Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE I PRZEPROWADZANIE CZYNNOŚCI KASOWYCH 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach oraz do przekazów, z wyjątkiem: 0,5% min. zł 2,50 max. zł 150,00 a) wpłaty na ZUS i Urząd Skarbowy-od każdej wpłaty 3,00 zł b) wpłaty na Zakład Energetyczny-od każdej wpłaty 1,50 zł c) wpłaty na RTV 1,00 zł d) wpłaty za usługi Telekom. Polskiej S.A. 1,00 zł e) wpłaty na KRUS 2,50 zł f) wpłaty inne np za wodę,podatek 1,50 zł g) wpłaty na cele charytatywne Bez opłat 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały Bez opłat 4. Wypłata gotówki z konta zlecenia do wypłaty 3,00 zł II RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku : 1.1 a) bieżącego/pomocniczego 1.2 b) dodatkowego (dla wyodrębnienia środków) 1 2. Prowadzenie rachunku podstawowych: Uwaga: opłaty określone w pkt. a i c pobiera się za każdy miesiąc, w którym rachunek prowadzony był przez co najmniej 5 dni. a) podmiotów gospodarczych z wyjątkiem rach. gmin i ich jedn. budżetowych oraz rolników indywidualnych b) rolników indywidualnych: - za prowadzenie rachunku 3,00 zł c) gmin i ich jedn. budżetowych Bez opłat 2.1 Prowadzenie rachunków pomocniczych- miesięcznie 1 3. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego oraz blokada środków z tytułu zajęć komorniczych 4. Za wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet 1,00 zł 5. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia oraz odwołanie zastrzeżenia po utracie czeków 6. Przelew lub polecenie zapłaty (z wyjątkiem dot. spłaty kredytu w 3,00 zł tutejszym banku) 7. Opłat nie pobiera się od organizacji charytatywnych i społecznych 8. Potwierdzenie realizacji przelewu 9. Zlecenie stałe od każdej dyspozycji 1,50 zł 10. Realizacja dyspozycji spłaty kredytu w tut. Banku na podst. udzielonego pełnomocnictwa 1,50 zł

2 11. System bankowości internetowej: Aktywacja usługi bankowości internetowej Korzystanie z systemu bankowości internetowej- miesięcznie Bez opłat 11.3 Realizacja przelewu 1,00 zł Wydanie listy haseł jednorazowych Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku. 12. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku 12.1 Telefoniczne na hasło 12.2 przekazywane w formie komunikatu SMS opłata za każdy wysłany SMS 0,30 zł Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 13. Za sporządzenie: Odpisu obrotów na jednym rachunku w roku bieżącym. a) odpisu wyciągu bankowego b) jednego dowodu do wyciągu 3,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50 % stawki podstawowej 14. Przyjęcie listy inkasowej 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (opłatę pobiera się z rach. bankowego dłużnika) 15.1 Za administrowanie tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika) 0,5% kwoty zajętej min. 1 max. 40,00 zł. 16. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu i numerze rachunku bankowego 17. Poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem w czasie 3,00 zł trwania umowy rachunku 18. Zmiana Karty wzorów podpisów 19. Karty bankowe Visa Business Electron zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej taryfy 20. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości. 21. Przelewy bankowe i wypłaty z bieżących wpływów 5.00 zł 22. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych 23. Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących ( z wyjątkiem rolników) 24. Za usługi nietypowe w zależności od złożoności czynności 10,00 - III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HomeNet 1. Opłata za klucze według ceny zakupu 2. Opłata za instalację zł. 3. Abonament za korzystanie z systemu opłata miesięczna pobierana po 2 m-cach funkcjonowania 4. Za przyjęcie jednego przelewu (nie dotyczy podmiotów z którymi zawarto indywidualne umowy o prowadzenie r-ku) 1,50 zł Lp. IV. KORZYSTANIE Z WRZUTNI 1. Wydanie klucza do wrzutni 2. Za każda wpłatę prowizja w wysokości

3 IV RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY ROR ROR dla młodz. uczącej się 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony był przez co najmniej 5 dni 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w placówce BS: 4.1. sporządzenie zastępczego dowodu wypłaty (zamiast czeku) 5. Przelew na rachunek: 5.1. w placówkach własnych 1,50 zł 5.2. w innych bankach, z wyjątkiem ZUS 1,50 zł 5.3. ZUS 3,00 zł 5.4. w systemie bankowości elektronicznej (e-banknet) 1,00 zł 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w placówkach własnych 1,50 zł b) w innych bankach 1,50 zł 6.1 Realizacja dyspozycji spłaty kredytu w tutejszym banku na 1,50 zł podstawie udzielonego pełnomocnictwa i stałego zlecenia 7. Polecenie zapłaty: 7.1. realizacja z rachunku dłużnika uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 8. System bankowości Internetowej aktywacja usługi Bankowości Internetowej korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej - miesięcznie 8.3. wydanie listy haseł jednorazowych 8.4 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 9. Wyciąg z konta bankowego: 9.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 9.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu,. b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 9.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, b) listem poleconym, Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: telefonicznie na hasło opłata miesięczna przekazywane w formie komunikatu SMS opłata za każdy wysłany SMS Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 11. Realizacja czeku gotówkowego: w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych 0,30 zł 0,30 zł Potwierdzenie czeku od każdego czeku Wydanie blankietów czeków -za jeden blankiet 1,00 zł 11.4 Wydanie obwoluty plastikowej 3,00 zł 11.5 Inkaso czeku 12. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rach. w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 13. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszcz.- rozlicz., do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 14. Monit tel. z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszcz.- rozlicz., do dłużnika, po upływie terminu spłaty kred. lub odsetek 1

4 15. Zmiana oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika oraz inne zmiany do rachunku 16. Zamknięcie/ likwidacja ror 17. Za wydanie NRB 2,00 zł 18. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych 19. sporządzanie odpisów obrotów na jednym rachunku wkładów oszczędnościowych za bieżący rok uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej 20. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunkach oszczędnościowych z tytułu zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza rachunku z innym bankiem 21. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę 22. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 23. Inne nietypowe czynności związane z obsługą rachunku 24. Zgłoszenie zagubienia dowodu tożsamości 25.. limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym do 500,00 zł pow. 500,00 zł V. RACHUNEK PŁATNY NA KAZDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 3. Umorzenie utraconej książeczki 4. Prowadzenie rachunku 5. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych 6. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 6.1. jednostkach organizacyjnych Banku 6.2. innych bankach, które zawarły porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, 7. Przelew na rachunek: 7.1. w Banku 7.2. w innych bankach 1,50 zł 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach Banku 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 11. Wydanie zaświadczeń o stanie oszczędności 12. Likwidacja książeczki 13. Ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki lub numeru książeczki 14. Za wydanie fotokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej

5 VI. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI 1. Prowadzenie rachunku 2. Wydanie książeczki na życzenie 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5. Likwidacja książeczki 6. Za wydanie fotokopii unieważnionej książeczki terminowej 3,00 zł ROZDZIAŁ II KREDYTY I. KREDYTY KONSUMENCKIE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,5-1 % 2. prowizja za udzielenie: kredytu gotówkowego od kwoty przyznanego kredytu od 1,50% do 2,50% min 30,00 zł kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w Banku od kwoty przyznanego kredytu 0,5 1 % min. 30,00 zł Kredytu gotówkowego okolicznościowego o stałej stopie a) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 1,5 4 % min. 30,00 zł b) dla pozostałych klientów 1,5 5 % Min 30,00 zł 3. Za przyznanie ulgi w spłacie należności przysługującej bankowi od 2% nie mniej niż osób fizycznych od kwoty objętej ulgą 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 2% nie mniej niż kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 5. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i bieżących (od różnicy pomiędzy dotychczasową, a nową wysokością kredytu) 1 2 % min 30 zł. II. KREDYT HIPOTECZNY MIESZKANIOWY 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,5 1,0 % 2. Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu 0,5 1,0 % 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 2% nie mniej niż kapitałowych lub odsetek) opłatę pobiera się od kwoty prolongowanej

6 5. Opłata za zmianę innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 4 dokonywanych na wniosek klienta jednorazowo od każdego aneksu 6. Opłata za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych 7. Opłata za złożenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt 300,00 zł kredytobiorcy 8. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 7 9. Opłata za wysyłanie wezwania do zapłaty lub wezwania do 1 dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową 10. Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu 11. Opłata za przeprowadzenie inspekcji wykorzystania kredytu przed uruchomieniem kolejnej transzy ( jako rozliczenie poprzedniej transzy) 12. Opłata za wcześniejszą spłatę 0,00% plus koszty przejazdu III. UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY I KONSOLIDACYJNY 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,5-1,0 % 2. Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty kredytu 0,5-1,0% 3. Opłata za wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty 0,30% min. przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 4. Opłata za prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 5. Opłata za zmianę innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 4 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu 6. Opłata za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych 7. Opłata za złożenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt 300,00 zł kredytobiorcy 8. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 7 9. Opłata za wysyłanie wezwania do zapłaty lub wezwania do 1 dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową 10. Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu 11. Opłata za wcześniejszą spłatę 0,00% IV. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1. Opłata od kwoty przyznanego kredytu: 0,5 1% 2. Prowizje od kwoty przyznanego kredytu: a) obrotowego w rachunku bieżącym 0,5-1 % min. 30,00 zł b) obrotowego w rachunku kredytowym: - do 1 roku 0,5 1 % - powyżej 1 roku 0,5 1 % c) płatniczego 0,5 1 % min. 30,00 zł d) na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (nawozowy) 0,5 1 % min. 30,00 zł e) inwestycyjnego (w zależności od celu kredytu, wg uchwały Zarządu 0,5-1 % min. 30,00 zł Banku) f) pomostowego 0,5-1% min. 30,00 zł 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja może zostać zaliczona na poczet prowizji od kwoty

7 przyznanego kredytu 3. Opłata za prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 4. Opłata za zmianę innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta płatna 2 % nie min jednorazowo od każdego aneksu 5. Rozpatrzenie zlecenia do udzielenia gwarancji 5.1 Od kwoty udzielonej gwarancji, poręczenia, regwarancji: za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy udzielenie gwarancji wadialnej udzielenie gwarancji należytego wykonania robót 1% min 2% min 5.2 Wypłata gwarancji od kwoty roszczenia 0,15% min Opłata za sporządzenie aneksu do umowy- skutkującej zwiększeniem kwoty gwarancji, lub wydłużeniem terminu jej obowiązywania od kwoty objętej aneksem ( jednorazowo od każdego aneksu ) 5,4 Opłata za zmiany innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego 6. Od nie wykorzystanej kwoty kredytu udzielonego w rachunku bieżącym, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przyznanego limitu kredytu na dzień, wynikającą z umowy kredytu, a kwotą faktycznie wykorzystanego kredytu. Uwaga: prowizja naliczana jest za każdy dzień kalendarzowy a pobierana w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.z wyjątkiem prowizji należnej za miesiąc grudzień, którą pobiera się w ostatnim dniu roboczym. Decyzję o wysokości prowizji podejmuje Zarząd BS lub pełnomocnik. 7. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunkach bieżących (od różnicy pomiędzy dotychczasową, a nową wysokością kredytu) proporcjonalnie do okresu korzystania z podwyższonego limitu 0,00 zł 1 2 % min. V. KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR I ROLNICZYCH 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu udzielonego na podstawie zawartej umowy z ARiMR z dnia 1-2 % roku z późn. aneksami 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 2% nie mniej niż kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak 2. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 3. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w 1 umowie kredytowej dokumentów od każdego monitu 4. Sporządzanie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy 5. Sporządzanie historii kredytu za każdy rozpoczęty rok 6. Za zaświadczenie zezwalające na wykreślenie zastawów, hipoteki 7. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 8. Bankowa Informacja Kredytowa -od każdego zapytania

8 9. Windykacja: a) upomnienie telefoniczne b) wysyłanie upomnienia drogą pocztową od każdego monitu 1 c) koszty sadowe i komornicze wg poniesionych kosztów + opłata 10% poniesionych k-tów REALIZACJA PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM Przekazy eksportowe 1. Przelew regulowany na rachunek złotowy w BS 2. Polecenie wypłaty na rachunek złotowy w BS Koszty SHA nieprawidłowy numer IBAN. 40,00 zł. Przekazy importowe 1. Przelew regulowany z rachunku złotowego w BS 40,00 zł. 2. Polecenie wypłaty z rachunku złotowego BS w trybie przyspieszonym (data waluty jutro ) Koszty ryczałtowe Koszty OUR 40,00 zł Przelew z niepełnymi danymi ( brak kodu Swift) 70,00 zł. Załącznik nr 1 KARTA PŁĄTNICZA VISA BUSINES ELEKTRON 1. Wydanie nowej karty Visa Business Electron Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego Banku lub przesłania wniosku do Centrali Banku BPS SA 2. Wznowienie karty Visa Business Electron Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej 3. Wydanie duplikatu karty Visa Business Electron Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. Stawka obowiązująca 35,00 30,00 20,00 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business Electron od Bez opłat każdej karty Visa Business Electron wydanej do rachunku Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika; 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00 Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany. 6. Nieuzasadniona reklamacja - po jej rozpatrzeniu. 40,00 7. Rozpatrzenie zasadnej reklamacji. Bez opłat 8. Zastrzeżenie karty. (NIE DOTYCZY KRADZIEZY I 10,00 ZAGUBIENIA). 9. Wypłata gotówki w bankomatach Banku BPS SA Bez opłat 10. Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do Zrzeszenia Banku BPS SA Bez opłat

9 11. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 12. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 13. Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 14 Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 4,00 2% nie mniej niż koszty poniesione przez bank 5,00 2% nie mniej niż koszty poniesione przez bank 15. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju Bez opłat 16. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą Bez opłat 17. Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2, Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym Bez opłat (miesięcznie). 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 10,00 rachunku za okres bieżącego roku Za rok poprzedni opłatę podwyższa się o 50 %. Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia. 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Bez opłat 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10, Za zmianę danych (poza zmianą limitu autoryzacyjnego) Uwaga: opłata pobierana w dniu przesłania informacji do centrali Banku BPS SA o zmianie danych Użytkownika, Posiadacza rachunku. 23. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 10,00 Bez opłat Załącznik nr 2 KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 1. Wydanie nowej karty 3 2. Wznowienie karty 30,00 zł 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej Bez opłat do rachunku: 4. Wydanie duplikatu karty Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany 6. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą 7. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c) w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00% Nie mniej niż koszty banku

10 d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie 0,00 zł placówki handlowo-usługowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. f) w kasie innego banku w kraju g) w kasie innego banku za granica od kwoty wypłaty 2,00% Nie mniej niż koszty banku h) w placówkach Poczty Polskiej 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej 40,00 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 3,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany 11. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 14. Odblokowanie numeru PIN 6,00 zł 15. Inne czynności związane z obsługą kart bankomatowych Załącznik nr 3 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Z mikroprocesorem 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata miesięczna za obsługę karty od każdej karty wydanej do 2,00 zł rachunku: 4. Wydanie duplikatu karty Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany 6. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granicą 7. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami b) w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł c) w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00% Nie mniej niż koszty banku d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki 0,00 zł handlowo-usługowej) w Polsce e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. f) w kasie innego banku w kraju g) w kasie innego banku za granica od kwoty wypłaty 2,00% Nie mniej niż koszty banku h) w placówkach Poczty Polskiej 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji nieuzasadnionej 40,00 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 3,00 zł za okres przez niego wskazany 11. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 14. Odblokowanie numeru PIN 6,00 zł 15. Inne czynności związane z obsługą kart bankomatowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.03.2012 roku Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/Z/2012 Zarządu BS

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Klientów instytucjonalnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Klientów instytucjonalnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 09.06.2016 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo