BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Białej dla klientów instytucjonalnych" zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek ( w tym rolników indywidualnych) - rezydentów i nierezydentów oraz jednostek budŝetowych. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych l. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Białej pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Białej mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Białej w dniu dokonania operacji 1

2 bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczym w Białej nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, Ŝe zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąŝa pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat z lokat terminowych, z rachunków lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Białej. wpłat na cele społeczno-uŝyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upowaŝnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, Ŝe opłatę uiszcza odbiorca naleŝności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na Ŝądanie osób, o których mowa wart. 110 Prawa bankowego. 10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i poŝyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczym w Białej W przypadku kredytów i poŝyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczym w Białej z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku naleŝy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 11. Na indywidualny wniosek klienta oraz w sytuacjach uzasadnionych Zarząd moŝe ustalić opłaty inne niŝ przewidziane w taryfie a takŝe odstąpić od pobierania opłat. 2

3 12. Wysokość opłat i prowizji moŝe ulec zmianie wskutek zmian, co najmniej z następujących czynników: zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank; zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności; zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych; zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. I. RACHUNKI BANKOWE BIEśĄCE I POMOCNICZE Lp Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Min. Max. 1. Otwarcie rachunku bankowego bieŝącego i pomocniczego. 20,00 zł 2. Otwarcie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pienięŝnych. 15,00 zł 3. Prowadzenie rachunku bieŝącego i pomocniczego. 18,00 zł/m-c 4. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe bieŝące i pomocnicze prowadzone przez BS w Białej i przez inne Banki. 0,5 % jeŝeli umowa nie stanowi inaczej 2,49 zł 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek Rejonowego Urzędu Pocztowego- Kartoteka RTV. 0,5 % 1,00 zł 6. Wpłaty gotówkowe na rachunek Telekomunikacji Polskiej SA za rozmowy telefoniczne. 1,50 zł 7. Wpłaty gotówkowe związane ze spłatą zobowiązań wobec BS w Białej z wyjątkiem związanych ze spłatą kredytu w rachunku bieŝącym podmiotu gospodarczego. 3

4 8. Wypłaty gotówkowe z rachunku bankowego bieŝącego lub pomocniczego na zlecenie posiadacza tego rachunku. 0,5 % jeŝeli umowa nie stanowi inaczej 3,00 zł 9. Dodatkowe opłaty za wypłaty kartą Visa Business określone zostały w rozdz. II Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone: 1) w Banku Spółdzielczym w Białej, 1,00 zł 2) w innych bankach. 4,00 zł 10. Realizacja dyspozycji zlecenia z tytułu polecenia wypłaty za granicę. 11. Wykonanie zleceń stałych i jednorazowych z rachunku bieŝącego lub pomocniczego w terminach wskazanych przez zlecającego: 1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w 2.00 zł Białej, 2) na rachunki prowadzone w innych bankach. 5,00 zł 12. Potwierdzenie przyjęcia polecenia przelewu, wpłaty 5,00 zł (wydanego na Ŝyczenie klienta). 13. Wydanie blankietów czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunku bankowego bieŝącego lub pomocniczego: - za blankiet, 1,00 zł 14. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego. 7,00 zł 15,00 zł + dodatkowa opłata w wysokości określonej przez Bank, w której dokonano transakcji 15. Przyjęcie czeku gotówkowego i rozrachunkowego do inkasa. 8,00 zł 4

5 16. Przyjęcie zawiadomienia o utracie blankietów lub czeków gotówkowych wydanych posiadaczom rachunków bieŝących i pomocniczych. 17. Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieŝącym i pomocniczym. 18. Zmiana karty wzoru podpisów i umowy rachunku bankowego na wniosek Posiadacza rachunku. 30,00 zł 2,00 zł 19. Wykonanie szczególnych dyspozycji Posiadacza rachunku zablokowanie określonej kwoty, ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, akumulacji wpływów, pozostawienie na rachunku z kaŝdego salda określonej kwoty: - od kaŝdej dyspozycji. 20. Realizacja tytułu wykonawczego, oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu (opłatę pobiera się z rachunku dłuŝnika) od zajętej kwoty ,5 % nie mniej niŝ Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym bieŝącym i pomocniczym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza rachunku: 1) z BS w Białej, 2) z innymi bankami, instytucjami. Sporządzenie historii obrotów: 1) bieŝący rok, 5,00 zł 2) za kaŝdy poprzedni. Opłaty nie pobiera się : a) jeŝeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu lub prokuratury w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, karno-skarbowym, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 5

6 23. Sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z rachunku bankowego za bieŝący rok, 5,00 zł 2) wyciągu z rachunku bankowego za kaŝdy poprzedni, 3) jednego załącznika do wyciągu za bieŝący rok, 2,00 zł 4) jednego załącznika do wyciągu za kaŝdy poprzedni. 5,00 zł 24. Zamknięcie rachunku bankowego. 25. Za korzystanie z wpływów bieŝących. 0,2 % 5,00 zł 26. POLECENIE ZAPŁATY : 1. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika: 1.1. na rachunek wierzyciela w BS w Białej, 1.2. na rachunek wierzyciela w innych bankach. 2. Przyjęcie, aktualizacja lub odnowienie zgody polecenia zapłaty przez dłuŝnika. 2,00 zł 3,00 zł UWAGA: za jedną czynność. I.I. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Lp Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. USŁUGA HOME BANKING: 1. Opłata abonamentowa za Home banking (od jednej instalacji oprogramowania). Podstawowa Min. Max. 25,00 zł./m-c 6

7 2. Za instalację systemu Home banking. w koszcie zakupu usługi 3. Licencja Home Net Remote. w koszcie zakupu 4. Licencja modułu Excellence. w koszcie zakupu 5. Dodatkowy klucz do modułu Excellence. w koszcie zakupu Wykonanie przelewu na rachunki bankowe w innych 4,00 zł Bankach. 7. Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone 1,00 zł przez BS w Białej. USŁUGA TELEFONICZNEGO SERWISU INFORMATYCZNEGO ( Bankofon ): 1.Opłata za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie 2,00 zł usługi. 2. Opłata za korzystanie z usługi. 3,00 zł/m-c 3. USŁUGA SMS BANKING: 1) Opłata za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi np. zmiana numeru telefonu. 2,00 zł 2) Opłata za kaŝdą udostępnioną usługę. 5,00 zł/m-c 4. Usługa ebanknet - obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu : 1.Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora. Bez opłat 2. Dostęp do usługi. 2,00 zł./m-c 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone: 1) w Banku Spółdzielczym w Białej, 2) w innych Bankach. 1,00 zł 2,50 zł 7

8 4. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych. 5,00 zł 5. Blokada dostępu do ebanknet. 5,00 zł 6.Nadanie nowego loginu. 7. Zmiana w karcie uprawnień. II. RACHUNKI BANKOWE BIEśĄCE I POMOCNICZE DLA R O L N I K Ó W Lp Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego bieŝącego i pomocniczego. Podstawowa Min. Max. 2. Otwarcie dodatkowego rachunku w celu wyodrębnienia środków pienięŝnych. 3. Prowadzenie rachunku bieŝącego i pomocniczego. 8,00 zł. /m-c 4. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe bieŝące i pomocnicze prowadzone przez BS w Białej. 5. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki. 0,5% 2,49 zł o ile umowa nie stanowi inaczej 6. Wpłaty gotówkowe na rachunek Rejonowego Urzędu Pocztowego- Kartoteka RTV. 0,5 % 1,00 zł 7. Wpłaty gotówkowe na rachunek Telekomunikacji Polskiej SA za rozmowy telefoniczne. 1,50 zł 8

9 8. Wypłaty gotówkowe z rachunku bankowego bieŝącego lub pomocniczego na zlecenie posiadacza tego rachunku. 9. Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone: 1) w Banku Spółdzielczym w Białej, 1,00 zł 2) w innych bankach. 4,00 zł 10. Realizacja dyspozycji zlecenia z tytułu polecenia wypłaty za granicę. 11. Wykonanie zleceń stałych i jednorazowych z rachunku bieŝącego lub pomocniczego w terminach wskazanych przez zlecającego: 1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Białej, 2) na rachunki prowadzone w innych bankach. 15,00 zł + dodatkowa opłata w wysokości określonej przez bank, w którym dokonano transakcji 2,00 zł 5,00 zł 12. Potwierdzenie przyjęcia polecenia przelewu, wpłaty 5,00 zł (wydanego na Ŝyczenie klienta). 13. Wydanie blankietów czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunku bankowego bieŝącego lub pomocniczego: - za blankiet. 1,00 zł 14. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego. 15. Przyjęcie czeku gotówkowego i rozrachunkowego do inkasa. 7,00 zł 8,00 zł 16. Przyjęcie zawiadomienia/wniosku o utracie blankietów lub czeków gotówkowych: 9

10 1) utraconych z dokumentem toŝsamości, 30,00 zł 2) utraconych bez dokumentu toŝsamości. 20,00 zł 17. Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieŝącym i pomocniczych. 2,00 zł 18. Udzielenie, odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieŝącym - wkładem oszczędnościowym 1) przy zakładania rachunku 2) w innym terminie 2,00 zł. 19. Wykonanie szczególnych dyspozycji Posiadacza rachunku zablokowanie określonej kwoty, ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, akumulacji wpływów, pozostawienie na rachunku z kaŝdego salda określonej kwoty: - od kaŝdej dyspozycji. 20. Realizacja tytułu wykonawczego, oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu (opłatę pobiera się z rachunku dłuŝnika) od zajętej kwoty Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym bieŝącym i pomocniczym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza rachunku: 0,5 % nie mniej niŝ 1) z BS w Białej, 2) z innymi bankami, instytucjami. Sporządzenie historii obrotów: 1) za bieŝący rok, 5,00 zł 10

11 2) za kaŝdy poprzedni. Opłaty nie pobiera się : jeŝeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu lub prokuratury w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, karno-skarbowym, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 23. Sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z rachunku bankowego za bieŝący rok, 5,00 zł 2) wyciągu z rachunku bankowego za kaŝdy poprzedni, 3) jednego załącznika do wyciągu za bieŝący rok, 2,00 zł 4) jednego załącznika do wyciągu za kaŝdy poprzedni. 5,00 zł 24. Zamknięcie rachunku bankowego Za korzystanie z wpływów bieŝących. 0,2 % 5,00 zł POLECENIE ZAPŁATY : 1. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika: 1.1 na rachunek wierzyciela w BS w Białej, 1.2 na rachunek wierzyciela w innych bankach. 2.Przyjęcie, aktualizacja lub odnowienie zgody polecenia zapłaty przez dłuŝnika: UWAGA: za jedną czynność. 2,00 zł 3,00 zł 11

12 II.I. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Lp Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. USŁUGA HOME BANKING: Podstawowa Min. Max. 1. Opłata abonamentowa za Home banking (od jednej instalacji oprogramowania). 25,00 zł./m-c 2. Za instalację systemu Home banking. w koszcie zakupu usługi 3. Licencja Home Net Remote. w koszcie zakupu 4. Licencja modułu Excellence. w koszcie zakupu 5. Dodatkowy klucz do modułu Excellence. w koszcie zakupu Wykonanie przelewu na rachunki bankowe w innych 4,00 zł bankach. 7. Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone 1,00 zł przez BS w Białej. USŁUGA TELEFONICZNEGO SERWISU INFORMATYCZNEGO ( Bankofon ): 1.Opłata za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie 2,00 zł usługi. 2. Opłata za korzystanie z usługi. 1,00 zł/m-c 3. USŁUGA SMS BANKING: 1) opłata za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi np. zmiana numeru telefonu, 2,00 zł 2) opłata za kaŝdą udostępnioną usługę. 2,00 zł/m-c 4. Usługa ebanknet - obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu: 12

13 1.Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora, 2. Dostęp do usługi. 2,00 zł./m-c 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone: 1) w Banku Spółdzielczym w Białej, 2) w innych bankach. 1,00 zł 1,50 zł 4. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych. 4,00 zł 5. Blokada dostępu do ebanknet. 5,00 zł 6.Nadanie nowego loginu 7. Zmiana w karcie uprawnień. III. KARTY BANKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Min. Maks. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 1. Wznowienie karty Visa Electron * opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu waŝności karty wznowionej 2. Wydanie duplikatu karty Visa Elektron. 15,00 zł opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złoŝenia wniosku o wydanie duplikatu. 13

14 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Electron od kaŝdej karty Visa Electron wydanej do rachunku. opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej UŜytkownika; 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany. Rozpatrzenie reklamacji. ZastrzeŜenie karty. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach 7. zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami. 8. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 9. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą, od kwoty wypłaty. opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 10. Wypłata gotówki poprzez usługę Visa Cash back ( wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w Polsce ). 2,00 zł 25,00 zł 4,00 zł 2% 14

15 11. Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju. opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach zrzeszenia Banku BPS SA. 13. Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą, od kwoty wypłaty. opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 14. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 15. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 16. Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 17. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) na Ŝyczenie klienta. 18. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia. 19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 5,00 zł 2% 2,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 15

16 20. Za zmianę danych (poza zmianą limitu autoryzacyjnego) opłata pobierana w dniu przesłania informacji do centrali BPS S.A. o zmianie danych UŜytkownika, Posiadacza rachunku. 5,00 zł 21. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Min. Maks. 1. Wydanie nowej karty Visa Business. 120,00 zł Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego Banku lub przesłania wniosku do Centrali BPS S.A 2. Wznowienie karty Visa Business. Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu waŝności karty wznowionej 3. Wydanie duplikatu karty Visa Business. Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złoŝenia wniosku o wydanie duplikatu. 120,00 zł 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł Opłata pobierana z rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany. 5. Rozpatrzenie reklamacji. 6. ZastrzeŜenie karty. 100,00 zł 16

17 7. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami. Opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 8. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju, od kwoty wypłaty. Opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji 9. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą, od kwoty wypłaty. Opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 10. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju, od kwoty wypłaty. Opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 11. Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą, od kwoty wypłaty. Opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 12. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 13. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 1% 2,00 zł 2% 4,00 zł 3% 12,00 zł 2% 5,00 zł 3% 12,00 zł 4,00 zł 17

18 15. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie). 16. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. Opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia. 17. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego. Uwaga: Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS S.A. o zmianie limitu. 18. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 6,00 zł 6,00 zł 19. Za zmianę danych (poza zmianą limitu autoryzacyjnego). 6,00 zł Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do centrali BPS S.A. o zmianie danych UŜytkownika, Posiadacza rachunku. 20. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 21. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł 18

19 KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Min. Maks Wydanie nowej karty Visa Business Electron * 30,00 zł 1.2. Wydanie karty w trybie ekspresowym Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego Banku lub przesłania wniosku do Centrali BPS S.A 2. Wznowienie karty Visa Business Electron. * Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu waŝności karty wznowionej 49,00 zł 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty Visa Business Electron. Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złoŝenia wniosku o wydanie duplikatu. 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business 2,00 zł. Electron od kaŝdej karty wydanej do rachunku. Opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej UŜytkownika 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. Opłata pobierana z rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany. 6. Rozpatrzenie reklamacji. 7. ZastrzeŜenie karty. 25,00 zł 19

20 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami. 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. Opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji 10. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą, od kwoty wypłaty. 4,00 zł 2% Opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 11. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. Opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 12. Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą od kwoty wypłaty. Opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 13. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 14. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 15. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 16. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 5,00 zł 2% 0,5 % 3,00 zł 2,00 zł 20

21 17. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie). 18. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza/uŜytkownika karty rachunku za okres przez niego wskazany. 6,00 zł Opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia. 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego /wprowadzenie bonusa. 6,00 zł Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS S.A. o zmianie limitu. 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 21. Za zmianę danych (poza zmianą limitu autoryzacyjnego). 6,00 zł Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do centrali BPS S.A. o zmianie danych UŜytkownika, Posiadacza rachunku. 22. Czasowa blokada lub odblokowanie karty. 12,00 zł 21

22 IV. KREDYTY, WEKSLE I GWARANCJE BANKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Min Max 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu, udzielone do: 1) do 3 m-cy, 1,5 % 2) od 3 m-cy do 1 roku, 2,00% 3) od 1 roku do 3 lat, 2,50% 4) powyŝej 3 lat. 3,00% 2. Prowizja od kwoty przyznanego limitu kredytu w rachunku bieŝącym. 2,50 % 3. Prowizja od udzielenia gwarancji lub poręczenia, pobierana z góry za kaŝdy rozpoczęty 3-miesieczny okres ( od kwoty 0,8 % gwarantowanej lub poręczonej ). 4. Za wydanie promesy kredytowej. 50,00 zł 5. Za wykonanie odpisu umowy kredytowej. 30,00 zł 6. Za czynności związane z decyzją w sprawie prolongaty spłaty kredytu ( od kwoty której prolongata dotyczy ): - do miesiąca - powyŝej miesiąca 7. Za inne czynności wykonane na Ŝyczenie klienta związane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego zabezpieczenia. 1,00 % 1,50 % 50,00 zł 8. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie hipoteki. 35,00 zł 22

23 9. Za skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu oraz 10. zwolnienie z przewłaszczenia pojazdu mechanicznego w dowodzie rejestracyjnym. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta: 1) stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tyt. kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, Ŝe klient nie figuruje jako dłuŝnik, 25,00 zł 50,00 zł 2) wszelkiego typu informacji, pism o charakterze zaświadczeń. 50,00 zł 11. Za wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu ( monit ). 20,00 zł 12. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia. 20,00 zł V. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI Lp Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Min Max 1. Wydanie portfela do skarbca nocnego, klucza do drzwiczek wrzutowych i worka do monet. 20,00 zł 2. Wysłanie upomnienia o zaległej naleŝności BS Biała. 20,00 zł 3. Upomnienie telefoniczne. 5,00 zł 4. Zamiana (wymiana) w kasie na inne nominały znaków pienięŝnych: do 50 sztuk ponad 50 sztuk 2 % wartości wymiany 3,00 zł 23

24 5. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym: 1) papierów wartościowych (obligacji, akcji, weksli i innych) - od kaŝdego deponowanego dokumentu Przechowywanie depozytu złoŝonego przez instytucje wymiaru sprawiedliwości i urzędy celne - /m-c Duplikatów kluczy od kaŝdego depozytu. /m-c 6. Za wydanie wszelkiego typu informacji i pism o charakterze zaświadczeń. 15,00 zł Przyjęcie lub odwołanie zastrzeŝenia dokumentu toŝsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeŝenia dokumentu toŝsamości na wniosek osoby będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku. 25,00 zł 24

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu nr 105/2009 z dnia 30-12-2009r. Zmiana nr 1/2010 Uchwała Zarządu nr 76/210 z dnia 30-09-2010r. Zmiana nr 2/2010 Uchwała Zarządu nr 86/2010 z

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Uchwała nr 6/14/2012 Zarządu z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/II/2010 Zarządu Banku dnia 11 lutego 2010 r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Kraśnik, 2008 TARYFA prowizji i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Tekst jednolity na dzień 25.06.2015 rok Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty Załącznik do umowy rachunku bankowego wyciąg z Uchwały Nr 99/2012 Zarządu BS Susz z dnia 15.10.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych od klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E K O C I N Y, M A J

S Z C Z E K O C I N Y, M A J Załącznik do Uchwały Nr 30/2011 Zarządu Banku z dnia 30 maja 2011 r BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT S Z C Z E K O C I N Y, M A J 2 0 1 1 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity po VII zmianie wprowadzonej Uchwałą nr 33

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni.

prowadzony jest przez okres dłuŝszy niŝ 15 dni. DZIAŁ I. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - PODMIOTY GOSPODARCZE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEśĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach WYCIĄG Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach Lp. Rodzaj czynności Obowiązująca stawka* PRODUKTY DEPOZYTOWE I ROZLICZENIOWE A. Czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo