TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI BIEśĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku : a) podstawowego, b) pomocniczego, c) ror 2. Posiadanie rachunku opłata miesięczna : a) podstawowego, b) pomocniczego, c) ror d) rachunki bieŝące instytucji niekomercyjnych e) rachunek bieŝący rolniczy (opłata roczna) f) budŝety terenowe 15 zł 15 zł. 10 zł. 15,00 zł * 15,00 zł 5,00 zł. * 5,00 zł. 12,00 zł. 3. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS 4. Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym wypłata gotówkowa- z rachunku bieŝącego i pomocniczego 2,50 zł. 5. Wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet czeku 1 zł. od blankietu 6. Potwierdzenie czeku od kaŝdego czeku 5,00 zł. 0,50 zł. 2,50 zł. 7. Inkaso czeku 3,00 zł. 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 30,00 zł. 9. Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów na wniosek Posiadacza 10. Dokonanie likwidacji rachunku 11. Za wydanie potwierdzenia przelewu z wyjątkiem rach. ROR 3,00 zł. 12. Wysyłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień z tyt. niedopuszczalnego salda debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym do dłuŝnika 13. Home Banking: a) abonament miesięczny b) przelew na rachunek bankowy zł. 14. Wydanie kserokopii umowy 1 zł. 2,50 zł. 15. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeŝenia dokumentu toŝsamości klienta Banku Spółdzielczego w Niechobrzu

2 16. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeŝenia dokumentu toŝsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku Spółdzielczego w Niechobrzu 25,00 zł. I.1(a) RACHUNEK PŁATNY NA KAśDE śądanie POTWIERDZONY KSIĄśECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku płatnego na kaŝde Ŝadanie potwierdzonego ksiąŝeczką oszczędnościowego 2. Przelew z ksiąŝeczki na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 2,50 zł. 3. Wydanie ksiąŝeczki oszczędnościowej 4. Przepisanie ksiąŝeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 5. ZastrzeŜenie lub odwołanie przez klienta zastrzeŝenia realizacji wypłat z utraconej ksiąŝeczki oszczędnościowej 6. ZastrzeŜenie lub odwołanie zastrzeŝenia realizacji wypłat z ksiąŝeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 7. Wpłata gotówki na rachunek lub wypłata z rachunku 8. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w innych bankach ze sprawdzeniem salda 5.00 zł. 9. Likwidacja rachunku 10. Zmiana pełnomocnictwa do rachunku 11. Zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci I.2. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej 3. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej 4. Wypłata środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej 5. Przelew (przeksięgowanie) z rachunku bieŝącego lub pomocniczego, określonej kwoty środków, na rachunek lokaty terminowej 6. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy : a) prowadzony w BS b) prowadzony w innym banku krajowym 2,50 zł. 7. Likwidacja rachunku terminowego, przed i po upływie okresu umownego

3 8. Rachunek oszczędnościowy EFEKT 9. Kolejna wypłata środków z rachunku EFEKT 0,25 % min 5,00 zł. 10. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Student 11. Zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 12. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków w Banku dla banków 15,00 zł. 13. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł. 14. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za kaŝdy miesiąc roku bieŝącego b) za kaŝdy miesiąc roku poprzedniego 3,00 zł. max. 20,00 zł. za cały rok 5,00 zł. max. 30,00 zł. za cały rok 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za kaŝdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 16. Zmiana pełnomocnictwa do rachunku * dotyczy kaŝdej grupy rachunków I.3.1 SYSTEM USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CUI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH * 1. Dostęp do systemu - miesięcznie 30,00 zł. 2. Realizacja przelewu 1,00 zł. 3. Instalacja systemu u klienta przez pracownika Banku Spółdzielczego w Niechobrzu 4. Wydanie czytnika do kart 5. Wydanie karty mikroprocesorowej 1 karta bez opłat kaŝda następna 36,00 zł. plus VAT 6. Wydanie duplikatu karty 36,00 zł. plus VAT 7. Wydanie dodatkowego czytnika kart 68,00 zł. plus VAT I.3.2 SYSTEM USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CUI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. Dostęp do systemu 2. Realizacja przelewu 3. Wydanie tokena 4. Wydanie tokena po upływie terminu waŝności zł. plus VAT

4 5. Wydanie dodatkowego tokena do rachunku 105,00 zł. plus VAT I.3 KARTA VISA BUSINESS ELEKTRON 1. Wydawanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty zł. 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł. 5. Płatność karta w punktach handlowo-uslugowych w kraju 6. Płatność karta w punktach handlowo-usługowych za granicą 7. ZastrzeŜenie karty 25,00 zł. 8. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku 4,00 zł. 9. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 6,00 zł. 10. Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00 zł. 11. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł. 12. Zmiana danych UŜytkownika karty 6,00 zł. 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika 8,00 zł. 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2% min. 15. Wypłata gotówki w bankomatach banku 16. Obsługa karty - miesięcznie 4,00 zł. I.4 KARTA VISA BUSINESS 1. Wydanie nowej karty 120,00 zł. 2. Wznowienie karty 100,00 zł. 3. Wydanie duplikatu karty 40,00 zł. 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 12,00 zł. 5. Płatność kartą w punktach handlowo-uslugowych w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo-uslugowych za granicą

5 7. ZastrzeŜenie karty 50,00 zł. 8. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku 2% min. 5,00 zł. 9. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 6,00 zł. 10. Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4,00 zł. 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika 12. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 12,00 zł. 6,00 zł. 13. Zmiana danych UŜytkownika karty 6,00 zł. 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 15. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł. 16. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3% min. 12,00 zł. 17. Wypłata gotówki w bankomatach banku I.5 KARTA VISA ELEKTRON 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty 8,00 ZŁ. 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł. 5. Płatność karta w punktach handlowo-uslugowych w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo-uslugowych za granicą 7. ZastrzeŜenie karty 25,00 zł. 8. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku 4,00 zł. 9. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 6,00 zł. 10. Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00 zł. 11. Zmiana danych UŜytkownika karty 6,00 zł. 12. Wypłata gotówki w bankomatach BGś S.A., BPS S.A., i bankach zrzeszonych 1,50 zł. od transakcji 13. Wypłata gotówki w bankomatach banku 14. Obsługa karty - miesięcznie 4,00 zł

6 I.6 KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty 1)pobierana w 1 roku uŝytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł. b) mniej niŝ 6 600,00 zł. 2)pobierana od 2 roku uŝytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł. b) mniej niz 600,00 zł. 54,00 zł. bez opłat 4,50 zł. 4. Wydanie duplikatu karty 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowaniei wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek UŜytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku 0,50 % min. 5,00 zł. 10. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach bankó w kraju 3% min.5,00 zł. 11. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach bankó za granicą 2% min. 20,00 zł. 12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13. Rozpatrzenie reklamacji 14. ZastrzeŜenie karty przez Bank w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji bez opłat 16. Genorowanie zestawienia operacji na Ŝyczenie UŜytkownika karty za okres przez niego wskazany 17. Sporządzanie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 3,00 zł. 18. Zmiana danych UŜytkownika karty 19. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 20. Obsługa nieterminowej spłaty 40,00 zł. 21. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 30,00 zł.

7 II.1. KREDYTY 1. Kredyty dla osób fizycznych Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych o okresie spłaty do 6 miesięcy Kredyt gotówkowy konsumencki na zakup pojazdów: a) do 12 miesięcy b) od 13 do 36 miesięcy c) powyŝej 36 miesięcy dla posiadaczy ror: d) do 12 miesięcy e) od 13 do 36 miesięcy f) powyŝej 36 miesięcy Kredyt gotówkowy konsumencki*: a) do 1roku b) powyŝej 1 roku do 2 lat c) powyŝej 2 lat do 4 lat dla posiadaczy ror a) do 1roku b) powyŝej 1 roku do 2 lat c) powyŝej 2 lat do 4 lat * istnieje moŝliwość obniŝenia prowizji o 0,5p.p. w przypadku podpisania umowy o korzystanie z karty kredytowej VISA CLASSIC Kredyt mieszkaniowy: - do 5 lat - powyŝej 5 do 10 lat - pow. 10 lat dla posiadaczy ror: - do 5 lat - powyŝej 5 do 10 lat - pow. 10 lat 10,00 zł 1,5% 3,0% 1,0% 3,0% 1,3% 1,8% 2,2% 1,5% 1,0% 1,5% Kredyt mieszkaniowy kwota kredytu nie przekracza 25 tys. zł i nie jest zabezpieczony hipoteką - do 5 lat - powyŝej 5 do 10 lat 3,0% - pow. 10 lat 3,5% dla posiadaczy ror -do 5 lat -powyŝej 5 do 10 lat -pow. 10 lat Kredyt hipoteczny konsumpcyjny: - do 5 lat - powyŝej 5 lat dla posiadaczy ror: - do 5 lat - powyŝej 5 lat Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 2% 3% 1,5% 1,0%

8 Kredyt okolicznościowy - prowizja ustalana na mocy odrębnej uchwały Zarządu Banku dla kaŝdego rodzaju kredytu okolicznościowego Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat lub odsetek) od kwoty prolongowanej POZOSTAŁE Opłata za rozpatrzenie wniosku - działalność gospodarcza - kredyty mieszkaniowe - kredyty hipoteczne konsumpcyjne 0,5%, nie mniej niŝ 10,00 zł 100,00 zł. 80,00 zł. 80,00 zł. 2. Udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu 1,5% 0,9% 2% 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 4. Zwiększenie kwoty kredytu bez wydłuŝenia terminu spłaty od kwoty zwiększenia kredytu ( dotyczy ROR i rachunków bieŝących) 0,5% 1% 0,5% 1% 5 Nie wykorzystanie środków za gotowość udzielenia kredytu w rachunku bieŝącym, pomocniczym 6. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, między innymi dotyczą: zmiany oprocentowania kredytu, zmiany celu kredytowania, zmiany zabezpieczenia- płatna jednorazowo od kaŝdego aneksu. 100,00 zł. 50,00 zł. 150,00 zł. 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu- od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 200,00 zł. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłuŝenia lub jego brak. 2. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu za kaŝdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 3. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy. 4. Wydanie opinii o kliencie banku stwierdzającego jego zdolność kredytową i płatniczą. 30,00 zł. 20,00 zł. 30,00 zł zł. 30,00 zł zł. 5. Za sporządzenie zaświadczenia o wykreśleniu z hipoteki 6. Wznowienie umowy o przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia

9 7. Sporządzenie kserokopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 20,00 zł. 8. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 9. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (uzyskanie wypisu z księgi wieczystej 1 raz w roku) 10. Sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów 300,00 zł 70,00 zł 10,00 zł II.2 GWARANCJE, PORĘCZENIA BANKOWE 1. Udzielenie gwarancji, poręczenia od kwoty zobowiązania BS 1% 0,5% 2% 2. Udzielenie gwarancji vadium do 3-ch miesięcy 60,00 zł. 3. WydłuŜenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczeniaod kwoty objętej aneksem 1% 2% III. CZYNNOŚCI (ZLECENIA RÓśNE) III.1. ZAŚWIADCZENIA, OPINIE, ODPISY I POZOSTAŁE USŁUGI DOKUMENTACYJNE 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od kaŝdego dowodu księgowego 5,00 zł 2. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia 15,00 zł potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza wydruku komputerowego obrotów na rachunku bankowym (za kaŝdą stronę) 4. Wydanie opinii o kliencie Banku Spółdzielczego w Niechobrzu na wniosek klienta 20,00 zł. 5. Dokonanie zastrzeŝenia w systemie MIG : dokumentów bankowych, dowodów toŝsamości, dowodów rejestracyjnych pojazdów lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz przedmiotów mogących posłuŝyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych (np. pieczęcie) Wg kosztów rzeczywistych III.2. CZYNNOŚCI OKOŁORACHUNKOWE 1. Realizacja zlecenia stałego w PLN : a) na rachunek prowadzony w BS b) na rachunek w innym banku krajowym 1,00 zł. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego Wyciąg z rachunku bankowego 4. Udzielenia na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku 5. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Stawka negocjowana 300,00 zł.

10 6. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty i upomnień do kredytobiorcy, poŝyczkobiorcy, dłuŝnika lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty poŝyczki, kredytu lub odsetek (od kaŝdego monitu, bez względu na liczbę odbiorców) Za realizację czeków w innych placówkach bankowych i placówkach pocztowych 20,00 zł Wg kosztów Rzeczywistych 7. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za kaŝdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłuŝnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją 0,5% min. 10,00zł. od przekazywanej zajętej kwoty III.3. BLOKADA ŚRODKÓW 1. Dokonanie blokady środków na rachunkach z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za kaŝdą zawartą umowę : a) z BS b) z innymi bankami 20,00 zł. 2. Potwierdzenie wykonania blokady środków III.4. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za kaŝdy depozyt 5,00 zł. 2. Przechowywanie depozytu - opłata miesięczna 5,00 III.5. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN 1. Wpłata gotówkowa dokonywana poza rachunkiem własnym na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,5 % kwoty 0,5 % kwoty Nie mniej niŝ 2,00 zł. 200,00 zł. Wpłata dokonywana na rachunek Zakład Gospodarki Komunalnej GO KOM 1,00 zł. 2. Wypłata gotówkowa : a) z rachunku prowadzonego w BS b) z rachunku prowadzonego w innym banku krajowym, w ramach zastępczej obsługi kasowej opłatę uiszcza bank zlecający usługę lub osoba pobierająca wypłatę Wg umowy 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe (dzienne) : a) do 20 szt. b) powyŝej 20 szt.

11 nie dotyczy rachunków dla rolników nie dotyczy budŝetu terenowego obowiązuje od lutego 2008r. JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE ORAZ SPoŁDZIELNIE - stosowane są indywidualne stawki określone Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu Bank zastrzega sobie prawo corocznej indeksacji opłat i prowizji. Zastrzega sobie równieŝ prawo dokonania zmian stawek opłat i prowizji. Niechobrz, styczeń 2008r. Zarząd