TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1

2 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku pobiera się od wpłacającego. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS w Pułtusku pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS w Pułtusku, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 3. Prowizje od wpłat, o których mowa w ust. 2, pobierane są od posiadacza rachunku bankowego codziennie. 4. Prowizje od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych prowadzonych w BS w Pułtusku pobiera się od posiadacza rachunku bankowego codziennie. 5. Opłaty za przelewy pobierane są w dniu realizacji. 6. Zarząd BS w Pułtusku po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego może podejmować decyzje w stosunku do indywidualnych klientów o: 1) nie pobieraniu prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki bieżące. 2) nie pobierania opłat za prowadzenie rachunków bankowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS Pułtusk a posiadaczami tego rachunku. 3) pobieraniu prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone zostały w załączniku do niniejszej Uchwały. 4) nie pobieraniu opłat od operacji bezgotówkowych na rachunki w innych bankach. 5) nie pobieraniu prowizji i opłat od otwarcia i prowadzenia rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne. 7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków ze środkami, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2) Przelewów wewnętrznych realizowanych na rachunki prowadzone w jednostkach organizacyjnych BS w Pułtusku. 3) Wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) i wypłat z tytułu realizacji kredytów zaciągniętych w BS w Pułtusku. 8. Za usługi inne (nietypowe) nie przewidziane w Taryfie, wysokość opłaty ustala Zarząd BS w Pułtusku. 2

3 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 3

4 Rozdział 2.1 Rachunki bankowe Prowizje i opłaty pobierane przez Bank za czynności bankowe od przedsiębiorców Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za otwarcie rachunku bankowego: ) bieżącego bez opłat 2) pomocniczego bez opłat 3) lokaty terminowej bez opłat Za prowadzenie rachunku bankowego: 1) bieżącego 2) pomocniczego 3) lokaty terminowej chyba, że umowa stanowi inaczej Za korzystanie z usług: Internet Banking, SMS Banking i bankofon (niezależnie od ilości usług, z których korzysta klient) Za korzystanie z usługi telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku bankowym, udzielanej na hasło Home Banking: 1) abonament miesięczny za korzystanie z systemu Home Banking 2) opłata za wizytę serwisową na wniosek klienta Uwaga: opłatę za wizytę serwisową pobiera się w przypadku, gdy awaria systemu wynika z winy klienta bez opłat 40,00 zł. 30,00 zł. Internet Banking dla firm: 1) etoken CryptoCard multisign USB 1 1) karta kryptograficzna CryptoCard multisign 80,00 zł. 1) czytnik kart elektronicznych 8 4

5 16. Od wpłat gotówkowych: na rachunki bankowe prowadzone przez BS Pułtusk, chyba że umowa stanowi inaczej 0,2% 3,00 zł Od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych prowadzonych przez BS Pułtusk, chyba że umowa stanowi inaczej Za przelewy złożone w formie papierowej i przy użyciu systemu Home Banking, chyba, że umowa stanowi inaczej 0,5% 1) na rachunki w innych bankach 3,00 zł. 2) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. 1,75 zł. 3) TP S.A. 1,70 zł. Za przelewy złożone w formie elektronicznej przez Internet Banking 2,00 zł. 23. Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu złożonego za pośrednictwem systemu Internet Banking 24. Przyjęcie polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bieżącego Za zamknięcie rachunku bankowego: 1) bieżącego 1,50 zł. od każdego polecenia zapłaty 0,50 zł. od każdej operacji 1,50 zł. od każdej operacji 2) pomocniczego 3) lokaty terminowej bez opłat 3a)lokaty terminowej i przekazanie środków do innego banku Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnika do rachunku lokat terminowych Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Odwołanie pełnomocnika do rachunku rozliczeniowego 35. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: 20,00 zł. 5

6 39. 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Za : 1) wyciąg z rachunku bankowego bez opłat 2) za wysłanie wyciągu z rachunku 3,00 zł. bankowego 3) sporządzenie odpisu wyciągu rachunku bankowego 4) sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej Za wydanie na wniosek Klienta: ) opinii bankowej 50,00 zł. 2) zaświadczenia lub informacji stwierdzającej posiadanie rachunku bieżącego Za wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych: 20,00 zł. 1) za 5 czeków 1,00 zł. 2) za 10 czeków 2,00 zł. 3) za 25 czeków 4) za pojedynczy blankiet wydawany doraźnie Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego od każdego czeku. Za : 0,50 zł. 1) zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, 54. rozrachunkowych oraz dowodu tożsamości, 2) odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych i dowodów tożsamości 55. Za dokonanie blokady na rachunku 6

7 56. bankowym ( z wyjątkiem blokady komorniczej) Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. 0,5% kwoty zajętej 100,00 zł. 57. Za zmianę na wniosek Klienta: karty wzorów podpisów, umowy rachunku bankowego 1 7

8 Rozdział 2.2 Rachunki bankowe Prowizje i opłaty pobierane przez Bank za czynności bankowe od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za otwarcie rachunku bankowego: 1. 1) bieżącego bez opłat 2) pomocniczego bez opłat 3) lokaty terminowej bez opłat 5. Za prowadzenie rachunku bankowego: 1) bieżącego 2) pomocniczego 3,00 zł. 1,50 zł. 3) lokaty terminowej bez opłat chyba, że umowa stanowi inaczej 9. Za korzystanie z usług: Internet Banking, SMS Banking i bankofon (niezależnie od ilości usług z których korzysta klient) 10. Za korzystanie z usługi telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku bankowym, udzielanej na hasło 11. Internet Banking dla firm: 1) etoken CryptoCard multisign USB 1 1) karta kryptograficzna CryptoCard multisign 80,00 zł. 1) czytnik kart elektronicznych Za przelewy złożone w formie papierowej i przy użyciu systemu Home Banking, chyba, że umowa stanowi inaczej 1) na rachunki w innych bankach 3,00 zł. 2) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. 1,75 zł. 8

9 3) TP S.A. 1,70 zł. 16. Za przelewy złożone w formie elektronicznej przez Internet Banking 2,00 zł. 17. Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu złożonego za pośrednictwem systemu Internet Banking 18. Przyjęcie polecenia zapłaty 19. Realizacja polecenia zapłaty Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bieżącego Za zamknięcie rachunku bankowego: 1) bieżącego 2) pomocniczego 3) lokaty terminowej 3a) lokaty terminowej i przekazanie środków do innego banku Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnika do rachunku lokat terminowych Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Odwołanie pełnomocnika do rachunku rozliczeniowego Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: 1,50 zł. od każdego polecenia zapłaty 0,50 zł. od każdej operacji 1,50 zł. od każdej operacji 3,00 zł. 1,50 zł. bez opłat 20,00 zł. 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Za : 1) wyciąg z rachunku bankowego bez opłat 2) za wysłanie wyciągu z 3,00 zł. rachunku bankowego 3) sporządzenie odpisu wyciągu rachunku bankowego 9

10 4) sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej 39. Za wydanie na wniosek Klienta: 1) opinii bankowej 50,00 zł. 2) zaświadczenia lub informacji stwierdzającej posiadanie rachunku bieżącego 20,00 zł. Za wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych: ) za 5 czeków 1,00 zł. 2) za 10 czeków 2,00 zł. 3) za 25 czeków 4) za pojedynczy blankiet wydawany doraźnie Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego od każdego czeku. Za : 1) zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych oraz dowodu tożsamości, 2) odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych i dowodów tożsamości Za dokonanie blokady na rachunku bankowym (z wyjątkiem blokady komorniczej) Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. 0,50 zł. 0,5% kwoty zajętej 100,00 zł. 51. Za zmianę na wniosek Klienta: karty wzorów podpisów, umowy rachunku bankowego 10

11 Rozdział 2.3 Rachunki bankowe Prowizje i opłaty pobierane przez Bank za czynności bankowe od rolników Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za otwarcie rachunku bankowego: ) bieżącego bez opłat 2) pomocniczego bez opłat 3) lokaty terminowej bez opłat Za prowadzenie rachunku bankowego: 1) bieżącego 2) pomocniczego 2,50 zł. 3) lokaty terminowej bez opłat chyba że umowa stanowi inaczej Za korzystanie z usług: Internet Banking, SMS Banking i bankofon (niezależnie od ilości usług, z których korzysta klient) Za korzystanie z usługi telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku bankowym, udzielanej na hasło 3,00 zł. 3,00 zł. Internet Banking dla firm: 1) etoken CryptoCard multisign USB 1 2) karta kryptograficzna CryptoCard multisign 80,00 zł. 3) czytnik kart elektronicznych 8 Za przelewy złożone w formie papierowej i przy użyciu systemu Home Banking, chyba, że umowa stanowi inaczej 1) na rachunki w innych bankach 3,00 zł. 2) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. 1,75 zł. 3) TP S.A. 1,70 zł. Za przelewy złożone w formie elektronicznej przez Internet Ranking 2,00 zł. 22. Za wydanie potwierdzenia wykonania 11

12 przelewu złożonego za pośrednictwem systemu Internet Banking 23. Przyjęcie polecenia zapłaty 24. Realizacja polecenia zapłaty Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bieżącego Za zamknięcie rachunku bankowego: 1) bieżącego 1,50 zł. od każdego polecenia zapłaty 0,50 zł. od każdej operacji 1,50 zł. od każdej operacji 2) pomocniczego 2,50 zł. 3) lokaty terminowej bez opłat 3a) lokaty terminowej i przeniesienie środków do innego banku Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnika do rachunku lokat terminowych Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Odwołanie pełnomocnika do rachunku rozliczeniowego Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 34. 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Za : 1) wyciąg z rachunku bankowego Bez opłat 2) za wysłanie wyciągu z rachunku bankowego 3,00 zł ) sporządzenie odpisu wyciągu rachunku bankowego 4) sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej 44. Za wydanie na wniosek Klienta: 1) opinii bankowej 50,00 zł. 12

13 ) zaświadczenia lub informacji stwierdzającej posiadanie rachunku bieżącego Za wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych: 20,00 zł. 1) za 5 czeków 1,00 zł. 2) za 10 czeków 2,00 zł. 3) za 25 czeków 4) za pojedynczy blankiet wydawany doraźnie Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego od każdego czeku. Za : 1) zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych oraz dowodu tożsamości, 2) odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych i dowodów tożsamości Za dokonanie blokady na rachunku bankowym ( z wyjątkiem blokady komorniczej) Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. Za zmianę na wniosek Klienta: karty wzorów podpisów, umowy rachunku bankowego 0,50 zł. 0,5% kwoty zajętej 100,00 zł. 13

14 Rozdział 2.4 Rachunki bankowe Prowizje i opłaty pobierane przez Bank za czynności bankowe od osób prywatnych Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za otwarcie rachunku: 1) oszczędnościowo -rozliczeniowego, bez opłat 1. 2) oszczędnościowego, bez opłat 3) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat Za prowadzenie rachunku: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowego, 3,00 zł. 5. 2) oszczędnościowego bez opłat 3) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat chyba że umowa stanowi inaczej Za zamknięcie rachunku: 1) oszczędnościowo rozliczeniowego, 3,00 zł. 2) oszczędnościowego, bez opłat 10. 3) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat 3a) terminowej lokaty oszczędnościowej i przekazanie środków do innego banku Za korzystanie z usług: Internet Banking, SMS Banking, bankofon (niezależnie od ilości usług z których korzysta klient) Za korzystanie z usługi telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku bankowym, udzielanej na hasło 3,00 zł. 3,00 zł. Za przelewy złożone w formie papierowej i przy użyciu systemu Home Banking chyba, że umowa stanowi inaczej 1) na rachunki w innych bankach 2,50 zł. 2) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. 1,75 zł. 3) TP S.A. 1,70 zł. Za przelewy złożone w formie elektronicznej przez Internet Banking Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu złożonego za pośrednictwem systemu Internet Banking 20. Przyjęcie polecenia zapłaty 1,00 zł. 1,50 zł. od każdego polecenia zapłaty 14

15 21. Realizacja polecenia zapłaty Dokonywanie stałych zleceń 22. z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 23. dokumentu z rachunku lokat terminowych i kont osobistych. 24. Za wydanie na wniosek Klienta: 0,50 zł. od każdej operacji 1,50 zł. od każdej operacji 0,5% kwoty zajętej 1) opinii bankowej 50,00 zł. 2) zaświadczenia lub informacji stwierdzającej posiadanie 20,00 zł. rachunku bieżącego Opłata: 1) z tytułu udzielonego debetu 3,00 zł. 100,00 zł ) za zmianę na wniosek Klienta warunków umowy debetu 1% kwoty objętej zmianą warunków umowy Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu udzielonego debetu i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik. Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Bank dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Bank. 50,00 zł. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności Banku od każdego 1 monitu bez względu na liczbę odbiorców wezwania Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym lub lokaty terminowej: 1) bieżący rok za każde rozpoczęte 2,00 zł. 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej (tj. o 1,00 zł) Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: 1) Za 5 czeków 1,00 zł. 2) Za 10 czeków 2,00 zł. 3) Za 20 czeków 4,00 zł. 15

16 4)za wydanie na wniosek klienta pojedynczego blankietu czeku gotówkowego w trybie doraźnym Uwaga: do czasu wyczerpania starych książeczek opłata wynosi 1,00 zł. za książeczkę 5)za potwierdzenie każdego czeku 0,50 zł. 2,00 zł ) Za przyjęcie i zamianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 2)Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnika do umowy rachunku: a) oszczędnościowo - rozliczeniowego b) oszczędnościowego c) terminowej lokaty oszczędnościowej bez względu na ilość deklaracji Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Za dokonanie blokady środków na rachunku: 1) oszczędnościowo rozliczeniowym, 2) oszczędnościowym, 3) terminowej lokaty oszczędnościowej ( z wyjątkiem blokady komorniczej) Za : 1) wyciąg z rachunku bankowego 2) za wysłanie wyciągu z rachunku bankowego 3) sporządzenie odpisu wyciągu rachunku bankowego 4) sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej 1) Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości i wykonanie zastrzeżenia 2) odwołanie zastrzeżenia utraty blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości. Przyjęcie zgłoszenia o zagubieniu książeczki oszczędnościowej. bez opłat 3,00 zł. 3,00 zł. 16

17 24. Umorzenie utraconej książeczki 25. Za zmianę na wniosek Klienta umowy rachunku bankowego 17

18 Rozdział 3.1 Kredyty i pożyczki dla osób prywatnych Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka max Opłata przygotowawcza od udzielonego: ) kredytu konsumenckiego gotówkowego, 3% kwoty udzielonego kredytu 2) kredytu konsumenckiego w ROR 3% kwoty udzielonego kredytu 3) kredytu na cele mieszkaniowe 2% kwoty udzielonego kredytu 4) kredytu na zakup pojazdów 3% kwoty udzielonego kredytu 5) pożyczki hipotecznej 2% kwoty udzielonego kredytu 6) kredytu na kolektory słoneczne dla 3% kwoty udzielonego konsumentów Opłata za przedłużenie umowy kredytu konsumenckiego w ROR na kolejne 12 miesięcy kredytu 3% kwoty udzielonego kredytu Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) warunków umowy: a) kredytu konsumenckiego gotówkowego 0,5% kwoty objętej zmianą warunków b) kredytu konsumenckiego w ROR 0,5% kwoty objętej zmianą warunków 1 15,00zł. c) kredytu na cele mieszkaniowe 0,5% kwoty objętej zmianą warunków 1 9. d) kredytu na zakup pojazdów 0,5% kwoty objętej zmianą warunków e) pożyczki hipotecznej 0,5% kwoty objętej zmianą warunków 1 2 f) kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów 0,5% kwoty objętej zmianą warunków 2 2) zabezpieczenia 2 Uwaga: Pobrana opłata zostaje zaliczona na poczet opłaty o której mowa w pkt. 4 18

19 19. Opłata za zmianę na wniosek Klienta: 1) warunków umowy: a) kredytu konsumenckiego gotówkowego b) kredytu konsumenckiego w ROR c) kredytu na cele mieszkaniowe d) kredytu na zakup pojazdów 1% kwoty objętej zmianą warunków 1% kwoty objętej zmianą warunków 1% kwoty objętej zmianą warunków 1% kwoty objętej zmianą warunków 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00zł. e) pożyczki hipotecznej 1% kwoty objętej zmianą warunków 50,00 zł. f) kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów 1% kwoty objętej zmianą warunków 50,00 zł. 2) zabezpieczenia 50,00 zł. 20. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) oprocentowania 2 2) prowizji Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik. Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Bank dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Bank. Za udzielanie informacji bankom i innym instytucjom kredytowym o Kliencie Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności Banku od każdego monitu bez względu na liczbę odbiorców wezwania. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu na rzecz Banku. Za wydanie zgody na częściowe zwolnienie hipoteki Za wydanie zgody na wypłatę odszkodowania objętego cesją Inne czynności wykonywane na zlecenie Kredytobiorcy. 50,00 zł. 100,00 zł. 1 20,00 zł. 50,00 zł. 20,00 zł. 20,00 zł. 19

20 Rozdział 3.2 Kredyty dla rolników i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min Prowizja od udzielonego kredytu: 1) obrotowego i inwestycyjnego dla rolników i 2% kwoty udzielonego podmiotów prowadzących działalność 1. kredytu gospodarczą 4. 1) w rachunku bieżącym dla rolników i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Prowizja za: 1) prolongatę kredytu/raty kredytu 2) zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy kredytu 2% kwoty udzielonego kredytu 1% prolongowanej kwoty kredytu 1% kwoty kredytu 7. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) oprocentowania 2 2) prowizji 2 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, 10. wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, 50,00 zł. że Klient nie figuruje jako dłużnik. Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Bank dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Bank. 11. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty Należności Banku od każdego monitu bez 1 względu na liczbę odbiorców wezwania. 12. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z 20,00 zł. księgi wieczystej wpisu na rzecz Banku. 13. Za wydanie zgody na częściowe zwolnienie 50,00 zł. hipoteki 14. Za wydanie zgody na wypłatę odszkodowania 20,00 zł. objętego cesją 15. Za wydanie promesy. 100,00 zł. 16. Inne czynności wykonywane na zlecenie 20,00 zł. Kredytobiorcy. 17. Za udzielanie informacji bankom i innym instytucjom kredytowym o Kliencie 100,00 zł. Stawka max. 30,00 zł. - 30,00 zł. 300,00zł. 20

21 Rozdział 3.3 Gwarancje, poręczenia, awale. Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka minimalna Za przygotowanie gwarancji, poręczeń i awali oraz o 0,2% 150 zł. zmianę na wniosek klienta warunków umowy 2. Od udzielonych gwarancji, poręczeń i awali lub kwoty zwiększającej przyznaną gwarancję, 0,4% 150 zł. poręczenie, awal za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres 3. Anulowanie gwarancji 80 zł. 4. Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji 50 zł. 21

22 Rozdział 4 Obsługa kasowa Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Pułtusk 0,5% 2,50 zł. 50,00 zł. 1. 2) jeżeli kwota wpłaty nie przekracza 30zł 3) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. 1,50 zł. 1,75 zł. 4) wpłaty na TP S.A. 1,70 zł Od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych prowadzonych przez inne banki Za zamianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały. Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 20 sztuk znaków pieniężnych przedłożonych do wymiany przez Klienta bądź wydanych przez kasę. Od Klientów posiadających rachunki bieżące w BS Pułtusk opłaty nie pobiera się. Za wydanie duplikatu kasowego dowodu wpłaty Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej. 0,5% 3,00 zł. 0,5% wartości 1,00 zł. 22

23 Rozdział 5 Przechowywanie w depozycie bankowym Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za przechowywanie w depozycie bankowym: 1) książeczek i bonów 4,00 zł. oszczędnościowych od każdego deponowanego dokumentu. Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych 1. jako zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. 2) duplikatów kluczy jednostek 4,00 zł. posiadaczy rachunków bankowych, od każdego depozytu. Uwaga: Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy. 23

24 Rozdział 6 Inne czynności Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników, pozostających w aktach BS Pułtusk Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów 2. zarchiwizowanych: 1) do 3 miesięcy bez opłat 2) powyżej 3 miesięcy 24

25 Rozdział 7.1 Wydawanie i obsługa kart Maestro Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Wydanie karty bez opłat 2. Ekspresowe wydanie karty 30,00 zł. 3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 12,00 zł. 4. Nie zwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie Banku 5. Wydanie duplikatu karty 9,00 zł. 6. Odblokowanie karty 4,00 zł. 7. Miesięcznie zestawienie transakcji bez opłat 8. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 9. Transakcje gotówkowe 1) w bankomatach BGŻ S.A., BPS S.A., KBS, GBW S.A. 1) w urządzeniach innych banków 1) Uwaga: w sieci banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju Opłata pobierana w wysokości określonej odrębnymi umowami z tymi instytucjami Opłata pobierana w wysokości określonej przez organizacje Visa i MasterCard bez opłat 25

26 Rozdział 7.2 Wydawanie i obsługa kart VISA Electron Business Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Wydanie karty bez opłat 2. Ekspresowe wydanie karty 30,00 zł. 3. Używanie karty 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 1 5. Nie zwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie Banku 6. Wydanie duplikatu karty 1 7. Odblokowanie karty 4,00 zł. 8. Zmiana limitu karty 3,00 zł. 9. Miesięcznie zestawienie transakcji 2,00 zł. 10. Transakcje bezgotówkowe bez opłat Transakcje gotówkowe 11. 1) w bankomatach BGŻ S.A., BPS S.A., KBS, GBW S.A. 2) w urządzeniach innych banków 3) Uwaga: w sieci banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju Opłata pobierana w wysokości określonej odrębnymi umowami z tymi instytucjami Opłata pobierana w wysokości określonej przez organizacje Visa i MasterCard bez opłat 26

27 Rozdział 7.3 Wydawanie i obsługa kart VISA ELECTRON i VISA ELECTRON dla młodzieży Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Wydanie karty bez opłat 14. Ekspresowe wydanie karty 30,00 zł. 15. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 12,00 zł. 16. Nie zwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie Banku 17. Wydanie duplikatu karty 9,00 zł. 18. Odblokowanie karty 4,00 zł. 19. Miesięcznie zestawienie transakcji bez opłat 20. Transakcje bezgotówkowe bez opłat Transakcje gotówkowe 1) w bankomatach BGŻ S.A., BPS S.A., KBS, GBW S.A. 1) w urządzeniach innych banków 3) Uwaga: w sieci banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju Opłata pobierana w wysokości określonej odrębnymi umowami z tymi instytucjami Opłata pobierana w wysokości określonej przez organizacje Visa i MasterCard bez opłat 27

28 Rozdział 7.4 Wydawanie i obsługa kart własnych Banku Spółdzielczego w Pułtusku Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Wydanie karty bez opłat 2. Używanie karty bez opłat 3. Zastrzeżenie karty bez opłat 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 5. Wydanie duplikatu karty 6. Odblokowanie karty 4,00 zł. 7. Zmiana limitu karty 3,00 zł. Transakcje gotówkowe w bankomatach Banku Spółdzielczego w Pułtusku dokonywane przy użyciu kart wydanych do rachunków: 1) oszczędnościowo - rozliczeniowych bez opłat 8. 2) bieżących dla rolników bez opłat 3) bieżących dla przedsiębiorców 0,1% 4) bieżących dla instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych bez opłat 28

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Załącznik do Uchwały Zarządu nr 125/2010 Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień 25.09.2013r. Chełmno 2011 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Załącznik do Uchwały Zarządu nr 65/2015 z dnia 24/09/2015 roku Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia 30.12. 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH W WALUCIE KRAJOWEJ ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo