DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 87 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 1030 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2003 r Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za rok Wójta Gminy Jedwabno z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za rok SPRAWOZDANIE: 1033 Zarządu Powiatu Iławskiego z wykonania budŝetu za 2003 r OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2003 r. Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w związku z art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) obwieszcza się, co następuje: 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy Górowo Iławeckie za 2003 r. stanowiące podstawę do udzielonego Uchwałą Nr XVI/84/04 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 23 kwietnia 2004 r. absolutorium Wójtowi Gminy Górowo Iławeckie. 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego, jak w załączeniu do niniejszego obwieszczenia. Wójt Gminy Tadeusz Pencarski

2 4477 Sprawozdanie z wykonania budŝetu za rok 2003 I. Dochody podatek od nieruchomości planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 100,58% planu rocznego. ZadłuŜenie na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi złotych i dotyczy 196 podatników osób fizycznych złotych i 2 podatników osób prawnych na sumę złotych. Dla 31 podatników od osób fizycznych umorzono podatek od nieruchomości w wysokości złotych oraz dla 4 podatników od osób prawnych na kwotę złotych, podatek rolny planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi (94,60%) planu. ZadłuŜenie na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi złotych i dotyczy 163 podatników od osób fizycznych na sumę złotych i 5 podatników od osób prawnych na sumę złotych. Dla 66 podatników umorzono kwotę złotych podatku rolnego od osób fizycznych i dla 2 podatników od osób prawnych na kwotę 798 złotych. Odroczono dla 6 podatników podatku rolnego osoby fizyczne na kwotę zł, podatek leśny planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi (103,46%) planu. Zaległość wynosi złotych, i dotyczy 23 osób( osoby fizyczne), podatek od środków transportowych planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 77,77% planu ZadłuŜenie na 31 grudnia 2003 r wynosi złotych i dotyczy 1 podatnika od osób fizycznych i 1 podatnika od osób prawnych, dochody z majątku gminy planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi % planu rocznego. ZadłuŜenie wynosi złotych, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 92.89% planu, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 19,32% planu, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej na plan otrzymano 0 (zero), podatek od czynności cywilnoprawnych na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 87,89% planu, wpływy z opłaty skarbowej na plan złotych wykonano złotych co stanowi 98,72% planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan złotych wykonano złotych co stanowi 101,26% planu, wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu na plan złotych wykonano złotych co stanowi 104,97% planu, pozostałe dochody na plan złotych wykonano złotych co stanowi 101,67% planu rocznego, postępowanie egzekucyjne w okresie sprawozdawczym prowadzono postępowanie egzekucyjne w stosunku do 230 podatników zalegającym w realizacji zobowiązań pienięŝnych na kwotę złotych. Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego w Bartoszycach zrealizował 147 tytułów na kwotę złotych w tym za lata poprzednie 86 tytułów i roku bieŝącego 61 tytułów, dotacje celowe na zadania zlecone planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 98,95% planu, dotacje celowe na zadania własne planowana kwota złotych otrzymano złotych co stanowi 84,07% planu, subwencja oświatowa na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 100% planu, subwencja podstawowa na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 100% planu rocznego, subwencja rekompensująca na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 100% planu. Ogółem planowane dochody na kwotę złotych zrealizowano w wysokości złotych co stanowi 98,13% planu rocznego. II. Wydatki 1. Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota złotych wykonano złotych, co stanowi 85,06% planu rocznego. Główne pozycje w wydatkach to: składki na rzecz Izb Rolniczych złotych co stanowi 2% od wpływów podatku rolnego, zwrot dotacji niewykorzystanej na wodociąg Augamy RobityGaliny złotych, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 566 złotych, zakup kolczykownicy 222 złotych, wykonanie wodociągu Augamy Robity Galiny złotych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej pod sieć wodociągową Sigajny Dulsin zł, wykonanie dokumentacji technicznej z SUW Wojmiany do wsi Wokiele zł, wykonanie map syt wys na odcinku Wojmiany Sołtysowizna zł, wykonanie map syt wys na odcinku Worławki Paprocina zł, wykonanie map na odcinku Gniewkowo Sągnity zł, sporządzenie map na trasie Kandyty Sągnity Lipniki do projektowania kolektora sanitarnego zł, opracowanie operatów wodno prawnych Piasty, Worławki, Bądle zł, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę wodociągu z przyłączami do budynków na trasie z Czyprek do wsi Gałajny i Nowej Wsi zł. 2. Drogi gminne planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 96.78% planu. Z tego przypada na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 10 pracowników w tym 3 pracowników do 31 marca 2003 r., 153 pracowników zatrudnionych w róŝnych okresach roku na podstawie porozumień z AWRSP w ramach programu AgroBartosz II, Pogranicza, na podstawie umów z PUP, oraz umową PAOW w Elblągu, 6 pracowników zatrudnionych ze środków własnych zł. W tej kwocie wypłacone zostały 3 odprawy i 1 nagroda jubileuszowa. Wydatki rzeczowe wyniosły złotych i dotyczą zakupu paliwa do 5 ciągników, zakup części do tych pojazdów, ich ubezpieczenie, opłata za energię

3 4478 elektryczną, wodę gaz, rozmowy telefoniczne, wypłacono ekwiwalent za ubrania pracownikom robót publicznych, w tym zakup materiałów na budowę i odnowienie przystanków. Zakupiono przystanek do miejscowości Sigajny w wysokości złotych, oraz przystanek do miejscowości Piasty Wielkie w wysokości złotych. Wykonano naprawę drogi Wiewiórki Deksyty złotych, oraz naprawę drogi Piaseczno Bądze w wysokości złotych. W okresie sprawozdawczym grupa drogowa wykonała między innymi: ulepszanie nawierzchni dróg gminnych i rolniczych przez: Ŝwirowanie, ŜuŜlowanie, gruzowanie, równanie dróg, obniŝanie poboczy, udraŝnianie rowów przydroŝnych, zimowe utrzymanie dróg ( odśnieŝanie oraz likwidacja oblodzeń), zakładanie nowych przepustów w miejscowości Dwórzno, Wokiele, Deksyty, remonty przepustów w Glądach, w Piastach Wielkich, Grądziku, Sołtysowiźnie, śywkowie, ustawienie studzienki melioracyjnej w Worszynach, odkrzaczanie dróg gminnych, spalanie gałęzi, melioracje gruntów w obrębie Wągnika, Bukowca, Bądli, Wiewiórek, Galin, Paustr, Grotowa, załadunek i transport ŜuŜlu557t na place składowe w Piasecznie, Pieszkowie i Górowie Iław, zabezpieczenie zjazdu drogi na odcinku Grotowo Stega Mała ustawiono 5 szt. słupków betonowych oraz zamontowano 16 szt. barier betonowych, załadunek i transport piachu oraz roboty ziemne przy wykonaniu plaŝy w Reszkowie, równanie brzegu zbiornika wodnego pod plaŝę w Lipnikach, równanie placu pod boisko do piłki siatkowej w Lipnikach, równanie placu pod boisko do piłki noŝnej w Czyprkach, wykopy pod szamba w śywkowie, oraz osadzenie 10 sztuk zbiorników, remonty przystanków autobusowych przez; murowanie ścian, tynkowanie, krycie dachów blachą, uzupełnienie pokryć dachowych, wykonanie posadzki betonowej pod przystanek w Kiwajnach, ułoŝenie płyt drogowych i ustawienie nowego przystanku w śywkowie, Sigajnach i Piastach Wielkich, odbudowa przystanków autobusowych o konstrukcji blaszanej w Stabławkach, Nowej Karczmie, budowa 3 przystanków autobusowych w Dzikowie, Galinach, i Lipnikach, zakup i pokrycie dachu wiaty dla dzieci szkolnych w Krasnołące, utwardzenie terenu wylewki przy studni w Bukowcu (ułoŝenie 25 sztuk podkładów kolejowych, Ŝwirowanie 22 t, ŜuŜlowanie 20 t oraz 8 t tłucznia), remont dróg wewnętrznych w Piastach Wielkich (ułoŝenie 629 sztuk trylinki na nierównościach, dowoŝenie piachu 44 t, ułoŝenie uzupełnienie 10 sztuk krawęŝników), remont drogi w Augamach (obniŝenie poboczy drogi, udraŝnianie rowów przydroŝnych, cząstkowe przekładanie bruku, odkrzaczanie, załoŝenie przepustu), uŝyczenie sprzętu (koparkospycharka, ciągniki, przyczepy) poszkodowanym w poŝarach: Pan Perwejnis w Skarbcu, Państwa Narwojsz i Gaszyńskich w Krasnołące, remont drogi w Dwórznie (rozkopanie wąwozu, poszerzenie drogi płytami 45 m.b., przekładanie bruku, oraz nawiezienie 64t piachu, remont drogi do Wormii (obniŝanie poboczy, wywoŝenie ziemi, kopanie rowu przydroŝnego około 70 m, ŜuŜlowanie około 10t.), wycinka drzew (spalanie gałęzi oraz załadunek i transport drewna opałowego do kotłowni w Piastach Wielkich), wykonano roboty rozbiórkowe: trzech budynków w Dzikowie (czyszczenie pozyskanej szt. cegły), załadunek i transport gruzu na remontowane drogi w Bukowcu, Wiewiórkach, Kandytach, Krasnołące), byłego sklepu w Glądach (załadunek i transport pozyskanego drewna do kotłowni w Piastach Wielkich), naprawy, przeglądy, konserwacje ciągników i przyczep, przygotowanie pojazdów do rejestracji i badań technicznych. Inne prace wykonane sprzętem grupy drogowej: ustawianie znaków drogowych i nazwanie miejscowości, obniŝanie pobocza drogi Wiewiórki Deksyty, remont cząstkowy drogi Wiewiórki Deksyty, Piaseczno Bądze, Kiwajny Galiny, Lipniki (uzupełnienie wyrw masą bitumiczną) roboty ziemne w Kamińsku awarie wodociągów, porządkowanie cmentarza w Kandytach (grodzenie), przygotowanie do malowania i malowanie zlewni w Grotowie, naprawa ogrodzenia boiska w Bukowcu (około 60 mb), rozbiórka i zabezpieczenie byłego Gosp. Rolnego w Kamińsku, transport opału do kotłowni w Piastach Wielkich i Kandytach, porządkowanie dzikiego wysypiska śmieci przy drodze Wojmiany Wokiele, załadunek i transport śmieci do Wysieki k/ Bartoszyc (13 przyczep) z Kandyt i Pieszkowa, transport gruzu, około 16 t po remoncie hydroforni w Kandytach, wykaszanie trawy na terenie oczyszczalni ścieków w Kandytach. 3. Turystyka planowana kwota złotych wykonano złotych, co stanowi 81,85% planu. Główną pozycją wydatków jest utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej złotych. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Urzędem Miasta zgodnie z zawartym porozumieniem. Na kwotę 347 złotych zakupiono rzeźby dla delegacji niemieckiej i rosyjskiej. 4. Gospodarka mieszkaniowa planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 94,23% planu. Z tego przypada na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 8 pracowników ( w tym 3 konserwatorów 1 traktorzysta)

4 oraz 12 pracowników zatrudnionych zgodnie z umową zawartą z AWRSP wyniosło złotych. W tej kwocie wypłacono odprawę emerytalną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych złotych, bieŝące remonty budynków stanowiących własność gminy, zakup materiałów, opłata za energię elektryczną złotych, zakupiono opał do kotłowni w Piastach Wielkich złotych (węgiel w ilości 170,04 t, miał węglowy w ilości 116,31 ton), opłacono za wyceny nieruchomości złotych, podatek od nieruchomości złotych, budowa kotłowni w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy w miejscowości Kandyty, w tym zakup dwóch piecy c.o złotych. 5. Działalność usługowa planowana kwota złotych wydatkowano złotych co stanowi 92,87% planu. PowyŜsze wydatki to zakup sprzętu komputerowego i wyposaŝenia do dwóch lokali na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów,,Pierwsza Praca. Dofinansowanie projektu realizowane było zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Dofinansowanie przez WUP w wysokości złotych, 30% wydatków to środki własne koszt spotkania młodzieŝy w ramach partnerstwa miast Górowo Iław Verden Bagriatinowsk zł, koszt przewozu delegacji w ramach współpracy z Urzędem Gminy na trasie Górowo Iław Verden (Niemcy)1.045 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 19 pracowników, w tym, 2 pracowników do 31 marca 2003 r. oraz 41 pracowników zatrudnionych w róŝnym okresie roku wyniosły złotych. W tej kwocie wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną, odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych zł, wydatki rzeczowe wynosiły złotych i dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, oraz materiałów do remontu pomieszczeń, opłata za prasę, zakup paliwa do pojazdów złotych, energia elektryczna, gaz, woda złotych, remonty pojazdów, ubezpieczenia, opłaty pocztowo telefoniczne, opłaty za opiekę autorską, hosting, zgodnie z umowami ZETO złotych, delegacje słuŝbowe złotych, odsetki od poŝyczki z WFOŚ 16 złotych, zakup sprzętu komputerowego i informatycznego do Urzędu Gminy zł, 6. Administracja publiczna planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 94,03% planu. Z tego przypada na: a) zadania zlecone (Urząd Wojewódzki) planowana kwota złotych wykonano złotych (100% planu) w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 etatów wynosiło złotych, oraz wydatki rzeczowe złotych, b) Rada Gminy planowana kwota złotych wykonano złotych.(87,11%). Są to wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady, diety radnym na kwotę złotych. Na wydatki rzeczowe (w tym szkolenia) wydatkowano złotych. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 9 sesji. Komisja statutowa odbyła 3 posiedzenia, komisja planu i budŝetu 10 posiedzeń, komisja przestrzegania i prawa 3 posiedzenia, komisja rolna 12 posiedzeń, komisja oświaty 11 posiedzeń, komisja rewizyjna 8 posiedzeń, komisja w sprawie wyboru ławników 1 posiedzenie, c) Urząd Gminy planowana kwota złotych wykonano złotych (94,09%) planu w tym: wydatki związane z utrzymaniem stanowiska Urzędu Cywilnego i wydziału Komunikacji wynosiły zł. Zadanie to realizowane jest wspólnie z Urzędem Miasta na podstawie zawartego porozumienia w wysokości po 50% kaŝda ze stron, koszt akcji promocyjnej Radia Olsztyn i PZU śycie,,bądź zdrów zgodnie z porozumieniem 732 zł, d) Komisje poborowe planowana kwota złotych wykonano złotych (45,26%). Były to wydatki związane ze zwrotem kosztów podróŝy dla poborowych zgłaszających się na Wojskowa Komisję Poborową, e) Pobór podatków planowana kwota złotych wykonano złotych (100%) planu. Są to wydatki na zakup druków, opłat pocztowych, dotyczące poboru podatków o opłat, f) Pozostała działalność planowana kwota złotych wykonano złotych (94,53%) w tym: wypłacona dla sołtysów prowizja za inkaso zobowiązań pienięŝnych złotych, diety dla sołtysów złotych, koszty podróŝy złotych, składka na rzecz ZGWM, ZGWRZP, Stowarzyszenie Gmin RP,,Euroregion Bałtyk, oraz Związek Gmin,, Ekowod złotych. 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zadania zlecone) planowana kwota złotych wykonano złotych (100%) planu. Wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w ewidencji ludności: a) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadanie zlecone). Planowana kwota złotych wykonano złotych (100%) w tym:

5 4480 diety zryczałtowane dla członków komisji wyborczych złotych, zwrot kosztów podróŝy na szkolenie członków komisji 750 złotych, za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania złotych, wydatki rzeczowe w tym, wyposaŝenie lokali, wydatki kancelaryjne, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, obsługę komisji obwodowych, zabezpieczenie lokali, transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania złotych. 8. StraŜ Graniczna planowana kwota złotych wykonano złotych(97,67%) i dotyczy: wynagrodzenie dla 20 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń złotych. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zł. Zadanie to jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia między Agencją Nieruchomości Rolnej w Olsztynie, Starostą w Bartoszycach i Gminą. Wydatki rzeczowe wyniosły 989 zł. Dofinansowanie przez ANR wynosi 500 zł od jednej osoby, natomiast od PUP 300 zł od jednej osoby. Pracownicy zatrudnieni są przy pracach porządkowych na pasie granicznym. 9. Ochotnicze StraŜe PoŜarne planowana kwota złotych wykonano złotych (88,82%). Z tego przypada na: wypłacono ekwiwalent pienięŝny dla OSP w kwocie złotych z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, zakup munduru i sortów mundurowych dla Prezesa Gminnego Zarządu OSP 508 zł, zakup akumulatora do OSP Pieszkowo 150 zł, zakup hełmów dla młodzieŝowej druŝyny straŝackiej w Toprzynach 321 zł, zakup śpiworów dla młodzieŝowych druŝyn poŝarniczych uczestniczących w zawodach powiatowych 250 zł, zakup prostownika do samochodu OSP w Kandytach 549 zł, zakup węŝy tłocznych do OSP Janikowo, Pieszkowo, Kandyty, Kamińsk zł, zakup pompy pływającej do OSP Pieszkowo zł, zakup zestawu rozgłoszeniowego do OSP Kandyty zł, zakup mundurów straŝackich do OSP Grotowo zł, pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa dla 6 samochodów i motopomp zakup części zamiennych złotych (w tym zakup paliwa, etyliny 272 l i oleju napędowego 153 l), bieŝące remonty, wyposaŝenia, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, za energię elektryczną, gaz złotych, w tym remont kapitalny autopompy zł w OSP Kandyty, na delegacje słuŝbowe wydatkowano złotych. 10. Obrona Cywilna planowana kwota 200 złotych wykonano 39 złotych (19,50%). Zakupiono latarkę do akcji kurierskiej jako zastępcze źródło światła. 11. RóŜne rozliczenia planowana kwota złotych wykonano 888 złotych,(4,56%). Są to wydatki za prowadzenie kont bankowych, natomiast rezerwa budŝetowa w kwocie złotych nie została rozdysponowana 12. Oświata i wychowanie planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi(95,87%) planu. Z tego przypada na : Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Kandytach W 2003 roku w Szkole Podstawowej w Kandytach zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 19,33 nauczycieli, 3,4 pracowników administracji oraz 8 pracowników obsługi. Utworzonych było 11 oddziałów, do których uczęszczało 226 uczniów. Plan wydatków ustalony został w wysokości zł i wykonany w kwocie zł, tj. 97,58% planu. Podstawową pozycję w wydatkach szkoły stanowiły płace i narzuty do płac. Ustalone wydatki na ten cel w kwocie zł wykonane zostały w wysokości zł, tj. 99,4% planu. Na świadczenia socjalne dla nauczycieli, na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano zł, przy zaplanowanej kwocie zł. Plan wydatków Szkoły w zakresie zakupu materiałów i wyposaŝenia ustalony został w wysokości zł. Do końca roku wykonany został w wysokości zł. Dodając zobowiązanie Szkoły z tytułu zakupu węgla w wysokości zł, wykonanie planu wyniosło 99,9%. Główna pozycja w tych wydatkach to zakup opału dla Szkoły i Gimnazjum Publicznego. Na ten cel w 2003 roku wydano zł i zakupiono 414,7 ton węgla. Pozostałe wydatki Szkoły to zakupy: pomocy naukowych i ksiąŝek, energii elektrycznej i wody, usług oraz ubezpieczenie budynku Szkoły. W 2003 roku plan tych wydatków wynosił zł i wydano zł, tj. 81,3% planu. Otrzymaną w 2003 roku dotację celową w kwocie zł na zakup podręczników dla klasy I zrealizowano w całości. Szkoła Podstawowa w Kamińsku W 2003 roku w Szkole zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czas pracy 10,88 nauczycieli, 2,4 pracowników administracji, w tym 1 byłe stanowisko z PFRON u, 4 pracowników obsługi plus 3 pracowników sezonowych palaczy c.o. Utworzonych było 6 oddziałów, do których uczęszczało 93 uczniów. Plan wydatków w 2003 roku ustalony został w wysokości zł i wykonany w kwocie zł tj. 90,05% planu. Przeznaczony był na wynagrodzenia osobowe i socjalne dla nauczycieli oraz narzuty do wynagrodzeń zł i wykonany zł tj. 89,88% planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia ustalono w wysokości zł. Na koniec roku 2003 wydatkowano zł, tj. 97,5% planu. Z tego zakupiono 140,9 ton węgla za zł.

6 4481 Pozostała kwota wydana została na zakupy: materiałów do drobnych remontów, środków czystości i wyposaŝenie dla szkoły. Pozostała kwota budŝetu planowana w wysokości, zł przeznaczona została na zakupy: pomocy naukowych i ksiąŝek, energii elektrycznej i wody, usług oraz ubezpieczenia budynku Szkoły. Dotację celową w kwocie 525 zł wydatkowano w całości na zakup podręczników dla uczniów klasy I. Szkoła Podstawowa w Pieszkowie Zatrudnienie w Szkole w 2003 roku w przeliczeniu na pełne etaty to 9,88 nauczycieli, 1,4 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi. Utworzonych zostało 6 oddziałów, do których uczęszczało 91 uczniów. Plan wydatków to kwota zł, wykonanie zł, tj. 95,91% planu. Główne pozycje w wydatkach Szkoły to płace osobowe i świadczenia socjalne dla nauczycieli zł, narzuty do wynagrodzeń zł. W roku 2003 wykonanie wyniosło zł, tj. 97,2% planu. Pozostałe składniki budŝetu Szkoły to zakupy: materiałów i wyposaŝenia zł, pomocy naukowych zł, energii, wody i gazu zł, usług zł, podróŝy krajowych 401 zł oraz ubezpieczenie budynku Szkoły 673 zł. Na powyŝsze zakupy wydano ogółem w 2003 roku zł. W 2003 roku Szkoła otrzymała dotację 525 zł jako dotację celową na zakup podręczników dla uczniów kl. I. PowyŜsze środki wykorzystane zostały w całości. Szkoła Podstawowa w Toprzynach Zatrudnienie w Szkole w 2003 roku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy to 10,11 etatów nauczycieli, 1,4 etatów administracji oraz 2,75 etatu w obsłudze. Utworzone było 6 oddziałów z 116 uczniami. Plan wydatków to zł, wykonano zł co stanowi 99,04% planu. Płace osobowe i socjalne dla nauczycieli zł, narzuty do wynagrodzeń , zł. Ogółem wydatki osobowe zł, wykonano w wysokości zł, tj. 99,2% planu. Pozostałe planowane wydatki to zakupy: materiałów i wyposaŝenia zł, pomocy naukowych zł, energii elektrycznej zł, usług zł oraz ubezpieczenia budynku Szkoły, 414 zł podróŝy krajowych 485 zł. Wydatki powyŝsze wyniosły zł. Z zakupu materiałów Szkoła wydała zł na zakup opału. Zakupiono 20,13 ton węgla oraz litrów oleju opałowego. W 2003 roku Szkoła otrzymała środki na celowe zakupy podręczników dla uczniów kl. I w wysokości 975 zł wydano w całości. Dział 801, rozdział Przedszkola przy Szkołach Podstawowych kl. 0 W 2003 roku przy Szkołach podstawowych utworzonych było 5 oddziałów klas zerowych, do których uczęszczało 91 uczniów. Zatrudnienie to tylko nauczyciele 5 etatów. Planowany budŝet w 2003 roku w kwocie zł wykorzystany został w zł tj. 95,77% planu. Przeznaczony został na płace osobowe i socjalne oraz narzuty do płac dla nauczycieli. Dział 801, rozdział Gimnazjum Publiczne W 2003 roku w jednym prowadzonym Gimnazjum zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło: 21,55 nauczycieli, 2,4 pracowników w administracji oraz 8 etatów pracowników obsługi. W gimnazjum utworzonych było 8 oddziałów, do których uczęszczało 209 uczniów. Plan wydatków na utrzymanie Gimnazjum wynosił zł i wykonany został w wysokości zł, tj. 99,46% planu. Główne pozycje w wydatkach to wynagrodzenia osobowe i socjalne dla nauczycieli zł narzuty do wynagrodzeń zł razem zł. Na powyŝsze cele wydano zł tj % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to zakupy: materiałów i wyposaŝenia zł, ksiąŝek zł, energii elektrycznej i wody,7.970 zł, usług remontowych i pozostałych zł oraz podróŝy krajowych 738 zł. Ogółem kwota tych wydatków to zł, zrealizowana w wysokości tj. 96,70% planu. DowoŜenie uczniów do szkół planowana kwota złotych wykonano złotych Gminny Zespół Administracyjny Oświaty posiadał na stanie 4 autokary szkolne, sprawnie technicznie 3. Zatrudniał 3 kierowców w pełnym wymiarze czasu. Autokary szkolne dowoziły uczniów do 4 Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Kandytach oraz za odpłatnością do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Górowie Iław. Do szkół dojeŝdŝało 517 uczniów. Dziennie autokary szkolne przejeŝdŝały trasę 474 km. Przy dowoŝeniu uczniów do szkół korzystano równieŝ z usług PKS i innych przewoźników. Z tej formy dojazdu korzystano 411 uczniów. na płace i pochodne od płac wydatkowano zł, na zakup materiałów głównie oleju napędowego i części zamiennych do autokarów wydano złotych, zakup usług i biletów miesięcznych zł, od 1 września system zlecony zł. Gminny Zespół Administracji oświaty i kultury planowana kwota złotych wykonano złotych. (98,05%). Do 31 sierpnia 2003 r. zatrudnionych było 5 pracowników, w tym 1 absolwent.na płace i pochodne od płac wydatkowano zł, zakup materiałów złotych, opłacenie usług pozostałych złotych, podróŝe słuŝbowe 70 złotych. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. Gminny Zespół Administracji Oświaty i Kultury uległ likwidacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/40/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dział 801, rozdział Dokształcanie nauczycieli. W 2003 roku na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zaplanowano w usługach kwotę zł i wykorzystano zł, tj. 76,30% planu. Ze środków przeznaczonych na ten cel skorzystało 13 nauczycieli oraz opłacono szkolenia Rad Pedagogicznych Szkół. Dział 801, rozdział Pozostała działalność W 2003 roku przeznaczona została kwota zł wykonano zł co stanowi 100% planu. Przeznaczone środki to odpis funduszu socjalnego nauczycieli emerytów. Wydane środki wpłynęły z Kuratorium Oświaty jako dotacja celowa. 13. Ochrona Zdrowia planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 73,27% planu. Z tego przypada na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota wykonano złotych (58,97%) w tym: zakupiono nagrody, dofinansowano poezję religijną w Kandytach, zorganizowano ferie zimowe w szkole Podstawowej w Kamińsku, pokryto koszty warsztatów szkoleniowych dla rodziców,,profilaktyka agresji w szkole Podstawowej w Kamińsku, zorganizowano spektakl teatralny,,nie daj się, powiedz nie, który odbył się w Szkole Podstawowej w Kandytach, zakupiono sprzęt

7 4482 treningowy z przeznaczeniem na sekcję karate w Górowie Iław gdzie uczestniczyły dzieci z terenu gminy, zorganizowano przez Akcję Katolicką Dzień Dziecka dla dzieci z grupy ryzyka i z rodzin zagroŝonych patologią społeczną w Gałajnach, przeprowadzono turniej rodzinny zorganizowany w ramach Dni Rodziny pod hasłem,, mamo, tato baw się ze mną w Toprzynach,, zorganizowano spektakl profilaktyczny w szkole Podstawowej w Toprzynach, oraz przegląd piosenki religijnej Zakupiono niezbędne artykuły do świetlic środowiskowych do organizacji zajęć z dziećmi i młodzieŝą, stoły tenisowe, piłki i siatki do gry dla dzieci i młodzieŝy. Finansowanie i wydanie opinii w przedmiocie ustalenia stopnia uzaleŝnienia od alkoholu. Ogółem wydatkowano zł, na szkolenia wydatkowano 681 zł, zwrot kosztów podróŝy na przejazd osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych na terapie i spotkania w Bartoszycach wydatkowano złotych. b) pozostała działalność planowana kwota złotych wydano złotych.( 93,69%) Są to wydatki rzeczowe i dotyczą: zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Kandytach w ilości t na kwotę złotych, zakup pięciu piecy akumulatorowych i jednego termowentylatora zł, wykonanie obwodu zasilania zł, opłata za energię, wodę, gaz zł, zakup aparatu EKG do uŝytkowania do Przychodni Zdrowia w Kandytach i Pieszkowie zł. 14. Opieka społeczna planowana kwota złotych wykonano zł co stanowi 99,34% planu rocznego składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców. Plan zł wykonano złotych (78,31%). W okresie sprawozdawczym opłacone były składki zdrowotne za 205 osób uprawnionych na łączną kwotę zł. Składki zdrowotne są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne i gwarantowane zasiłki okresowe. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z budŝetu państwa. Było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej następująco: za 37 osób pobierających zasiłek stały opłacono 390 składek na kwotę zł, za 13 osób pobierających zasiłek stały wyrównawczy opłacono 728 składki na kwotę zł, za 11 osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy opłacono 103 składki na kwotę zł, za 84 osoby pobierające rentę socjalną opłacono 715 składek na kwotę zł. Wartość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8% kwoty wypłaconego miesięcznego świadczenia (zasiłku) udzielone świadczenia zadania zlecone gminie. Plan wykonano (100% ). W okresie sprawozdawczym świadczeniami pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych gminie objęte zostały 784 rodziny, w których było osób. Pomoc realizowana była w następujących formach: zasiłki stałe dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi wymagającymi stałej opieki i pielęgnacji polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym otrzymało 39 osób na kwotę zł. Miesięczna wartość zasiłku stałego wynosiła 418 zł, zasiłki stałe wyrównawcze przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności otrzymało 81 osób na kwotę zł Maksymalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego wynosiła 418 zł., a minimalna wysokość 19 zł. Przeciętna kwota wypłaconego zasiłku wyrównawczego miesięcznie wynosiła 255 zł, renty socjalne przysługujące osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem 18 roku Ŝycia, bądź w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyŝszej przed ukończeniem 25 roku Ŝycia, a takŝe w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej otrzymało 110 osób na kwotę zł, gwarantowane zasiłki okresowe przysługujące osobom, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych i samotnie wychowują dziecko w wieku do 7 roku Ŝycia były wypłacone 11 osobom na kwotę zł, zasiłki okresowe specjalne były przyznane dla 12 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej na kwotę zł, zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby otrzymało 302 rodziny na kwotę zł. Przeciętna miesięczna kwota zasiłku okresowego wynosiła 115 zł, macierzyńskie zasiłki okresowe zostały przyznane dla 67 kobiet na kwotę zł. Ta forma pomocy przysługuje osobie przez okres 4 miesięcy od daty porodu. Przeciętna kwota miesięczna zasiłku wynosiła 286 zł, macierzyński zasiłek jednorazowy został przyznany 54 kobietom na kwotę zł, składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno rentowe) opłacane były za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe. Wydatki na składki wynosiły zł z tego: za 38 osób pobierających zasiłek stały opłacono 400 składek na kwotę zł,

8 za 11 osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy opłacono 103 składki na kwotę zł, 4483 zadania zlecone zł, za 1 osobę opłacono 5 składek społecznych na kwotę 680 zł. Wartość składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 32,52% obowiązującej kwoty zasiłku stałego udzielone świadczenia zadania własne gminy. Na plan zł wykonano zł (100%) planu. W okresie sprawozdawczym pomocą pienięŝną i w naturze objętych zostało 619 rodzin, tj Pomoc realizowana była w następujących formach: ubranie (odzieŝ, obuwie) przyznano dla 40 rodzin na kwotę zł, zdarzenia losowe pomoc otrzymały 2 rodziny na kwotę zł, zasiłek na świadczenia lecznicze przyznano dla 1 rodziny na kwotę 60 zł, sprawienie pogrzebu opłacono 1 pochówek za osobę, które nie posiadała uprawnień do zasiłków pogrzebowych na kwotę zł, zasiłki na zakup opału, remonty mieszkań i opłaty mieszkaniowe zostały przyznane dla 35 rodzin na kwotę zł, zasiłki na opłaty oświatowe, zakup artykułów szkolnych przyznano dla 122 rodzin na kwotę zł, zasiłki na zakup Ŝywności otrzymało 379 rodziny na kwotę zł, zasiłki celowe specjalne przyznane zostały dla 53 rodzin na kwotę zł, zasiłki celowe bezzwrotne przyznano dla 236 rodzin na kwotę zł, na zaspokojenie potrzeb bytowych (np. dofinansowanie zakupu Ŝywności i odzieŝy), zasiłek celowy zwrotny przyznano dla 1 rodziny w kwocie 300 zł i umorzono jego spłatę w całości dodatki mieszkaniowe Plan na rok zł wykonano (99,99%). W okresie sprawozdawczym I XII 2003 roku dodatki mieszkaniowe zostały przyznane dla 471 gospodarstw domowych. Ogółem wypłacono świadczeń. Przeciętna wysokość dodatku wyniosła 106 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budŝetu państwa. Otrzymana dotacja na ten cel wyniosła co stanowi 51,76% ogółu wydatków. Gmina ze środków własnych zapłaciła zł zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Plan zł wykonano zł( 99,74%). Jest to zadanie finansowane z budŝetu państwa. W okresie sprawozdawczym zasiłki rodzinne przyznano dla 21 osób. Wypłacono 386 świadczeń na kwotę zł. Zasiłki pielęgnacyjne przyznano 86 osobom. Wypłacono 739 świadczenia na kwotę zł. Łącznie na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydano zł wydatki na utrzymanie GOPS. Plan zł wykonano zł (99,66%) zadania własne zł. GOPS zatrudnia 10 pracowników: 6 etatów zadania zlecone i 4 etaty zadania własne. W okresie sprawozdawczym wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły ogółem zł. w tym: zadania własne zł, zadania zlecone zł, wynagrodzenia pracowników zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, składki na ubezpieczenie społeczne zł, składki na fundusz pracy zł, pozostałe wydatki: środki bhp, badania okresowe zł, zakup materiałów i wyposaŝenie zł, opłata za wodę i gaz zł, usługi remontowe, opieka autorska ZETO zł, opłaty porto i pocztowe, usługi bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia zł, delegacje słuŝbowe zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kopiarki 523 zł, odpis na ZFŚS zł pomoc w formie usług opiekuńczych. Plan zł wykonano (99,01%). W 2003 roku usługami opiekuńczymi objęto 39 osób. Wykonano godzin usług. Wydatki na organizację usług wyniosły zł w tym: wynagrodzenia zł, składki na ubezpieczenie społeczne zł, składki na fundusz pracy zł, odpis na ZFŚS zł. GOPS zatrudniał na umowę o pracę 17 osób. Odpłatność podopiecznych wyniosła pozostała działalność Plan zł wykonano (99,97%) planu a) doŝywianie dzieci i wyprawka doŝywianie dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum. Pomocą w tej formie objęto 845 uczniów, opłacono świadczeń (1 świadczenie = 1 posiłek) na ogólną kwotę zł. Zadanie to było finansowane z trzech źródeł:

9 4484 środki własne gminy zł, dotacja wojewody zł, AWRSP zł, Wyprawka dla uczniów kl. I. program rządowy. Przyznano 64 wyprawki po 90 zł. Wydatki wyniosły zł, b) doposaŝenie stołówek Plan zł wykonano (100%). DoposaŜenie sprzętu (2 zmywarki, talerze, kubki i sztućce) zakupiono do 2 stołówek w Pieszkowie i w Toprzynach. Wartość zakupionego sprzętu to zł. Dotacja w całości pochodzi od Wojewody Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Ogółem wydatki wyniosły zł. 15. Rozdział Świetlice Dziecięce W 2003 roku przy Szkołach Podstawowych prowadzona była 1 świetlica w Kandytach. Zatrudnionych było 2 nauczycieli a od 1 września 2003 roku 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasowym. Ze Świetlicy korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum około 50 uczniów. Plan wydatków to płace osobowe i socjalne oraz narzuty do płac łącznie w 2003 roku zł zrealizowany został w wysokości zł tj. 96,81% planu. 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 78,78% planu rocznego. a) gospodarka ściekowa i ochrona wód planowana kwota złotych wykonano złotych (91,80%). Są to wydatki rzeczowe i dotyczą zakupu paliwa do ciągnika w ilości l zł, przepracowano ciągnikiem z beczkowozem mtg, wywieziono nieczystości z poszczególnych miejscowości do oczyszczalni ścieków Piasty Wielkie i Kandyty około m. Na remonty, pozostałe usługi bieŝące wydatkowano złotych, energię elektryczną złotych, b) oczyszczanie wsi planowana kwota złotych wykonano złotych (58,94%). Zakupiono pojemniki na śmieci na kwotę złotych, wydatkowano na uruchomienie szaletów publicznych, oraz usługi w zakresie wywozu nieczystości kwotę złotych, c) oświetlenie uliczne planowana kwota złotych wykonano złotych(68,84%). Są to wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości połoŝonych przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich łącznie z konserwacją wydatkowano zł, na oświetlenie dróg gminnych wydatkowano złotych, na wymianę elementów oświetleniowych wydatkowano zł. 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota złotych wykonano złotych (95,53%). Z tego przypada na: a) świetlice wiejskie planowana kwota złotych wydatkowano złotych (97,05%). Finansowana była działalność 18 świetlic oraz 2 zespołów Pieśni i Tańca. W ramach podpisanych umów zleceń zatrudnionych było 2 instruktorów, opłacono czynsz w świetlicy w Sigajnach 586 zł, zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich zł, w tej kwocie zakupiono krzesła do świetlic zł, zakupiono karnisze, stół, ławki drewniane, firany, gry do świetlicy w Kandytach zł oraz wieŝę, gry, szafy do świetlicy w Wągnikach zł (finansowanie przez ANR w Olszynie), przeprowadzono remonty w świetlicach Kandyty, Wągniki, Kiwajny, Zięby, Pieszkowo, Piaseczno, Bukowiec, Sągnity, na energię elektryczną wydatkowano zł oraz diety i bilety na dojazdy członkom zespołów na koncerty kwotę 192 zł. Ogółem wydatkowano zł, b) biblioteki publiczne planowana kwota złotych wykonano złotych (95,37%). Prowadzona była obsługa finansowa 2 Bibliotek Publicznych w Kandytach i Pieszkowie. Zatrudnionych 2 pracownik pracowników łącznie 1,25 etatu. Opłacono głównie płace i pochodne od płac zł, na zakup materiałów i ksiąŝek 1314 zł. Na podróŝe słuŝbowe wydatkowano 18 zł, c) Ochrona i konserwacja zabytków planowana kwota złotych wykonano 504 złotych(33,60%). Wydatek dotyczył zakupu materiałów budowlanych do remontu obiektu sakralnego w Pieszkowie. Jest to obiekt I klasy zabytków. 18. Kultura fizyczna i sport planowana kwota złotych wykonano złotych (97,67%). Z tej kwoty opłacono organizację zawodów sportowych w Kandytach o Puchar Wójta Gminy, oraz zakupiono drobne nagrody puchary dla zwycięzców, zakupiono komplety kostiumów sportowych, które będą wykorzystywane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kamińsku oraz stroje sportowe do Szkoły Podstawowej w Pieszkowie i Toprzynach. Zorganizowano biegi przełajowe w ramach planu imprez sportowych, opłacono transport na mecze Gminnego Klubu Sportowego w Kamińsku, opłacono remont posadzki basenu w Kamińsku oraz wynagrodzenie ratownika, który sprawował opiekę w okresie letnim. Ogółem wydatkowano zł. III. Realizacja zadań inwestycyjnych wykonanie wodociągu Augamy Robity Galiny zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej pod sieć wodociągową Sigajny Dulsin zł, wykonanie dokumentacji technicznej z SUW Wojmiany do wsi Wokiele zł, wykonanie map syt wys. Na odcinku Wojmiany Sołtysowizna zł, wykonanie map syt wys. Na odcinku Worławki Paprocina zł, wykonanie map na odcinku Gniewkowo Sągnity zł, wykonanie map na trasie Kandyty Sigajny Lipniki do projektowania kolektora sanitarnego zł, opracowanie operatów wodno prawnych Piasty Wielkie, Worławki, Bądle zł,

10 4485 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę wodociągu z przyłączami do budynków na trasie z Czyprek do wsi Gałajny i Nowej Wsi zł, budowa kotłowni w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy w miejscowości Kandyty, w tym zakup dwóch piecy c.o zł, zakup sprzętu komputerowego i wyposaŝenia do dwóch lokali na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów,, Pierwsza Praca zł, zakup sprzętu komputerowego i informatycznego do Urzędu Gminy zł, zakup aparatu EKG do uŝytkowania do Przychodni Zdrowia w Kandytach i Pieszkowie zł. Ogółem na plan zł wydatkowano zł (92,05%). IV. Mienie komunalne Ze sprzedaŝy mienia komunalnego za cztery kwartały 2003 roku na konto Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim wpłynęła kwota złotych. WyŜej wymieniona naleŝność stanowi dochód uzyskany ze sprzedaŝy nieruchomości: 1. W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2 budynki uŝytkowe, 2 lokale mieszkalne, 1 budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym oraz niezabudowaną działkę gruntu, w tym : budynek uŝytkowy numer 9A o funkcji handlowej w zabudowie bliźniaczej, połoŝony na działce numer 220/4 o powierzchni 626 m 2 w Kandytach oraz budynek uŝytkowy numer 9B o funkcji handlowej w zabudowie bliźniaczej, połoŝony na działce numer 220/3 o powierzchni 420 m 2 w Kandytach, lokal mieszkalny numer 1 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego 3 lokalowego numer 16A w Kandytach o łącznej powierzchni uŝytkowej 64,75 m 2, lokal mieszkalny numer 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego 3 lokalowego numer 16A w Kandytach o łącznej powierzchni uŝytkowej 53,29 m 2, budynek mieszkalny numer 19 i budynek gospodarczy wraz z działką gruntu numer 177/1 w Kandytach, niezabudowaną działkę gruntu numer 65/6 o powierzchni 406 m 2 do poprawienia zagospodarowania działki przyległej numer 156/2 o pow. 0,1409 m W drodze przetargu 3 lokale mieszkalne, 4 lokale uŝytkowe, w tym: lokal mieszkalny /parter/ numer 3 o pow. uŝytkowej 51,67 m 2 o strukturze: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, wyodrębniony w budynku mieszkalno uŝytkowym 5 lokalowym numer 18 w Pieszkowie, lokal mieszkalny numer 2 /parter/ o pow. uŝytkowej 40,86 m 2, o strukturze 1 pokój, łazienka, przedpokój z przynaleŝną piwnicą lokatorską numer 06 o powierzchni uŝytkowej 10,57 m 2 wyodrębniony w budynku mieszkalno uŝytkowym 8 lokalowym numer 3 w Sągnitach. Udział 0,088 w działce gruntu numer 32/1 o powierzchni 6521 m 2 Kw. numer 18703, oddanej w uŝytkowanie wieczyste do dnia 14 kwietnia 2096 roku, lokal mieszkalny numer 1 /piętro/ o pow. uŝytkowej 52,90 m 2, o strukturze 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój z przynaleŝną piwnicą lokatorską numer 03 o powierzchni uŝytkowej 6,08 m 2 wyodrębnionego w budynku mieszkalno uŝytkowym 5 lokalowym numer 10B w Kandytach, lokal uŝytkowy numer 3 /parter/ o pow. uŝyt. 67,10 m 2, 3 pomieszczenia z przynaleŝnym wc wydzielonym z sanitariatu o pow. uŝyt. 0,90 m 2 i piwnicą lokatorską o pow. uŝyt. 42,20 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach, lokal uŝytkowy numer 2 /parter/ o pow. uŝyt. 53,50 m 2, 1 pomieszczenie z przynaleŝnym wc wydzielonym z sanitariatu o pow. uŝyt. 0,90 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach, lokal uŝytkowy numer 5 /poddasze/ o pow. uŝyt. 46,50 m 2, 2 pomieszczenia z przynaleŝnym strychem o pow. uŝyt. 11,20 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach, lokal uŝytkowy numer 6 /poddasze/ o pow. uŝyt. 14,80 m 2, 1 pomieszczenie z przynaleŝnym strychem o pow. uŝyt. 61,20 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach. Stan mienia komunalnego Gminy Górowo Iławeckie na dzień 2 stycznia 2004 roku wynosi 598,60 ha. Ogólnej wartości bieŝącej nieruchomości nie podaje się ze względu na brak aktualnych szacunków biegłych i z chwilą sprzedaŝy wartość ta będzie ustalona na podstawie wycen nieruchomości lub cen uzyskanych ze sprzedaŝy w formie przetargu. W chwili obecnej Urząd Gminy nie dysponuje środkami finansowymi, które umoŝliwiłyby zlecenie wykonania aktualnych wycen budynków i gruntu. Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie w większości posiada załoŝone księgi wieczyste. WaŜniejsze składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych uŝytkowników. Część obiektów została uwłaszczona z mocy prawa lub przez zbycie. Natomiast mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest rozdysponowane w/g potrzeb tutejszej gminy w celu wykonywania zadań własnych. Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie tworzą poszczególne grupy rodzajowe: grunty /w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie piasku, kopalnie gliny, kopalnie Ŝwiru, grzebowiska, boiska sportowe, działki budowlane, zieleniec, park wiejski, działki zakrzaczone, wysypisko śmieci, wodopój, cmentarze, działki zalesione, zbiorniki p/poŝ. i stawy p/poŝ., jeziora, działki rolne, place zabaw, studnie i hydrofornie, oczyszczalnie ścieków/, obiekty /w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno uŝytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne, lokale uŝytkowe, budynki uŝytkowe budynki uŝyteczności publicznej i szkoły oraz ośrodki zdrowia, garaŝe, remizy, świetlice/.

11 4486 Ponadto Gmina Górowo Iławeckie przejęła nieodpłatnie w poczet mienia komunalnego od: 1. Wojewody WarmińskoMazurskiego w Olsztynie nieruchomości połoŝone w Kamińsku: działkę numer 11/6 o pow. 0,2139 ha zabudowaną pawilonem handlowym, działkę numer 11/8 o pow. 0,1944 ha /kw / zabudowaną budynkiem remizy straŝackiej, działkę numer 6/2 o pow. 7,25 ha zabudowaną budynkiem uŝytkowym /byłej kawiarni/. 2. Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie działki gruntu drogi dojazdowe o łącznej powierzchni 1,29 ha w Piastach Wielkich. 3. Starostwa Powiatowego w Bartoszycach działkę numer 11/4 o powierzchni 2,2944 ha w Kamińsku zabudowaną bazą rekreacyjno sportową. V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków obrotowych na 1 styczeń 2003 r. 3 zł Planowane dochody złotych wykonano zł Razem zł Wydatki 1. Planowano złotych wykonano zł 2. Stan środków pienięŝnych na 31 grudnia 2003 r zł Wydatki związane są z wywozem nieczystości płynnych z szamb do oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich. Planowane wydatki budŝetowe na kwotę złotych wykonano złotych co stanowi 95,55% planu rocznego. Reasumując zrealizowane dochody na kwotę zł oraz wydatki na kwotę zł to wynik finansowy gminy za 2003 r wyniósł zł jako wynik ujemny, który został pokryty z nadwyŝki budŝetowej z lat ubiegłych. Gmina na dzień 31 grudnia 2003 r. nie posiada zadłuŝenia. Zaciągnięta PoŜyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie w wysokości zł została uregulowana. Kwota została wpłacona, natomiast kwota zł została umorzona zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Nr 07/03.

12 4487

13 4488

14 4489

15 4490

16 4491

17 4492

18 4493

19 4494

20 4495

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo