ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku Opłata pobierana jednorazowo miesięcznie 15,00 zł 12,00 zł 2 Rachunki prowadzone dla dopłat bezpośrednich Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe; Przy dokonywaniu wpłaty ( prowizja pobierana od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy) Nie dotyczy 0,3% nie mniej niż 2,50 zł nie więcej niż 1000,00 chyba,że umowa stanowi inaczej 0,3% nie mniej niż 2,50 zł nie więcej niż 1000,00 chyba,że umowa stanowi inaczej 4 Rachunki przeznaczone do rozliczeń składek ZUS Za otwarcie rachunku Pobierana jednorazowo miesięcznie Nie dotyczy Za prowadzenie y 1

2 5 Wpłaty gotówkowe na rachunki przeznaczone do rozliczeń składek ZUS Prowizja pobierana przy wpłacie 0,3% nie mniej niż 3,50 zł Nie dotyczy Za realizacje przelewów do ZUS Za każdy przelew 6 Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych na działalność gospodarczą Od każdej wpłaty 0,3% nie mniej niż 3,50 zł nie więcej niż 1000,00 zł 7 Realizacja przelewów Złożony w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS Grębocin - dotyczące zużycia energii - za usługi Telekomunikacji Polskiej - pozostałe Złożony za pośrednictwem kanałów elektronicznych Za każdy przelew 2,50 zł 1,75 zł 2,50 zł 1,75 zł 8 Przelewy wykonywane automatycznie (Zlecenia stałe i Polecenia zapłaty) - Modyfikacja przelewu - Odwołanie przelewu Za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 9 Zawarcie umowy polecenia zapłaty Za każdą umowę 10 Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za każda dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 11 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 12 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta; Za każde zestawienie Z bieżącego roku kalendarzowego Z lat poprzednich 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł+ 5,00 zł za każdy poprzedni rok 10,00 zł+ 5,00 zł za każdy poprzedni rok 13 Sporządzanie kopii wyciągu bankowego oraz historii rachunku Z bieżącego roku kalendarzowego Za każdy dokument 10,00 zł 10,00 zł+ 5,00 zł za każdy poprzedni 10,00 zł 10,00 zł+ 5,00 zł za każdy 2

3 Z lat poprzednich rok poprzedni rok 14 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda Za każde zaświadczenie 15 Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu przekroczenia salda na rachunku ( po upływie terminu spłaty) Za każdy monit 16 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 17 Działanie Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku, błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy Za każda dyspozycję 18 Realizacja tytułu egzekucyjnego 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 19 Opłata za książeczkę czekową 5,00zł 5,00 zł 20 Opata za pojedynczy blankiet czekowy 0,50 zł 0,50 zł 21 Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego Za każda dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 22 Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego Za każdy blankiet 23 Zgłoszenie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów i czeków Za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 24 ECORPONET Miesięcznie 100,00 zł 100,00 zł 3

4 25 ebanking Miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 26 Informacja o zmianie rachunku SMS Za 1 SMS 0,15 zł 0,15 zł 27 Opłata za listę haseł jednorazowych Za każdą listę 5,00 zł 5,00 zł KARTY PŁATNICZE WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI Tryb pobierania opłaty Visa Business Electron 1 Wydanie karty do rachunku Za każda kartę 2 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Za każda kartę 3 Wznowienie karty Za każda kartę 4 Zastrzeżenie karty - 5 Użytkowanie karty miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 6 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 7 Opłata za wypłatę gotówki; W bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych W kasach banków SGB( pod warunkiem,że banki udostępniają usługę wypłat w POS W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2( pod warunkiem,że banki udostępniają usługę wypłat w POS W bankomatach za granicą Z każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł Za każda wypłatę pobierana w dniu rozliczenia operacji Naliczane od wypłacanej kwoty 4,50 zł 3% min 3,50 zł 3% min 4,50 zł Visa Business Electron paywave 1,50 zł 2% min 5,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 4,50 zł 3% min 10,00 zł 4

5 8 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back Za każda wypłatę pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,00 zł 9 Wydanie pierwszego numeru PIN Za każdy nr PIN 3,50 zł 3,50 zł 10 Wydanie nowego numeru PIN Za każdy nr PIN 6,00 zł 6,00 zł Zmiana PIN w bankomatach; Banków SGB Innych niż wskazane w pkt 1 Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach; Za każdą zmianę Za każde sprawdzenie 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł Banków SGB Innych niż wskazane w pkt 1 13 Zestawienie transakcji przesłane do klienta miesięcznie 14 Przesłanie ponownego zestawienie transakcji przysłanych na życzenie klienta 15 Ekspresowe przysłanie karty lub numeru PIN ( w ciągu 3 dni roboczych) Za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł Za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 16 Transakcje bezgotówkowe - 17 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej KARTY CHARGE naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard Business MasterCard Business Gold 1 Wydanie karty Za każda kartę 80,00 zł Wydanie: Duplikatu karty w przypadku uszkodzenia Nowej karty w miejsce utraconej Za każda kartę 70,00 zł 300,00 zł 3 Wznowienie karty Za każdą kartę 40,00 zł 350,00 zł 5

6 4 Zastrzeżenie karty 5 Użytkowanie karty 6 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta Za każda zmianę 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki; 1) W bankomatach banków SGB oraz PBS i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) W kasach banków SGB( w przypadku gdy bank posiada POS) 3) W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 4) W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 5) W bankomatach za granicą Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania operacji 2% 2% min 4,50 zł 3% min 3,50 zł 3% min 4,50 zł 2% 2% min 4,50 zł 3% min 3,50 zł 3% min 4,50 zł 8 Wydanie pierwszego numeru PIN Za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 9 Wydanie nowego numeru PIN Za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 10 Zmiana numeru PIN w bankomatach 1) Banków SGB 2) Innych niż wskazane w pkt 1 Za każda zmianę 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7.00 zł 11 Zestawienie transakcji przysłanych do klienta Miesięcznie 12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 13 Transakcje bezgotówkowe - 14 Przekroczenie limitu transakcyjnego Naliczane od kwoty przekroczenia 5% 5% 6

7 15 Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki 1) W kraju 2) Za granicą Miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 1% 1% 1% 16 Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia Naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 50,00 zł 100,00 zł 17 Nieodebrane karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge 16 Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę Po upływie terminu 80,00 zł 300,00 zł Za każdy monit 10,00 zł 10,00 zł 17 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Za każda kartę Równowartość 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard 18 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Za każda wypłatę Równowartość 95 USD + koszty operacyjne MasterCard Równowartość 95 USD + koszty operacyjne MasterCard KARTY KREDYTOWE WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MASTERCARD 1 Wydanie karty; 3) Głównej 4) dołączonej 2 Użytkowanie karty(opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania karty) Za każdą kartę Rocznie,z góry za każdy rok ważności karty ( pierwszej i wznowionej) 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 3 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej Za każda kartę 75,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty z numerem PIN lub bez numeru PIN Za każda kartę 35,00 zł 7

8 5 Wznowienie karty - 6 Zastrzeżenie karty - y 7 Opłata za wypłatę gotówki; 1) W bankomatach banków SGB oraz PBS i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) W kasach banków SGB( w przypadku gdy bank posiada POS) 3) W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 4) W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 5) W bankomatach za granicą naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania operacji 4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 8 Zmiana PIN w bankomatach Za każda zmianę 4,50 zł 9 Wydanie pierwszego nr PIN - y 10 Wydanie nowego numeru PIN Za każdy nowy numer 6,00 zł 11 Zmiana limitu kredytowego - 12 Minimalna kwota do zapłaty Naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% minimum 50,00 zł 13 Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę Za każdy monit/wezwanie 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Za każde zestawienie 5,00 zł KREDYTY I POŻYCZKI WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 8 1 Prowizja wstępna Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu, naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej Prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, a także w przypadku których bank złożył ofertę kredytową 2 Prowizja przygotowawcza; Naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu ( dotyczy kredytów Od 0,25% min 100,00 zł max 1000,00 zł 1% do 5%

9 1) Kredyty na działalność gospodarczą; 2) Kredyty preferencyjne z dopłata do odsetek AR i MR 3) Kredyty z linii EFRWP Agroturystyka pozostałe odnawialnych ) płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 1% 1,5% 2% Prowizja rekompensacyjna Naliczona od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonej w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu /pożyczki Prowizja za obsługę kredytów z dopłatą do odsetek ARi MR Naliczanie miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana wraz ze spłata raty kredytowej 0,05% Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki Naliczane od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 0,5% do 2% nie mniej niż 10,00 zł Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej Naliczana od kwoty długu płatna jednorazowo 1% Za zmianę warunków kredytowania z wyjątkiem prolongaty Naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty 0,1% nie mniej niż 50,00 zł Za wydanie promesy kredytowej Za każda promesę zł Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta Za każda opinię 100,00 zł Za wydanie duplikatu umowy kredytowej Za każdy duplikat Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenie Za każdy duplikat 25,00 zł Za wysłanie upomnienia/monitu Za każde upomnienie Za wysłanie wezwania do spłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków ( w stosunku do innych banków, które pobierają takie opłaty od Banku Spółdzielczego w Grębocinie ) Za każde wezwanie Za każdy wniosek Za każda opinię 25,00 zł Opłata w takiej wysokości jaka stosuje bank pobierający opłatę Za wydanie promesy kredytowej Za każda promesę 0,1% nie mniej niż 50,00 zł nie więcej niż 1000,00 zł RACHUNKI TERMINOWE LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH 9

10 WYSZCZEGÓNIENIE TRYB POBIERANIA STAWKA Otwarcie rachunku terminowej lokaty Prowadzenie rachunku Wpłaty i wypłaty gotówkowe Realizacja przelewów dotyczących likwidacji lokaty na rachunki prowadzone w innych bankach Za każdy przelew 30,00 zł Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za każde zaświadczenie Za przyjęcie, zmianę odwołanie dyspozycji( oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz Banku Spółdzielczego w Grębocinie Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta Z bieżącego roku Z poprzedniego roku Za każdą dyspozycję Za każde zestawienie 10,00 zł 10,00 zł+ 5,00 zł za każdy rok Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowym lokat oszczędnościowych Za każda zmianę 5,00 zł Zastrzeżenie książeczki Za każdą książeczkę Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz innych banków Za każdą blokadę 50,00 zł Za realizacje tytułu egzekucyjnego Za każdy tytuł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 10

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Obowiązuje od 05.02.2015 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI

PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI Załącznik do Uchwały Zarządu nr 55/2014 z dnia 10.03.2014r TABELA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo