Obowiązuje od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązuje od 01.06.2015r."

Transkrypt

1 DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i likwidacja rachunków: 11 Rachunki oszczędnościowe wkładów oszczędnościowych 111 Otwarcie rachunku bez opłat 112 Prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat Likwidacja rachunku : rachunku oszczędnościowego a vista 1132 rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego z wypłatą premii gwarancyjnej 1133 rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego bez wypłaty premii gwarancyjnej 1134 rachunku oszczędnościowo-kredytowego TWÓJ DOM 1135 książeczki oszczędnościowej terminowej 12 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) 121 Otwarcie rachunku - bez opłat 122 Prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 123 Likwidacja rachunku ROR Uwaga: nie pobiera się w przypadku zamiany jednego rodzaju rachunku na inny 2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowych, - bez opłat oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz wypłat gotówkowych na podstawie innych dowodów na złożony wkład oszczędnościowy 3 Realizacja przelewów: za każdy przelew 31 złożonych w formie papierowej 311 na rachunki prowadzone w BS Łasin 1,00 zł 312 na rachunki prowadzone w innych bankach (nie dotyczy Konta Start ) 2,50 zł 32 złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 321 na rachunki prowadzone w BS Łasin bez opłat 322 na rachunki prowadzone w innych bankach (nie dotyczy Konta Start ) 1,00 zł 33 SORBNET (realizowany w trybie przyspieszonym) 30,00 zł 4 Przelewy wykonane w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe): Opłata 41 Złożenie zlecenia stałego jednorazowa 411 osobiście w placówce BS Łasin 412 poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) 0,00 zł 42 Realizacja zlecenia stałego 421 na rachunki prowadzone w BS Łasin za każdy przelew 1,00 zł 422 na rachunki prowadzone w innych bankach: za każdy przelew złożone w formie papierowej osobiście w placówce BS Łasin 2,00 zł złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) 1,00 zł 43 zlecenia z przeliczeniem z obcej waluty na złotówki za każdy przelew - złożone w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach 3,50 zł 44 Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego 441 złożone osobiście w placówce BS Łasin 442 złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) 0,00 zł 45 Odwołanie zlecenia stałego opłata 451 złożone osobiście w placówce BS Łasin jednorazowa 452 złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) 0,00 zł 5 Polecenie zapłaty: 51 złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie upoważnienia do opłata obciążania rachunku) jednorazowa 52 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (pobierana od dłużnika) 1,00 zł 2

2 53 odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 6 Potwierdzenie wykonania przelewu za każdy przelew 7 Potwierdzenie wykonania przelewu i wysłanie faxem za każdy przelew 8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zgodnie z umową : za każdy dokument 81 raz w miesiącu: 811 odbierany osobiście w banku bez opłat 812 wysyłany listem zwykłym bez opłat 82 każdy kolejny wyciąg w miesiącu: 821 odbierany osobiście 1,00 zł 822 wysyłany listem zwykłym 83 odpis z wyciągu rachunku bankowego lub historii rachunku (drukowany specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku): za każdy rozpoczęty 831 rok bieżący miesiąc 1,00 zł 832 lata poprzednie - z datą dokumentu : do r - z datą dokumentu : od dnia r 833 za sporządzenie odpisu dowodu księgowego do wyciągu za 1 szt 2,00 zł 84 dostarczany drogą elektroniczną bez opłat 9 Za wydanie zaświadczenia, opinii (wymienione w punktach 1-4 pozycje mogą stanowić 1 zaświadczenie, łączna / maksymalna kwota za zaświadczenie nie może przekroczyć 2) na wniosek klienta, za każde zaświadczenie 91 posiadanym rachunku 92 o numerze rachunku 93 o obrotach na rachunku 94 o stanie środków na rachunku 10 Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania 3,50 zł rachunkiem 11 Za udzielenie telefonicznej informacji na hasło o stanie środków miesięcznie *1) na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych 12 Za przeniesienie ROR z BS Łasin do innego banku, w przypadku, gdy wypowiedzenie r-ku następuje przed upływem 12 miesięcy od dnia otwarcia ROR w BS w Łasinie 13 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy opłata jednorazowa 1 14 Za przyjęcie listy inkasowej listę Wydanie książeczki oszczędnościowej a vista 16 Za umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 17 Za wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce zniszczonej, 6,00 zł utraconej 18 Przepisanie książeczki w wyniku cesji z tytułu zmiany właściciela cesję książeczki 19 Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie dyspozycji posiadacza wkładu od dyspozycji oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20 Za zmianę częściej niż raz w roku kalendarzowym deklarowanej kwoty wpłat dokonywanych na mieszkaniowym rachunku oszczędnościowokredytowym Twój Dom zmianę 21 Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku Sądu/ lub na podstawie aktu notarialnego 22 Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie należności innego banku od każdego spadkobiercy za każde przyjęte pełnomocnictwo 1 30,00 zł Rozdział 2 Karty płatnicze (karty wydane do ROR debetowe) Lp Wyszczególnienie czynności 1 Wydanie karty: kartę 3

3 11 Visa Electron, Maestro dla: 111 posiadacza i współposiadacza rachunku bez opłat 112 osoby wskazanej bez opłat 12 Visa Electron młodzieżowa dla posiadacza rachunku bez opłat 13 MasterCard Debit Paypass dla: 131 posiadacza i współposiadacza rachunku 132 osoby wskazanej 14 MasterCard Debit Paypass młodzieżowa dla posiadacza rachunku 2 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, kartę bez opłat współposiadaczowi lub osobie wskazanej 3 Zastrzeżenie karty - bez opłat 4 Używanie karty miesięcznie *1) 1,00 zł 5 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 6 Opłata za wypłatę gotówki: wypłatę 61 w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej bez opłat Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych (z wyłączeniem BS Brodnica) 62 w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej *2) 1,50 zł 63 w bankomatach obcych (innych niż wskazane w pkt 1) 1,30 zł 64 w kasach obcych (innych niż wskazane w pkt 2) *2) naliczana 3 % min 4,50 65 w bankomatach za granicą od wypłacanej 66 wypłata gotówki w ramach usługi Cash back wypłatę (prowizja pobierana w dniu rozliczenia operacji) 7 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde zł kwoty 3 % min 4,50 zł 0,60 zł 71 banków SGB sprawdzenie bez opłat 72 innych niż wskazane w pkt 1) 1,00 zł 8 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki zmianę 7,00 zł na wniosek klienta 9 Przesłanie do klienta numeru PIN za każdy numer 3,50 zł PIN 10 Zmiana PIN w bankomacie: zmianę 101 banków SGB 4,50 zł 102 innych niż wskazane w pkt 1) 7,00 zł 11 Zestawienie transakcji przesłanych do klienta miesięcznie *1) 12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie Rozdział 3 Usługi bankowości elektronicznej Lp Wyszczególnienie czynności 1 Usługa SMS: 11 za wysyłane SMS-y z informacją o operacjach na rachunku (max limit do miesięcznie *1) 20 SMS-ów w miesiącu) 12 każdy dodatkowy SMS w miesiącu za każdy SMS w miesiącu powyżej 20-tego SMS-a 4 0,20 zł 13 za zmianę jednego numeru telefonu do usługi SMS zmianę 2,00 zł 2 Opłaty dotyczące banku internetowego: 21 aktywacja usługi banku internetowego bez opłat 22 abonament za bank internetowy(nie dotyczy Konta Start ) miesięcznie *1) 4,00 zł 23 za wydanie kodów dostępu: 231 lista haseł jednorazowych (w tym wznowiona) *3) : listę/kartę 232 karta zdrapka (w tym wznowiona) *4) : 8,00 zł 24 zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku internetowego - 25 odblokowanie na prośbę klienta dostępu do usług banku internetowego -

4 26 ponowne generowanie na prośbę klienta kodów dostępu do usługi banku - internetowego 27 zastrzeżenie środków identyfikacji dostępu - bez opłat Rozdział 4 Konto Start dla klientów w wieku od 13 do 25 roku życia Lp Wyszczególnienie czynności 1 Konto Start dla klientów w wieku od roku życia: 11 otwarcie rachunku - bez opłat 12 prowadzenie rachunku - bez opłat 13 Likwidacja 5,00 zl Uwaga: nie pobiera się w przypadku zamiany jednego rodzaju rachunku na inny 14 przelewy złożone w formie papierowej za każdy przelew 141 na rachunki prowadzone w BS w Łasinie bez opłat 142 na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 15 przelewy dokonane za pomocą Banku Internetowego: 151 na rachunki prowadzone w BS Łasin bez opłat 152 na rachunki prowadzone w innych bankach 0,70 zł 16 za Bank Internetowy: 161 abonament miesięcznie *1) 1,50 zł 17 pozostałe i prowizje pobierane są wg stawek standardowych dla ROR - - Rozdział 5 Pozostałe Lp Wyszczególnienie czynności 1 Za przechowywanie w depozycie bankowym : opłata miesięczna - duplikatów kluczy za 1 depozyt *1) 2 Nieuzasadniona reklamacja - bez opłat 3 Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (monitu) z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) za każde wezwanie do zapłaty (monit) 12,00 zł 4 Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu (w systemie MIG-DZ) 5 Polecenie wypłaty za granicę (dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu przekazów zagranicznych) za każde zastrzeżenie/dokumen t blokadę 1 * 1 ) miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania *2) pod warunkiem, że placówka udostępnia taką usługę, *3) użytkownik automatycznie otrzymuje nową listę haseł jednorazowych, jeżeli przed wykorzystaniem 80 hasła nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia, *4) użytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę zdrapkę, jeżeli przed wykorzystaniem 40 hasła nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia, 5

5 Łasin, dnia r 6

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo