Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia roku Podegrodzie 2015 r. 1

2 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym pobierane są okresowo raz w miesiącu nie później niż ostatniego dnia danego miesiąca. 3. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do Zarząd ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobierania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszelkich odcinkach dowodu. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat: Wpłat i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, Wpłat na spłatę odsetek i kredytów oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, Operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, Wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, Opłat i prowizji nie pobiera się od organizacji charytatywnych i społecznych. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Zarząd może podjąć decyzję o zastosowaniu indywidualnych stawek prowizji w przypadku klientów strategicznych. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to zasadne i nie sprzeczne z interesem Banku. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 2

3 TAB.1. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe na rachunku bankowe podmiotów gospodarczych 0,00 % prowadzone w Banku 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach krajowych, z wyjątkiem: 0,50% min. zł 1,50 max. zł 150,00 a) wpłaty na ZUS i Urząd Skarbowy - od każdej wpłaty 3,00 zł f) wpłaty inne np. za wodę, podatek, opłata śmieciowa od pozycji 1,50 zł g) wpłaty na cele charytatywne 3. Wymiana (rozmienienie) gotówki w kasie 0,50 % min. 2,00 zł 4. Wypłata gotówki z konta zlecenia do wypłaty 0,50 % min. 5,00 zł max Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego, pomocniczego (z wyjątkiem rolników) 0,20 % min. 5,00 zł Max. 1 RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE TAB.2. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku : 1.1 a) bieżącego/pomocniczego 1) 1.2 b) dodatkowego (dla wyodrębnienia środków) 1) 15,00 zł 2. Prowadzenie rachunku podstawowych: Uwaga: opłaty określone w pkt. a i b nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek był założony. a) podmiotów gospodarczych z wyjątkiem rachunków gmin i ich jedn. budżetowych oraz rolników indywidualnych b) rolników indywidualnych: - za prowadzenie rachunku 3,00 zł - zmiana oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika oraz inne zmiany do rachunku 5,00 zł c) gmin i ich jedn. budżetowych 2.1 Prowadzenie rachunków pomocniczych 1) miesięcznie 15,00 zł 3. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego oraz blokada środków z tytułu zajęć komorniczych 4. Za wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet 1,00 zł 5. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia oraz odwołanie zastrzeżenia po utracie czeków 6. Przelew lub polecenie zapłaty (z wyjątkiem dot. spłaty kredytu w 3,00 zł tutejszym banku) 7. Potwierdzenie realizacji przelewu 8. Administracja stałego zlecenia 1,50 zł 9. Realizacja dyspozycji spłaty kredytu w tut. Banku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 1,50 zł 10 System bankowości internetowej: Aktywacja usługi bankowości internetowej Korzystanie z systemu bankowości internetowej- miesięcznie 10.3 Przelewy w systemie e-banknet 1,00 zł 10.4 Wydanie listy haseł jednorazowych 5,00 zł 10.5 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 10.6 Wysłanie na pisemny wniosek użytkownika karty listy haseł ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 10.7 Powiadomienia SMS - opłata za każdy wysłany SMS 0,30 zł 11. Udzielenie informacji o rachunku klienta: 11.1 Telefoniczne na hasło opłata miesięczna 5,00 zł 3

4 11.2 w formie komunikatu SMS opłata za każdy wysłany SMS 0,30 zł Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 12. Za sporządzenie: Odpisu obrotów na jednym rachunku w roku bieżącym a) odpisu wyciągu bankowego 5,00 zł b) jednego dowodu do wyciągu 3,00 zł Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50 % stawki podstawowej 13. Przyjęcie listy inkasowej 14. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 0,50 % kwoty zajętej takiego dokumentu (opłatę pobiera się z rachunku. bankowego min. 15,00 zł dłużnika) max. 100,00 zł 14.1 Za administrowanie tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu oraz blokada środków z tytułu zajęć komorniczych (opłatę pobiera się z rachunku bankowego 40,00 zł dłużnika) 15. Poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem w czasie 3,00 zł trwania umowy rachunku 16. Zmiana Karty wzorów podpisów 17. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 18. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczeń bankowych 19. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii bankowych 100,00 zł 20. Za usługi nietypowe w zależności od złożoności czynności 10, Za aktywację usługi SMS 5,00 zł 22. Wszelkie zmiany w zakresie usługi SMS i kont internetowych 2,00 zł 23. Rachunki masowe 24.1 Miesięczna opłata abonamentowa od jednego Klienta Budżetowego 24.2 Miesięczna opłata abonamentowa od jednego Klienta Instytucjonalnego 1) Opłat nie pobiera się od organizacji charytatywnych i społecznych TAB.3. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH 170,00 zł 30,00 zł 1. Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłata na rachunek lokaty 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 1) 5. Przelew z rachunku lokaty na rachunek: 5.1 W Placówce Banku 1,50 zł 5.2 w innych bankach 1,50 zł 6. Likwidacja lokaty 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. TAB.4. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HomeNet 1. Opłata za klucze według ceny zakupu 2. Opłata za instalację zł 3. Abonament za korzystanie z systemu opłata miesięczna pobierana po 2 miesiącach funkcjonowania 4. Za przyjęcie jednego przelewu (nie dotyczy podmiotów z którymi zawarto indywidualne umowy o prowadzenie rachunku) 2,00 zł 4

5 TAB.5. KORZYSTANIE Z WRZUTNI 1. Wydanie klucza do wrzutni 2. Za każdą wpłatę prowizja w wysokości 5,00 zł KARTY TAB.6. KARTY PŁATNICZE VISA BUSINES DEDETOWE Karty płatnicze VBD 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 30,00 zł 2. Wznowienie pierwszej karty do rachunku 30,00 zł 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 30,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 15,00 zł 5. Opłata miesięczna za obsługę karty- od każdej karty wydanej do 2,00 zł 1) rachunku 6. Płatność kartą a) w punktach handlowo usługowych w kraju b) w punktach handlowo usługowych za granica 7. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach i terminalach POS Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych Banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w Placówkach i na stronie internetowej Banku b) w pozostałych bankomatach kraju 2,00% min. 5,00 zł c) ) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce, 2,00 zł d) w kasie innego banku i terminalach POS w kraju, 5,00 zł e) w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00 % min. 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcych bankomatach Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 2,00 zł 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10. Zmiana danych Użytkownika karty 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 12. Za zmianę wysokości dziennego limitu transakcji 3,00 zł 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 14. Rozpatrzenie reklamacji 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 1) Klient jest zwolniony z opłaty za obsługę karty Visa Business Debetowa, jeżeli w danym miesiącu dokona transakcji bezgotówkowych (w punktach handlowych) przekraczających łącznie kwotę 300,00 zł. 5

6 KREDYTY TAB.7. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1. Opłata przygotowawcza od kwoty kredytu: 0,5 1% min 30,00 zł 2. Prowizje od kwoty przyznanego kredytu: a) obrotowego w rachunku bieżącym 0,5-1 % min. 30,00 zł b) obrotowego w rachunku kredytowym: - do 1 roku 0,5 1 % min 30,00 zł - powyżej 1 roku 0,5 1 % min 30,00 zł c) płatniczego 0,5 1 % min 30,00 zł d) na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (nawozowy) 0,5 1 % min 30,00 zł e) inwestycyjnego (w zależności od celu kredytu, wg uchwały Zarządu 0,5-1 % min 30,00 zł Banku) f) pomostowego 0,5-1% min. 30,00 zł 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 0,10 % min. 100, 00zł W przypadku udzielenia kredytu, prowizja może zostać zaliczona na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu 4. Opłata za prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej i proporcjonalnie do okresu rocznego 5. Opłata za zmianę innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu 2 % min 100,00 zł 100,00 zł 6. Rozpatrzenie zlecenia do udzielenia gwarancji 6.1 Od kwoty udzielonej gwarancji, poręczenia, Re gwarancji: za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy proporcjonalnie do okresu i kwoty udzielenie gwarancji wadialnej udzielenie gwarancji bankowych 1% min 100,00 zł 1-2% min 100,00 zł 6.2 Za zaświadczenie o zdolności kredytowej 200,00 zł 6.3 Wypłata gwarancji od kwoty roszczenia 0,15% min Opłata za sporządzenie aneksu do umowy- skutkującej zwiększeniem kwoty gwarancji, lub wydłużeniem terminu jej obowiązywania od kwoty objętej aneksem ( jednorazowo od każdego aneksu ) 6,5 Opłata za zmiany innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego 7. Od nie wykorzystanej kwoty kredytu udzielonego w rachunku bieżącym, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przyznanego limitu kredytu na dzień, wynikającą z umowy kredytu, a kwotą faktycznie wykorzystanego kredytu. 8. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunkach bieżących (od różnicy pomiędzy dotychczasową, a nową wysokością kredytu) proporcjonalnie do okresu korzystania z podwyższonego limitu (okres liczony w miesiącach) 1% 2 % min 100,00 zł. TAB.8. KREDYTY PREFERENCYJNE AR i MR i ROLNICZE 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0,50 % - 1,00 % 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu udzielonego na podstawie zawartej umowy z AR i MR z dnia 0,50 % - 1,00 % roku z późn. Aneksami 1) 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu jednorazowo Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 0,10 % min. 100,00 zł 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od kwoty prolongowanej proporcjonalnie do okresu rocznego 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 3 dokonywanych na wniosek Kredytobiorcy płatna jednorazowo od każdego aneksu 2% min. 100,00 zł 100,00 zł 6

7 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. TAB.9. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wpłaty z tytułu kredytów i odsetek oraz wypłata kredytu realizowanych w gotówce 2. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy - za aneks 50,00 100,00 zł 3. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, jednorazowo 30,00 zł 4. Wydanie opinii bankowych o sytuacji finansowej podmiotu na wniosek Kredytobiorcy (dotyczącej zabezpieczenia, spłaty kredytu), 100,00 zł jednorazowo 5. Wydanie zaświadczeń bankowych klientom o posiadaniu rachunku kredytowego, wysokości zadłużenia oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem, jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty 7. Wyciąg z rachunku kredytowego wniosek posiadacza rachunku, jednorazowo 8. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w 15,00 zł umowie kredytowej dokumentów od każdego monitu 11. Sporządzanie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy, jednorazowo 12. Sporządzanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok jednorazowo /powyżej 10 stron 3 zł za każdą kolejną stronę/ 13 Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy kredytowej 14. Za zaświadczenie zezwalające na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp 15. Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu 16. Windykacja: a) upomnienie telefoniczne 5,00 zł b) wysyłanie upomnienia drogą pocztową od każdego monitu 15,00 zł c) koszty sadowe i komornicze wg poniesionych kosztów + opłata TAB.10. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM oaz SORBNET 2 Przekazy eksportowe 1. Przelew regulowany na rachunek złotowy w BS 2. Polecenie wypłaty na rachunek złotowy w BS Koszty SHA nieprawidłowy numer IBAN Przekazy importowe 1. Przelew regulowany z rachunku złotowego w BS 40,00 zł 2. Polecenie wypłaty z rachunku złotowego BS w trybie przyspieszonym (data waluty jutro ) Koszty ryczałtowe Koszty OUR 40,00 zł 40,00 zł 3. Przelew z niepełnymi danymi ( brak kodu Swift) 70,00 zł 4. Przelew Sorbnet od 1 przelewu (wychodzącego) 35,00 zł 7

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Uchwały 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFIKATOR PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU

TARYFIKATOR PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU Załącznik do Uchwały Nr 55/Z/2014 Zarządu BS Biecz TARYFIKATOR PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU Biecz, listopad 2014r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/3/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 10/XXI/15 Zarządu Banku z dnia 29.05.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów instytucjonalnych Końskie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY CENTRALA: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet:http://www.bsolesnica.pl/ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 03/09/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: Str. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 3 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo