UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z2013r.poz.885t.j.zpóźn.zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2014, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawia się: 1) Radzie Powiatu 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Starosta Sulęciński Patryk Lewicki Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 1

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za rok 2014 Sulęcin, r. Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 2

3 Wykaz informacji zawartych w sprawozdaniu: 1. Dochody budżetu powiatu za 2014 rok. 2. Dochody wykonane w 2014 roku wg działów klasyfikacji szczegółowej. 3. Struktura dochodów Dochody budżetu za rok Wydatki budżetu powiatu za 2014 rok. 6. Wydatki wykonane w 2014 roku wg działów klasyfikacji szczegółowej. 7. Wydatki budżetu za rok Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat. 9. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat. 10. Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 11. Wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 12. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 13. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 14. Dotacje udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku. 15. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku. 16. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 17. Dochody za rok 2014 opis. 18. Wydatki za rok 2014 opis. 19. Wykaz przedsięwzięć realizacja. 20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2014 SP ZOZ Sulęcin. 21. Informacja o stanie mienia powiatowego stan na r. Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 3

4 Dochody budżetu powiatu za 2014 rok Lp. Rodzaj dochodów Plan na r Wykonanie na r. % wykonania 1. Dochody bieżące , ,62 102,59 2. Dochody majątkowe , ,67 52,98 Razem Dochody , ,29 90,24 Dochody budżetu w 2014 roku 15% 85% Dochody bieżące Dochody majątkowe Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 4

5 Dochody wykonane w 2014 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej 010 Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność Usługowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa 2 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,40 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna 0,00 Dochody razem ,29 Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 5

6 Struktura dochodów 2014 Lp. Plan na Wykonanie na Dochody % wykonania r r. Dochody, w tym: , ,07 81,24% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody bieżące , ,98 204,07% dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumieo z organami administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację bieżących zadao własnych powiatu dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie zadao własnych bieżących , ,28 98,80% 9 000, , ,93% , ,00 100,00% , ,42 93,50% 3 696,57 0,00 0,00% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,53 54,39% ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody majątkowe dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielaniej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadao , ,09 47,50% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 85,20% Subwencja ogólna, w tym: , ,00 100,00% częśd oświatowa , ,00 100,00% częśd wyrównawcza , ,00 100,00% częśd równoważąca , ,00 100,00% Dochody własne, w tym: , ,33 94,75% udziały we wpływach z podatku dochodoweo od osób fizycznych , ,00 101,11% udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,74 90,18% wpływy z usług , ,27 98,90% 091, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki , ,93 55,13% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 6

7 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznaych do sektora , ,28 87,58% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,70 103,84% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych ustawami , ,37 26,63% 069, wpływy z rożnych opłat oraz wpływy za zarząd, użytkowanie i użykowanie wieczyste nieruchomości , ,33 89,47% wpływy z różnych dochodów , ,42 92,35% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,73 94,74% grzywnyi inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,51 101,41% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,00% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,05 0,40% środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadao biezących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,16 100,00% publicznych środki na dofinansowanie własnych zadao bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych , ,98 4,32% źródeł środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składkę na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadao , ,75 126,31% bieżących Środki na uzupełnienie dochodów , ,00 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% RAZEM: , ,29 90,24% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 7

8 Dochody budżetu za rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok Wykonanie na rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 020 Leśnictwo , ,16 100,00% Gospodarka leśna , ,16 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,16 100,00% 600 Transport i łączność , ,06 89,65% Drogi publiczne powiatowe , ,06 89,65% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek , ,00 100,00% organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,77 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust ,44 234,65 1,50% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0,00 126,98 0% pozyskane z innych źródeł 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 696,57 0,00 0,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 8

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,57 99,56% , ,40 55,99% , ,69 31,57% , ,00 85,20% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,89 10,80% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,89 10,80% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie , ,22 100,01% wieczyste nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 0,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,70 96,00% przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,97 26,59% 710 Działalność usługowa , ,83 100,92% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,16 96,22% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,16 96,22% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,67 103,71% 0830 Wpływy z usług , ,44 104,02% 0920 Pozostałe odsetki 20,00 21,23 106,15% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 9

10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,16 24,10% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,10 69,81% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 25,02% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,60 81,23% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 400,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 42,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,50 42,48% Kwalifikacja wojskowa , ,40 96,63% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,63 100,00% przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000, ,77 90,26% Pozostała działalność , ,66 19,03% 0830 Wpływy z usług , ,00 55,31% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,11 64,04% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,06 934,00% , ,49 17,09% ,52 0,00 0,00% , ,04 93,61% , ,04 93,61% , ,04 93,61% 752 Obrona narodowa 2 000, ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 2 000, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 000, ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,40 98,91% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,40 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 0,00 53,40 0,00% , ,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 11

12 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Obrona cywilna 3 000, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000, ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 500, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 500, ,00 100,00% Pozostała działalność ,55 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust ,30 0,00 0,00% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,25 0,00 0,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,27 101,17% , ,53 103,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,70 103,84% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,73 94,74% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2,00 9,10 455,00% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,74 100,80% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,74 90,18% 758 Różne rozliczenia , ,88 99,67% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 12

13 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,88 54,79% 0920 Pozostałe odsetki , ,88 54,79% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,60 84,47% Szkoły podstawowe specjalne 474,95 123,00 25,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 474,95 123,00 25,90% Licea ogólnokształcące , ,85 84,71% 0690 Wpływy z różnych opłat 357,00 384,00 107,56% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 000, ,95 106,58% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,00 13,90% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust , ,90 80,02% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Szkoły zawodowe , ,42 84,80% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 404,51 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 711,00 938,00 131,93% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 13

14 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 000, ,47 124,12% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 162,00 164,95 101,82% 0970 Wpływy z różnych dochodów 36,00 35,10 97,50% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,82 289,56% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 0,00 0,00% pozyskane z innych źródeł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,57 36,79% Pozostała działalność , ,33 68,24% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,33 97,85% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,00 94,28% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,80 0,00 0,00% pozyskane z innych źródeł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 78,44% 851 Ochrona zdrowia , ,75 95,46% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,75 95,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,75 95,46% 852 Pomoc społeczna , ,94 101,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 14

15 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,47 110,83% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 572, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 1 995, ,00 100,00% 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,26 75,38% 2900 terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,21 131,35% Domy pomocy społecznej , ,00 99,19% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,26 96,93% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,94 99,09% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 627, ,05 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 453,00 436,94 96,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,81 100,05% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100,00% Rodziny zastępcze , ,47 177,97% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8,89 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 134,00 526,88 393,19% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, ,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących , ,00 100,00% zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,16 105,55% terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,54 118,35% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 15

16 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Pomoc dla cudzoziemców , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,12 97,88% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 106,95% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 106,95% Powiatowe urzędy pracy , ,00 100,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów 220,00 273,00 124,09% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,12 95,33% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,13 90,83% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,99 190,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,96 93,07% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,11 105,57% 0690 Wpływy z różnych opłat 84,00 114,00 135,71% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0,00 500,00 0,00% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,40 105,15% 0920 Pozostałe odsetki 84,00 92,00 109,52% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 148,00 147,71 99,80% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 16

17 85410 Internaty i bursy szkolne , ,05 87,15% 0830 Wpływy z usług , ,69 87,09% 0920 Pozostałe odsetki 5,00 13,94 278,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 852,00 849,42 99,70% Szkolne schroniska młodzieżowe , ,80 92,56% 0830 Wpływy z usług , ,80 92,56% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,34 92,57% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,34 92,57% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,34 92,57% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,89 71,87% Pozostała działalność , ,89 71,87% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2707 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,12 135,60% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2709 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , ,77 120,07% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,26 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna ,65 0,00 0,00% Pozostała działalność ,65 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust ,65 0,00 0,00% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem: , ,29 90,24% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 17

18 Wydatki budżetu powiatu za 2014 rok Lp. nazwa Plan na r Wykonanie na r. % wykonania 1. Wydatki bieżące , ,40 94,59 2. Wydatki majątkowe , ,68 55,61 Razem Wydatki , ,08 84,54 Wydatki budżetu w 2014 roku 17% 83% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 18

19 Wydatki wykonane w 2014 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej 010 Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność Usługowa , Administracja publiczna ,85 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa , Obrona narodowa 2 085, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia 0, Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna Wydatki razem , ,08 Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 19

20 Wydatki budżetu za rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok Wykonanie na rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby , ,00 100,00% rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 020 Leśnictwo , ,83 96,46% Gospodarka leśna , ,78 99,23% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,16 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,62 93,54% Nadzór nad gospodarką leśną , ,05 68,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 68,98% 600 Transport i łączność , ,61 76,83% Drogi publiczne powiatowe , ,77 76,81% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 82,50% terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,44 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 90,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 753, ,41 77,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 71,53% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 550, ,89 44,31% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 199,40 44,31% 4270 Zakup usług remontowych , ,24 96,56% 4300 Zakup usług pozostałych , ,22 95,05% 4307 Zakup usług pozostałych ,27 253,04 2,35% 4309 Zakup usług pozostałych 5 283,06 47,46 0,90% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 63,95 0,00 0,00% 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 300,17 125,45 5,45% 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 477,88 22,14 4,63% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 20

21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,86 68,25% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 80,06% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 43,22% Drogi publiczne gminne 9 465, ,84 83,87% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 465, ,84 83,87% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,74 78,42% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,74 78,42% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 67,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 734, ,71 96,57% 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 75,59% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 889, ,70 82,96% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 270, ,00 100,00% 710 Działalność usługowa , ,16 99,48% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 254, ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,16 96,22% 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 96,22% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 630,22 630,22 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 21

22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,30 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,56 700,56 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 494, ,71 100,00% 4260 Zakup energii 1 686, ,71 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 550, ,44 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 530, ,45 100,00% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 064, ,70 100,00% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 221,50 221,50 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 109, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, ,00 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,85 57,22% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 189, ,00 100,00% Rady powiatów , ,28 89,52% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,32 90,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600, ,54 49,85% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500, ,42 65,26% Starostwa powiatowe , ,60 93,63% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 22

23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 59,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 92,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 93,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,25 83,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 93,23% 4260 Zakup energii , ,23 96,15% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,00 45,83% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 90,73% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 800, ,69 75,01% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci , ,62 92,61% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 9 500, ,54 96,60% telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 6 000, ,12 23,75% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 96,96% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,28 92,27% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 650,00 308,09 47,40% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 85,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,14 94,19% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20,00 0,00 0,00% , ,50 95,65% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 99,98% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 23

24 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,19 100,00% Kwalifikacja wojskowa , ,40 96,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 966,33 966,33 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,22 38,22 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 460, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 726, ,23 99,99% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 222,95 222,95 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 863, ,67 77,32% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 200, ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,08 93,74% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 250, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 350, ,00 99,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 81,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 98,24% Pozostała działalność , ,49 5,97% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 56,38% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 140, ,99 56,38% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 930, ,30 56,75% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 399,50 794,17 56,75% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 142,40 350,91 30,72% 4129 Składki na Fundusz Pracy 201,60 61,95 30,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33,00 33,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 42,66% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 53,58% 4307 Zakup usług pozostałych , ,86 59,28% 4309 Zakup usług pozostałych 1 833, ,04 59,28% 4430 Różne opłaty i składki , ,54 99,71% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 24

25 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 2,21% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 2,21% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,04 93,61% sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,04 93,61% powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 100, ,00 78,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 701,14 701,14 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,84 98,84 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 034, ,18 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 797, ,40 80,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,48 100,00% 752 Obrona narodowa 5 389, ,41 38,69% Pozostałe wydatki obronne 5 389, ,41 38,69% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,79 0,79 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 2 045, ,33 58,43% 4300 Zakup usług pozostałych 3 343,29 889,29 26,60% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,62 99,37% Komendy wojewódzkie Policji , ,34 99,68% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,34 99,21% , ,00 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 25

26 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,84 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 720, ,32 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 671, ,69 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,95 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,28 100,00% 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla , ,91 100,00% funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 010, ,60 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 078, ,94 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900, ,00 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,96 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 100,00% 4220 Zakup środków żywności 509,03 509,03 100,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 6 416, ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,07 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,78 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,66 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,88 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 915, ,11 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 256, ,14 100,00% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,46 100,00% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 26

27 Podróże służbowe krajowe 8 632, ,06 100,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 613,29 613,29 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, ,86 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 433,42 433,42 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Obrona cywilna 5 885, ,44 100,00% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 885, ,44 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 500, ,00 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 060, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 440,00 440,00 100,00% Pozostała działalność , ,84 66,95% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 500, ,00 44,44% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 250,00 375,00 16,67% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 125,00 16,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 333, ,69 52,40% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 225,00 194,50 86,44% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 27

28 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 75,00 64,83 86,44% 4300 Zakup usług pozostałych 7 770, ,00 82,75% 4308 Zakup usług pozostałych , ,83 75,45% 4309 Zakup usług pozostałych 9 535, ,28 75,45% 4388 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 800,00 174,53 9,70% 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 600,00 58,18 9,70% 757 Obsługa długu publicznego , ,86 99,64% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,86 99,64% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,86 99,64% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,66 84,92% Szkoły podstawowe specjalne , ,67 99,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 99,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,82 95,95% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 474,95 123,00 25,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Gimnazja specjalne , ,32 99,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 97,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,85 96,14% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Licea ogólnokształcące , ,67 78,23% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 28

29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200, ,00 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 98,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 99,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,90 99,30% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,56 99,54% 4260 Zakup energii , ,62 99,23% 4270 Zakup usług remontowych , ,65 28,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 280, ,90 96,24% 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 99,52% 4307 Zakup usług pozostałych 9 350, ,87 24,54% 4309 Zakup usług pozostałych 1 650,00 404,98 24,54% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 314, ,64 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 650,00 54,12 8,33% telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 900, ,04 91,62% telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4 400, ,72 83,47% 4430 Różne opłaty i składki 5 600, ,00 99,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 997,00 99,70% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 37,85% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 90,14% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 90,14% Id: DAF10AA1-D509-43EE-B9D FEA4D90. Podpisany Strona 29

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo