B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y"

Transkrypt

1 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o w i z j e S t a w k a 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe: 1) prowadzone przez placówki Banku Spółdzielczego 2) prowadzone w innych bankach, wpłaty na rzecz telefonii DIALOG, TP S.A., za gaz, energię, i innych 0,35 % 0,40 % min. 4 zł min. od do 4 zł instytucji Centrala w Legnicy oraz -Kunice, Krotoszyce Legnickie Pole, Gaworzyce i Żukowice Punkt kasowy nr 2 stawka 0,40% min. 3,0 zł Punkt Kasowy nr 1 - stawka 0,40% min. 4 zł 3) wpłaty gotówkowe na rachunek Urzędu Skarbowego z tytułu opłat za ustanowienie hipoteki Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub Posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. 2. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych. 1) prowadzonych przez placówki banku 0,30 % min. 4 zł spółdzielczego 2) prowadzonych przez inne banki oraz 0,50 % min. z konta zlecenia do wypłaty 3. Przelewy na rachunki bankowe 1) od każdego przelewu 2) przelewy realizowane poprzez usługę polecenie zapłaty, 3) przelew wewnętrzny na rachunek prowadzony w BS. 4) opłata dodatkowa za przelew w systemie SORBNET : - na kwotę zł. i wyższą 1 - na kwotę poniżej zł Rozliczenia płatności z tytułu składek na rzecz ZUS 5. Przelew wykonywany jako stałe zlecenie, - wychodzący w drogę - przelew wewnętrzny 6. Realizacja płatności gotówkowych z wpływów bieżących. Uwaga: Wpływy bieżące obejmują wpływy na rachunek z zewnątrz bądź wewnątrz z rachunków różnych Klientów i nie dotyczą środków przeksięgowanych wewnętrznie pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BS Legnica tego samego Klienta, w tym również lokat. 0,1 % min. 20 zł 1

2 O p ł a t y 7. Otwarcie rachunku bankowego 20 zł 8. Prowadzenie rachunku 1) bieżącego lub pomocniczego- za każdy rachunek 2) dodatkowego służącego wyodrębnieniu środków pieniężnych - za każdy rachunek 3) prowadzenie rachunku inwestycyjnego miesięcznie 2 miesięcznie 2 miesięcznie 2 Uwaga: opłatę pobiera się z góry za dany miesiąc. Pobrana opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy rachunek jest zajęty przez organy egzekucyjne, prowizję za prowadzenie rachunku zaprzestaje się naliczać (z chwilą otrzymania zajęcia), po realizacji lub uchyleniu zajęcia, pobiera się prowizję od dnia zaprzestania naliczania i pobierania. 9. Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty) 10. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 6 zł od każdego czeku 11. Przyjęcie do inkasa czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 6 zł 12. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta. 13. Potwierdzenie autentyczności podpisów (zgodnie z wzorami podpisów złożonych w BS) 14. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych. 15. Sporządzenie odpisu: 1) wyciągu rachunku bankowego 2) jednego dowodu do wyciągu 3) wydrukowanie obrotów- za jedną stronę wydruku 4) kserokopia umowy rachunku lub karty wzorów podpisów 16. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. Przy realizacji tytułu wykonawczego w ratach, opłatę pobiera się każdorazowo w pełnej wysokości przy realizacji tytułu wykonawczego 17. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz innych firm i banków 4 zł 1 20 zł 18. Wydanie pojedynczych blankietów czekowych. za blankiet 19. Wydanie na wniosek klienta: 1) pisemnego zaświadczenia potwierdzającego wysokość 50 zł salda lub obrotów na rachunku bankowym 2) pisemnej opinii bankowej dla innych banków, firm i 100 zł instytucji 20. Za zgłoszenie zmiany wzoru podpisów 2

3 21. Za przyjęcie weksla do depozytu 22. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło opłata miesięczna o stanie rachunku 23. Opłata za likwidacje rachunku na wniosek Klienta 24. Opłata za przyjęcie, wprowadzenie, wycofanie zastrzeżenia (jednorazowo) 25. Opłata za wymianę bilonu 1) bilon na banknoty lub banknoty na bilon, 0,5 % min 4 zł powyżej 50 szt. 2) banknoty na banknoty, powyżej 20 szt. 0,5 % min 4 zł Uwaga: Nie dotyczy operacji dokonywanych przez stałych klientów BS (rachunek, kredyt, lokaty)przy wpłatach na rachunek 26. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS 7 zł I. 1. RACHUNKI BANKOWE DLA ROLNIKÓW P r o w i z j e i opłaty S t a w k a 1. Prowizja za otwarcie rachunku 2. Prowizja za prowadzenie rachunku- miesięcznie 3 Prowizja za przelew- wychodzący - wewnętrzny 4 Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunek 0,25 % min. 5. Opłata za czek za wydrukowaną asygnatę 6. Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunku 0,2 % min. 7. Wpłata składek na rzecz KRUS 0,5 % min 1,50 zł 8. Stałe zlecenie 9. Abonament miesięczny dla korzystających z CUI Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS 11. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie Opłata miesięczna rachunku Pozostałe warunki nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków bankowych. II OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY II.1 Rachunki z wkładami oszczędnościowymi a vista i terminowe. L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka Otwarcie rachunku. 2. Wystawienie książeczki z wkładami oszczędnościowymi a vista i terminowymi 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty gotówkowe na książeczkę 4. Wypłaty gotówkowe z książeczki 5. Dopisanie kwoty w książeczce przekazanej z rachunku prowadzonego w innym banku. 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej. 3

4 7. Opłata za przyjęcie, wprowadzenie, wycofanie zastrzeżenia do bazy MIG DZ utraconej książeczki i /lub dokumentu tożsamości) 8. Umorzenie utraconej książeczki 9. Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w 50 zł drodze cesji. 11. Dokonanie likwidacji książeczki. Opłatę pobiera się przy likwidacji wkładów a vista i wkładów terminowych. Opłatę za książeczkę pięciowkładową pobiera się jednorazowo przy likwidacji ostatniego wkładu. 12. Przyjęcie dyspozycji zablokowania środków w książeczce oszczędnościowej z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny 20 zł Bank Realizacja przelewu z rachunku oszczędnościowego (a vista bądź lokaty) na rachunek: - walutowy lub złotowy prowadzony w BS Legnica (przelew wewnętrzny) - złotowy prowadzony w innym banku krajowym w systemie elixir 2. Przelewy realizowane jako zlecenie stałe z rachunku a vista: - w drogę - przelew wewnętrzny 14. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 15. Wydanie kserokopii: 1) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na każde żądanie 2) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami terminowymi Udzielenie na wniosek posiadacza wkładu 16. oszczędnościowego pisemnej informacji bądź zaświadczenia o posiadaniu wkładu i jego wysokości 17. Sporządzenie odpisu obrotów w formie wydruku komputerowego: -za każdą stronę Uwaga: Opłaty nie pobiera się: - w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek lub, gdy: - odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb prowadzonych spraw karnych lub karnoskarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 18. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku 19. Wyliczenie premii gwarancyjnej 20 zł 40 zł 7 zł opłata miesięczna 4

5 - wydanie pierwszego zaświadczenia - wydanie kolejnego zaświadczenia 20. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. Przy realizacji tytułu wykonawczego w ratach, opłatę pobiera się każdorazowo w pełnej wysokości przy realizacji tytułu wykonawczego 21. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS II.2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (KONTA OSOBISTE) L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 6 zł Uwaga: Opłata nie podlega zwrotowi 3. Wpłata własna na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostkach BS 1) czekiem 2) asygnatą 5. Przelew na rachunek bankowy - wewnętrzny, prowadzony w BS 6. Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym 7. Realizacja zlecenia stałego lub jednorazowego - przelew wychodzący w drogę - przelew wewnętrzny 8 Wydanie blankietów czekowych - za jeden blankiet czeku 9. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 10. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób. 11. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu ROR, w wysokości salda itp. 12. Sporządzenie odpisów: 1) wyciągu z ROR 2) jednego dowodu do wyciągu 3) w formie wydruku komputerowego za 1 stronę wydruku 4) kserokopia umowy Opłaty nie pobiera się: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, - gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu i prokuratury, dla potrzeb prowadzonych spraw karnych lub karno- skarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 6 zł od każdego czeku 40 zł 8 zł 13. Za zgłoszenie zmiany wzoru podpisów Wyciągi z rachunków oszczędnościowo- 5

6 rozliczeniowych 1) odbierane przez posiadacza ROR lub osobę upoważnioną w placówce banku prowadzącej rachunek 2) wysyłane przez BS na terenie kraju a) listem zwykłym b) listem poleconym 15. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków do ROR lub dowodu tożsamości i dokonanie zastrzeżenia 16. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia wymagalnego z tytułu debetu w rachunku ROR, zaległej prowizji lub zadłużenia wymagalnego z tytułu wystawienia czeku bez pokrycia plus koszty przesyłki pocztowej 17. Za likwidację rachunku ROR 18. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o opłata miesięczna stanie rachunku 19. Opłata za przyjęcie, wprowadzenie, wycofanie zastrzeżenia jednorazowo- 20. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. Przy realizacji tytułu wykonawczego w ratach, opłatę pobiera się każdorazowo w pełnej wysokości przy realizacji tytułu wykonawczego 21. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS 22. Opłata za przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków (zapis) na wypadek śmierci 20 zł II.3 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto STUDENT L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku Uwaga: Opłata nie podlega zwrotowi 3. Wpłata własna na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostkach BS asygnatą 5. Przelew na rachunek bankowy - wewnętrzny, prowadzony w BS 6. Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym 7. Realizacja zlecenia stałego lub jednorazowego 6

7 - przelew wychodzący w drogę - przelew wewnętrzny 1,50 zł 8 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów 1 na rzecz banków i osób. 9. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu Konta STUDENT, w wysokości salda itp. 20 zł 10. Sporządzenie odpisów: 1) wyciągu z Konta STUDENT 2) jednego dowodu do wyciągu 3) w formie wydruku komputerowego za 1 stronę wydruku 4) kserokopia umowy Opłaty nie pobiera się: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, - gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu i prokuratury, dla potrzeb prowadzonych spraw karnych lub karnoskarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 11. Wyciągi z rachunków Konta STUDENT: 7 zł 1) odbierane przez posiadacza Konta STUDENT lub osobę upoważnioną w placówce banku prowadzącej rachunek 2) wysyłane przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 12. Za likwidację rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Konta STUDENT 13. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku 14. Opłata za przyjęcie, wprowadzenie, wycofanie zastrzeżenia KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 15. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Electron od każdej karty Visa Electron wydanej do rachunku Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika. 16. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS opłata miesięczna jednorazowo- Pozostałe warunki nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i kart płatniczych Visa Electron. 7

8 II.4 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto JUNIOR L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata własna na rachunek 4. Przelew na rachunek bankowy - wewnętrzny, prowadzony w BS 5. Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym 6. Wyciągi z Konta JUNIOR 1) odbierane przez posiadacza Konta JUNIOR lub osobę upoważnioną w placówce banku prowadzącej rachunek 2) wysyłane przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 7. Za likwidację Konta JUNIOR 0 zł 8. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o opłata miesięczna stanie rachunku KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 9. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Electron od każdej karty Visa Electron wydanej do rachunku Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika. 10. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS Pozostałe warunki nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i kart płatniczych Visa Electron. II.5 Rachunki oszczędnościowe EFEKT-KONTO L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata własna na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostkach BS -raz w miesiącu, kolejne wypłaty 5. Przelew na rachunek bankowy - wewnętrzny na ROR, prowadzony w BS, jeden raz w miesiącu, - przelew na inne rachunki w BS oraz kolejny na ROR w BS Uwaga: brak możliwości przelewów do innych Banków 6 Wymagana minimalna kwota na rachunku (wypłaty poniżej stanu minimalnej wymaganej 0,25% min. 5,00 zł zł 8

9 kwoty skutkują wypowiedzeniem umowy rachunku oszczędnościowego) 7. Wyciągi z rachunków oszczędnościowych EFEKT-KONTO 1) odbierane przez posiadacza lub osobę upoważnioną w placówce banku prowadzącej rachunek 2) wysyłane przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 8. Za likwidację rachunku oszczędnościowego 9. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku opłata miesięczna II.6 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto SENIOR L.p. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku Uwaga: Opłata nie podlega zwrotowi 3. Wpłata własna na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostkach BS asygnatą 5. Przelew na rachunek bankowy - wewnętrzny, prowadzony w BS 6. Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym 7. Realizacja zlecenia stałego lub jednorazowego - przelew wychodzący w drogę - przelew wewnętrzny 8 Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób. 9. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu Konta SENIOR, w wysokości salda itp. 10. Sporządzenie odpisów: 1) wyciągu z Konta SENIOR 2) jednego dowodu do wyciągu 3) w formie wydruku komputerowego za 1 stronę wydruku 4) kserokopia umowy Opłaty nie pobiera się: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, - gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu i prokuratury, dla potrzeb prowadzonych spraw karnych lub karno- skarbowych o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 11. Wyciągi z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych Konta SENIOR: 1 7 zł 9

10 1) odbierane przez posiadacza Konta SENIOR lub osobę upoważnioną w placówce banku prowadzącej rachunek 2) wysyłane przez BS drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 12. Za likwidację Konta SENIOR 13. Za telefoniczne udzielanie informacji na hasło opłata miesięczna o stanie rachunku 14. Opłata za przyjęcie, wprowadzenie, wycofanie zastrzeżenia jednorazowo- 15. Miesięczna opłata za korzystanie z Usługi SMS Pozostałe warunki nie wyszczególnione wyżej, zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi Rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i kart płatniczych Visa Electron. III. Kredyty L.p Rodzaj czynności/usług Prowizja Prowizja od udzielonych kredytów naliczana od kwoty przyznanego kredytu, płatna jednorazowo oraz opłata przygotowawcza: a) na działalność gospodarczą, rolniczą-prowizja z okresem spłaty do 1 roku z okresem spłaty powyżej 1 roku - - opłata przygotowawcza od kwoty opracowanego wniosku kredytowego b) na budownictwo mieszkaniowe - prowizja - opłata przygotowawcza od kwoty opracowanego wniosku kredytowego c) konsumpcyjne, gotówkowe - prowizja 1,5%-2% 2 % - 2,5 % 0,5 % max. 300 zł 1,5% - 2 % 0,5 % max. 300 zł 3 % 2 % - sezonowe, wakacyjne, świąteczne d) kredyty dla posiadaczy ROR - prowizja z okresem spłaty do 1 roku z okresem spłaty powyżej roku e) umowy debetowe-prowizja jednorazowa przy podpisaniu umowy - prowizja 2 % 3 % 3 % 2% -3% f) kredyty na zakup samochodów - prowizja g) nie pobiera się opłaty przygotowawczej od kredytów 2 % 10

11 z dopłatami ARiMR; pozostawia się prowizję Uwaga: Przy opracowaniu wniosków o kredyty konsumpcyjne, gotówkowe, sezonowe, na zakup samochodów, dla posiadaczy ROR, umowy debetowe obowiązuje opłata przygotowawcza naliczana w następujący sposób: - kredyty do kwoty zł. 2 % od kwoty kredytu 1 % max. 300 zł - kredyty od kwoty zł. Opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi i winna być pobierana po podjęciu decyzji kredytowej, nie później niż w dniu podpisania umowy i realizacji kredytu. 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu, części kredytu, za zmianę na wniosek Klienta warunków umowy kredytowej - na okres do 1 miesiąca - na okres powyżej 1 miesiąca - inne przypadki 3. 1.Za gotowość - od nie wykorzystanej kwoty kredytu na działalność gospodarczą 2. Za gotowość od nie wykorzystanej kwoty kredytu na działalność rolniczą Uwaga: Przy działalności rolniczej prowizja za gotowość obowiązuje przy kredytach udzielonych od dnia r. 0,5 % min. 150 zł 1 % min. 150 zł 0,5% min. 150 zł 2%- 4 % 0,5%-1% w stosunku rocznym od kwoty postawionej do dyspozycji Prowizję pobiera się w okresach miesięcznych z rachunku bieżącego Kredytobiorcy. Z powyższej prowizji zwolnione są Jednostki Samorządu Terytorialnego. 4. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy lub poręczycieli odpisu umowy 20 zł 5. Wydanie zezwolenia na zmianę dłużnika przez nowego Kredytobiorcę lub wydanie zezwolenia na zmianę dłużnika o nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką, także sporządzenie dokumentu zwalniającego część nieruchomości spod wpisu hipotecznego 6. Wydanie Klientowi zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS z tytułu udzielonego kredytu; oraz za sporządzenie wniosku o wykreślenie wpisu z zastawu rejestrowego.. 7. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty (rat) kredytu lub odsetek - od każdego wezwania 100 zł plus koszty przesyłki pocztowej Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wystawienie wezwania zarówno do kredytobiorcy jak i do poręczycieli. 8. Wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta 50 zł 9. Wydanie na wniosek klienta opinii bankowej dla innych banków, firm i instytucji. Wydanie zaświadczenia o promesę, Wydanie Promesy 100 zł 0,5% min. 200 zł 10. Sporządzenie na wniosek przedsiębiorcy, ubiegającego się o kredytwyjaśnień dotyczących dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej tego przedsiębiorcyopłata za sporządzenie tego dokumentu 100 zł 11

12 III a Karty Kredytowe. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: 1) pobierana w 1 roku użytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 2) pobierana od 2 roku użytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł b) mniej niż 600,00 zł 54,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 9. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % min.5,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 3,00 % min.5,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 2,00 % min.20,00 zł 12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13. Rozpatrzenie reklamacji. 14. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku. 50,00 zł 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 16. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza karty za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 17. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 18. Zmiana danych Użytkownika karty 19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 20. Obsługa nieterminowej spłaty 40,00 zł 21. Obsługa przekroczenia limitu karty 30,00 zł 12

13 IV. Gwarancje, poręczenia. L.p. Rodzaj czynności/usług Stawka 1. Za przygotowanie wniosku o gwarancję, opłata 0,5 % max. 300 zł poręczenie 2. Od udzielonych gwarancji, poręczeń - na okres do 1 roku - na okres powyżej 1 roku 2 %-3% 3 % -5 % V. Przechowywanie w depozycie bankowym. L.p. Rodzaj czynności/usług Stawka 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt 2. Przechowywanie depozytu a) książeczki oszczędnościowej Od każdego deponowanego dokumentu. miesięcznie b) innych papierów wartościowych, akcji, obligacji Od każdego deponowanego dokumentu. c) duplikatów kluczy posiadaczy rachunków bankowych lub obsługiwanych kasowo przez BS Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Nie pobiera się opłaty: 1) od zdeponowanych książeczek oszczędnościowych wystawionych przez BS, stanowiących zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BS 2) od książeczek oszczędnościowych złożonych do depozytu w związku z realizacją stałych zleceń w ROR. miesięcznie miesięcznie VI. KARTY PŁATNICZE VISA ELECTRON* L.p Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 1 Wydanie duplikatu karty Visa Electron. Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 1 2 Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Electron od każdej karty Visa Electron wydanej do rachunku Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika. 3 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany. 4 zastrzeżenie karty. zastrzeżenie karty Visa Electron w związku z zamianą na kartę Visa Classic Debetowa 5 Wypłata gotówki w bankomatach BPS SA i banków, które podpisały Porozumienie 6 zł 2 1 (BGŻ, SGB, KB, MR Bank) 6 Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do Zrzeszenia BPS S.A. 7 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4 zł 8 Wypłata gotówki w bankomatach Euronet. 4 zł 13

14 9 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty. 2 % min. 10 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 11 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2 % min. 12 Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju 13 Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych za granicą 14 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 15 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 16 Zmiana danych Użytkownika karty 17 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł * Karta Visa Electron wycofana z oferty Banku. Karty wydane Klientom funkcjonują do końca okresu ich ważności VI. a KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC DEBETOWA L.p Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA 1 Wydanie nowej karty Visa Classic Debetowa PROMOCJA 2 Wznowienie karty Visa Classic Debetowa 3 Wydanie duplikatu karty Visa Classic Debetowa. Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 4 Opłata miesięczna za użytkowanie karty Visa Classic Debetowa od każdej karty Visa Classic Debetowa wydanej do rachunku Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika. 5 Transakcje bezgotówkowe 6 Transakcje gotówkowe: a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1, b) w innych bankomatach w kraju, c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą, d) poprzez usługę Visa Cash back w Polsce, e) w punktach akceptujących kartę w kraju, f) w punktach akceptujących kartę za granicą, g) w placówkach Poczty Polskiej. 4 zł 6 zł 2 % min. 7 Sprawdzenie salda w bankomacie 2 8 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres 9 Zmiana danych Użytkownika karty 10 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 11 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 1 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku-www.bs.legnica.pl, 2 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 14

15 VII. KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS L.p Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTA PŁATNICZA VISA Business 1. Wydanie nowej karty Visa Business 100 zł 2. Wznowienie karty Visa Business 3. Wydanie duplikatu karty Visa Business 60 zł Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business wydanej do rachunku 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 1 Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany. 6. Nieuzasadniona reklamacja - po jej rozpatrzeniu 7. Rozpatrzenia zasadnej reklamacji 8. Zastrzeżenie karty. 100 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA Kredyt Bank 1 % min 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 2 % min 4 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3 % min Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2 % min 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 3 % min Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4 zł 15. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju 16. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych za granicą 17. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 6 zł Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia 18. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego. 6 zł 19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Zmiana danych Użytkownika karty 6 zł 21. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 22. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty zł VIII. KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS ELECTRON L.p Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON 1. Wydanie nowej karty Visa Business Electron 2 Wznowienie karty Visa Business Electron 15

16 3. Wydanie duplikatu karty Visa Business Electron 1 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business Electron wydanej do rachunku 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6 zł 6. Nieuzasadniona reklamacja - po jej rozpatrzeniu 7. Rozpatrzenia zasadnej reklamacji 8. Zastrzeżenie karty 2 9. Wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA Kredyt Bank 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2 % min 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2 % min 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 15. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju 16. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych za granicą 17. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia 18. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego. 6 zł 19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty IX. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) e-konto L.p. Rodzaj czynności /usług Opłata/prowizja 1. Udostępnienie CUI bezpłatnie 2. Wydanie pierwszego tokena bezpłatnie 3. Wydanie kolejnego tokena oraz opłata za uszkodzenie lub zgubienie tokena 4. Wydanie kolejnego tokena (w związku z upływem okresu ważności tokena) 5. Realizacja przelewu na rachunek -w innym banku, 250 zł 20 zł 6. Realizacja przelewu wewnętrznego 0,50 zł 7. Abonament miesięczny za korzystanie z usług internetowych 7 zł/miesięcznie (bez dodatkowych opłat za prowadzenie rachunku) 16

17 e-firma BS L.p. Rodzaj czynności /usług Opłata/prowizja 1. Udostępnienie CUI bezpłatnie 2. Wydanie tokena bezpłatnie 3. Wydanie kolejnego tokena (w związku z upływem okresu ważności tokena) 20 zł 4. Wydanie czytnika / karty identyfikacyjnej bezpłatnie 5. Wydanie kolejnej karty identyfikacyjnej/czytnika 200 zł 6. Opłata za zastrzeżenie tokena oraz karty identyfikacyjnej 7. Realizacja przelewu na rachunek w innym banku, natomiast przelewu wewnętrznego 8. Abonament miesięczny za korzystanie z usług internetowych 50 zł 0,50 zł 2/miesięcznie (brak prowizji miesięcznej za prowadzenie rachunku) 9. Zablokowanie dostępu do CUI 10. Za instalację systemu CUI u Klienta: a) pierwszy raz, b) każda kolejna wizyta ( w tym usunięcie awarii), leżące po stronie klienta bezpłatnie 100 zł X ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu dokonywania operacji bankowej. 2. Zarząd Banku może wyrazić zgodę w stosunku do stałych Klientów, gdzie liczba dokonywanych operacji jest duża, na ryczałtowaną odpłatność w terminach miesięcznych. 3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowych chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej. 4. Zarząd Banku zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji w sprawach odmiennych warunków ustalenia opłaty od wymienionych w taryfie opłat i prowizji bankowych. 5. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego winna być pobierana miesięcznie w terminach: - rachunki bieżące, pomocnicze do 15 dnia każdego miesiąca - rachunki ROR w terminie do 25 dnia każdego miesiąca - pozostałe w terminie do 30 dnia każdego miesiąca XI INTERPRETACJE. Pobieranie opłat za prowadzenie rachunku w przypadku, gdy rachunek jest zablokowany ( z powodu zajęcia lub innego tytułu wykonawczego). W przypadku, gdy rachunek klienta (zarówno rachunek bieżący, ROR, Avista, itd.), zablokowany jest z powodu zajęcia - nie nalicza się opłaty za prowadzenie rachunku. Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Legnicy za wyjątkiem niektórych opłat zatwierdzonych odrębnymi uchwałami dla Filii Radwanice. 17

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo