UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian dochodów budżetu na rok 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu na rok 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian przychodów budżetu na rok 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wskutek zmian określonych w 1. niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę ,00 zł., tj. z kwoty ,88 zł. do kwoty ,88 zł. 2) planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) emisji papierów wartościowych w kwocie ,00 zł. b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,88 zł., 3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę ,00 zł., tj. z kwoty ,88 zł. do kwoty ,88 zł., 4) stan budżetu wynosi: a) plan dochodów ,89 zł. b) plan wydatków ,77 zł. c) deficyt budżetu ,88 zł. d) przychody budżetu ,88 zł. e) rozchody budżetu ,00 zł. ' 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się limit w postaci sumy dla zaciągniętych zobowiązań do kwoty ,00 zł.: 3. 1) z tytułu zaciąganych w 2014 r. kredytów w wysokości ,00 zł. na pokrycie przejściowego deficytu budżetu roku 2014; 2) z tytułu emitowanych w 2014 r. papierów wartościowych w wysokości ,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku Tabela Nr 3 Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 1

2 5. Tabela Nr 4 Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Tabela Nr 5 Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU mgr Krzysztof Ojczyk Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 grudnia 2014 r. Dochody budżetu w roku zmiany Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami* w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej* w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST* 010 Rolnictwo i łowiectwo 13,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 13,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 13,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 250, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 250, ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 250,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze b) dochody majątkowe 0, ,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 0, ,00 0,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 0, ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 1

4 0920 pozostałe odsetki 0,00 40,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące ,00 850,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 0,00 850,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0, ,00 0,00 0,00 0,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych 4 009,50 0,00 0,00 0,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich b) dochody majątkowe 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 2

5 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 3 170, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 170,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 3 000, ,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0,00 260,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 260,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa Pozostała działalność 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0,00 545,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0,00 522,00 0,00 0,00 0,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0,00 23,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 3

6 z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek od spadków i darowizn ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , ,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego a) dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej ,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00 alkoholowych 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, ,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 0, ,00 0,00 0,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa a) dochody bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 4

7 758 Różne rozliczenia 0, ,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 0, ,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego a) dochody bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 1 902, ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 902, ,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 0,00 63,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 2,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0,00 100,00 0,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0, ,00 0,00 0,00 0,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 6 200, ,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja 0, ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 5

8 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 0,00 8,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 744,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0,00 744,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 0,00 744,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna 2 198, ,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej 0, ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 0,00 258,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące 96,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 40,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 56,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 2,00 43,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2,00 43,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 0,00 43,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 2,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 6

9 a) dochody bieżące 200,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 156, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 256,00 300,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 256,00 300,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 300,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 0,00 300,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 956,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami 1 900, ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 900, ,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 0, ,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 251,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0,00 251,00 0,00 0,00 0, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0,00 251,00 0,00 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 0,00 12,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 0,00 105,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 250,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 7

10 0920 pozostałe odsetki 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na , ,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 * zmniejszenia ze znakiem "-", zwiększenia bez znaku 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku mgr Krzysztof Ojczyk Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 grudnia 2014 r. Wydatki budżetu w roku zmiany Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami * w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej * w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST * 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0, Melioracje wodne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 1

12 wydatki bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 9 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 9 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 0, ,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, ,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 2

13 (5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 8 974, ,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 8 312, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 312, ,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola 6 200, ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 6 200, ,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 6 200, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 200, ,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 0, ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, ,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 3

14 wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 744,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 0,00 422,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 0,00 422,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 422,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne 0, ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 4

15 wydatki bieżące 0, ,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 044,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 4 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 384,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 384,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 5

16 zadań (2) dotacje na zadania bieżące 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * zmniejszenia ze znakiem "-", zwiększenia bez znaku Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku mgr Krzysztof Ojczyk Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 6

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko - zmiany zmniejszenia zwiększenia A. DOCHODY , , , ,89 dochody bieżące , , , ,89 dochody majątkowe , , , ,00 B. WYDATKI , , , ,77 wydatki bieżące , , , ,37 wydatki majątkowe , ,00 0, ,40 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B) , , , ,88 F. FINANSOWANIE (P - R) , ,00 0, ,88 P. Przychody budżetu ogółem , ,00 0, ,88 z tego: 1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych , ,00 0, ,00 2/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,88 0,00 0, ,88 gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3/ Spłata udzielonych pożyczek ,00 0,00 0, ,00 R. Rozchody budżetu ogółem ,00 0,00 0, ,00 z tego: 1/ Udzielone pożyczki ,00 0,00 0, ,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 1

18 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku mgr Krzysztof Ojczyk Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 grudnia 2014 r. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko Lp. Dział Rozdz. Nazwa inwestycji Kwota Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , modernizacja odcinka rowu o nazwie "Rzeka Uszew" w miejscowości Wokowice , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą ,00 wojewódzką Koszyce - Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr Drogi publiczne powiatowe , budowa chodników przy drogach powiatowych , Drogi publiczne gminne , modernizacja dróg gminnych , budowa ulicy stanowiącej odgałęzienie ul. Kossaka w Brzesku , zakup i montaż przystanków autobusowych 5 000, budowa drogi gminnej Jadowniki - Okocim, ul. Dylągówka w Jadownikach i ul. Kasztanki w Okocimiu 3 690, modernizacja kanalizacji opadowej - ul. Szkolna w Jadownikach , budowa ul. Kossaka - odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Jasnej z dwoma ,00 sięgaczami budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mieszka I - Piastowska 5 517, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Chmielnej ,00 w Brzesku Pozostała działalność , zakup programu komputerowego Egzekutor dla SPP , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , nabycie nieruchomości do zasobów Gminy , budowa windy przy budynku administracyjnym w Brzesku ul. Głowackiego , Pozostała działalność , budowa oczyszczalni ścieków dla GOSiR i Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach 9 471, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku ,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 1

20 śladami rodziny Goetzów - montaż tablic z systemem oznakowania guide 24/24 oraz remont budynku Domu Ludowego w Okocimiu śladami rodziny Goetzów - montaż tablic z systemem oznakowania guide 24/24 oraz remont budynku Domu Ludowego w Okocimiu śladami rodziny Goetzów - montaż tablic z systemem oznakowania guide 24/24 oraz remont budynku Domu Ludowego w Okocimiu remont nawierzchni placu manewrowego wraz z zadaszeniem tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej remont nawierzchni placu manewrowego wraz z zadaszeniem tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej remont nawierzchni placu manewrowego wraz z zadaszeniem tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej doposażenie Domów Ludowych w Gminie Brzesko w sprzęt wspierający organizację imprez społeczno-kulturalnych doposażenie Domów Ludowych w Gminie Brzesko w sprzęt wspierający organizację imprez społeczno-kulturalnych , , , , , , , , Informatyka , Pozostała działalność , przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzesko , przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzesko , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku , zakup programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 33 w Brzesku , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji , dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (w wersji nieoznakowanej) dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku , Ochotnicze straże pożarne , historia i działalność OSP w Gminie Brzesko - montaż tablic z systemem oznakowania quide 24/24 oraz stworzenie Sali Tradycji w budynku GOSiR w Mokrzyskach 2 322, historia i działalność OSP w Gminie Brzesko - montaż tablic z systemem oznakowania quide 24/24 oraz stworzenie Sali Tradycji w budynku GOSiR w Mokrzyskach historia i działalność OSP w Gminie Brzesko - montaż tablic z systemem oznakowania quide 24/24 oraz stworzenie Sali Tradycji w budynku GOSiR w Mokrzyskach , , zakup toru dla MDP - dotacja dla OSP w Wokowicach , zakup i wymiana węży wysokiego ciśnienia firmy LUKAS - dotacja dla ,00 OSP w Szczepanowie zakup i montaż "strzał świetlnych" do działań na autostradzie na samochodzie pożarniczym MAN - dotacja dla OSP w Szczepanowie 8 600, dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Porębie Spytkowskiej , dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego z zestawem końcówek 4 400,00 wymiennych - dotacja dla OSP w Szczepanowie dofinansowanie zakupu i montażu selektywnego systemu alarmowo - wywoławczego - dotacja dla OSP w Okocimiu 2 500,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 2

21 75495 Pozostała działalność , zakup i montaż kamer obrotowych w systemie CCTV , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku , termomodernizacja budynków placówek oświatowych - szkoły podstawowe w Jasieniu, Mokrzyskach, Szczepanowie, Nr 1 w Jadownikach instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach budowa chodnika przy szkole i boisku sportowym - Szkoła Podstawowa w Buczu remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie , , , , , , Przedszkola , przebudowa ogrodzenia - Przedszkole w Szczepanowie , budowa zadaszenia przy budynku przedszkola - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej 5 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , zakup środków trwałych na potrzeby stołówki szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , zakup fortepianu do realizacji programów profilaktycznych , Pomoc społeczna 4 000, Ośrodki wsparcia 4 000, dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku 4 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku , budowa kanalizacji w Gminie Brzesko , Gospodarka odpadami , zakup zestawów komputerowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 3

22 zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw 7 000, zakup i montaż piaskownicy w Ogródku Jordanowskim 9 970, budowa placu zabaw dla wsi Okocim , budowa placu zabaw dla wsi Okocim , budowa placu zabaw dla wsi Okocim , Oświetlenie ulic, placów i dróg , zakup i montaż reduktorów , dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , wykonanie dodatkowej klimatyzacji do pracowni multimedialnej RCKB , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , korekta finansowa Rewitalizacji Rynku w Brzesku 342, korekta finansowa Rewitalizacji Rynku w Brzesku (VAT) , Pozostała działalność , zaprojektowanie i wbudowanie Krzyża Pamięci wraz z okolicznościową tablicą , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytami w miejscowości Mokrzyska , budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytami w miejscowości Mokrzyska , wykonanie baneru - kasetonu reklamowego na Kręgielnię BOSiR , modernizacja pomieszczeń w budynku BOSiR , Zadania w zakresie kultury fizycznej , wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS w Mokrzyskach ,00 RAZEM ,40 Inwestycje, ,00 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ,24 w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Zakupy inwestycyjne, ,40 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ,00 w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 4

23 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku mgr Krzysztof Ojczyk Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 5

24 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko A. DOCHODY ,89 dochody bieżące ,89 dochody majątkowe ,00 B. WYDATKI ,77 wydatki bieżące ,37 wydatki majątkowe ,40 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B) ,88 F. FINANSOWANIE (P - R) ,88 P. Przychody budżetu ogółem ,88 z tego: 1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych ,00 2/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, ,88 wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3/ Spłata udzielonych pożyczek ,00 R. Rozchody budżetu ogółem ,00 z tego: 1/ Udzielone pożyczki ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku mgr Krzysztof Ojczyk Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 grudnia 2014 r. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii Dział Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI Plan Plan DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 - ustaw - dochody bieżące , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ,00 2) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od ,00 alkoholu 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej ,00 i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 1

26 4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii ,00 realizowanych przez stowarzyszenia i parafie 5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy ,00 o wychowaniu w trzeźwości - wydatki majątkowe ,00 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku mgr Krzysztof Ojczyk Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 2

27 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 grudnia 2014 r. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Brzesko Dział Rozdz. Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Izby rolnicze ,00 0,00 wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych ,00 0, Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej własnych zadań bieżących ,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, ,40 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 1

28 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji 0, ,40 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 dotacje podmiotowe 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola specjalne 0, ,00 dotacje podmiotowe 0, , Gimnazja 0, ,00 dotacje podmiotowe 0, , Pozostała działalność 2 288,00 0,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2 288,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne ,00 0,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0, Programy polityki zdrowotnej ,00 0,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0, Zwalczanie narkomanii 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom 0, , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia 4 000,00 0,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu 4 000,00 0,00 terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych Rodziny zastępcze ,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 2

29 wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, Wspieranie rodziny 263,00 0,00 zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 263,00 0,00 pobranych w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0,00 zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 0,00 368,00 0,00 368,00 0, Zasiłki stałe 9 606,00 0,00 zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9 606,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego 0, ,00 zlecane innym podmiotom 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Gospodarka odpadami * 5 000,00 0,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 5 000,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* Pozostała działalność ,00 0,00 wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań ,00 0,00 bieżących 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 dotacje podmiotowe ,00 0, Biblioteki ,00 0,00 dotacje podmiotowe ,00 0,00 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 0,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 3

30 zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie ,00 0,00 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 926 Kultura fizyczna 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom 0, ,00 * dotacje celowe przekazane do innej gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych OGÓŁEM DOTACJE ,40 - dotacje podmiotowe ,00 - dotacje celowe ,40 - dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki ,00 samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych - dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki ,00 samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie ,40 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacje celowe przekazane gminie na zadania ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe przekazane gminie na zadania 5 000,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,40 Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 4

31 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* - pozostałe ,00 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych ,00 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie ,00 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie ,00 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - wpłaty gminy na rzecz innych jednostek ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty gminy na rzecz związków gmin na ,00 dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku mgr Krzysztof Ojczyk Id: 04C723B A-B334-FA26769A1737. Podpisany Strona 5

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/219/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012

UCHWAŁA NR XXXI/219/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 UCHWAŁA NR XXXI/219/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/313/2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2014

UCHWAŁA NR XLIII/313/2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2014 UCHWAŁA NR XLIII/313/2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2014 Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE. z dnia 26 stycznia 2016 roku

Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE. z dnia 26 stycznia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo