B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y"

Transkrypt

1 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o w i z j e S t a w k a 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe: 1) prowadzone przez placówki Banku Spółdzielczego 2) prowadzone w innych bankach, wpłaty na rzecz telefonii DIALOG, TP S.A., za gaz, energię, i innych 0,35 % 0,40 % min. 4 zł min. od do 4 zł instytucji Centrala w Legnicy oraz -Kunice, Krotoszyce Legnickie Pole, Gaworzyce i Żukowice Punkt kasowy nr 2 stawka 0,40% min. 3,0 zł Punkt Kasowy nr 1 - stawka 0,40% min. 4 zł 3) wpłaty gotówkowe na rachunek Urzędu Skarbowego z tytułu opłat za ustanowienie hipoteki Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub Posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. 2. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych. 1) prowadzonych przez placówki banku 0,30 % min. 4 zł spółdzielczego 2) prowadzonych przez inne banki oraz 0,50 % min. z konta zlecenia do wypłaty 3. Przelewy na rachunki bankowe 1) od każdego przelewu 2) przelewy realizowane poprzez usługę polecenie zapłaty, 3) przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w BS. 4) opłata dodatkowa za przelew w systemie SORBNET : - na kwotę zł. i wyższą 1 - na kwotę poniżej zł Rozliczenia płatności z tytułu składek na rzecz ZUS 5. Przelew wykonywany jako stałe zlecenie, - wychodzący w drogę - przelew wewnętrzny 6. Realizacja płatności gotówkowych z wpływów bieżących. Uwaga: Wpływy bieżące obejmują wpływy na rachunek z zewnątrz bądź wewnątrz z rachunków różnych Klientów i nie dotyczą środków przeksięgowanych wewnętrznie pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BS Legnica tego samego Klienta, w tym również lokat. 0,1 % min. 20 zł 1

2 O p ł a t y 7. Otwarcie rachunku bankowego 20 zł 8. Prowadzenie rachunku 1) bieżącego lub pomocniczego- za każdy rachunek 2) dodatkowego służącego wyodrębnieniu środków pieniężnych - za każdy rachunek 3) prowadzenie rachunku inwestycyjnego miesięcznie 2 miesięcznie 2 miesięcznie 2 Uwaga: opłatę pobiera się z góry za dany miesiąc. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy rachunek jest zajęty przez organy egzekucyjne, prowizję za prowadzenie rachunku zaprzestaje się naliczać (z chwilą otrzymania zajęcia), po realizacji lub uchyleniu zajęcia, pobiera się prowizję od dnia zaprzestania naliczania i pobierania. 9. Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty) 10. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 6 zł od każdego czeku 11. Przyjęcie do inkasa czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 6 zł 12. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta. 13. Potwierdzenie autentyczności podpisów (zgodnie z wzorami podpisów złożonych w BS) 14. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych. 15. Sporządzenie odpisu: 1) wyciągu rachunku bankowego 2) jednego dowodu do wyciągu 3) wydrukowanie obrotów- za jedną stronę wydruku 4) kserokopia umowy rachunku lub karty wzorów podpisów 16. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. Przy realizacji tytułu wykonawczego w ratach, opłatę pobiera się każdorazowo w pełnej wysokości przy realizacji tytułu wykonawczego 17. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz innych firm i banków 4 zł 1 20 zł 18. Wydanie pojedynczych blankietów czekowych. za blankiet 19. Wydanie na wniosek klienta: 1) pisemnego zaświadczenia potwierdzającego wysokość 50 zł salda lub obrotów na rachunku bankowym 2) pisemnej opinii bankowej dla innych banków, firm i 100 zł instytucji 20. Za zgłoszenie zmiany wzoru podpisów 2

3 21. Za przyjęcie weksla do depozytu 22. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło opłata miesięczna o stanie rachunku 23. Opłata za likwidacje rachunku na wniosek Klienta 24. Opłata za przyjęcie, wprowadzenie, wycofanie zastrzeżenia (jednorazowo) 25. Opłata za wymianę bilonu 1) bilon na banknoty lub banknoty na bilon, 0,5 % min 4 zł powyżej 50 szt. 2) banknoty na banknoty, powyżej 20 szt. 0,5 % min 4 zł Uwaga: Nie dotyczy operacji dokonywanych przez stałych klientów BS (rachunek, kredyt, lokaty)przy wpłatach na rachunek 26. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS 7 zł I. 1. RACHUNKI BANKOWE DLA ROLNIKÓW P r o w i z j e i opłaty S t a w k a 1. Prowizja za otwarcie rachunku 2. Prowizja za prowadzenie rachunku- miesięcznie 3 Prowizja za przelew- wychodzący - wewnętrzny 4 Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunek 0,25 % min. 5. Opłata za czek za wydrukowaną asygnatę 6. Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunku 0,2 % min. 7. Wpłata składek na rzecz KRUS 0,5 % min 1,50 zł 8. Stałe zlecenie 9. Abonament miesięczny dla korzystających z CUI Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS 11. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie Opłata miesięczna rachunku Pozostałe warunki nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków bankowych. II OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY II.1 Rachunki z wkładami oszczędnościowymi a vista i terminowe. L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka Otwarcie rachunku. 2. Wystawienie książeczki z wkładami oszczędnościowymi a vista i terminowymi 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty gotówkowe na książeczkę 4. Wypłaty gotówkowe z książeczki 5. Dopisanie kwoty w książeczce przekazanej z rachunku prowadzonego w innym banku. 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej. 3

4 7. Opłata za przyjęcie, wprowadzenie, wycofanie zastrzeżenia do bazy MIG DZ utraconej książeczki i /lub dokumentu tożsamości) 8. Umorzenie utraconej książeczki 9. Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w 50 zł drodze cesji. 11. Dokonanie likwidacji książeczki. Opłatę pobiera się przy likwidacji wkładów a vista i wkładów terminowych. Opłatę za książeczkę pięciowkładową pobiera się jednorazowo przy likwidacji ostatniego wkładu. 12. Przyjęcie dyspozycji zablokowania środków w książeczce oszczędnościowej z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny 20 zł Bank Realizacja przelewu z rachunku oszczędnościowego (a vista bądź lokaty) na rachunek: - walutowy lub złotowy prowadzony w BS Legnica (przelew wewnętrzny) - złotowy prowadzony w innym banku krajowym w systemie elixir 2. Przelewy realizowane jako zlecenie stałe z rachunku a vista: - w drogę - przelew wewnętrzny 14. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 15. Wydanie kserokopii: 1) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na każde żądanie 2) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami terminowymi Udzielenie na wniosek posiadacza wkładu 16. oszczędnościowego pisemnej informacji bądź zaświadczenia o posiadaniu wkładu i jego wysokości 17. Sporządzenie odpisu obrotów w formie wydruku komputerowego: -za każdą stronę Uwaga: Opłaty nie pobiera się: - w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek lub, gdy: - odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb prowadzonych spraw karnych lub karnoskarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 18. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku 19. Wyliczenie premii gwarancyjnej 20 zł 40 zł 7 zł opłata miesięczna 4

5 - wydanie pierwszego zaświadczenia - wydanie kolejnego zaświadczenia 20. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. Przy realizacji tytułu wykonawczego w ratach, opłatę pobiera się każdorazowo w pełnej wysokości przy realizacji tytułu wykonawczego 21. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS II.2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (KONTA OSOBISTE) L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 6 zł Uwaga: Opłata nie podlega zwrotowi 3. Wpłata własna na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostkach BS 1) czekiem 2) asygnatą 5. Przelew na rachunek bankowy - wewnętrzny, prowadzony w BS 6. Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym 7. Realizacja zlecenia stałego lub jednorazowego - przelew wychodzący w drogę - przelew wewnętrzny 8 Wydanie blankietów czekowych - za jeden blankiet czeku 9. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 10. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób. 11. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu ROR, w wysokości salda itp. 12. Sporządzenie odpisów: 1) wyciągu z ROR 2) jednego dowodu do wyciągu 3) w formie wydruku komputerowego za 1 stronę wydruku 4) kserokopia umowy Opłaty nie pobiera się: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, - gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu i prokuratury, dla potrzeb prowadzonych spraw karnych lub karno- skarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 6 zł od każdego czeku 40 zł 8 zł 13. Za zgłoszenie zmiany wzoru podpisów Wyciągi z rachunków oszczędnościowo- 5

6 rozliczeniowych 1) odbierane przez posiadacza ROR lub osobę upoważnioną w placówce banku prowadzącej rachunek 2) wysyłane przez BS na terenie kraju a) listem zwykłym b) listem poleconym 15. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków do ROR lub dowodu tożsamości i dokonanie zastrzeżenia 16. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia wymagalnego z tytułu debetu w rachunku ROR, zaległej prowizji lub zadłużenia wymagalnego z tytułu wystawienia czeku bez pokrycia plus koszty przesyłki pocztowej 17. Za likwidację rachunku ROR 18. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o opłata miesięczna stanie rachunku 19. Opłata za przyjęcie, wprowadzenie, wycofanie zastrzeżenia jednorazowo- 20. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. Przy realizacji tytułu wykonawczego w ratach, opłatę pobiera się każdorazowo w pełnej wysokości przy realizacji tytułu wykonawczego 21. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS 22. Opłata za przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków (zapis) na wypadek śmierci 20 zł II.3 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto STUDENT L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku Uwaga: Opłata nie podlega zwrotowi 3. Wpłata własna na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostkach BS asygnatą 5. Przelew na rachunek bankowy - wewnętrzny, prowadzony w BS 6. Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym 7. Realizacja zlecenia stałego lub jednorazowego 6

7 - przelew wychodzący w drogę - przelew wewnętrzny 1,50 zł 8 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów 1 na rzecz banków i osób. 9. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu Konta STUDENT, w wysokości salda itp. 20 zł 10. Sporządzenie odpisów: 1) wyciągu z Konta STUDENT 2) jednego dowodu do wyciągu 3) w formie wydruku komputerowego za 1 stronę wydruku 4) kserokopia umowy Opłaty nie pobiera się: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, - gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu i prokuratury, dla potrzeb prowadzonych spraw karnych lub karnoskarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 11. Wyciągi z rachunków Konta STUDENT: 7 zł 1) odbierane przez posiadacza Konta STUDENT lub osobę upoważnioną w placówce banku prowadzącej rachunek 2) wysyłane przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 12. Za likwidację rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Konta STUDENT 13. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku 14. Opłata za przyjęcie, wprowadzenie, wycofanie zastrzeżenia KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 15. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Electron od każdej karty Visa Electron wydanej do rachunku Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika. 16. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS opłata miesięczna jednorazowo- Pozostałe warunki nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i kart płatniczych Visa Electron. 7

8 II.4 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto JUNIOR L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata własna na rachunek 4. Przelew na rachunek bankowy - wewnętrzny, prowadzony w BS 5. Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym 6. Wyciągi z Konta JUNIOR 1) odbierane przez posiadacza Konta JUNIOR lub osobę upoważnioną w placówce banku prowadzącej rachunek 2) wysyłane przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 7. Za likwidację Konta JUNIOR 0 zł 8. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o opłata miesięczna stanie rachunku KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 9. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Electron od każdej karty Visa Electron wydanej do rachunku Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika. 10. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS Pozostałe warunki nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i kart płatniczych Visa Electron. II.5 Rachunki oszczędnościowe EFEKT-KONTO L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata własna na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostkach BS -raz w miesiącu, kolejne wypłaty 5. Przelew na rachunek bankowy - wewnętrzny na ROR, prowadzony w BS, jeden raz w miesiącu, - przelew na inne rachunki w BS oraz kolejny na ROR w BS Uwaga: brak możliwości przelewów do innych Banków 6 Wymagana minimalna kwota na rachunku (wypłaty poniżej stanu minimalnej wymaganej 0,25% min. 5,00 zł zł 8

9 kwoty skutkują wypowiedzeniem umowy rachunku oszczędnościowego) 7. Wyciągi z rachunków oszczędnościowych EFEKT-KONTO 1) odbierane przez posiadacza lub osobę upoważnioną w placówce banku prowadzącej rachunek 2) wysyłane przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 8. Za likwidację rachunku oszczędnościowego 9. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku opłata miesięczna II.6 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto SENIOR L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku Uwaga: Opłata nie podlega zwrotowi 3. Wpłata własna na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostkach BS asygnatą 5. Przelew na rachunek bankowy - wewnętrzny, prowadzony w BS 6. Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym 7. Realizacja zlecenia stałego lub jednorazowego - przelew wychodzący w drogę - przelew wewnętrzny 8 Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób. 9. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu Konta SENIOR, w wysokości salda itp. 10. Sporządzenie odpisów: 1) wyciągu z Konta SENIOR 2) jednego dowodu do wyciągu 3) w formie wydruku komputerowego za 1 stronę wydruku 4) kserokopia umowy Opłaty nie pobiera się: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, - gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu i prokuratury, dla potrzeb prowadzonych spraw karnych lub karno- skarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 11. Wyciągi z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych Konta SENIOR: 1 7 zł 9

10 1) odbierane przez posiadacza Konta SENIOR lub osobę upoważnioną w placówce banku prowadzącej rachunek 2) wysyłane przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 12. Za likwidację Konta SENIOR 13. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło opłata miesięczna o stanie rachunku 14. Opłata za przyjęcie, wprowadzenie, wycofanie zastrzeżenia jednorazowo- 15. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS Pozostałe warunki nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i kart płatniczych Visa Electron. III. Kredyty L.p Rodzaj czynności/usług Prowizja Prowizja od udzielonych kredytów naliczana od kwoty przyznanego kredytu, płatna jednorazowo oraz opłata przygotowawcza: a) na działalność gospodarczą, rolniczą-prowizja z okresem spłaty do 1 roku z okresem spłaty powyżej 1 roku - - opłata przygotowawcza od kwoty opracowanego wniosku kredytowego b) na budownictwo mieszkaniowe - prowizja - opłata przygotowawcza od kwoty opracowanego wniosku kredytowego c) konsumpcyjne, gotówkowe - prowizja 1,5%-2% 2 % - 2,5 % 0,5 % max. 300 zł 1,5% - 2 % 0,5 % max. 300 zł 3 % 2 % - sezonowe, wakacyjne, świąteczne d) kredyty dla posiadaczy ROR - prowizja z okresem spłaty do 1 roku z okresem spłaty powyżej roku e) umowy debetowe-prowizja jednorazowa przy podpisaniu umowy - prowizja 2 % 3 % 3 % 2% -3% f) kredyty na zakup samochodów - prowizja g) nie pobiera się opłaty przygotowawczej od kredytów 2 % 10

11 z dopłatami ARiMR; pozostawia się prowizję Uwaga: Przy opracowaniu wniosków o kredyty konsumpcyjne, gotówkowe, sezonowe, na zakup samochodów, dla posiadaczy ROR, umowy debetowe obowiązuje opłata przygotowawcza naliczana w następujący sposób: - kredyty do kwoty zł. 2 % od kwoty kredytu 1 % max. 300 zł - kredyty od kwoty zł. Opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi i winna być pobierana po podjęciu decyzji kredytowej, nie później niż w dniu podpisania umowy i realizacji kredytu. 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu, części kredytu, za zmianę na wniosek Klienta warunków umowy kredytowej - na okres do 1 miesiąca - na okres powyżej 1 miesiąca - inne przypadki 3. 1.Za gotowość - od nie wykorzystanej kwoty kredytu na działalność gospodarczą 2. Za gotowość od nie wykorzystanej kwoty kredytu na działalność rolniczą Uwaga: Przy działalności rolniczej prowizja za gotowość obowiązuje przy kredytach udzielonych od dnia r. 0,5 % min. 150 zł 1 % min. 150 zł 0,5% min. 150 zł 2%- 4 % 0,5%-1% w stosunku rocznym od kwoty postawionej do dyspozycji Prowizję pobiera się w okresach miesięcznych z rachunku bieżącego Kredytobiorcy. Z powyższej prowizji zwolnione są Jednostki Samorządu Terytorialnego. 4. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy lub poręczycieli odpisu umowy 20 zł 5. Wydanie zezwolenia na zmianę dłużnika przez nowego Kredytobiorcę lub wydanie zezwolenia na zmianę dłużnika o nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką, także sporządzenie dokumentu zwalniającego część nieruchomości spod wpisu hipotecznego 6. Wydanie Klientowi zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS z tytułu udzielonego kredytu; oraz za sporządzenie wniosku o wykreślenie wpisu z zastawu rejestrowego.. 7. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty (rat) kredytu lub odsetek - od każdego wezwania 100 zł plus koszty przesyłki pocztowej Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wystawienie wezwania zarówno do kredytobiorcy jak i do poręczycieli. 8. Wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta 50 zł 9. Wydanie na wniosek klienta opinii bankowej dla innych banków, firm i instytucji. Wydanie zaświadczenia o promesę, Wydanie Promesy 100 zł 0,5% min. 200 zł 10. Sporządzenie na wniosek przedsiębiorcy, ubiegającego się o kredytwyjaśnień dotyczących dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej tego przedsiębiorcyopłata za sporządzenie tego dokumentu 100 zł 11

12 III a Karty Kredytowe. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: 1) pobierana w 1 roku użytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 2) pobierana od 2 roku użytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł b) mniej niż 600,00 zł 54,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 9. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % min.5,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 3,00 % min.5,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 2,00 % min.20,00 zł 12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13. Rozpatrzenie reklamacji. 14. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku. 50,00 zł 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 16. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza karty za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 17. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 18. Zmiana danych Użytkownika karty 19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 20. Obsługa nieterminowej spłaty 40,00 zł 21. Obsługa przekroczenia limitu karty 30,00 zł 12

13 IV. Gwarancje, poręczenia. L.p. Rodzaj czynności/usług Stawka 1. Za przygotowanie wniosku o gwarancję, opłata 0,5 % max. 300 zł poręczenie 2. Od udzielonych gwarancji, poręczeń - na okres do 1 roku - na okres powyżej 1 roku 2 %-3% 3 % -5 % V. Przechowywanie w depozycie bankowym. L.p. Rodzaj czynności/usług Stawka 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt 2. Przechowywanie depozytu a) książeczki oszczędnościowej Od każdego deponowanego dokumentu. miesięcznie b) innych papierów wartościowych, akcji, obligacji Od każdego deponowanego dokumentu. c) duplikatów kluczy posiadaczy rachunków bankowych lub obsługiwanych kasowo przez BS Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Nie pobiera się opłaty: 1) od zdeponowanych książeczek oszczędnościowych wystawionych przez BS, stanowiących zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BS 2) od książeczek oszczędnościowych złożonych do depozytu w związku z realizacją stałych zleceń w ROR. miesięcznie miesięcznie VI. KARTY PŁATNICZE VISA ELECTRON* L.p Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 1 Wydanie duplikatu karty Visa Electron. Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 1 2 Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Electron od każdej karty Visa Electron wydanej do rachunku Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika. 3 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany. 4 zastrzeżenie karty. zastrzeżenie karty Visa Electron w związku z zamianą na kartę Visa Classic Debetowa 5 Wypłata gotówki w bankomatach BPS SA i banków, które podpisały Porozumienie 6 zł 2 1 (BGŻ, SGB, KB, MR Bank) 6 Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do Zrzeszenia BPS S.A. 7 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4 zł 8 Wypłata gotówki w bankomatach Euronet. 4 zł 13

14 9 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty. 2 % min. 10 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 11 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2 % min. 12 Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju 13 Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych za granicą 14 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 15 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 16 Zmiana danych Użytkownika karty 17 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł * Karta Visa Electron wycofana z oferty Banku. Karty wydane Klientom funkcjonują do końca okresu ich ważności VI. a KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC DEBETOWA L.p Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA 1 Wydanie nowej karty Visa Classic Debetowa PROMOCJA 2 Wznowienie karty Visa Classic Debetowa 3 Wydanie duplikatu karty Visa Classic Debetowa. Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 4 Opłata miesięczna za użytkowanie karty Visa Classic Debetowa od każdej karty Visa Classic Debetowa wydanej do rachunku Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika. 5 Transakcje bezgotówkowe 6 Transakcje gotówkowe: a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1, b) w innych bankomatach w kraju, c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą, d) poprzez usługę Visa Cash back w Polsce, e) w punktach akceptujących kartę w kraju, f) w punktach akceptujących kartę za granicą, g) w placówkach Poczty Polskiej. 4 zł 6 zł 2 % min. 7 Sprawdzenie salda w bankomacie 2 8 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres 9 Zmiana danych Użytkownika karty 10 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 11 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 1 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku- 2 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 14

15 VII. KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS L.p Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTA PŁATNICZA VISA Business 1. Wydanie nowej karty Visa Business 100 zł 2. Wznowienie karty Visa Business 3. Wydanie duplikatu karty Visa Business 60 zł Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business wydanej do rachunku 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 1 Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany. 6. Nieuzasadniona reklamacja - po jej rozpatrzeniu 7. Rozpatrzenia zasadnej reklamacji 8. Zastrzeżenie karty. 100 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA Kredyt Bank 1 % min 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 2 % min 4 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3 % min Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2 % min 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 3 % min Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4 zł 15. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju 16. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych za granicą 17. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 6 zł Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia 18. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego. 6 zł 19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Zmiana danych Użytkownika karty 6 zł 21. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 22. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty zł VIII. KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS ELECTRON L.p Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON 1. Wydanie nowej karty Visa Business Electron 2 Wznowienie karty Visa Business Electron 15

16 3. Wydanie duplikatu karty Visa Business Electron 1 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business Electron wydanej do rachunku 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6 zł 6. Nieuzasadniona reklamacja - po jej rozpatrzeniu 7. Rozpatrzenia zasadnej reklamacji 8. Zastrzeżenie karty 2 9. Wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA Kredyt Bank 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2 % min 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2 % min 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 15. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju 16. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych za granicą 17. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia 18. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego. 6 zł 19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty IX. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) e-konto L.p. Rodzaj czynności /usług Opłata/prowizja 1. Udostępnienie CUI bezpłatnie 2. Wydanie pierwszego tokena bezpłatnie 3. Wydanie kolejnego tokena oraz opłata za uszkodzenie lub zgubienie tokena 4. Wydanie kolejnego tokena (w związku z upływem okresu ważności tokena) 5. Realizacja przelewu na rachunek -w innym banku, 250 zł 20 zł 6. Realizacja przelewu wewnętrznego 0,50 zł 7. Abonament miesięczny za korzystanie z usług internetowych 7 zł/miesięcznie (bez dodatkowych opłat za prowadzenie rachunku) 16

17 e-firma BS L.p. Rodzaj czynności /usług Opłata/prowizja 1. Udostępnienie CUI bezpłatnie 2. Wydanie tokena bezpłatnie 3. Wydanie kolejnego tokena (w związku z upływem okresu ważności tokena) 20 zł 4. Wydanie czytnika / karty identyfikacyjnej bezpłatnie 5. Wydanie kolejnej karty identyfikacyjnej/czytnika 200 zł 6. Opłata za zastrzeżenie tokena oraz karty identyfikacyjnej 7. Realizacja przelewu na rachunek w innym banku, natomiast przelewu wewnętrznego 8. Abonament miesięczny za korzystanie z usług internetowych 50 zł 0,50 zł 2/miesięcznie (brak prowizji miesięcznej za prowadzenie rachunku) 9. Zablokowanie dostępu do CUI 10. Za instalację systemu CUI u Klienta: a) pierwszy raz, b) każda kolejna wizyta ( w tym usunięcie awarii), leżące po stronie klienta bezpłatnie 100 zł X ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu dokonywania operacji bankowej. 2. Zarząd Banku może wyrazić zgodę w stosunku do stałych Klientów, gdzie liczba dokonywanych operacji jest duża, na ryczałtowaną odpłatność w terminach miesięcznych. 3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowych chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej. 4. Zarząd Banku zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji w sprawach odmiennych warunków ustalenia opłaty od wymienionych w taryfie opłat i prowizji bankowych. 5. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego winna być pobierana miesięcznie w terminach: - rachunki bieżące, pomocnicze do 15 dnia każdego miesiąca - rachunki ROR w terminie do 25 dnia każdego miesiąca - pozostałe w terminie do 30 dnia każdego miesiąca XI INTERPRETACJE. Pobieranie opłat za prowadzenie rachunku w przypadku, gdy rachunek jest zablokowany ( z powodu zajęcia lub innego tytułu wykonawczego). W przypadku, gdy rachunek klienta (zarówno rachunek bieżący, ROR, Avista, itd.), zablokowany jest z powodu zajęcia - nie nalicza się opłaty za prowadzenie rachunku. Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Legnicy za wyjątkiem niektórych opłat zatwierdzonych odrębnymi uchwałami dla Filii Radwanice. 17

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik 0 Grupa BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik do Uchwały nr 184/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 31.08.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZENIU WIELKIM (obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 r.) KWIECIEŃ, 2017 r. CZĘŚĆ I TARYFA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZENIU WIELKIM (obowiązuje od dnia 16 marca 2016 r.) MARZEC, 2016 r. CZĘŚĆ I TARYFA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo