TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1

2 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku pobiera się od wpłacającego. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS w Pułtusku pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS w Pułtusku, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 3. Prowizje od wpłat, o których mowa w ust. 2, pobierane są od posiadacza rachunku bankowego codziennie. 4. Prowizje od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych prowadzonych w BS w Pułtusku pobiera się od posiadacza rachunku bankowego codziennie. 5. Opłaty za przelewy pobierane są w dniu realizacji. 6. Zarząd BS w Pułtusku po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego może podejmować decyzje w stosunku do indywidualnych klientów o: 1) nie pobieraniu prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki bieżące. 2) nie pobierania opłat za prowadzenie rachunków bankowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS Pułtusk a posiadaczami tego rachunku. 3) pobieraniu prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone zostały w załączniku do niniejszej Uchwały. 4) nie pobieraniu opłat od operacji bezgotówkowych na rachunki w innych bankach. 5) nie pobieraniu prowizji i opłat od otwarcia i prowadzenia rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne. 7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków ze środkami, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2) Przelewów wewnętrznych realizowanych na rachunki prowadzone w jednostkach organizacyjnych BS w Pułtusku. 3) Wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) i wypłat z tytułu realizacji kredytów zaciągniętych w BS w Pułtusku. 8. Za usługi inne (nietypowe) nie przewidziane w Taryfie, wysokość opłaty ustala Zarząd BS w Pułtusku. 2

3 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 3

4 Rozdział 2.1 Rachunki bankowe Prowizje i opłaty pobierane przez Bank za czynności bankowe od przedsiębiorców Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za otwarcie rachunku bankowego: ) bieżącego bez opłat 2) pomocniczego bez opłat 3) lokaty terminowej bez opłat Za prowadzenie rachunku bankowego: 1) bieżącego 2) pomocniczego 3) lokaty terminowej chyba, że umowa stanowi inaczej Za korzystanie z usług: Internet Banking, SMS Banking i bankofon (niezależnie od ilości usług, z których korzysta klient) Za korzystanie z usługi telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku bankowym, udzielanej na hasło Home Banking: 1) abonament miesięczny za korzystanie z systemu Home Banking 2) opłata za wizytę serwisową na wniosek klienta Uwaga: opłatę za wizytę serwisową pobiera się w przypadku, gdy awaria systemu wynika z winy klienta bez opłat 40,00 zł. 30,00 zł. Internet Banking dla firm: 1) etoken CryptoCard multisign USB 1 1) karta kryptograficzna CryptoCard multisign 80,00 zł. 1) czytnik kart elektronicznych 8 4

5 16. Od wpłat gotówkowych: na rachunki bankowe prowadzone przez BS Pułtusk, chyba że umowa stanowi inaczej 0,2% 3,00 zł Od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych prowadzonych przez BS Pułtusk, chyba że umowa stanowi inaczej Za przelewy złożone w formie papierowej i przy użyciu systemu Home Banking, chyba, że umowa stanowi inaczej 0,5% 1) na rachunki w innych bankach 3,00 zł. 2) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. 1,75 zł. 3) TP S.A. 1,70 zł. Za przelewy złożone w formie elektronicznej przez Internet Banking 2,00 zł. 23. Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu złożonego za pośrednictwem systemu Internet Banking 24. Przyjęcie polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bieżącego Za zamknięcie rachunku bankowego: 1) bieżącego 1,50 zł. od każdego polecenia zapłaty 0,50 zł. od każdej operacji 1,50 zł. od każdej operacji 2) pomocniczego 3) lokaty terminowej bez opłat 3a)lokaty terminowej i przekazanie środków do innego banku Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnika do rachunku lokat terminowych Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Odwołanie pełnomocnika do rachunku rozliczeniowego 35. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: 20,00 zł. 5

6 39. 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Za : 1) wyciąg z rachunku bankowego bez opłat 2) za wysłanie wyciągu z rachunku 3,00 zł. bankowego 3) sporządzenie odpisu wyciągu rachunku bankowego 4) sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej Za wydanie na wniosek Klienta: ) opinii bankowej 50,00 zł. 2) zaświadczenia lub informacji stwierdzającej posiadanie rachunku bieżącego Za wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych: 20,00 zł. 1) za 5 czeków 1,00 zł. 2) za 10 czeków 2,00 zł. 3) za 25 czeków 4) za pojedynczy blankiet wydawany doraźnie Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego od każdego czeku. Za : 0,50 zł. 1) zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, 54. rozrachunkowych oraz dowodu tożsamości, 2) odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych i dowodów tożsamości 55. Za dokonanie blokady na rachunku 6

7 56. bankowym ( z wyjątkiem blokady komorniczej) Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. 0,5% kwoty zajętej 100,00 zł. 57. Za zmianę na wniosek Klienta: karty wzorów podpisów, umowy rachunku bankowego 1 7

8 Rozdział 2.2 Rachunki bankowe Prowizje i opłaty pobierane przez Bank za czynności bankowe od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za otwarcie rachunku bankowego: 1. 1) bieżącego bez opłat 2) pomocniczego bez opłat 3) lokaty terminowej bez opłat 5. Za prowadzenie rachunku bankowego: 1) bieżącego 2) pomocniczego 3,00 zł. 1,50 zł. 3) lokaty terminowej bez opłat chyba, że umowa stanowi inaczej 9. Za korzystanie z usług: Internet Banking, SMS Banking i bankofon (niezależnie od ilości usług z których korzysta klient) 10. Za korzystanie z usługi telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku bankowym, udzielanej na hasło 11. Internet Banking dla firm: 1) etoken CryptoCard multisign USB 1 1) karta kryptograficzna CryptoCard multisign 80,00 zł. 1) czytnik kart elektronicznych Za przelewy złożone w formie papierowej i przy użyciu systemu Home Banking, chyba, że umowa stanowi inaczej 1) na rachunki w innych bankach 3,00 zł. 2) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. 1,75 zł. 8

9 3) TP S.A. 1,70 zł. 16. Za przelewy złożone w formie elektronicznej przez Internet Banking 2,00 zł. 17. Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu złożonego za pośrednictwem systemu Internet Banking 18. Przyjęcie polecenia zapłaty 19. Realizacja polecenia zapłaty Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bieżącego Za zamknięcie rachunku bankowego: 1) bieżącego 2) pomocniczego 3) lokaty terminowej 3a) lokaty terminowej i przekazanie środków do innego banku Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnika do rachunku lokat terminowych Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Odwołanie pełnomocnika do rachunku rozliczeniowego Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: 1,50 zł. od każdego polecenia zapłaty 0,50 zł. od każdej operacji 1,50 zł. od każdej operacji 3,00 zł. 1,50 zł. bez opłat 20,00 zł. 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Za : 1) wyciąg z rachunku bankowego bez opłat 2) za wysłanie wyciągu z 3,00 zł. rachunku bankowego 3) sporządzenie odpisu wyciągu rachunku bankowego 9

10 4) sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej 39. Za wydanie na wniosek Klienta: 1) opinii bankowej 50,00 zł. 2) zaświadczenia lub informacji stwierdzającej posiadanie rachunku bieżącego 20,00 zł. Za wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych: ) za 5 czeków 1,00 zł. 2) za 10 czeków 2,00 zł. 3) za 25 czeków 4) za pojedynczy blankiet wydawany doraźnie Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego od każdego czeku. Za : 1) zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych oraz dowodu tożsamości, 2) odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych i dowodów tożsamości Za dokonanie blokady na rachunku bankowym (z wyjątkiem blokady komorniczej) Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. 0,50 zł. 0,5% kwoty zajętej 100,00 zł. 51. Za zmianę na wniosek Klienta: karty wzorów podpisów, umowy rachunku bankowego 10

11 Rozdział 2.3 Rachunki bankowe Prowizje i opłaty pobierane przez Bank za czynności bankowe od rolników Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za otwarcie rachunku bankowego: ) bieżącego bez opłat 2) pomocniczego bez opłat 3) lokaty terminowej bez opłat Za prowadzenie rachunku bankowego: 1) bieżącego 2) pomocniczego 2,50 zł. 3) lokaty terminowej bez opłat chyba że umowa stanowi inaczej Za korzystanie z usług: Internet Banking, SMS Banking i bankofon (niezależnie od ilości usług, z których korzysta klient) Za korzystanie z usługi telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku bankowym, udzielanej na hasło 3,00 zł. 3,00 zł. Internet Banking dla firm: 1) etoken CryptoCard multisign USB 1 2) karta kryptograficzna CryptoCard multisign 80,00 zł. 3) czytnik kart elektronicznych 8 Za przelewy złożone w formie papierowej i przy użyciu systemu Home Banking, chyba, że umowa stanowi inaczej 1) na rachunki w innych bankach 3,00 zł. 2) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. 1,75 zł. 3) TP S.A. 1,70 zł. Za przelewy złożone w formie elektronicznej przez Internet Ranking 2,00 zł. 22. Za wydanie potwierdzenia wykonania 11

12 przelewu złożonego za pośrednictwem systemu Internet Banking 23. Przyjęcie polecenia zapłaty 24. Realizacja polecenia zapłaty Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bieżącego Za zamknięcie rachunku bankowego: 1) bieżącego 1,50 zł. od każdego polecenia zapłaty 0,50 zł. od każdej operacji 1,50 zł. od każdej operacji 2) pomocniczego 2,50 zł. 3) lokaty terminowej bez opłat 3a) lokaty terminowej i przeniesienie środków do innego banku Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnika do rachunku lokat terminowych Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Odwołanie pełnomocnika do rachunku rozliczeniowego Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 34. 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Za : 1) wyciąg z rachunku bankowego Bez opłat 2) za wysłanie wyciągu z rachunku bankowego 3,00 zł ) sporządzenie odpisu wyciągu rachunku bankowego 4) sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej 44. Za wydanie na wniosek Klienta: 1) opinii bankowej 50,00 zł. 12

13 ) zaświadczenia lub informacji stwierdzającej posiadanie rachunku bieżącego Za wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych: 20,00 zł. 1) za 5 czeków 1,00 zł. 2) za 10 czeków 2,00 zł. 3) za 25 czeków 4) za pojedynczy blankiet wydawany doraźnie Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego od każdego czeku. Za : 1) zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych oraz dowodu tożsamości, 2) odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych i dowodów tożsamości Za dokonanie blokady na rachunku bankowym ( z wyjątkiem blokady komorniczej) Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. Za zmianę na wniosek Klienta: karty wzorów podpisów, umowy rachunku bankowego 0,50 zł. 0,5% kwoty zajętej 100,00 zł. 13

14 Rozdział 2.4 Rachunki bankowe Prowizje i opłaty pobierane przez Bank za czynności bankowe od osób prywatnych Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za otwarcie rachunku: 1) oszczędnościowo -rozliczeniowego, bez opłat 1. 2) oszczędnościowego, bez opłat 3) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat Za prowadzenie rachunku: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowego, 3,00 zł. 5. 2) oszczędnościowego bez opłat 3) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat chyba że umowa stanowi inaczej Za zamknięcie rachunku: 1) oszczędnościowo rozliczeniowego, 3,00 zł. 2) oszczędnościowego, bez opłat 10. 3) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat 3a) terminowej lokaty oszczędnościowej i przekazanie środków do innego banku Za korzystanie z usług: Internet Banking, SMS Banking, bankofon (niezależnie od ilości usług z których korzysta klient) Za korzystanie z usługi telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku bankowym, udzielanej na hasło 3,00 zł. 3,00 zł. Za przelewy złożone w formie papierowej i przy użyciu systemu Home Banking chyba, że umowa stanowi inaczej 1) na rachunki w innych bankach 2,50 zł. 2) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. 1,75 zł. 3) TP S.A. 1,70 zł. Za przelewy złożone w formie elektronicznej przez Internet Banking Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu złożonego za pośrednictwem systemu Internet Banking 20. Przyjęcie polecenia zapłaty 1,00 zł. 1,50 zł. od każdego polecenia zapłaty 14

15 21. Realizacja polecenia zapłaty Dokonywanie stałych zleceń 22. z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 23. dokumentu z rachunku lokat terminowych i kont osobistych. 24. Za wydanie na wniosek Klienta: 0,50 zł. od każdej operacji 1,50 zł. od każdej operacji 0,5% kwoty zajętej 1) opinii bankowej 50,00 zł. 2) zaświadczenia lub informacji stwierdzającej posiadanie 20,00 zł. rachunku bieżącego Opłata: 1) z tytułu udzielonego debetu 3,00 zł. 100,00 zł ) za zmianę na wniosek Klienta warunków umowy debetu 1% kwoty objętej zmianą warunków umowy Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu udzielonego debetu i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik. Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Bank dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Bank. 50,00 zł. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności Banku od każdego 1 monitu bez względu na liczbę odbiorców wezwania Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym lub lokaty terminowej: 1) bieżący rok za każde rozpoczęte 2,00 zł. 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej (tj. o 1,00 zł) Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: 1) Za 5 czeków 1,00 zł. 2) Za 10 czeków 2,00 zł. 3) Za 20 czeków 4,00 zł. 15

16 4)za wydanie na wniosek klienta pojedynczego blankietu czeku gotówkowego w trybie doraźnym Uwaga: do czasu wyczerpania starych książeczek opłata wynosi 1,00 zł. za książeczkę 5)za potwierdzenie każdego czeku 0,50 zł. 2,00 zł ) Za przyjęcie i zamianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 2)Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnika do umowy rachunku: a) oszczędnościowo - rozliczeniowego b) oszczędnościowego c) terminowej lokaty oszczędnościowej bez względu na ilość deklaracji Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału Banku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Za dokonanie blokady środków na rachunku: 1) oszczędnościowo rozliczeniowym, 2) oszczędnościowym, 3) terminowej lokaty oszczędnościowej ( z wyjątkiem blokady komorniczej) Za : 1) wyciąg z rachunku bankowego 2) za wysłanie wyciągu z rachunku bankowego 3) sporządzenie odpisu wyciągu rachunku bankowego 4) sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej 1) Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości i wykonanie zastrzeżenia 2) odwołanie zastrzeżenia utraty blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości. Przyjęcie zgłoszenia o zagubieniu książeczki oszczędnościowej. bez opłat 3,00 zł. 3,00 zł. 16

17 24. Umorzenie utraconej książeczki 25. Za zmianę na wniosek Klienta umowy rachunku bankowego 17

18 Rozdział 3.1 Kredyty i pożyczki dla osób prywatnych Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka max Opłata przygotowawcza od udzielonego: ) kredytu konsumenckiego gotówkowego, 3% kwoty udzielonego kredytu 2) kredytu konsumenckiego w ROR 3% kwoty udzielonego kredytu 3) kredytu na cele mieszkaniowe 2% kwoty udzielonego kredytu 4) kredytu na zakup pojazdów 3% kwoty udzielonego kredytu 5) pożyczki hipotecznej 2% kwoty udzielonego kredytu 6) kredytu na kolektory słoneczne dla 3% kwoty udzielonego konsumentów Opłata za przedłużenie umowy kredytu konsumenckiego w ROR na kolejne 12 miesięcy kredytu 3% kwoty udzielonego kredytu Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) warunków umowy: a) kredytu konsumenckiego gotówkowego 0,5% kwoty objętej zmianą warunków b) kredytu konsumenckiego w ROR 0,5% kwoty objętej zmianą warunków 1 15,00zł. c) kredytu na cele mieszkaniowe 0,5% kwoty objętej zmianą warunków 1 9. d) kredytu na zakup pojazdów 0,5% kwoty objętej zmianą warunków e) pożyczki hipotecznej 0,5% kwoty objętej zmianą warunków 1 2 f) kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów 0,5% kwoty objętej zmianą warunków 2 2) zabezpieczenia 2 Uwaga: Pobrana opłata zostaje zaliczona na poczet opłaty o której mowa w pkt. 4 18

19 19. Opłata za zmianę na wniosek Klienta: 1) warunków umowy: a) kredytu konsumenckiego gotówkowego b) kredytu konsumenckiego w ROR c) kredytu na cele mieszkaniowe d) kredytu na zakup pojazdów 1% kwoty objętej zmianą warunków 1% kwoty objętej zmianą warunków 1% kwoty objętej zmianą warunków 1% kwoty objętej zmianą warunków 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00 zł. 30,00zł. e) pożyczki hipotecznej 1% kwoty objętej zmianą warunków 50,00 zł. f) kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów 1% kwoty objętej zmianą warunków 50,00 zł. 2) zabezpieczenia 50,00 zł. 20. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) oprocentowania 2 2) prowizji Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik. Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Bank dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Bank. Za udzielanie informacji bankom i innym instytucjom kredytowym o Kliencie Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności Banku od każdego monitu bez względu na liczbę odbiorców wezwania. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu na rzecz Banku. Za wydanie zgody na częściowe zwolnienie hipoteki Za wydanie zgody na wypłatę odszkodowania objętego cesją Inne czynności wykonywane na zlecenie Kredytobiorcy. 50,00 zł. 100,00 zł. 1 20,00 zł. 50,00 zł. 20,00 zł. 20,00 zł. 19

20 Rozdział 3.2 Kredyty dla rolników i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min Prowizja od udzielonego kredytu: 1) obrotowego i inwestycyjnego dla rolników i 2% kwoty udzielonego podmiotów prowadzących działalność 1. kredytu gospodarczą 4. 1) w rachunku bieżącym dla rolników i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Prowizja za: 1) prolongatę kredytu/raty kredytu 2) zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy kredytu 2% kwoty udzielonego kredytu 1% prolongowanej kwoty kredytu 1% kwoty kredytu 7. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) oprocentowania 2 2) prowizji 2 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, 10. wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, 50,00 zł. że Klient nie figuruje jako dłużnik. Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Bank dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Bank. 11. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty Należności Banku od każdego monitu bez 1 względu na liczbę odbiorców wezwania. 12. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z 20,00 zł. księgi wieczystej wpisu na rzecz Banku. 13. Za wydanie zgody na częściowe zwolnienie 50,00 zł. hipoteki 14. Za wydanie zgody na wypłatę odszkodowania 20,00 zł. objętego cesją 15. Za wydanie promesy. 100,00 zł. 16. Inne czynności wykonywane na zlecenie 20,00 zł. Kredytobiorcy. 17. Za udzielanie informacji bankom i innym instytucjom kredytowym o Kliencie 100,00 zł. Stawka max. 30,00 zł. - 30,00 zł. 300,00zł. 20

21 Rozdział 3.3 Gwarancje, poręczenia, awale. Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka minimalna Za przygotowanie gwarancji, poręczeń i awali oraz o 0,2% 150 zł. zmianę na wniosek klienta warunków umowy 2. Od udzielonych gwarancji, poręczeń i awali lub kwoty zwiększającej przyznaną gwarancję, 0,4% 150 zł. poręczenie, awal za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres 3. Anulowanie gwarancji 80 zł. 4. Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji 50 zł. 21

22 Rozdział 4 Obsługa kasowa Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Pułtusk 0,5% 2,50 zł. 50,00 zł. 1. 2) jeżeli kwota wpłaty nie przekracza 30zł 3) PGE Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. 1,50 zł. 1,75 zł. 4) wpłaty na TP S.A. 1,70 zł Od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych prowadzonych przez inne banki Za zamianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały. Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 20 sztuk znaków pieniężnych przedłożonych do wymiany przez Klienta bądź wydanych przez kasę. Od Klientów posiadających rachunki bieżące w BS Pułtusk opłaty nie pobiera się. Za wydanie duplikatu kasowego dowodu wpłaty Uwaga: Za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej. 0,5% 3,00 zł. 0,5% wartości 1,00 zł. 22

23 Rozdział 5 Przechowywanie w depozycie bankowym Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za przechowywanie w depozycie bankowym: 1) książeczek i bonów 4,00 zł. oszczędnościowych od każdego deponowanego dokumentu. Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych 1. jako zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. 2) duplikatów kluczy jednostek 4,00 zł. posiadaczy rachunków bankowych, od każdego depozytu. Uwaga: Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy. 23

24 Rozdział 6 Inne czynności Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników, pozostających w aktach BS Pułtusk Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów 2. zarchiwizowanych: 1) do 3 miesięcy bez opłat 2) powyżej 3 miesięcy 24

25 Rozdział 7.1 Wydawanie i obsługa kart Maestro Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Wydanie karty bez opłat 2. Ekspresowe wydanie karty 30,00 zł. 3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 12,00 zł. 4. Nie zwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie Banku 5. Wydanie duplikatu karty 9,00 zł. 6. Odblokowanie karty 4,00 zł. 7. Miesięcznie zestawienie transakcji bez opłat 8. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 9. Transakcje gotówkowe 1) w bankomatach BGŻ S.A., BPS S.A., KBS, GBW S.A. 1) w urządzeniach innych banków 1) Uwaga: w sieci banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju Opłata pobierana w wysokości określonej odrębnymi umowami z tymi instytucjami Opłata pobierana w wysokości określonej przez organizacje Visa i MasterCard bez opłat 25

26 Rozdział 7.2 Wydawanie i obsługa kart VISA Electron Business Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Wydanie karty bez opłat 2. Ekspresowe wydanie karty 30,00 zł. 3. Używanie karty 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 1 5. Nie zwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie Banku 6. Wydanie duplikatu karty 1 7. Odblokowanie karty 4,00 zł. 8. Zmiana limitu karty 3,00 zł. 9. Miesięcznie zestawienie transakcji 2,00 zł. 10. Transakcje bezgotówkowe bez opłat Transakcje gotówkowe 11. 1) w bankomatach BGŻ S.A., BPS S.A., KBS, GBW S.A. 2) w urządzeniach innych banków 3) Uwaga: w sieci banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju Opłata pobierana w wysokości określonej odrębnymi umowami z tymi instytucjami Opłata pobierana w wysokości określonej przez organizacje Visa i MasterCard bez opłat 26

27 Rozdział 7.3 Wydawanie i obsługa kart VISA ELECTRON i VISA ELECTRON dla młodzieży Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Wydanie karty bez opłat 14. Ekspresowe wydanie karty 30,00 zł. 15. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 12,00 zł. 16. Nie zwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie Banku 17. Wydanie duplikatu karty 9,00 zł. 18. Odblokowanie karty 4,00 zł. 19. Miesięcznie zestawienie transakcji bez opłat 20. Transakcje bezgotówkowe bez opłat Transakcje gotówkowe 1) w bankomatach BGŻ S.A., BPS S.A., KBS, GBW S.A. 1) w urządzeniach innych banków 3) Uwaga: w sieci banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju Opłata pobierana w wysokości określonej odrębnymi umowami z tymi instytucjami Opłata pobierana w wysokości określonej przez organizacje Visa i MasterCard bez opłat 27

28 Rozdział 7.4 Wydawanie i obsługa kart własnych Banku Spółdzielczego w Pułtusku Lp. Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka maks Wydanie karty bez opłat 2. Używanie karty bez opłat 3. Zastrzeżenie karty bez opłat 4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 5. Wydanie duplikatu karty 6. Odblokowanie karty 4,00 zł. 7. Zmiana limitu karty 3,00 zł. Transakcje gotówkowe w bankomatach Banku Spółdzielczego w Pułtusku dokonywane przy użyciu kart wydanych do rachunków: 1) oszczędnościowo - rozliczeniowych bez opłat 8. 2) bieżących dla rolników bez opłat 3) bieżących dla przedsiębiorców 0,1% 4) bieżących dla instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych bez opłat 28

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień 25.09.2013r. Chełmno 2011 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym z dnia 06 maja 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 04.04.2012r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/B/015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 4.03.015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Brańsk, 015 r. Tabela prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. Bank

Bardziej szczegółowo

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/B/205 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 24.03.205 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Brańsk, 205 r. Spis treści DZIAŁ. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo