T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1

2 2

3 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT. 1 Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS pobiera się od wpłacającego chyba, że została zawarta umowa pomiędzy BS a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 2 Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki prowadzone w BS pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS a posiadaczem tego rachunku. 3 Prowizja od wpłat, o których mowa w ust. 1 i 2 może być pobierana od posiadacza rachunku bankowego miesięcznie lub okresowo w formie ryczałtu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Częstotliwość pobieranych prowizji ustala się w umowie. 4 Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, bank pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 5 Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank z zastrzeżeniem punktu 6, BS pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem bezpośrednio lub za pośrednictwem Banku BPS S.A. 6 Za zastępczą obsługę kasową klientów innych banków BS pobiera od banku zlecającego prowizję w wysokości 0,5% kwoty obrotów kasowych pomniejszonej o kwoty, od których prowizję uiszcza klient. 7 Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami oraz umową z Pocztą Polską S.A. 8 Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków : a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, b) wkładów oszczędnościowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne, 2) wpłat na cele charytatywne, 3) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczegółowych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 4) wpłat gotówkowych, przelewów, stałych zleceń z rachunków bieżących lub ROR na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłat gotówkowych bądź przelewów na rachunki prowadzone w BS kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, rachunków bieżących lub ROR, 5) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS /np. z tytułu dostaw robót i usług, dzierżawy itp. 9. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetowych BS pobiera prowizje i opłaty w wysokościach wzajemnie uzgodnionych wg zawartej umowy. 10. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzanie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom, gdzie udzielenie informacji następuje: na żądanie sądu, prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karną sądową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystania działalności bankowej do celów mających związek z przestępstwem oraz osób upoważnionych Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru finansowego. 3

4 11. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 12. Za usługi zlecone pobiera się: a) opłaty i prowizje wynikające z załączonej tabeli, b) opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia, c) opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie. 13. Opłaty i prowizje ustalane są w walucie polskiej. 14. BS pobiera należne prowizje w dniu wykonania operacji lub usługi bankowej. Prowizja pobierana jest od każdej operacji wykonanej w ramach jednej transakcji lub usługi bankowej. 15. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności. 16. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 17. W przypadkach ekonomicznie i gospodarczo uzasadnionych Zarząd Banku może stosować odstępstwa od ustalonej wysokości opłat i prowizji. 4

5 I. Operacje gotówkowe. Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki bankowe prowadzone w BS Wojsławice bez opłat b) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 0,50% - min. 3,00 zł., max 200,00 zł c) na rachunki bankowe : - ORANGE POLSKA S.A. 2,50 zł., - energię elektryczną 2,50 zł., - ZUS, Urząd Skarbowy 3,50 zł., 2. Wypłaty gotówkowe: a) z rachunków bankowych prowadzonych przez inne Banki, z którymi Bank nie ma porozumienia (powyższe nie ma zastosowania do Banków z którymi podpisano odrębne umowy o zastępczym obrocie oszczędnościowym.) b) z ROR i rachunków bieżących prowadzonych przez BS, realizacja czeku własnego II. Rachunki bankowe i czynności związane z ich obsługą 0,50% - min. 3,00 zł., bez opłat Lp. Treść Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego. a) bieżącego 20,00 zł., b) pomocniczego 20,00 zł., c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele 20,00 zł., d) dla rolników indywidualnych 10,00 zł., e) Rady Rodziców oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 5,00 zł., 2. Prowadzenie rachunku bankowego. a) bieżącego - dla podmiotów instytucjonalnych 25,00 zł., - rolniczego 15,00 zł., b) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele - dla podmiotów instytucjonalnych 20,00 zł., - rolniczego 10,00 zł., c) kredytowego opłata jednorazowa przy udzieleniu kredytu opłata rekompensacyjna. 1,50% Uwaga: opłaty pobiera się za prowadzenie rachunku kredytowego dla kredytów rolniczych inwestycyjnych zwykłych i obrotowych od klientów posiadających rachunki bieżące z obrotami poniżej ,00 zł. w stosunku rocznym liczonych za rok poprzedni. e) Rady Rodziców oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 5,00 zł., Uwaga: Opłatę pobiera się miesięcznie od każdego rachunku, o ile umowa nie mówi inaczej. Opłat nie pobiera się za otwarcie rachunków oszczędnościowych (a vista i lokat terminowych), rachunków których obowiązek prowadzenia wynika z systemu rachunkowości bankowej. 3. Przelewy na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach od każdej dyspozycji (dotyczy wszystkich rodzajów rachunków) 3,50 zł. 4. Wydanie blankietów czeków gotówkowych za jeden blankiet 1,00 zł. 5. Blokada depozytów pod kredyty i pożyczki, na rzecz banków i innych instytucji (np. Urząd Celny) 6. Blokada środków na rachunkach bankowych i lokatach podmiotów gospodarczych 5 20,00 zł., 20,00 zł.,

6 7. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym a) za rok bieżący - za każde rozpoczęte 10 pozycji 10,00 zł., b) za każdy rok poprzedni opłatę podwyższa się odpowiednio o 100% stawki podstawowej. Uwaga: opłaty nie pobiera się, w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją na rachunku było dopisanie odsetek lub mylne księgowanie 8. Za sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku bankowego 10,00 zł., b) od jednego dowodu załącznika do wyciągu 5,00 zł., 9. Za potwierdzenie czeku gotówkowego, od każdego czeku 20,00 zł., 10. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu lub wg poniesionych kosztów: a) przekazanie jednorazowo całości kwoty 35,00 zł., b) przekazywanie kwoty ratami w miarę napływu środków na 20,00 zł., rachunek (od każdego przelewu) Uwaga: dotyczy wszystkich rodzajów rachunków bankowych. 11. Za wydanie informacji o kształtowaniu się wpływów i wydatków na rachunkach bieżących i wysokości zadłużenia oraz historii rachunków 50,00 kredytowych i bieżących 12. Wydanie na wniosek klienta pisemnego zaświadczenia potwierdzającego 50,00 wysokość salda lub obrotów na rachunku bankowym 13. Przyjęcie listy inkasowej 10,00 zł., 14. Zlecenie płatnicze za granicę 30,00 zł., 15. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej, blankietów czekowych 20,00 zł., 16. Zastrzeżenie zagubionej książeczki czekowej, blankietów czekowych wg poniesionych kosztów 17. Za wykonanie zleceń stałych i jednorazowych na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku bankowego, - od każdej operacji 4,00 zł., Uwaga: nie pobiera się opłaty za dyspozycje dotyczące spłaty wierzytelności na rzecz BS 18. Realizację polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony: a) w innym Banku krajowym 3,00 zł., b) odwołanie lub aktualizacja zlecenia, polecenie zapłaty 3,00 zł., 6

7 III. Obrót oszczędnościowy Lp Wyszczególnienie Stawka 1. Za otwarcie ROR 10,00 zł. Za czynności związane z obsługą ROR 2. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: a) za przyjęcie zawiadomienia (wniosku) o utracie książeczki i umorzenie książeczki: - obiegowej 9,00 zł. miesięcznie 1,00% kwoty wkładu nie mniej niż 10,00 zł. nie więcej niż 100,00zł. b) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę (cesja) 20,00 zł., c) cesja praw z rachunku przedpłaty na nabycie samochodu 20,00 zł., 3. Za zablokowanie środków na rachunku właściciela książeczki oszczędnościowej posiadacza ROR POL KONTO z tytułu umów zawartych z innymi bankami. 20,00 zł., 4. Za wysyłanie wezwania do spłaty zadłużenia z tytułu salda debetowego na koncie. 20,00 zł., 5. Dokonywanie blokady środków na koncie oszczędnościowym z tytułu 10,00 zł., udzielonego kredytu. 6. Dokonanie z rachunku wypłaty z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek 15,00 zł., śmierci. 7. Za ustalenie limitu debetu 20,00 zł., 8. Za wykonanie następujących czynności: a) potwierdzenie czeku 15,00 zł., b) wydanie wszelkiego typu informacji ( pism o charakterze zaświadczeń) 30,00 zł., c) wydanie potwierdzenia operacji bankowej 10,00 zł., d) za przyjęcie dyspozycji w sprawie zapisu na wypadek śmierci 20,00 zł., e) odwołanie dyspozycji zapisu na wypadek śmierci 15,00 zł., f) wypłata z tytułu realizacji spadku 0,5% min 10,00 zł., max. 200,00 zł. od każdego spadkobiercy 9. Za wykonanie stałych zleceń z ROR POL-KONTO kont osobistych od każdego Zlecenia 4,00 zł., 10. Za wydanie książeczki a vista cena zakupu +1,00 zł. 11. Za wydanie książeczki terminowej cena zakupu +1,00zł. 12. Za telefoniczne (na hasło) udzielenie informacji o wysokości salda na rachunkach ROR POL - KONTO i rachunkach bieżących (opłata miesięczna) - ROR Pol- Konto, rachunek bieżący rolnika 2,00 zł - rachunek bieżący podmiotu 10,00 zł., 13. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 25,00 zł., 14. Zastrzeżenie zagubionych blankietów czekowych, książeczki a vista wg poniesionych kosztów 15. Za realizację obrotu oszczędnościowego w placówkach PPUP Poczta Polska Kwota równa opłacie uiszczanej na rzecz PPUP 16. Umorzenie książeczki 10,00 zł., 17. Za telefon telefax elektron. potwierdzenie stanu konta od wystawcy czeku 2,00 zł., 7

8 IV. Kredyty Lp Wyszczególnienie Stawka 1. Za czynności związane z udzieleniem kredytu: 1. kredyty rolnicze, inwestycyjne, dla podmiotów gospodarczych a) opłata przygotowawcza (od wszystkich rodzajów kredytów za wyjątkiem kredytów z dopłatą ARiMR, ROR, POL-Konto, płatniczych) 1,50% nie mniej niż 50,00 zł. Uwaga: opłata pobierana jest z góry lub przy wypłacie kredytu i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu lub wnioskowanych usług. Opłata ta nie jest wliczana w prowizję od przyznanego kredytu. b) prowizja od przyznanego kredytu AGRO 1,00% nie mniej niż 100,00 zł. c) prowizja od przyznanego kredytu: - do 1 roku 1,50% nie mniej niż 50,00 zł. - powyżej 1 roku 2,20% nie mniej niż 70,00 zł. d) prowizja od przyznanego kredytu pomostowego - do 5 lat 1,00% - powyżej 5 lat 1,50% Uwaga: W przypadku kredytu pomostowego odstępuje się od pobierania opłaty przygotowawczej i opłaty za obsługę rachunku kredytowego. 3. Kredyty gotówkowe a) prowizja od przyznanego kredytu od osób posiadających rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy POL KONTO minimum od 3 m-cy: - do 1 roku lub do kwoty 5000 zł. 2,5 - pow.1 roku lub pow. kwoty 5000 zł. 3,0 b)prowizja od przyznanego kredytu od osób nieposiadających rachunku 3,5 oszczędnościowo-rozliczeniowego POL - KONTO : 4. Kredyt odnawialny w ror POL-Konto 2,0 5. Kredyt mieszkaniowy 1,0 7. Kredyt hipoteczny - do 5 lat 1,0 - pow. 5 lat 2,0 8. Kredyt na zakup kolektorów słonecznych - dla osób posiadających rachunek w BS w Wojsławicach 2,0 - dla pozostałych klientów 4,0 Uwaga: przy ustalaniu linii kredytowych Zarząd Banku Spółdzielczego może ustalić inne prowizje. Kredyty preferencyjne z dopłatą do odsetek przez AR i MR jak wyżej lub według umów zawartych z BPS SA. 2. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty kredytów: a) za prolongatę bądź zawieszenie okresu spłaty - do 3 miesięcy 1,5 % min. 30,00 - powyżej 3 miesięcy 2,5 % min. 50,00 b) za zmianę planu spłaty na wniosek kredytobiorcy (aneks do umowy, zmiana terminu spłat bez przesunięcia rat) 2,00% nie mniej niż 50,00 zł. c) za podwyższenie kwoty kredytu 2,00% kwoty podwyższenia d) za zawarcie umowy ugody 3,00% należności objętej ugodą 8

9 e) przedłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy o kredyt obrotowy udzielony w rachunku kredytowym oraz umowy o kredyt w ROR POL- KONTO f) od spłaconych kredytów inwestycyjnych przed ustalonym terminem: - przy pisemnym powiadomieniu Banku na co najmniej 7 dni przed zamierzoną spłatą 2,00% kwoty limitu, kredytu nie mniej niż 30,00 zł. lub zgodnie z Umową 1,00% od kwoty spłaconego kredytu, - bez uprzedzenia Banku 2,00% od kwoty spłaconego kredytu g) od zaangażowania kredytu w okresie kredytowania. Dotyczy kredytów z 0,3 % nie mniej niż dopłatą do oprocentowania z AR i MR udzielonych od r do 50,00 zł za każdy r. Prowizja naliczana jest na 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 kwartał. grudnia każdego roku trwania umowy, płatna w dniu spłaty odsetek kwartalnych zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek. Opłaty nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu został udzielony. h) od zaangażowania kredytu w okresie kredytowania. Dotyczy kredytów z dopłatą do oprocentowania z AR i MR udzielonych od r Prowizja naliczana jest na 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia każdego roku trwania umowy, płatna w dniu spłaty odsetek kwartalnych zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek. i) od zaangażowania kredytu w okresie kredytowania. Dotyczy kredytów z dopłatą do oprocentowania z AR i MR udzielonych od r Prowizja naliczana jest na 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia każdego roku trwania umowy, płatna w dniu spłaty odsetek kwartalnych zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek. Opłaty pobiera się od kwartału, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 0,375 % kwartalnie nie mniej niż 50,00 zł za każdy kwartał. 0,50 % kwartalnie nie mniej niż 50,00 zł za każdy kwartał. 3. Za czynności związane z obsługą kredytów: a) wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia 50,00 zł b) wydanie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS, 50,00 zł c) wydanie odpisu umowy kredytowej, 30,00 zł d) za wydanie zezwolenia na wykreślenie zastawu pojazdu, 30,00 zł e) wysłanie monitów o spłatę należności - od każdego monitu 30,00 zł f) za wydanie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej (zdolności kredytowej) 50,00 zł g) wystawienie bankowego tytułu wykonawczego przeciwko posiadaczowi 50,00 zł rachunku ( kredytobiorcy oraz innym dłużnikom z tytułu zabezpieczenia kredytu) 4. Za udzielenie przez Bank gwarancji/poręczenia Wg umowy 5. Za wykonanie następujących czynności: a) przedłużenie terminu ważności gwarancji, poręczenia - za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny 2,50% b) podwyższenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty podwyższenia za każdy kolejny okres 3-miesięczny 2,50% 6. Wyrażenie zgody na zawieszenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do kredytobiorcy i poręczycieli (od kredytobiorcy i każdego z poręczycieli) 50,00 zł., 7. Za czynności związane z: a) zabezpieczeniem kredytów inwestycyjnych i mieszkaniowych - wystąpienie z wnioskiem o wpis do hipoteki na koszt kredytobiorcy 8. Przeprowadzenie kontroli w gospodarstwie przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu ( nie dotyczy kredytów preferencyjnych) 1,0 % min. 100,00 zł., max. 300,00 zł. 0,5% nie więcej niż 100,00 zł. 9

10 V. Zlecenia różne Lp Wyszczególnienie Stawka 1. Za obsługę weksli: a) złożenie do dyskonta: 10,00zł. 2. Udzielenie stałego pełnomocnictwa drugiej osobie do dysponowania kwotami zleconymi do wypłaty w BS 10,00zł. 3. Za wypłatę środków klientom nie posiadającym rachunków w Banku 0,50% min. 10 zł. 4. Za przyjęcie i przechowywanie depozytu (duplikatów kluczy, papierów wartościowych, przedmiotów wartościowych) a) kwartalnie 15,00 zł. 5. Za przyjęcie uszkodzonych znaków pieniężnych do wysyłki do Skarbca Emisyjnego 0,50% 6. Wydanie innych zaświadczeń w tym dla AR i MR (nie dotyczy zaświadczeń wydanych w dniu otwarcia rachunku) 20,00zł. 10

11 VI. KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC DEBETOWA Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wydanie nowej karty 20,00 zł., 2. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 50,00 zł. 3. Wznowienie karty 20,00 zł. 4. Wydanie duplikatu karty 20,00 zł. 5. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł. 6. Wydanie karty dla współposiadacza/pełnomocnika 30,00 zł. 7. Opłata miesięczna za posiadanie karty wydanej do rachunku. bez opłaty 8. Zmiana numeru PIN w bankomatach 10,00 zł. 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł. 10. Zastrzeżenie karty wg kosztów min. 25,00 zł. 11. Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł., 12. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju bez opłat 13. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą bez opłat 14. Wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w kraju bez opłat 15. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł 16. Wypłata gotówki w kasie Banku bez opłat 17. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 4,00 zł., 18. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty 2,00 % min.10,00 zł 19. Realizacja transakcji cashback w kraju i u zagranicą 2,00 zł. 20. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł. 21. Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN 10,00 zł. 22. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji bez opłat 23. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres 5,00 zł. przez niego wskazany 24. Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty 10,00 zł. 25. Opłata za przekroczenie środków na koncie 20,00 zł. 26. Opłata za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 10,00 zł. 27. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000 zł. 11

12 VII. KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS DEBETOWA Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wydanie nowej karty 20,00 zł., 2. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 50,00 zł. 3. Wznowienie karty 20,00 zł. 4. Wydanie duplikatu karty 20,00 zł. 5. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł. 6. Wydanie karty dla współposiadacza/pełnomocnika 30,00 zł. 7. Opłata miesięczna za posiadanie karty wydanej do rachunku. bez opłaty 8. Zmiana numeru PIN w bankomatach 10,00 zł. 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł. 10. Zastrzeżenie karty wg kosztów min. 30,00 zł 11. Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł., 12. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju bez opłat 13. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą bez opłat 14. Wypłata gotówki we wszystkich bankomatach.w kraju bez opłat 15. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł. 16. Wypłata gotówki w kasie Banku bez opłat 17. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 1% min. 4,00 zł. 18. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty 2,00 % min. 10,00 zł., 19. Realizacja transakcji cashback w kraju i u zagranicą 5,00 zł. 20. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 4,00 zł. 21. Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN 15,00 zł. 22. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji bez opłat 23. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres 5,00 zł. przez niego wskazany 24. Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty 20,00 zł. 25. Opłata za przekroczenie środków na koncie 40,00 zł. 26. Opłata za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 20,00 zł. 12

13 VIII BANKOWOŚĆ INTERNETOWA a) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy, rachunek bieżący rolnika Lp Rodzaj Usługi Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Aktywacja usługi bankowości internetowej Jednorazowo Bez opłat 2. Korzystanie z Systemu Bankowości Miesięcznie 2,00 zł internetowej od każdego rachunku 3. Wykonanie przelewu - na konto w Banku Spółdzielczym w za przelew Bez opłat Wojsławicach - do innego banku krajowego za przelew 1,00 zł 4. Zmiana użytkownika Systemu Bankowości jednorazowo 5,00 zł Internetowej 5. Wydanie pierwszego pendrive do rachunku jednorazowo 15,00 zł. 6. Wydanie kolejnego pendrive do rachunku jednorazowo 30,00 zł. 7. Wydanie pendrive do rachunku w miejsce jednorazowo 30,00 zł. utraconego lub zniszczonego 8. Wydanie nowej karty kodów jednorazowo 3,00 zł 9. Blokada dostępu lub odblokowanie konta jednorazowo 3,00 zł zmiana hasła dostępu 10. Zmiana użytkownika jednorazowo 5,00 zł 11. Wygenerowanie następnego certyfikatu za certyfikat 5,00 zł 12. Rezygnacja z usługi jednorazowo 10,00 zł 13. Inne czynności - Zgodnie z Taryfą opłat i prowizji b) Klienci instytucjonalni Lp Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Aktywacja usługi bankowości internetowej jednorazowo Bez opłat 2. Korzystanie z Systemu Bankowości miesięcznie 5,00 zł internetowej od każdego rachunku 3. Wykonanie przelewu Na konto w Banku Spółdzielczym w za przelew Bez opłat Wojsławicach do innego banku krajowego za przelew 1,30 zł 5. Zmiana użytkownika Systemu Bankowości jednorazowo 6,00 zł Internetowej 5. Wydanie pierwszego pendrive do rachunku jednorazowo 15,00 zł 6. Wydanie kolejnego pendrive do rachunku jednorazowo 30,00 zł 7. Wydanie pendrive do rachunku w miejsce jednorazowo 30,00 zł utraconego lub zniszczonego 8. Wydanie nowej karty kodów jednorazowo 3,00 zł 9. Blokada dostępu lub odblokowanie konta jednorazowo 3,00 zł zmiana hasła dostępu 10. Zmiana użytkownika jednorazowo 6,00 zł 11. Wygenerowanie następnego certyfikatu za certyfikat 6,00 zł 12. Rezygnacja z usługi jednorazowo 20,00z ł 13. Inne czynności - Zgodnie z Taryfą opłat i prowizji 13