Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g"

Transkrypt

1 - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości księgi rachunkowe B. Podstawowe pojęcia rok obrotowy okres sprawozdawczy dzień bilansowy przyjęte zasady (polityka) rachunkowości aktywa aktywa trwałe środki trwałe środki trwałe w budowie wartości niematerialne i prawne inwestycje aktywa obrotowe rzeczowe aktywa obrotowe aktywa finansowe aktywa aktywa netto zobowiązania rezerwy zobowiązania krótkoterminowe przychody i zyski koszty i straty bilans aktywa w bilansie pasywa w bilansie: rachunek zysków i strat podstawowa działalność operacyjna pozostała działalność operacyjna działalność finansowa

2 C. Funkcje rachunkowości D. Zasady rachunkowości (nadrzędne, ogólne, szczegółowe) zasada wiernego obrazu i prawidłowości (jasnego i rzetelnego obrazu true and fair view) zasada kontynuowania działalności zasada memoriału zasada współmierności przychodów i kosztów zasada kosztu historycznego zasada ostrożności zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną zasada istotności zasada zakazu kompensat zasada indywidualnej wyceny zasada ciągłości E. Regulacje prawne dotyczące rachunkowości I. Bilans II. Aktywa w bilansie Moduł II - Bilans. Aktywa i pasywa wartości niematerialne i prawne (WNiP) rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (RMK czynne) III. Pasywa w bilansie A. Kapitały (fundusze własne) B. Rezerwy na zobowiązania pozostałe rezerwy bierne rozliczenia międzyokresowe C. Zobowiązania długoterminowe zobowiązania długoterminowe inne zobowiązania finansowe inne zobowiązania długoterminowe

3 D. Zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania publiczno-prawne fundusze specjalne E. Rozliczenie międzyokresowe (przychodów) Moduł III - Rachunek zysków i strat. Przychody i koszty A. Cel i termin sporządzenia rachunku zysków i strat A.1. Przychody i zyski przychody operacyjne pozostałe przychody operacyjne przychody finansowe zyski nadzwyczajne A.2. Koszty i straty koszty operacyjne pozostałe koszty operacyjne koszty finansowe straty nadzwyczajne B. Warianty rachunku zysków i strat wariant porównawczy RZiS wariant kalkulacyjny RZiS C. Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat C.1. Działalność operacyjna podstawowa działalność operacyjna przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów C.2. Układ rodzajowy kosztów - wersja porównawcza rachunku zysków i strat, w tym: zmiana stanu produktów koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki C.3. Układ kalkulacyjny kosztów - wersja kalkulacyjna rachunku zysków i strat koszty w układzie kalkulacyjnym D. Pozostała działalność operacyjna

4 pozostałe przychody operacyjne pozostałe koszty operacyjne E. Koszty i przychody finansowe (działalność finansowa) przychody finansowe dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych, odsetki (przychody) zysk ze zbycia inwestycji aktualizacja wartości inwestycji, inne przychody finansowe, odsetki(koszty) strata ze zbycia inwestycji aktualizacja wartości inwestycji, inne koszty finansowe, F. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych zyski nadzwyczajne straty nadzwyczajne G. Podatek dochodowy G.1. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Moduł IV Zasady ustalenia wyniku finansowego A. Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki A.1. Rachunek zysków i strat wersja porównawcza warianty ewidencyjne dla RZiS wersja porównawcza A.2. Rachunek zysków i strat wersja kalkulacyjna warianty ewidencyjne dla RZiS wersja kalkulacyjna B. Zamknięcie kont wynikowych oraz ustalenie wyniku finansowego na przykładach liczbowych C. Rozliczanie kosztów ćwiczenia Moduł V - Księgi rachunkowe, zapisy księgowe, dowody księgowe. Inwentaryzacja. A. Księgi rachunkowe obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dziennik księga główna księgi pomocnicze

5 - 5 - wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych A.1. Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych otwarcie ksiąg rachunkowych zamknięcie ksiąg rachunkowych wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych B. Korygowanie błędów w księgach rachunkowych (zapisów księgowych) i dowodach księgowych zapisy księgowe błędy w dowodach księgowych błędne zapisy w księgach rachunkowych B.1. Korygowanie błędów dotyczących zapisów księgowych korygowanie błędnych zapisów księgowych in plus oraz in minus korekta błędów księgowych zapisami dodatnimi - storno czarne storno czarne storno czarne z zastosowaniem zapisu technicznego korekta błędów księgowych zapisami ujemnymi storno czerwone korekta błędnego zapisu stornem czarnym częściowym korekta błędnego zapisu stornem czerwonym częściowym C. Dowody księgowe zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach kontrola formalno-rachunkowa kontrola merytoryczna dokumenty obce dokumenty korygujące dokumenty zastępcze dokumenty rozliczeniowe dowody księgowe własne D. Wykaz dowodów księgowych i ich symbole E. Inwentaryzacja E.1. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych terminy i częstotliwość dokonywania inwentaryzacji

6 - 6 - formy inwentaryzacji (spis z natury, weryfikacja dokumentów, potwierdzenia stanów aktywów i pasywów) niedobory inwentaryzacyjne nadwyżki inwentaryzacyjne rozliczanie niedoborów i nadwyżek (przykłady) kompensata niedoborów z nadwyżkami ewidencja kompensaty niedoborów z nadwyżkami oraz rozliczenie różnic pozostałych po kompensacie Moduł VI - Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych. A. Zdarzenia gospodarcze a operacje gospodarcze Konto księgowe zdarzenie gospodarcze operacja gospodarcza B. Funkcjonowanie konta i zasada podwójnego zapisu księgowego B.1. Konto księgowe nazwy kont i ich numeracja wzorcowy wykaz kont obroty konta saldo konta B.2. Zapisy księgowe na kontach B.3. Klasyfikacja kont księgowych oraz ich podział konta podstawowe konta korygujące (pomocnicze) oraz konta syntetyczne konta analityczne poziomy podział kont podział pionowy kont C. Zasada podwójnego zapisu D. Zestawienie obrotów i sald

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2013 Zagadka bilansowa 1 OPERACJE GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00 Bilans na dzień 31.12.2013 r. Regon Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo