DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 87 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 1030 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2003 r Wójta Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za rok Wójta Gminy Jedwabno z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za rok SPRAWOZDANIE: 1033 Zarządu Powiatu Iławskiego z wykonania budŝetu za 2003 r OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2003 r. Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w związku z art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) obwieszcza się, co następuje: 1. Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy Górowo Iławeckie za 2003 r. stanowiące podstawę do udzielonego Uchwałą Nr XVI/84/04 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 23 kwietnia 2004 r. absolutorium Wójtowi Gminy Górowo Iławeckie. 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego, jak w załączeniu do niniejszego obwieszczenia. Wójt Gminy Tadeusz Pencarski

2 4477 Sprawozdanie z wykonania budŝetu za rok 2003 I. Dochody podatek od nieruchomości planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 100,58% planu rocznego. ZadłuŜenie na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi złotych i dotyczy 196 podatników osób fizycznych złotych i 2 podatników osób prawnych na sumę złotych. Dla 31 podatników od osób fizycznych umorzono podatek od nieruchomości w wysokości złotych oraz dla 4 podatników od osób prawnych na kwotę złotych, podatek rolny planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi (94,60%) planu. ZadłuŜenie na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi złotych i dotyczy 163 podatników od osób fizycznych na sumę złotych i 5 podatników od osób prawnych na sumę złotych. Dla 66 podatników umorzono kwotę złotych podatku rolnego od osób fizycznych i dla 2 podatników od osób prawnych na kwotę 798 złotych. Odroczono dla 6 podatników podatku rolnego osoby fizyczne na kwotę zł, podatek leśny planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi (103,46%) planu. Zaległość wynosi złotych, i dotyczy 23 osób( osoby fizyczne), podatek od środków transportowych planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 77,77% planu ZadłuŜenie na 31 grudnia 2003 r wynosi złotych i dotyczy 1 podatnika od osób fizycznych i 1 podatnika od osób prawnych, dochody z majątku gminy planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi % planu rocznego. ZadłuŜenie wynosi złotych, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 92.89% planu, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 19,32% planu, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej na plan otrzymano 0 (zero), podatek od czynności cywilnoprawnych na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 87,89% planu, wpływy z opłaty skarbowej na plan złotych wykonano złotych co stanowi 98,72% planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan złotych wykonano złotych co stanowi 101,26% planu, wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu na plan złotych wykonano złotych co stanowi 104,97% planu, pozostałe dochody na plan złotych wykonano złotych co stanowi 101,67% planu rocznego, postępowanie egzekucyjne w okresie sprawozdawczym prowadzono postępowanie egzekucyjne w stosunku do 230 podatników zalegającym w realizacji zobowiązań pienięŝnych na kwotę złotych. Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego w Bartoszycach zrealizował 147 tytułów na kwotę złotych w tym za lata poprzednie 86 tytułów i roku bieŝącego 61 tytułów, dotacje celowe na zadania zlecone planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 98,95% planu, dotacje celowe na zadania własne planowana kwota złotych otrzymano złotych co stanowi 84,07% planu, subwencja oświatowa na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 100% planu, subwencja podstawowa na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 100% planu rocznego, subwencja rekompensująca na plan złotych otrzymano złotych co stanowi 100% planu. Ogółem planowane dochody na kwotę złotych zrealizowano w wysokości złotych co stanowi 98,13% planu rocznego. II. Wydatki 1. Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota złotych wykonano złotych, co stanowi 85,06% planu rocznego. Główne pozycje w wydatkach to: składki na rzecz Izb Rolniczych złotych co stanowi 2% od wpływów podatku rolnego, zwrot dotacji niewykorzystanej na wodociąg Augamy RobityGaliny złotych, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 566 złotych, zakup kolczykownicy 222 złotych, wykonanie wodociągu Augamy Robity Galiny złotych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej pod sieć wodociągową Sigajny Dulsin zł, wykonanie dokumentacji technicznej z SUW Wojmiany do wsi Wokiele zł, wykonanie map syt wys na odcinku Wojmiany Sołtysowizna zł, wykonanie map syt wys na odcinku Worławki Paprocina zł, wykonanie map na odcinku Gniewkowo Sągnity zł, sporządzenie map na trasie Kandyty Sągnity Lipniki do projektowania kolektora sanitarnego zł, opracowanie operatów wodno prawnych Piasty, Worławki, Bądle zł, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę wodociągu z przyłączami do budynków na trasie z Czyprek do wsi Gałajny i Nowej Wsi zł. 2. Drogi gminne planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 96.78% planu. Z tego przypada na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 10 pracowników w tym 3 pracowników do 31 marca 2003 r., 153 pracowników zatrudnionych w róŝnych okresach roku na podstawie porozumień z AWRSP w ramach programu AgroBartosz II, Pogranicza, na podstawie umów z PUP, oraz umową PAOW w Elblągu, 6 pracowników zatrudnionych ze środków własnych zł. W tej kwocie wypłacone zostały 3 odprawy i 1 nagroda jubileuszowa. Wydatki rzeczowe wyniosły złotych i dotyczą zakupu paliwa do 5 ciągników, zakup części do tych pojazdów, ich ubezpieczenie, opłata za energię

3 4478 elektryczną, wodę gaz, rozmowy telefoniczne, wypłacono ekwiwalent za ubrania pracownikom robót publicznych, w tym zakup materiałów na budowę i odnowienie przystanków. Zakupiono przystanek do miejscowości Sigajny w wysokości złotych, oraz przystanek do miejscowości Piasty Wielkie w wysokości złotych. Wykonano naprawę drogi Wiewiórki Deksyty złotych, oraz naprawę drogi Piaseczno Bądze w wysokości złotych. W okresie sprawozdawczym grupa drogowa wykonała między innymi: ulepszanie nawierzchni dróg gminnych i rolniczych przez: Ŝwirowanie, ŜuŜlowanie, gruzowanie, równanie dróg, obniŝanie poboczy, udraŝnianie rowów przydroŝnych, zimowe utrzymanie dróg ( odśnieŝanie oraz likwidacja oblodzeń), zakładanie nowych przepustów w miejscowości Dwórzno, Wokiele, Deksyty, remonty przepustów w Glądach, w Piastach Wielkich, Grądziku, Sołtysowiźnie, śywkowie, ustawienie studzienki melioracyjnej w Worszynach, odkrzaczanie dróg gminnych, spalanie gałęzi, melioracje gruntów w obrębie Wągnika, Bukowca, Bądli, Wiewiórek, Galin, Paustr, Grotowa, załadunek i transport ŜuŜlu557t na place składowe w Piasecznie, Pieszkowie i Górowie Iław, zabezpieczenie zjazdu drogi na odcinku Grotowo Stega Mała ustawiono 5 szt. słupków betonowych oraz zamontowano 16 szt. barier betonowych, załadunek i transport piachu oraz roboty ziemne przy wykonaniu plaŝy w Reszkowie, równanie brzegu zbiornika wodnego pod plaŝę w Lipnikach, równanie placu pod boisko do piłki siatkowej w Lipnikach, równanie placu pod boisko do piłki noŝnej w Czyprkach, wykopy pod szamba w śywkowie, oraz osadzenie 10 sztuk zbiorników, remonty przystanków autobusowych przez; murowanie ścian, tynkowanie, krycie dachów blachą, uzupełnienie pokryć dachowych, wykonanie posadzki betonowej pod przystanek w Kiwajnach, ułoŝenie płyt drogowych i ustawienie nowego przystanku w śywkowie, Sigajnach i Piastach Wielkich, odbudowa przystanków autobusowych o konstrukcji blaszanej w Stabławkach, Nowej Karczmie, budowa 3 przystanków autobusowych w Dzikowie, Galinach, i Lipnikach, zakup i pokrycie dachu wiaty dla dzieci szkolnych w Krasnołące, utwardzenie terenu wylewki przy studni w Bukowcu (ułoŝenie 25 sztuk podkładów kolejowych, Ŝwirowanie 22 t, ŜuŜlowanie 20 t oraz 8 t tłucznia), remont dróg wewnętrznych w Piastach Wielkich (ułoŝenie 629 sztuk trylinki na nierównościach, dowoŝenie piachu 44 t, ułoŝenie uzupełnienie 10 sztuk krawęŝników), remont drogi w Augamach (obniŝenie poboczy drogi, udraŝnianie rowów przydroŝnych, cząstkowe przekładanie bruku, odkrzaczanie, załoŝenie przepustu), uŝyczenie sprzętu (koparkospycharka, ciągniki, przyczepy) poszkodowanym w poŝarach: Pan Perwejnis w Skarbcu, Państwa Narwojsz i Gaszyńskich w Krasnołące, remont drogi w Dwórznie (rozkopanie wąwozu, poszerzenie drogi płytami 45 m.b., przekładanie bruku, oraz nawiezienie 64t piachu, remont drogi do Wormii (obniŝanie poboczy, wywoŝenie ziemi, kopanie rowu przydroŝnego około 70 m, ŜuŜlowanie około 10t.), wycinka drzew (spalanie gałęzi oraz załadunek i transport drewna opałowego do kotłowni w Piastach Wielkich), wykonano roboty rozbiórkowe: trzech budynków w Dzikowie (czyszczenie pozyskanej szt. cegły), załadunek i transport gruzu na remontowane drogi w Bukowcu, Wiewiórkach, Kandytach, Krasnołące), byłego sklepu w Glądach (załadunek i transport pozyskanego drewna do kotłowni w Piastach Wielkich), naprawy, przeglądy, konserwacje ciągników i przyczep, przygotowanie pojazdów do rejestracji i badań technicznych. Inne prace wykonane sprzętem grupy drogowej: ustawianie znaków drogowych i nazwanie miejscowości, obniŝanie pobocza drogi Wiewiórki Deksyty, remont cząstkowy drogi Wiewiórki Deksyty, Piaseczno Bądze, Kiwajny Galiny, Lipniki (uzupełnienie wyrw masą bitumiczną) roboty ziemne w Kamińsku awarie wodociągów, porządkowanie cmentarza w Kandytach (grodzenie), przygotowanie do malowania i malowanie zlewni w Grotowie, naprawa ogrodzenia boiska w Bukowcu (około 60 mb), rozbiórka i zabezpieczenie byłego Gosp. Rolnego w Kamińsku, transport opału do kotłowni w Piastach Wielkich i Kandytach, porządkowanie dzikiego wysypiska śmieci przy drodze Wojmiany Wokiele, załadunek i transport śmieci do Wysieki k/ Bartoszyc (13 przyczep) z Kandyt i Pieszkowa, transport gruzu, około 16 t po remoncie hydroforni w Kandytach, wykaszanie trawy na terenie oczyszczalni ścieków w Kandytach. 3. Turystyka planowana kwota złotych wykonano złotych, co stanowi 81,85% planu. Główną pozycją wydatków jest utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej złotych. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Urzędem Miasta zgodnie z zawartym porozumieniem. Na kwotę 347 złotych zakupiono rzeźby dla delegacji niemieckiej i rosyjskiej. 4. Gospodarka mieszkaniowa planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 94,23% planu. Z tego przypada na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 8 pracowników ( w tym 3 konserwatorów 1 traktorzysta)

4 oraz 12 pracowników zatrudnionych zgodnie z umową zawartą z AWRSP wyniosło złotych. W tej kwocie wypłacono odprawę emerytalną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych złotych, bieŝące remonty budynków stanowiących własność gminy, zakup materiałów, opłata za energię elektryczną złotych, zakupiono opał do kotłowni w Piastach Wielkich złotych (węgiel w ilości 170,04 t, miał węglowy w ilości 116,31 ton), opłacono za wyceny nieruchomości złotych, podatek od nieruchomości złotych, budowa kotłowni w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy w miejscowości Kandyty, w tym zakup dwóch piecy c.o złotych. 5. Działalność usługowa planowana kwota złotych wydatkowano złotych co stanowi 92,87% planu. PowyŜsze wydatki to zakup sprzętu komputerowego i wyposaŝenia do dwóch lokali na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów,,Pierwsza Praca. Dofinansowanie projektu realizowane było zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Dofinansowanie przez WUP w wysokości złotych, 30% wydatków to środki własne koszt spotkania młodzieŝy w ramach partnerstwa miast Górowo Iław Verden Bagriatinowsk zł, koszt przewozu delegacji w ramach współpracy z Urzędem Gminy na trasie Górowo Iław Verden (Niemcy)1.045 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 19 pracowników, w tym, 2 pracowników do 31 marca 2003 r. oraz 41 pracowników zatrudnionych w róŝnym okresie roku wyniosły złotych. W tej kwocie wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną, odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych zł, wydatki rzeczowe wynosiły złotych i dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, oraz materiałów do remontu pomieszczeń, opłata za prasę, zakup paliwa do pojazdów złotych, energia elektryczna, gaz, woda złotych, remonty pojazdów, ubezpieczenia, opłaty pocztowo telefoniczne, opłaty za opiekę autorską, hosting, zgodnie z umowami ZETO złotych, delegacje słuŝbowe złotych, odsetki od poŝyczki z WFOŚ 16 złotych, zakup sprzętu komputerowego i informatycznego do Urzędu Gminy zł, 6. Administracja publiczna planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 94,03% planu. Z tego przypada na: a) zadania zlecone (Urząd Wojewódzki) planowana kwota złotych wykonano złotych (100% planu) w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 etatów wynosiło złotych, oraz wydatki rzeczowe złotych, b) Rada Gminy planowana kwota złotych wykonano złotych.(87,11%). Są to wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady, diety radnym na kwotę złotych. Na wydatki rzeczowe (w tym szkolenia) wydatkowano złotych. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 9 sesji. Komisja statutowa odbyła 3 posiedzenia, komisja planu i budŝetu 10 posiedzeń, komisja przestrzegania i prawa 3 posiedzenia, komisja rolna 12 posiedzeń, komisja oświaty 11 posiedzeń, komisja rewizyjna 8 posiedzeń, komisja w sprawie wyboru ławników 1 posiedzenie, c) Urząd Gminy planowana kwota złotych wykonano złotych (94,09%) planu w tym: wydatki związane z utrzymaniem stanowiska Urzędu Cywilnego i wydziału Komunikacji wynosiły zł. Zadanie to realizowane jest wspólnie z Urzędem Miasta na podstawie zawartego porozumienia w wysokości po 50% kaŝda ze stron, koszt akcji promocyjnej Radia Olsztyn i PZU śycie,,bądź zdrów zgodnie z porozumieniem 732 zł, d) Komisje poborowe planowana kwota złotych wykonano złotych (45,26%). Były to wydatki związane ze zwrotem kosztów podróŝy dla poborowych zgłaszających się na Wojskowa Komisję Poborową, e) Pobór podatków planowana kwota złotych wykonano złotych (100%) planu. Są to wydatki na zakup druków, opłat pocztowych, dotyczące poboru podatków o opłat, f) Pozostała działalność planowana kwota złotych wykonano złotych (94,53%) w tym: wypłacona dla sołtysów prowizja za inkaso zobowiązań pienięŝnych złotych, diety dla sołtysów złotych, koszty podróŝy złotych, składka na rzecz ZGWM, ZGWRZP, Stowarzyszenie Gmin RP,,Euroregion Bałtyk, oraz Związek Gmin,, Ekowod złotych. 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zadania zlecone) planowana kwota złotych wykonano złotych (100%) planu. Wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w ewidencji ludności: a) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadanie zlecone). Planowana kwota złotych wykonano złotych (100%) w tym:

5 4480 diety zryczałtowane dla członków komisji wyborczych złotych, zwrot kosztów podróŝy na szkolenie członków komisji 750 złotych, za sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania złotych, wydatki rzeczowe w tym, wyposaŝenie lokali, wydatki kancelaryjne, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, obsługę komisji obwodowych, zabezpieczenie lokali, transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania złotych. 8. StraŜ Graniczna planowana kwota złotych wykonano złotych(97,67%) i dotyczy: wynagrodzenie dla 20 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń złotych. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zł. Zadanie to jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia między Agencją Nieruchomości Rolnej w Olsztynie, Starostą w Bartoszycach i Gminą. Wydatki rzeczowe wyniosły 989 zł. Dofinansowanie przez ANR wynosi 500 zł od jednej osoby, natomiast od PUP 300 zł od jednej osoby. Pracownicy zatrudnieni są przy pracach porządkowych na pasie granicznym. 9. Ochotnicze StraŜe PoŜarne planowana kwota złotych wykonano złotych (88,82%). Z tego przypada na: wypłacono ekwiwalent pienięŝny dla OSP w kwocie złotych z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, zakup munduru i sortów mundurowych dla Prezesa Gminnego Zarządu OSP 508 zł, zakup akumulatora do OSP Pieszkowo 150 zł, zakup hełmów dla młodzieŝowej druŝyny straŝackiej w Toprzynach 321 zł, zakup śpiworów dla młodzieŝowych druŝyn poŝarniczych uczestniczących w zawodach powiatowych 250 zł, zakup prostownika do samochodu OSP w Kandytach 549 zł, zakup węŝy tłocznych do OSP Janikowo, Pieszkowo, Kandyty, Kamińsk zł, zakup pompy pływającej do OSP Pieszkowo zł, zakup zestawu rozgłoszeniowego do OSP Kandyty zł, zakup mundurów straŝackich do OSP Grotowo zł, pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa dla 6 samochodów i motopomp zakup części zamiennych złotych (w tym zakup paliwa, etyliny 272 l i oleju napędowego 153 l), bieŝące remonty, wyposaŝenia, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, za energię elektryczną, gaz złotych, w tym remont kapitalny autopompy zł w OSP Kandyty, na delegacje słuŝbowe wydatkowano złotych. 10. Obrona Cywilna planowana kwota 200 złotych wykonano 39 złotych (19,50%). Zakupiono latarkę do akcji kurierskiej jako zastępcze źródło światła. 11. RóŜne rozliczenia planowana kwota złotych wykonano 888 złotych,(4,56%). Są to wydatki za prowadzenie kont bankowych, natomiast rezerwa budŝetowa w kwocie złotych nie została rozdysponowana 12. Oświata i wychowanie planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi(95,87%) planu. Z tego przypada na : Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa w Kandytach W 2003 roku w Szkole Podstawowej w Kandytach zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 19,33 nauczycieli, 3,4 pracowników administracji oraz 8 pracowników obsługi. Utworzonych było 11 oddziałów, do których uczęszczało 226 uczniów. Plan wydatków ustalony został w wysokości zł i wykonany w kwocie zł, tj. 97,58% planu. Podstawową pozycję w wydatkach szkoły stanowiły płace i narzuty do płac. Ustalone wydatki na ten cel w kwocie zł wykonane zostały w wysokości zł, tj. 99,4% planu. Na świadczenia socjalne dla nauczycieli, na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano zł, przy zaplanowanej kwocie zł. Plan wydatków Szkoły w zakresie zakupu materiałów i wyposaŝenia ustalony został w wysokości zł. Do końca roku wykonany został w wysokości zł. Dodając zobowiązanie Szkoły z tytułu zakupu węgla w wysokości zł, wykonanie planu wyniosło 99,9%. Główna pozycja w tych wydatkach to zakup opału dla Szkoły i Gimnazjum Publicznego. Na ten cel w 2003 roku wydano zł i zakupiono 414,7 ton węgla. Pozostałe wydatki Szkoły to zakupy: pomocy naukowych i ksiąŝek, energii elektrycznej i wody, usług oraz ubezpieczenie budynku Szkoły. W 2003 roku plan tych wydatków wynosił zł i wydano zł, tj. 81,3% planu. Otrzymaną w 2003 roku dotację celową w kwocie zł na zakup podręczników dla klasy I zrealizowano w całości. Szkoła Podstawowa w Kamińsku W 2003 roku w Szkole zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny wymiar czas pracy 10,88 nauczycieli, 2,4 pracowników administracji, w tym 1 byłe stanowisko z PFRON u, 4 pracowników obsługi plus 3 pracowników sezonowych palaczy c.o. Utworzonych było 6 oddziałów, do których uczęszczało 93 uczniów. Plan wydatków w 2003 roku ustalony został w wysokości zł i wykonany w kwocie zł tj. 90,05% planu. Przeznaczony był na wynagrodzenia osobowe i socjalne dla nauczycieli oraz narzuty do wynagrodzeń zł i wykonany zł tj. 89,88% planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia ustalono w wysokości zł. Na koniec roku 2003 wydatkowano zł, tj. 97,5% planu. Z tego zakupiono 140,9 ton węgla za zł.

6 4481 Pozostała kwota wydana została na zakupy: materiałów do drobnych remontów, środków czystości i wyposaŝenie dla szkoły. Pozostała kwota budŝetu planowana w wysokości, zł przeznaczona została na zakupy: pomocy naukowych i ksiąŝek, energii elektrycznej i wody, usług oraz ubezpieczenia budynku Szkoły. Dotację celową w kwocie 525 zł wydatkowano w całości na zakup podręczników dla uczniów klasy I. Szkoła Podstawowa w Pieszkowie Zatrudnienie w Szkole w 2003 roku w przeliczeniu na pełne etaty to 9,88 nauczycieli, 1,4 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi. Utworzonych zostało 6 oddziałów, do których uczęszczało 91 uczniów. Plan wydatków to kwota zł, wykonanie zł, tj. 95,91% planu. Główne pozycje w wydatkach Szkoły to płace osobowe i świadczenia socjalne dla nauczycieli zł, narzuty do wynagrodzeń zł. W roku 2003 wykonanie wyniosło zł, tj. 97,2% planu. Pozostałe składniki budŝetu Szkoły to zakupy: materiałów i wyposaŝenia zł, pomocy naukowych zł, energii, wody i gazu zł, usług zł, podróŝy krajowych 401 zł oraz ubezpieczenie budynku Szkoły 673 zł. Na powyŝsze zakupy wydano ogółem w 2003 roku zł. W 2003 roku Szkoła otrzymała dotację 525 zł jako dotację celową na zakup podręczników dla uczniów kl. I. PowyŜsze środki wykorzystane zostały w całości. Szkoła Podstawowa w Toprzynach Zatrudnienie w Szkole w 2003 roku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy to 10,11 etatów nauczycieli, 1,4 etatów administracji oraz 2,75 etatu w obsłudze. Utworzone było 6 oddziałów z 116 uczniami. Plan wydatków to zł, wykonano zł co stanowi 99,04% planu. Płace osobowe i socjalne dla nauczycieli zł, narzuty do wynagrodzeń , zł. Ogółem wydatki osobowe zł, wykonano w wysokości zł, tj. 99,2% planu. Pozostałe planowane wydatki to zakupy: materiałów i wyposaŝenia zł, pomocy naukowych zł, energii elektrycznej zł, usług zł oraz ubezpieczenia budynku Szkoły, 414 zł podróŝy krajowych 485 zł. Wydatki powyŝsze wyniosły zł. Z zakupu materiałów Szkoła wydała zł na zakup opału. Zakupiono 20,13 ton węgla oraz litrów oleju opałowego. W 2003 roku Szkoła otrzymała środki na celowe zakupy podręczników dla uczniów kl. I w wysokości 975 zł wydano w całości. Dział 801, rozdział Przedszkola przy Szkołach Podstawowych kl. 0 W 2003 roku przy Szkołach podstawowych utworzonych było 5 oddziałów klas zerowych, do których uczęszczało 91 uczniów. Zatrudnienie to tylko nauczyciele 5 etatów. Planowany budŝet w 2003 roku w kwocie zł wykorzystany został w zł tj. 95,77% planu. Przeznaczony został na płace osobowe i socjalne oraz narzuty do płac dla nauczycieli. Dział 801, rozdział Gimnazjum Publiczne W 2003 roku w jednym prowadzonym Gimnazjum zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wyniosło: 21,55 nauczycieli, 2,4 pracowników w administracji oraz 8 etatów pracowników obsługi. W gimnazjum utworzonych było 8 oddziałów, do których uczęszczało 209 uczniów. Plan wydatków na utrzymanie Gimnazjum wynosił zł i wykonany został w wysokości zł, tj. 99,46% planu. Główne pozycje w wydatkach to wynagrodzenia osobowe i socjalne dla nauczycieli zł narzuty do wynagrodzeń zł razem zł. Na powyŝsze cele wydano zł tj % planu. Pozostałe wydatki rzeczowe to zakupy: materiałów i wyposaŝenia zł, ksiąŝek zł, energii elektrycznej i wody,7.970 zł, usług remontowych i pozostałych zł oraz podróŝy krajowych 738 zł. Ogółem kwota tych wydatków to zł, zrealizowana w wysokości tj. 96,70% planu. DowoŜenie uczniów do szkół planowana kwota złotych wykonano złotych Gminny Zespół Administracyjny Oświaty posiadał na stanie 4 autokary szkolne, sprawnie technicznie 3. Zatrudniał 3 kierowców w pełnym wymiarze czasu. Autokary szkolne dowoziły uczniów do 4 Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Kandytach oraz za odpłatnością do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Górowie Iław. Do szkół dojeŝdŝało 517 uczniów. Dziennie autokary szkolne przejeŝdŝały trasę 474 km. Przy dowoŝeniu uczniów do szkół korzystano równieŝ z usług PKS i innych przewoźników. Z tej formy dojazdu korzystano 411 uczniów. na płace i pochodne od płac wydatkowano zł, na zakup materiałów głównie oleju napędowego i części zamiennych do autokarów wydano złotych, zakup usług i biletów miesięcznych zł, od 1 września system zlecony zł. Gminny Zespół Administracji oświaty i kultury planowana kwota złotych wykonano złotych. (98,05%). Do 31 sierpnia 2003 r. zatrudnionych było 5 pracowników, w tym 1 absolwent.na płace i pochodne od płac wydatkowano zł, zakup materiałów złotych, opłacenie usług pozostałych złotych, podróŝe słuŝbowe 70 złotych. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. Gminny Zespół Administracji Oświaty i Kultury uległ likwidacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/40/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dział 801, rozdział Dokształcanie nauczycieli. W 2003 roku na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zaplanowano w usługach kwotę zł i wykorzystano zł, tj. 76,30% planu. Ze środków przeznaczonych na ten cel skorzystało 13 nauczycieli oraz opłacono szkolenia Rad Pedagogicznych Szkół. Dział 801, rozdział Pozostała działalność W 2003 roku przeznaczona została kwota zł wykonano zł co stanowi 100% planu. Przeznaczone środki to odpis funduszu socjalnego nauczycieli emerytów. Wydane środki wpłynęły z Kuratorium Oświaty jako dotacja celowa. 13. Ochrona Zdrowia planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 73,27% planu. Z tego przypada na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota wykonano złotych (58,97%) w tym: zakupiono nagrody, dofinansowano poezję religijną w Kandytach, zorganizowano ferie zimowe w szkole Podstawowej w Kamińsku, pokryto koszty warsztatów szkoleniowych dla rodziców,,profilaktyka agresji w szkole Podstawowej w Kamińsku, zorganizowano spektakl teatralny,,nie daj się, powiedz nie, który odbył się w Szkole Podstawowej w Kandytach, zakupiono sprzęt

7 4482 treningowy z przeznaczeniem na sekcję karate w Górowie Iław gdzie uczestniczyły dzieci z terenu gminy, zorganizowano przez Akcję Katolicką Dzień Dziecka dla dzieci z grupy ryzyka i z rodzin zagroŝonych patologią społeczną w Gałajnach, przeprowadzono turniej rodzinny zorganizowany w ramach Dni Rodziny pod hasłem,, mamo, tato baw się ze mną w Toprzynach,, zorganizowano spektakl profilaktyczny w szkole Podstawowej w Toprzynach, oraz przegląd piosenki religijnej Zakupiono niezbędne artykuły do świetlic środowiskowych do organizacji zajęć z dziećmi i młodzieŝą, stoły tenisowe, piłki i siatki do gry dla dzieci i młodzieŝy. Finansowanie i wydanie opinii w przedmiocie ustalenia stopnia uzaleŝnienia od alkoholu. Ogółem wydatkowano zł, na szkolenia wydatkowano 681 zł, zwrot kosztów podróŝy na przejazd osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych na terapie i spotkania w Bartoszycach wydatkowano złotych. b) pozostała działalność planowana kwota złotych wydano złotych.( 93,69%) Są to wydatki rzeczowe i dotyczą: zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Kandytach w ilości t na kwotę złotych, zakup pięciu piecy akumulatorowych i jednego termowentylatora zł, wykonanie obwodu zasilania zł, opłata za energię, wodę, gaz zł, zakup aparatu EKG do uŝytkowania do Przychodni Zdrowia w Kandytach i Pieszkowie zł. 14. Opieka społeczna planowana kwota złotych wykonano zł co stanowi 99,34% planu rocznego składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców. Plan zł wykonano złotych (78,31%). W okresie sprawozdawczym opłacone były składki zdrowotne za 205 osób uprawnionych na łączną kwotę zł. Składki zdrowotne są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne i gwarantowane zasiłki okresowe. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z budŝetu państwa. Było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej następująco: za 37 osób pobierających zasiłek stały opłacono 390 składek na kwotę zł, za 13 osób pobierających zasiłek stały wyrównawczy opłacono 728 składki na kwotę zł, za 11 osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy opłacono 103 składki na kwotę zł, za 84 osoby pobierające rentę socjalną opłacono 715 składek na kwotę zł. Wartość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8% kwoty wypłaconego miesięcznego świadczenia (zasiłku) udzielone świadczenia zadania zlecone gminie. Plan wykonano (100% ). W okresie sprawozdawczym świadczeniami pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych gminie objęte zostały 784 rodziny, w których było osób. Pomoc realizowana była w następujących formach: zasiłki stałe dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi wymagającymi stałej opieki i pielęgnacji polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym otrzymało 39 osób na kwotę zł. Miesięczna wartość zasiłku stałego wynosiła 418 zł, zasiłki stałe wyrównawcze przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności otrzymało 81 osób na kwotę zł Maksymalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego wynosiła 418 zł., a minimalna wysokość 19 zł. Przeciętna kwota wypłaconego zasiłku wyrównawczego miesięcznie wynosiła 255 zł, renty socjalne przysługujące osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem 18 roku Ŝycia, bądź w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyŝszej przed ukończeniem 25 roku Ŝycia, a takŝe w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej otrzymało 110 osób na kwotę zł, gwarantowane zasiłki okresowe przysługujące osobom, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych i samotnie wychowują dziecko w wieku do 7 roku Ŝycia były wypłacone 11 osobom na kwotę zł, zasiłki okresowe specjalne były przyznane dla 12 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej na kwotę zł, zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby otrzymało 302 rodziny na kwotę zł. Przeciętna miesięczna kwota zasiłku okresowego wynosiła 115 zł, macierzyńskie zasiłki okresowe zostały przyznane dla 67 kobiet na kwotę zł. Ta forma pomocy przysługuje osobie przez okres 4 miesięcy od daty porodu. Przeciętna kwota miesięczna zasiłku wynosiła 286 zł, macierzyński zasiłek jednorazowy został przyznany 54 kobietom na kwotę zł, składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno rentowe) opłacane były za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe. Wydatki na składki wynosiły zł z tego: za 38 osób pobierających zasiłek stały opłacono 400 składek na kwotę zł,

8 za 11 osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy opłacono 103 składki na kwotę zł, 4483 zadania zlecone zł, za 1 osobę opłacono 5 składek społecznych na kwotę 680 zł. Wartość składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 32,52% obowiązującej kwoty zasiłku stałego udzielone świadczenia zadania własne gminy. Na plan zł wykonano zł (100%) planu. W okresie sprawozdawczym pomocą pienięŝną i w naturze objętych zostało 619 rodzin, tj Pomoc realizowana była w następujących formach: ubranie (odzieŝ, obuwie) przyznano dla 40 rodzin na kwotę zł, zdarzenia losowe pomoc otrzymały 2 rodziny na kwotę zł, zasiłek na świadczenia lecznicze przyznano dla 1 rodziny na kwotę 60 zł, sprawienie pogrzebu opłacono 1 pochówek za osobę, które nie posiadała uprawnień do zasiłków pogrzebowych na kwotę zł, zasiłki na zakup opału, remonty mieszkań i opłaty mieszkaniowe zostały przyznane dla 35 rodzin na kwotę zł, zasiłki na opłaty oświatowe, zakup artykułów szkolnych przyznano dla 122 rodzin na kwotę zł, zasiłki na zakup Ŝywności otrzymało 379 rodziny na kwotę zł, zasiłki celowe specjalne przyznane zostały dla 53 rodzin na kwotę zł, zasiłki celowe bezzwrotne przyznano dla 236 rodzin na kwotę zł, na zaspokojenie potrzeb bytowych (np. dofinansowanie zakupu Ŝywności i odzieŝy), zasiłek celowy zwrotny przyznano dla 1 rodziny w kwocie 300 zł i umorzono jego spłatę w całości dodatki mieszkaniowe Plan na rok zł wykonano (99,99%). W okresie sprawozdawczym I XII 2003 roku dodatki mieszkaniowe zostały przyznane dla 471 gospodarstw domowych. Ogółem wypłacono świadczeń. Przeciętna wysokość dodatku wyniosła 106 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budŝetu państwa. Otrzymana dotacja na ten cel wyniosła co stanowi 51,76% ogółu wydatków. Gmina ze środków własnych zapłaciła zł zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Plan zł wykonano zł( 99,74%). Jest to zadanie finansowane z budŝetu państwa. W okresie sprawozdawczym zasiłki rodzinne przyznano dla 21 osób. Wypłacono 386 świadczeń na kwotę zł. Zasiłki pielęgnacyjne przyznano 86 osobom. Wypłacono 739 świadczenia na kwotę zł. Łącznie na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydano zł wydatki na utrzymanie GOPS. Plan zł wykonano zł (99,66%) zadania własne zł. GOPS zatrudnia 10 pracowników: 6 etatów zadania zlecone i 4 etaty zadania własne. W okresie sprawozdawczym wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły ogółem zł. w tym: zadania własne zł, zadania zlecone zł, wynagrodzenia pracowników zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, składki na ubezpieczenie społeczne zł, składki na fundusz pracy zł, pozostałe wydatki: środki bhp, badania okresowe zł, zakup materiałów i wyposaŝenie zł, opłata za wodę i gaz zł, usługi remontowe, opieka autorska ZETO zł, opłaty porto i pocztowe, usługi bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia zł, delegacje słuŝbowe zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kopiarki 523 zł, odpis na ZFŚS zł pomoc w formie usług opiekuńczych. Plan zł wykonano (99,01%). W 2003 roku usługami opiekuńczymi objęto 39 osób. Wykonano godzin usług. Wydatki na organizację usług wyniosły zł w tym: wynagrodzenia zł, składki na ubezpieczenie społeczne zł, składki na fundusz pracy zł, odpis na ZFŚS zł. GOPS zatrudniał na umowę o pracę 17 osób. Odpłatność podopiecznych wyniosła pozostała działalność Plan zł wykonano (99,97%) planu a) doŝywianie dzieci i wyprawka doŝywianie dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum. Pomocą w tej formie objęto 845 uczniów, opłacono świadczeń (1 świadczenie = 1 posiłek) na ogólną kwotę zł. Zadanie to było finansowane z trzech źródeł:

9 4484 środki własne gminy zł, dotacja wojewody zł, AWRSP zł, Wyprawka dla uczniów kl. I. program rządowy. Przyznano 64 wyprawki po 90 zł. Wydatki wyniosły zł, b) doposaŝenie stołówek Plan zł wykonano (100%). DoposaŜenie sprzętu (2 zmywarki, talerze, kubki i sztućce) zakupiono do 2 stołówek w Pieszkowie i w Toprzynach. Wartość zakupionego sprzętu to zł. Dotacja w całości pochodzi od Wojewody Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Ogółem wydatki wyniosły zł. 15. Rozdział Świetlice Dziecięce W 2003 roku przy Szkołach Podstawowych prowadzona była 1 świetlica w Kandytach. Zatrudnionych było 2 nauczycieli a od 1 września 2003 roku 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasowym. Ze Świetlicy korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum około 50 uczniów. Plan wydatków to płace osobowe i socjalne oraz narzuty do płac łącznie w 2003 roku zł zrealizowany został w wysokości zł tj. 96,81% planu. 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota złotych wykonano złotych co stanowi 78,78% planu rocznego. a) gospodarka ściekowa i ochrona wód planowana kwota złotych wykonano złotych (91,80%). Są to wydatki rzeczowe i dotyczą zakupu paliwa do ciągnika w ilości l zł, przepracowano ciągnikiem z beczkowozem mtg, wywieziono nieczystości z poszczególnych miejscowości do oczyszczalni ścieków Piasty Wielkie i Kandyty około m. Na remonty, pozostałe usługi bieŝące wydatkowano złotych, energię elektryczną złotych, b) oczyszczanie wsi planowana kwota złotych wykonano złotych (58,94%). Zakupiono pojemniki na śmieci na kwotę złotych, wydatkowano na uruchomienie szaletów publicznych, oraz usługi w zakresie wywozu nieczystości kwotę złotych, c) oświetlenie uliczne planowana kwota złotych wykonano złotych(68,84%). Są to wydatki na energię elektryczną do oświetlania miejscowości połoŝonych przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich łącznie z konserwacją wydatkowano zł, na oświetlenie dróg gminnych wydatkowano złotych, na wymianę elementów oświetleniowych wydatkowano zł. 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota złotych wykonano złotych (95,53%). Z tego przypada na: a) świetlice wiejskie planowana kwota złotych wydatkowano złotych (97,05%). Finansowana była działalność 18 świetlic oraz 2 zespołów Pieśni i Tańca. W ramach podpisanych umów zleceń zatrudnionych było 2 instruktorów, opłacono czynsz w świetlicy w Sigajnach 586 zł, zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich zł, w tej kwocie zakupiono krzesła do świetlic zł, zakupiono karnisze, stół, ławki drewniane, firany, gry do świetlicy w Kandytach zł oraz wieŝę, gry, szafy do świetlicy w Wągnikach zł (finansowanie przez ANR w Olszynie), przeprowadzono remonty w świetlicach Kandyty, Wągniki, Kiwajny, Zięby, Pieszkowo, Piaseczno, Bukowiec, Sągnity, na energię elektryczną wydatkowano zł oraz diety i bilety na dojazdy członkom zespołów na koncerty kwotę 192 zł. Ogółem wydatkowano zł, b) biblioteki publiczne planowana kwota złotych wykonano złotych (95,37%). Prowadzona była obsługa finansowa 2 Bibliotek Publicznych w Kandytach i Pieszkowie. Zatrudnionych 2 pracownik pracowników łącznie 1,25 etatu. Opłacono głównie płace i pochodne od płac zł, na zakup materiałów i ksiąŝek 1314 zł. Na podróŝe słuŝbowe wydatkowano 18 zł, c) Ochrona i konserwacja zabytków planowana kwota złotych wykonano 504 złotych(33,60%). Wydatek dotyczył zakupu materiałów budowlanych do remontu obiektu sakralnego w Pieszkowie. Jest to obiekt I klasy zabytków. 18. Kultura fizyczna i sport planowana kwota złotych wykonano złotych (97,67%). Z tej kwoty opłacono organizację zawodów sportowych w Kandytach o Puchar Wójta Gminy, oraz zakupiono drobne nagrody puchary dla zwycięzców, zakupiono komplety kostiumów sportowych, które będą wykorzystywane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kamińsku oraz stroje sportowe do Szkoły Podstawowej w Pieszkowie i Toprzynach. Zorganizowano biegi przełajowe w ramach planu imprez sportowych, opłacono transport na mecze Gminnego Klubu Sportowego w Kamińsku, opłacono remont posadzki basenu w Kamińsku oraz wynagrodzenie ratownika, który sprawował opiekę w okresie letnim. Ogółem wydatkowano zł. III. Realizacja zadań inwestycyjnych wykonanie wodociągu Augamy Robity Galiny zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej pod sieć wodociągową Sigajny Dulsin zł, wykonanie dokumentacji technicznej z SUW Wojmiany do wsi Wokiele zł, wykonanie map syt wys. Na odcinku Wojmiany Sołtysowizna zł, wykonanie map syt wys. Na odcinku Worławki Paprocina zł, wykonanie map na odcinku Gniewkowo Sągnity zł, wykonanie map na trasie Kandyty Sigajny Lipniki do projektowania kolektora sanitarnego zł, opracowanie operatów wodno prawnych Piasty Wielkie, Worławki, Bądle zł,

10 4485 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę wodociągu z przyłączami do budynków na trasie z Czyprek do wsi Gałajny i Nowej Wsi zł, budowa kotłowni w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy w miejscowości Kandyty, w tym zakup dwóch piecy c.o zł, zakup sprzętu komputerowego i wyposaŝenia do dwóch lokali na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów,, Pierwsza Praca zł, zakup sprzętu komputerowego i informatycznego do Urzędu Gminy zł, zakup aparatu EKG do uŝytkowania do Przychodni Zdrowia w Kandytach i Pieszkowie zł. Ogółem na plan zł wydatkowano zł (92,05%). IV. Mienie komunalne Ze sprzedaŝy mienia komunalnego za cztery kwartały 2003 roku na konto Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim wpłynęła kwota złotych. WyŜej wymieniona naleŝność stanowi dochód uzyskany ze sprzedaŝy nieruchomości: 1. W trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2 budynki uŝytkowe, 2 lokale mieszkalne, 1 budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym oraz niezabudowaną działkę gruntu, w tym : budynek uŝytkowy numer 9A o funkcji handlowej w zabudowie bliźniaczej, połoŝony na działce numer 220/4 o powierzchni 626 m 2 w Kandytach oraz budynek uŝytkowy numer 9B o funkcji handlowej w zabudowie bliźniaczej, połoŝony na działce numer 220/3 o powierzchni 420 m 2 w Kandytach, lokal mieszkalny numer 1 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego 3 lokalowego numer 16A w Kandytach o łącznej powierzchni uŝytkowej 64,75 m 2, lokal mieszkalny numer 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego 3 lokalowego numer 16A w Kandytach o łącznej powierzchni uŝytkowej 53,29 m 2, budynek mieszkalny numer 19 i budynek gospodarczy wraz z działką gruntu numer 177/1 w Kandytach, niezabudowaną działkę gruntu numer 65/6 o powierzchni 406 m 2 do poprawienia zagospodarowania działki przyległej numer 156/2 o pow. 0,1409 m W drodze przetargu 3 lokale mieszkalne, 4 lokale uŝytkowe, w tym: lokal mieszkalny /parter/ numer 3 o pow. uŝytkowej 51,67 m 2 o strukturze: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, wyodrębniony w budynku mieszkalno uŝytkowym 5 lokalowym numer 18 w Pieszkowie, lokal mieszkalny numer 2 /parter/ o pow. uŝytkowej 40,86 m 2, o strukturze 1 pokój, łazienka, przedpokój z przynaleŝną piwnicą lokatorską numer 06 o powierzchni uŝytkowej 10,57 m 2 wyodrębniony w budynku mieszkalno uŝytkowym 8 lokalowym numer 3 w Sągnitach. Udział 0,088 w działce gruntu numer 32/1 o powierzchni 6521 m 2 Kw. numer 18703, oddanej w uŝytkowanie wieczyste do dnia 14 kwietnia 2096 roku, lokal mieszkalny numer 1 /piętro/ o pow. uŝytkowej 52,90 m 2, o strukturze 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój z przynaleŝną piwnicą lokatorską numer 03 o powierzchni uŝytkowej 6,08 m 2 wyodrębnionego w budynku mieszkalno uŝytkowym 5 lokalowym numer 10B w Kandytach, lokal uŝytkowy numer 3 /parter/ o pow. uŝyt. 67,10 m 2, 3 pomieszczenia z przynaleŝnym wc wydzielonym z sanitariatu o pow. uŝyt. 0,90 m 2 i piwnicą lokatorską o pow. uŝyt. 42,20 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach, lokal uŝytkowy numer 2 /parter/ o pow. uŝyt. 53,50 m 2, 1 pomieszczenie z przynaleŝnym wc wydzielonym z sanitariatu o pow. uŝyt. 0,90 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach, lokal uŝytkowy numer 5 /poddasze/ o pow. uŝyt. 46,50 m 2, 2 pomieszczenia z przynaleŝnym strychem o pow. uŝyt. 11,20 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach, lokal uŝytkowy numer 6 /poddasze/ o pow. uŝyt. 14,80 m 2, 1 pomieszczenie z przynaleŝnym strychem o pow. uŝyt. 61,20 m 2, wyodrębniony w budynku uŝytkowym 6 lokalowym numer 32 w Wiewiórkach. Stan mienia komunalnego Gminy Górowo Iławeckie na dzień 2 stycznia 2004 roku wynosi 598,60 ha. Ogólnej wartości bieŝącej nieruchomości nie podaje się ze względu na brak aktualnych szacunków biegłych i z chwilą sprzedaŝy wartość ta będzie ustalona na podstawie wycen nieruchomości lub cen uzyskanych ze sprzedaŝy w formie przetargu. W chwili obecnej Urząd Gminy nie dysponuje środkami finansowymi, które umoŝliwiłyby zlecenie wykonania aktualnych wycen budynków i gruntu. Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie w większości posiada załoŝone księgi wieczyste. WaŜniejsze składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych uŝytkowników. Część obiektów została uwłaszczona z mocy prawa lub przez zbycie. Natomiast mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest rozdysponowane w/g potrzeb tutejszej gminy w celu wykonywania zadań własnych. Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie tworzą poszczególne grupy rodzajowe: grunty /w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie piasku, kopalnie gliny, kopalnie Ŝwiru, grzebowiska, boiska sportowe, działki budowlane, zieleniec, park wiejski, działki zakrzaczone, wysypisko śmieci, wodopój, cmentarze, działki zalesione, zbiorniki p/poŝ. i stawy p/poŝ., jeziora, działki rolne, place zabaw, studnie i hydrofornie, oczyszczalnie ścieków/, obiekty /w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno uŝytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne, lokale uŝytkowe, budynki uŝytkowe budynki uŝyteczności publicznej i szkoły oraz ośrodki zdrowia, garaŝe, remizy, świetlice/.

11 4486 Ponadto Gmina Górowo Iławeckie przejęła nieodpłatnie w poczet mienia komunalnego od: 1. Wojewody WarmińskoMazurskiego w Olsztynie nieruchomości połoŝone w Kamińsku: działkę numer 11/6 o pow. 0,2139 ha zabudowaną pawilonem handlowym, działkę numer 11/8 o pow. 0,1944 ha /kw / zabudowaną budynkiem remizy straŝackiej, działkę numer 6/2 o pow. 7,25 ha zabudowaną budynkiem uŝytkowym /byłej kawiarni/. 2. Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie działki gruntu drogi dojazdowe o łącznej powierzchni 1,29 ha w Piastach Wielkich. 3. Starostwa Powiatowego w Bartoszycach działkę numer 11/4 o powierzchni 2,2944 ha w Kamińsku zabudowaną bazą rekreacyjno sportową. V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków obrotowych na 1 styczeń 2003 r. 3 zł Planowane dochody złotych wykonano zł Razem zł Wydatki 1. Planowano złotych wykonano zł 2. Stan środków pienięŝnych na 31 grudnia 2003 r zł Wydatki związane są z wywozem nieczystości płynnych z szamb do oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich. Planowane wydatki budŝetowe na kwotę złotych wykonano złotych co stanowi 95,55% planu rocznego. Reasumując zrealizowane dochody na kwotę zł oraz wydatki na kwotę zł to wynik finansowy gminy za 2003 r wyniósł zł jako wynik ujemny, który został pokryty z nadwyŝki budŝetowej z lat ubiegłych. Gmina na dzień 31 grudnia 2003 r. nie posiada zadłuŝenia. Zaciągnięta PoŜyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie w wysokości zł została uregulowana. Kwota została wpłacona, natomiast kwota zł została umorzona zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Nr 07/03.

12 4487

13 4488

14 4489

15 4490

16 4491

17 4492

18 4493

19 4494

20 4495

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo