1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa"

Transkrypt

1 1. Outlk Express: knfiguracja i bsługa Prgram Micrsft Outlk Express 6 jest klientem mailwym czyli prgramem słucym d bsługi knt pczty . Prgram Outlk Express jest czci systemu Windws XP i jest instalwany razem z systemem. Kiedy Outlk Express nie jest zainstalwany naley z Panelu Sterwania wybra Ddaj lub usu prgramy i dinstalwac g za pmc aplikacji Ddaj/usu składniki systemu Windws. Prgram Outlk Express uruchamiamy z menu Start klikajc ikn z nazw prgramu. Outlk Express me bsługiwa kilka knt pczty i grup dyskusyjnych, a p autmatyzacji szczdzamy czas ptrzebny na ładwanie prtali pczty i lgwanie na knt uytkwnika. Z prgramu Outlk Express mg krzysta rózne sby nawet jeli krzystaj z teg sameg knta uytkwnika. Kada sba me zały własn tsam i chrni j hasłem przed pzstałymi uytkwnikami. P uruchmieniu prgramu pjawia si kn prgramu ze spr ilci funkcji, które usprawniaj prac. Wane jest zapznanie si z ich przeznaczeniem i spsbem wykrzystania. Wygld prgramu przedstawia Rysunek 1. Rysunek 1. Wygld prgramu Outlk Express i jeg główne elementy: (1) lista flderów, (2) kn główne, (3)kienk pdgldu, (4) kntakty, (5) pasek tytułwy, (6) menu główne, (7) pasek narzdzi, (8) pasek flderów, (9) klumny kna główneg, (9) pasek infrmacyjny kienka pdgldu, (10) pasek kna pgldu, (11) pasek stanu. Lista flderów (1). Wywietla list knt pczty i list flderów prgramu Outlk Express. Skrzynka dbircza zawiera list wiadmci dczytanych przez prgram Outlk Express z serwera pczty . Jeeli w flderze znajduj si wiadmci nieprzeczytane t ich il jest wywietlna w nawiasie kł nazwy flderu. Skrzynka nadawcza zawiera wiadmci gtwe d wysłania. Tutaj przechwywane s wiadmci czekujce na wysłanie, czyli d chwili kiedy prgram płczy si z serwerem pczty wychdzcej naszeg knta pczty .

2 Elementy wysłane zawier wszystkie wiadmci, które zstały wysłane bez wzgldu czy knkretna wiadm dtarła d adresata czy nie. Wysyłajc wiadmci za pmc prgramu Outlk Express kpia wiadmci nie jest zapisywana na serwerze knta pczty , dzieki czemu wysłane wiadmci nie uszczuplaj dstpneg miejsca na serwerze. Elementy usunite zawieraj usunite wiadmci z pzstałych flderów. Ten flder pełni tak sam rl jak ksz systemu Windws, dpóki nie skasujemy wiadmci z flderu elementy usunite znajduj sie ne na dysku twardym kmputera. Czst knt pczty jest sknfigurwane w taki spsób, e wiadmci p skpiwaniu przez prgram Outlk Experss s kaswane z serwera i p ich skaswaniu z flderu Elementy usunite nie istnieje mliw ich dzyskania. Kpie rbcze zawiera wiadmci nad którymi jeszcze pracujemy. Wiadm przensimy d flderu Kpie rbcze pdczas edycji wiadmci wybieraj z menu główneg Plik Zapisz lub za pmc kmbinacji klawiszy Ctrl+S. D istniejcej listy mna dda nwe fldery zaznaczajc dwlny z istniejcych flderów i wybierajc z menu kntekstweg Nwy flder. Pjawia si kn, w którym wpisujemy nazw nweg flderu i memy jeszcze zmieni płenie nweg flderu. Widk kna twrzenia nwg flderu przedstawia Rysunek 2. Rysunek 2. Okn twrzenia nweg flderu. Rysunek 3. Widk kna edycji wiadmci. Okn główne (2). Wywietla zawartci wybraneg elementu z listy flderów. Jeeli wybrany jest który z flderów lkalnych t ple ma wygld jak na Rysunek 1. Il, klejn i rzmiar klumn mna zmienia, jednak te pkazane na rysunku s najczciej wykrzystywane. Klumny w knie głównym znaczaj: Prirytet. Pkazuje jak nadawca/adresat znaczył wiadm pd wzgldem wanci. Mamy d wybru trzy stpnie prirytetu wyski, nrmalny i niski. Załcznik. Jeeli w tej klumnie w wierszu wiadmci jest brazek, t znaczy e wiadm zawiera załcznik. Oflaguj. Słuy uytkwnikwi d znaczenia wiadmci, a nastpnie np. psrtwa według tej klumny. Jeeli chcemu flagwa wiadm t w tej kmumnie bk wiadmsci trzeba klikna lewym przyciskiem myszki. Od. Wywietla nadawce wiadmi. Temat. Wywietla temat wiadmci. Odebran. Wywietla dat trzymania wiadmci. War zwróci uwag, e data debrania znacza dat kiedy wiadm wpłyneła na nasze knt na serwerze pczty , a nie mment pbrania wiadmci przez prgram Outlk Express. Wiadm s psrtwane wegług jednej z klumn rsnc bad malejc. Zmieniamy srtwanie klikajc na pasek z nazw/brazkiem klumny.

3 Okienk pdgldu (3). Zawiera tre wiadmci i pdgld niektórych typów plików zawartych w załczniku. W pasku kienka pdgldu widczne s pełne infrmacje na temat wiadmci. Jeeli p prawej strnie jest umieszczana ikna t znaczy, e wiadmc zawiera załcznik. Klikajc na ten brazek memy ten załcznik uruchmi lub zapisa na dysku. Kntakty (4). Szybki dstp d ksiki adreswej. Wyswietla list kntaktów dstpnych w ksice adreswej. Dwukrtne kliknicie wybraneg kntaktu spwduje twarcie d edycji nwej wiadmci z wpisanym juz adresatem. Z menu kntekstweg mna edytwa ksik adresw dla wybranych kntaktów. D istniejcej listy kntaktów autmatycznie s dpisywane adresy pczty , na które wysłalimy wiadm. Pasek flderów(9). Wywietla nazwy flderu tsamci. Przydatny gdy lista flderów jest zamknita. Pasek stanu (10). Pdaje pdstawwe infrmacje wybranym flderze i statusie prgramu Outlk Express. S t il wiadmci, il nie przeczytanych wiadmci, tryb pracy raz infrmacje zaistniałym błdzie. P dwukrtnym klikniciu trybu pracy zmieniamy tryb na przeciwny, a dwukrtne kliknicie znaku Błdu spwduje wywietlenie ddatkwych infrmacji błdzie. Pasek narzdzi (7). Zawiera szereg ikn i pól wybru. Klikajc ikn uruchamiamy dpwiedni funkcje prgramu. Klikajc na symbl bk ikny wybieramy ddatkwe pcje uruchamianej funkcji prgramu. Utwórz pczt. Uruchamia kn edycj nwej wiadmci (patrz Rysunek 3). W wybrze pcji memy wybra papeteri jaka ma zsta uyta d wysłania wiadmci. Odpwiedz nadawcy. Uruchamia kn edycji nwej wiadmci z wpisanym nadawc w plu D i zawartci trzymanej wiadmi. D wiadmci dpisane s ddatkwe infrmacje ryginalnej wiadmci: data trzymania, nadawca i adresaci. Odpwiedz wszystkim. Uruchamia kn edycji nwej wiadmci z wpisanymi adresami nadawcy i pzzstałych dbirców. Dłczna jest te zawartci trzymanej wiadmi z ddatkwymi infrmacjami. Przelij dalej. Uruchamia kn edycji wiadmci z zawartci ryginalnej wiadmci z ddatkwymi infrmacjami. W tym przypadku ple D jest puste. Drukuj. Spsduje wydrukwanie wybranej wiadmci. Usu. Kasuje wybrane wiadmci. Wylij/Odbierz. Wysyła wiadmci ze skrzynki nadawczej i ciga nwe wiadmci z serwera d skrzynki dbirczej. Rzwijajc menu mna wybra jedn z tych funkcji lub wysła i debra wiadmci z krelneg knta. Według dmylnych ustawien prgram Outlk Express pbiera i wysyła wiadmci c 30 minut. Adresy. Uruchamia ksik adresw. Znajd. Pzwala wyszuka wiadm lub sb w zasbach prgramu Outlk Express. Pasek tytułwy (5). Wywietla infrmacje flderze, nazw prgramu i nazw uywanej tsamci. Pasek tytułwy psiada funkcje typweg kna Windws przycisk menu systemweg p lewej strnie i przyciski minimalizacji, maksymalizaci i zamykania kna p prawej strnie. Twrzenie nwych tsamci i knfiguracja knta pczty Jeeli kilka sób bdzie krzysta z prgramu Outlk Express na tym samym kncie uytkwnika bd knt nie jest zabezpieczne hasłem, t naley na pcztek zały nw tsam najlepiej chrnin hasłem. Nie wart zakłada nwej tsamci jeeli uytkwnik knta jest jedyn sb krzystajc z teg knta i knt jest zabezpieczne. Nw tsam twrzymy według nastpujcych krków (patrz Rysunek 4 i Rysunek 5):

4 wybieramy z menu Plik Tsamci Ddaj nw tsam, wpisujemy nazw tsamci (dwlna nazwa, niekniecznie zwizana z nazw uytkwnika), zaznaczamy Wymagaj hasła i p dwukrtnie wpisanym hasle zatwierdzamu OK, zatwierdzamy OK, zgadzamy si na zmian tsamci na nwuwrzn. Rysunek 4. Okn nwje tsamci Rysunek 5. kn wprwadzania hasła, kn uruchmienia nwej tsamci P pierwszym uruchmienu prgramu Outlk Express lub p załeniu nwej tsamci uruchminy zstaje Kreatr płcze internetwych, który przeprwadza uytkwnika przez knfiguracje knta dla naszej tsamci. Kreatr płcze internetwych te uruchamiamy kiedy chcemy dda nwe knt pczty d naszych ustwie. Wybieramy z menu Narzdzia knta a w zakładce Pczta, Ddaj Pczta c spwduje uruchmienie Kreatra płcze internetwych. Teraz pstpujemywedług nastpujcych krków: Nazwa wywietlana. Tutaj wpisujemy nazw, która pjawi si u dbircy w plu OD. Pniewa trudn przewidzie d kg bdziemy wysyła wiadmci z teg knta w tym miejscu wart wpisa imi i nazwisk.rysunek 6. Adres . Jest adresem, na który inne sby bd wysyłały wiadmci d Ciebie. Nie musi t by adres, któreg knt pdłczamy, ale jakieklwiek z któreg pczt dbieramy.rysunek 7. Rysunek 6. kreatra płcze internetwych: nazwa wywietlana Rysunek 7. kreatra płcze internetwych: adres naszej pczty Nazwa serwerów . Ustawiamy typ serwera pczty przchdzcej z mliwych IMAP, POP3 lub HTTP jednak zazwyczaj jest t serwer POP3. Wpisujemy nazw serwera pczty przychdzcej i serwera pczty wychdzcej SMTP krzystajc z danych uzyskanych w trakcie zakładania knta

5 pczty . Jeeli nie znamy tych ustawie t dane te s dstpne na kncie naszej pczty w zakładce ustawienia lub włciwci.rysunek 8. Lgwanie pczty . Wpisujemy nazw knta pczty i hasł raz jeli serwer naszej pczty teg wymaga zaznaczamy lgwanie przy uyciu bezpieczneg uwierzytelnienia hasła. Nazwa knta nie zawsze jest nazw uytkwnika na serwerze pczty . Np dla knt na serwerze gdzie mna wybra róne dmeny (net.pl, buziaki.pl itp.) pełna nazwa knta t adres pczty , tj Rysunek 9. Jeeli wczeniej na kncie zainstalwan prgramwanie pczty , t prgram Outlk Express t wykryje i pjawi si kn Imprtuj wiadmci i ksik adreswa. Wybieramy pcj nie imprutuj i kczymy prac. Rysunek 8. Kreatr płcze internetwych: kn nazwy serwerów Rysunek 9. Kreatr płcze internetwych: kn lgwania pczty internetwej Zmiana ustawie ju istniejcych knt pczty wyknujemy wybieraj Narzdzia knta ptem zakładk Pczta i zaznaczamy knt d zmiany i wciskamy przycisk Właciwci. Pjawia si kn właciwci knta pczty (patrz Rysunek 11-Rysunek 13) z picima zakładkami słucych d edycji knta pczty e-mial. Tutaj tylk trzy s dla nas interesujce: Ogólne.Rysunek 11. Słuy d zmiany wybranej nazwy serwera, zmiany nazwy uytkwnika i rganizacji, zmiana adresu raz mna wpisa inny adres zwrtny kiedy wlimy trzymywa wiadmci na inny serwer. Jeeli zaznaczymy Uwzgldnij t knt przy dbieraniu pczty i synchrnizacji, t prgram bdzie si łczył z serwerem teg knta kiedy wybierzemy funkcj Wylij/dbierz pczt. Serwery. Rysunek 12. Wpisujemy wszystkie dane serwerów naszej pczty . Memy edytwa nazwy serwerów pczty przychdzcej i wychdzcej. W razie ptrzeby wprwadzamy/pprawiamy nazw lub hasł uytkwnika dla serwera pczty przychdzcej i wybieramy zapamitywanie hasła jeli wlimy przy kadym płczeniu je wpisywa autmatycznie. Jeeli serwer pczty wychdzcej wymaga uwierzytelnienia klikamy na przycisk Ustawienia i wybieramy Uyj tych samych ustawie c mój serwer pczty przychdzcej. Zaawanswane. Rysunek 13. Tutaj mna ustawi bardziej rzwinite elementy bsługi i kfiguracji knta. Numery prtów serwer naley zmiania kiedy p ustawieniu knta prgram wywietla błd. Numer serwera pczty przychdzcej t zazwyczaj 25 i rzadk wymaga bezpieczneg płczenia (SSL). Numer serwera pczty przechdzcej dla serwerów POP3 t 110, a kiedy serwer wymaga bezpieczneg płczenia, jest t 995. W elemencie limit czasu serwera krelamy przez jaki czas prgram ma pnawia próby płczenia z serwerem pczty. W plu wysyłanie memy pdzieli wiadm jeeli przekracza pewien kreln przez nas wielk. Wiksz serwerów pczty psiada graniczenie na wielk wysyłanych wiadm, wic i ten element me kaza sie pmcny przy wysyłaniu np. duej liczby zdj.

6 Najwaniejszym elementem jest ple Dstarczanie. Memy zaznaczy eby prgram pzstawiał kpie wiadmci na serwerze. Ta pcja jest bardz pmcna kiedy musimy pracwa na kilku kmputerach. Jednak jeli pczt sprawdzamy na jednym kmputerze, t lepiej wybra pcj usuwania p kilku dniach. Taki wariant nie dprwadzi d zablkwania knta z pwdu przekrczenia dspnej pjemnci. Rysunek 10. Widk wybru edycji knta internetweg Rysunek 11. Widk gólnych właciwci knta internetweg Rysunek 12. Widk ustawienia włciwci serwerów knta internetweg Rysunek 13. Widk zaawanswanych właciwci knta internetweg Piszemy nw wiadm Okn edycji wiadmci twieramy kiedy w knie prgramu Outlk Express klikniemy ikn Utwórz pczt, Odpwiedz, Odpwiedz wszytkim, Przelij dalej lub w knie kntaktów klikajc dwukrtnie na wybrany adres (patrz Rysunek 3). Na pasku narzdzi kna edycji wiadmci znajduj sie zazwyczaj ikny fukncji: Wylij. Wysyła wiadm d serwera pczty wychdzcej (Alt+S). Wytnij. Wycina/przensi d schwka zaznaczny fragment wiadmci (Ctrl+X). Kpiwanie. Kpiuje d schwka zaznaczny fragment wiadmci (Ctrl+C).

7 Wklej. Wkleja zawart schwka w zaznacznym miejscu wiadmci (Ctrl+V). Cfnij. Cfa statni wyknan zmiane. (Ctrl+Z). Spawd. Sprawdza pełn nazw adresata. Jeeli nie pamitamy pełneg adresu, t wpisujemy tylk fragment i klikamy t ikn. Prgram wyszuka w swich zasbach czy adres z takim fragmentem tekstu isntnieje. Piswnia. Sprawdza pprawn piswni. Dłcz. Ddawanie załczników. Prirytet. Ustawia wan wiadmci. Czasami widczny jest pasek frmatwania tekstu. Wszystkie funkcje dstpne w tym pasku s takie same jak w przypadku Wrdpada i w razie niejasnci mna zajrze d rzdziału jemu pwicnemu. Adresy pczty na które wiadm ma zsta wysłana wpisujemy w jeden z pól D, DW, UDW ddzialejc klejne adresy rednikiem (;). D. Wpisujemy głównych adresatów wiadmci. DW. D wiadmci, wpisujemy adresatów d ktrych wysyłamy t wiadm infrmacyjnie. UDW. Adres pd jaki zstanie wysłana kpia wiadmci, ale ten adres nie bdzie widczyny dla adresatów z pól D i DW. P wciniciu któreg z pwyej pisanych pól pjawi sie kn jak na Rysunek 14, gdzie p zaznaczeniu w lewym knie adresu klikajamy przycisk D, DW lub UDW umieszczamy knkretne adresy d dpwiednich pól. Rysunek 14. Widk kna wybru adresatów w kntaktów w ksice adreswej. Wprwadzanie reguł dla wiadmci niepadanych lub dla wiadmci mieci Zakładajc bezpłatne knt na serwerze pczty zawsze jestemy prszeni pdanie danych sbwych i zaintereswa. Według pdanych infrmacji usługdawca przesyła nam materiały reklamwe. Take przegldajc rózne strny internetwe lub scigajc bezpłatne prgramwanie musimy pda adres

8 naszeg knta pczty . Takie sytuacje pwduj, e nasz adres pczty trafia d baz danych agencji zajmujcych si wysyłaniem materiałów reklamwych. Z t tak zwana pczta mieciwa lub SPAM-em mna sbie pradzi w prgramie Outlk Express wykrzystujc reguły wiadmci. Reguł wiadmci dla pczty wprwadzamy wybieraj Narzdzia Reguły wiadmci Pczta.Rysunek 15. W pierwszy plu wybieramy warunki dla tej reguły krelamy kryteria stswane dla wiadmci przychdzcej. W drugim plu wybieramy akcje dla tej reguły, a w plu trzecim pis reguły klikaja na pdkrelny tekst zminiamy lub ddajemy fraz dla, której reguła działa (patrz Rysunek 16-Rysunek 18). Ddatkw w pcjach mna ustawi czy wybrana akcja ma działa na wiadm kiedy widmci zawiera frazy czy kiedy ta fraza nie wystpuje. W przypadku kiedy nie chcemy trzymywa wiadmci d wybranych nadawców uruchamiamy Narzdzia Reguły wiadmci Lista zablkwanych nadawców Ddajemy nwy adres i zatwierdzamy zmian. Rysunek 15. Widk kna Reguły wiadnmci Rysunek 16. Widk kna ddawania nwej reguły pczty Rysunek 17. Widk kna wpisywania reguły Rysunek 18. Widk kna wybru akcji dla reguły wiadmci

9 2. Ksika adreswa Ksika adreswa jest prgramem słucym d przechwywania infrmacji kntaktach, umliwiajc ich łatwe wykrzystanie przez prgramy takie jak Outlk Express. W ksice adreswej przechwujemy adresy , adresy dmwe i słubwe, numery telefnów itd, raz infrmacje sbiste jak data urdzin, rcznice, jubileusze. Ddatkw mna w ntatkach zpisywa infrmacje nie dpiwiadajce edej z kategrii. Uyteczn funcj ksiki aderswej jest mliw twrzenia grup kntaktów, ułatwiajcych wysyłanie wiadmci grupie sób, wpisujc naw grupy zamiast list kntaktów. Funkcje Imprtuj/Eksprtuj pzwalaj na wymian bazy danych kntaków midzy ksikami adreswymi na rónych kntach uytkwnika (dmpraca). Uruchamianie ksiki adreswej Ksika adreswa jest bardz cile zwizana z prgramem Outlk Express, ale memy j uruchmi ddzielnie. Outlk Express. Klikajc na ikn ksika adreswej w pasku narzdzi lub z menu Narzdzia wybieramy Narzdzia Ksika adreswa... Szybki dstp d listy kntaktów w trakcie edycji nwej wiadmci uzyskujemy klikajc którklwiek z ikn DO, DW, UDW. Menu Start. eby uruchmi ksik adresw wybieramy w menu Start i Akcesria Ksika adreswa. Dtawanie, usuwanie i edycja kntaktów Pdczas krzystania z ksiki adreswej czst ddajemy, usuwamy lub edytujemy kntakty. Kady adres pd jaki wysłan wiadm zstaje autmatycznie dpisany d ksizki adreswej. Jeeli chcemy dpisa adres istniejcy w trzymanej wiadmci na wybranym adresie z menu kntekstweg wybieramy Ddaj d ksiki adreswej. Jeeli ddajemy kntakt w ksice adreswej wybieramy Nwy Nwy kntakt. W bu przypadkach pjawia si kn edycji kntaktu, jak na Rysunek 210 i Błd! Nie mna dnale ródła dwłania.1. Rysunek 19. Widk kna ksiki adreswej. Tutaj widzimy jak ddawa nwy kntakt. Rysunek 20. Widk kna edycji kntaktu wybraneg d ddania z menu nwy kntakt

10 Rysunek 21 Widk kna edycji kntaktu wybraneg d ddania z menu kntekstweg Rysunek 22. Widk kna edycji kntaktu. P uruchmienu kna edycji kntaktu, bez wzgldu w jaki spsób, memy zmienia zawart pszczególnych pól. Nazwa. Wpisujemy dane kntaktu: imina, nazwisk, tytuł. W plu Wywietl uwstawiany jaka kmbinacja danych kntaktu ma byc wywietlana na licie kntaktów. W plu Przydmek wpisujemy przydmek kntaktu lub grupy. Przydmek mna wpisa pdczas edycji wiadmci i pdczas wysyłania pjawi si kn wybru kntaktów spród tych pdanym przydmku. W plu Adresy wpisujemy adres pczty kntaktu i zatwierdzamy przyciskiem Ddaj. Dla kadeg kntaktu mna wpisa dwln, ptrzebn il adresów . Wiadmci dla daneg kntaktu bd wysyłany pd adres pczty , który jest ustawiny jak dmylny. Zaznaczajc wybrany adres i wciskaj przycik Ustaw jak dmylny zmieniamy główny adres kntaktu. Pnadt przyciskami Edytuj i Usu dpwiedni zmieniamy i usuwamy adres . Zaznaczajc ple Wylij pczt uywaj tylk zwykłeg tekstu jeeli kntakt krzysta z prgramy d bsługi pczty , który nie czyta wiadmci w frmacie HTML. Pniewa znaczca wiksz prgramów pczty rzpznaje i w czytelny spsób wywietla wiadmci w frmacie HTML, nie zaznaczamy tej pcji. Dmwe. Wpisujemy dmwe dane kntaktu: adres, numery telefnów raz adres strny sieci Web. Słubwe. Wpisujemy słubwe dane kntaktu: nazwa firmy, adres firmy, stanwisk i numery firmwych telefnów/faksów. Jest te ple d wpisania adresu strnu internetwej firmy. Osbiste. Wpisujemy prywatne dane kntaktu: dane współmałnka i dzieci kntaktu raz płe i daty urdzin i imienin. Inne. Wpisujemy pzstałe infrmacje kntakcie, które niepasuj d rzadneg z pól pwyszych zakładek. Zakładki NetMeeting i Identyfikatry cyfrwe pzwalaj na wprwadzenie bardziej zaawanswanych infrmacji kntakcie, które s jednak rzadk wykrzystywane. eby usunc kntakt z ksiki adreswej zaznaczamy kntakt i klikamy przycisk Usu na paska narzdzi, lub z menu kntekstweg wybieramy pcje Usu. D pcji edycji istniejceg kntaktów wchdzimy klikaj przycisk z paska narzdzi Właciwci lub wybierajc t pcje z menu kntekstweg. Imprt i eksprt ksiki adreswej Kik adresw memy przeni midzy kmputerami krzystajc z pcji imprtu i eksprtu. Jeeli przensimy ksik midzy dwma kmputerami z systemem Windws, t krzystamy z plików Ksiki adreswej Windws (.wab windws address bk). W menu Plik wybieramy plecenie Eksprtuj Ksika adreswa (WAB). W knie wpisujemy nazw pliku. eby imprtwa ksik adresw z menu Plik wybieramy plecenie Imprtuj Ksika adreswa (WAB).

11 3. Knta mailwe w prtalach internetwych Wiele prtali internetwych feruje skrzynki pczty . Skrzynka me by płatna jak lub darmwa. Płatne skrzynki w zalenci d usługdawcy psiaj funkcje przewyszajce usługi dla darmwych knt pczty , jednak wart je zakłada jeeli ma t by np. skrzyna naszej firmy. Dla uytkwnika, który krzysta z pczty prywatnie wiksz dstpnych prtali feruje wystarczajce usługi. Najpplarniejszymi serwisami ferujcymi darmwe skrzynki pczty s: i wiele innych. Usługi prpnwane przez serwisy s pdbne i tylk sbiste preferencje mg decydwa wybrze. 4. Bankw internetwa

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/01_02/D Pracwnia internetwa w kadej szkle (edycja 2004) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (PD1) Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Z jakich knt mg krzysta uytkwnicy szklnej

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

fabik@oeiizk.waw.pl Instrukcja (2.01) Aktualizowano: 18 wrze nia 2004 GENSBS 6.x 2004 Windows95/98/Me/2000/XP w pracowni z serwerem SBS2003 (wst p)

fabik@oeiizk.waw.pl Instrukcja (2.01) Aktualizowano: 18 wrze nia 2004 GENSBS 6.x 2004 Windows95/98/Me/2000/XP w pracowni z serwerem SBS2003 (wst p) fabik@eiizk.waw.pl Aktualizwan: 18 wrzenia 2004 GENSBS 6.x 2004 Suplement: autmatyczne zakadanie knt w systemach SBS 2003 Windws95/98/Me/2000/XP w pracwni z serwerem SBS2003 (wstp) *** W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna dla listów i seryjnych dokumentów wysyłkowych

Korespondencja seryjna dla listów i seryjnych dokumentów wysyłkowych Krespndencja seryjna dla listów i seryjnych dkumentów wysyłkwych Kreatra krespndencji seryjnej mŝna uŝywać d twrzenia krespndencji seryjnej, etykiet wysyłkwych, kpert, katalgów i rzsyłania seryjnych wiadmści

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika

Podręcznik uŝytkownika Pdręcznik uŝytkwnika Pdręcznik uŝytkwnika 2004 2007 embeds sp. z.. All rights reserved. śaden fragment niniejszej dkumentacji nie mŝe być w jakiklwiek spsób pwielany lub przetwarzany (tłumaczny, przekształcany

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni

Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni Frmularz zgłszeniwy d III edycji knkursu Zwyczajnie Aktywni Knkurs Zwyczajnie Aktywni skierwany jest d rganizacji zrzeszających pacjentów cierpiących na autimmunlgiczne chrby zapalne z bszaru reumatlgii,

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4 Pdręcznik bsługi prgramu GPal Navigatr Wersja 4 GPal Navigatr Wersja 4 Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 1 Pwitanie...1 Zawartść CD/DVD...1 Wymagania systemwe...3 Knwencje instrukcji...3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kmpetencje Internet. Jak z nieg bezpiecznie krzystać? Prjekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć instalacja i zapznanie z pdstawami bsługi przeglądarki internetwej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 5.5

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 5.5 Pdręcznik bsługi prgramu GPal Navigatr Wersja 5.5 GPal Navigatr Wersja 5.5 Spis treści ROZDZIAŁ 1: WPROWADZENIE... 1 Pwitanie...1 Zawartść CD/DVD...1 Wymagania systemwe...3 Knwencje instrukcji...3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4 Pdręcznik bsługi prgramu GPal Navigatr Wersja 4 GPal Navigatr Wersja 4 Spis treści ROZDZIAŁ 1 - WPROWADZENIE... 1 Pwitanie...1 Zawartść CD/DVD...1 Wymagania systemwe...3 Knwencje instrukcji...4 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Portal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R

Instrukcja uŝytkownika Portal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R Instrukcja uŝytkwnika Prtal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R B&R zastrzega sbie praw zmiany zawartści niniejszej dkumentacji bez pwiadmienia Infrmacje zawarte w niniejszej dkumentacji są aktualne

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo