*.=P

59 E"#C3 "4"2"#C6"5 6 6"#2# "5 " 6 "B :"$ ->74"2,9 "2FGFB6" "$? ""# 6 5# 5? 6 " 5"$ -> " F?F 6 #"# -O 74"2M9 K0,%*-0.*$,-)( *#$(** *(**899 B# "2 $"KB#$56 6"# " # 75 $9 B#BEK56 " "$56 "3" "#5#"#54BC4 "# 6#"#F 5 4 "#"#"# "$9 B#56##" 56"" K 56 " "$ " " C6" #"#56B#FG56" " V"$9 K%E0(**8 99$*H0 (-#$',%*-7 5(* *$* $ *)H*" $0*%" (**899,%*-0.*$(.(** *$* 0*%)H' *(** ) 99T ))'('C*% M B#C #"C CC%CC*C' 6"5?4 FG " "4 "5 :6""D5 3 #" C)C(C %('((C'' -# C (%('C() 2 C""$ C 4 2FG Y>$J1 "B""$ "66 5"5?"# E#""$"2 %C*C)CC'C )'C(C(C(C()C ((C(C(%C(CC ) *'%(%C " " "#?F M C %CC%CC*C *%))C ;24B5" ' K0 < 0*% (** 8 99 P $,%*0 %%(#0.(* *$* $()+(),*9/384 %$.(***$*.(** *$* *0.2J2,.#$ %$*,%*',H.(*" *0.2J %..$' 2,.#$"2*, $*,H = R 0*%* $,.#$ 3/E+4 ) ( 65E" "56?C 6 " 54 "5 " 3 " "F 4"956"#2 5" '*()*C*) **C' '*C') F 6""# "2$ >5$ "5 "5"$56 2 6"5?4 5 $66"5?4 5 ('%(C' **'*C) '*C ;56 ""I"5 "6 # 6B 6"5B6#2F 5 7E" ""3"55" B F 5 " CE" " 55 "E " "2$ 64 "$ "5" C % ((%%C* ((*C'% C *

60 E" "5"2$ 2F 6#"#6"5?4 59 8"5#"6"5?4 54"6F" " " 4D # 7 #" "2$ "C" "6"5?4 56" 'C( '*)*C' *C( "2 "C 5 "#"F 6"5? " "5#"6"5?4 5 * ((%(C% ('))C*' 'C 8" #""264 "4DC # 6"5?4 F I ' '*)(C'( %'*)C( *C(% 835"2" #7 5 " 5"65 "9 )*C )*%)C% C >5$ 62 #"24"2 7" "C " 5#C""#C" "$# 69 ) ')('C'* (*C) '%C*( >5$ 62 #"2I7""2C5" " 52" "C" "5 " 69 ( *%(C)) **C%) C 8" #"E " **)'C%% '*C) C 2"# % 'C') ((C( * %*'C '%'*'C* '(C <$ "$ 2"22" ) '%%C) ''%C' "#5 )('*C( ))(C ''C% 2 " ' )%)C %'*C' )C -"$ 2J )' ('C (''C( ''C' -"$ 2J5" ( (*C) (()(C' 'C(% -"$ 2J4 5 ( (()C) ()*C) ''C' -"$ 2J"2"C$"" 65" ( )C* )''C( ''C' -3"FG""$"C6#5# 7$""#9C """$ () ))'C* '((C* '%C)( " 5 (( *C' (C ''C' +56 6" "?6 ( *C *%*C(' ''C' 5 "F "B (% )))C ))%(%%)C( C 0FG6 " ( 'C '*(C( ''C' "4 BEF 67 %)*'%C( ''C)* 'C* 64 "$ "$E" 7 6 " E "62B 5 "B64 "$ $E" 2 ) *'')*(C *%'%C 'C* "2$ 9 8"56 "" " 5$ 5 '*%C )'C** C% " " 2"$ * **C% )'(C' ''C% B# 3522"# ' )'()C( )'C)' '%C) "$"6#""" 2 # 45B "#5 "#5 % %('*)C%( )%(C '*C 83555" F ((('()'C*) )*((C *(C') 835 % ('*)C* (')C C) 8356 "D (*C% ()%C'% ''C' 835 "52 * '')C) '('C** ''C' " ' %C ()*C* ''C' >N; /C91++G99 /1::///+G11 'C '

61 ; "2FGFB6"2 $5->[(C'*1 1 E"# 5 6"5 " 6 " 6#"B 4#? 3 5 " C B"6 # 5? 5 $? 6 "B "2B :"$ -> 66" "2 #? E"D #32$ ()*+,-./,01,23/,4(),((3/,*+) %$K*O> "5" "2$B5 65E" "56?C6 " 54 "5 " 3 ""F 4"956"#2 5"F 6""# "2$.)OM(* > "5" "2$B5 "$ -.$*$2J.)O)*C)%1 2J,*$*%=O%'C(17(('(%C*->9 *O."2" "5# #"5 5 " 6"# #"5 MZ 2 5 "#F $56 #"B245 "$5" "$56 6"# >." M BE"$ -"$ C." 8# " "" "2 # 6#" 4? " 6 "5 " " 6 #F "#F 5"6"5?4 5N5 2F 4D "#2 # B 4D 45" # "2$ 2 45N?5" " 5?6 3" 4"# >N "53 # 56B6? 5"" 6"5?4 5 53" N " " 6"# 5" 6"5?4 5C IN?5" " F F 5" 6"5?4 5C I 5?6 3 53" "2$ 5654 " 6"6" N?5" " 53" " 66" 66? 5?6 56"#2 5 5$ "5 " # "2$ N?5" " E $56" "$ 2"# "5 " # "2$ 6"5N $""# 5"5"$ 5 " " 6"5"# " 6C 5$ "2$ " %$K*O+5 1" 5S:6 5(* *$*O E" " 56?C 6 " 54 " 5 " 3 " " F 4"9 56"#2 5" F 6""# "2$.)OM(*%( %

62 %$.)O424"$; $*$2J.)O*(C1 2J,*$*%=O''(C17()(*C%->9 *O."2" 6#" #"5 5" " B?5" " D "5 " 65" " 2 #F C 6 # 6"5?4 F C 53" " 6"5?4 5C 66" 6" " #?G 24# 2 " "E 52"#C 5"B 452"BC 56DC 3""# C 5" B 6 # #FG " "2$ "C 6 5? "2 " $"5 66 #F $56 "$ 5"#F 6"5?4 5 E2 FG?5" D "# " J 3 ""$ 2"#C "2" 4"" C 4 2$ " " 56"#2 5 6 $"" V C 24 2 " " "# 56B6 6? C 6"5?4 "EC B 5 65 "?25 E > E2 " "65C?G65 DC ""5 " F 5 C62 # "3 6" 6"5?4 B65 #5"6 5 "#?F ()*+,-./,01,23/,45367)89/6:3678 %$ K*O," ; O "$ - 5" "$ C "#5 ; 2O "#5 " 4+ ";26 5(**$*O83555" F.)OM(**' %$.)O " # 4 "$ 3 #"6 + " ;26C (% -.$*$2J.)O)%()*(C'1 2J,*$*%=O('C')17(%)'C%->9 *O+B "2" 6#"#"55" "# 4"6 "BE C66"66? #F 3556""#5""# :" "6 " B#2 "E 5 E2 " " B"$ 5?6 BE 3 5" 2 5B4 "6"56766"6" 6 " #49; "5# 62"# %

63 6" "#5; 2O "#+ "; (%C6" "5 6" " #" 4 P< :"Q 6 "42 56"#2 5"$ 65E" "4?"$ 5" 5"B " K 3 #"6 " $2? 65 " 4C#G5?4? " J24 B 2" "C?E "4 2$ "C)52"G "D $4 " 4 "$" 65E" 56"#2 5 56? " ; 4 65 " '45"52(5" #"CE"52$ 5 "#"#C52"$ "BC 5; ",,62$ "#5 4? "4 42 ";4#G5?4? 6 "5" B #J 3 #2$ N 3 #"6 $4 " "6 C " "6 C ""6 C $""6 C "2""6 C "6 C 25""6 C 5EC 3 "6 N 4 " N $ 5 N62$ N N $ "N" 56<? 6#""#5"" "2 4? " 5?6 "#5 "# 5 " 6""# +,1 $B2625 "# 5"65 "# 5 " 6"# "# 4? 2 4D 6 # 45" 3 "2" # C42 " C62 # 5$256""D5 3 #"$ ()*+,-./,01,23/,4;:3<8+=>,28(6,.0:3/, %$K*O$"25:, 5(**$*O835"2" #7 5 " 5"65 "9.)OM)*) %$.)O :"65 " 245 " 4 5 " 5 "2"54#"# "" " 4 62 #"B "245 -.$*$2J.)O)%)C(1 2J,*$*%=O()%%%C))17)*%)C%->9 *O."2" 6#" #"5 4 5 "#"# 35 "2" 3 "# # # # 5 2" 3"$ "" " 4"6F" "$ 6#" :" "5"65 "#5 " "2" 3 "#4? " E2 "66"4?5 " F "# 65E" "?B "# 5 " <? 5?6 5"65 "$ 8"" F " "#FG "$ C $E 6"5?4 4? $2?5 56 5G 8"" %

64 2F $56"# ; "2 " "#F #F "$ 6 "5 " " #F E "5DB "2 # 6#" 4"6F" 6 " 5" " # 4"6 "BE #"B "245 66"66?#F 5?6FG 5$ "# 7"2" $9 "#5 6#" 4? " "2 $B " 45 "#5 74 "62 9C" E2 "4? " "#5" "566#?" 5"" $ 2 8""6F" 56#"B#$56? 66 "56F 6"5?4 B56 B# %$K*O;#"B45 " 5(* *$*O () -3"FG ""$"C 6# 5# 7$""#9C " ""$.)OM)*)) %$.)O" 6"4 " " #4B""$: "$+ ";26 -.$*$2J.)O%%(C(1 2J,*$*%=O'*')C'%17*%%*%C'->9 *O5 "2" "5# #"5"#6"4 E ""$ "62"#4 4 " : 66" " "4? "5# 6 G "# 5B "562# E ""$ "62"# "2 # 6#" 6 5? $"" "3" " "$ "2$ "$ 766" $ " " " 5# "5"D $B "62 C B" 6"5# 5? 53" 6"5 " 6# ""$ "62"#9."2" 6#" #"5 5 " 5?F 66""#? 3 2# 6 "7 "5"2 "" "#F 9C $ " "5""$ 566" " 6"6"$42"7 "62" " 56 6 "$" 65" 9 "#5" " 5 "6 6" 6"5C "$2#? 5 "7 " # 52# "6 "# "6"#E"#9 %$K*O-.<O:6B$ 6 " 2F 5(* *$*O >5$ "5 " 5"$ "5?4 5 $6 6"5?4 5.)OM*) %)

65 %$.)O <6 2 " 35 -.<O E2 #" F " " " ; "5?4 5 -.$*$2J.)O)C1 2J,*$*%=O*C17%**C*->9 *O."2" $B 6#"#"5 5 2 " 5F $56"# "$ " " 3# 6"5?4 5"$6F" " 5# " 4 "5 <? 6#"?5 5? "5#" 245 IC #FGC 6"?5 5? 5" " 5" "5 "2$ 6 " 5 6 "#F."2" 6#"CB5 6 "A6"4I#"B245 "$C#"53" "5$ 2 3 C B 4? " " # 52 "$ "# 25 K " ; "5?4 5 "4? " " 62"5C#2245 IC4? "4"# "2" 56"B 4? " "#? " E2 F F " " ; E2 F "$#"$8M E2 F #"5"5""2"6#"J665# " "#M""3 #"K52 42 "B6LC65 "6 6"#"$K 6 " -.<O :6 K ;:,.8, M81-:> :6 C E2 FG 656 " 6E4 B"25C665# 245 IC#"5"C8MK6 " P46QC66#F E "5DB"$ K56B#"BC5 2 4# "#56C6 "5 " "#F "5#"#"$ C6" " 6#"6 " 62 2 >- 56""# 6 " 2F 4 "5C 5?6 " " 5$#E5"##F K62"EFG6 "$6"-.<O:6:> ()*+,-./,01,23/,4:32:,B(,:78*7(3/.*C;B)8+D-(3E*))7,-:;6()8(), %$ K*O D5 ;E5 : 04 E + " ; "2625 5(**$*O83555" F.)OM(*( %$.)O4 I 5" -.$*$2J.)O*%C))1 2J,*$*%=O')*(((C*17*%))C(->9 %(

66 *O+B "2" 6#"#"55" "# 4"6 "BE C66"66? #F 3556""#5""# CE"65"" "3""#"#"2 # "5# 6 5? 5" 6 " B # "E 5B4 5 E2 B5?6BE3 5" 25B4 "6"56#"62 B "E 55 " 3" "#"# 6"4 :" 5 5? ;: 5# 55" 5" " " E "5 < 6 "5 " 6 5" # 52 "4?"#"55" "6 " B662B"C"# K 4 ; 6#" 6B " # 4C 6 " 5 " 65E" " 56"#2 5"C 6 4C B #"5 "4? 6 " "$ 5" 5"B "8E " M"6 ""D5C83 " M5 %$K*O;#"B <52" "$+ ";26 5(* *$*O 8"5#" 6"5?4 5 4"6F" " " 4D # 7 #" "2$ "C " " 6"5?4 5 6" "2 "C 5 "#" F 6"5? )OM*() %$.)O; 2"56 " #"52" "$ "245 -.$*$2J.)O)C1 2J,*$*%=O'C17*'C->9 *O0" #4 "#65F 52"DC6B4? " E546#G " " 5 52" "5 56 BE "."2" 6#" #"5 6" " " % "5D # 245 "$ #"# 3" 52" ""# ""# 6 6"4 6B #"B " 245 C? 6" #"# 5$ 52" "# "5 S 2"$ 56 S 7 P $ B "3 E #"B " 245 Q ;> \88 C E" 56 #"5 #" #4 "# 65 B 245 :6 ",+ F" "5? "3 B5CC 2FG 3" " # *(N :6 "3 C'%C 3" " # *9 ; #"# 5$ 52" "# "5 56 2"$C ? $ 52 G 5? 5 2# 6 " 6" 562 " "# G 4? " 45 65C 6 6" 5 2#? 56 C " 4" 5 "D 6 "B " 56 BE6# %

67 8,1)7,*+, 7,5398F -:,-82)) ## / 7,>:8=)8 *81; 36(3=7?*823 =)D 63 7B()8+=78(), <37)3B; #?6">?-6"#5:"$ -6"2" " D 5# >- 6D5 5 6"56" ";"26" " 4 D"2 # :"$ 6D5 5 " 6"# # 5" 4 C B" 5 "2" "" #"$ $ "3 B "E 6"# " 45 "$"$ 2"$$ 6"#"$6 # 5? "2 # "2B :"$ -> C #" #"5 2 4B5" %."2 " "2 #"5 66" 6#" "2 " 65"$B2"$ ""# 55?5?6#45BJ " 78 %C '9 K "2" $B #"5 6 "5 " " 5B E 45 66" 66? 3# 35 66? #F 5$ 6 "DC 5# F 5 ;?5 5?6FG 5# C 66 #F F 6" 5$?5" "3"6 5? "62 "66#F E "5DB #"BC5"$B2F CB"#6 "2 5?6"$65$ C "2 #"$66#"B E"B "E6 "6G5F F FB "5DB 65"" "24D63 2C5""# E"6 G5? "#5" 5A 2F "B"4" D $4G5?6#"6#"J 9 : :2? " 6 P" # : :2? " "5 " M2 6"#"$C $ "$ " 2$ :6"#2 5QC B"$ "2" #"5 6 "5 " " 5 5?6F 5$ " 6 " "# 6 " 56"#2 5 C 66 5?6 6#"B 7 5B4 "6"569 "#5F 5 4D $5 2"" 56"#2 5"$N 49 M "$"$ 55" "5$ :6 2;#"B : "2"# +B"C B"$ "2" #"5 65 " "23 :6 2"$ 2 83 #"$ 7:89C #"$ " 56 " " # 6? #"5 #"# 6#" " :8 E2 5?6 " " 5 " 8"" 4 "E 3 # #"5" 75C 6"5"2 "C 5?6" 5$ 9C 6" $ #? 6#" C E2 6#" ""#"5# 6 8""C" 2"#"5#?2""D 35 55" F 6 "D 78 C 9 K 5 2 " 5 #F "# K6" E5"K#"54E " " D6# 1 " 55 " " 4 " 5 6" 6$"C 5"$B2 " "5 " "2 # 2 3 "# 55 46"45B4 "6"56; "2"6#"B"5"# "2 %%

68 #"5 45 "#5 "#5F ?6F "# " 5" "$ $"$ 2 6"4 " 4A " "$ 2 6 "F B BE "$ 6 $2?" 54B "# < " 6 # 5? B "E 5" B?5"# 5?6F "# 54 45B$E" " 56" C"$6" E" 4G6#""2 6"+?: "6P" #+ "$"52:D 6"4 35" "#QCB5 E" 6 G5?B 55 "# " "#5 525"#"# 52"#C66"6 "5 " "#F 5" 6"52"$C 5" " "5 # B # "2"2"$ E"$ 6"52 " 2 # "52 78%8*9K 5$56" ##"B 245 "$6?CE"?FG#"$45#"5# 5 " 6"3"# CB45B "#5 C # "#5 1 "5" 56"$56" 4" "5DBC E" 5 35 " "#C B $ 4 " # 6" $ E2 F B4 "?$ # E2 F 66BE <2"$C "2 "$ 6"5 B" "$ "B 6#? "#? 5" B E2 # " " 45B " 6"5 #" 66""2 #?6#"B 45 "$"$ 2"$$ 6"#"$CB$B "2" #"5 " 2 # 45B "$ ;56 " 5# 6#"C B" # " "$ 6$ B " 2 # 56" $56"#C 6"5""# 3#2"# ""B "$7 66" 5C6#5 66"$""5 9"6 "5 " 5" "$545# "5 "#6#"?5" "6 4 2F 6"5""# "5DB"$ 0" 6#"B#"5P" 2 #:"$ 51 5"QC "2 6" +? 1" 5" "2 # 6#" 6 5? 6"5""#C 56""# $56"# 1"$ 5" 6B" 3# 56""6""# <? " E 56""$ $56"$ 1 5"C 5 #F 5"# "5#"# 5"#F $ 2""$ -3"" 6#" 4? " "#5" "4"4 5 EF "5DBCE" "#5" " $# "?"# "#65 " 6 5:" 55"5" 56B#"C5 " 5? B # 5 $ # 6" #2F "5" 4"#?F 5 56#G 4? " # 5 6"5?4 F 5 "#5B %

69 0""F "$ " "24B5" 5 #""E "#545B"2 # 62 56B#F 2( # #"5 5"$B2 "4 6 $? 6 5 $ " C # B "E "6 " 5 D E" "5 56F 65"$ 02J)#$, *'$'.(***$*$ *)H'*"-6*(** ) 99 4 B 66 5 "$ ->, " " 8 % 7 "$"J '8" #""264 " 4DC # 6"5?4 F I 835"2" #7 5 " 5"65 "9 )>5$ 62 #"24"2 7" "C " 5#C""#C" "$# 69 %2"# )<$ "$ "#5 '2 " % "$"6#""" 2 # 45B "#5 "#5 4 B 66 5 "$ ->, " " 88 # - "$"J 65E" " 56?C6 " 54 "5 " 3 ""F 4"9 56"#2 5"F 6""# "2$ >5$ "5 "5"$ 56 26"5?4 5 $6 6"5?4 5 %;56 ""I"5 "6 # 6B 6"5B6#2 F 57E" ""3" 55" B F 5 " C E" " 55 "E " "2$ 64 "$ "5" CE" "5 "2$ 2F 6#"# 6"5?4 59 8"5#"6"5?4 54"6F" " " 4D # 7 #""2$ "C" "6"5?4 56" "2 "C 5 "#"F 6"5? *8" "5#"6"5?4 5 %*

70 '8" #""264 "4DC # 6"5?4 F I (>5$ 62 #"2I7""2C5" " 52" "C" "5 " 69 8" #"E " 4 B 66 5 "$ ->, " " # "$"J )'-"$ 2J (-"$ 2J5" (-"$ 2J4 5 (-"$ 2J"2"C $"" 65" ()-3"FG""$"C6# 5#7$""#9C """$ (( " 5 (+56 6" "?6 (%5 "F "B (0FG6 " "4 BEF 67 )64 "$ "$E" 7 6 " E "62B 5 "B64 "$ $E" 2 "2$ 9 4 B 66 5 "$ ->, " " 8H % "$"J % "$"6#""" 2 # 45B "#5 "# " F % "D *835 "52 '5 3556" 4 B 66 5 "$ ->, " " H % %'

71 "$"J 8"56 "" " 5$ 5 * " " 2"$ 'B# 3522"# 2J $*.#$ -2J %0*%$' %% <*#$ 0*%)H'. $'.(*'*$*$ *)H'*"-6*(**899 F "2 ""M""3 #"B "8% 7 "$"J '8" #""264 "4DC # 6"5?4 F I 835"2" #7 5 " 5"65 "9 )>5$ 62 #"24"2 7" "C" 5#C""#C" "$# 69 %2"# )<$ "$ "#5 '2 "

72 % "$"6#""" 2 # 45B "#5 "#5 F "2 " " M""3 #"B " 88 # - "$"J 65E" "56?C6 " 54 "5 " 3 ""F 4"956"#2 5"F 6""# "2$ >5$ "5 "5"$56 26"5?4 5 $66"5?4 5 %;56 ""I"5 "6 # 6B 6"5B6#2F 57E" ""3"55" B F 5 " CE" " 55 "E ""2$ 64 "$ "5" CE" "5"2$ 2F 6#"#6"5?4 59 8"5#"6"5?4 54"6F" " " 4D # 7 #""2$ "C" "6"5?4 56""2 "C 5 "#"F 6"5? *8" "5#"6"5?4 5 '8" #""264 "4DC # 6"5?4 F I (>5$ 62 #"2I7""2C5" " 52" "C" "5 " 69 8" #"E " F "2 " " M""3 #"B " # "$"J )'-"$ 2J (-"$ 2J5" (-"$ 2J4 5 (-"$ 2J"2"C$"" 65" ()-3"FG""$"C6#5#7$""#9C """$ (( " 5

73 (+56 6" "?6 (%5 "F "B (0FG6 " "4 BEF 67 )64 "$ "$E" 7 6 " E "62B 5 "B64 "$ $E" 2 "2$ 9 F "2 " " M""3 #"B " 8H % "$"J % "$"6#""" 2 # 45B "#5 "# " F % "D *835 "52 '5 3556" F "2 " " M""3 #"B " H % "$"J 8"56 "" " 5$5 * " " 2"$ 'B# 3522"# < "" F F2" " 5"$ -6 C 65 "2 "2 # #"# E"DC 2 "#"5PG%, )*.=E)*.<Q< ""

74 #E "#5" C B" 4"6F" 6"# 5? "2 #? "2B 5"$ -6 "5 " " C #F C""$" C"# 6" 4B5."2" #"5 4655$56"$C66"" ""2B #6 " # #$ "3 4"# #"$B"45 #"4"6F" E"D5"$ -6 J 3525BE"$C #FG25 "2 $""$C FG2556##"$" 56"" :6 " B 45B 6"5 " # E2 G 6"?E" " "3 4 " # 6D5 5 >- 5 $? " 5 BE"$C "2 $""$ 56##"$ " 56"" G 4? " "2 #? 5"$ -6 4"2 # #"6 "" " D6##"$6? "2BJ."2"5 " " C."2"5 "BMZC )."2"""$""C (."2""5 ""# C."2"5 "6" 4B5 0 *,%H %),** "2 #"5 E "B C ##" " "2" " L9 "2 # 5A "$ 2 4 "#56 8"5#" "2 " " 88 # - 6 5# 5? E" #"$ $ "3 C 5"$B2F "2 #? 0),)(*( $ %.*.-,#$ <U 8"5#" 6 "2$ " "5" 24 " 565B4 4"6F" 6 5# 5? "2 #?6" "$"2 45 "$ 2 $ 6"# 565B4 4"6F" 6 5? "2 # 6 5#" 5? "5" 0#$(%'C66"3 5 " "5# "888 - # C "5 " D 5# 2" AB ""$ C 5DC C ""$ $"" 2"# 4 6 6#" # 5 " 52B 6"5 $" 56 " " "5 2 F " 4 2$ "$C4 524""$ )

75 0.*,).*% %*$,%*-*)K#$) 56 "" 5? "2 # < D( % - C(% ()% -# - - "8HCB"$ $B "2" #"55" "# 4"6 "BE #"B "245 5" " 566#? " 5C "" $ 2."2 " 4"# #" 66?#F 5?6F 5$"# 6" B# " #? 35 56""# "$ "C # B "E " "$ C B #"5 6"" 55 6"3"# 45B 6F2" ""B $# "5# " 2 # E 45B 6 # 5? "2 # " E"# "2B $B #"$ $ "3 5 5"$B " ) 1 "#5"$ 56 K % 53 E :> 8?> 8;<NA5 > ; C EE " #" "6F" 6"2 #?:"$ :>-MCB ( C # 6 3# :"$ > -6"#5 "# 2 "$ M "$ 85## ""2 56D52# CB44 ""5 " "6" "#:"$ C "4B "E6"# " "5 " 3 # 6 # "5 " "$ " 0""F " 85# # " 6" FB 6 " "# $ 6"4C " # 56 C 52" C " E " $ N:5" E "5 " 6" "2 # :>- M ; C E?5FG 62 4B 5B 3 5 " #E "2 C 64 " # 4 "$ C 85# # ( " 6"# D # "2 "2 #? "5 " 55 55" E $ 66"?" B43 56"# 6 5B$ "$2? " 6E" "#"B245 "$CE ")"2 #"E" :"$ >- 2"$ M "$565B46F" ):"$ :>-M 6 2 2< :>-MC4? " 6"6"$ 6"$2 6" "# :"$ " 2" < E" 5# -6"#5 "# 62"$ " 5 " "3 # #? 6#"B < " 55""2B" :"$ J0*J%C%$# -H%7$(**C (

76 %,KK) "$ 45B 6 " D 2 C "F2 2" 65"$B2 6 B 5A 2 "2B :"$ 2 < D :>- M " "2# 664 " 4? " 6" " 25 65?6 "2 # D "F2 6" " " ; # ( 5# -6"#5 642,+B 2"" " 2 6D5 5 >-6 5?6 "$ "#"5?5" " 5"F E 5"$ 66" 5 2 "#5" 6B 62 "?5 6"5 " "# " 5 ""56D5 "$ B:6 "5?652555# 66 55" 5"$ "$ 2 C :>- MC 5 " 6""# 5 "# "> -6"#5 "#886 "( ; D 5? "5" 6$ ) "$## ; "22" O 52(C( "5"6"$2? " " "2 # "2B :"$ >- 2 "$ M "$ " 6$ 2 :6B#F ( ;"#6"56" "$B 6$ # E# 6#":>-M2( 4? $ 6"# 835 I 5C $ 6"# 8"2 $" B#C $ 6"# 25 ;5 $ 6"# ; " -# B# ;FB 6$ B -6"#5 "# 2"# #E "#5" " " 4? $ M "$Q$ "#P MQ ;6$"5" E 45 "$"$ 2"$$ 6"#"$2)5 B "E $E " FB -O "2 #? :>- M M 6 $? "$ " ""# 6 5#" 5? :>- MC D ( " 66 5 '( 3 5 "? 3 5 " 6 -O 5 /CG/ 0 8 ; "5 " * B? 3 5 > "66 "$ ""# "2B" :>-M EEGC E"?FG "B < D #"5 62" " "5 " 6" "# :"$ 1 E"# 6"5 "5 " "" 62" "F :>-M 0% (**8,0(*) ;%<-.*( 0*% *E?%*-* * '*%%H,%*%K*2,$*. %,*%( < ")835F 56 "$78((C8(%9 < ")) "F 5 " 6 789

77 %$# -H%7$ (** $*".%*,KK) * %$#*).)*H..)2J(*) < " "#"$ "78%C8*C8)C8C8'9 * '*%%H,%*%K*2,$*. %,*%( < ")6#F 6 "C"3"F ""$""#B#78)'C8(C8 (C8()9 * %$#*).)*H..)2J(*) < "45BF $56"# 6 #$5678'9 < ")B#56""D5 3 #"$78)9 * )0$*)*$*$ %,*"K*$'*** -) *$( < " 6"5?4 578C8*9 < ")6"#F 6"5?4 566" 56 " D " $789 < # "F 6"5? * '*%%H,%*%K*2,$*. %,*%( < ")835F 56 "$78)9 * M%$#*,*%*).) -% < "(B# " # 35 78%9 < "(B# " # 35"#"#789 *M%$#*,*%*).))%*.)0)$ < "B# " # 355"# 2"#78C8*C8'9 1 E"#56"5 "6 "6#"B4#?3 5 " CB"6F" 6 #5?5 $? "2B" :"$ ->2"$ M "$ %$K*O: "242 :6 2;#"B + "; "2625 5(**$*O(( " 5.)OM)*'' %$.)O" #562 " "$ "52 6B -.$*$2J.)O()%)C%)->7%(((C19 2J,*$*%=O(C->719 %$K*O+ 4 5(**$*O(%5 "F "B.)OM)*' %$.)O:2 " $ "6B"#?F $ 4 -.$*$2J.)O*)*C*(->7))'')(C19 2J,*$*%=O)(*(C->7%'%C('19 %$K*O+." "D5 %

78 5(**$*O(%5 "F "B.)OM)*'' %$.)O>6 "$56 F ""#$2 "#." "D5 -.$*$2J.)O%(*%%%C'%->7)C)19 2J,*$*%=O)'C->7*)C9 %$K*O-25"-2" 5:6 5(**$*O)'-"$ 2J.)OM)*( %$.)OM"2" "# " C; -.$*$2J.)O%)C->7%C)%19 2J,*$*%=O(''C(->7((%%C%19 85# # 2 6"4 "2 # N " 5 6 " "# 6" "# 2 56 E $ ; 6E5 3" C E85# #"#"2 #?"2B N #" ""6F" 55" "2 # " 5 65" 6 5 :"$ > -6"#5 "# 2 "$ M "$ 1 6"4 56F "# 1 9; H889 "5 3 #" " 55 B 6E5 6"" B "E 6" 45 "2 # 6#"B 6 5#" 5? "?:>-M ; "2 # 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 2 ) #"5 $ " %6" *)%C B B 64 "$ 5"2 "# 5 # " $2? 6"GC 5? 24 6" " " "C "2 $? 24 F 6$2C "6"56FGC " 24 "#? 5"52 85# # E " 5E" $ $F "2 6"# 6" 56B2 C 5"$B2F 45C # F 5C 6 B "D 642 C 5 B 55 "5 # C E "6 " E C #66 4" 6#"BC " 2 "#5 "2 # 6#"B 65 "3 #

79 5B 6FG 0" $B? 5E $ 6"5"$ 6 56B2"$ #"CB5"5"$B"6 #""2 2" " " "2 " 4?B 66" 6" M""3 #"B 6 "" " "2 # 6#"B$ "6" ; $ " $ BE 4 "?E "2 6#"C 6" B5?656 "2"$ $ 255 6BM""3 #"B C $F "$6#" 62 BF 55; "5 " 5B552"E5 " GC E#"5A " "56 66 D "5# 6"# 6"6"5?4 B "$ " ; 55 6#"BCB62#"55 " 5"2#6"" 65 " 5 B"$ 6" " " B 55 C?F 6#"B 56 5? " 45"C # "" "2 #? 6 4 " " "5" "#" BF 55 6# 5? #E "6 " 6$ C $E 5"2 " 6 5 6" ) " 5"$B # 6 5 $ 56"6 4 #55" 656B2"$ #"$ 2"# " "5 "#"5"662 4""3 #"BF 5"65 "# 6#""#C 5 #"5 4 "F2 G " " 6 6#" 5 F 5 2"$C? 45B 1 "2 #? 62 BE"$ #C B 62"$ 5 $? 6" 6#" "3"B $56 65 " 5 F 5 C 2"E 6 5GC # 565B4C 6"5 " "2 # 6#" 6 #"$ D" C 5 $2? " ""5 $6 "3C # 4 "C 5B4 "6"56C 5B4 $E 2" " 56" C 5# " F "D 6 56""# 6 $ " 62 2 "5 " 56""D5 3 #"$ M""3 #" 42 $ 5 6"5 " 6 6#" B# 5 " "5 "2$ 3 # # E " 4"2 C 6"5?4 5 5# 642 "# <"2#" M""3 #" 4" 5 "6 " " " ; " 4"$2? " ""$ 255 D 6B 6#"B #"5 P$FG 6#" 62 2 >-Q 1 5 "6 " E "2 # 6#"B " 6"5"$ B2 4 5? 66" "3 #? 6 " 6B 6" "$ 6" M""3 #" *

80 5 6FG ;?F 56"# 5 M""3 #" C 6#" #"5 "2 $ " " B2 1 "6 " "2 # "5# 6 5 " 56" 5 66"8)2 $ "" %6" 7;-9*)% 2 6%55 " 4 5? 65 " 5 BF "$ 5 # "#5F 5B4 "6"56B6 "$ C#B "E6 ""2 # 6#"B <5" 8 "5 " 5 B 55 "2 " 4?E $ 22"# 12"E "#5B "E6"F2 GCE"2 B:5#"5#"#E "#562 > -6"#5 "#C? 8 "#" 5? #"# 5 " 2 65 E 6$ 2 K )C2"5"$2? " 6$ "6"# 2#"B245 "$ ; "5 " K -"# :6 2"" " 8 6"6 4 " "2#" 6 O "# % )**16)*.=P."2" 4 4"" 5"#"2 # 62 2 > -6"#5 "# C " " " C BF 55 <"2B5"$B4 2"E "6"5"$ 6" 62 2 >- 55 E"D $ 56" " "F E"D 6#? C #"$ 55" " E C 55" " 4 " 6#"B "5 " "2 # "2B 6" # 62"$ B "E 6 E " " " "$ "C# "56B#F C$F 62" "F "B 6$ 7$ 5"$B " "9 6"6 5 56B2 6" 62 2" "#"26$ 2$ "B2 5?6"# 6"56" 3 5"# M " "2 55 " " 2F #F "56" 42 5 M""3 #" $ C # F" "# "5 "2" " #"$ C "6"" "$ 2 6 B "F 5 4 "5"$C 5# 2 C 5 B 22 "56" " # 5 62 #") ; "5 " 62 B 55 "2 5C E" " - - "% )**16)*.= " "2 " 5A 5" 5? 4"6F" 62 '

81 BF " 3##"$ 2$ 5A BC " " "2 4"6F" 6 E2 #"5 "5 " 62 F 5 2"$ 75A "F2" 2 " 8889C 56""D5 3 #"$ 75A "F2" 2 < )9 62 " 766" 5A 42 $# 2 4 "B 5A 9 0 6"F2 4 C " 44 5" " 5A B 6#"B "" 352 C 5 5? 62 BF 55 ; $B " 3C E#"5 62 C B " 65 5 # " $2? "2" BC # 6J 6"GC "C "2 $?C6" "5A E"F2G""C"$2?B" " 4? " 5?6 5 # 0"F2 8 #" 5" " 65? "2 565B4 "2C 6 65F 6" G 2 5? 5A B5A 5"5?4"6F" BF "C 5 4 "$# 5? 3 5 "C # F FG 5 " 62 2C "5 " BF 55 "F 6"$ 4A "2"$66#"B56"22 #"5#"6 "P""#Q F F " 5F 6"5"$ E " 55" " 4 6#"B P $ #"$Q K " " D 5 " $B2C 6 654"56"2"$CB"4?6"# G5? C56## "2 # E"D62 2B "E6#" "4 "$#5?3 5 "? 2"# 5C "2 #? B"# 6 5#" 5? 45 "$ 2 $ 6"# #"5 5 6"5, 6" *)% 2 6 % 5 #"$ 6"6 5 $B2" " -6"#5 "$ O5 # "$ 2"$C -6"#5 "$ O5 :6""$ O5 :6B#F 2#"$ 6" " 7;-9 %''' B6 6"5 6"5 " 6$ "2 # "B 6$ 6"56" "4E""#> -6"#5 "#2)56"562"$ 5" "#56B6 2$6? "#C"6 ""2 # 2 ) 5"$B2F 5"42 22 T 54 " BFG 6""# 6 $5C 56B6 " 2FG 6"6" 5 5EG 5" 6 2 B?5" " # 56""# 5#2"#C E" " 56""D5 4"25 "$ 5 " 2 52# *

82 5 6" 56" #4 "# ""5 62 C? "?55?"3"FG "2FG6 56"54 #"55 "6 6"5 " 62 C E 6 52"# ;F "2 # 6E5"# 5 5#" F 5" 62" "# $# 5"$B2"$ 56 <4 6" "2 # 5 6"5 #"B " 245 #"5 2 6"K45 "O O5-6"#5 5" 65" 5 C M""3 #" CE""56" 5#" 5 FB 6B#"$ B 65" " "4 "6# #56"#2 F C"" 6 5"5835 #C 25 "# 3""# B " C O# -6"#5 "." "5?4 F E"6"56" $F "1 " "; " B"5 B "2 C# " 6#""3"5?5G? E 35"6"#5 C2"E" 5# " 65"# 6"56" 3 5"# ( O #"5 E" 5 #C 4 G 3 #" " 35 "6"# $ 6" +B 83 # O5-6"#5 "2"# +B" O C # 56B2" 6"5?? "C 5 $ " 6" C -O:C ;C # O5-6"#5 45 "$ 2 $ 6"# 2 ) #"5 E 5 "" # 56"$56"$ "$ 0"$ "2" #"5 4 " 5" " B 5 "#F #"B 66" 5 " "$ 2"$ 6"# "?"$ 6" " $ 2 # $E 45BC 45B "#5 C 6 #2 $56 54 E" 6" "?5"# 56B#F #"B >52 " 6"56" FB56B2C#B "E2 "2 #E6#"B66"? 5#2? F "D F2 6" 56 < "$ 6 56##C 66$# E2 # 5" "#5 "2 #? 5 6"5 C 55 " 5 6"5 ##" " "2" " B "E "6 " E $ 66" $ " 52# 56" 2 # #"B 8"5# BE$656"6"64 "2# ; "5 " 45 "$"$ 2"$$ 6"#"$56"562"$B "E " 6"B 6 " # C "$ 2 22 $ " 6"6 5 # 6#C4 6$?6"4?56 " BF?E 4 "BE"$ #66" "$#? $B"5 " 66#F F 52"$;FB *

83 6"B ## 5? " #"C "$ 2"C 22"C 6" $56 56" C "6 " "6 "6""#"56""D54"25 "C6"# #5? $ " "5F 52"$C$ #"6"6 6 " 2" 56 " "BF?E 4 "16 "# 6" "5 " 5J 85# # 1" :"$ " "5 " 7 5" F 56 #"$ 2"$45$ 6"<"6 "# ;E O5> -6"#5 "#9N 85# # "$ 2" $ 6"#" 7 5" F 56 # "$ 2"$45$ 6"<"6 "# ;E $ B"$ 29N 85#,CB"# #"+""2856"2 :4"#CB"$3#? 6" 5"" 24 65"" 5 5"5 " O 5B 1 5 6"5 "2" 85#,"# "$ 5 #"5 $ #" 2 54"# 62"$" +""2" 856" 2 :4"#C#?4 "# B $ #"# 5"5 "O 5B?2 54"# "#5 " 6 " #"B ; 66 #"5 > 2 :4"# "2"#+B"N 85#."3 #C4? B$ #" " 5F "$ 56 # "$ 2"$ 56 " 52" "$2 $ #"$ 5"5 835 #C 6 " 2 #"5 "3 #? B 65 -O-O:O: 4" " 3#?85#."3 #"#6" <"6 "85#."3 #"# 1 5 E 6"" 6 " "$ 2 #"5 85# F"."3 # ; 45 "$ "$ 2"$ $ 6"#"$ 2? 85# F" "#."3 # 6" 6 " ; 45 "$>?;#"B "$ 0" 5 "#5 "2" "B "5 #"5 6"B $56 56" 6 " #"$C $ " 5 6"5 #"5 "2 6" 56B 6"B 6"# 2 "# 6$ C 5"$B2F "5 "" B46#"B "2 # 6$ " # "2 6" " " 6 " "# #F E 6$ 6"#"$ ; 5 " #"$ B 6"5 "2" 5 "#C 5 "# 6"B 56" $56 2 6" G F 5 56B6? 6? 6" "2 #? E "2B 66" 2 F "D # " "6# 55 BE"$6"#F 642" B *

84 : " #"$ 5 52 $ " 5 6"5 B 55."2" "2 # 5 #"5 6" " " B F 5"# 56B6 6? 55 $E 6"56$ C E 6" C # $ " ' 6 6" *)% >5 5 6" 62 #C 85# # C 65 " " "$ ) $ "2"# +B"C 6BA C "2"$ ;#"B "$ O5 I ;"# "2"# +B"?FG D E " " 888 " 54 F 5 6 "$C 6 "# #""F ";OI +;2?85# F" "#8856 <F " "4" E 6"56" ) " "2 # 5 6"5#B "E " "2" "2"# "5 "6$ (C " "2 6 E54"2,% #K%$ #- #6' ' K%$ #- *(6$*,% #$ #$,(,%)3 ),%*- $*,%*).*#$$K).#$ $'5*);*)H(,4 ($* :E5" "5 "2"#5 )"5 "2" 6"5?4 576 C U9 ("5 "2" 6D5#"5" 4E" "5 "2"1+ %"5 "2" #"5"62"$ K%$ #- O66 5 $ C2 56"#2 4""3 #"BC6 2# C"9 =(6$* #$O 52#"(> "2 52#"(> 3""# ) 52#"(> 56 4E ( 52#"(K$5 "$C 6" " " "5 " """# ME"56 4" *)

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

#.# 0,,,"")67,207)0+,0 #;0" 0,&,,02 "-,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( "")(6!(" # *2, 6!(". "#!

#.# 0,,,)67,207)0+,0 #;0 0,&,,02 -,0,,2*2,0 # +0, 2, 2 ( )(6!( # *2, 6!(. #! ! " !"#$% #$%&'()*+ (", " "-". # #/+,, 0,. # # 0,,(,10+,2, ##2", ##0,2 #!#2 ",0+(+,+2,345, #.#+*2, ##, 0,,0)6 2"2, #/+,,,,.,,,, -0,(2"6!(". "# ##,,8,,(2"6!(". " ##"),. " "-" #!#*2)+2%,%'"%0,59).3: #.#

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA

B FB A D AEA D A A D E B E DE D A D D B A F EC AEAA D A DA E A BEA A D C D DC A B D B A D DA F EA BC B D F D B B A A E B C F DA E D D EA AB CDEF FC FC A BC DECF B A F E C C DC B E A D CDC EC D DFA C C A C A A DD B B A A B ECD D E A D A B BC DA DC A E D D EA CEA A C EE FCB EB D C A D D E BF D B B A A C B D AE F A E A D A D D F D B A D EC

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A Typ: PSC 7x grb Rozmiar 70 Nożowe znam. Nożowe A 50 C301279 P301405 Q301245 63 D301280 Q301406 R301246 80 E301281 R301407 S301247 100 F301282 S301408 Q302027 T301248 125 G301283 T301409 T301179 160 L301310

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

!"#"$%#$#&'&!% )$ * +!"!&!"),+#-&. #/( )*!! "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " #

!#$%#$#&'&!% )$ * +!!&!),+#-&. #/( )*!! $)'#5#67#$&$#!5)!$#)  # !"#"$%#$#&'&!%!( #/( /0 )$ * +!"!&!"),+#-&.!"#$" %&#&# $#'('% 123 4 & 5/( 8( "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " # "))$#$"!$!*+'*,# $#* -./01231-456-1720/8956,-2:;-53,;/;4498-,@

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $ " $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $  $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$ !! $ $ $!& &'($*+( &-$!.! 2001-2010 /$$ -01!0!-!2*!4 567! 8+.! &&0!7& & $' ($' * + -. /0 $ 1 2 $ 09$!$!2*!*+! & :.$0;/&-+! < =!2!$'$+($!$ $*!!$ 2 >.0?!6* ( + ( / 4 1$ * *. 5 5 $ 6$ $ 2 $(&.$06!$!0! 567!

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

rys. 4 BK KC AM MB CL LA = 1.

rys. 4 BK KC AM MB CL LA = 1. Joanna Zakrzewska Wspólny punkt Na najnowszym, trzecim już, plakacie Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej (zob. www.sem.edu.pl) widnieje dwanaście konfiguracji geometrycznych. Ich wspólną cechą

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Popularne produkty Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Sterowanie i sygnalizacja SIRIUS ACT nowoczesne oraz wydajne urządzenia

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'"3(+4'$%44"*5*(%,$4,5*%,('"3(+4'$%44"*5*(%,$4*,%% #,+4#(%#, 6,5*%,('".%* -(% *,/%,%1",+'$%44"*5*(%,$4

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'3(+4'$%44*5*(%,$4,5*%,('3(+4'$%44*5*(%,$4*,%% #,+4#(%#, 6,5*%,('.%* -(% *,/%,%1,+'$%44*5*(%,$4 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'"3(+4'$%44"*5*(%,$4,5*%,('"3(+4'$%44"*5*(%,$4*,%% #,+4#(%#, 6,5*%,('".%* -(% *,/%,%1",+'$%44"*5*(%,$4 *,%% #,'".%*#,1*,7.4%$(1%,-6 8( *%('"* '"*5*(%,4'".%* 6 9(,-*7$,12#%,",%.4

Bardziej szczegółowo

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi na dowodzenie Zadanie 1. Na bokach trójkąta równobocznego ABC tak wybrano punkty E, F oraz D, że AE = BF = CD = 1 AB (rysunek obok). a) Udowodnij, że trójkąt EFD jest

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. ZAWIERAJĄCY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. !"" #$! " " %& "##! '( )*"+,"-"+ #" # # (# ""!%#)"" # *"#"-!) -! "& "##! " '( )*"+,"-"+ #".%(*" & #*(." *-"# "/!0""#"# + " # *"#"-! "& "##! # " #"" -# *"! %&"" '( )*"+,"-"+ #"1 # ""&!*"&%(2 "# "!0," #

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

= a + 1. b + 1. b całkowita?

= a + 1. b + 1. b całkowita? 9 ALGEBRA Liczby wymierne Bukiet 1 1. Oblicz wartość wyrażenia 1+ 1 1+ 1 1+ 1 1. 2. Znajdź liczby naturalne a, b, c i d, dla których 151 115 = a + 1 b + 1. c + 1 d 3. W podobny sposób spróbuj przekształcić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka Wskazówki Rozwiazania...

Spis treści. Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka Wskazówki Rozwiazania... Spis treści Zadania... 7 Algebra... 9 Geometria... 18 Teoria liczb, nierówności, kombinatoryka... 29 Wskazówki... 39 Rozwiazania... 55 Literatura... 135 Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl 9 ALGEBRA

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

II Warsztaty Matematyczne w I LO

II Warsztaty Matematyczne w I LO II Warsztaty Matematyczne w I LO Geometria Zadania konkursowe + niektóre rozwiązania 22 24września2008r. Dzień 1, Grupa młodsza Czas: 100 minut Zadanie1.(5p.)WtrójkątKLMwpisujemyokrągośrodkuS,stycznydobokówKLiKModpowiedniowpunktachPiQ.PunktKjestśrodkiemodcinkaPR(jesttodefinicjapunktuR).Wykazać,

Bardziej szczegółowo

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&">'-&#$#." 4"&'%,,%)&%$)+$) 3 &.&

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&>'-&#$#. 4&'%,,%)&%$)+$) 3 &.& ! "#! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$!! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! % &"""""""""""""""""""""""""""""""""!! """""""""""""""""""'!

Bardziej szczegółowo

!!"#$!# ()!! ! " ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' ! " +*)%12

!!#$!# ()!! !  ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' !  +*)%12 !!"#$!# %#&!% )!! ) * ++,-../0"." &%12& ++,-../0"." &%12 *&$&+ $3-%14 ) * + 51.14 +*)%12 +) 51.14 +*)%12 1 ), - $3- ) * +6,-.. 708& +6&,-.. 708& )%.!&/0 $3-%14 %-/1"%20"." 0..7"9.84-%2 +*,-.3".1& &%12&

Bardziej szczegółowo

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432

M M A P S - 25 X 40. A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja M: Zgodne z ISO 6432 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MM seria Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani A: Dwustronnego Średnica x Skok działania S: Magnes na tłoku (typ podstawowy) Amortyzacja

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905

zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 zestaw naprawczy pompy wodnej WMS-905 81010905 Nr katalogowy: 81010905 Dział: Zestaw naprawczy pompy wody Typ produktu: Zestaw naprawczy pompy wody Cena: 104.9 zł Stara cena: 129.9 zł Dostępność: Produkt

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: Pneumatyczna regulowana E: Mechaniczna (elastyczne pierścienie)

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: Pneumatyczna regulowana E: Mechaniczna (elastyczne pierścienie) ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: obreiup@obreiup.com.pl Tel. 41 361 50 15 Jak zamawiać? M M A P S - 25 X 40 M: Marani M: Zgodne z ISO 6432 Przykłady zamówienia: A: Dwustronnego działania (typ

Bardziej szczegółowo

ć Ó ć Ź ć ć ć ć ć ć Ś Ą ć ź Ź ć Ź Ź ć ć ć Ą Ź ĄĄ ć ź ć ć ć ć ć ć Ą ź Ó ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ź ć ć ć Ś Ą ź ć Ó ć ć ć Ł ć ć Ą ć ć Ą Ó ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć Ść ć ć Ó ć Ę ć ć ÓĄ Ś ć ć ć Ą ć ć Ź ź Ś ć Ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

GRAFIK WEJŚĆ NA BASEN GRUPY ZORGANIZOWANE MAJ 2017r.

GRAFIK WEJŚĆ NA BASEN GRUPY ZORGANIZOWANE MAJ 2017r. GRAFIK WEJŚĆ NA BASEN GRUPY ZORGANIZOWANE MAJ 2017r. 01.05.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 06.05.2017 10:30-11:30 Niemcza 18os. PP (1T) 508301906 9.00-10.00 8:00 Aqua Masters W 12:00-14:00

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Opis pojazdu Dane podstawowe pojazdu Opis wariantu Nr pojazdu podstawowego Norma emisji spalin Rozstaw osi Zwis TGX 18.440 4X2 BLS L06XSG31 EURO6 3600 mm 800 mm Lewostronny Dopuszczalna masa NATZU TECHN

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ROZSZERZONY, SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014 VISTULA GROUP skorygowany QSr 3/204 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 204 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci

Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Sprawozdanie z laboratorium przedmiotu Bezpieczeństwo sieci Temat: Bezpieczne transakcje internetowe Cele laboratorium: Celem niniejszego laboratorium jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących: 1.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Cennik skupu tuszy i tonerów. Ważny od 17 lipca 2017

Cennik skupu tuszy i tonerów. Ważny od 17 lipca 2017 Cennik skupu tuszy i tonerów. Ważny od 17 lipca 2017 Nazwa symbol tonera oryginał Hewlett Packard Hewlett Packard LJ 5/6P 5MC/5MP/5MV 6MP/6PSE C3903A 0,50 zł Hewlett Packard LJ C3909A 5Si 0,75 zł Hewlett

Bardziej szczegółowo

BATUMI kolor: chrom BM 8 CH. 85 cm (bez łańcucha) wysokość. szerokość. 98 cm. źródło światła. 8 x E27 / 60W

BATUMI kolor: chrom BM 8 CH. 85 cm (bez łańcucha) wysokość. szerokość. 98 cm. źródło światła. 8 x E27 / 60W BATUMI kolor: chrom 1610 - BM 8 CH 85 cm (bez łańcucha) źródło światła 98 cm 8 x E27 / 60W EGIDA EGIDA kolor: chrom / kryształ bezbarwny EGIDA kolor: chrom / kryształ bezbarwny 1602 - EG 1 1605 - EG 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 PL A1241 Grupa docelowa: Programiści i przeszkoleni użytkownicy Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać.

Bardziej szczegółowo

Siatkówka halowa. Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H. Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5. Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4

Siatkówka halowa. Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H. Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5. Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4 Siatkówka halowa Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5 Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4 Mecz 3: 4-3 Mecz 3: 5-3 Mecz 4: 1-2 Mecz 4: 1-2 Mecz 5: 2-4 Mecz 5: 3-1 Mecz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 1627. Rozporządzenie. z dnia 6 października 2015 r.

Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 1627. Rozporządzenie. z dnia 6 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Poz. 1627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Bardziej szczegółowo

Załączanie. Zabezpieczanie. Uruchamianie. SIRIUS przegląd systemu

Załączanie. Zabezpieczanie. Uruchamianie. SIRIUS przegląd systemu Załączanie. Zabezpieczanie. Uruchamianie. SIRIUS przegląd systemu S00 Budowa Rozruch bezpośredni Praca rewersyjna Zestaw do montażu na szyny zbiorcze 0 mm: RA9 -C 0 mm: RA9 -D Zawiera: zestaw odrutowania

Bardziej szczegółowo

123456 782923456 6 22336 46466 6 6 6 783863658386 6 6 6 6 4!"! 468983#84636434$4636 6 6 6 %&6 '5626 ()68'546 6 6 &6 6 82845469234548*+6 %6 6 6 %6 '56268'546"'844$$6 %6 6 6 %&6 '5626 ()68'546,6 6 6 6 -*386

Bardziej szczegółowo

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark Informacje o produkcie Świeca NGK V-LINE >19< BPR7E Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-01-2017 W elektrodzie środkowe znajduje

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r.

Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo