Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów zawartych do dnia 23 października 2012 r. Starachowice, czerwiec 2013 r.

2 SPIS TREŚCI str. I. RACHUNKI BANKOWE... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieŝący i pomocniczy w złotych...3 TAB.2 Opłaty i prowizje za korzystanie z systemu bankowości internetowej...4 TAB.3 Rachunek lokaty terminowej w złotych...4 TAB.4 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków...5 II. KARTY BANKOWE... 6 TAB.5 Karty płatnicze...6 III. KREDYTY... 8 TAB. 6 Kredyty dla klientów instytucjonalnych...8 IV. INNE USŁUGI TAB.7 Przekazy w obrocie dewizowym...10 TAB.8 Usługi róŝne

3 I. RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieŝący i pomocniczy w złotych Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku bieŝącego/pomocniczego jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieŝącego 12 zł 2.2 pomocniczego 12 zł 2.3 środków wyodrębnionych miesięcznie 12 zł 2.4 organizacji prowadzących działalność NON PROFIT 2.5 bieŝącego rolniczego 3. Wpłata gotówkowa: 3.1 na rachunki prowadzone w Banku 0.2% 3.2 na rachunki prowadzone w Banku dla VIP-ów, ocenianych na podstawie obrotów na rachunkach na podstawie indywidualnych decyzji Zarządu Banku 3.3 na rachunki organizacji prowadzących działalność NON PROFIT 4. Wypłata gotówkowa 2) 4.1 z rachunków prowadzonych w Banku 4.2 z rachunków prowadzonych w Banku dla VIP-ów, ocenianych na podstawie obrotów na rachunkach na podstawie indywidualnych decyzji Zarządu Banku 4.3 z rachunków organizacji prowadzących działalność NON PROFIT 5. Polecenie przelewu: 5.1 na rachunek w Banku 5.2 na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 5.3 z rachunku organizacji prowadzącej działalność NON PROFIT 5.4 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku 6. Zlecenia stałe na rachunek: 6.1 w Banku za wpłatę za wypłatę za przelew min. 0.50zł % min % min. 0.50zł % min zł za zlecenie 6.2 w innym banku krajowym 3) 3 zł 7. Polecenie zapłaty: 7.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 7.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika na za zlecenie rachunek prowadzony w innym banku krajowym 8. Czeki krajowe: 8.1 wydanie czeków 0.9 za czek 8.2 potwierdzenie czeku 1 3

4 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym nie wystąpiły obroty na rachunku. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej naleŝy awizować przynajmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3) Opłata pobierana za kaŝdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. TAB.2 Opłaty i prowizje za korzystanie z systemu bankowości internetowej Treść 1. Opłaty miesięczne: 1.1 uŝytkowanie czytnika miesięcznie uŝytkowanie tokena miesięcznie 1 2. Za wydanie w uŝytkowanie: 2.1 pierwszego czytnika do rachunku jednorazowo 2.2 kolejnych czytników do rachunku za sztukę pierwszego tokena do rachunku jednorazowo 2.4 kolejnych tokenów do rachunku za sztukę 150zł 2.5 haseł dostępowych za hasło karty mikroprocesorowej (karta waŝna 1 rok) za kartę 7 3. Opłaty jednorazowe: 3.1 za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie uŝytkowanego tokena jednorazowo za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie uŝytkowanego czytnika jednorazowo za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie uŝytkowanej karty jednorazowo Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w Banku za przelew 5. Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za przelew 1 zł 6. Konsultacje u klienta za kaŝdą rozpoczętą godzinę 3 TAB.3 Rachunek lokaty terminowej w złotych Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku lokaty jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku 1) za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1 w Banku 5.2 w innych bankach 3 zł za przelew 5.3 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce 2 Banku 4

5 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej naleŝy awizować przynajmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. TAB.4 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków Rodzaj usług (czynności) 1. Opłata za wyciąg wysłany przez Bank droga pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu za przesyłkę 1.2 listem zwykłym częściej niŝ raz w miesiącu 5 zł 2. Odbiór wyciągu w placówce Banku za wyciąg 3. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym 1) 3.1 za bieŝący rok za kaŝde 1 zł 3.2 za poprzedni rok 4. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego: 4.1 za bieŝący rok rozpoczęte 10 pozycji 3 zł za kaŝde max. 2 rozpoczęte za poprzedni rok 5 zł stron max Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 5 zł 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie za 1 rachunku/wysokość salda/obroty/itp. zaświadczenie 7. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego 2) za kaŝdą wyegzekwowaną kwotę 8. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym 3) za kaŝdą zawartą umowę 9. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeŝenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych jednorazowo 10. Odwołanie zastrzeŝenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych jednorazowo 1) Opłaty nie pobiera się w przypadku, jeŝeli w roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopis odsetek. 2) Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłuŝnika. 3) Opłaty nie pobiera się w przypadku dokonania blokady na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank. 2 zł 0.3% min. 5 zł max.100zł 5 zł 5 zł 5 zł 5

6 II. KARTY BANKOWE TAB.5 Karty płatnicze Rodzaj Usług (czynności) Visa Business Visa Business Electron Visa Business Debetowa 1. Wydanie nowej karty Visa Wznowienie karty Visa Wydanie duplikatu karty Visa zł 15 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa od kaŝdej karty wydanej do rachunku Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK zł 6 zł 6 Rozpatrzenie reklamacji. 7 ZastrzeŜenie karty zł 14 zł 8 Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. min.2 zł 9 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. 1) min. 2 zł 10 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 11 Wypłata gotówki poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w kraju. 2% min. 4 zł 4 zł 4 zł Wypłata gotówki w bankomatach za granica (od kwoty wypłaty). 3% min.12zł 2% min.1 13 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 2% min. 5 zł 5 zł 5 zł 14 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 3% 2% (od kwoty wypłaty). min.12zł min.10zł 15 Płatność karta w punktach handlowo usługowych w kraju. 16 Płatność karta w punktach handlowo usługowych za granicą. 17 Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia 1 % 0,5 % Banku BPS SA. min. 4zł min. 3 zł - 18 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej zł 19 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 4 zł 2 zł 2 zł 20 Zestawienie transakcji generowanych w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie). 21 Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 6 zł 3 zł 3 zł wskazany. 2% min.1 2% min.1 22 Za zmianę miesięcznego limitu autoryzacyjnego. 6 zł 6 zł 23 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 12 zł 8 zł 8 zł 6

7 UŜytkownika. 24 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek UŜytkownika. 12 zł 8 zł - 25 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Za zmianę danych UŜytkownika karty. 6 zł 3 zł 3 zł 27 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 7

8 III. KREDYTY TAB. 6 Kredyty dla klientów instytucjonalnych Rodzaj usługi (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego-prowizja przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu: 2.1. Do kwoty jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0. min. 1 max Kredyt OBROTOWY w rachunku bieŝącym jednorazowo od Kredyt OBROTOWY w rachunku kredytowym jednorazowo od Kredyt INWESTYCYJNY jednorazowo od 2.2. PowyŜej do Kredyt OBROTOWY w rachunku bieŝącym jednorazowo od Kredyt OBROTOWY w rachunku kredytowym jednorazowo od Kredyt INWESTYCYJNY jednorazowo od 2.3 PowyŜej Kredyt OBROTOWY w rachunku bieŝącym jednorazowo od Kredyt OBROTOWY w rachunku kredytowym jednorazowo od Kredyt INWESTYCYJNY jednorazowo od 3. Kredyt z dopłatą na zakup KOLEKTORÓW jednorazowo od SŁONECZNYCH - wspólnoty mieszkaniowe 4. Kredyty pomostowe z dopłatą ze ŚRODKÓW UNIJNYCH 4.1 Kredyty pomostowe z dopłatą ze środków Unijnych do % 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% jednorazowo od 1.5% 4.2 Kredyty pomostowe z dopłatą ze środków jednorazowo od 1.25% Unijnych pow do Kredyty pomostowe z dopłatą środków Unijnych jednorazowo od pow zł 5. Kredyty dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU jednorazowo od TERYTORIALNEGO 6. Kredyty obrotowe na zakup ŚRODKÓW jednorazowo od 1.5% RZECZOWYCH 7. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR 1) jednorazowo 2% 2% 8

9 8. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo od wcześniejszej spłaty 9. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od kwoty przyrzeczenia 10. Wydanie promesy udzielenia kredytu jednorazowo od kwoty 11. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 12. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 0% 0.5% min. 50zł Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) jednorazowo 25 zł 16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) jednorazowo Za udzielenie gwarancji, poręczenia rocznie 2 % 1) W przypadku kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji przygotowawczej, prowizji za wydanie promesy oraz prowizji za gotowość i rekompensacyjnej nie moŝe przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu zgodnie z umową zawartą pomiędzy BPS SA a ARIMR. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za kaŝdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. nie pobiera się prowizji. 9

10 IV. INNE USŁUGI TAB.7 Przekazy w obrocie dewizowym Rodzaj usług (czynności) 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 1.1 przelewy SEPA 2) 15 zł 1.2 przelewy regulowane 3) 2 od transakcji 1.3 polecenie wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN 2 lub SHA 2. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na za zlecenie 8 zlecenie Klienta 5) 3. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym: 3.1 przelewy SEPA 2) 15 zł 3.2 przelewy regulowane 3) od transakcji polecenie wypłaty 4)6) 2 4. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7) : 4.1 w trybie pilnym 10 od transakcji 4.2 w trybie przyspieszonym 8 5. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, od transakcji 8 wykonane na zlecenie Klienta 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) : 6.1 przy kwotach nie przekraczających EUR 5000 lub jej 6 równowartości w innej walucie wymiennej od transakcji 6.2 przy kwotach przekraczających EUR 5000 lub ich 9 równowartości w innej walucie wymiennej 7. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego od transakcji 1 wykonanie przekazu 8. Opłata NON-STP 9) od transakcji 4 1) Przekaz o obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA ; - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 3) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR; 10

11 - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku, (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) NiezaleŜnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 3.2 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.3 i 3.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB.8 Usługi róŝne Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 1 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 2 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 1 lub na stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, jednorazowo zasadach organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego 1) wzajemności 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 11

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/3/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo