Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 35/ZOR/07 Zarządu BS z dnia r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu ( tekst jednolity ) O P O L E sierpień 2007 r o k

2 Spis Treści POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT II. III. IV. Rachunki Bankowe i Rozliczenia PienięŜne Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych Home Banking V. Rachunki oszczędnościowe a vista i terminowe VI. Obsługa konta osobistego -POL-Konto VII. Obsługa rachunków bieŝących dla rolników VIII. Karty płatnicze wydawane przez BS IX. Kredyty

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE.1. UŜyte w regulaminie określenie oznaczają: - BS Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu, - Zarząd Zarząd Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu, - Taryfa taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w obrocie krajowym. I. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Niniejsza taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe dotyczy: a/ podmiotów prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych, osób prawnych, a takŝe jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej utworzonych zgodnie z przepisami prawa, jeŝeli ich przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej, b/ innych jednostek organizacyjnych instytucji finansowych, instytucji i organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, szkół i innych jednostek utworzonych zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzących działalności gospodarczej, c/ klientów indywidualnych. 2. Opłaty i prowizje pobierane są w walucie polskiej. 3. Opłaty i prowizje są pobierane w dniu : a/ wykonania operacji, /usługi bankowej/, b/ cyklicznie w okresach miesięcznie, c/ zgodnie z ustaleniami indywidualnymi zawartymi w umowie o prowadzenie rachunku. 4. Prowizje i opłaty pobierane prawidłowo nie podlegają zwrotowi. 5. Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba, ze strony danej operacji umówiły się inaczej, a Bank to aprobuje. 6. Za usługi zlecone przez osoby krajowe i zagraniczne poza opłatami i prowizjami wymienionymi w załączonej taryfie pobiera się. a/ opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące przy wykonywaniu zlecenia, b/ opłaty i prowizje telekomunikacyjne i pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, c/ opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierska. 7. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach, kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 8. Bank pobiera opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji, stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez Ustawę Prawo bankowe osobom, organom, instytucjom z wyłączeniem przypadków wymienionych w 3 pkt.4.

4 9. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat, BS uiszcza i pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami oraz z Pocztą Polską S.A. Bank nie pobiera opłat i prowizji za: 3 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) rachunków oszczędnościowych płatnych na kaŝde Ŝądanie i terminowych lokat oszczędnościowych. 2. Od wpłat i wypłat z prowadzonych przez BS rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) rachunków oszczędnościowych płatnych na kaŝde Ŝądanie i terminowych lokat oszczędnościowych. 3. Od dyspozycji wpłat z tytułu spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych z rachunków bieŝących oraz spłaty kredytów i odsetek z ROR- Pol-Konta.(dotyczy równieŝ dyspozycji stałych zleceń z rachunku klienta ) 4. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzanie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową na Ŝądanie: a) Sądu i prokuratora w związku z toczącą się sprawa karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej strona umowy, b) Prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997-Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz.553), c) Osób upowaŝnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego Bank stosuje stawki podstawowe bądź ustalone w wyznaczonych w taryfie granicach minimalnych i maksymalnych kierując się: a) zmianą sytuacji gospodarczej kraju, b) zmianą wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank, c) zmianą zakresu lub formy wykonywanej czynności, d) zmiana wynikającą z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych,. e) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 2. Na indywidualny wniosek klienta oraz w sytuacjach uzasadnionych Zarząd moŝe ustalić opłaty inne niŝ przewidziane w taryfie a takŝe odstąpić od ich pobierania. 3. Za usługi nie przewidziane w niniejszej taryfie opłaty i prowizje ustala Zarząd BS. 4. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zapisach niniejszego regulaminu w ciągu jego obowiązywania. 5. Informacje dotyczące ewentualnych zmian są podawane są do wiadomości w komunikatach Banku w sposób ogólnie dostępny na tablicach ogłoszeń w siedzibie Banku i Ekspozyturach.. 6. Bank jest zobowiązany ogłaszać w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostępny, stosowne stawki opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane przez Bank na rzecz klientów.

5 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ II.RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘśNE L.p. Rodzaj czynności/usług Stawka Podstawo wa w % Nie mniej niŝ W PLN 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe nie prowadzone przez BS Opole oraz przekazów do zł -powyŝej zł Od wpłat na r-ki bankowe nie prowadzone przez BS dokonywane w bilonie dodatkowa prowizja do opłaty: - do 500 zł - od 501 zł zł - od 1001 zł zł - powyŝej zł Uwaga;powyŜsza prowizja obowiązuje równieŝ przy wymianie bilonu 0,6 % 0,2% 0,5% 1,0% 1,5% 2,50 zł 3,00 zł 5,00 zł 10,00 zł Nie więcej niŝ w PLN Wpłaty dokonywane za rachunki - telefoniczne na rzecz TP S.A. i Netia,Gaz - za telefony komórkowe 1,00 zł 1,8 3. Wpłaty gotówkowe za wywóz śmieci na rzecz firmy Remondis Opole Sp.z o.o. oraz na rzecz ZGKiM 2 zł 4. Wpłaty za RTV 2 zł 5. Wpłaty za energię,upc telewizja kablowa zgodnie z umowami Zgodnie z umową 6. Wpłaty z tytułu ZUS i Urzędu Skarbowego 0,6 % 3,50 zł 7. a)wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez BS b)wpłaty na rachunki bankowe dokonywane w bilonie dodatkowa prowizja: -do zł - pozostaje prowizja podstawowa -od 1001 zł do zł prowizja podstawowa zwiększona o 0,2 % - od 3001 zł do zł prowizja podstawowa zwiększona o 0,6 % - powyŝej zł prowizja podstawowa zwiększona o 1,5 % 0,3% 3,00 zł 8. a)wpłaty dokonywane za pośrednictwem skarbca nocnego do włącznie b)wpłaty dokonywane za pośrednictwem skarbca nocnego powyŝej zł Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 0,30% 0,20 % 3,00 zł 3,00 zł

6 9. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych,stawki mają równieŝ zastosowanie do wypłat dokonywanych z konta " zlecenia do wypłaty" 0,30 % 3,00 zł- 10. Od skupowanych czeków podróŝniczych 0,3 % Za przyjęcie czeku rozrachunkowego - do inkasa : - sporządzenie listy inkasowej Uwaga: Opłatę pobiera się od podawcy czeku a. 1) Przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez bank 2) prowadzone przez inny bank ZłoŜenie dyspozycji realizacji zlecenia przelewu na druku niestandardowym Nie pobiera się 3,50 zł 3 zł od kaŝdej dyspozycji Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo z prowizją za realizację zlecenia jednorazowego/przelewu Za otwarcie rachunku bankowego : bieŝącego, pomocniczego - kaŝdego dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Prowadzenie rachunku bankowego: bieŝącego, pomocniczego, dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niŝ 10 dni kalendarzowych. 30 zł miesięcznie 15. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej(przelewu, wpłaty, itp.) 16. Przyjęcie lub uniewaŝnienie hasła od posiadacza rachunku bankowego 17. Przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi"na hasło, dyspozycji przemieszczania środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi prowadzonymi w tym samym BS a)telefoniczna usługa na hasło dotycząca 18 udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np.zmiana nr telefonu 19. a)realizacja stałych zleceń z rachunków bieŝących: -na rachunki prowadzone w BS -na rachunki prowadzone w innym Banku b)złoŝenie lub odwołanie stałego zlecenia 3 zł od kaŝdej operacji 10 zł 1 zł od kaŝdego zlecenia wymienionego w dyspozycji 4 zł miesięcznie 4 zł miesięcznie 0,30 zł za kaŝdy sms 2 zł bez opłat 3 zł od zlecenia 2 zł

7 20. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeŝenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych blankietów czekowych Za potwierdzenie czeku Uwaga: Opłatę pobiera się od wystawcy czeku Za wydanie portfela i klucza do skarbca nocnego od kaŝdego czeku Wg ceny zakupu 23. Potwierdzenie wiarygodności podpisów karty wzorów podpisów Prowizja za korzystanie z wpływu bieŝącego na wniosek klienta * *nie pobiera się prowizji przy realizacji przelewów za pomocą homebankingu i rachunków internetowych Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa 0,3 % od realizowanej kwoty nie mniej niŝ 10 zł nie pobiera się 26 Zmiana danych posiadacza rachunku Nie pobiera się 27. Wydanie blankietów czekowych 0,90 zł za kaŝdy blankiet 28. Za rozliczenia planowe dokonywane na rzecz 10 zł od kaŝdego zlecenia Citibanku 29. Za prowadzenie rachunków PKZP i Rady Rodziców 4,00 zł miesięcznie 30. Za otwarcie rachunku PKZP i Rady Rodziców 10,00 zł 31. Od wpłat i wypłat z rachunków PKZP i Rady Bez opłat Rodziców 32. Za przelewy z w/w rachunków 3,50 zł 33. Wyciąg z konta bankowego: 33.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę bez opłat upowaŝnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, 33.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niŝ raz w miesiącu - za kaŝdą przesyłkę, 5,00 zł 33.3 wysyłany na Ŝyczenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za kaŝdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 34. Sporządzenie i wysłanie (pobierane od kaŝdego wysłanego pisma):

8 informacji o powstaniu zaległości (wysyłanej listem zwykłym) wezwania do spłaty naleŝności (wysyłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) III. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH Lp. Rodzaj czynności / usług Podstawowa w % Stawka nie mniej niŝ w PLN Nie więcej NiŜ w PLN 1. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego. Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłuŝnika przy rozpoczęciu realizacji tytułu wykonawczego. -jednorazowa realizacja -wielokrotna realizacja 2 2. Sporządzenie odpisu: 1) obrotów na jednym rachunku bankowym a) za bieŝący rok a) za kaŝdy poprzedni rok za kaŝde rozpoczęte 10 pozycji 2 zł 3 zł Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeŝeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek. 2) Wyciągu z rachunku bankowego: a) za bieŝący rok, b) za kaŝdy poprzedni rok, 3) jednego dowodu do wyciągu: a) za bieŝący rok, b) za kaŝdy poprzedni rok. 4) wydruk obrotów na rachunku 7,50 zł 3 zł 4,50 zł 2 zł za kaŝdą rozpoczętą stronę 2a. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za kaŝdy miesiąc roku bieŝącego, 3,00 zł max. za cały rok b) za kaŝdy miesiąc roku poprzedniego. 5,00 zł max. 30 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku moŝe być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 3. Za udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku i stanie rachunku 4. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 40 zł

9 5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia Uwaga: prowizję Bank (domicyliat)od głównego dłuŝnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel 6. Przedstawienie weksla do zapłaty Za zlecenie polecenia wypłaty za granicę od kaŝdej dyspozycji Za wydanie opinii finansowej o sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego na wniosek klienta Udzielanie informacji bankom o obrotach i wysokości środków na rachunkach lub podstawowych informacji o sytuacji finansowej klienta zgodnie z art.105 prawa bankowego a)realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika b)odwołanie polecenia zapłaty Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłuŝnika. 10 zł 3 bez prowizji 1,00 zł 2,00 zł 11. Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie 50 zł I Va. HOME BANKING Lp. Rodzaj czynności / usług Podstawowa w % Stawka nie mniej niŝ w PLN Nie więcej NiŜ w PLN 1. Za instalację systemu Wg ceny zakupu 2 Abonament miesięczny za usługi określone w umowie z łącznie z przelewami 60 zł miesięcznie * 3. Za przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 1,50 zł od kaŝdego przelewu IV b. EBankNet- USŁUGI INTERNETOWE 1.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu * Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca P o d m i o t y g o s p o d a r c z e podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat

10 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu b) w innych bankach Bez opłat 1,50 zł 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 2.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu * Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca O s o b y f i z y c z n e Podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu b) w innych bankach Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego Bez opłat 1,50 zł 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 3.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu * Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca R o l n i c y Podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora Bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat

11 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu b) w innych bankach Bez opłat 1,50 zł 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł V.RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE a vista i terminowe 1. Otwarcie rachunku terminowego Nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku a vista i terminowego Nie pobiera się 3. Za wydanie ksiąŝeczki oszczędnościowej a vista 12,00 zł 4. Wymiana ksiąŝeczki oszczędnościowej a vista 12,00 zł 5. Likwidacja ksiąŝeczki oszczędnościowej a vista bez opłat 6. Likwidacja wkładu oszczędnościowego, lokaty terminowej przed upływem terminu pierwotnego od kaŝdej likwidowanej kwoty 0,5 % 7. Obsługa ksiąŝeczek oszczędnościowych: - wystawienie nowej zamiast utraconej - umorzenie utraconej ksiąŝeczki - przepisanie ksiąŝeczki w związku z przelewem praw (cesja) 12 zł 12 zł 8. Za likwidację ksiąŝeczki w przypadku naliczenia premii mieszkaniowej 9. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie zapisu na wypadek śmierci 10. Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeŝenie ksiąŝeczki oszczędnościowej, rachunku lub dowodu osobistego 30 zł 1 50 zł Va. OBSŁUGA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-Efekt Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 3. Prowizja od wypłat : a) raz w miesiącu wypłata Bez opłat b) kaŝda kolejna wypłata w miesiącu c) kaŝda kolejna wypłata w miesiącu do innego banku 10 zł VI. OBSŁUGA KONTA OSOBISTEGO - POL-KONTO Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Nie pobiera się

12 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) POL-Konto 4,00 zł b) POL-Konto Student bez opłat c) POL-Konto Junior bez opłat 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z prowadzonych kont osobistych, z wyjątkiem czynności za które opłaty zostały określone w pkt 4 i 9 Nie pobiera się 4. a)realizacja stałych zleceń z rachunku : -na rachunek w BS -na rachunek prowadzony przez inny Bank b)złoŝenie lub odwołanie stałego zlecenia 5. Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeŝenie czeków,ksiąŝeczki czekowej, rachunku lub dowodu osobistego 6 Dokonywanie wpłat na konta osobiste oraz realizacja czeków gotówkowych i rozrachunkowych z kont osobistych w urzędach pocztowych 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych z r.o.r. 8. Realizacja czeków gotówkowych z konta osobistego z banków, z którymi podpisana jest umowa o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego zgodnie z porozumieniem z 11 lipca 1990r. - dokonywanie wpłat na te rachunki *uwaga: Banki zrzeszone w BPS S.A. 9. Realizacja zlecenia jednorazowego/przelewu: 1) na rachunki prowadzone przez BS 2) na rachunek prowadzony przez inny bank 10. Dokonanie blokady wkładów na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 11. a)telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np. zmiana nr telefonu 12. Przekształcenie wspólnego konta osobistego na indywidualne lub indywidualne na wspólne bez opłat 1,60 zł od zlecenia 2 zł 50 zł Według stawki określonej Przez PPUP Poczta Polska 20zł 0,5 % nie mniej niŝ Bez opłat Nie pobiera się 3,50 zł 30 zł 2 zł miesięcznie 2 zł miesięcznie 0,30 zł za kaŝdy sms 2 zł Potwierdzenie czeku 14. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadanym koncie osobistym oraz stanie konta 15. Za przyjęcie lub zmianę pełnomocnictwa -pierwszy pełnomocnik -kaŝdy kolejny pełnomocnik Nie pobiera się

13 16. ZłoŜenie dyspozycji realizacji zlecenia jednorazowego / przelewu na druku niestandardowym 3 zł od kaŝdej dyspozycji Uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 17. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta Uwaga: prowizje pobiera się z konta dłuŝnika w momencie rozpoczęcia realizacji 18. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłuŝnika. 19. Wyciąg z konta bankowego: 19.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upowaŝnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, jednorazowa realizacja wielokrotna realizacja 2 1,00 zł bez opłat 19.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niŝ raz w miesiącu - za kaŝdą przesyłkę, 5,00 zł 19.3 wysyłany na Ŝyczenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za kaŝdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 20. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za kaŝdy miesiąc roku bieŝącego, b) za kaŝdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku moŝe być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 21. Sporządzenie i wysłanie (pobierane od kaŝdego wysłanego pisma): informacji o powstaniu zaległości (wysyłanej listem zwykłym) wezwania do spłaty naleŝności (wysyłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) VII. OBSŁUGA RACHUNKÓW BIEśĄCYCH DLA ROLNIKÓW Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: 5,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, z wyjątkiem czynności za które opłaty zostały określone w pkt 4 i 9 Nie pobiera się 3,00 zł max. za cały rok 5,00 zł max. 30 zł za cały rok 4. a)realizacja stałych zleceń z rachunku : -na rachunek w BS -na rachunek prowadzony przez inny Bank b)złoŝenie lub odwołanie stałego zlecenia 5. Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeŝenie czeków z rachunku lub dowodu osobistego 6 Dokonywanie wpłat na rachunek oraz realizacja czeków gotówkowych i rozrachunkowych z rachunku w urzędach pocztowych 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych z r.o.r. bez opłat 1,60 zł od zlecenia 2 zł 50 zł Według stawki określonej Przez PPUP Poczta Polska

14 8. Realizacja zlecenia jednorazowego/przelewu: 1. na rachunki prowadzone przez BS 2. na rachunek prowadzony przez inny bank 9. Dokonanie blokady wkładów na rachunku oszczędnościowym terminowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank Nie pobiera się 3,50 zł 30 zł 10. )Telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np. zmiana nr telefonu 11. Przekształcenie wspólnego rachunku na indywidualne lub indywidualne na wspólne 2 zł miesięcznie 2 zł miesięcznie 0, za kaŝdy sms 2 zł Potwierdzenie czeku 13. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunku oraz posiadanym rachunku 14. Za przyjęcie lub zmianę pełnomocnictwa -pierwszy pełnomocnik -kaŝdy kolejny pełnomocnik 15. ZłoŜenie dyspozycji realizacji zlecenia jednorazowego / przelewu na druku niestandardowym Nie pobiera się 3 zł od kaŝdej dyspozycji Uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 16. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta Uwaga: prowizje pobiera się z konta dłuŝnika w momencie rozpoczęcia realizacji 17. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłuŝnika. 18. Wyciąg z konta bankowego: 18.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upowaŝnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, jednorazowa realizacja wielokrotna realizacja 2 1,00 zł bez opłat 18.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niŝ raz w miesiącu - za kaŝdą przesyłkę, 5,00 zł 18.3 wysyłany na Ŝyczenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za kaŝdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 19. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za kaŝdy miesiąc roku bieŝącego, b) za kaŝdy miesiąc roku poprzedniego. 3,00 zł max. za cały rok 5,00 zł max. 30 zł za cały rok

15 Uwaga: historia rachunku moŝe być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 20. Sporządzenie i wysłanie (pobierane od kaŝdego wysłanego pisma): informacji o powstaniu zaległości (wysyłanej listem zwykłym) wezwania do spłaty naleŝności (wysyłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) VIII.KARTY PŁATNICZE - wydawana przez BS VIII. KARTY BANKOWE VIII. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON A. 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym 10,00 zł 20,00 zł 2. Wznowienie karty. 10,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 10,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od kaŝdej karty wydanej do 1,50 zł rachunku. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł Uwaga: usługa dostępna tylko dla kart Visa Electron wydanych przez Lubelski Bank Regionalny S.A (BIN ). 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. Bez opłat 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. Bez opłat 9. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA. Bez opłat 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS S.A. Bez opłat 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 15. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 17. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 18. ZastrzeŜenie karty. 25,00 zł 19. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. Bez opłat 20. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany. 21. Zmiana danych UŜytkownika karty. 3,00 zł 22. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 8,00 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 24. Odblokowanie PIN 4 zł VIII. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR B 1. Wydanie nowej karty. bez opłat 2. Wznowienie karty. 5,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od kaŝdej karty wydanej do bez opłat rachunku. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 4,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. Bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. Bez opłat 8. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 1 % min. 2,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA. Bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS S.A. Bez opłat

16 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 17. ZastrzeŜenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. Bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany. 20. Zmiana danych UŜytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika 8,00 zł VIII C KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym bez opłat 30,00 zł 2. Wznowienie karty. bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty. 20,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od kaŝdej karty wydanej do rachunku. 3,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. 0,50% Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min. 4,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGś S.A. bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 2,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. ZastrzeŜenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku 3,00 zł za okres przez niego wskazany. 20. Zmiana danych UŜytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 23. Odblokowanie PIN 4,00 zł VIII KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON D 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym 30,00 zł 50,00 zł 2. Wznowienie karty. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, bez opłat GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGś S.A. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2,00% min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat

17 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2,00% min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w 2,00 zł bankomacie. 16. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 17. ZastrzeŜenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany. 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie 6,00 zł bonusa. 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 8,00 zł 22. Zmiana danych UŜytkownika karty. 3,00 zł 23. Odblokowanie PIN 4,00 zł VIII.E KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym 120,00 zł 130,00 zł 2. Wznowienie karty. 120,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 5. Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24. Uwaga: usługa dostępna tylko dla kart Visa Business wydanych przez Lubelski Bank Regionalny S.A. (BIN ). 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. Bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. Bez opłat 8. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 1,00% min. 4,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA. 1,00% min. 2,00 zł 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 2,00% min. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3,00% min. 12,00 zł 12. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS S.A. 1,00% min. 2,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 2,00% min. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 3,00% min. 12,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 4,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. ZastrzeŜenie karty. 50,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za 6,00 zł okres przez niego wskazany. 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie 6,00 zł bonusa. 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 12,00 zł 22. Zmiana danych UŜytkownika karty. 6,00 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 24. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł 25. Odblokowanie PIN 4,00 zł VIII F. KARTY KREDYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1. Wydanie karty nowej. Bez opłat 2. Wznowienie karty. Bez opłat

18 3. Opłata za obsługę karty 1) pobierana po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niŝ 6 600,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od dnia r. 2) pobierana od 2 roku uŝytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł b) mniej niŝ 600,00 zł Bez opłat 54,00 zł Bez opłat 4,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. Bez opłat 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. Bez opłat 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika karty. Bez opłat 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek UŜytkownika karty. Bez opłat 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Bez opłat 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 11 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasie banku za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty min. 5,00 zł 3,00 % min. 5,00 zł 2,00 % min.20,00 zł 12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. Bez opłat 13. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 14. ZastrzeŜenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku. 50,00 zł 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji. Bez opłat 16. Generowanie zestawienia operacji na Ŝyczenie UŜytkownika karty za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 17. Sporządzenie mini wyciąg w bankomacie (max ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę Bez opłat 18 Zmiana danych UŜytkownika karty. Bez opłat 19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. Bez opłat 20. Obsługa nieterminowej spłaty. 40,00 zł 21. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej. 30,00 zł IX KREDYTY Lp. 1. Rodzaj czynności / usługi PROWIZJE Podstawowa w % Stawka nie mniej niŝ Od kwoty przyznanych kredytów dla podmiotów gospodarczych do prowadzonej działalności a) płatniczego 0,5% 100 zł b) do 3 m-cy 1,0% 100 zł c) od 3 m-cy do 6 m-cy 1,0% 100 zł d) od 6 m-cy do 12 m-cy 1,5% 100 zł e) od 12 m-cy do 36 m-cy 2,0% f) powyŝej 36 m-cy 3,0% Od kwoty ,00 zł kredytu prowizja moŝe być negocjowana nie więcej niŝ

19 2. Za wydłuŝenie na kolejny okres obowiązywania kredytów bieŝących odnawialnych 1,50% 200 zł 3. Od kwoty limitu, za kaŝdy miesiąc kalendarzowy w którym Kredytobiorca nie korzystał z kredytu wg odrębnej bieŝącego, pomimo przyznanej linii decyzji Zarządu 0,1% 1,0% Dotyczy kredytów udzielonych przed r. 4 Od niewykorzystanej kwoty limitu (liczonej jako średnia niewykorzystanych kwot w miesiącu kalendarzowym) Dotyczy kredytów udzielonych po r. 0,15 % Od kwoty ,00 zł kredytu prowizja moŝe być negocjowana 5. Od kwoty przyznanych kredytów gotówkowych do 12 m-cy ze stałą stopą 2,5% 2 6. Od kwoty przyznanych kredytów gotówkowych (stopa zmienna) a) do 24 m-cy 2,5% 2 b) do 36 m-cy 3,0% c) powyŝej 36 m-cy 3,5% Dla osób posiadających rachunek oszczędnościowy w BS, co najmniej od 3 miesięcy, prowizja od kredytów gotówkowych pomniejszana jest o 0,5% 7. Od kwoty przyznanych kredytów na cele mieszkaniowe a) do 36 m-cy 1,5% 100 zł b) powyŝej 36 m-cy 2,0% 8. Od kwoty przyznanych kredytów w ror (stopa zmienna) a) do 12 m-cy 1,5% 2 b) do 24 m-cy 2,0% 2 9. Od kwoty przyznanych kredytów odnawialnych w ror (stopa zmienna) Prowizja za przedłuŝenie umowy na następny okres 1,5% 2 pobierana jest w wysokości jak za przyznanie kredytu 10. PodwyŜszenie kwoty kredytu odnawialnego w ror (pobierana od róŝnicy pomiędzy dotychczasową a 1,5% 2 nowa wysokością kredyty) 11. Za przedterminową spłatę kredytów w części lub w całości a) kredyt udzielonego na działalność gospodarczą na okres do 6 m-cy ze stałą stopą procentową 1,0% 7 b) kredytu udzielonego na działalność gospodarczą 0,25% 7 Spłata na 7 dni przed ustalonym w umowie terminem uznawana jest za spłatę terminową c) kredytu preferencyjnego 1,0% Spłata na 1 miesiąc przed ustalonym w umowie terminem uznawana jest za spłatę terminową 12. Za zmianę warunków spłaty (prolongata spłaty) Liczona od kwoty objętej zmianą warunków spłaty kredytów udzielonych na działalność a) gospodarczą 2,0% 100 zł b) kredytów gotówkowych 2,0% 50 zł 13. Za zmianę warunków spłaty na zasadach restrukturyzacji zadłuŝenia 1,0% 200 zł

20 OPŁATY 1. Przygotowawcze a) od wniosku o debet dopuszczalny w rach.rozlicz. b) od wniosku o kredyt bieŝący 0 zł c) od wniosku o kredyt płatniczy d) od wniosku o kredyt obrotowy 50 zł e) od wniosku o kredyt inwestycyjny 50 zł f) od wniosku o kredyt konsumpcyjny g) od wniosku o debet dopuszczalny w ror 0 zł h) od wniosku o kredyt w r.o.r. 0 zł 2. Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o stanie zadłuŝenia lub zaświadczenia o nie posiadaniu zadłuŝenia 3. Za wydanie kserokopii umowy o kredyt/poŝyczkę 12 zł 4. Sporządzenie i wysłanie (pobierane od kaŝdego wysłanego pisma): a) informacji o powstaniu zaległości (wysyłanej listem zwykłym) b) wezwania do spłaty naleŝności (wysyłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) 5. Wydanie opinii o sytuacji finansowej Klienta 3 6. Za przechowywanie w depozycie bankowym ksiąŝeczki oszczędnościowej stanowiącej bez prowizji zabezpieczenie spłaty kredytu 7. Za zmianę na wniosek Klienta zabezpieczenia spłaty kredytu/poŝyczki 8. Za wydanie wyjaśnienia dotyczącego dokonywanej oceny zdolności kredytowej: -kredytu do zł -kredytu powyŝej zł 200 zł 200 zł 250 zł 9. Inne czynności i usługi nie wymienione w taryfie do negocjacji nie mniej niŝ 50 zł

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN. Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego II w PLN

Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN. Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego II w PLN Załącznik do Uchwały nr 4/51/2016 z posiedzenia Zarządu Banku Spółdzielczego w Pawłowicach z dnia 15.11.2016r TABELA/TARYFA Prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od r./

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od r./ Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od 27.08.2018 r./ Rozdział 3 Obrót oszczędnościowy - rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty KONTO STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA KONTO MŁODYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 93/2018 z dnia 26.07.2018 r. (I zmiana do Uchw. Nr 102/2017 Zarzadu BS w Suszu z dn. 19 grudnia 2017 r.) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I. Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN

Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I. Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS Ustrzyki Dolne dla klientów instytucjonalnych i rolników indywidualnych obowiązująca od dnia 01.03.2018r. (Uchwała

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Uchwała nr 6/14/2012 Zarządu z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

0,1 % max. 200 zł max. 200 zł max. 200 zł 4 Wypłaty gotówkowe, chyba że umowa stanowi inaczej naliczana od wypłacanej kwoty

0,1 % max. 200 zł max. 200 zł max. 200 zł 4 Wypłaty gotówkowe, chyba że umowa stanowi inaczej naliczana od wypłacanej kwoty ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERAN IA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Stan na dzień 01.12.2018 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/II/2010 Zarządu Banku dnia 11 lutego 2010 r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U C J O N A L N I

I N S T Y T U C J O N A L N I Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej K L I E N C I I N S T Y

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania stawek prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH

Tryb pobierania stawek prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH Tryb pobierania stawek prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych Tabela nr RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH Otwarcie rachunku: a) bieżącego b) pomocniczego c) rolniczego d) dodatkowego

Bardziej szczegółowo

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych 1. Prowadzenie rachunku płatniczego:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/ZORK/11 Zarządu BS z dnia 19.12.2011r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania Stawka

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania Stawka Opłaty i prowizje dotyczące obsługi rolników zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Szumowie stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 64/18 z dnia 28.06.2018

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE Obowiązuje od dnia r.

BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE Obowiązuje od dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE Obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROZDZIAŁ I - RACHUNKI BANKOWE OTWARCIE / PROWADZENIE 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe dla emerytów i rencistów. Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe dla emerytów i rencistów. Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy Opłaty i prowizje dotyczące obsługi klientów indywidualnych zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Szumowie stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 64/18

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 96/2018 z dnia 02.08.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł II RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe ORAZ KARTY DEBETOWE dla Klientów instytucjonalnych 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/21/2017 Zarządu z dnia r.

Uchwała nr 2/21/2017 Zarządu z dnia r. Uchwała nr 2/21/2017 Zarządu z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bankowych osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bankowych osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bankowych osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.08.2018r. 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Stawka Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania

Stawka Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania Opłaty i prowizje dotyczące obsługi firm i J.S.T zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Szumowie stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 64/18 z dnia 28.06.2018

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Kraśnik, 2008 TARYFA prowizji i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Załącznik do Uchwały Nr 57/2018 Zarządu Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie z dnia 02 sierpnia 2018 r. PODLASKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W JĘDRZEJOWIE. TARYFA opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie dla klientów instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W JĘDRZEJOWIE. TARYFA opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 21/5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie z dnia 18 października 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W JĘDRZEJOWIE TARYFA opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ropczycach dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ropczycach dla Klientów Indywidualnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach Nr 65/2016 z dnia 29.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ropczycach dla Klientów Indywidualnych Ropczyce,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROR PODSTAWOWY ROR DO 30-GO ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych 1 Otwarcie rachunku bankowego: 11 otwarcie rachunku bankowego (bieżącego, pomocniczego) nie dotyczy rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E K O C I N Y, M A J

S Z C Z E K O C I N Y, M A J Załącznik do Uchwały Nr 30/2011 Zarządu Banku z dnia 30 maja 2011 r BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT S Z C Z E K O C I N Y, M A J 2 0 1 1 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób

Bardziej szczegółowo

TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych

TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.05.2019 R. TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych ROR * Pakiet Standardowy *1 ROR 2 Małoletni

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STOPNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STOPNICY . Zał. Nr 1 do uchwały Zarządu Nr 2/24/2018 z dnia 07.08.2018r. (obowiązuje od 08.08.2018 r.) Zmiana Uchwałą Zarządu 2/27/2018 z dnia 17.09.2018r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo