1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa"

Transkrypt

1 1. Outlk Express: knfiguracja i bsługa Prgram Micrsft Outlk Express 6 jest klientem mailwym czyli prgramem słucym d bsługi knt pczty . Prgram Outlk Express jest czci systemu Windws XP i jest instalwany razem z systemem. Kiedy Outlk Express nie jest zainstalwany naley z Panelu Sterwania wybra Ddaj lub usu prgramy i dinstalwac g za pmc aplikacji Ddaj/usu składniki systemu Windws. Prgram Outlk Express uruchamiamy z menu Start klikajc ikn z nazw prgramu. Outlk Express me bsługiwa kilka knt pczty i grup dyskusyjnych, a p autmatyzacji szczdzamy czas ptrzebny na ładwanie prtali pczty i lgwanie na knt uytkwnika. Z prgramu Outlk Express mg krzysta rózne sby nawet jeli krzystaj z teg sameg knta uytkwnika. Kada sba me zały własn tsam i chrni j hasłem przed pzstałymi uytkwnikami. P uruchmieniu prgramu pjawia si kn prgramu ze spr ilci funkcji, które usprawniaj prac. Wane jest zapznanie si z ich przeznaczeniem i spsbem wykrzystania. Wygld prgramu przedstawia Rysunek 1. Rysunek 1. Wygld prgramu Outlk Express i jeg główne elementy: (1) lista flderów, (2) kn główne, (3)kienk pdgldu, (4) kntakty, (5) pasek tytułwy, (6) menu główne, (7) pasek narzdzi, (8) pasek flderów, (9) klumny kna główneg, (9) pasek infrmacyjny kienka pdgldu, (10) pasek kna pgldu, (11) pasek stanu. Lista flderów (1). Wywietla list knt pczty i list flderów prgramu Outlk Express. Skrzynka dbircza zawiera list wiadmci dczytanych przez prgram Outlk Express z serwera pczty . Jeeli w flderze znajduj si wiadmci nieprzeczytane t ich il jest wywietlna w nawiasie kł nazwy flderu. Skrzynka nadawcza zawiera wiadmci gtwe d wysłania. Tutaj przechwywane s wiadmci czekujce na wysłanie, czyli d chwili kiedy prgram płczy si z serwerem pczty wychdzcej naszeg knta pczty .

2 Elementy wysłane zawier wszystkie wiadmci, które zstały wysłane bez wzgldu czy knkretna wiadm dtarła d adresata czy nie. Wysyłajc wiadmci za pmc prgramu Outlk Express kpia wiadmci nie jest zapisywana na serwerze knta pczty , dzieki czemu wysłane wiadmci nie uszczuplaj dstpneg miejsca na serwerze. Elementy usunite zawieraj usunite wiadmci z pzstałych flderów. Ten flder pełni tak sam rl jak ksz systemu Windws, dpóki nie skasujemy wiadmci z flderu elementy usunite znajduj sie ne na dysku twardym kmputera. Czst knt pczty jest sknfigurwane w taki spsób, e wiadmci p skpiwaniu przez prgram Outlk Experss s kaswane z serwera i p ich skaswaniu z flderu Elementy usunite nie istnieje mliw ich dzyskania. Kpie rbcze zawiera wiadmci nad którymi jeszcze pracujemy. Wiadm przensimy d flderu Kpie rbcze pdczas edycji wiadmci wybieraj z menu główneg Plik Zapisz lub za pmc kmbinacji klawiszy Ctrl+S. D istniejcej listy mna dda nwe fldery zaznaczajc dwlny z istniejcych flderów i wybierajc z menu kntekstweg Nwy flder. Pjawia si kn, w którym wpisujemy nazw nweg flderu i memy jeszcze zmieni płenie nweg flderu. Widk kna twrzenia nwg flderu przedstawia Rysunek 2. Rysunek 2. Okn twrzenia nweg flderu. Rysunek 3. Widk kna edycji wiadmci. Okn główne (2). Wywietla zawartci wybraneg elementu z listy flderów. Jeeli wybrany jest który z flderów lkalnych t ple ma wygld jak na Rysunek 1. Il, klejn i rzmiar klumn mna zmienia, jednak te pkazane na rysunku s najczciej wykrzystywane. Klumny w knie głównym znaczaj: Prirytet. Pkazuje jak nadawca/adresat znaczył wiadm pd wzgldem wanci. Mamy d wybru trzy stpnie prirytetu wyski, nrmalny i niski. Załcznik. Jeeli w tej klumnie w wierszu wiadmci jest brazek, t znaczy e wiadm zawiera załcznik. Oflaguj. Słuy uytkwnikwi d znaczenia wiadmci, a nastpnie np. psrtwa według tej klumny. Jeeli chcemu flagwa wiadm t w tej kmumnie bk wiadmsci trzeba klikna lewym przyciskiem myszki. Od. Wywietla nadawce wiadmi. Temat. Wywietla temat wiadmci. Odebran. Wywietla dat trzymania wiadmci. War zwróci uwag, e data debrania znacza dat kiedy wiadm wpłyneła na nasze knt na serwerze pczty , a nie mment pbrania wiadmci przez prgram Outlk Express. Wiadm s psrtwane wegług jednej z klumn rsnc bad malejc. Zmieniamy srtwanie klikajc na pasek z nazw/brazkiem klumny.

3 Okienk pdgldu (3). Zawiera tre wiadmci i pdgld niektórych typów plików zawartych w załczniku. W pasku kienka pdgldu widczne s pełne infrmacje na temat wiadmci. Jeeli p prawej strnie jest umieszczana ikna t znaczy, e wiadmc zawiera załcznik. Klikajc na ten brazek memy ten załcznik uruchmi lub zapisa na dysku. Kntakty (4). Szybki dstp d ksiki adreswej. Wyswietla list kntaktów dstpnych w ksice adreswej. Dwukrtne kliknicie wybraneg kntaktu spwduje twarcie d edycji nwej wiadmci z wpisanym juz adresatem. Z menu kntekstweg mna edytwa ksik adresw dla wybranych kntaktów. D istniejcej listy kntaktów autmatycznie s dpisywane adresy pczty , na które wysłalimy wiadm. Pasek flderów(9). Wywietla nazwy flderu tsamci. Przydatny gdy lista flderów jest zamknita. Pasek stanu (10). Pdaje pdstawwe infrmacje wybranym flderze i statusie prgramu Outlk Express. S t il wiadmci, il nie przeczytanych wiadmci, tryb pracy raz infrmacje zaistniałym błdzie. P dwukrtnym klikniciu trybu pracy zmieniamy tryb na przeciwny, a dwukrtne kliknicie znaku Błdu spwduje wywietlenie ddatkwych infrmacji błdzie. Pasek narzdzi (7). Zawiera szereg ikn i pól wybru. Klikajc ikn uruchamiamy dpwiedni funkcje prgramu. Klikajc na symbl bk ikny wybieramy ddatkwe pcje uruchamianej funkcji prgramu. Utwórz pczt. Uruchamia kn edycj nwej wiadmci (patrz Rysunek 3). W wybrze pcji memy wybra papeteri jaka ma zsta uyta d wysłania wiadmci. Odpwiedz nadawcy. Uruchamia kn edycji nwej wiadmci z wpisanym nadawc w plu D i zawartci trzymanej wiadmi. D wiadmci dpisane s ddatkwe infrmacje ryginalnej wiadmci: data trzymania, nadawca i adresaci. Odpwiedz wszystkim. Uruchamia kn edycji nwej wiadmci z wpisanymi adresami nadawcy i pzzstałych dbirców. Dłczna jest te zawartci trzymanej wiadmi z ddatkwymi infrmacjami. Przelij dalej. Uruchamia kn edycji wiadmci z zawartci ryginalnej wiadmci z ddatkwymi infrmacjami. W tym przypadku ple D jest puste. Drukuj. Spsduje wydrukwanie wybranej wiadmci. Usu. Kasuje wybrane wiadmci. Wylij/Odbierz. Wysyła wiadmci ze skrzynki nadawczej i ciga nwe wiadmci z serwera d skrzynki dbirczej. Rzwijajc menu mna wybra jedn z tych funkcji lub wysła i debra wiadmci z krelneg knta. Według dmylnych ustawien prgram Outlk Express pbiera i wysyła wiadmci c 30 minut. Adresy. Uruchamia ksik adresw. Znajd. Pzwala wyszuka wiadm lub sb w zasbach prgramu Outlk Express. Pasek tytułwy (5). Wywietla infrmacje flderze, nazw prgramu i nazw uywanej tsamci. Pasek tytułwy psiada funkcje typweg kna Windws przycisk menu systemweg p lewej strnie i przyciski minimalizacji, maksymalizaci i zamykania kna p prawej strnie. Twrzenie nwych tsamci i knfiguracja knta pczty Jeeli kilka sób bdzie krzysta z prgramu Outlk Express na tym samym kncie uytkwnika bd knt nie jest zabezpieczne hasłem, t naley na pcztek zały nw tsam najlepiej chrnin hasłem. Nie wart zakłada nwej tsamci jeeli uytkwnik knta jest jedyn sb krzystajc z teg knta i knt jest zabezpieczne. Nw tsam twrzymy według nastpujcych krków (patrz Rysunek 4 i Rysunek 5):

4 wybieramy z menu Plik Tsamci Ddaj nw tsam, wpisujemy nazw tsamci (dwlna nazwa, niekniecznie zwizana z nazw uytkwnika), zaznaczamy Wymagaj hasła i p dwukrtnie wpisanym hasle zatwierdzamu OK, zatwierdzamy OK, zgadzamy si na zmian tsamci na nwuwrzn. Rysunek 4. Okn nwje tsamci Rysunek 5. kn wprwadzania hasła, kn uruchmienia nwej tsamci P pierwszym uruchmienu prgramu Outlk Express lub p załeniu nwej tsamci uruchminy zstaje Kreatr płcze internetwych, który przeprwadza uytkwnika przez knfiguracje knta dla naszej tsamci. Kreatr płcze internetwych te uruchamiamy kiedy chcemy dda nwe knt pczty d naszych ustwie. Wybieramy z menu Narzdzia knta a w zakładce Pczta, Ddaj Pczta c spwduje uruchmienie Kreatra płcze internetwych. Teraz pstpujemywedług nastpujcych krków: Nazwa wywietlana. Tutaj wpisujemy nazw, która pjawi si u dbircy w plu OD. Pniewa trudn przewidzie d kg bdziemy wysyła wiadmci z teg knta w tym miejscu wart wpisa imi i nazwisk.rysunek 6. Adres . Jest adresem, na który inne sby bd wysyłały wiadmci d Ciebie. Nie musi t by adres, któreg knt pdłczamy, ale jakieklwiek z któreg pczt dbieramy.rysunek 7. Rysunek 6. kreatra płcze internetwych: nazwa wywietlana Rysunek 7. kreatra płcze internetwych: adres naszej pczty Nazwa serwerów . Ustawiamy typ serwera pczty przchdzcej z mliwych IMAP, POP3 lub HTTP jednak zazwyczaj jest t serwer POP3. Wpisujemy nazw serwera pczty przychdzcej i serwera pczty wychdzcej SMTP krzystajc z danych uzyskanych w trakcie zakładania knta

5 pczty . Jeeli nie znamy tych ustawie t dane te s dstpne na kncie naszej pczty w zakładce ustawienia lub włciwci.rysunek 8. Lgwanie pczty . Wpisujemy nazw knta pczty i hasł raz jeli serwer naszej pczty teg wymaga zaznaczamy lgwanie przy uyciu bezpieczneg uwierzytelnienia hasła. Nazwa knta nie zawsze jest nazw uytkwnika na serwerze pczty . Np dla knt na serwerze gdzie mna wybra róne dmeny (net.pl, buziaki.pl itp.) pełna nazwa knta t adres pczty , tj Rysunek 9. Jeeli wczeniej na kncie zainstalwan prgramwanie pczty , t prgram Outlk Express t wykryje i pjawi si kn Imprtuj wiadmci i ksik adreswa. Wybieramy pcj nie imprutuj i kczymy prac. Rysunek 8. Kreatr płcze internetwych: kn nazwy serwerów Rysunek 9. Kreatr płcze internetwych: kn lgwania pczty internetwej Zmiana ustawie ju istniejcych knt pczty wyknujemy wybieraj Narzdzia knta ptem zakładk Pczta i zaznaczamy knt d zmiany i wciskamy przycisk Właciwci. Pjawia si kn właciwci knta pczty (patrz Rysunek 11-Rysunek 13) z picima zakładkami słucych d edycji knta pczty e-mial. Tutaj tylk trzy s dla nas interesujce: Ogólne.Rysunek 11. Słuy d zmiany wybranej nazwy serwera, zmiany nazwy uytkwnika i rganizacji, zmiana adresu raz mna wpisa inny adres zwrtny kiedy wlimy trzymywa wiadmci na inny serwer. Jeeli zaznaczymy Uwzgldnij t knt przy dbieraniu pczty i synchrnizacji, t prgram bdzie si łczył z serwerem teg knta kiedy wybierzemy funkcj Wylij/dbierz pczt. Serwery. Rysunek 12. Wpisujemy wszystkie dane serwerów naszej pczty . Memy edytwa nazwy serwerów pczty przychdzcej i wychdzcej. W razie ptrzeby wprwadzamy/pprawiamy nazw lub hasł uytkwnika dla serwera pczty przychdzcej i wybieramy zapamitywanie hasła jeli wlimy przy kadym płczeniu je wpisywa autmatycznie. Jeeli serwer pczty wychdzcej wymaga uwierzytelnienia klikamy na przycisk Ustawienia i wybieramy Uyj tych samych ustawie c mój serwer pczty przychdzcej. Zaawanswane. Rysunek 13. Tutaj mna ustawi bardziej rzwinite elementy bsługi i kfiguracji knta. Numery prtów serwer naley zmiania kiedy p ustawieniu knta prgram wywietla błd. Numer serwera pczty przychdzcej t zazwyczaj 25 i rzadk wymaga bezpieczneg płczenia (SSL). Numer serwera pczty przechdzcej dla serwerów POP3 t 110, a kiedy serwer wymaga bezpieczneg płczenia, jest t 995. W elemencie limit czasu serwera krelamy przez jaki czas prgram ma pnawia próby płczenia z serwerem pczty. W plu wysyłanie memy pdzieli wiadm jeeli przekracza pewien kreln przez nas wielk. Wiksz serwerów pczty psiada graniczenie na wielk wysyłanych wiadm, wic i ten element me kaza sie pmcny przy wysyłaniu np. duej liczby zdj.

6 Najwaniejszym elementem jest ple Dstarczanie. Memy zaznaczy eby prgram pzstawiał kpie wiadmci na serwerze. Ta pcja jest bardz pmcna kiedy musimy pracwa na kilku kmputerach. Jednak jeli pczt sprawdzamy na jednym kmputerze, t lepiej wybra pcj usuwania p kilku dniach. Taki wariant nie dprwadzi d zablkwania knta z pwdu przekrczenia dspnej pjemnci. Rysunek 10. Widk wybru edycji knta internetweg Rysunek 11. Widk gólnych właciwci knta internetweg Rysunek 12. Widk ustawienia włciwci serwerów knta internetweg Rysunek 13. Widk zaawanswanych właciwci knta internetweg Piszemy nw wiadm Okn edycji wiadmci twieramy kiedy w knie prgramu Outlk Express klikniemy ikn Utwórz pczt, Odpwiedz, Odpwiedz wszytkim, Przelij dalej lub w knie kntaktów klikajc dwukrtnie na wybrany adres (patrz Rysunek 3). Na pasku narzdzi kna edycji wiadmci znajduj sie zazwyczaj ikny fukncji: Wylij. Wysyła wiadm d serwera pczty wychdzcej (Alt+S). Wytnij. Wycina/przensi d schwka zaznaczny fragment wiadmci (Ctrl+X). Kpiwanie. Kpiuje d schwka zaznaczny fragment wiadmci (Ctrl+C).

7 Wklej. Wkleja zawart schwka w zaznacznym miejscu wiadmci (Ctrl+V). Cfnij. Cfa statni wyknan zmiane. (Ctrl+Z). Spawd. Sprawdza pełn nazw adresata. Jeeli nie pamitamy pełneg adresu, t wpisujemy tylk fragment i klikamy t ikn. Prgram wyszuka w swich zasbach czy adres z takim fragmentem tekstu isntnieje. Piswnia. Sprawdza pprawn piswni. Dłcz. Ddawanie załczników. Prirytet. Ustawia wan wiadmci. Czasami widczny jest pasek frmatwania tekstu. Wszystkie funkcje dstpne w tym pasku s takie same jak w przypadku Wrdpada i w razie niejasnci mna zajrze d rzdziału jemu pwicnemu. Adresy pczty na które wiadm ma zsta wysłana wpisujemy w jeden z pól D, DW, UDW ddzialejc klejne adresy rednikiem (;). D. Wpisujemy głównych adresatów wiadmci. DW. D wiadmci, wpisujemy adresatów d ktrych wysyłamy t wiadm infrmacyjnie. UDW. Adres pd jaki zstanie wysłana kpia wiadmci, ale ten adres nie bdzie widczyny dla adresatów z pól D i DW. P wciniciu któreg z pwyej pisanych pól pjawi sie kn jak na Rysunek 14, gdzie p zaznaczeniu w lewym knie adresu klikajamy przycisk D, DW lub UDW umieszczamy knkretne adresy d dpwiednich pól. Rysunek 14. Widk kna wybru adresatów w kntaktów w ksice adreswej. Wprwadzanie reguł dla wiadmci niepadanych lub dla wiadmci mieci Zakładajc bezpłatne knt na serwerze pczty zawsze jestemy prszeni pdanie danych sbwych i zaintereswa. Według pdanych infrmacji usługdawca przesyła nam materiały reklamwe. Take przegldajc rózne strny internetwe lub scigajc bezpłatne prgramwanie musimy pda adres

8 naszeg knta pczty . Takie sytuacje pwduj, e nasz adres pczty trafia d baz danych agencji zajmujcych si wysyłaniem materiałów reklamwych. Z t tak zwana pczta mieciwa lub SPAM-em mna sbie pradzi w prgramie Outlk Express wykrzystujc reguły wiadmci. Reguł wiadmci dla pczty wprwadzamy wybieraj Narzdzia Reguły wiadmci Pczta.Rysunek 15. W pierwszy plu wybieramy warunki dla tej reguły krelamy kryteria stswane dla wiadmci przychdzcej. W drugim plu wybieramy akcje dla tej reguły, a w plu trzecim pis reguły klikaja na pdkrelny tekst zminiamy lub ddajemy fraz dla, której reguła działa (patrz Rysunek 16-Rysunek 18). Ddatkw w pcjach mna ustawi czy wybrana akcja ma działa na wiadm kiedy widmci zawiera frazy czy kiedy ta fraza nie wystpuje. W przypadku kiedy nie chcemy trzymywa wiadmci d wybranych nadawców uruchamiamy Narzdzia Reguły wiadmci Lista zablkwanych nadawców Ddajemy nwy adres i zatwierdzamy zmian. Rysunek 15. Widk kna Reguły wiadnmci Rysunek 16. Widk kna ddawania nwej reguły pczty Rysunek 17. Widk kna wpisywania reguły Rysunek 18. Widk kna wybru akcji dla reguły wiadmci

9 2. Ksika adreswa Ksika adreswa jest prgramem słucym d przechwywania infrmacji kntaktach, umliwiajc ich łatwe wykrzystanie przez prgramy takie jak Outlk Express. W ksice adreswej przechwujemy adresy , adresy dmwe i słubwe, numery telefnów itd, raz infrmacje sbiste jak data urdzin, rcznice, jubileusze. Ddatkw mna w ntatkach zpisywa infrmacje nie dpiwiadajce edej z kategrii. Uyteczn funcj ksiki aderswej jest mliw twrzenia grup kntaktów, ułatwiajcych wysyłanie wiadmci grupie sób, wpisujc naw grupy zamiast list kntaktów. Funkcje Imprtuj/Eksprtuj pzwalaj na wymian bazy danych kntaków midzy ksikami adreswymi na rónych kntach uytkwnika (dmpraca). Uruchamianie ksiki adreswej Ksika adreswa jest bardz cile zwizana z prgramem Outlk Express, ale memy j uruchmi ddzielnie. Outlk Express. Klikajc na ikn ksika adreswej w pasku narzdzi lub z menu Narzdzia wybieramy Narzdzia Ksika adreswa... Szybki dstp d listy kntaktów w trakcie edycji nwej wiadmci uzyskujemy klikajc którklwiek z ikn DO, DW, UDW. Menu Start. eby uruchmi ksik adresw wybieramy w menu Start i Akcesria Ksika adreswa. Dtawanie, usuwanie i edycja kntaktów Pdczas krzystania z ksiki adreswej czst ddajemy, usuwamy lub edytujemy kntakty. Kady adres pd jaki wysłan wiadm zstaje autmatycznie dpisany d ksizki adreswej. Jeeli chcemy dpisa adres istniejcy w trzymanej wiadmci na wybranym adresie z menu kntekstweg wybieramy Ddaj d ksiki adreswej. Jeeli ddajemy kntakt w ksice adreswej wybieramy Nwy Nwy kntakt. W bu przypadkach pjawia si kn edycji kntaktu, jak na Rysunek 210 i Błd! Nie mna dnale ródła dwłania.1. Rysunek 19. Widk kna ksiki adreswej. Tutaj widzimy jak ddawa nwy kntakt. Rysunek 20. Widk kna edycji kntaktu wybraneg d ddania z menu nwy kntakt

10 Rysunek 21 Widk kna edycji kntaktu wybraneg d ddania z menu kntekstweg Rysunek 22. Widk kna edycji kntaktu. P uruchmienu kna edycji kntaktu, bez wzgldu w jaki spsób, memy zmienia zawart pszczególnych pól. Nazwa. Wpisujemy dane kntaktu: imina, nazwisk, tytuł. W plu Wywietl uwstawiany jaka kmbinacja danych kntaktu ma byc wywietlana na licie kntaktów. W plu Przydmek wpisujemy przydmek kntaktu lub grupy. Przydmek mna wpisa pdczas edycji wiadmci i pdczas wysyłania pjawi si kn wybru kntaktów spród tych pdanym przydmku. W plu Adresy wpisujemy adres pczty kntaktu i zatwierdzamy przyciskiem Ddaj. Dla kadeg kntaktu mna wpisa dwln, ptrzebn il adresów . Wiadmci dla daneg kntaktu bd wysyłany pd adres pczty , który jest ustawiny jak dmylny. Zaznaczajc wybrany adres i wciskaj przycik Ustaw jak dmylny zmieniamy główny adres kntaktu. Pnadt przyciskami Edytuj i Usu dpwiedni zmieniamy i usuwamy adres . Zaznaczajc ple Wylij pczt uywaj tylk zwykłeg tekstu jeeli kntakt krzysta z prgramy d bsługi pczty , który nie czyta wiadmci w frmacie HTML. Pniewa znaczca wiksz prgramów pczty rzpznaje i w czytelny spsób wywietla wiadmci w frmacie HTML, nie zaznaczamy tej pcji. Dmwe. Wpisujemy dmwe dane kntaktu: adres, numery telefnów raz adres strny sieci Web. Słubwe. Wpisujemy słubwe dane kntaktu: nazwa firmy, adres firmy, stanwisk i numery firmwych telefnów/faksów. Jest te ple d wpisania adresu strnu internetwej firmy. Osbiste. Wpisujemy prywatne dane kntaktu: dane współmałnka i dzieci kntaktu raz płe i daty urdzin i imienin. Inne. Wpisujemy pzstałe infrmacje kntakcie, które niepasuj d rzadneg z pól pwyszych zakładek. Zakładki NetMeeting i Identyfikatry cyfrwe pzwalaj na wprwadzenie bardziej zaawanswanych infrmacji kntakcie, które s jednak rzadk wykrzystywane. eby usunc kntakt z ksiki adreswej zaznaczamy kntakt i klikamy przycisk Usu na paska narzdzi, lub z menu kntekstweg wybieramy pcje Usu. D pcji edycji istniejceg kntaktów wchdzimy klikaj przycisk z paska narzdzi Właciwci lub wybierajc t pcje z menu kntekstweg. Imprt i eksprt ksiki adreswej Kik adresw memy przeni midzy kmputerami krzystajc z pcji imprtu i eksprtu. Jeeli przensimy ksik midzy dwma kmputerami z systemem Windws, t krzystamy z plików Ksiki adreswej Windws (.wab windws address bk). W menu Plik wybieramy plecenie Eksprtuj Ksika adreswa (WAB). W knie wpisujemy nazw pliku. eby imprtwa ksik adresw z menu Plik wybieramy plecenie Imprtuj Ksika adreswa (WAB).

11 3. Knta mailwe w prtalach internetwych Wiele prtali internetwych feruje skrzynki pczty . Skrzynka me by płatna jak lub darmwa. Płatne skrzynki w zalenci d usługdawcy psiaj funkcje przewyszajce usługi dla darmwych knt pczty , jednak wart je zakłada jeeli ma t by np. skrzyna naszej firmy. Dla uytkwnika, który krzysta z pczty prywatnie wiksz dstpnych prtali feruje wystarczajce usługi. Najpplarniejszymi serwisami ferujcymi darmwe skrzynki pczty s: i wiele innych. Usługi prpnwane przez serwisy s pdbne i tylk sbiste preferencje mg decydwa wybrze. 4. Bankw internetwa

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

MES w NX 7.5. Michał Pura

MES w NX 7.5. Michał Pura MES w NX 7.5 Michał Pura 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm].

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo