Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE I PRZEPROWADZANIE CZYNNOŚCI KASOWYCH 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach oraz do przekazów, z wyjątkiem: 0,5% min. zł 2,50 max. zł 150,00 a) wpłaty na ZUS i Urząd Skarbowy-od każdej wpłaty 3,00 zł b) wpłaty na Zakład Energetyczny-od każdej wpłaty 1,50 zł c) wpłaty na RTV 1,00 zł d) wpłaty za usługi Telekom. Polskiej S.A. 1,00 zł e) wpłaty na KRUS 2,50 zł f) wpłaty inne np za wodę,podatek 1,50 zł g) wpłaty na cele charytatywne Bez opłat 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały Bez opłat 4. Wypłata gotówki z konta zlecenia do wypłaty 3,00 zł II RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku : 1.1 a) bieżącego/pomocniczego 1.2 b) dodatkowego (dla wyodrębnienia środków) 1 2. Prowadzenie rachunku podstawowych: Uwaga: opłaty określone w pkt. a i c pobiera się za każdy miesiąc, w którym rachunek prowadzony był przez co najmniej 5 dni. a) podmiotów gospodarczych z wyjątkiem rach. gmin i ich jedn. budżetowych oraz rolników indywidualnych b) rolników indywidualnych: - za prowadzenie rachunku 3,00 zł c) gmin i ich jedn. budżetowych Bez opłat 2.1 Prowadzenie rachunków pomocniczych- miesięcznie 1 3. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego oraz blokada środków z tytułu zajęć komorniczych 4. Za wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet 1,00 zł 5. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia oraz odwołanie zastrzeżenia po utracie czeków 6. Przelew lub polecenie zapłaty (z wyjątkiem dot. spłaty kredytu w 3,00 zł tutejszym banku) 7. Opłat nie pobiera się od organizacji charytatywnych i społecznych 8. Potwierdzenie realizacji przelewu 9. Zlecenie stałe od każdej dyspozycji 1,50 zł 10. Realizacja dyspozycji spłaty kredytu w tut. Banku na podst. udzielonego pełnomocnictwa 1,50 zł

2 11. System bankowości internetowej: Aktywacja usługi bankowości internetowej Korzystanie z systemu bankowości internetowej- miesięcznie Bez opłat 11.3 Realizacja przelewu 1,00 zł Wydanie listy haseł jednorazowych Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku. 12. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku 12.1 Telefoniczne na hasło 12.2 przekazywane w formie komunikatu SMS opłata za każdy wysłany SMS 0,30 zł Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 13. Za sporządzenie: Odpisu obrotów na jednym rachunku w roku bieżącym. a) odpisu wyciągu bankowego b) jednego dowodu do wyciągu 3,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50 % stawki podstawowej 14. Przyjęcie listy inkasowej 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (opłatę pobiera się z rach. bankowego dłużnika) 15.1 Za administrowanie tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika) 0,5% kwoty zajętej min. 1 max. 40,00 zł. 16. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i numerze rachunku bankowego 17. Poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem w czasie 3,00 zł trwania umowy rachunku 18. Zmiana Karty wzorów podpisów 19. Karty bankowe Visa Business Electron zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej taryfy 20. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości. 21. Przelewy bankowe i wypłaty z bieżących wpływów 5.00 zł 22. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych 23. Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących ( z wyjątkiem rolników) 24. Za usługi nietypowe w zależności od złożoności czynności 10,00 - III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HomeNet 1. Opłata za klucze według ceny zakupu 2. Opłata za instalację zł. 3. Abonament za korzystanie z systemu opłata miesięczna pobierana po 2 m-cach funkcjonowania 4. Za przyjęcie jednego przelewu (nie dotyczy podmiotów z którymi zawarto indywidualne umowy o prowadzenie r-ku) 1,50 zł Lp. IV. KORZYSTANIE Z WRZUTNI 1. Wydanie klucza do wrzutni 2. Za każda wpłatę prowizja w wysokości

3 IV RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY ROR ROR dla młodz. uczącej się 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony był przez co najmniej 5 dni 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w placówce BS: 4.1. sporządzenie zastępczego dowodu wypłaty (zamiast czeku) 5. Przelew na rachunek: 5.1. w placówkach własnych 1,50 zł 5.2. w innych bankach, z wyjątkiem ZUS 1,50 zł 5.3. ZUS 3,00 zł 5.4. w systemie bankowości elektronicznej (e-banknet) 1,00 zł 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w placówkach własnych 1,50 zł b) w innych bankach 1,50 zł 6.1 Realizacja dyspozycji spłaty kredytu w tutejszym banku na 1,50 zł podstawie udzielonego pełnomocnictwa i stałego zlecenia 7. Polecenie zapłaty: 7.1. realizacja z rachunku dłużnika uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 8. System bankowości Internetowej aktywacja usługi Bankowości Internetowej korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej - miesięcznie 8.3. wydanie listy haseł jednorazowych 8.4 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 9. Wyciąg z konta bankowego: 9.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 9.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu,. b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 9.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, b) listem poleconym, Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: telefonicznie na hasło opłata miesięczna przekazywane w formie komunikatu SMS opłata za każdy wysłany SMS Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 11. Realizacja czeku gotówkowego: w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych 0,30 zł 0,30 zł Potwierdzenie czeku od każdego czeku Wydanie blankietów czeków -za jeden blankiet 1,00 zł 11.4 Wydanie obwoluty plastikowej 3,00 zł 11.5 Inkaso czeku 12. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rach. w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 13. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszcz.- rozlicz., do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 14. Monit tel. z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszcz.- rozlicz., do dłużnika, po upływie terminu spłaty kred. lub odsetek 1

4 15. Zmiana oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika oraz inne zmiany do rachunku 16. Zamknięcie/ likwidacja ror 17. Za wydanie NRB 2,00 zł 18. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych 19. sporządzanie odpisów obrotów na jednym rachunku wkładów oszczędnościowych za bieżący rok uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej 20. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunkach oszczędnościowych z tytułu zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza rachunku z innym bankiem 21. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę 22. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 23. Inne nietypowe czynności związane z obsługą rachunku 24. Zgłoszenie zagubienia dowodu tożsamości 25.. limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym do 500,00 zł pow. 500,00 zł V. RACHUNEK PŁATNY NA KAZDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 3. Umorzenie utraconej książeczki 4. Prowadzenie rachunku 5. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych 6. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 6.1. jednostkach organizacyjnych Banku 6.2. innych bankach, które zawarły porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, 7. Przelew na rachunek: 7.1. w Banku 7.2. w innych bankach 1,50 zł 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach Banku 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 11. Wydanie zaświadczeń o stanie oszczędności 12. Likwidacja książeczki 13. Ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki lub numeru książeczki 14. Za wydanie fotokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej

5 VI. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI 1. Prowadzenie rachunku 2. Wydanie książeczki na życzenie 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5. Likwidacja książeczki 6. Za wydanie fotokopii unieważnionej książeczki terminowej 3,00 zł ROZDZIAŁ II KREDYTY I. KREDYTY KONSUMENCKIE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,5-1 % 2. prowizja za udzielenie: kredytu gotówkowego od kwoty przyznanego kredytu od 1,50% do 2,50% min 30,00 zł kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w Banku od kwoty przyznanego kredytu 0,5 1 % min. 30,00 zł Kredytu gotówkowego okolicznościowego o stałej stopie a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 1,5 4 % min. 30,00 zł b) dla pozostałych klientów 1,5 5 % Min 30,00 zł 3. Za przyznanie ulgi w spłacie należności przysługującej bankowi od 2% nie mniej niż osób fizycznych od kwoty objętej ulgą 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 2% nie mniej niż kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 5. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i bieżących (od różnicy pomiędzy dotychczasową, a nową wysokością kredytu) 1 2 % min 30 zł. II. KREDYT HIPOTECZNY MIESZKANIOWY 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,5 1,0 % 2. Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu 0,5 1,0 % 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 2% nie mniej niż kapitałowych lub odsetek) opłatę pobiera się od kwoty prolongowanej

6 5. Opłata za zmianę innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 4 dokonywanych na wniosek klienta jednorazowo od każdego aneksu 6. Opłata za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych 7. Opłata za złożenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt 300,00 zł kredytobiorcy 8. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 7 9. Opłata za wysyłanie wezwania do zapłaty lub wezwania do 1 dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową 10. Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu 11. Opłata za przeprowadzenie inspekcji wykorzystania kredytu przed uruchomieniem kolejnej transzy ( jako rozliczenie poprzedniej transzy) 12. Opłata za wcześniejszą spłatę 0,00% plus koszty przejazdu III. UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY I KONSOLIDACYJNY 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,5-1,0 % 2. Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu 0,5-1,0% 3. Opłata za wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty 0,30% min. przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 4. Opłata za prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 5. Opłata za zmianę innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 4 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu 6. Opłata za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych 7. Opłata za złożenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt 300,00 zł kredytobiorcy 8. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 7 9. Opłata za wysyłanie wezwania do zapłaty lub wezwania do 1 dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową 10. Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu 11. Opłata za wcześniejszą spłatę 0,00% IV. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1. Opłata od kwoty przyznanego kredytu: 0,5 1% 2. Prowizje od kwoty przyznanego kredytu: a) obrotowego w rachunku bieżącym 0,5-1 % min. 30,00 zł b) obrotowego w rachunku kredytowym: - do 1 roku 0,5 1 % - powyżej 1 roku 0,5 1 % c) płatniczego 0,5 1 % min. 30,00 zł d) na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (nawozowy) 0,5 1 % min. 30,00 zł e) inwestycyjnego (w zależności od celu kredytu, wg uchwały Zarządu 0,5-1 % min. 30,00 zł Banku) f) pomostowego 0,5-1% min. 30,00 zł 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja może zostać zaliczona na poczet prowizji od kwoty

7 przyznanego kredytu 3. Opłata za prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 4. Opłata za zmianę innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta płatna 2 % nie min jednorazowo od każdego aneksu 5. Rozpatrzenie zlecenia do udzielenia gwarancji 5.1 Od kwoty udzielonej gwarancji, poręczenia, regwarancji: za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy udzielenie gwarancji wadialnej udzielenie gwarancji należytego wykonania robót 1% min 2% min 5.2 Wypłata gwarancji od kwoty roszczenia 0,15% min Opłata za sporządzenie aneksu do umowy- skutkującej zwiększeniem kwoty gwarancji, lub wydłużeniem terminu jej obowiązywania od kwoty objętej aneksem ( jednorazowo od każdego aneksu ) 5,4 Opłata za zmiany innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego 6. Od nie wykorzystanej kwoty kredytu udzielonego w rachunku bieżącym, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przyznanego limitu kredytu na dzień, wynikającą z umowy kredytu, a kwotą faktycznie wykorzystanego kredytu. Uwaga: prowizja naliczana jest za każdy dzień kalendarzowy a pobierana w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.z wyjątkiem prowizji należnej za miesiąc grudzień, którą pobiera się w ostatnim dniu roboczym. Decyzję o wysokości prowizji podejmuje Zarząd BS lub pełnomocnik. 7. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunkach bieżących (od różnicy pomiędzy dotychczasową, a nową wysokością kredytu) proporcjonalnie do okresu korzystania z podwyższonego limitu 0,00 zł 1 2 % min. V. KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR I ROLNICZYCH 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu udzielonego na podstawie zawartej umowy z ARiMR z dnia 1-2 % roku z późn. aneksami 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 2% nie mniej niż kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak 2. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 3. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w 1 umowie kredytowej dokumentów od każdego monitu 4. Sporządzanie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy 5. Sporządzanie historii kredytu za każdy rozpoczęty rok 6. Za zaświadczenie zezwalające na wykreślenie zastawów, hipoteki 7. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 8. Bankowa Informacja Kredytowa -od każdego zapytania

8 9. Windykacja: a) upomnienie telefoniczne b) wysyłanie upomnienia drogą pocztową od każdego monitu 1 c) koszty sadowe i komornicze wg poniesionych kosztów + opłata 10% poniesionych k-tów REALIZACJA PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM Przekazy eksportowe 1. Przelew regulowany na rachunek złotowy w BS 2. Polecenie wypłaty na rachunek złotowy w BS Koszty SHA nieprawidłowy numer IBAN. 40,00 zł. Przekazy importowe 1. Przelew regulowany z rachunku złotowego w BS 40,00 zł. 2. Polecenie wypłaty z rachunku złotowego BS w trybie przyspieszonym (data waluty jutro ) Koszty ryczałtowe Koszty OUR 40,00 zł Przelew z niepełnymi danymi ( brak kodu Swift) 70,00 zł. Załącznik nr 1 KARTA PŁĄTNICZA VISA BUSINES ELEKTRON 1. Wydanie nowej karty Visa Business Electron Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego Banku lub przesłania wniosku do Centrali Banku BPS SA 2. Wznowienie karty Visa Business Electron Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej 3. Wydanie duplikatu karty Visa Business Electron Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. Stawka obowiązująca 35,00 30,00 20,00 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business Electron od Bez opłat każdej karty Visa Business Electron wydanej do rachunku Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika; 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00 Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany. 6. Nieuzasadniona reklamacja - po jej rozpatrzeniu. 40,00 7. Rozpatrzenie zasadnej reklamacji. Bez opłat 8. Zastrzeżenie karty. (NIE DOTYCZY KRADZIEZY I 10,00 ZAGUBIENIA). 9. Wypłata gotówki w bankomatach Banku BPS SA Bez opłat 10. Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do Zrzeszenia Banku BPS SA Bez opłat

9 11. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 12. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 13. Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 14 Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 4,00 2% nie mniej niż koszty poniesione przez bank 5,00 2% nie mniej niż koszty poniesione przez bank 15. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju Bez opłat 16. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą Bez opłat 17. Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2, Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym Bez opłat (miesięcznie). 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 10,00 rachunku za okres bieżącego roku Za rok poprzedni opłatę podwyższa się o 50 %. Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia. 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Bez opłat 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10, Za zmianę danych (poza zmianą limitu autoryzacyjnego) Uwaga: opłata pobierana w dniu przesłania informacji do centrali Banku BPS SA o zmianie danych Użytkownika, Posiadacza rachunku. 23. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 10,00 Bez opłat Załącznik nr 2 KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 1. Wydanie nowej karty 3 2. Wznowienie karty 30,00 zł 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej Bez opłat do rachunku: 4. Wydanie duplikatu karty Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany 6. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą 7. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c) w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00% Nie mniej niż koszty banku

10 d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie 0,00 zł placówki handlowo-usługowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. f) w kasie innego banku w kraju g) w kasie innego banku za granica od kwoty wypłaty 2,00% Nie mniej niż koszty banku h) w placówkach Poczty Polskiej 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej 40,00 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 3,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany 11. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 14. Odblokowanie numeru PIN 6,00 zł 15. Inne czynności związane z obsługą kart bankomatowych Załącznik nr 3 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Z mikroprocesorem 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata miesięczna za obsługę karty od każdej karty wydanej do 2,00 zł rachunku: 4. Wydanie duplikatu karty Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany 6. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą 7. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c) w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00% Nie mniej niż koszty banku d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki 0,00 zł handlowo-usługowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. f) w kasie innego banku w kraju g) w kasie innego banku za granica od kwoty wypłaty 2,00% Nie mniej niż koszty banku h) w placówkach Poczty Polskiej 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej 40,00 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 3,00 zł za okres przez niego wskazany 11. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 14. Odblokowanie numeru PIN 6,00 zł 15. Inne czynności związane z obsługą kart bankomatowych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/11/2015 Zarządu BS w Wolbromiu z dnia 25.02.2015r. (obowiązuje od 02.03.2015 r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU 2015 Lp. Rodzaj usług

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo