WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE"

Transkrypt

1 Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje dokumentów -zna klasyfikację dokumentów - wymieni elementy jakie powinien posiadać prawidłowo sporządzony dowód księgowy -zna powstawanie i wykorzystywanie dokumentów -potrafi określić zasady dokumentowania zapisów - omówi etapy segregowania i dekretowania dowodów -zna szczegóły sporządzania dokumentów -potrafi powiedzieć dlaczego dokumenty księgowe są podstawą ewidencji jednostki - potrafi podać przykłady dowodów uwzględniając wybraną klasyfikację dowodów -zna zasady ochrony danych osobowych -zna zasady przechowywania dokumentów - potrafi wyjaśnić na czym polega w praktyce prawidłowa kontrola dokumentów

2 Ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym - wymienić rodzaje - podać definicję obrotu materiałowego, - wyjaśnić co zalicza się do - podać na czym polega wycena obrotu materiałowego, - wymienić jakie dane powinien zawierać rejestr zakupów, - wymienić metody bieżącej ewidencji zapasów - wymienić i wypełnić dokumenty Pz, Zw, Pw, Po, Rw, Wz, Mm, - omówić na czym polega reklamacja zgłoszona przed zapłata i po zapłacie oraz jej ewidencja - omówić przebieg zakupów na Fa i osobno Pz, - wyjaśnić różnice i podobieństwa między cenami zakupu, nabycia, ewidencją, - wyjaśnić jak się księguje dane wynikające z rejestru zakupów, - ewidencja materiałów w drodze i dostaw niefakturowanych, - podać definicję ewidencji wartościowej, ilościowej i wartościowo-ilościowej oraz wypełnić dokumenty tej ewidencji, - omówić co to są noty korygujące, jak się je wypełnia i co powinny zawierać, - wyjaśnić co to są odchylenia od cen ewidencyjnych - omówić dlaczego zakup należy księgować dwa razy, - omówić na czym polega i co obejmuje rozliczenie zakupu - omówić z jakimi kontami może korespondować konto rozliczenie zakupu, - obliczyć i dokonać ewidencji odchyleń, - wyjaśnić różnice między bieżącą a wyceną bilansową zapasów towarów, - ustalić aktualizację wartości - wyjaśnić w jaki sposób dokonuje się ewidencji niedoborów i nadwyżek materiałów w transporcie, - wyjaśnić na czym polega ewidencja i wycena rozchodu materiałów- wg cen rzeczywistych, ewidencyjnych, - omówić zasady rozliczenia kosztów zakupu

3 Ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym - wymienić aktywa trwałe, - podać definicję środków - podać czym się różni amortyzacja od umorzenia, - wymienić metody amortyzacji, - wymienić dokumenty które są podstawą ewidencji środków - wymienić konta służące do ewidencji środków - podać zasady wyceny środków - podać przyczyny likwidacji środków - podać definicję leasingu, - wymienić wartości niematerialne i prawne, - podać definicję wartości niematerialnych i prawnych, - podać jak rachunkowość określa środki trwałe w budowie, - wymienić jak dzielą się inwestycje, - wymienić co zaliczamy do inwestycji długoterminowych, - podać definicje: rynek pierwotny, rynek wtórny, udziały, akcje, obligacje, pożyczki długoterminowe, wartość nominalna emisyjna i bieżąca akcji - Podać strukturę aktywów - dokonać klasyfikacji środków - podać w jaki sposób można ustalić stopy amortyzacji, - wyjaśnić metodę liniową w amortyzacji, - wymienić kto sporządza dokumenty: OT, PT,LT - wyjaśnić sposób ewidencji zakupu środków trwałych od dostawców krajowych, - podać schematy ewidencji likwidacji środków - podać schemat ewidencji dodatniej wartości firmy, - podać klasyfikacje środków trwałych w budowie, - wymienić najważniejsze rodzaje kosztów budowy, - wyjaśnić jak się księguje emisję akcji własnych, - objaśnić aktualizację wyceny środków - objaśnić jak się ustala wartość początkową środków - omówić na jakich kontach księgujemy aktualizację wyceny środków - omówić metody amortyzacji nierównomiernej, - ustalić roczne stawki amortyzacji środków przy metodzie liniowej, - scharakteryzować w jakiej postaci prowadzona jest ewidencja analityczna środków - omówić funkcję kont do ewidencji środków - omówić jakie operacje występują przy zmianie stanu środków - wskazać różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym, - scharakteryzować jakie operacje mogą wystąpić w firmie w związku z posiadaniem wartości niematerialnych i prawnych, - scharakteryzować na czym polega ulepszenie środków - dokonać urzędowej aktualizacji wyceny wartości środków - dokonać ewidencji aktualizacji środków trwałych na kontach, - ustalić kwoty amortyzacji w poszczególnych latach środka trwałego metodą degresywną, - dokonać ewidencji amortyzacji na kontach, - omówić w jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację środków - wytłumaczyć różnice w ewidencji środków trwałych nabywanych od dostawców krajowych i zagranicznych, - dokonać ewidencji w przypadku: nieodpłatne otrzymanie i przekazanie środków zakup środków sprzedaż środków otrzymanie i przekazanie środków trwałych w formie aportu, środki trwałe pozyskane w drodze leasingu, - omówić na czym polega ocena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych,

4 Ewidencja księgowa w programie finansowoksięgowym - podać zasady ewidencji kosztów budowy i przyjęcia środków trwałych do użytkowania, - wyjaśnić sposób ewidencji zakupu i sprzedaży akcji obcych stanowiących trwałą lokatę kapitału, - omówić funkcje konta Długoterminowe udziały i akcje - wyjaśnić zasady wyceny środków trwałych w budowie, - dokonać ewidencji stanu i ruchu poszczególnych składników majątku trwałego na kontach syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych -potrafi wyjaśnić pojęcia : wydatek, koszt, przychód, dochód, koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy i nadzwyczajny -zna zasady funkcjonowania kont wynikowych - przedstawi zasady obowiązujące podczas ewidencji składników na kontach wynikowych - omówi koszty z zespołu 4 i 5 ZPK - wie kiedy występuje zysk a kiedy strata nadzwyczajna -potrafi określić zasady ewidencji i rozliczania kosztów -zna zasady ewidencji -potrafi zaksięgować przychody na kontach wynikowych -potrafi określić definicję i zakres inwentaryzacji -dokona klasyfikacji - scharakteryzuje zespół 7 - omówi schematy związane z ewidencją składników na koncie - wymieni etapy ustalania wyniku finansowego - zna pojęcie rachunku zysków i strat - omówi budowę sprawozdania -potrafi księgować przychody różnych jednostek organizacyjnych - potrafi wyliczyć przykłady do pojęć kształtujących wynik finansowy - zna ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 ZPK - zna ewidencję na prawidłowych kontach - zaksięguje zyski i straty nadzwyczajne -potrafi sporządzić rachunek zysków i strat na podstawie operacji gospodarczych badanego podmiotu gospodarczego - wie na czym polega ustalanie wyniku metodą księgową i poza księgową - zna zasady i etapy podczas sporządzania rachunku zysków i strat - potrafi zaksięgować wynik finansowy - posiada umiejętność analizy danych zawartych w sprawozdaniu - dostrzega różnice występujące między wariantami ustalania wyniku finansowego - potrafi ustalić wynik finansowy przedsiębiorstwa

5 Inwentaryzacja Ewidencja księgowa w programie finansowoksięgowym -produkty pracy -dokumentację obrotu wyrobami gotowymi -strukturę ceny sprzedaży -pojęcie podatku akcyzowego - pojęcie działalności usługowej - zna zasady obsługi programu - ustawia parametry programu i słowniki - wprowadza podstawowe dane do programu konta, wprowadza bilans -zasady ewidencji obrotu wyrobami gotowymi -dokumentację reklamacji -zasady ewidencji obrotu opakowaniami - potrafi założyć własną firmę - zakłada kartoteki kontrahentów - wprowadza do kartotek środki trwałe - prowadzi ewidencję zakupu i sprzedaży - wycenę obrotu wyrobami gotowymi - rejestr VAT zakupów, sprzedaży, - potrafi wypełnić deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7 - definiuje dokumenty i rejestry VAT - wprowadza podstawowe dokumenty - przegląda rejestry VAT sprzedaży i zakupu - zamyka rok -potrafi dokonać aktualizacji wartości wyrobów gotowych - zasady ewidencji reklamacji : faktura VAT korygująca - biegle prowadzi rozrachunki z kontrahentami - przegląda dokumenty w buforze i księguje je - sporządza raporty - podać definicję - wymienić przyczyny powstania ubytków, szkód i niedoborów, - podać kto w firmie przeprowadza inwentaryzację, - wymienić dokumenty towarzyszące - podać wyniki - podać jakie konta służą do ewidencji ujawnienia niedoborów i nadwyżek,, - wyjaśnić co to są niedobory niezawinione, - uzasadnić konieczność przeprowadzenia - wymienić rodzaje składników majątkowych, które inwentaryzuje się drogą spisu z natury, - wymienić zasady jakich należy przestrzegać dokonując spisu z natury, - wyjaśnić na czym polega rozliczenie inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji dokumentów, - wyjaśnić jak wycenia się ujawnione niedobory, szkody i nadwyżki, - wyjaśnić jak rozlicza się niedobory niezawinione, - omówić czynności wchodzące w zakres - wymienić składniki aktywów które można inwentaryzować poprzez potwierdzenie ich sald, - omówić jakie dane zawiera arkusz spisu z natury, - omówić na czym polega inwentaryzacja poprzez potwierdzenie salda, - wyjaśnić jak powinna być udokumentowana inwentaryzacja poprzez weryfikację dokumentów, - podać schemat ewidencji ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych - ustalić, weryfikować, rozliczać i ewidencjonować różnice inwentaryzacyjne, - tworzyć i rozwiązywać rezerwy, - dokonać ewidencji powiększenia kwoty roszczeń do ceny detalicznej, spłaty należności z tytułu niedoborów i roszczeń spornych

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE z rzedsiębiorca w gospodarce rynkowej Marketing dla klasy II z działu Wstęp OCENA dopuszczający WYMAGANIA Definiować istotę marketingu. Wskazywać podmioty gdzie koncepcje marketingowe mogą być wykorzystywane.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2009 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Księgi rachunkowe Gminy Skąpe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów

Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów Klasyfikacja materiałów i towarów Materiały są rzeczowym składnikiem majątku obrotowego jednostki gospodarczej, nabytym od obcych kontrahentów krajowych lub

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005

R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 Literatura -Podstawy rachunkowości Messer - Rachunkowość od podstaw Matuszewicz - Ustawa o rachunkowości R A C H U N K O W O Ś Ć WYKŁAD 1 27.02.2005 RACHUNKOWOŚĆ PEŁNA UPROSZCZONA ZWOLNIONA Z EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo