Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)"

Transkrypt

1 ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / do I kwartał / do I kwartał / do I kwartał / do dane dotyczce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (42 040) (20 733) (10 932) (5 163) VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (11 583) (5 396) (3 012) (1 344) VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej 915 (1 525) 238 (380) VIII. Przepływy pienine netto, razem (52 708) (27 654) (13 706) (6 887) IX. Aktywa, razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 0,11 0,14 0,03 0,03 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 0,11 0,14 0,03 0,03 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 4,49 3,41 1,14 0,84 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 4,49 3,41 1,14 0,84 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł/eur)

2 ) Bilans skonsolidowany. BILANS SKONSOLIDOWANY Stan na koniec I kwartału koniec roku obrotowego / 2005 koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego Aktywa trwałe Warto firmy Pozostałe wartoci niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomoci inwestycyjne Inwestycje długoterminowe Aktywa finansowe dostpne do sprzeday Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nalenoci Pochodne instrumenty finansowe 165 rodki pienine i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe 28 Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej jej wartoci nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Udziały i akcje własne Pozostałe kapitały Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczajcych i rónice kursowe z konsolidacji Niepodzielony wynik finansowy Rónice kursowe z konsolidacji 16 Razem kapitały własne

3 ) Zobowizania długoterminowe Długoterminowe poyczki i kredyty bankowe Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe Zobowizania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Zobowizania długoterminowe razem Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowizania Krótkoterminowe poyczki i kredyty bankowe Zobowizania z tytułu podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe Zobowizania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 458 Rezerwy krótkoterminowe Zobowizania krótkoterminowe razem Pasywa razem Pozycje pozabilansowe. SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE Stan na koniec I kwartału koniec roku obrotowego / 2005 koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego 1. Nalenoci warunkowe Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) - weksle gwarancyjne 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) gwarancje celne pozostałe gwarancje weksle gwarancyjne - udzielone zabezpieczenia Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

4 ) Skonsolidowany rachunek zysków i strat. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2006 okres od do 2005 okres od do Przychody ze sprzeday Koszt własny sprzeday (39 895) (35 626) Zysk ( strata ) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzeday (19 557) (14 141) Koszty ogólne zarzdu (3 750) (4 381) Pozostałe koszty operacyjne (371) (803) Zysk i strata na działalnoci operacyjnej Pozostałe zyski ( straty ) z inwestycji Koszty finansowe (308) (572) Zyski ( strata ) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (635) (2 075) Zysk ( strata) netto na działalnoci kontynuowanej Działalno zaniechana Strata netto z działalnoci zaniechanej Zysk ( strata ) netto Zysk ( strata ) na jedn akcj 1,11 0,14 Z działalnoci kontynuowanej - zwykły 1,11 0,14 - rozwodniony 1,11 0,14 Z działalnoci kontynuowanej i zaniechanej - zwykły 1,11 0,14 - rozwodniony 1,11 0,14 4

5 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2006 okres od do 2005 okres od do okres od do I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Kapitał zakładowy na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z emisji akcji / wydania udziałów Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 1.2 Kapital zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej wart. nominalnej na pocztek okresu (9) Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z emisji akcji Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia (313) 2.2 Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej wart. nominalnej na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z aktualizacji wyceny rodków trwałych Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z likwidacji i zbycia rodków trwałych Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia (10) 3.2 Kapitał z aktualizacji na koniec okresu Pozostałe kapitały zapasowe na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z likwidacji i zbycia rodków trwałych Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z podziału zysku

6 Dywidenda Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 4.2 Pozostałe kapitały zapasowe na koniec okresu Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu (8 203) Bilans otwarcia po zmianach (8 203) Bilans otwarcia wg MSR (8 203) Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z podziału zysku (25 240) Korekta błdów lat poprzednich (577) (189) Przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 6.2 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (7 103) Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku 8. Zysk/strata netto ujte bezporednio w kapitale własnym 9. Zysk/strata netto ogółem II. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH I kwartał2006 okres od do I kwartał 2005 okres od do Zysk (strata) netto: Korekty: (46 204) (26 113) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych Amortyzacja Utrata wartoci rodków trwałych Utrata wartoci firmy Zyski (straty) z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych wg wartoci godziwej Odpis ujemnej wartoci firmy w rachunek zysków i strat za rok biecy Zyski (straty) z wyceny instrumentów pochodnych Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych Zysk (strata) na inwestycjach 18 Koszty z tytułu odsetek (3) 278 Zmiana stanu rezerw (39) 549 Zmiana stanu zapasów (14 809) (29 255) Zmiana stanu nalenoci (4 816) (15 099) Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów (28 204) Zmiana stanu rozlicze miedzyokresowych 372 (663) rodki pienine wygenerowane w działalnoci operacyjnej 6

7 Podatek dochodowy zapłacony Odsetki zapłacone Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (42 040) (20 733) Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej Otrzymane odsetki Dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych Dywidendy otrzymane z tytułu inwestycji dostpnych do sprzeday Wpływy ze sprzeday inwestycji przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzeday inwestycji dostpnych do sprzeday Wpływy ze sprzeday jednostki zalenej Wpływy ze sprzeday wartoci niematerialnych i prawnych Wpływy ze sprzeday rzeczowych aktywów trwałych 27 Wpływy ze sprzeday nieruchomoci inwestycyjnych Nabycie inwestycji przeznaczonych do obrotu Nabycie inwestycji dostpnych do sprzeday Nabycie jednostki zalenej Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Nabycie nieruchomoci inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych w jednostce stowarzyszonej Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (11 583) (5 396) Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Wpływy z tytułu zacignicia kredytów i poyczek Emisja dłunych papierów wartociowych oraz papierów wartociowych z moliwoci zamiany na akcje Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 80 Odsetki (2) 290 Inne wydatki finansowe Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej 915 (1 525) (4) Przepływy pienine razem (52 708) (27 654) Zwikszenie (zmniejszenie) netto stanu rodków pieninych i ekwiwalentów rodków pieninych (52 708) (27 654) rodki pienine i ich ekwiwalenty na pocztek okresu Zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych rodki pienine i ich ekwiwalenty na koniec okresu (19 767)

8 w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał / do I kwartał / do I kwartał / do I kwartał / do dane dotyczce skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (48 991) (16 096) (12 739) (4 009) VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (3 722) (4 395) (968) (1 095) VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (43) (171) (11) (43) VIII. Przepływy pienine netto, razem (52 756) (20 662) (13 719) (5 146) IX. Aktywa, razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 0,11 0,15 0,03 0,04 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 0,11 0,15 0,03 0,04 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 4,25 3,34 1,08 0,82 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 4,25 3,34 1,08 0,82 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł/eur) Bilans CCC S.A. BILANS CCC S.A. koniec kwartału / koniec roku obrotowego / 2005 konieckwartału poprz. roku obrotowego Aktywa trwałe Warto firmy Pozostałe wartoci niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Aktywa finansowe dostpne do sprzeday Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy

9 Nalenoci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nalenoci Pochodne instrumenty finansowe 165 rodki pienine i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej jej wartoci nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Udziały i akcje własne Pozostałe kapitały zapasowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczajcych i rónice kursowe z konsolidacji Zyski zatrzymane Razem kapitały własne Zobowizania długoterminowe Długoterminowe poyczki i kredyty bankowe Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe Zobowizania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Zobowizania długoterminowe razem Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowizania Zobowizania z tytułu wiadcze pracowniczych Zobowizania z tytułu podatku dochodowego Zobowizania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe poyczki i kredyty bankowe Pochodne instrumenty finansowe Rezerwy krótkoterminowe Zobowizania krótkoterminowe razem Pasywa razem

10 Pozycje pozabilansowe CCC S.A. POZYCJE POZABILANSOWE CCC S.A. koniec kwartału / koniec roku obrotowego / 2005 koniec kwartału poprz. roku obrotowego 1. Nalenoci warunkowe Od jednostek powizanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) weksle gwarancyjne Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) gwarancje celne pozostałe gwarancje weksle gwarancyjne 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

11 Rachunek zysków i strat CCC S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CCC S.A. I kwartał2006 okres od do I kwartał 2005 okres od do Przychody ze sprzeday Koszt własny sprzeday (42 946) (38 831) Zysk ( strata ) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzeday (18 287) (14 142) Koszty ogólne zarzdu (2 642) (2 949) Pozostałe koszty operacyjne (222) (677) Zysk i strata na działalnoci operacyjnej Pozostałe zyski ( straty ) z inwestycji Koszty finansowe (231) (418) Zyski ( strata ) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (634) (2 075) Zysk ( strata) netto na działalnoci kontynuowanej Działalno zaniechana Strata netto z działalnoci zaniechanej Zysk ( strata ) netto Zysk ( strata ) na jedn akcj 0,11 0,15 Z działalnoci kontynuowanej - zwykły 0,11 0,15 - rozwodniony 0,11 0,15 Z działalnoci kontynuowanej i zaniechanej - zwykły 0,11 0,15 - rozwodniony 0,11 0,15 11

12 Zestawienie zmian w kapitale własnym CCC S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM koniec kwartału / koniec roku obrotowego / 2005 koniec kwartału poprz. roku obrotowego I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Kapitał zakładowy na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z emisji akcji / wydania udziałów Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 1.2 Kapital zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej wart. nominalnej na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z emisji akcji Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia (313) 2.2 Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej wart. nominalnej na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z aktualizacji wyceny rodków trwałych Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z likwidacji i zbycia rodków trwałych Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia (10) 3.2 Kapitał z aktualizacji na koniec okresu Pozostałe kapitały zapasowe na pocztek okresu Zmiany Bilans otwarcia po zmianach Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z likwidacji i zbycia rodków trwałych Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z podziału zysku Dywidenda 12

13 Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 4.2 Pozostałe kapitały zapasowe na koniec okresu Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu (2 624) (2 038) Bilans otwarcia po zmianach (2 624) (2 038) (2 624) (2 038) Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z podziału zysku (17 701) Korekta błdów lat poprzednich (586) Przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia (184) Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 6.2 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (2 624) Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku 8. Zysk/strata netto ujte bezporednio w kapitale własnym 9. Zysk/strata netto ogółem II. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Rachunek przepływów pieninych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH CCC S.A. I kwartał2006 okres od do I kwartał 2005 okres od do Zysk (strata) netto: Korekty: (53 216) (21 698) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych Amortyzacja Utrata wartoci rodków trwałych Utrata wartoci firmy Zyski (straty) z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych wg wartoci godziwej Odpis ujemnej wartoci firmy w rachunek zysków i strat za rok biecy Zyski (straty) z wyceny instrumentów pochodnych Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych Zysk (strata) na inwestycjach 18 Koszty z tytułu odsetek (37) 154 Zmiana stanu rezerw (39) 549 Zmiana stanu zapasów (15 476) (27 306) Zmiana stanu nalenoci (23 188) (21 622) Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów (15 815) Zmiana stanu rozlicze miedzyokresowych 323 (594) rodki pienine wygenerowane w działalnoci operacyjnej 13

14 Podatek dochodowy zapłacony Odsetki zapłacone Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (48 991) (16 096) Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej Otrzymane odsetki Dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych Dywidendy otrzymane z tytułu inwestycji dostpnych do sprzeday Wpływy ze sprzeday inwestycji przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzeday inwestycji dostpnych do sprzeday Wpływy ze sprzeday jednostki zalenej Wpływy ze sprzeday wartoci niematerialnych i prawnych Wpływy ze sprzeday rzeczowych aktywów trwałych 27 Wpływy ze sprzeday nieruchomoci inwestycyjnych Nabycie inwestycji przeznaczonych do obrotu Nabycie inwestycji dostpnych do sprzeday Nabycie jednostki zalenej Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Nabycie nieruchomoci inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych w jednostce stowarzyszonej Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (3 722) (4 395) Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Wpływy z tytułu zacignicia kredytów i poyczek Emisja dłunych papierów wartociowych oraz papierów wartociowych z moliwoci zamiany na akcje Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Spłaty kredytów i poyczek 17 Wykup dłunych papierów wartociowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 80 Odsetki Inne wydatki finansowe (37) 154 Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (43) (171) Przepływy pienine razem (52 756) (20 662) Zwikszenie (zmniejszenie) netto stanu rodków pieninych i ekwiwalentów rodków pieninych (52 756) (20 662) rodki pienine i ich ekwiwalenty na pocztek okresu Zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych rodki pienine i ich ekwiwalenty na koniec okresu (20 515) Informacja do rachunku przepływów pieninych rodki pienine wykazane na koniec okresu, w tym: (20 515) - rodki pienine i ich ekwiwalenty kredyt w rachunku biecym (22 487) 14

15 Zmiana stanu zobowiza Warto podatku dochodowego zapłaconego: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIG RACHUNKOWYCH Teresa Zioła Członek Zarzdu, Główny Ksigowy PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZDU Dariusz Miłek Lech Chudy Mariusz Gnych Teresa Zioła Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Członek Zarzdu Członek Zarzdu 15

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo