Obowiązuje od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązuje od 01.05.2015r."

Transkrypt

1 III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku bankowego: 11 otwarcie rachunku bankowego (bieżącego, pomocniczego) nie dotyczy rachunku rolniczego oraz przeznaczonego do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych rachunek 12 otwarcie rachunku bankowego założonego przez rolników 13 otwarcie rachunku przeznaczonego do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych 14 otwarcie rachunku lokaty terminowej 2 Prowadzenie rachunku bankowego: 21 prowadzenie rachunku bankowego (bieżącego, pomocniczego) 1 nie dotyczy rachunku rolniczego oraz przeznaczonego do 22 regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych prowadzenie rachunku bankowego rolników miesięcznie rachunek 7,50 zł 23 prowadzenie rachunku przeznaczonego do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych 24 prowadzenie rachunku lokaty terminowej 3 Likwidacja rachunku bankowego rachunek 4 Wpłaty gotówkowe: 41 na rachunki prowadzone w BS Łasin ( w tym dokonywane w formie zamkniętej do kas lub za pomocą wrzutni od każdego wrzutu w opakowaniu stosowanym w Banku) nie dotyczy rachunków rolniczych oraz przeznaczonych do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych 6 0,3% niż 2 zł 42 na rachunki prowadzone w BS Łasin dla rolników naliczana od wpłacanej 0,05 % kwoty niż 1 zł i nie więcej niż 200 zł 43 na rachunki przeznaczone do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych 5 Wypłaty gotówkowe: 51 z rachunków bankowych nie dotyczy rachunków rolniczych 0,3% naliczana od wypłacanej niż 2 zł 52 z rachunków bankowych założonych przez rolników kwoty 0,1% niż 2 zł 6 Za realizację dyspozycji klienta z bieżących wpływów na rachunki bankowe: 61 a) prowadzone w BS (własne rachunki) 62 b) prowadzone w BS dla innych klientów 63 c) prowadzone w innych bankach 7 Za realizację gotówkowych dyspozycji klienta z bieżących wpływów 8 Realizacja przelewów: przelew 81 złożonych w formie papierowej 811 na rachunki prowadzone w BS Łasin 1,00 zł 812 na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł 82 złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 821 na rachunki prowadzone w BS Łasin 822 na rachunki prowadzone w innych bankach 1,50 zł 83 przelewy składek na rachunek ZUS dokonywane przez posiadaczy rachunków przeznaczonych do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych złożone w formie papierowej 84 SORBNET (realizowany w trybie przyspieszonym) 9 Przelewy wykonane terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe): 3,00 zł 3

2 91 Zlecenie stałe 911 Złożenie zlecenia stałego: Opłata 9111 osobiście w placówce BS Łasin jednorazowa 4,00 zł 9112 poprzez elektroniczny kanał dostępu 912 Realizacja zlecenia stałego 9121 na rachunki prowadzone w BS Łasin przelew 2,00 zł 9122 na rachunki prowadzone w innych bankach: przelew - złożone w formie papierowej /osobiście w placówce BS Łasin 3,00 zł - złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 1,50 zł 9123 zlecenia z przeliczeniem z obcej waluty na złotówki - złożone w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych przelew 3,50 zł bankach 913 Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego 9131 złożone osobiście w placówce BS Łasin 4,00 zł 9132 złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu 914 Odwołanie zlecenia stałego opłata jednorazowa 9141 złożone osobiście w placówce BS Łasin 9142 złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu 10 Polecenie zapłaty: 101 Złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie opłata jednorazowa upoważnienia do obciążania rachunku) 102 realizacja polecenia zapłaty 1,50 zł 103 odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 11 Potwierdzenie wykonania przelewu przelew 3,00 zł 12 Potwierdzenie wykonania przelewu i wysłanie faxem przelew 13 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 14 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zgodnie z umową: 141 raz w miesiącu: dokument 1411 odbierany osobiście w banku 1412 wysyłany listem zwykłym 142 każdy kolejny wyciąg w miesiącu: 1421 odbierany osobiście 1,00 zł 1422 wysyłany listem zwykłym 3,00 zł 143 odpis z wyciągu rachunku bankowego lub historii rachunku (drukowany specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku): rozpoczęty miesiąc 1431 rok bieżący 2,00 zł 1432 lata poprzednie - z datą dokumentu : do r - z datą dokumentu : od dnia r 3,00 zł 1433 za sporządzenie odpisu dowodu księgowego do wyciągu za 1 szt 2,00 zł 144 dostarczany drogą elektroniczną 15 Za udzielenie telefonicznej informacji na hasło o stanie środków miesięcznie na rachunkach bieżących podmiotów gospodarczych oraz rolników 16 Za wydanie zaświadczenia, opinii (wymienione w punktach pozycje mogą stanowić 1 zaświadczenie w takim przypadku sumuje się) 7 Na wniosek klienta, za każde zaświadczenie 161 o stanie środków na rachunku 162 o numerze rachunku 163 o obrotach na rachunku 164 o posiadanym rachunku 17 Ustanowienie, odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 3,50 zł

3 18 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 19 Za wydanie czeku szt (1 książeczka czekowa) blankiet 0,24 zł Na indywidualny wniosek jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Bank może ustalić opłatę za książeczkę czekową zawierającą 25 sztuk blankietów w wysokości 20 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków lub blankietów czekowych 21 Za przyjęcie listy inkasowej listę 22 Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (monitu) z powodu za każde wezwanie 12,00 zł przekroczenia salda do zapłaty (monit) 23 Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku Sądu od każdego spadkobiercy 24 Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każde przyjęte 3 bankowym jako zabezpieczenie należności innego banku pełnomocnictwo Rozdział 2 Karty płatnicze (karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)) Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Wydanie karty Visa Electron Business : 1) głównej kartę 2) dołączonej 2 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Visa Electron Business : 1) uszkodzonej kartę 2) utraconej 4 3 Wznowienie karty Visa Electron Business 3,00 zł 4 Zastrzeżenie karty 5 Używanie karty miesięcznie 2,00 zł 6 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 7 Opłata za wypłatę gotówki: wypłatę 71 w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych (z wyjątkiem BS Brodnica) 72 w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej *1) 721 Visa Electron Business 4,50 zł 73 w bankomatach obcych (innych niż wskazane w pkt 71) 731 Visa Electron Business naliczana 3 % min 3,50 zł 74 w kasach obcych (innych niż wskazane w pkt 72) *1) od wypłacanej kwoty 3 % min 4,50 zł 75 w bankomatach za granicą 3 % min 4,50 zł 76 wypłata gotówki w ramach Cash back (prowizja pobierana w dniu rozliczenia operacji) Za każdą wypłatę 0,60 zł 8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde 81 banków SGB sprawdzenie 82 innych niż wskazane w pkt 81) 1,00 zł 9 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki zmianę na wniosek klienta 10 Przesłanie do klienta numeru PIN nr PIN 3,50 zł 11 Zmiana PIN w bankomacie: zmianę 111 banków SGB 4,50 zł 112 innych niż wskazane w pkt 111) 7,00 zł 12 Zestawienie transakcji przesłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł 13 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie Rozdział 3 Usługi bankowości elektronicznej Lp Wyszczególnienie czynności 1 Usługa SMS: Tryb pobierania Stawka obowiązująca 8

4 11 za wysyłane SMS-y z informacją o operacjach na rachunku miesięcznie 3,00 zł (max limit do 20 SMS-ów w miesiącu) 12 każdy dodatkowy SMS w miesiącu SMS w miesiącu powyżej 0,20 zł 20-tego SMS-a 13 za zmianę jednego numeru telefonu do usługi SMS zmianę 2,00 zł 2 Opłaty dotyczące banku internetowego (nie dotyczy banku internetowego z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń autoryzacyjnych): 21 aktywacja usługi banku internetowego 22 abonament za bank internetowy miesięcznie 221 od posiadaczy rachunków bieżących nie dotyczy rachunków rolniczych 222 od posiadaczy rachunków bieżących rolniczych 23 za wydanie kodów dostępu: 231 lista haseł jednorazowych (w tym wznowiona) *2) listę/kartę 232 karta zdrapka (w tym wznowienie) *3) 24 zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku internetowego 25 odblokowanie na prośbę klienta dostępu do usług banku internetowego 26 ponowne generowanie na prośbę klienta hasła, hasła aktywacji do usługi banku internetowego 27 zastrzeżenie środków identyfikacji dostępu 3 Opłaty dotyczące banku internetowego z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń autoryzacyjnych: 31 instalacja systemu banku internetowego 7 32 powtórna instalacja Kwota netto wizyta pracownika na wniosek klienta rozpoczętą godzinę 8 34 abonament za bank internetowy miesięcznie 4 35 opłata za wydanie pierwszego tokena/klucza sprzętowego, karty lub 36 czytnika do usługi banku internetowego Wydanie kolejnego: a) tokena/klucza sprzętowego *4) token/klucz sprzętowy/ kartę/ 1 b) karty *4) czytnik/certyfikat 5 c) czytnika *4) 10 d) wygenerowanie /odnowienie certyfikatu *4) 5 37 Niezwrócenie w przypadku rozwiązania umowy dotyczącej usługi banku internetowego: a) tokena/klucza sprzętowego token/klucz sprzętowy/ kartę/ 10 b) karty czytnik 3 c) czytnika 7 38 Zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku 1 internetowego 39 odblokowanie na prośbę klienta dostępu do banku internetowego ponowne generowanie na prośbę klienta hasła, hasła aktywacji oraz kodu PIN do usługi banku internetowego 311 zastrzeżenie środków identyfikacji dostępu Rozdział 4 Płatności masowe i odwrócone płatności masowe Lp Wyszczególnienie czynności 1 Opłata za udostępnienie programu służącego do tworzenia NRB tzw generatora NRB (Bank pobierze opłatę w dniu przekazania Klientowi programu) Tryb pobierania - opłata jednorazowa, Stawka obowiązująca 10 Rozdział 5 Pozostałe Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Za przechowywanie w depozycie bankowym: opłata 11 duplikatów kluczy miesięczna za 1 depozyt 2 Nieuzasadniona reklamacja 3 Za portfel do skarbca nocnego oraz komplet kluczy opłata jednorazowa 9

5 4 Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu (w systemie za każde MIG-DZ) zastrzeżenie /dokument 5 Polecenie wypłaty za granicę (dokonanie blokady środków na rachunku blokadę bankowym z tytułu przekazów zagranicznych) *1) pod warunkiem, że placówka udostępnia taką usługę *2) użytkownik automatycznie otrzymuje nową listę haseł jednorazowych, jeżeli przed wykorzystaniem 80 hasła nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia, *3) użytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę zdrapkę, jeżeli przed wykorzystaniem 40 hasła nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia, * 4 ) użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token/klucz sprzętowy/kartę/czytnik, jeżeli co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia Łasin, dnia r 10

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI POMORSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDWINIE Załącznik do uchwały nr 11/VI/2013 Zarządu PBS z dnia 28.06.2013 r. uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zawarte w uchwale 18/II/2015 z 26.02.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo